Innhold. Kvartalsrapporten 2. kvartal 2006 DEN BOLIGPOLITISKE MÅLSTRUKTUREN. Overordnet visjon for boligpolitikken:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kvartalsrapporten 2. kvartal 2006 DEN BOLIGPOLITISKE MÅLSTRUKTUREN. Overordnet visjon for boligpolitikken:"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

2

3 DEN BOLIGPOLITISKE MÅLSTRUKTUREN Overordnet visjon for boligpolitikken: ALLE SKAL KUNNE BO GODT OG TRYGT Fire hovedmål/strategier og tilhørende arbeidsmål: 1 Legge til rette for et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess 1.1 Godt og effektivt juridisk rammeverk for boligog byggesektoren 1.2 Økt bruk av IKT i plan- og byggesaksbehandlingen 1.3 Effektiv byggesaksbehandling i kommuner og hos Fylkesmannen 1.4 Redusert vekst i byggekostnader gjennom økt produktivitet og forbedret kvalitet 1.5 God kompetanse og effektivt tilsyn med byggevirksomheten 1.6 Informasjon og gjennomsiktighet i bolig- og byggmarkedet 1.7 God finansiering av boliger i distrikter med lav panteverdi og høy kredittrisiko 2 Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 2.1 Personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i bolig 2.2 Forebygge og bekjempe bostedsløshet 2.3 Flyktninger skal kunne etablere seg i bolig, og få en videre god boligkarriere 2.4 Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig 3 Fremme bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bygde miljø 3.1 Dempet energibruk og redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. Redusert mengde byggeavfall og økt gjenbruk/ombruk av byggematerialer 3.2 Økt bevissthet og kunnskap om god byggeskikk 3.3 Redusert omfang av byggefeil og saker og ivaretakelse av god person- og materialsikkerhet 3.4 God forvaltning, drift og vedlikehold av boliger, bomiljø og bygg 4 Flere universelt utformede boliger og bygninger 4.1 Øke antallet universelt utformede boliger, bygninger og uteområder 4.2 Økt bevissthet og kunnskap om universell utforming blant sentrale faggrupper involvert i byggeprosessen, kommuner og forbrukere Innhold 1 Sammendrag Rammevilkår Økonomiske rammer Tilskuddramme Låneramme Et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess Situasjonen på bolig- og byggemarkedet Byggekostnader Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Personer med svak økonomi Bostedsløse Flyktninger Personer med nedsatt funksjonsevne Bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bebygde miljø Boliger og bygg med god miljøkvalitet God forvaltning drift og vedlikehold av boliger, bomiljø og bygg Økt bevissthet og kunnskap om miljø og stedsutvikling Flere universelt utformede boliger og bygninger Universelt utformede boliger, bygninger og uteområder Økt bevissthet og kunnskap om universell utforming Andre ordninger Lån til barnehager Tilskudd til nybygg og utbedring av skoleanlegg Tilskudd til bygging av studentboliger Kirkebygg Lån til omsorgsboliger og sykehjemsplasser i utlandet Psykiatriplanen Eldreplanen Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag Husbankens låneforvaltning Utlånsmasse Mislighold Tap og risikofond Tabellvedlegg Et femte administrativt mål for virksomheten til Husbanken 5 Tilstrebe en effektiv og brukerorientert forvaltning 3

4 1 Sammendrag Den overordnede visjonen for boligpolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt. Denne visjonen søker en å realisere gjennom fire boligpolitiske hovedmål og strategier, se egen boks. I tillegg er det ut fra behovet for en effektiv og brukerorientert statsforvaltning avledet et femte, mer administrativt mål for Husbankens virksomhet. Til de enkelte hovedmål er det knyttet noen viktige arbeidsmål for Husbanken. Etter et innledende kapittel om rammevilkårene for Husbanken følger disposisjonen av kvartalsrapporten denne målstrukturen (Kapitlene 3 6). Under hvert av de boligpolitiske målene blir utviklingen for hver enkelt tilskudds - og låneordning som er tilordnet dette målet vist. Husbanken har også i oppgave å forvalte ordninger som har hovedmål innenfor andre sektorer og/eller hører inn under andre departementer enn Kommunal- og regionaldepartementet. Disse ordningene blir omtalt under kapitel 7, Andre ordninger. I hvert kvartal vil et enkelt eller noen få temaer få en nærmere utdyping. I denne rapporten er kostnader knyttet til ulike kvaliteter ved boliger godkjent for grunnlån omtalt nærmere. Rammevilkår I andre kvartal ble det gitt en ekstrabevilgning på 17 millioner kroner på kap. 581 post 78 Kompetansetilskudd. Dette innebærer at rammen for kompetansetilskudd blir på 82,8 millioner kroner for Legge til rette for et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess Det er fortsatt registrert en oppgang i boligbyggingen. Husbankens andel av den totale igangsettingen har økt fra snaut 23 prosent per første halvår i fjor til vel 25 prosent nå. Dette skyldes både høyere låneutmåling og etterslepet i husbankrenten når rentenivået stiger. Husbankrentene er sakte på vei oppover, men den flytende husbankrenten lå om lag 1,4 prosentpoeng under markedsrenten på boliglån i andre kvartal Den lange, kraftige oppgangen i boligprisene har fortsatt inn i Flere husbankrelaterterte forskningsprosjekter fikk støtte gjennom Byggekostnadsprogrammet i andre tildelingsrunde, bl.a. SINTEF-prosjektet «Valuta for pengene» som skal skaffe fram mer kunnskap om hvilke faktorer og forhold som påvirker kostnader og kvalitet i planlegging og gjennomføring av boligprosjekter. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet I alt husstander fikk innvilget bostøtte på til sammen 776,2 millioner kroner for første termin Totalt var det husstander som søkte om bostøtte, og av disse fikk avslag. Den gjennomsnittlige husstanden som fikk innvilget bostøtte for første termin 2006 har kroner i årsinntekt, kroner i månedlige boutgifter og får utbetalt kroner per måned i bostøtte. De foreløpige rapportene viser at kommunene har gitt boligtilskudd til 470 enkeltpersoner hittil i år, og det er 4 prosent flere enn tilsvarende foreløpige tall for i fjor. Gjennomsnittlig tilskudd til enkeltpersoner var rundt kroner i andre kvartal 2006, en markert økning fra det tilsvarende gjennomsnittet på nærmere kroner i andre kvartal I samme periode har Husbanken godkjent 337 utleieboliger for tilskudd, noe som er en økning på 79 prosent i forhold til samme tid i fjor. Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp var i overkant av kroner per utleiebolig i andre kvartal 2006, og det utgjør temmelig nøyaktig 20 prosent av de samlede kostnadene for disse boligene. Foreløpige rapporter viser at personer fikk utbetalt startlån i første halvår 2006, og det er en nedgang på 15 prosent sammenliknet med tilsvarende foreløpige tall for i fjor. En vesentlig del av nedgangen skyldes at det er gitt færre startlån i Oslo i første halvår. De samlede utbetalingene av startlån fra kommunene ligger foreløpig på 838 millioner kroner hittil i 2006, noe som er en nedgang på 12 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tallene er basert på kommunenes rapportering per 30. juni 2006, og vil høyst sannsynlig stige noe etter hvert som flere kommuner registrerer sine utbetalinger i saksbehandlingssystemet. En ny kartlegging foretatt av Norges byggforskningsinstitutt på oppdrag fra Husbanken viser at antall bostedsløse har sunket i de aller fleste store og mellomstore kommuner fra 2003 til 2005, men økt noe i mindre kommuner i samme periode. Samlet sett har antall bostedsløse i Norge steget fra til i denne perioden. Andelen som opplever bostedsløshet som et langvarig problem har samtidig sunket fra 46 prosent i 2003 til 35 prosent i Husbanken har i første halvår 2006 gitt tilsagn om kompetansetilskudd på noe over 11,5 millioner kroner til 98 ulike prosjekter innenfor målet om å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Til sammen står disse prosjektene for noe over 60 prosent av det totale antall prosjekter som har fått tilsagn om kompetansetilskudd i første halvår Målt i tilskuddsbeløp er andelen 43 prosent. Fremme bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bebygde miljø 42 prosent av nye boliger med grunnlån har miljøkvaliteter i en eller annen form, mens det tilsvarende tallet for utbedring er 28 prosent. Energisparing er den mest vanlige miljøkvaliteten for boliger med grunnlån. Resultatene av en foreløpig analyse av kostnadene knyttet til miljøkvaliteter tyder ikke på at byggekostnaden per kvadratmeter er høyere for boliger med miljøkvaliteter enn for boliger uten slike kvaliteter. Antallet søknader om tilskudd til tilstandsvurdering er redusert med seks prosent i første halvår 2006 sammenliknet med samme periode i Flere universelt utformede boliger og bygninger Mer enn halvparten av boligene som fikk godkjenning om grunnlån i første halvår tilfredsstiller kravene til kvaliteter innen universell utforming. 46 prosent av boligene med grunnlån tilfredsstilte kravene til livsløpsstandard. 4

5 Som for kostnader knyttet til miljøkvaliteter, tyder ikke analyser på et at boliger med tilgjengelighet har høyere kostnader per kvadratmeter enn boliger uten slike kvaliteter. Andre ordninger Husbanken har ved utgangen av første halvår 2006 mottatt søknader om lån til barnehageplasser. Dette er en nedgang på 28 prosent fra samme periode i rekordåret I samme periode ble det godkjent søknader om lån til etablering av barnehageplasser. Dette er 718 plasser mindre enn i første halvår I første halvår 2006 kostet en barnehageplass i gjennomsnitt kroner. Dette er 18 prosent mer enn en barnehageplass kostet i første halvår I første halvår 2006 har 32 prosjekter fordelt på 29 skoler fått innvilget søknad om kompensasjon for sine renteutgifter innenfor ordningen med tilskudd til kompensasjon av renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skolebygg. Mesteparten av prosjektene som har blitt innvilget rentekompensasjon i første halvår er utbedringsprosjekter. Bredbånd inngår i 14 av prosjektene, mens det i 24 prosjekter inngår tilrettelegging for funksjonshemmede. Siden ordningen med tilskudd til studentboliger startet, har Husbanken godkjent hybelenheter for 576 millioner kroner. Av dette var 528 millioner kroner utbetalt ved utgangen av første halvår I første halvår 2006 ble det utbetalt 40 millioner kroner. Husbanken har i første halvår 2006 mottatt i alt 111 søknader om utbedring av kirkebygg fordelt på 79 fredede eller verneverdige kirker, og 32 ordinære kirkebygg. Per utgangen av første halvår 2006 er henholdsvis 88 og 60 prosent av antall godkjente boenheter under eldreplanen og psykiatriplanen ferdigstilt. Husbankens låneforvaltning Det var utbetalt vel 15 prosent mer i nye lån sammenliknet med første halvår De økte utbetalingene tyder på at frafallet fra godkjenning til utbetaling har gått ned som følge av at økt låneutmåling og konkurransedyktig rente har gjort husbanklånet mer attraktivt. Misligholdet er fortsatt meget lavt og ligger litt i underkant av 1 prosent av utlånsmassen. Bruttotap har økt noe, men er fortsatt relativt lavt. Det har sammenheng med fortsatt lav rente og stigende boligpriser samtidig som arbeidsledigheten har sunket. 2 Rammevilkår 2.1 Økonomiske rammer Tabell 2.1a viser aktivitetsnivå for Husbankens hovedordninger i årene Den store nedgangen fra 2002 og 2003 i tilskuddsrammen skyldes at Handlingsplanen for eldre ble avsluttet i Fra 2005 til 2006 har det vært en økning i de tre sentrale ordningene bostøtte, boligtilskudd og kompetansetilskudd. Utlånsrammen er holdt på et forholdsvis flatt nivå på millioner kroner over en femårsperiode. Tabell 2.1a - Husbankens hovedordninger , mill kroner 4 520,1 2.2 Tilskuddramme 2006 Husbanken har i 2006 en samlet tilskuddsramme på 4,5 mrd. kroner. Bostøtte og kompensasjonstilskudd utgjør om lag 3,9 mrd. kroner, eller til sammen 86 prosent av rammen. I andre kvartal ble det gitt en ekstrabevilgning på 17 millioner kroner på kap.581 post 78 Kompetansetilskudd. Tabell 2.2a nedenfor viser disponeringen av de ulike tilskuddspostene i første halvår Tabell 2.2a Tilskudd - Ramme og disponering av midler 1. 2 kv Millioner kroner kv Figur 2.2a viser fordelingen av tilskudd som er benyttet i første halvår Bostøtte utgjorde 70 prosent og boligtilskudd 28 prosent av midlene. Kompetansetilskudd utgjorde 2 prosent. Kompensasjonsordningene blir utbetalt mot slutten av året. Figur 2.2a Husbankens bruk av tilskuddsmidler kv

6 Foreløpig forbruk indikerer at tilskuddsordningene vil bli benyttet fullt ut i løpet av året. God finansiering av boliginvesteringer i distrikter med lav panteverdi og høy kredittrisiko 2.3 Låneramme 2006 Utlånsrammen for 2006 er på 13,5 mrd. kroner, det vil si det samme som i Av rammen er 0,5 mrd. kroner øremerket omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rehabiliteringsplasser i utlandet. Fordelingen av totalrammen på de ulike låneordningene blir av Husbanken endret gjennom året for å oppnå størst mulig boligpolitisk måloppnåelse. Innenfor lånerammen skal Husbanken videreføre prioriteringen av startlån til unge og vanskeligstilte, slik at de skal kunne etablere seg i egen bolig. Lånefinansiering av nye barnehageplasser skal også prioriteres i Fordelingen for første halvår 2006 går fram av tabell 2.3a. Tabell 2.3a. Utlån - Ramme og disponering av midler kv Millioner kroner kv Figur 2.3a viser hvordan forbruket i første halvår 2006 fordelte seg på de ulike låneordningene. Grunnlånet utgjorde 52 prosent av forbruket, mens startlån utgjorde 37 prosent. Startlån blir i hovedsak fordelt til kommunene i første kvartal slik at prosentandelen vil synke utover i året. Basert på tall for første halvår ser det ut til at lånerammen er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen ut året. Figur 2.3a Husbankens bruk av utlånsmidler kv Et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess Viktige arbeidsmål for Husbanken: Informasjon og gjennomsiktighet i bolig- og byggemarkedet Redusert vekst i byggekostnader gjennom økt produktivitet og forbedret kvalitet 3.1 Situasjonen på bolig- og byggemarkedet Byggevirksomheten Den totale byggeaktiviteten holder seg på et meget høyt nivå, og aktiviteten har sågar økt sammenliknet med nivået i første halvår i fjor. I første halvår 2006 ble det påbegynt bygging av i alt 4,2 millioner kvm bruksareal i boliger og andre typer bygg. Det er en økning på snaut 9 prosent i forhold til første halvår i Det er noe overraskende registrert en oppgang i boligbyggingen sammenliknet med første halvår i fjor. Igangsatt bruksareal til bolig har økt med snaut 4 prosent, og regnet i antall boliger er igangsettingen økt med vel 8 prosent (jf.figur 3.1a). Oppgangen er det naturlig å se i sammenheng med en uventet sterk vekst i bruktboligprisene. På årsbasis er det antatt at igangsettingen vil gå litt opp sammenliknet med fjoråret. Brutt ned på fylke er det registrert både økning og nedgang i boligbyggingen. Igangsettingen av nye boliger har økt relativt mest i Troms. Byggeaktiviteten i Tromsø er meget høy, og de mange blokkleilighetene som her er satt i gang i første halvår blir i hovedsak finansiert av privatbanker til meget gunstige vilkår. Telemark er det fylket som har hatt den største nedgangen i antall igangsatte boliger. Totalt ble det fullført vel boliger i første halvår i år, som er 3 prosent flere enn i første halvår i fjor. Figur 3.1a Boligbygging i 1. halvår Antall igangsatte boliger Boliginvesteringene økte med hele 14,5 prosent i fjor. Statistisk sentralbyrå (SSB) legger til grunn i de siste konjunkturtendensene (fra juni 2006) at det historisk sett meget høye nivået på boligkapitalen sammen med utsikter til økt realrente bidrar til å bremse både boligprisveksten og boliginvesteringene i de nærmeste årene. I 2006 regner 6

7 SSB med en vekst i boliginvesteringene på 4,5 prosent, og boliginvesteringene antas deretter å ligge rundt 2006-nivået fram til Aktiviteten i Husbanken Boligbyggingen blir nå i hovedsak finansiert med lån i det private kredittvesenet. Husbanken skal supplere det private kredittmarkedet og gi lån og tilskudd til formål som er samfunnsøkonomisk og fordelingspolitisk ønskelige. Et slikt formål er å sikre nødvendig boligforsyning i distriktene eller i områder med lave panteverdier. Husbanken har også en viktig funksjon med å bidra til redusert vekst i byggekostnadene gjennom økt produktivitet og forbedret kvalitet. I tillegg til å tilby grunnlån til oppføring og kanalisere startlån og boligtilskudd for kjøp av bolig til vanskeligstilte husstander, bruker banken informasjonsvirksomhet, veiledning og kunnskapsutvikling for å kunne formidle kunnskap til sentrale aktører på boligmarkedet. Det nye grunnlånet til Husbanken skal fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Ved utgangen av første halvår 2006 hadde Husbanken fått inn søknader om grunnlån til oppføring av nye boliger. Dette er en liten nedgang i forhold til søknader om oppføringslån i tilsvarende periode i fjor. Antallet prosjekter er imidlertid økt noe (+5 prosent) i samme periode. Dette skyldes blant annet at det er en viss økning i søknader om lån til oppføring av eneboliger. Det ble i alt godkjent søknader om husbanklån til oppføring av nye boliger i første halvår 2006, noe som er en oppgang på 13 prosent sammenliknet med samme periode i Samtidig har Husbankens andel av den totale igangsettingen økt fra snaut 23 prosent per første halvår i fjor til vel 25 prosent nå. I hovedsak skyldes dette høyere låneutmåling samt etterslepet i husbankrenten når rentenivået stiger. nye eneboliger, jf. tabell 3.1a. Tabellen viser fylkene med henholdsvis de tre laveste og de tre høyeste forholdstallene. Noen entydig sammenheng mellom lave panteverdier og høyt husbankengasjement synes ikke denne statistikken å avdekke. For Nord-Trøndelag fylket som både absolutt og relativt hadde den nest laveste kvadratmeterprisen i 2005 og den laveste i 2004 (7.600 kroner) er imidlertid tendensen klar. Her varierer husbankandelen mellom vel 50 prosent (2005) og 75 prosent (2003 og 2004), mens andelen på landsbasis var henholdsvis 26 og 42 prosent. I første halvår 2006 har Husbanken godkjent flest boliger for grunnlån til oppføring i Oslo (714 boliger), Rogaland (694 boliger), Hordaland (341 boliger) og Akershus (289 boliger). Husbanken har i første halvår 2006 gitt tilsagn om kompetansetilskudd for snaut 1 millioner kroner til 6 prosjekter under hovedmålgruppen vanlig boligforsyning. Boligprisene Den lange, kraftige oppgangen i boligprisene har fortsatt inn i Ved utgangen av første halvår ligger prisene i gjennomsnitt 12,5 prosent høyere enn for ett år siden. Prisveksten var omtrent like kraftig for småhus og blokkleiligheter, mens den var noe lavere for eneboliger, jf. figur 3.1b. Prisstigningen i siste kvartal var imidlertid høyest for den sistnevnte boligtypen. Prisene øker mest i Stavanger, Bergen og Trondheim. Fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år steg boligprisene i disse byene med 15,9 prosent i gjennomsnitt. Boligprisene ligger godt over prognosene ved inngangen til året, og kan til tross for stigende rente bli høyere enn i de to siste årene. Den trolig viktigste forklaringen til den kraftige prisoppgangen er veksten i sysselsettingen. Det har blitt over flere arbeidsplasser siden andre kvartal Vi har sett nærmere på en mulig sammenheng mellom Husbankens delaktighet i boligbyggingen og panteverdien belyst ved forholdet mellom kvadratmeterpris på brukte og Tabell 3.1a Bruktpris i prosent av nypris og antall igangsatte/husbankgodkjente boliger i noen utvalgte fylker. 7

8 Figur 3.1b Boligprisvekst fra 1. til 2. kvartal 2006 og siste 12 måneder Formidlingstiden, dvs tiden fra en eiendom blir lagt ut for salg til den er registrert som solgt, fortsetter å gå ned. Den var gjennomsnittlig 19 dager i juni mot 25 dager i juni Stavanger og Oslo er de byene der boligene ble omsatt raskest. Her var formidlingstiden henholdsvis 13 og 14 dager i juni. I noen tilfelle forekommer budrunder med så korte akseptfrister at det er tale om rene auksjoner. Dette kan være med å drive opp det alminnelige prisnivået for boliger. Det forberedes nå lovforslag om at det første budet etter en visning må stå i minst 24 timer. En sammenlikning i utviklingen til prisene på brukte boliger og utleieboliger viser store forskjeller. Siden sommeren 2002 har salgsprisen på brukte boliger steget med gjennomsnittlig over 30 prosent. I det samme tidsrommet har imidlertid leieprisene bare gått opp med drøyt 10 prosent. Denne utviklingen bidrar til å øke tilbudet av utleieboliger, og det blir mer attraktivt å leie bolig. Renteutviklingen Styringsrenten til Norges Bank ble satt opp med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent fra 1. juni Det betyr at styringsrenten har steget med ett prosentpoeng siden bunn-nivået i mars Pengepolitikken er innrettet mot at renten settes opp gradvis i små og ikke hyppige skritt mot et mer normalt nivå. Norges Bank la blant annet til grunn ved siste renteforhøyelse at aktiviteten i norsk økonomi er høy, og at lønnsveksten er ventet å bli noe sterkere i år enn i På den annen side viste konsumprisindeksen (KPI) uventet lav stigning i andre kvartal i år - KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) økte med bare 0,8 prosent fra juni 2005 til juni Markedsrenten på boliglån lå i juni gjennomsnittlig på rundt 4,2 prosent for lån innenfor 60 prosent av panteverdien og var om lag 4,6 prosent for lån innenfor 80 prosent. Boliglånsrenten har steget med 0,9 prosentpoeng siden første kvartal 2004, som altså er stort sett i tråd med bevegelsene i styringsrenten til Norges Bank. Husbankrentene sakte på vei oppover Husbankrenten på lån med fast rente blir fastsatt med utgangspunkt i renten på 5-års statsobligasjoner, mens grunnlaget for fastsetting av den flytende renten er renten på korte statspapirer (0 3 måneders statskasseveksler). I tillegg innførte Husbanken fra 1. januar 2006 tilbud om fastrentelån med bindingstid på 3 år. Denne blir tilsvarende utregnet med utgangspunkt i renten på 3-års statsobligasjoner. Interessen for denne ordningen har foreløpig vært liten. Husbanken vil fra høsten 2006 også innføre en ordning med 10 års fastrentelån. Den flytende renten fastsatte Husbanken til 2,8 prosent for andre kvartal 2006, og dette er 0,2 prosentpoeng over nivået i det foregående kvartalet. Den flytende husbankrenten lå om lag 1,4 prosentpoeng under markedsrenten på boliglån i andre kvartal 2006 (jf. figur 3.1c). 5 - års fastrente til Husbanken varierte mellom 3,9 prosent i april og mai og 4,1 prosent i juni I gjennomsnitt var denne fastrenten noenlunde den samme som i forrige kvartal. Fastrenten med 3 års bindingstid lå 0,2-0,3 prosentpoeng under 5 årsrenten i andre kvartal Figur 3.1c Fast og flytende rente i Husbanken kvartal 2006 Finansdepartementet har beregnet den effektive renten på statskasseveksler i andre kvartal 2006 til 2,76 prosent. Dermed vil den flytende husbankrenten bli 3,3 prosent i fjerde kvartal 2006 opp fra 2,9 prosent i det foregående kvartalet. Renten på 5-års statsobligasjoner har steget med om lag et halvt prosentpoeng siden årsskiftet. Det gir en 5 års fastrente på 4,3 prosent i juli og 4,4 prosent i august - og den øker ytterligere til 4,5 prosent i september. Forskjellen mellom fast og flytende rente har økt og utgjør om lag halvannet prosentpoeng i tredje kvartal. At fastrenten stiger mer enn den flytende renten gir signal om ytterligere renteoppgang. 3.2 Byggekostnader Byggekostnadsprogrammet Et mål er å få til redusert vekst i byggekostnader gjennom økt produktivitet og forbedret kvalitet. Det sentrale tiltaket innenfor disse bestrebelsene er Byggekostnadsprogrammet ( ), som bygger på en avtale mellom Kommunal og regionaldepartementet og Bygge- anleggs- og eiendomsrådet. Programmets visjon er flere rimelige og kostnadseffektive boliger og programmet har søkelyset på prosjekter- 8

9 ingsfasen og selve byggeprosessen. Høye byggekostnader og høye boligpriser har konsekvenser for den enkeltes mulighet til å etablere seg i boligmarkedet. Husbanken skal bidra til å formidle erfaringer og kunnskap som innhentes gjennom Byggekostnadsprogrammets prosjekter i tillegg til å dokumentere kostnadsutviklingen for boliger som anskaffes med bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. I andre søknadsrunde (søknadsfrist 15.november 2005) innenfor Byggekostnadsprogrammet ble det gitt støtte til 17 prosjekter som tildeles i alt ca 14 millioner kroner. Blant disse omtales kort tre prosjekter som også er relevante for Husbanken. Prosjektet Valuta for pengene (SINTEF) har som siktemål å komme frem til hva som bør kreves når det gjelder gode basiskvaliteter i boliger til en rimelig pris. I tillegg skal prosjektet skaffe fram mer kunnskap om hvilke faktorer og forhold som påvirker kostnader og kvalitet i planlegging og gjennomføring av boligprosjekter. Forskningsprosjektet Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv (SIN- TEF) fokuserer på hvordan Husbankens viktigste kvalitetsområder: bærekraftig bygging, universell utforming og byggeskikk, ivaretas i nye markedsstyrte boligprosjekter. Industrialisering av boligbyggproduksjon er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS/ SINTEF Byggforsk og diverse deltakerbedrifter. Prosjektet skal kartlegge og analysere utbyggingsmønster og etterspørsel etter industriell og spesialisert produksjon av boligbygg. Disse prosjektene og flere som til nå har fått bevilgning, er omtalt på Husbankens og Byggekostnadsprogrammets nettsider. I perioden 1. april 30. juni 2006 har programmet gitt bevilgning til ytterligere ett prosjekt og det er nå 26 løpende prosjekter i porteføljen. I tillegg har programmet 3 egeninitierte prosjekter og 3 målinger løpende. Stabile prosjektkostnader for Husbankprosjekter I det følgende er omtalt kostnader, areal mv for boliger som er godkjent for grunnlån til oppføring fra Husbanken i første halvår i år. Gjennomsnittlig bruksareal for nye boliger med godkjenning for grunnlån var 81 kvadratmeter i første halvår Det er 3 kvadratmeter mindre enn gjennomsnittet for boligene som ble godkjent i andre halvår Nesten halvparten av boligene er leiligheter i blokk. Til sammenlikning var gjennomsnittsarealet for alle igangsatte boliger 121 kvadratmeter i første halvår 2006, det vil si 40 kvadratmeter mer enn for boliger med grunnlån fra Husbanken. De gjennomsnittlige prosjektkostnadene per bolig med grunnlån var 1,744 millioner kroner i første halvår i år (jf.figur 3.2a). Prosjektkostnadene utgjorde om lag kroner per kvadratmeter, som er en økning på 2,9 prosent sammenliknet med de boligene som ble godkjent for grunnlån i Dette er relativt beskjedent i forhold til bevegelsene i boligprisene generelt. Økningen i prosjektkostnadene per kvadratmeter er imidlertid helt identisk med endringen i byggekostnadsindeksen siden tredje kvartal i fjor. Grunnlånet blir utmålt i forhold til de faktiske prosjektkostnadene (som oftest med inntil 80 prosent av prosjektkostnadene eller den salgsprisen Husbanken godkjenner). I første kvartal 2006 var den gjennomsnittlige låneutmålingen for boliger med grunnlån til oppføring på 75,1 prosent. Figur 3.2a Grunnlån til oppføring: Prosjektkostnader og bruksareal 2005 og pr Grunnlånet blir utmålt i forhold til de faktiske prosjektkostnadene (som oftest med inntil 80 prosent av prosjektkostnadene eller den salgsprisen Husbanken godkjenner). I første halvår 2006 lå den gjennomsnittlige låneutmålingen på 77,4 prosent for boliger med grunnlån til oppføring. 4 Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Husbanken skal gjennom sin virksomhet sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Viktige arbeidsmål for Husbanken: Personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i bolig Forebygge og bekjempe bostedsløshet Flyktninger skal kunne etablere seg i egen bolig og få en videre god boligkarriere Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig De viktigste virkemidlene Husbanken har for å nå disse målene, er: Bostøtte til husstander med svak økonomi Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger Startlån til unge og vanskeligstilte Grunnlån til utleieboliger Kompetansetilskudd Informasjon og rettledning De statlige, boligøkonomiske virkemidlene skal enkeltvis og i kombinasjon bidra til å gi et godt økonomisk grunnlag for å tilby brukertilpassede boligløsninger i kommunene. Tabell 4a viser noen hovedtall per andre kvartal 2005 og 2006 for 9

10 Tabell 4a Hovedtall for økonomiske virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. de boligøkonomiske virkemidlene som er rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Hovedtallene er kommentert for hver ordning under. Bostøtte Den totale budsjettrammen for bostøtte i 2006 er på 2 232,6 millioner kroner. Følgende regelverksendringer gjelder for 2006: fjerning av kravet om at boligen må være minst 40 kvm for husstander som har person med grunnstønad, hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, attføringspenger, rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller varig sosial stønad som eneste inntekt økning av boutgiftstaket med kroner for beboere i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. elektronisk søknadsskjema For første termin 2006 ble det totalt tilkjent 776,2 millioner kroner i bostøtte til husstander. Utbetalingene for denne terminen kommer i mai, juni, juli og august. Totalt var det husstander som søkte om bostøtte og som fikk avslag. Den gjennomsnittlige husstanden har kroner i årsinntekt, kroner i månedlige boutgifter og får utbetalt kroner per måned i bostøtte. Figur 4a. Utvikling i antallet bostøttemottakere og tilkjent beløp 1. termin 2000 til 1. termin 2006 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger Den samlede tilsagnsrammen for boligtilskudd er på 574 millioner kroner i Av dette er 361 millioner kroner satt av til kommunal videretildeling, fordelt på 276 millioner kroner til etableringstilskudd til enkeltpersoner og 85 millioner kroner til tilskudd til tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede. 213 millioner kroner er satt av til tilskudd direkte fra Husbanken. Husbanken gir tilskudd til utleieboliger til vanskeligstilte, tilskudd til prosjektering av boliger for husstander med spesielle behov, og tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag og sameier med flere enn ti boliger. Kommunene har tidligere kunnet sette av midler fra de personrettede tilskuddsmidlene de får tildelt, til å dekke tap på startlån og etableringslån gitt etter På bakgrunn av at mange kommuner etter hvert har bygd opp relativt store tapsfond som ikke reflekterer de tapene som skal dekkes, ble denne ordningen endret i Kommuner som har svært lave tapsfond, kan likevel fortsatt sette av midler til slike fond. Dette gjelder i hovedsak kommuner med tapsfond på under kroner ved utgangen av 2005 og kommuner som har tapsfond som utgjør mindre enn 1 prosent av låneopptaket fra Husbanken etter Figur 4b viser utviklingen i antall boligtilskudd gitt til utleieboliger og etablering av enkeltpersoner per andre kvartal de siste årene. Tallene for boligtilskudd til enkeltpersoner er foreløpige og basert på kommunenes rapportering per 30. juni Disse tallene vil antagelig stige noe, i og med at noen kommuner registrerer sine saker en stund i ettertid. Figur 4b Tilskudd til enkeltpersoner og utleieboliger 2. kvartal Foreløpige tall. 10

11 De foreløpige rapportene viser at kommunene har gitt boligtilskudd til 470 enkeltpersoner hittil i år, og det er 4 prosent flere enn tilsvarende foreløpige tall for i fjor. Gjennomsnittlig tilskudd til enkeltpersoner var rundt kroner i første halvår 2006, en markert økning fra det tilsvarende gjennomsnittet på nærmere kroner i første halvår I samme periode har Husbanken godkjent 337 utleieboliger for tilskudd, noe som er en økning på 79 prosent i forhold til samme tid i fjor. Gjennomsnittlig tilskuddsbeløp var i overkant av kroner per utleiebolig i første halvår 2006, og det utgjør temmelig nøyaktig 20 prosent av de samlede kostnadene for disse boligene. Husbanken gir også tilskudd til delvis dekning av prosjekteringsutgifter i forbindelse med oppføring av bolig, kjøp av brukt bolig og utbedring av eksisterende bolig som skal brukes av eldre eller funksjonshemmede. Prosjekteringen skal utføres av arkitekt i samarbeid med faginstansen i kommunen. I andre kvartal 2006 har Husbanken i alt gitt tilsagn om 3 millioner kroner i prosjekteringstilskudd til 262 boliger. Tilskudd til tilstandsvurdering er nærmere omtalt under kapittel 6 om universelt utformede boliger og bygninger. Startlån Startlån er et behovsprøvd lån som sammen med andre virkemidler skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få mulighet til å skaffe seg og holde på en egen bolig. Figur 4c. Antall startlån og samlet utlånsbeløp kv Foreløpige tall Figur 4c viser utviklingen i antall startlån som er utbetalt fra kommunene i første halvår de siste årene. Tallene er basert på kommunenes rapportering per 30. juni 2006, og vil høyst sannsynlig stige noe etter hvert som flere kommuner registrerer sine utbetalinger i saksbehandlingssystemet. De foreløpige rapportene viser at personer fikk utbetalt startlån i første halvår 2006, og det er en nedgang på 15 prosent sammenliknet med tilsvarende foreløpige tall for i fjor. En vesentlig del av nedgangen skyldes at det er gitt færre startlån i Oslo i første halvår. De samlede utbetalingene av startlån fra kommunene ligger foreløpig på 838 millioner kroner hittil i 2006, noe som er en nedgang på 12 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tabell 4b viser den foreløpige fordelingen av lån på ulike vanskeligstilte grupper i første halvår 2006, og bruken av andre boligøkonomiske virkemidler i kombinasjon med startlånet. Tabell 4b Startlån i kombinasjon med andre ordninger 1.-2 kvartal 2006 j g Antall Andel Andel Andel med husstander med Andel med med boligtilskudd med startlån banklån boligtilskudd bostøtte og bostøtte Prosent Totalt... Radardiagrammet i figur 4d sammenlikner de ulike andelene i første halvår 2005 og Som det går fram av diagrammet, har en noe lavere andel av startlånmottakerne også fått banklån i første halvår 2006 mens en noe høyere andel også har fått boligtilskudd. Dette kan indikere en spissing i bruken av startlån i kommunene mot mer vanskeligstilte mottakere. Figur 4d. Andel startlånmottakere med ulike typer tilleggsfinansiering kv og % 18 % 10 % 5 % Bostedsløse Flyktninger % 24 % 6 % 6 % Funksjonshemmede % 35 % 34 % 18 % Førstegangs boligetablering % 12 % 5 % 3 % Reetablering % 18 % 10 % 5 % Økonomisk vanskeligstilte % 24 % 20 % 8 % To brukergrupper % 35 % 10 % 9 % Tre brukergrupper % 25 % 13 % Ikke spesifisert % 26 % 10 % 6 % Grunnlån til utleieboliger Kommuner, stiftelser, selskaper og liknende kan søke Husbanken om grunnlån til kjøp av utleieboliger som er øremerket for husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I første halvår 2006 har Husbanken godkjent 52 slike boliger for grunnlån på til sammen 43,5 millioner kroner. 29 av disse boligene har fått lån i forbindelse med at Oslo kommune benytter kommunal forkjøpsrett til kjøp av leiegård for omdanning til borettslag for beboerne. 4.1 Personer med svak økonomi Det er et sentralt mål for boligpolitikken at personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i egen bolig og holde på den. Husbanken har ansvar for at de statlige boligvirkemidlene best mulig støtter opp under kommunenes boligsosiale strategier på dette området. Husbanken skal også være et supplement til andre deler av kredittmarkedet ved å tilby 11

12 lån til unge og vanskeligstilte som har problemer med å få finansiering til kjøp av bolig i private banker. Bostøtte, boligtilskudd og startlån er de viktigste økonomiske virkemidlene for å sikre boligetablering for personer med svak økonomi. Bostøtte Det var barnefamilier som ble tilkjent bostøtte for første termin Av disse var enslige forsørgere. Samlet sett fikk husstandene i denne gruppen i gjennomsnitt tilkjent kroner i bostøtte per måned, de hadde kroner i gjennomsnittlige månedlige boutgifter og kroner i gjennomsnittlig årsinntekt. Barnefamiliene har de høyeste boutgiftene blant bostøttemottakerne og 48 prosent av denne gruppen har boutgifter som er høyere enn det øvre taket på boutgifter som kan legges til grunn ved beregning av bostøtten. 81 prosent av barnefamiliene bor i leid bolig. Alderspensjonister utgjør eller 39 prosent av alle bostøttemottakere i første termin De har lavere inntekt enn de øvrige bostøttemottakerne, men har også lavere boutgifter, slik at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte for denne gruppen er kroner per måned i vedtaket for første termin Utover de overnevnte gruppene var det også mottakere på attføring, mottakere som levde av sosialhjelp som eneste inntektskilde og rundt etterlattepensjonister. Boligtilskudd og startlån Tabell 4.1a. Tilskudd og lån til personer med svak økonomi kv kv kv Tabell 4.1a gir en oversikt over boligøkonomiske virkemidler rettet mot vanskeligstilte med svak økonomi i første halvår Tallene omfatter vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke er i målgruppene bostedsløse, flyktninger eller personer med nedsatt funksjonsevne. Disse gruppene blir nærmere omtalt i pkt De foreløpige rapportene viser at kommunene har utbetalt startlån til husstander med svak økonomi i første halvår 2006, og samtidig gitt 389 boligtilskudd til husstander i denne gruppen. Det er noe flere boligtilskudd og noe færre startlån enn tilsvarende foreløpige tall for første halvår i fjor. I samme periode har Husbanken gitt tilsagn om grunnlån til 39 utleieboliger for generelt vanskeligstilte, og innvilget tilskudd til 102 utleieboliger til denne gruppen. Det er imidlertid ofte slik at utleieboligene som ikke er forhåndsbestemt for en spesiell kategori vanskeligstilte på godkjenningstidspunktet, blir brukt til bosetting av de til en hver tid mest vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. En del av disse utleieboligene vil derfor høyst sannsynlig bli benyttet til bosetting av for eksempel flyktninger eller bostedsløse. Kompetansetilskudd Husbanken har i første halvår 2006 gitt tilsagn om kompetansetilskudd på til sammen 3,3 millioner kroner til 12 prosjekter rettet mot generelt vanskeligstilte på boligmarkedet. Brorparten av disse prosjektene har som mål å øke kompetansen på boligsosiale spørsmål i kommunene. 4.2 Bostedsløse En ny kartlegging foretatt av Norges byggforskningsinstitutt på oppdrag fra Husbanken viser at antall bostedsløse har sunket i de aller fleste store og mellomstore kommuner fra 2003 til 2005, men økt noe i mindre kommuner i samme periode. Samlet sett har antall bostedsløse i Norge steget fra til i denne perioden. Andelen som opplever bostedsløshet som et langvarig problem har samtidig sunket fra 46 prosent i 2003 til 35 prosent i 2005 (Norges byggforskningsinstitutt, prosjektrapport 403/2006). Personer som ikke disponerer egen bolig blir regnet som bostedsløse. Dette omfatter mennesker som ikke har et ordnet oppholdssted for kommende natt, som er henvist til tilfeldig boalternativ eller bor midlertidig hos slekt eller venner, eller som oppholder seg på institusjon, fengsel eller liknende og ikke har bosted ved utskrivelse. Husbanken har ansvar for koordinering av det statlige arbeidet med den nasjonale strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, På vei til egen bolig, nasjonalt og regionalt. Strategien har tre hovedmål og fem resultatmål: Motvirke at folk blir bostedsløse Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 pst. og antall utkastelser med 30 pst At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon Bidra til god kvalitet på døgnovernatting Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud. I rapporteringen på disse resultatmålene ser vi en oppgang i antall opphold midlertidige boligløsninger fra i 2004 til i 2005 (Statusrapport ). Den mest nærliggende forklaringen er at dette skyldes bedre registreringsrutiner i kommunene. Rapporteringen fra kommunen indikerer at varigheten på slike opphold i midlertidig bolig er på vei ned og at et uendret antall husholdninger har flere opphold i slike boliger. 12

13 Aktiviteten innenfor strategien På vei til egen bolig er generelt økende i kommunen. Antall prosjekter som får kompetansetilskudd fra Husbanken til prosjekter rettet mot bostedsløse har økt kraftig i 2006, og det har vært utstrakt møte- og konferansevirksomhet i årets 5 første måneder. Husbankens nettsted for På vei til egen bolig finner du på: Boligtilskudd og startlån Tabell 4.2a. Tilskudd og lån til bostedsløse kv kv kv Som det går fram av tabell 4.2a har Husbanken gitt tilskudd til 29 utleieboliger spesifikt planlagt for bostedsløse i første halvår 2006, og også gitt tilsagn om grunnlån til 7 utleieboliger for denne gruppen. Én kommune har foreløpig rapportert om utbetaling av startlån til en husstand i denne gruppen. Kompetansetilskudd Husbanken har i første halvår 2006 gitt tilsagn om kompetansetilskudd på noe over 11,5 millioner kroner til 98 ulike prosjekter innenfor målet om å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Til sammen står disse prosjektene for noe over 60 prosent av det totale antall prosjekter som har fått tilsagn om kompetansetilskudd i første halvår Målt i tilskuddsbeløp er andelen 43 prosent. Store prosjekter som har fått tilsagn om støtte i andre kvartal 2006 i forlengelsen av strategien På vei til egen bolig : Frelsesarmeen har fått tilsagn om kroner i tilskudd til et treårig booppfølgingsprosjekt som skal utvikle en modell for individuell tilrettelagt oppfølging av bostedsløse og tidligere bostedsløse rusmiddelmisbrukere i Oslo. Kirkens bymisjon i Oslo har fått tilsagn om kroner i tilskudd til sitt booppfølgingsarbeid som blant annet omfatter Boligskolen, et pedagogisk tilbud for tidligere bostedsløse. Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene i Oslo har fått tilsagn om kroner hver for å videreføre samarbeidsprosjektet Færre utkastelser. Grimstad kommune har fått tilsagn om kroner til et forebyggende prosjekt rettet mot ungdom som søker sosialhjelp. Kongsberg kommune har fått tilsagn om kroner til et forebyggende prosjekt som skal utrede fremtidig behov for bolig og tjenester for unge mellom 14 og 18 år og utvikle et metodeverktøy. Bergen, Trondheim og Oslo har fått tilsagn om kroner til videreføring av Nasjonalt nettverk for bomiljø. Kirkens sosialtjeneste har fått tilsagn om kroner til forsøksprosjektet Bolig med nogo attåt Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har fått tilsagn om kroner til et landsdekkende prosjekt for å forebygge bostedsløshet. 4.3 Flyktninger Som en del av inkluderingspolitikken, er det et mål at flyktninger raskest mulig skal etablere seg og bli selvhjulpne i egen bolig. Husbanken samarbeider med fylkesmennene, Kommunenes sentralforbund, Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å støtte kommunene i deres arbeid med boligetablering og bosetting av nyankomne flyktninger. Husbanken har de siste par årene samarbeidet med Migranorsk AS om å utvikle innholdet i en internettbasert opplæringsmodul som skal gjøre det lettere for innvandrere å orientere seg i det norske boligmarkedet. Denne Boligmodulen som heter Bo i Norge består av seks deler blant annet ulike boliger og boformer, eie og leie bolig og finansiering og deler av modulen er også tilgjengelig på seks språk. Migranorsk er et læreverk i norsk for voksne innvandrere og er i bruk ved ca 70 voksenopplæringssteder fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Læreverket bygger på en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervising og internettbaserte moduler. Den nye kartleggingen av bostedsløshet (se pkt. 4.2) viser at andelen bostedsløse med innvandrerbakgrunn har økt fra 14 prosent i 2003 til 18 prosent i Ved den første kartleggingen av bostedsløshet i Norge i 1996 var denne andelen 17 prosent. I samme periode har andelen utenlandskfødte personer i hele befolkningen økt fra 4 til 6,6 prosent. Sammenliknet med befolkningen som helhet er altså personer født utenfor Norge overrepresentert i gruppen bostedsløse, noe som gjør det ekstra viktig med målrettede tiltak mot denne gruppen. Bostøtte Flyktninger som deltar på introduksjonsprogram ble inkludert i bostøtteordningen fra tredje termin I første termin 2006 var det husstander som fikk tilkjent bostøtte i kraft av at de var deltagere på introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette er en økning på 60 prosent siden tilsvarende termin i Tilnærmet alle disse husstandene bor i leid bolig. Deltakerne på introduksjonsprogrammet fikk i gjennomsnitt tilkjent kroner i bostøtte per måned i vedtaket for første termin 2006, og hadde kroner i gjennomsnittlige boutgifter. Boligtilskudd og startlån Tabell 4.3a. Tilskudd og lån til flyktninger kv kv kv

14 De foreløpige tallene fra kommunene viser at 50 flyktningfamilier fikk utbetalt startlån til kjøp av egen bolig i første halvår 2006, mens 16 husstander i denne gruppen også fikk boligtilskudd. Husbanken ga i samme periode tilskudd til 92 utleieboliger planlagt for flyktninger, og grunnlån til kjøp av 6 slike utleieboliger. 4.4 Personer med nedsatt funksjonsevne Det er et mål for boligpolitikken at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg, og beholde en egnet bolig. I tillegg til den rent økonomiske stønaden til husstander i denne gruppen med svak økonomi, er det en høyt prioritert målsetting å øke antall boliger og boområder som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Den økende andelen eldre i befolkningen gjør at behovet for tilrettelagte boliger vil være økende i årene framover. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan også ofte oppleve store utfordringer knyttet til å etablere seg i en egnet bolig. Husbanken har i dag et eget tilskudd til tilpasning og utbedring av boliger for eldre og funksjonshemmede. En boligbygging basert på gode tilgjengelighetsprinsipper vil imidlertid redusere behovet for ombygginger og tilpasninger i etterkant. Derfor ble universell utforming og gode tilgjengelighetskvaliteter lagt inn som et viktig søknadskriterium i Husbankens nye grunnlån, som ble innført i fjor. Tilpasningstilskudd og grunnlån er omtalt nærmere under kapittel 6 om universelt utformede boliger og bygninger. Bostøtte I første termin 2006 var det husstander med en eller flere uføre husstandsmedlemmer som fikk tilkjent bostøtte, og dette er omtrent på samme nivå som for første termin av husstandene med uføre hadde barn. De fleste husstandene bodde i leid bolig (66 prosent), og de fleste av disse igjen var kommunale boliger (65 prosent). Gjennomsnittlig tilkjent bostøtte for denne gruppen var kroner per måned i første termin 2006, gjennomsnittlig boutgift var kroner per måned og gjennomsnittlig årsinntekt var kroner. Startlån, boligtilskudd og prosjekteringstilskudd Tabell 4.4a. Tilskudd og lån til personer med nedsatt funksjonsevne kv kv kv De foreløpige rapportene viser at kommunene har utbetalt 113 startlån til husstander med personer med nedsatt funksjonsevne i første halvår 2006, og samtidig gitt 65 boligtilskudd til husstander i denne gruppen. I samme periode har Husbanken gitt tilsagn om prosjekteringstilskudd til 262 Boligsosiale handlingsplaner Husbanken har siden 1999 gitt tilskudd til kommuner som ønsker å utarbeide lokale boligsosiale handlingsplaner. De fleste kommuner av en viss størrelse har i dag en boligsosial handlingsplan eller er i ferd med å gjennomføre dette planarbeidet. En boligsosial handlingsplan er en samordnet plan for vanskeligstilte husstander på boligmarkedet innenfor en helhetlig boligpolitikk. Planarbeidet forutsetter tverrsektorielt samarbeid, og kommunene kan bruke tilskuddet til delfinansiering av prosjektleder og dekning av utgifter ved å være med på prosjektledersamlinger. Målsettingene med boligsosiale handlingsplaner er: Økt kunnskap om boligbehovet i kommunene Økt kunnskap om statlige virkemidler og mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene En boligpolitikk som er mer samkjørt mellom sektorene, og større effektivitet ved å samordne ressursene i kommunene Bedre utnyttelse av boligmassen i kommune Tabell 4.5a viser hvor mange kommuner som har fått tilskudd i perioden fra 1999 og fram til utgangen av juni i Tabell 4.5a Tilskudd til boligsosiale handlingsplaner I første halvår 2006 har 9 nye kommuner fått til sammen kroner i støtte til å utarbeide boligsosiale handlingsplaner. I perioden 1999 til 2005 fikk i alt 229 kommuner 18,8 mill kroner i tilskudd til boligsosiale handlingsplaner. Ferdige planer I overkant av 4 av 5 kommuner(dvs. 196 av 238) som har fått støtte til planarbeid, har utarbeidet handlingsplaner. For mange av disse kommunene er det nå aktuelt å rullere og videreutvikle planene. En jevnlig kartlegging av boligbehovet ved hjelp av kartleggingsverktøyet Bokart er et viktig virkemiddel i en slik videreutvikling. 14

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03 Husbanken Kvartalsrapporten 2008/03 1 Kvartalsrapporten 3.kvartal 2008 Direktøren har ordet: Økte utfordringer i nedgangstider Krisen i finansmarkedene og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget i verdensøkonomien

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån 3.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse Et velfungerende boligmarked...4 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger...6

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2013

1. Kvartalsrapport 2013 1. Kvartalsrapport 2013 1 Forord Det er for tiden stor etterspørsel etter Husbankens låneordninger. Ved utgangen av første kvartal er det gitt tilsagn om lån for 10 milliarder kroner, og det er saker under

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Innhold ÅRSMELDING 2013

Innhold ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 Alle skal bo godt og trygt Innhold Dette er... side 3 Organisering... side 5 Visjon, mål og verdier... side 5 Intervju med s administrerende direktør... side 6 Hovedmål 1: Et velfungerende

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

St.prp. nr. 1 2005 2006

St.prp. nr. 1 2005 2006 St.prp. nr. 1 2005 2006 FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615 5616 Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Vedtatt i kommunestyret den 28.04.04

PORSANGER KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Vedtatt i kommunestyret den 28.04.04 PORSANGER KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret den 28.04.04 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2. PROSJEKTBESKRIVELSE... 5 2.1. Overordnede mål:... 5 2.2. Styringsgruppe... 5 2.2.1.

Detaljer

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8 Årsrapport 2014 INNHOLD: 1 Leders beretning 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer