STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl Åsvang samfunnshus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus"

Transkript

1 STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2011 onsdag 6. Juni 2012 kl Åsvang samfunnshus

2 Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag BA er nå inne i det vi kan si er et normalt driftsår, men 2011 var et enda et tøft år for antennelaget. Man har hatt en del feilsituasjoner som har fulgt oss over i 2011, men nå i 2012 si at vi har fått et kabel nett som holder forskriftsmessige mål, både når det gjelder dokumentasjon av nettet og nettet sin tekniske kvalitet. Den tekniske kvaliteten som kreves av kabelnettet er meget høy nå som man har digitale dekodre og distribusjon av HD kanaler. For å kunne levere gode TV signaler må nettet overvåkes, og levering av internett tjenester gjør sitt til at dette i det hele tatt er mulig. Alle modem som settes opp gir mulighet for at man kan overvåke bla. signal-/støy forhold i nettet ut over tid slik at man kan kjøre anelyse i sanntid. Antennelaget merker en nedgang på antall abonenter som i hovedsak skyldes utflyttning. Nye eiere synes dessverre ikke å få dekket sitt TVbehov gjennom de kanaler og kanalpakker som YRAL leverer gjennom samarbeid med Canal Digital. Slik styret ser det i dag, virker det tvilsomt at disse kanalene vil bli levert av Canal Digital i kabelnett. Som et resultat av disse forholdene har YRAL kommet under en grense på 200 abonnenter, noe som gjør at kostanden pr. abonnent i avgifter til Canal Digital har økt. Kommer vi på nytt over et antall på 200 abonnenter igjen, vil vi få en lavere avgift pr. abonnent. Vi får spørsmål om levering av kun bredbånd. Slik den tekniske løsningen er i dag, lar dette seg dessverre ikke gjøre. Det kreves leveranse av TVsignaler for at man skal kunne få bredbånd. Når vi er inne på bredbåndstjenester så har vi endret på våre produkter samt redusert vår priser i et forsøk på å nå flere med svært konkurransedyktig priser på internett-tilgang. Vi ser at internett satsningen er vår eneste mulighet til at vi får lavere årsavgifter fremover på kabel-tv. An av de store spennende sakene fremover er hvordan Datalagringsdirektivet (DLD) vil slå ut på de små aktørerer i bredbåndsmarkedet. YRAL har vært høringsinstans i forbindelse med direktivet, og på nåværende tidspunkt er det uklart hvorvidt dette direktivet vil få følger for vår internettdrift. Det gjenstår mange ubesvarte spørsmål, mellom annet hvem som vil ha ansvaret for lagring, både fysisk og øknomisk. Inntil disse avklaringene er på plass, fortsetter satsingen som før, da det nok vil gå noe tid (antakelig flere år) før alt er avklart. Vi har i det siste året hatt hjelp av tildligere sekretær Arnstein Lund til å utarbeide nye vedtekter for YRAL. Dette har vært nødvendig i forbindelse med at vi må tilpasse oss samvirkeloven fra 2008 innen 1. januar 2013, og vi er dermed tvunget over i ny selskapsform; Samvirke. Mer informasjon kan man finne på Denne overgangen har ikke stort å si for laget i praksis, utover at nye vedtekter må lages og enkelte justeringer ift tilpasninger til nytt lov- og regelverk. 2

3 3 Vår infokanal har også gjennomgått en stor endring i Det vi håper på er at vi kan få lagt den over til digitalt slik at man kan finne den igjen på dekoderen og ikke bare på analoge kanaler som i dag. Ellers så vil man finne informasjon på vår hjemmeside. Styret i YRAL BA Jan Hovde (Leder) Odd Henning Mossige (sekretær) Anita Ulven (kasserer) Morten Pettersen (medlem) Arne Kleven Jørgensen (medlem) 3

4 4 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

5 5 Medlemmer Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 186 andelshavere. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Anita Ulven Odd Henning Mossige Arne Kleven Morten Pettersen 1. varamedlem: Paul Glamo 2. varamedlem: Roy Erlandsen Revisorer På generalforsamlingen i 2011 hadde det ikke lytes å få noen av medlemmene til å stille som revisor. Styret fikk fullmakt til å finne revisor i løpet av virksomhetsåret. Dette har man dessverre ikke lyktes med. Valgkomité På generalforsamlingen i 2011 ble det ikke valgt valgkomité, men oppgaven delegert til styret. Styret har internt fordelt oppgaven som følger: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Arne Kleven Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 4 styremøter i tillegg til noe e-post kommunikasjon. Nordby, den 1. juni 2012 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Odd Henning Mossige Morten Pettersen Jan Hovde leder Anita Ulven Arne Kleven Jørgensen 5

6 6 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA onsdag 6. juni 2012 kl på Åsvang Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning 2.1 Styrets beretning 2.2 Årsberetning 3) Regnskap ) Årsavgift ) Godtgjørelse for ) Rammebudsjett 7) Tilpasning av vedtekter til ny organisasjonsform 8) Innkomne forslag * Ingen inkomne forslag til generalforsamlingen 9) Valg 9.1 Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: 9.2 Valg av valgkomite for

7 Budsjettforslag for Ytre Rælingen Antennelag BA, 2012 Inntekter Resultat 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter , , , Diverse inntekter ,00 0, , Bredbånd , , , Kabel-TV , , , Telefoni 0,00 0,00 0, Tilknytningsavgifter 0,00 0,00 0,00 Mva refusjon 0, , , Andre driftsrelatere inntekter -61,00 0,00 0,00 Finansinntekter 0,00-50,00 0, Renteinntekter 0,00-50,00 0, Purregebyr 0,00 0,00 0, Renteinntekter, kunde 0,00 0,00 0,00 Sum , , ,00 Utgifter Resultat 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Driftskostnader Varekostnader 0,00 0,00 0, Frakt, toll og spedisjon 0,00 0,00 0,00 Lønnskostnader 2256, , , Fri årsavgift 16000, , , Motkonto for gruppe , , , Godtgjørelse styre 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 2256, , ,00 Avskrivninger, varige driftsmidler 29073, , , Avskrivning teknisk utstyr 13803, , , Innkjøp, teknisk utstyr 14331, , , Leiefinansiert investering, bredbånd 0,00 0,00 0, Innkjøp teknisk utstyr 939,00 0,00 0,00 Annen driftskostnader , , , Linjeleie , , , Driftsmaterialer 477,00 0,00 0, Rekvisita 801,00 0,00 0, Reperasjoner og vedlikehold utstyr 71975, , , Kundesupport og drift, bredbånd 0,00 0,00 0, Serviceavgift , , ,00 Autorisasjonsansvar 0,00 0,00 0, Revisjons- og regnskapshonorar 20014, , , Honorar kontingentinnkreving 14922, , , Honorar før økonomiskk & juridisk bistand 250,00 0,00 0, Kanalavgift mva pliktig , , , Kringkastingsavgift 2294, , , Kontorrekvisita 1633, , , Datakostnader, programvare 2813, ,00 500, Trykksaker 0,00 500,00 500, Annen kontorkostnad 1139, , , Telefon 1095, , , Porto 2271, , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 0,00 0, Øreavrunding 12,00 0,00 0, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 0, Diettkostnader, oppgavpliktige 0,00 0,00 0, Diverse kostnader 0,00 0,00 0, Kampanje, bredbånd 0,00 0,00 0, Medlemskontingent 3140, ,00 0, Forsikringspremier 20867, , , Generalforsamling 450,00 0,00 450, Bank og kortgebyr 2400, , , Tap på fordringer -320,00 0,00 0,00 Finanskostnader 0, , , Rentekostnader 0, , ,00 Sum , , ,00 Resultat Resultat 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter , , ,00 Utgifter , , ,00 Resultat , , ,00 7 ÅRSAVGIFT 2012 kr ,- Inkl. MVA Kr eks. mva. Budsjett/regnskap er eks. mva. 7

8 VEDTEKTER FOR YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA 8 Vedtatt på konstituerende generalforsamling Endret på generalforsamling Endret på generalforsamling (bl a SA-tilpasset) 1. Foretaksnavn Ytre Rælingen Antennelag SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i Rælingen kommune. 3. Virksomhet og formål Foretaket har som formål å : - arbeide for at samtlige medlemmer blir tilknyttet felles hovedmottakerstasjon og stamkabelnett for radio og tv - arbeide for å skaffe medlemmene rimelige og kvalitetsmessige gode mottakerforhold i tilknytning til og bruk av telekommunikasjon som overfører kringkastingssendinger, videoprogrammer, informasjon, data og lignende fra nærmiljøer og det øvrige inn- og utland. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent Andelene i foretaket innehas av de til enhver tid betalende andelshavere med hver sin like andel. Medlemmene er i dag innenfor Rælingen kommune. Andelen gir medlemmene rett til de signaler som til enhver tid leveres av foretaket. Andelen medfører en plikt til å betale de utgifter som foretaket pålegger medlemmene. Hvis et medlem ikke betaler sine forpliktelser etter rimelig varsel, kan foretaket stanse signalleveranse. Ny signalleveranse kan deretter først skje når medlemmet har betalt sine forpliktelser samt de ekstra utgifter som foretaket er påført i form av innkreving, signalstans, påkopling, renter etc. Det betales ikke medlemskontingent. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd. Andelene kan ikke omsettes. Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i. Andelen kan overdras etter skriftlig meddelelse til styret, og er først gjeldende når styret har godkjent denne. 5. Eierforhold og ansvarsområde 8

9 Foretaket eier infrastrukturen med antennebod, stamkabelnett (D1-linjen), fordelernett og forsterkere frem til og med første termineringspunkt i bolig. Medlemmene eier og er ansvarlig for videre installasjon i egen bolig. Alle installasjoner og endringer i bolig skal utføres av foretakets godkjent personell. Eventuell feil, utbedringer og service som må utføres på anlegget forårsaket ved bruk av ikke av foretaket godkjent personell må dekkes av den enkelte medlem. Ved tilknytning av nye områder fra eksisterende avgrenere over en annen tomteeiers eksisterende tomteareal, kan dette skje mot rimelig økonomisk vederlag til den berørte tomteeier som godtgjørelse for anlegg og vedlikeholdsomkostninger. Medlemmet plikter å ta imot de valg som foretakets årsmøte velger ham til. Medlemmet kan imidlertid nekte å ta valg: - for like lang tid som han har fungert i et av de vedtektsfestede verv - ved sykdom hos medlemmet eller hans nærmeste familie. Nye medlemmer kan tas inn etter godkjenning av styret. Det samme gjelder for større utbygginger og tilknytninger av boligfelt. Styret kan iverksette frakobling av husstander som ikke overholder foretakets regler mht betaling av vedtatte årsavgift. Ny tilkobling vil kunne skje når skyldig avgift pluss gebyrer er betalt. Det er forbudt etter kringkastingsloven for enkeltmedlemmer å foreta kopiering og videreformidling av kringkastingsprogrammer distribuert på fellesanlegg. Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret iverksette frakobling. Fakturering skjer pr. halvår, den og Utmelding skal skje skriftlig til styret minimum 6-uker før kommende faktureringsperiode og får virkning fra og med første faktureringsperiode etter mottatt oppsigelse. Ved utmelding kan medlemmet ikke kreve økonomisk oppgjør. Verdien av andelen blir værende i foretaket og overtas av de gjenværende medlemmer. 6. Anvendelse av årsoverskuddet Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: a) Godskriving av foretakets egenkapital b) Avsetning til etterbetalingsfond 7. Styre og daglig leder 7.1. Styre Foretaket skal ha et styre bestående av 1-leder og inntil 4 styremedlemmer. Foruten leder konstituerer styret seg selv. Alle valg gjøres med 2 års funksjonstid, men slik at 2 styremedlemmer velges for 1 år den første gangen. Det skal også velges 2 varamedlemmer. Disse har 1 års funksjonstid. Styret kan treffe vedtak når minst tre medlemmer av styret er tilstede og minst tre stemmer for vedtaket. De faste styremedlemmene har fritak fra årsavgift i den perioden de er valgt. Dette gjelder ikke varamedlemmer. Leder, styremedlemmene og varamedlemmene velges av årsmøtet. 9 9

10 Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. 10 Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura Daglig leder Foretaket har ikke daglig leder. 8. Årsmøtet Ordinært årsmøte: Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av 30. juni. Innkalling til årsmøtet med sakliste og årsmøtedokumentasjon skal sendes slik at den er medlemmene i hende minst 20 dager før møtet. Saker som et medlem ønsker behandlet av årsmøtet skal fremsettes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. Årsmøtet kan kun treffe beslutninger i de saker som er angitt i innkallingen. På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles: Opprop. - Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Årsregnskap 5. Disponering av årsoverskuddet 6. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode 7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 8. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser 9. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 10. Valg av valgkomité 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Protokollen fra årsmøtet skal være ute hos alle medlemmer senest 20 dager etter årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte: Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/3 av medlemmene krever det, skriftlig. 10

11 Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. 9. Fusjon Foretaket kan fusjonere med annet tilsvarende foretak som seg selv. Fusjoneringsvedtak kan bare gjøres av årsmøtet og krever minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Ved en fusjonering skal den kontantbeholdning som foretaket har, med eventuelt fradrag for allerede inngåtte forpliktelser og/eller forfalte, ikke betalte regninger, tilfalle medlemmene på fusjoneringstidspunkt. 10. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen Vedtak om oppløsning kan kun fattes av to påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom. Den ene av disse møtene skal være den ordinære årsmøtet der medlemmene er innkalt på vanlig måte. For at oppløsning skal kunne vedtas kreves at minst to tredjedeler av de stemmeberettigede er representert og at minst to tredjedeler av de avgitte stemmer er for forslaget. Årsmøtet avgjør hvordan midlene skal anvendes. 11. Tolkning av vedtektene Styret tolker vedtektene frem til første årsmøte

12 YRAL 12 Nordby Valgkomiténs innstilling på nytt styre Leder: Jan Hovde Sekretær: Odd Henning Mossige Styremedlem: Anita Ulven Styremedlem: Morten Pettersen Varamedlem 1: Varamedlem 2. Arne kleven Roy Magne Erlandsen Sign Morten Pettersen Valgkomtens leder. 12

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Nordby skole kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Nordby skole kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2006 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 09. mai 2007 Nordby skole kl. 19.30 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått så nå skriver jeg igjen forordet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA 2012 Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag SA har hatt et rolig arbeidsår for styret da det nå bare er rutine saker som gjøres, med innsending av

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2005 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 01. juni 2006 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 Lederen har ordet Så skriver jeg igjen forordet til årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA (sist oppdatert 15.5.2012) VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Vedtekter Våler Vannverk SA

Vedtekter Våler Vannverk SA Side 1 av 5 Vedtekter Våler Vannverk SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Våler Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG NORGES SKOGEIERFORBUND VHL/ N10102 / 02-210 Oslo, 2010-11-10 NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG (Beregnet på utmarkslag som vesentlig forestår grunneiernes forvaltning og omsetning av jakt og fiskerettigheter)

Detaljer