Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl. 18.00. Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag den 7. juni 2012 kl Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 36 andelseiere/stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Arild Veiby. Møtet ble åpnet av styreleder Hege Børringbo. 1 Konstituering A. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Hege Børrimgbo Vedtak: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse. Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C. Valg av referent og en andelseier til å underskrive protokollen. Som referent ble Arild Veiby foreslått, og Solveig Klingenberg til å underskrive protokollen. Vedtak: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning og årsregnskap for 2011 A. Årsberetning og regnskap. Innledningsvis gav styret generalforsamlingen en grundig oppsummering av rehabiliteringsprosjektet. Generalforsamlingen uttrykte å være svært godt fornøyd med gjennomføring og resultat, herunder styrets innstats i prosjektet. Styret mottok en velfortjent applaus. Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3 Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr

2 4 Innstilte saker fra styret Sak 4 A: Krav til utforming av boder og videre saksgang. Styret gis fullmakt til å behandle bod-søknader når reguleringssaken er godkjent. Det tillates oppsetting av boder i henhold til tegninger som ligger på borettslagets hjemmesider: Bod på 5,7m 2 eller 9 m 2. Boden skal ha valmet tak som er tekket med takstein eller shingel. Sak 4 B: Oppgradering av kabel-tv anlegg til digitalt nett med HD kvalitet og bredbånd. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale om digital TV og bredbånd. Sak 4 C: Forslag til vedtektsendringer. Sak 4 C 1: Endring av punkt 4-3 Bygningsmessige arbeider. (1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør herunder oppsetting av private radio- og TVantenner, markiser, utelamper mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. (3) Alle andelshavere skal ha rett til å innrede loft eller kjeller til boligformål. Styret har fullmakt til å fastsette arealfordeling og godkjenne fremtidig utbygging av kjeller og loft når nedenstående er ivaretatt: Styret skal påse at arealfordelingen mellom de to andelshavere blir rimelig lik. Makeskifte kan ikke gjennomføre uten styrets godkjennelse. Styret skal før det treffer sin avgjørelse ha innhentet uttalelse fra de berørte andelshavere.

3 Det må foreligge en skriftlig avtale om arealfordelingen m.m. undertegnet av begge parter og styrets formann før utbyggingen starter. Avtalen gjelder også for fremtidige andelshavere. Andelshaver som ikke ønsker å bygge ut sin del (kjeller eller loft), kan ikke påføres kostnader som følge av eventuell utbygging hos den andre. Ved utbygging av kjellerrom må adkomst til vannstoppekran muliggjøres for de øvrige beboere i huset. Dette kan gjøres ved å utveksle nøkler, henge nøkkel i knusbart skap utenfor kjelleren eller legge om rørene bekostet av utbyggeren slik at vannstoppekran kommer i fellesrom. (4) Alle tiltak som medfører inngrep i/endring i fasade, i bygningskroppen(vegger), i våtrom, røropplegg for vann og avløp samt alt som er søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten skal søkes om til styret. Alle tiltak som medfører vesentlige endringer i bygningsmassen, herunder fasadeendringer skal behandles på generalforsamling. Søknad om tiltak skal inneholde gjenpart av nabovarsel til berørte andelseiere. Borettslaget stiller følgende krav til tiltak Alle tiltak skal utføres i henhold til gjeldende lover og regler, og skal tilfredsstille byggetekniske krav. Tiltakshaver er ansvarlig for at gjeldene lover og forskrifter følges. Alle tiltak skal skje for tiltakshavers regning og ansvar. Søknad til Plan- og bygningsetaten skal stemples av styreleder før innsendelse Alle tiltak som innebærer søknad til Plan- og bygningsetaten, samt de tiltak der styret beslutter det, skal kvalitetssikres av bygningstekniske rådgiver godkjent av styret. Tiltakshaver dekker kostnader knyttet til kvalitetssikring. Tiltakshaver og fremtidige eiere av andelen er ansvarlig for vedlikehold av utbygd areal. Ved salg av andelen skal dette forhold opplyses om. Alt som skal etableres eller rehabiliteres i fasade skal være i henhold til borettslagets standard. Eksempler på slike elementer er vindu, panel, takstein, fasadebånd, utelamper samt farge på disse. Ved ombygging kan innvendige inngangsdører og/eller delingsvegger flyttes. Dersom det under utførelse oppdages byggetekniske feil, svakheter mv som berører borettslagets ansvarsområde skal styret straks varsles. Felles røropplegg knyttet til vann og kloakk, som avdekkes i forbindelse med tiltaket, skal vurderes og eventuelt byttes. Borettslaget kan dekke deler av kostnaden knyttet til dette etter forhåndsavtale med styret. Styret skal ha kopi av igangsettingsattest, ferdigattest og eventuell midlertidig brukstillatelse straks disse foreligger. Tiltak som ikke utføres i henhold til offentlige eller borettslagets krav skal utbedres eller tilbakeføres på andelshavers bekostning. (5) Ved oppsetting av frittstående bygg (bod, lekestue) i egen tilhørende hage, skal det søkes styret om dette. Godkjenning skal foreligge før arbeidet påbegynnes. Utforming skal være i henhold til borettslagets standard for frittstående bygg. Andelshaver plikter å holde frittstående bygg i god stand. med 30 stemmer, ingen stemte i mot

4 Sak 4 C - 2: Nytt punkt 5-1 (9) vedr. lufteventiler. Nytt punkt (9) Andelseier plikter å holde samtlige lufteventiler åpne hele året. Andelseier må bekoste skade som følge av manglende lufting. med 25 stemmer, ingen stemte i mot Sak 4 D: Etablering av standard for fasadeelementer enhetlig uttrykk i borettslaget. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fastsette en standard for utførelse og plassering av elementer i fasaden. Fasadekomiteen skal høres i dette arbeidet. 5 Innkomne forslag Sak 5 A: Søknad fra Solveig og Kjell Klinkenberg og Ida Large / Frode Hauge, Bredo Stabells vei 3, om riving av eksisterende tilbygg og oppsetting av nytt tilbygg over tre etasjer. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å godkjenne komplett søknad når reguleringssaken er godkjent. Tilbygget godkjennes med ytre mål inntil 3,00m dybde og 8,00m lengde. offentlige krav og borettslagets krav (ref. vedtekter og styregodkjennelse). Sak 5 B: Søknad fra Lars og Veronique Kolbjørnsen, Bredo Stabells vei 5, om utbygging over eksisterende tilbygg. Søknaden som beskrevet godkjennes. offentlige krav og borettslagets krav (ref. vedtekter og styregodkjennelse).

5 Sak 5 C: Søknad fra Ingrid Myrtveit og Gunnar Wistad, Bredo Stabells vei 5, om utbygging over eksisterende tilbygg. Søknaden som beskrevet godkjennes med følgende endring: - Det godkjennes kun to takvinduer i fasade sør. offentlige krav og borettslagets krav (ref. vedtekter og styregodkjennelse). Sak 5 D: Søknad fra Hans Løken, Heidi Berdahl og Chiyoko Thorvaldsen, Bredo Stabells vei 15, om fornyelse av generalforsamlingsvedtak vedr. tilbygg over 3 etasjer fra Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å godkjenne komplett søknad når reguleringssaken er godkjent. Tilbygget godkjennes med ytre mål inntil 2,80m dybde og 8,00m lengde. Dersom det bygges utover 2,20 m skal det bygges slik at brannkrav ivaretas for å legge til rette for tilsvarende utbygging av nabohuset i Bredo Stabells vei 13. Kjellervindu på fasade vest skal plasseres symetrisk og ha lik størrelse. offentlige krav og borettslagets krav (ref. vedtekter og styregodkjennelse 6 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått: Ole Kristian Nystrøm B. Som 2 styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Lise V. Løseth og Inger Cecilie Sundby C. Som 3 varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Arild Espens, Ida Large og Siri Rønningen D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Siv Wammer, Hege Børringbo og Gunnar Wistad

6 7 Informasjon fra styret A) Utredning av ansvarsfordeling mellom Tåsen borettslag og den enkelte andelseier B) Forsikringer C) Helse, miljø og sikkerhet D) Markering av Tåsen Borettslag som fyller 90 år i 2012 E) Nedgravde olje- og parafintanker Vedtak: Styrets orientering ble tatt til etterretning, ingen votering Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede: Hege Børringbo /s/ Møteleder Arild Veiby /s/ Referent Solveig Klingenberg /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning: Navn Valgt Leder Ole Kristian Nystrøm 2012 for 1 år Styremedlem Heidi Berdahl 2011 for 2 år Styremedlem Thomas Fosse 2011 for 2 år Styremedlem Lise V. Løseth 2012 for 2 år Styremedlem Inger Cecilie Sundby 2012 for 2 år Varamedlem Arild Espenes 2012 for 1 år Varamedlem Ida Large 2012 for 1 år Varamedlem Siri Rønningen 2012 for 1 år Valgkomiteen : Siv Wammer, Hege Børringbo og Gunnar Wistad Oslo, 7. juni 2012 Arild Veiby /s/

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag avholdes torsdag 7. juni 2012 kl. 18.00, Tåsen Idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SAMEIET BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE Organisasjonsnummer: 971 515 937 Vedtektene er sist vedtatt på sameiermøte 24.04.2014 og erstatter tidligere vedtekter. Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 Vedtekter for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321 vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 med endring på den ordinære generalforsamling 15. mai 2007 og 30.04.2013 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

V E D T E K T E R. for

V E D T E K T E R. for 1 V E D T E K T E R for ØDEGÅRDEN BORETTSLAG tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 22. mars 2006 Endret på generalforsamling 02.05.2012 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer