Møteinnkalling Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Fredrikstad, Ulf Trenum Leder

2 Sakliste PS 17/11 Referatsaker RS 3/11 Rapport over antall byggesaker - mars 2011 side PS 18/11 Avgjøres av Bystyret Vurdering av salg av Skogland, gnr. 17 bnr. 2 i Fredrikstad kommune PS 19/11 Salg av tillegg til barnehage i Råkollveien på del av gnr 724 bnr 89 PS 20/11 Ny graveinstruks for Fredrikstad kommune Vedlegg sendes kun til medlemmer av Teknisk utvalg PS 21/11 Søknad om bidrag til fordelskort for enkeltstående arrangement PS 22/11 Glommafestivalen 2011, søknad om arealbruk PS 23/11 Østre Fredrikstad gravlund - utvidelse PS 24/11 Utvidelse av tomt til fryseterminal på Borg havn PS 25/11 Fordeling av sykkelplanmidler PS 26/11 Handlingsprogram for trafikksikkerhet Vedlegg 2 Trafikksikkerhet sendes kun til medlemmer av Teknisk utvalg PS 27/11 Orienteringssak - Tilbud og tilgjengelighet ved kommunale badeplasser PS 28/11 Glommastien - status 2011 PS 29/11 Statusrapport per mars 2011 Ettersendes PS 30/11 Avgjøres av Bystyret Infrastruktur i parkanlegg Ettersendes

3 PS 31/11 Avgjøres av Bystyret Utleie av Bystyresalen Ettersendes

4

5 Saksnr.: 2010/6264 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: /2010 Klassering: 611 Saksbehandler: Walter Skjelin Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Formannskapet Bystyret Vurdering av salg av Skogland, gnr. 17 bnr. 2 i Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Skogland, gnr. 17 bnr. 2, har med sine mange bruksområder; tradisjonelt skogbruk med biotopskjøtsel, friluftsliv og dagtilbud med arbeidstrening langt større verdi for kommunen enn sannsynlig konsesjonsverdi tilsier. Eiendommen selges ikke. Fredrikstad, Sammendrag I Bystyrets vedtak i sak 84/10 ble Rådmannen bedt om å vurdere salg av skogeiendommen Skogland, gnr. 17 bnr. 2. Eiendommen består av ca daa skog, hvorav 85% er produktiv skog. Det er mindre byggverk på eiendommen; gapahuker, redskapsboder, miljødo og tørketak for ved. I tillegg til ordinær skogsdrift nytter kommunen eiendommen til andre aktiviteter: 1. Autister/ utviklingshemmede har Skogland som sitt dagtilbud med arbeidstrening. 2. Et tiltak for ungdom som dropper ut av videregående skole har Skogland som base for sin virksomhet. 3. Kommunen har i 20 år drevet arbeidstrening for utsatte grupper. Som erstatning for dette er et mulig lavterskeltilbud under utvikling/vurdering for rusmisbrukere. Tiltakene nytter Skogland i hovedsak til vedproduksjon og stell av skog. Årlig har kommunen en fortjeneste på eiendommen tilsvarende kr ,-. I tillegg er Rådmannen av den oppfatning at nevnte sosialtiltak genererer gevinster som er vanskelige å tallfeste. Kommunen er i dag ikke i besittelse av eiendommer som har de fasiliteter og skjermet beliggenhet som Skogland har. Det er derfor vanskelig å flytte aktiviteten. Flytting kan dessuten være uheldig for sårbare brukere. Friluftslivet er også viktig i Skogland. Med bakgrunn i tidligere politiske vedtak har overskudd av skogsdriften i kommuneskogen blitt nyttet til å tilrettelegge for friluftslivet. Skogland har i dag et godt utbygget turnett som er svært mye brukt av turgåere. Lavoene blir også brukt i denne sammenheng.

6 Ut ifra en helhetlig vurdering fraråder Rådmannen salg av Skogland, gnr. 17 bnr. 2. Vedlegg 1 Oversiktskart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Bystyret fattet i sak 84/10 vedtak om at Rådmannen skulle legge frem en vurdering av salg av eiendommen Skogland, gnr 17 bnr 2. Punkt 6 i nevnte vedtak lyder: Rådmannen bes legge frem egen sak om vurdering av salg av skogeiendommen gnr. 17 bnr. 2 i Onsøy. Onsøy kommune fikk hjemmel til Skogland i Eiendommen er kommunens største skogteig og består av totalt 1075 daa. Av dette er 153 daa impediment (uproduktiv skogsmark/fjell). På det produktive arealet er tilveksten registret til 304 m 3 pr. år, noe som anses som god tilvekst. På eiendommen er det investert i gode bil- og traktorveier (ca kr de siste 10 år). Dette medfører at eiendommen er lett å drifte. På eiendommen ble det i 2008 utarbeidet en skog- og miljøplan. Planen inneholder en kartlegging av miljøbiotoper og en detaljert ressursregistrering. Skogen skjøttes etter denne planen på en god skogfaglig måte. Totalt avvirkes i gjennomsnitt 300 m 3 årlig i Skogland. Småviltjakten på eiendommen er bortsatt til Onsøy jeger- og fiskerforening som driver med aktiv opplæring av ungdom i jakt og viltstell. Storviltjakten er forvaltet gjennom Onsøy grunneierlag, hvor kommunen som grunneier er medlem. Skogland er også brukt til praksissted for opplæring i bruk og stell av motor- og ryddesag under landbruksforvaltningens ansvar. Skogens drift skaffer granbar til gravlundene i kommunen etter avtale med Kirkevergekontoret. Ung i arbeid har i senere tid stått for dette (se nedenfor). I kommunens forvaltning av Skogland har man fokus på å tilrettelegge for frilufts- og biotopskjøtsel. En rekke barnehager, speidergrupper nytter Skogland aktivt. Videre har kommunen et utstrakt samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. I Skogland er det for eksempel blitt etablert folkestier (merkede turløyper). Stiene kan fritt benyttes av allmennheten. En av løypene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Totalt er det investert kr ,- i anleggelse av stier og tre gapahuker som nyttes av allmennheten. Slike investeringer har blitt finansiert av overskudd fra drift av kommuneskogen, jf. vedtak fattet av Teknisk utvalg/planutvalget i sak 01/0052 om drift av kommunens skoger. Her fremkommer det at overskudd fra kommuneskogene skal tilbakeføres skogen ved at det tilrettelegges for bruk av allmennheten. En del av kommunens målsetning ved drift av kommuneskogen å ha et flersektorielt samarbeid. I Skogland er i dag to slike samarbeidsprosjekter i drift: Dagtilbud for autister/utviklingshemmede

7 o Drevet av Boveiledningstjenesten Vest siden Tilbudet ble opprettet med bakgrunn i at det ikke ved de vanlige dagsentre kunne gis tilrettelagte og individuelle opplegg for personer med spesielt behov. o Er daglig i bruk o Har tilhold i brakker med tilgang til strøm, vann (tilkjørt) og toalett (nedgrav septiktank) o Hovedsakelig vedproduksjon, men rydder også skog og stier. o Totalt er det investert kr ,- i tilknytning til dagtilbudet. I tillegg kommer en betydelig andel av egeninnsats. Ung i arbeid o Samarbeid mellom NAV, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. o Målet med samarbeidet er å gi elever som har droppet ut av videregående skole et meningsfylt arbeid. o Praktisk arbeid som vedproduksjon, krakkesnekring, kloppe- og brubygging og tilrettelegging for friluftsliv i utmarksområder (i hele kommunen). Videre er det inngått avtale med Fylkeskonservatoren om vedlikehold av fornminner. Kommune har i ca. 20 år brukt Skogland som arena for et lavterskeltilbud for rusavhengige. Prosjektet ble imidlertid lagt ned i I hovedsak gikk tilbudet gått ut på: o Samarbeid med NAV om lavterskeltilbud for rusavhengige klienter som belaster kommunens rusbudsjett. o 8-10 person/klienter tilknyttet prosjektet o Prosjektet var tilknyttet det statlige Kvalitetsprogrammet og derved med på å avlaste kommunes sosialbudsjett. o Holdt i hovedsak på med vedproduksjon. Veden ble distribuert til trengende over hele kommunen. o Årlig produksjon var ca 5000 sekker à 60 liter. o Totalt er det investert ca. kr ,- i tilknytning til tilbudet. I tillegg kommer bruk av egeninnsats. Rådmannen vurderer i disse dager mulighet for å starte opp et tilsvarende prosjekt i samarbeid med NAV og fylkeskommunen. Skogland er av en slik størrelse at ny eier må søke konsesjon, jf. konsesjonsloven (lov av nr. 98), om å erverve eiendommen. I konsesjonsbehandlingen vil man blant annet vurdere kjøpsprisen opp mot eiendommens avkastningspotensial sett i ett objektivt perspektiv. I korthet kan man legge til grunn at kjøpsprisen ikke i vesentlig grad kan overskride kapitalisert årlig avkastning. Rådmannen har ikke innhentet noe verdivurdering av eiendommen, men antar at eiendommens konsesjonspris vil være 1,5-2 millioner. Skogland er en del av en større portefølje av landbrukseiendommer kommunen eier. Alle kommunens landbrukseiendommer er etter jordloven (lov av nr. 23) å anse som en driftssenhet. Etter jordloven 12 kan ikke driftsenheter deles uten samtykke etter jordloven. Slikt samtykke kan kun gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig sett i forhold til den avkastningen eiendommen kan gi. En slik begrunnelse vil ikke være enkel i dette tilfelle. Kommunen har fullmakt til å behandle de fleste jordlovs- og konsesjonssaker. Som eier av Skogland er kommunen inhabil. Spørsmålene vil derfor måtte behandles av Fylkesmannen. Skogland har ikke direkte adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har imidlertid tinglyst rett til adkomst over privat eiendom. Kommunens rett har blitt vurdert av Kommuneadvokaten som

8 har konkludert med at kommunens drift/bruk av eiendommen i dag er innenfor det vegretten kan tåle. Rundt Skogland er det flere naboer som kan være interessert i å få ervervet eiendommen. Videre er Skogland av en slik størrelse at man også kan få interessenter som ikke er tilknyttet området. Rådmannen er kjent med at en nabo er spesielt interessert i eiendommen. Rådmannen er av den oppfatning at dersom Bystyret ønsker å selge eiendommen bør den legges ut på det åpne marked slik alle får mulighet til å erverve eiendommen. Noe annet vil være forskjellsbehandling og i strid med god forvaltningsskikk. Videre mener Rådmannen at et salg med klausul om at kommunen kan nytte deler av eiendommen til den bruk som er der i dag er komplisert (juridisk og praktisk) å gjennomføre og dermed lite aktuelt. Ved å innta slike klausuler vil man også redusere eiendommens salgsverdi. Etter Rådmannens vurdering, er det enklere å eie eiendommen selv. Da har kommunen også større fleksibilitet. Nye behov kan vise seg i fremtiden. Økonomiske konsekvenser Slik Skogland i dag driftes har kommunen i snitt en årlig fortjeneste tilsvarende kr ,-, hvorav ca. kr ,- kommer fra ordinær skogsavvirkning. I tillegg, etter Rådmannens oppfatning, medfører de aktiviteter som er i Skogland at man også får andre gevinster for kommunen og samfunnet. Disse er imidlertid svært vanskelige å tallfeste. Ved et salg kan salgsinntektene for eksempel nyttes til å redusere kommunes gjeld. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Slik det fremkommer i saksfremlegget over er det en del kommunal aktivitet i Skogland utover vanlig skogsdrift. Rådmannen er av en slik oppfatning at han synes det er positivt at kommunale skogeiendommer kan nyttes til andre kommunale bruksområder. Etter Rådmannens syn er det vanskelig å få til tilsvarende aktiviteter på andre kommunale eiendommer. Rådmannen vurderer det videre som vanskelig og usikkert å få til tilsvarende på private eiendommer, eller ved å tilegne seg tilsvarende tjenester andre steder innenfor gjeldende budsjettsituasjon for myk sektor. Mange av brukerne/klienter som har tilhold på Skogland i dag har behov for en sikker og forutsigbar hverdag. Videre har de behov for luft og god plass med mulighet for å trekke seg tilbake når det er behov for det. Skulle man selge Skogland mister disse denne mulighet. Skulle man starte på nytt andre steder er det stor sannsynlighet for at mange av brukerne må starte på nytt med å bygge opp trygghet, tillitt etc. Kommunen mangler i dag egnede tilbud for personer som har behov for spesiell tilrettelegging. Alternative dagtilbud gis til enkelte, men kan være dyre tiltak for kommunen. Dagtilbudet i Skogland er kostnadseffektivt, og tilbudet kan utvides med plasser for flere brukere. Ved et salg av Skogland vil kommunen nok ikke få igjen for de investeringer som er lagt ned den siste tid. Dette er investeringer som er tilrettelagt for kommunens bruk som en fremtidig kjøper nødvendigvis ikke har brukt for.

9 Rådmannen vil videre fremheve at kommunen tilrettelegger for allmennhetens bruk i sine kommunale skoger, spesielt gjelder dette i Skogland. Selv om allmennheten etter friluftsloven (lov av nr. 16) har rett til å benytte utmark hele året er Rådmannen av den oppfatning at private skogeiere ikke på langt nær er villige til å legge til rette slik kommunen har gjort på sine eiendommer. Driften av Skogland er med på å finansiere tiltak i andre kommunale skoger. Selges Skogland vil derfor dette omfanget reduseres. Selv om de prosjekter som i dag er i Skogland skulle opphøre mener Rådmannen at eiendommen er av en slik karakter at den uansett bør være på kommunale hender. Det gir mulighet for at nye tiltak kan starte opp i fremtiden. Slik Rådmannen redegjorde for i Bystyresak 84/10 mener han, på et generelt grunnlag, at salg av jord- og skogbrukseiendommer, er uhensiktsmessing for kommunen. Dette ble blant annet begrunnet i at konsesjonsreglene hindrer salg over avkastningsverdien. Rådmannen har ikke endret sitt syn rundt dette. Slik Skogland nyttes i dag har kommunen større bruksverdi for eiendommen enn hva kommunen vil få av inntekter ved et salg. Med bakgrunn i overnevnte mener Rådmannen at kommunen har stor nytte av å beholde Skogland og fraråder salg av gnr. 17 bnr. 2, Skogland.

10

11 Saksnr.: 2004/16478 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 40029/2011 Klassering: 724/89 Saksbehandler: Tore Fuglår Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Salg av tillegg til barnehage i Råkollveien på del av gnr 724 bnr 89 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Del av gnr 724 bnr 89 i Fredrikstad kommune på ca. 760 m 2 selges til Trollklubben barnehage AS for kr ,-. Omkostningene belastes kjøper. 2. Salgsprisen på tomta kr ,- overføres investeringsregnskapets objekt EI1291 salg næring. Fredrikstad, Sammendrag Fredrikstad kommune opprettet 24. november 2004 et leieforhold med Krogh Eiendom AS på en 760m 2 stor tilleggstomt til Trollklubben barnehage AS. Årlig leieavgift var kr ,- pr. år. Avtalen ble videreført til Trollklubben barnehage AS i 2006 etter forespørsel fra Krogh Eiendom AS. I forbindelse med fornyelse av leiekontrakten i 2010, ønsker Trollklubben barnehage AS å kjøpe tilleggstomten. Rådmannen anbefaler å selge ca. 760 m 2 av gnr. 724, bnr. 89 til Trollklubben Barnehage AS som tilleggstomt til gnr. 724, bnr 94. Salgsprisen kr ,- er sammenfallende med takst på naboeiendommen. Vedlegg 1 Kjøpekontrakt mellom Trollklubben barnehage AS og Fredrikstad kommune datert den 17. desember 2010 vedrørende kjøp av Råkollveien på del av gnr 724 bnr Kopi av leiekontrakt datert den Kopi av verditakst utstedt av Svein Andreassen datert den 21. februar Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 4 Tilbud på salg av Råkollveien datert den 24. november Saksopplysninger Fredrikstad kommune opprettet 24. november 2004 et leieforhold med Krogh Eiendom AS på en 760m 2 stor tilleggstomt til Trollklubben barnehage AS med en årlig leieavgift på kr.

12 1 660,- pr. år. Avtalen ble videreført til Trollklubben barnehage AS etter forespørsel fra Krogh Eiendom AS den 3. oktober Leiekontrakten gjaldt i 5 år fra 1. januar I forbindelse med fornyelse av leiekontrakten til Trollklubben Barnehage AS har de forespurt kommunen om tilbud om å få kjøpe det leide arealet. Arealet er regulert til barnehage ifølge reguleringsplan nr. 583 for Heigård, Rolvsøy. RTD v/bygg og eiendom har etter henvendelse fra Trollklubben barnehage AS utarbeidet tilbud med sikte på salg av det leide arealet i Råkollveien. Tilbudet var basert på takst foretatt på nabotomten av Fredrikstad Taksforretning AS v/ Svein Andreassen datert den Tomteprisen er kr ,-, som tilsvarer kr. 500,- pr. m 2. Kjøper skal betale alle omkostninger ifb. m. med fradeling, oppmåling og tinglysing. Aksept på vårt tilbud ble mottatt den 6. desember Avtale om kjøp ble signert den 17. desember Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å selge ca. 760 m 2 av gnr. 724, bnr. 89 til Trollklubben Barnehage AS som tilleggstomt til gnr. 724, bnr 94. Salgssummene på kr ,- overføres investeringsregnskapet objekt EI 1291, Salg næring. Økonomiske konsekvenser Salget medfører reduserte innekter i Bygg- og eiendoms driftsregnskap på kr ,- pr. år. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant for saken. Vurdering Etter en helhetlig vurdering anbefaler rådmann å godkjenne omforente avtale.

13 Saksnr.: 2011/440 Dokumentnr.: 16 Løpenr.: 43457/2011 Klassering: Q07 Saksbehandler: Villy Christensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Ny graveinstruks for Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Graveinstruks for Fredrikstad kommune vedtas. Fredrikstad, Sammendrag Fredrikstad kommunes gravereglement, som ble vedtatt i 2000, er omarbeidet og revidert. Endringene omfatter tekniske og formelle regler knyttet til kommunens eier- og forvalterrolle. Teknisk utvalg vedtok i sak 3/11 at utkast til ny graveinstruks skulle legges ut på høring i fire uker. Høringen er annonsert i lokalavisene og dessuten lagt ut på kommunens servicetorg. Utkastet er også sendt spesielt til 67 sentrale og lokale aktører. Ved fristen for høringsrunden, , var det kommet innspill fra 9 aktører. Endringer i gravereglementet er gjort på faglig grunnlag for på en bedre måte å ivareta kvaliteten på kommunale veier, gater og parkmessige arealer. Videre er det tatt med sanksjoner i forhold til avvik fra arbeidsvarsling. Prinsipper for gebyrsatser er ikke endret i revisjonsforslaget. Gebyrsatser knyttet til verdiforringelse synes ikke å kompensere for reelt redusert veikapital/ annen forringelse. Rådmannen vil derfor legge fram dette temaet i en egen sak for Bystyret høsten 2011, da nye gebyrer tidligst vil bli gjeldende fra Vedlegg 1 Revidert utkast til ny graveinstruks etter høringsrunden 2 Innkomne innspill etter høringsrunden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Rådmannen har arbeidet med å omarbeide og revidere reglementet for graving i kommunal vei- og gategrunn og på kommunale arealer. Revisjonsarbeidet bygger blant annet på erfaringer fra andre større kommuner i Norge. Hovedhensikten med ny graveinstruks er:

14 Å ivareta kvaliteten på kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer Klare regler for plassering av infrastruktur i kommunale arealer Klare regler for trafikkavvikling ved arbeid på kommunale veier Klare regler for brudd på reglementet Kommunens regelverk skal gi opplysninger om hva en søknad skal inneholde og hvor den skal sendes. Det gis også informasjon om hvordan gravingen skal gjennomføres og hvilke krav som stilles, i tillegg til hvilket ansvar som påhviler den som gjennomfører gravearbeid. Reglene gjelder også for boring, trykking av rør i veg og gategrunn, samt for luftstrekk over vei. I revisjonen av reglementet er det gjort endringer og lagt til nye momenter, blant annet: det tillates ikke bygget ny infrastruktur eller tekniske installasjoner som ikke tjener selve bruken av parkanlegget i sentrumsparkene det tillates ikke graving i gågata hvordan forholder man seg ved graving i nærhet av fornminner/kulturminner? hvordan forholder man seg ved graving i grøntarealer og rotsone til trær? det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier som har nytt asfalt dekke krav om samkjøring kabelselskaper imellom legging av ekstra trekkrør premisser for flytting av kabelanlegg premisser for luftstrekk krav til graving som utføres av kabel- og rørledningseier på strekninger over 50 meter hvordan forholder man seg ved mistanke om forurenset grunn? hvordan forholder man seg ved endring av dybde for kabelgrøfter? eventuelt dispensasjonsgrunnlag for bruk av ny teknologi endrede regler for asfaltering etter graving nye regler for graving i veiskulder hva skjer ved brudd på vilkår gitt i gravetillatelsen? I det gjeldende regelverket åpner kommunen for en mulighet til å utarbeide varslingsplaner for entreprenører mot et honorar. Dette er tatt ut i utkastet, og begrunnes i at normalt vil kommunens oppgave begrenses til å vurdere og godkjenne varslingsplaner. Denne revisjonen av regler for graving i kommunal vei- og gategrunn omhandler tekniske og formelle krav i kraft av at kommunen har en eierrolle som forvalter av kommunal veikapital og øvrige kommunale arealer. I vedlegg 2 ligger kommentarutgaven av utkastet til graveinstruks. Her er alle innspillene fra de ulike aktørene opplistet, vurdert og tatt stilling til under de aktuelle avsnittene. Kommentarer fjernes i endelig vedtatt gravinstruks. I tillegg er alle høringsinnspillene vedlagt i sin helhet. Økonomiske konsekvenser Etter gravearbeider viser det seg at det ofte oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Dette medfører en forringelse av veikvaliteten og en redusert veikapital. Kommunens regelverk skal bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeider og en fullgod istandsetting etter graving. Dette for at kommunen og samfunnet for øvrig ikke blir påført unødige ulemper og kostnader.

15 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Ny graveinstruks for Fredrikstad kommune har vært på generell høring i fire uker, i tillegg er sentrale aktører tilskrevet spesielt med anmodning om eventuelle kommentarer. Innspillene er vurdert og tatt stilling til, og det er etter høringsrunden gjort noen endringer i utkastet til graveinstruks som er vedlagt saken. Dokumentasjonen som nå foreligger belyser saken og gir et bredt beslutningsgrunnlag for politisk saksbehandling og vedtak. Hovedhensikten med ny graveinstruks er at kommunen som veieier må ivareta kvaliteten på kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer. Kommunen som veieier (og grunneier) må gi tillatelser og stille vilkår for å legge kabler og rør i veigrunnen. Stadig flere aktører ønsker plass i kommunal grunn, som for eksempel fjernvarme, bredbånd og avfallsløsninger. Samtidig skal gategrunnens eksisterende og dypereliggende leieboere ivaretas. Da det ennå ikke finnes en samordnet veiforskrift eller en infrastrukturlov, så er det viktig at Fredrikstad kommune som veiholder jobber etter klare retningslinjer. Graveinstruksen er basert på regelverk og erfaringer fra andre større kommuner. Utkast til graveinstruks, hvor kommentarer og innspill fremkommer, legges fram for politisk behandling.

16

17 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Side 2

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder i Fredrikstad kommune Betingelser og vilkår Administrative bestemmelse Tekniske bestemmelser Vedtatt av Teknisk utvalg den xx.xx.xxxx Med virkning fra xx.xx.xxx Erstatter regler for graving i kommunal vei- og gategrunn og øvrige kommunale arealer fra oktober Side 3

19 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder. 1. Innledning Søknad om gravetillatelse Anleggseiere og andre berørte instanser Forklaringer og myndighetsområde...9 A Generelle regler...10 A1 Godkjenning...10 A2 Ansvar...10 A3 Bruk av underentreprenør...10 A4 Gravetillatelse...10 A5 Dispensasjon...10 A6 Merking av sperremateriale, maskiner og kjøretøy...11 A7 Nyanlagt/nyasfaltert vei...11 A8 Krav til graving utført av kabel- og ledningseiere på strekninger over 50 meter:...12 A 9 Langsgående graving og kryssing av vei...12 A10 Flytting av kabler...13 A11 Luftstrekk...14 B Planlegging av gravearbeider...16 B1 Tidsplan...16 B2 Varsling og situasjonsplan...16 B3 Ansvar...16 B4 Gravemeldingstjenesten/gravetillatelse...17 B5 Entreprenørens plikter...17 B6 Arbeider som ikke kan planlegges...17 B7 Polygonpunkter/fastmerker...17 B8 Forurenset grunn...17 C Utførelse av gravearbeider...18 C1 Hindre undergraving og skade av asfalt...18 C2 Ansvar...18 C3 Utgravde masser, kant- og brostein...18 C4 Levering til godkjent mottak...18 C5 Utstyr og redskap som kan skade veidekke...18 C6 Kjøresterke plater...18 C7 Graving i grønt-arealer og rotsone...18 C8 Lednings- og kabeleier kan ha egne krav til omfyllingsmasser C9 Grøftedybde og utforming av grøft...19 D Gjenfylling og reparasjon...21 D1 Generelle regler...21 D 2 Veiens underbygning...23 D 3 Veiens forsterkningslag...23 D 4 Komprimeringsregler...23 D 5 Veiens bærelag og veidekke (slitelag)...23 D 6 Setting av kantstein, heller/ brostein og fortausrenner...23 D 7 Grøntområder, busker og trær...24 E Varsling og kontroll...24 E 1 Varsling...24 E 2 Pålagte tiltak...24 E 3 Brudd på vilkår gitt i forbindelse med gravetillatelsen...24 F Garanti/ erstatninger...26 F1 Ansvar...26 F2 Overtagelse av ansvar...26 F3 Bankgaranti...26 F4 Garantitid...27 G Særregler, gebyr-/ verdiforringelse...28 Side 4

20 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder H Prosjektbeskrivelse...29 H 1 Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig vei...29 I Gebyrsatser i forbindelse med graving i offentlige vei- og gatearealer...30 I 1 Satser: behandling, kontroll og verdiforringelse. ( Gjelder for 2011 ) I 2 Satser, leie...30 J Beregningseksempler...31 J 1 Eksempel J 2 Eksempel J 3 Eksempel J 4 Eksempel Side 5

21 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder 1. Innledning Denne instruksen skal gi opplysninger om de krav, ansvar og de plikter som stilles til entreprenøren som skal gjennomføre et gravearbeid. Formålet med reglene er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift av kommunale veier og arealer og ivareta trafikanter og offentlige interesser. Gravearbeid skal ikke medføre fare eller unødig ulemper for trafikanter på veiene. Graving og beslaglegging av offentlig vei og andre arealer må ikke iverksettes før det er gitt gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan er godkjent av Gravemeldingstjenesten. Det må påregnes en behandlingstid på 1 uke ved mindre arbeider, ellers 2 uker. 2. Søknad om gravetillatelse Det skal alltid sendes søknad til den respektive veiholder om gravetillatelse. Søknad skrives på eget skjema og sendes/ leveres til: For riks- og fylkesveier: Statens vegvesen Østfold Distrikt Vegforvaltning Tuneveien 87 Pb Grålum For kommunale veier: Tlf / / / E-post: Fredrikstad kommune Regulering- og teknisk drift Tomteveien Fredrikstad 3. Anleggseiere og andre berørte instanser Den ansvarlig for gravingen plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler og ledninger. Instanser som står i kursiv varsles gjennom gravemeldingstjenesten i kommunen. Det er en rekke instanser som har egne anlegg i og ved offentlig vei, eller som på annen måte blir berørt. Dette er blant annet: Fredrikstad kommune, virksomhet Park, vei og VA Fredrikstad kommune, virksomhet Renovasjon Fredrikstad kommune, virksomhet Bygg og eiendom Fredrikstad kommune, Parkering/ transport (signalkabler, p-plasser etc.) Politi Ambulanse Fredrikstad brannvesen Borg buss Taxisentralen Fredrikstad kommune, IT-avdelingen Fredrikstad kommune, Geodataavdelingen (fastmerker). Fredrikstad kommune, Regulerings- og byggesakssavdelingen Side 6

22 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Geomatikk Frevar Fredrikstad fjernvarme Fredrikstad energinett Østfold energi Hafslund nett Fortum distribusjon Telenor Get Canal Digital kabel-tv Hafslund telecom Østfold fibernett TV - kabelselskaper Statens vegvesen Østfold Jernbaneverket Huseiere (vann- og avløpsledninger) Oldsakssamlingen - Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservator Forsvarsbygg/Nasjonale festningsverk Borg havn Listen er ikke uttømmende. It avdelingen: Kommentar til punkt 3. Hvorfor står ikke vi, som kommunal virksomhet, i kursiv? Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Dette er imøtekommet. It avdelingen står i kursiv, og Gravemeldingstjenesten opplyser om It avdelingens kabler. Før søknad om gravetillatelse sendes: - skal det være undersøkt hvilke anlegg som finnes på gravestedet - skal entreprenør ha satt seg inn i opplysninger og regelverk vedrørende anleggene og gravingen - skal det være utarbeidet en plan for graving under trekroner. - skal søknadspliktige installasjoner og anlegg være godkjent av bygnings- og reguleringsavdelingen. Fredrikstad kommunes kabler og ledninger påvises ikke av Geomatikk. Fredrikstad kommune kan ha ledninger/kabler liggende på privat grunn. Entreprenør må kontakte Gravemeldingstjenesten for nærmere informasjon om beliggenhet. Informasjon om kommunale kabler/ledninger på privat grunn gis kostnadsfritt. Det er ikke tillatt å: - bygge ny infrastruktur eller tekniske installasjoner i sentrumsparkene, som ikke tjener selve bruken av parkanlegget. - grave i gågata. Østfold Fibernett: Forbudet mot å grave i sentrumsparker vil føre til at kabeleiere fratas en rimelig og ukomplisert fremføringsvei. Konsekvensene kan da enten bli at det i stedet graves i fortau og Side 7

23 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder veibane der det er mulig. Konsekvensen blir at gravingen blir unødvendig dyr, men også at fortau/vei må avsperres i graveperioden. Telenor AS: På side 7 i instruksen fremgår det at det blir ulovlig å grave i parker. Telenor spør om det er hensiktsmessig med et totalforbud og ønsker åpning i konkrete tilfeller hvor graving i sentrumsparkene er det mest hensiktsmessige alternativet. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Det følger av TUs sak fra at det ikke er tillatt med graving i sentrumsparker som ikke tjener selve bruken av parkanlegget. Dette er altså ikke noe nytt som har kommet til i kraft av revideringen av graveinstruksen. Vi anser det som naturlig at det allerede vedtatte forbudet fremkommer i reglementet. Før graving: - i havneområder må det i tillegg innhentes tillatelse fra Borg Havn. - i Gamlebyen må Forsvarsbygg/ Nasjonale festningsverk ved festningsforvalter alltid varsles. - i nærhet av fornminner/kulturminner varsles fylkeskonservator, se og - i grøntområder må Parkavdelingen i Fredrikstad kommune varsles, jf. C7. Anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges. Anvisning som er i strid med Graveog arbeidsinstruksen må forelegges Gravemeldingstjenesten. Gravetillatelse gis alltid med forbehold om at nødvendige undersøkelser er gjort og nødvendige opplysninger er innhentet. Entreprenøren er ansvarlig for å ha tilstrekkelig grunnlag for en sikker gjennomføring av gravearbeidene. Multiconsult: Multiconsult har forslag til to tilføyelser: Før søknad om gravetillatelse sendes: Skal det undersøkes om arbeidene skal utføres i rasfarlig område(skrednett.no) Slutten av pkt 3: At nødvendige undersøkelse og tilstrekkelig grunnlag foreligger skal godkjennes av geotekniker når gravedybde overstiger 2 m. Fredrikstad kommune - Miljø og landbruk I forskriftens 11 heter det: Skurtreskere, andre høstemaskiner, halmpresser og anleggsmaskiner skal alltid være grundig rengjort for floghavre før de flyttes til annen eiendom eller omsettes... Landbruksforvaltningen har fått signaler fra bønder om at det forekommer spredning av ugraset fordi gravemaskin og annet utstyr ikke rengjøres ved forflytning. Det er også kommet signaler på at de som utfører gravinga ikke blir gjort oppmerksom på forskriftens 11. Det må tas inn i graveinstruksen at maskiner skal rengjøres grundig for jord før forflytning til annen eiendom (eller annen bruker hvis det er snakk om kommunal eiendom). Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Vi setter som forutsetning for gravingen at entreprenøren har tilstrekkelig grunnlag for en sikker gjennomføring av gravingen jf pkt 3 if. jf. også pkt 3,2 ledd hvor det stilles krav om at entreprenøren har satt seg inn i opplysninger og regelverk vedrørende gravingen og anlegget. Vi mener at innspillene i høringsuttalelsene er ivaretatt gjennom dette. Det påhviler entreprenøren selv å inneha den kunnskap som miljø og landbruk etterspør. Gravereglement Side 8

24 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder er hjemlet i veglovens 32 og skal ikke detaljregulere andre ansvarsområder, som det er forutsatt at entreprenører skal kjenne til. Vi foreslår at forslagene ikke tas med i det ferdige utkastet. 4. Forklaringer og myndighetsområde 4.1 Forklaringer: 4.2 Hva reglene gjelder for Reglene gjelder for all graving i og nær offentlig vei og kommunale arealer. Reglene gjelder også for boring i veigrunn og kommunale arealer. Offentlig vei er i denne forbindelse alt veiareal som vedlikeholdes av Fredrikstad kommune og som er åpen for allmenn ferdsel, herunder privat grunn som disponeres av det offentlige til vei- og trafikkformål. Til vei regnes fortau, opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, kai, grøntanlegg og annet som står i forbindelse med vei. Kommunale arealer er i denne sammenheng også parker, turområder, turveier, anlegg for lek idrett sport, områder ved og i sjøen, skoler, barnehager, aldershjem og andre kommunale anlegg. 4.3 Myndighet RTD virksomhet Park, vei og VAs ansvarsområde etter vegloven. RTD- ved virksomhetsleder Park, vei og VA har etter de til enhver tid gjeldende fullmakter myndighet til å fatte avgjørelser etter vegloven av 21. juni 1963 nr 23 og vegtrafikkloven av 18. juni nr.4 og skiltforskriften av 7. oktober Teknisk utvalg Teknisk utvalg har myndighet til å vedta endringer og tilføyelser i grave- og arbeidsinstruksen. Side 9

25 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder A Generelle regler A1 Godkjenning Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider på områder som omfattes av disse reglene, må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning og godkjenning etter plan- og bygningsloven. Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet må ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs, jf. Statens vegvesens håndbok 051(håndbok 051). A2 A3 A4 A5 Ansvar Entreprenøren som er gitt gravetillatelse (ansvarshavende), er ansvarlig for hele arbeidet og for at reglene i grave- og arbeidsinstruksen følges. Bruk av andre entreprenører for istandsetting eller utføring av deler av arbeidet fritar ikke ansvarshavende for ansvar. Ansvarshavende har ansvaret for arbeidet inntil veiholder overtar, jf. pkt. F1 og F2. Det vil si når ferdigmeldingen er mottatt/godkjent av Gravemeldingstjenesten. Bruk av underentreprenør Ved bruk av underentreprenører skal disse ha de faglige kvalifikasjoner som kreves for utføringen av arbeidet. Gravetillatelse Det kreves gravetillatelse for hver vei/gate eller sted. Dersom det graves punktvis (enkeltgravinger) kreves gravetillatelse for hvert enkelt punkt, forutsatt at annet ikke er avtalt. Dispensasjon Det skal fortrinnsvis bores/ presses under veien når grøftetracéen går på tvers, eller tilnærmet på tvers av veien. Gravemeldingstjenesten kan innvilge dispensasjon dersom følgende forutsetninger foreligger: -boring/pressing er ikke teknisk gjennomførbart -kostnader ved boring/pressing er uforholdsmessig høye tatt i betraktning gravingens omfang. Dokumentasjon må foreligge. Østfold fibernett: Dispensasjon Kravet om at det fortrinnsvis skal bores eller presses under vei, kan være rimelig for større veier. Når det gjelder mindre veier i boligstrøk, blir dette i praksis vanskelig å gjennomføre pga plassmangel på begge sider av veien. Vi mener at et slikt krav ikke må gjelde i boliggater i villastrøk da dette vil være en svært fordyrende byggemåte samtidig som dispensasjonssøknader vil utgjøre en omfattende jobb både for utbygger og kommunen. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Bestemmelsen slik den står i dag gir rom for skjønn. Dette forvaltes av Gravemeldingstjenesten. Vi er opptatt av at det foretas en vurdering når det dispenseres. Det må forutsettes at kabeletatene har vurdert hensiktsmessigheten av å grave fremfor å bore før arbeidet iverksettes. Side 10

26 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder A6 A7 Merking av sperremateriale, maskiner og kjøretøy Firmanavn og telefonnummeret til ansvarlig entreprenør skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. på sperremateriellet, maskiner og kjøretøy. Nyanlagt/nyasfaltert vei Det vil ikke bli gitt gravetillatelse i nyanlagte veier eller veier som er reasfaltert i løpet av de 3 siste årene. Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra bestemmelsen, men Gravemeldingstjenesten vil i slike tilfeller kunne stille vilkår til arbeidene. bl.a. kreve helasfaltert veidekke. Østfold fibernett: Her savner vi unntak fra sperrefristen på 3 år ved nødvendig og uforutsett driftsgraving. I slike tilfeller bør kravet om helasfaltering kunne fravikes.2 Telenor: A7, nyanlagt/nyasfaltert vei. Det fremgår her at det ikke vil bli gitt gravetillatelse i nyanlagte veier eller veier som er reasfaltert i løpet av de 3 siste årene. Det kan unntaksvis gis dispensasjon, men kommunen vil i slike tilfeller bl.a kreve helasfaltert veidekke. Telenor har forståelse for at kommunen ønsker å begrense graving i nyasfalterte veger, og at det stilles strenge krav til istandsettelse dersom det likevel må graves. Vi mener likevel at kravene er for absolutte og for strenge. Vi viser til at det langs mange kommunale veger allerede finnes etablert infrastruktur av ulike slag, og som det kan oppstå feil ved som nødvendiggjør graving. Selv om det er en unntaksbestemmelse knyttet til graveforbudet, bør det fremgå klart av bestemmelsen ordlyd at graving i forbindelse med driftssituasjoner/feilretting ikke omfattes av det generelle forbudet. Etter vår oppfatning må kravet til istandsettelse stå i rimelig forhold til det reparasjonsbehov som oppstår i det enkelte tilfelle. Vi mener kravet til helasfaltert veidekke er urimelig, og kan neppe forsvares ut fra et vegfaglig ståsted. Det er heller ikke knyttet noen avstandsbegrensninger til kravet, noe vi mener er en vesentlig mangel ved denne bestemmelsen. Dersom kravet til 3 års sperrefrist blir stående, forventer vi at kommunen gir varsel til ledningseierne i god tid om sine asfalteringsplaner, slik at det gis mulighet til å gjennomføre gravetiltak før asfalteringsarbeidet starter. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Kommune må gis mulighet til å stille vilkår i de tilfeller det unntaksvis må graves i nyasfaltert vei. Vi forstår at kravet til helasfaltert veidekke kan fremstå som noe strengt. Endringene som er gjort gir rom for en skjønnsmessig vurdering, men i de tilfeller kommunen vurderer at hensynet til veien krever helasfaltert dekke vil de ha anledning til å stille slikt vilkår. I eksisterende graveinstruks foreligger det også en sperrefrist på 3 år jf. Tidligere pkt A8. Den endring som nå er foreslått representerer derfor ingen realitetsendring fra tidligere regelverk. Side 11

27 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder A8 Krav til graving utført av kabel- og ledningseiere på strekninger over 50 meter: - Tiltakshaver til nytt anlegg skal under oppstart av planleggingsfasen alltid kontakte de øvrige kabelselskapene ledningseiere med forespørsel om deltagelse. - Tiltakshaver skal samordne sine anlegg og eventuelt benytte samme kabeltrasé. Dokumentasjon på dette vedlegges søknad om graving. Ved fremføring av kabelanlegg i veigrunn skal kabeleier fremlegge detaljerte planer. Disse skal vise de nye kablers plassering i forhold til eksisterende kabler, vann- og avløpsledninger. Avtale skal skrives mellom kabeleier og veiholder. Skjema for egenkontroll, se H1skal vedlegges. Østfold Fibernett: Krav om koordinert graving. Det er positivt med krav om koordinert graving. Tidspunkt for varsling av andre er oppgitt til å være starten på planleggingsfasen. Her må kommunen ha forståelse for det faktum at å gå ut til konkurrentene med sine planer for tidlig, vil være ødeleggende for konkurransesituasjonen og økonomien i prosjektet. Det er derfor viktig at kommunen ikke på eget initiativ, bevist eller ubevist informerer andre kabeleiere om planer de får kjennskap Telenor: A-8, Samordning av graveaktiviteter. Telenor er positiv til en samordnet gravevirksomhet, og behandler alle innspill som gjelder tilbud om deltagelse i felles grøfter. Telenor mottar imidlertid et stort antall slike henvendelser gjennom året, og må velge sin deltakelse ut fra konkrete kjente behov, eller forventninger om et fremtidig behov. Det vil derfor ikke alltid passe med deltagelse i andres grøfter. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Vi mener det er positivt at Telenor og Østfold fibernett ser fordelen ved samordningen. Det er kabeletatene selv som må sørge for at samordningen skjer. Det er ut fra dette ikke kommunen som skal informere andre om planer som kommunen får kunnskap om. Når søknaden om graving kommer inn til kommunen så er det forutsatt at tiltakshaver selv har tatt kontakt med de øvrige. A 9 Langsgående graving og kryssing av vei Ved langsgående graving og kryssing av vei kan veiholder forlange at det legges ekstra trekkerør som stilles disponibelt for senere kabelframføring, dimensjon opptil 2 X 110 mm. I bykjernen og ved forretning- og industriområder kan det kreves lagt flere rør. I de tilfeller Gravemeldingstjenesten krever ekstra trekkerør skal senterlinje blir innmålt med koordinatfestede punkter. De innmålte data overleveres digitalt til Gravemeldingstjenesten. Fredrikstad kommune- It avdelingen: Kanskje ikke fornuftig å beskrive rørdimensjoner. Den vanligste dimensjonen for kabeletatene er ikke 110 mm, men 40 mm DL rør. Østfold fibernett: Langsgående graving og kryssing av vei. Kommunen kan kreve at det legges ve 2x110mm rør ved både langsgående og kryssende grøfter. Dette punktet stiller Østfold Fibernett seg avvisende til. For det første vil ofte disse to rørene føre til at total grøftebredde og også dybde vil bli større, noe som i seg selv er fordyrende. Dersom det skal legges ved ekstra rør Side 12

28 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder som skal stilles til andres disposisjon må dette gjøres etter vanlig forretningsmessige betingelser. Dersom kommunen ønsker å delta i grøfter må de kunne delta som part i grøften. Telenor: Ekstra trekkerør. Det fremkommer under pkt A9, at veiholder kan forlange at det legges ekstra trekkerør som stilles disponibelt for senere kabelframføring, dimensjon 2X110 mm. I bykjernen og ved forretnings- og industriområder kan det kreves lagt flere rør. Telenor legger normalt ekstra rørkapasitet når vi først anlegger ny grøft, både for egne framtidig formål men også for utleie til andre aktører. Vi benytter normalt 3x50 mm rør. For trekking av fiberkabler benyttes også mikro DL-rør, dvs. rør med små diametre, typisk 14/10 mm med plass til for opptil 96 stk fibre, beregnet for direktelegging i grøft, Vi benytter også mikro DLrørpakker, pakke med inntil 6 mikro DL-rør. Rørpakken holdes sammen av en felles kappe. Mikro DL rør nyttes ved mikro trenching, men legges også ned ved tradisjonell graving. Krav om 110mm rør anser vi for urimelig, ettersom rørdimensjonen får konsekvenser for grøftens dybde eventuelt bredde og påvirker følgelig kostnaden for grøfteanlegget. Ved graving utenfor asfalt, kan økt grøftebredde føre til at en kommer for nærme asfaltkanten, og dermed påføre ledningseier ytterligere kostnader som følge av krav til reasfaltering. Vi viser spesielt til at dersom det graves nærmere enn 50 cm fra asfaltkant, må ledningseier frese og reasfaltere ca ¼ av veibanen. Dette kan man unngå dersom en legger ned en mindre rørdimensjon. Det må være opp til ledningseier å bestemme hvilken rørdimensjon som skal anvendes ved legging av ekstra rørkapasitet. Hafslund Fibernett: Selv om det legges ned ekstra rør ved vegkryssinger, er det ikke nødvendigvis lønnsomt å benytte disse i ettertid. I utgangspunktet ønsker vi at det etableres et prisregime for slike rør som gjør det vanskelig for eiere av rør å ta priser som gjør det mer lønnsomt med parallell graving, selv om vi er klar over at dette er problematisk å administrere. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Vi ser at kravet til dimensjonen på ekstra trekkerør kan være noe rigid, og det er valgt å lempe på kravet i forhold til første utkast. Dette gjøres ved følgende tilføyelse:, dimensjon opptil 2 X 110 mm. A10 Flytting av kabler Kabel/ledningseiere må selv bekoste flyttingen eller legge om anleggene når hensynet til veien, kommunale areal eller annen offentlig infrastruktur gjør det nødvendig. Dette gjelder også når flytting, omlegging eller lignende blir nødvendig av hensyn til arbeid med de kommunale vann- og avløpsledninger. Kabel- og ledningsanlegg herunder luftstrekk som er etablert uten tillatelse vil kunne kreves fjernet. Fortum: Viser til en avtale mellom Onsøy kommune og e-verket og de uttaler at de ut fra denne ikke kan aksepterer vilkårene i A10. De ber om å bli unntatt fra bestemmelsen. Fredrikstad Energinett: Fredrikstad energinett samtykker ikke i punkt A10. Side 13

29 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Telenor: Her fremkommer at kabel/ledningseiere selv må bekoste flyttingen eller legge om anleggene når hensynet til veien, kommunale areal eller annen offentlig infrastruktur gjør det nødvendig. Dette gjelder også når flytting, omlegging eller lignende blir nødvendig av hensyn til arbeid med de kommunale vann- og avløpsledninger. Vi ser det slik at en tillatelse som gis med hjemmel vegloven 32 også er en tillatelse til graving etter vegloven 57. Dette er også understreket i vegvesenets merknader til utkast til ny forskrift. Kommunen kan derfor i utgangspunktet ikke stille andre krav i gravetillatelsen enn det som følger av tillatelse etter 32. Vilkårene må stå i saklig sammenheng med veglovens formål. Vann- og avløpsanlegg er ikke omfattet av veglovens formål og kan derfor ikke tilgodeses særskilt i tillatelser etter vegloven. Såfremt kommunen gir tillatelser etter vegloven er det derfor ikke hjemmel for å anvende vilkår som søker å tilgodese vann- og avløpsanlegg og andre kommunale ledningsanlegg særskilt. Østfold Fibernett: Flytting av kabler. Her kan kommunen pålegge kabeleierne å flytte kablene nesten uansett årsak. Her bør det tas med en sperrefrist tilsvarende den som kommunen pålegger i pkt. A 7. Dersom det er bygget et lovlig anlegg som er godkjent av kommunen bør det ikke være mulig å pålegge flytting av dette av annet enn helt uforutsette årsaker de første 3 årene. Oppgradering av VA-anlegg og tilsvarende prosjekter planlegges i kommuneplaner og bør derfor være kjent i god tid før de gjennomføres og derfor være tatt hensyn til når kommunen gir godkjenning. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Reglementet gjelder for vei, men også i kommunale arealer. Reglementet er hjemlet i vegloven 32 og 57 for veier, og privatrettslig avtalerett for kommunale arealer. I de tilfeller kommunen gir tillatelse utenom veglovens bestemmelser(kommunale areal) er det avtalen som regulerer forholdet, sml servituttlovens 1 Når anna ikkje er sagt, vik føresegnene for det som fylgjer av avtale eller særlege rettshøve. I slike tilfeller har kommunen gjennom graveinstruksen valgt å fravike servituttlovens 5. Så lenge dette ikke vil stride mot avtalelovens 36, om urimelige avtaler har kommunen anledning til det. Hensynet som ligger bak dette er å ivareta infrastruktur på en god måte. I de kommunale veier vil det være noen begrensinger mht kostnadsfordelingen knyttet til flytting av vann og avløpsledninger. Prinsippene av de dommer som er avsagt på området følges. I de tilfelle ny teknologi tas i bruk, må det stilles som en forutsetning at gjester som allerede har etablert seg i veien blir tatt hensyn til. På grunn av gjestene foreligger det en klausulering av veien, og det er viktig at kommunen gis mulighet til å stille vilkår. Et rimelig vilkår vil være at den som oppnår en fordel betaler for den ulempen dette innebærer for den som allerede har etablert seg. Blakett 66 er benyttet gjennom 40 år av Statens vegvesen. I dennes pkt 4 er det uttalt at eieren og brukeren er ansvarlig for all skade som ved ledningsanlegget måtte påføre vegområdet eller tredjemann. Søkeren er forpliktet til å henvende seg til bla vannverket mv for å få påvist kabler. Blanket 66 har etablert en praksis som det ikke er hensiktsmessig å fravike. Fortum har i høringsuttalelsen påberopt at avtalen som er inngått mellom E- verket og Onsøy kommune. Vi kan ikke se at graveinstruksen kommer i konflikt med avtalen. En særbehandling på dette område vil kunne betraktes som en urimelig forskjellsbehandling, som ikke kan tillates. A11 Luftstrekk Side 14

30 FREDRIKSTAD KOMMUNE Regulering og Teknisk Drift Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker og friområder Ledninger langs kommunal vei skal legges i bakken. For løsninger med luftstrekk skal det foreligge en særlig begrunnelse. Kommunen kan etter vurdering gi midlertidig dispensasjon til luftstrekk. Det er søknadsplikt for alle typer ledninger som skal plasseres innenfor 3 meter fra veikant (både i bakken og i luften), jf. vegloven 32. Søknader etter plan- og bygningsloven må sendes til bygnings- og reguleringsavdelingen. Fortum Viser til en avtale mellom Onsøy kommune og e-verket og de uttaler at de ut fra denne ikke aksepterer vilkårene i A11. Fortum ber om å bli unntatt fra bestemmelsen. Fredrikstad Energinett Fredrikstad energinett samtykker ikke i deler av A11. Telenor Det fremkommer her at ledninger langs kommunal veg skal legges i bakken. Vi oppfatter denne bestemmelsen slik at Fredrikstad kommune med dette har til hensikt å innføre forbud mot fremføring av nye luftkabler, herunder også fremføring i eksisterende stolper. Det er vår oppfatning at et slikt vilkår på generelt grunnlag, ikke har saklig sammenheng med vegens formål med mindre stolpens fysiske plassering kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Slike tilfeller forutsettes vurdert sak for sak, og det finnes ulike metoder å håndtere slike tilfeller på. Vi viser her til Vegdirektoratets NA-rundskriv 09/10, om tiltak på stolper/master i sikkerhetssonen for å redusere risikoen for alvorlige trafikkulykker. Telenor mener at bruk av eksisterende stolper plassert på vegens grunn, fortsatt må være en mulig anleggsteknikk for vedlikehold av eksisterende- og fremføring av nye kabler. Særlig gjelder dette i de tilfeller stolpene allerede er etablert med utgangspunkt i tidligere tillatelser. I siste avsnitt fremkommer at det er søknadsplikt for alle typer ledninger som skal plasseres innenfor 3-meters grensen fra vegkant (både i bakken og i luften) jf. Vegloven 32. Søknader etter plan- og bygningsloven må sendes til bygnings- og reguleringsavdelingen. Vi legger til grunn at denne bestemmelsen viderefører dagens praksis, og at kommunen med å henvise til plan- og bygningsloven ikke har til hensikt å innføre nye behandlingsrutiner etter dette lovverket ved etablering av kabler. Østfold Fibernett Forbud mot luftstrekk langs kommunal vei. Dette et svært spesielt krav som det riktignok åpnes for unntak fra ved særlige begrunnelse hvor kommunen kan gi midlertidig dispensasjon. Dette punktet vil være konkurransevridende og ramme nye kabelaktører som Østfold Fibernett spesielt hardt. I områder hvor det er mye fjell og derfor ikke økonomisk mulig å bygge som gravefelt vil de eksisterende kabeleierne ha et tilnærmet monopol da de allerede er etablert i stolpene. Vi forutsetter at forbudet mot luftstrekk er ment å gjelde for nye anlegg. Vi har felt som er bygget i stolper og i disse kommer stadig nye kunder til. Alle disse anleggene er bygget lovlig og etter gjeldene regler. Dersom forbudet skal innføres forutsetter vi at vi kan komplettere disse ved å henge opp nødvendige abonnentkabler til de nye kundene som tilkommer uten og måtte søke om dispensasjon. Fredrikstad kommunes vurdering av høringsinnspillene: Vi begrunner forbudet mot luftstrekk i estetiske hensyn og veivedlikehold. I de tilfelle det blir gitt dispensasjon så vil det kun bli gitt midlertidig. Når det gjelder de estetiske hensynene så har rettspraksis uttrykt for at også estetiske hensyn kan tas ved vurderinger eter veglovens 32, jf veglovens 1a. Side 15

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i

Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i INGENIØRVESENET Vei- og prosjektavdelingen Kommentar vedr. tiltak for bedre koordinering ved planlegging og utførelse av ledninger i grunn. KRISTIANSAND KOMMUNE: Referanse: Sitat: Side 8 «Ledning eiers

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

I Generelle bestemmelser

I Generelle bestemmelser Forskrift om endringer i forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. I Generelle bestemmelser 1.Formål Forskriften

Detaljer

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser

Gravemeldingstjenesten. Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Gravemeldingstjenesten Grave- og arbeidsinstruks Retningslinjer for graving og arbeidstillatelse i kommunale veier og plasser Februar 2013 Graveinstruks Regler for graving i vei- og trafikkarealer, parker

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt

C4 Kjøreplater: C5 Fjerning av snø og is: C6 Grøntanlegg: D GJENFYLLING/REPARASJON D1 Varsling: D2 Gjenfylling rundt Innholdsfortegnelse FORMÅL... 5 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE... 5 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE... 5 ALMINNELIGE REGLER... 5 Hva reglene gjelder for... 5 Graving i veier tilhørende Statens vegvesen... 6 ANNEN

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget Administrative bestemmelser Revisjon nr.0 Utarbeidet av: Arne Kvaal 18.11.15 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Koordinere gravearbeidene for å oppnå minst mulig graving i veggrunnen. Sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger

Evaluering av Graveinstruks. Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012. Rådmannens vurderinger Evaluering av Graveinstruks Bystyrekomite for byutvikling og kultur november 2012 Rådmannens vurderinger 14.11.2012 Evaluering 2012 gir 3 hovedkonklusjoner Kostnader for graving i offentlige veier har

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger.

Tillatelse etter første ledd gir Statens vegvesen for riksveger og fylkesveger, og kommunen for kommunale veger. Veiloven 32 og 57 Vedlegg 1 32 Elektrisk eller anna kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet.

Vedtatt i Sak 85/11 fra møte 26.05.2011 i Formannskapet. RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS-GRUNN I GRONG KOMMUNE. Vedtatt i Sak 85/11

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 Ledningsanlegg i luft - ombygging Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 10.04.2013 Ledningsanlegg i luft et estetisk problem 10.04.2013 Omgjøring fra luftanlegg til jordkabelanlegg Saken gjelder

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening

Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune. Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening Evaluering av Graveinstruks Sjefingeniør Jørn Gjennestad, Drammen kommune Kommuneeveidagene 23.-24. mai 2012 Norsk Kommunalteknisk forening 11.06.2012 Bystyrets vedtak oktober 2008 Rådmannen innstilte

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Brokhaug Arkiv: GNR 47/46 Arkivsaksnr.: 16/3536 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ TILLATELSE TIL MINDRE TERRENGARBEIDER GNR 47 BNR 46 - APALVEIEN 1, GEITHUS Rådmannens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

1 NETTEIERS RETTIGHETER OG PLIKTER

1 NETTEIERS RETTIGHETER OG PLIKTER OVERENSKOMST OM RETTIGHETER OG PLIKTER VED BYGGING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LAVSPENNINGS KABELANLEGG OG HØYSPENNINGS KABELANLEGG (STEDSEVARIG RETT) Mellom Hafslund Nett AS og Øvre Sogn Borettslag (nedenfor

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Volda kommune : 70 05 87 00 E-post: postmottak@volda.kommune.no Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad Søker (ansvarlig for graving) Arbeidet skal utføres

Detaljer

Grave- og arbeidstillatelse - søknad

Grave- og arbeidstillatelse - søknad Oppdal kommune Inge Krokannsvei 2 7340 OPPDAL Telefon: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-post: post@oppdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.oppdal.kommune.no Grave- og arbeidstillatelse - søknad Ansvarlig

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn

Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Instruks for gravearbeider i Oslo Havn Graving i veier, plasser og gangarealer medfører ulemper for alle trafikanter i graveområdet, samt redusert trafikksikkerhet. Oslo Havn KF har utarbeidet denne graveinstruksen

Detaljer

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Fagdirektør Magnar Danielsen NELFO, Oslo, 21.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene.

PLANUTVALG /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om tiltak gnr 13/ bnr 3, Ewa Marie Klein Stene. LEKA KOMMUNE Dato: 27.04.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 08.05.2012 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: ---

Deres ref: Vår ref: 17/ Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Park, Idrett og Vei Sandnes, 29.08.2017 Deres ref: Vår ref: 17/11262-2 Saksbehandler: Torstein Dahle Arkivkode: --- Høringsuttalelse

Detaljer

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Bakgrunn - Flere kommuner har fastsatt instrukser/ retningslinjer som pålegger gebyrer knyttet til fremføring

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Med vennlig hilsen. Gravemeldingstjenesten

Med vennlig hilsen. Gravemeldingstjenesten Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 0105-770980 Firma: SARPSBORG KOMMUNE Att- Fornavn: Etternavn: Lars Henning Olsen Faks nr: Mobil nr: 91117137 Tlf nr: Epost: lao@sarpsborg.com Henvendelsesdato:

Detaljer

Ordrenummer 0806-5256332 Dato: 12.11.2015

Ordrenummer 0806-5256332 Dato: 12.11.2015 Telefon: 09146 www.gravemelding.no Kunde: ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal Kontaktperson:Tom Andresen Veiadresse: Sivert Urnes veg 49 Poststed: 3714 SKIEN Henvendelse gjelder: El-nett Byggherre: SKAGERAK

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/1173-13 Dato: 19.11.2012 GRAVEINSTRUKS FOR DRAMMEN KOMMUNE - REVISJON Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag til revidert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD

Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen. Kort om innholdet i sluttrapporten. Dag Høgvard, KMD Interdepartemental arbeidsgruppe om ledninger i grunnen Kort om innholdet i sluttrapporten Dag Høgvard, KMD Kostnader ved saksbehandling og kontroll (1) Vi har registrert uenighet og usikkerhet blant vegeierne

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel

Statens vegvesen. Fylkesvei 303 - Helgerødveien ved Skårenveien i Sandefjord kommune - svar på søknad om å grave langs veien for å legge høyspentkabel Statens vegvesen Vidar Knutsen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Heidi Næss Midtskogen / 16/3249-2 08.01.2016 95900781 Fylkesvei 303 - Helgerødveien

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen

Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen Fagdirektør Magnar Danielsen NVE, 29. november 2017 Regjeringens politikk

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE

GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.04.09 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Innledning... 4 1. Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål:... 5 1.2 Hjemmel:...

Detaljer

Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 0906-599149

Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 0906-599149 Tilbakemelding fra gravemeldingstjenesten Ref.nr: 0906-599149 Firma: ARENDAL EIENDOM KF Att- Fornavn: Terje Etternavn: Aasbø Faks nr: Mobil nr: 94533355 Tlf nr: Epost: terje.aasbo@arendal.kommune.no Henvendelsesdato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER

INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER INSTRUKS FOR GRAVEARBEID I BÆRUMS GATER, VEIER OG PLASSER BÆRUM KOMMUNE VEI OG TRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING....1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE....2 3 ALMINNELIGE REGLER...2 3.1 Hva reglene gjelder for...2

Detaljer

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring

Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til Veileder for graving i kommunale veger Kap. Forklaring Side Kommentar/forslag til endring Vedlegg 1 - Detaljerte kommentarer på forslag til "Veileder for graving i kommunale veger" Mange av punktene har det ikke vært tid til å drøfte i møtene. Dette er uheldig i forhold til aksept og bærekraft

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg

Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg Region sør Veg- og transportavdelingen Forvaltningsseksjonen 11.01.2017 17/6726 Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg Rutine for saksbehandling i Region sør Knut Opheim Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK Sakstittel: Gbnr 1/713 - Enebolig og garasje Tiltakshaver: Bjørg Bakkeland

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer