Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte i hovedutvalg teknisk godkjennes.

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 17: Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem Landa Irene H Medlem Hatløy Kåre H Medlem Klyve Anita FRP Forfall Medlem Albertsen Merete Håstø KRF Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Medlem Aksnes Trond AP Medlem Skeie Lars Magne SP Varamedlem Olsen Gunvor L.R. FRP Møtte for Klyve Anita Medlemmer: 9 Fra adm. (evt. andre): Forvaltningssjef Kjell B. Gilje, barnas representant Øyvind Flatebø Referent: Elin Davidsen Utlagt på representantenes bord: Skriv fra fylkesmannen Svar på henvendelser Til sak 44/15 Eventuelt: - Notat vedrørende slamavskillere/septiktanker Feøy - Oversikt over satser for leie av idrettshaller Før møtet var det befaring i forbindelse med følgende saker: Saknr. 24/15 118/11 - MYKLABUST - GJENNOPPBYGGING AV NEDBRENT NAUST - KLAGEBEHANDLING Saknr. 25/15 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Saknr. 26/15

3 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Saknr. 34/15 PLAN DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN - SKRE - 112/28 Innkalling med sakliste godkjent. Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge: Sak Deretter som saklista. Leders forslag enstemmig vedtatt. Protokollen skal godkjennes i neste møte. Side 2 av 15

4 Saknr. 23/15 PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN Hovedutvalg teknisk godkjenner protokoll fra møte Saknr. 24/15 118/11 - MYKLABUST - GJENNOPPBYGGING AV NEDBRENT NAUST - KLAGEBEHANDLING Hatløy (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg teknisk tar klagen delvis til følge og i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, anbefales dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 og 11-6 vedrørende avstand til sjø, samt arealanvendelse, og det anbefales dispensasjon av kommuneplanens bestemmelser pkt. 11 d. Utvalget viser til følgende begrunnelse for vedtaket. Begrunnelse: Hovedutvalg teknisk vil her redegjøre for de momenter som gjør at en her har sett det som hensiktsmessig, og i tråd med gjeldende regelverk, å kunne anbefale en dispensasjon i saken som utvalget har til behandling. Ved behandling i møte den vedtok en i saken å utsette denne for befaring. Dette for at utvalget selv ønsket å se det omsøkte område for å kunne foreta en selvstendig vurdering. Det vises i klagen til at det omsøkte naustet er i underkant av 37 m2 og at det gamle naustet som det her søkes om oppført som erstatningsnaust var større, om lag 41 m2. Dette kompromiss mellom gjeldende kommuneplanens bestemmelser og oppføring av erstatningsnaust finner hovedutvalg teknisk å kunne finne grunn å dispensere for. Naustet vil heller ikke ha en ruvende karakter, men passe fint inn i området, på en stor strandeiendom og med bakenforliggende sterkt stigende terreng som gjør at bygget ikke vil bli dominerende i landskapet. Det er også søkt om ark på naustet, selv om det ikke er ark på omkringliggende naust og klagen på denne som har 2. prioritet tas ikke til følge, da den vil bli for framtredende og ikke i stil med eksisterende bebyggelse.

5 Med bakgrunn i dette mener hovedutvalg teknisk at vi har begrunnet at hensynene bak gjeldende kommuneplanbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon for oppføring av erstatningsnaust, jf plan- og bygningslovens Utvalget mener også at en gjennom vår begrunnelse har beskrevet hvorfor fordelene er større enn ulempene. Begrunnelse for å gå ut over kommuneplanens 30 m2 er gjenoppbygging av eksisterende eldre naust. Saken oversendes fylkesmannen for uttale. Hatløys forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg teknisk tar klagen delvis til følge og i medhold av plan- og bygningslovens 19-2, anbefales dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 og 11-6 vedrørende avstand til sjø, samt arealanvendelse, og det anbefales dispensasjon av kommuneplanens bestemmelser pkt. 11 d. Utvalget viser til følgende begrunnelse for vedtaket. Begrunnelse: Hovedutvalg teknisk vil her redegjøre for de momenter som gjør at en her har sett det som hensiktsmessig, og i tråd med gjeldende regelverk, å kunne anbefale en dispensasjon i saken som utvalget har til behandling. Ved behandling i møte den vedtok en i saken å utsette denne for befaring. Dette for at utvalget selv ønsket å se det omsøkte område for å kunne foreta en selvstendig vurdering. Det vises i klagen til at det omsøkte naustet er i underkant av 37 m2 og at det gamle naustet som det her søkes om oppført som erstatningsnaust var større, om lag 41 m2. Dette kompromiss mellom gjeldende kommuneplanens bestemmelser og oppføring av erstatningsnaust finner hovedutvalg teknisk å kunne finne grunn å dispensere for. Naustet vil heller ikke ha en ruvende karakter, men passe fint inn i området, på en stor strandeiendom og med bakenforliggende sterkt stigende terreng som gjør at bygget ikke vil bli dominerende i landskapet. Det er også søkt om ark på naustet, selv om det ikke er ark på omkringliggende naust og klagen på denne som har 2. prioritet tas ikke til følge, da den vil bli for framtredende og ikke i stil med eksisterende bebyggelse. Side 4 av 15

6 Med bakgrunn i dette mener hovedutvalg teknisk at vi har begrunnet at hensynene bak gjeldende kommuneplanbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon for oppføring av erstatningsnaust, jf plan- og bygningslovens Utvalget mener også at en gjennom vår begrunnelse har beskrevet hvorfor fordelene er større enn ulempene. Begrunnelse for å gå ut over kommuneplanens 30 m2 er gjenoppbygging av eksisterende eldre naust. Saken oversendes fylkesmannen for uttale. Saknr. 25/15 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag: I henhold til plan- og bygningslovens 19-2 gir hovedutvalg teknisk dispensasjon fra samme lovs 12-4 og planbestemmelsene 8 og 12, vedørende byggelinje mot regulert veg, utnyttelsesgrad og gesimshøyde/takform. Det gis også dispensasjon fra plan- og bygningslovens 29-2 og 31-1 vedrørende tilpasning til omkringliggende og eksisterende bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan fra 1981 viser en byggelinje mot vei på 6 meter, nyere planer viser eksempler på 5 og 3 meter byggelinje mot vei. Driftsavdelingen har vurdert denne saken og kan anbefale 3 meter byggelinje i dette aktuelle området. Hovedutvalg teknisk finner det derfor tilrådelig å kunne dispensere fra dette. Utnyttelsesgraden i planen sier 15%, gjeldende tiltak vil gi 22% utnyttelsesgrad, noe som ikke regnes for å være høyt i dag. Det forekommer hyppige avvik fra beskrevet takform i planer og tillatt takform på påbygg og nye boliger mange steder i kommunen i dag. Takform på påbygg har i dette tilfellet annen utforming enn eksisterende bolig, hovedutvalg teknisk anser dette å være et moderne arkitektonisk uttrykk som tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn. Fordeler ved tiltaket er at tiltakshaver får utnytte sin egen tomt til ønsket utvidelse av boligen, tomten og eksisterende bygningsmasse gir ikke mange muligheter til utvidelse. Etter en samlet vurdering anser hovedutvalg teknisk at fordelene ved å gi dispensasjon i dette tilfellet er større enn bakdelene. Byggearbeid kan ikke påbegynnes før byggetillatelse foreligger. Side 5 av 15

7 Albertsens forslag enstemmig vedtatt. I henhold til plan- og bygningslovens 19-2 gir hovedutvalg teknisk dispensasjon fra samme lovs 12-4 og planbestemmelsene 8 og 12, vedørende byggelinje mot regulert veg, utnyttelsesgrad og gesimshøyde/takform. Det gis også dispensasjon fra plan- og bygningslovens 29-2 og 31-1 vedrørende tilpasning til omkringliggende og eksisterende bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan fra 1981 viser en byggelinje mot vei på 6 meter, nyere planer viser eksempler på 5 og 3 meter byggelinje mot vei. Driftsavdelingen har vurdert denne saken og kan anbefale 3 meter byggelinje i dette aktuelle området. Hovedutvalg teknisk finner det derfor tilrådelig å kunne dispensere fra dette. Utnyttelsesgraden i planen sier 15%, gjeldende tiltak vil gi 22% utnyttelsesgrad, noe som ikke regnes for å være høyt i dag. Det forekommer hyppige avvik fra beskrevet takform i planer og tillatt takform på påbygg og nye boliger mange steder i kommunen i dag. Takform på påbygg har i dette tilfellet annen utforming enn eksisterende bolig, hovedutvalg teknisk anser dette å være et moderne arkitektonisk uttrykk som tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn. Fordeler ved tiltaket er at tiltakshaver får utnytte sin egen tomt til ønsket utvidelse av boligen, tomten og eksisterende bygningsmasse gir ikke mange muligheter til utvidelse. Etter en samlet vurdering anser hovedutvalg teknisk at fordelene ved å gi dispensasjon i dette tilfellet er større enn bakdelene. Byggearbeid kan ikke påbegynnes før byggetillatelse foreligger. Saknr. 26/15 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hagland (FrP) fremmet følgende forslag: Etter en samlet vurdering av saken og foretatt befaring, finner hovedutvalg teknisk å kunne gi dispensasjon fra plan- og bygningslovens 11-6 og TEK 10 angående radon og energikrav, slik at eksisterende generasjonsbolig kan oppdeles til to boenheter. Begrunnelse for dispensasjon. Bygget var tenkt som generasjonsbolig. Dette lot seg ikke realisere. Det vil ikke bli noen fysiske endringer som følge av dispensasjonen. Landbruksdrift berøres ikke av endringen. Begge omsøkte boenheter har godkjente VA anlegg. Side 6 av 15

8 Hovedutvalg teknisk kan, i denne saken, ikke se at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Hovedutvalg teknisk finner, etter en samlet vurdering, fordelene vesentlig større enn ulempene ved denne dispensasjonen. Vurdering etter nml. anses uaktuell da ingen fysiske endringer skjer. Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer (FrP) for Haglands forslag. Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtak i delegert sak nr. 1104/14. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling. Saknr. 27/15 148/332 - NORHEIM - NYBYGG REKKEHUS - BYGG 1 OG BYGG 2 - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder delegert vedtak nr. 9/15 og 19/15. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling. Saknr. 28/15 133/170 - FEØY - ENDRING AV UTFYLLING I SJØ Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (Sp). Side 7 av 15

9 I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gir hovedutvalget for tekniske saker dispensasjon fra samme lovs 1-8 og 12-4, vedrørende avstand til sjø og arealanvendelsen i reguleringsplan. Dispensasjonen gjelder utfyllingen slik den er utført. Klage på vedtak II i delegert sak nr. 1165/11 tas til følge. Saknr. 29/15 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV STEINBRYGGE OG FORSØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gir hovedutvalget for tekniske saker dispensasjon fra samme lovs 1-8 og 12-4 for steinbrygge og forstøtningsmur på 1,0 meter. Dispensasjon gis på bakgrunn av HTS-vedtak nr. 146/14. Saknr. 30/15 149/2, SPANNE, ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE (BASESTASJON) - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtak fattet i delegert sak nr. 1015/14. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling. I medhold av forvaltningsloven 42 gis vedtak i delegert sak nr. 1015/14 oppsettende virkning. Side 8 av 15

10 Saknr. 31/15 38/9 - RØYRVIKVEGEN, SYRE. ETABLERING AV ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE FOR MOB.TELEFON OG MOBILT BREDBÅND - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtak i delegert sak nr. 1061/14. Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling. Saknr. 32/15 33/11 - SANDVE DISPENSASJON PBL FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk dispenserer i henhold til plan- og bygningslovens 19-2 fra samme lovs 11-6 vedrørende kommuneplanens arealanvendelse til LNF-formål, for fradeling av bolighus nr. 2 på gbr.nr. 33/11. Det er lagt særlig vekt på at denne dispensasjonen ikke påvirker landbruksinteressene på en negativ måte og landbruksareal blir ikke redusert. En eiendom på ca. 25 mål er for liten til at fremtidige generasjoner kan leve av landbruket. Derfor blir det ikke negativt for landbruket at bolighuset skilles fra og resterende jordbruksareal overtas og drives sammen med jordbruksarealet på gbr.nr. 33/10. Forutsetning for dispensasjonen er at fraskilt jordbruksareal av 33/11 selges som tilleggsjord til 33/10 slik at denne jordbruksenheten blir en samlet parsell. Dette er også i tråd med eiernes intensjon. På den måten blir ikke jordressursene svekket ved denne dispensasjonen og landbrukshensyn ivaretas. Hensynet til loven det dispenseres fra blir på denne måten ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene. Hovedutvalg teknisk finner det derfor tilrådelig å dispensere i dette tilfellet. Side 9 av 15

11 Saknr. 33/15 15/989 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLAGEBEHANDLING Hagland (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring. Haglands utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes for befaring. Saknr. 34/15 PLAN DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN - SKRE - 112/28 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Hasselbakken Skre 112/28 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 35/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Side 10 av 15

12 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim II med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 36/15 PLAN REGULERINGSENDRING FOR TRAFIKKHAVN - VELDEØYENE - 86/ Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 86, bnr. 238 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan 488 for Trafikkhavn Veldeøyene med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 37/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REKKJE, VEAVÅGEN - ENDRING FOR DEL AV 2/7-1. Hovedutvalg for tekniske saker godkjenner endring i reguleringsplan for gnr. 2, bnr. 7 m. fl - del av godkjent reguleringsplan for Skuteberg (vist på kart sist datert ). 2. Endringen anses som en mindre reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens Side 11 av 15

13 3. De berørte parter er varslet. Jf plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages. Jf plan- og bygningslovens 1-9. Saknr. 38/15 PLAN DETALJREGULERING FOR NYHAVN - 65/13 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Nyhavn 65/13 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2. Saknr. 39/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR NORHEIMSKOGEN - TOMTEDELING - 148/ Hovedutvalg for tekniske saker godkjenner endring i reguleringsplan for gnr. 149, bnr. 521, m. fl - del av godkjent reguleringsplan 502 for Norheimskogen med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Endringen anses som en mindre reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens De berørte parter er varslet. Jf plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages. Jf plan- og bygningslovens 1-9. Side 12 av 15

14 Saknr. 40/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - 149/4,11 Aarhus (H) stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte. 8 representanter til stede. Enstemmig erklært inhabil, jf. fvl Hagland (FrP) tiltrådte som møteleder. Aarhus tiltrådte. Hagland fratrådte som møteleder 9 representant til stede. 1. Hovedutvalg for tekniske saker godkjenner endring i reguleringsplan for gnr. 149, bnr. 465 m. fl - del av godkjent reguleringsplan 5015 for Spannatoppen med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Endringen anses som en mindre reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens De berørte parter er varslet. Jf plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages. Jf plan- og bygningslovens 1-9. Saknr. 41/15 PLAN REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE - SPANNAVEGEN 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Miljøgate Spannavegen med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2. Side 13 av 15

15 Saknr. 42/15 PLAN FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Aarhus (H) fremmet følgende forslag: 1. Saken utsettes. 2. Ved ny fremleggelse ønsker hovedutvalg teknisk en bedre oversikt over hvilke vedtatte reguleringsplaner som blir berørt og om det er mulig å tilpasse et midlertidig bygge- og deleforbud til disse planer helt eller delvis. 3. Administrasjonen bes være oppmerksom på problematikken om det kommer bygg- /delesaker i gjeldende område fram til neste behandling. Forslaget fremmet av Aarhus enstemmig vedtatt. 1. Saken utsettes. 2. Ved ny fremleggelse ønsker hovedutvalg teknisk en bedre oversikt over hvilke vedtatte reguleringsplaner som blir berørt og om det er mulig å tilpasse et midlertidig bygge- og deleforbud til disse planer helt eller delvis. 3. Administrasjonen bes være oppmerksom på problematikken om det kommer bygg- /delesaker i gjeldende område fram til neste behandling. Saknr. 43/15 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK Delegerte vedtak - HTS Til etterretning. Side 14 av 15

16 Saknr. 44/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK Notat vedrørende slamavskillere/septiktanker Feøy utlagt på bordet, jf. spørsmål stilt av Hagland (FrP) i hovedutvalgets møte Hagland (FrP) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg teknisk har registrert notat om septik-tømming på Feøy. Hovedutvalg teknisk ønsker at Karmøy kommune i samarbeid med Feøy vel prøver å finne en ordning som kan fungere for alle parter. Haglands forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt. 2. Skriv vedrørende satser for leie av idrettshaller utlagt på bordet, jf. spørsmål stilt av Aksnes (Ap) i forrige møte. Til etterretning. 3. Andersen (Ap) viste til tidligere stilte spørsmål vedrørende oppbevaring av mye søppel/skrot ved den gamle sildoljefabrikken i Hauskevågen og fremmet følgende forslag: Hovedutvalg teknisk har mottatt bilder/bekymringsmelding knyttet til forsøpling av område/næringsvirksomhet satt av til fritidsbolig/bolig i Hauskevågen. Ut fra dette vedtar hovedutvalg teknisk befaring i området før neste møte. Andersens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg teknisk har mottatt bilder/bekymringsmelding knyttet til forsøpling av område/næringsvirksomhet satt av til fritidsbolig/bolig i Hauskevågen. Ut fra dette vedtar hovedutvalg teknisk befaring i området før neste møte. Side 15 av 15

17 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 45/15 Protokoll fra møte i hovedutvalg teknisk godkjennes.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.01.2010 Ordinært møter starter kl. 17.00 Reservert til gruppemøter fra kl.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 30.01.2012

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer