KUTT-teamet Tromsö januari tom mars Verksamhets-, delrapport. Christer Gulbrandsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUTT-teamet Tromsö januari tom mars 2008. Verksamhets-, delrapport. Christer Gulbrandsen 2008-04-28"

Transkript

1 KUTT-teamet Tromsö januari tom mars 2008 Verksamhets-, delrapport Oppdrag fra Oppvekstkommiteen: KUTT-Tromsö är ett 3:årigt prosjekt: Teamets oppgaver er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner på Pedagogisk-psykologisk tjeneste med kompetanse i å arbeide med barn - klasser - foreldre og system. Samt knyta kontakt med högskole og universitet Christer Gulbrandsen

2 RAPPORT Projektgruppa; Fagli chef Kari Henriksen kommunechef, Adm Chef: Öystein Lund, PPT. KUTT-teamet: Christer Gulbrandsen, koordinator, leg.psykoterapeut,leg.familieterapeut Gunn-Britt Eikjok-Andreassen, klinisk sosionom, mastergrad, famlieterapeut Terje Johannessen, Specialpedagog, slutet i KUTT 2 januari. Oppdrag fra Oppvekstkommiteen: KUTT-Tromsö är ett 3:årigt prosjekt: Teamets oppgaver er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner på Pedagogisk-psykologisk tjeneste med kompetanse i å arbeide med barn - klasser - foreldre og system. Samt knyta kontakt med högskole og universitet Mål. KUTT-teamet arbetar enligt de mål och riktlinjer för PPT`s verksamhet som har angivits i loven samt i rekommendationer från Skolverket/Myndighet för skolutveckling. Ett övergripande mål för KUTT-teamet är att alla elever skall gå ut skolan med en god självkänsla och förmåga att utnyttja sina resurser. KUTT-teamet samverkar med skolledning och andra personalgrupper för att skapa en skolmiljö som på bästa sätt stödjer varje elev i sin mognadsutveckling. Med eleverna i fokus erbjuder vi: 1. Stöd till barn/elever, skolpersonal och föräldrar. 2. utredningar, obervationer med tilltaksförslag 3. Veidledning och konsultation 4. Metoder/verktyg för ett förebyggande arbete 5. Kris och konflikthantering 6. Stöd i arbete för att motverka kränkande behandling och mobbing. 7. Utvärdering och kvalitetssäkring 8. Ledningsstötte 2

3 9. Metodutveckling och fortbildning/forelesninger 10. Organisationsutveckling och förändringsarbete 11. Evaluering/forskning av projekt KUTT 12. Media 13. ADRTB (Adferdsretta tilltak Barnetrinnet) 14. KUTT personal. 15. Tvärfaglig konferanse Tromsö Måluppfyllelse: 1. Stöd till barn, elever, personal, föräldrar. KUTT-teamet finns som stöttesystem på alle kommunala skolor. Vårt uppdrag är att erbjuda psykologisk, social och peagogisk kunskap på individ, grupp och systemnivå. Vi tillämpar pedagogisk/psyko/social kunskap som behövs i skolan idag, exempelvis, utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp och organisationsutveckling, pedagogiske inlæringssammanhang. Genom deltagande i vidarutdanning konsultationsmetode har vi i KUTT Oppdatert vår kompetense. Kompetens inom gruppen b.la. konsultandinriktad fallkonsultation. Skolens arbeidsproblem står i fokus. Vi kommer med vår flerfaglie kompetanse som skolen uttrycker att de ikke har. KUTT-Tromsö består siden 2 januari 2008, av 2 fagpersoner og en befolkning på c:a innbyggere. Antall brukere. Alle elever på barnetrinnet og ungdomsskolen c:a 9000 elever. C:a 1200 lærere, 43 rektorer, 43 inspektører, personal på PPT, personal på barnevernet, samt førældrer. Tjenestebeskrivelse. Prosjekt Veiledningsarbeid, Insatsarbeid,) fra januari -07 inngår KUTT i kommunes kriseinterventerende team vid alle skoler i Tromsø), Utviklingsarbeid i kommunen i forhold till skolen som organisation og system. Tjenesteproduksjon. Første året har vi hatt 150 ærenden på individ, gruppe, organisation/system. Dels som systemstøtte till kommunens PPT, kommuchefen, barnevernet og dels som støttesystem till elev, ledelse, lærere og føreldre/foresatte. 3

4 Mangler/utfordringer. Å hjelpe våre henvisende og se systemisk, dvs helheten og konsekvenser av problem. Vår intention utifra uppdrag fra oppvekstkomiteen og utifra høringsdokumentet er att bekrefte, anerkjenne, rydde og kutte. Fordelning av uppdrag i % og Aldersinndelinger: A % barnetrinnet av henvisninger % ungdomskolen av henvisninger Rektorer/inspektører.106 st henvisninger. Føreldrer...20 st henvisninger. PPT kollegaer...59 st henvisninger- råd, veiledning, test, observation samt reflektörer. Rådmannens Fag og utviklingsgruppe...2 st Barnevern..16 st Polisen foreyggende..3 Samarbeidsmøten LGA..1 Veiledning Skolehelsesøster tjenesten...2 Utdanning till alle helsesøstrene i Tromsøs skoler. Utekontakten. 3 saker KUTT har holdt Kurs, utdanning og forelesninger till höyskolen, alle helsesöstrer i tromsö Heldagskurser till skoler, all personal på 3 Tromsöskoler, skolepersonal fra andre kommuner,. (se KUTT- Tromsö Mellomveisevaluering med elever, lärere, rektorer, foresatte, 28 januari 2008) 2. Bedömningar pedagogisk/sosial/psykologisk med tilltaksförslag har tillbakamelds efter henvisning på de kommunala. KUTT-teamet översätter testresultat till den pedagogiska verksamheten. Utredningar KUTT-teamet utför är på så kallad basnivå, 1:e linjen. Dessa kan ligga till grund till BUP, specialistnivå. KUTT arbeiderne har utdanning i att arbeide i 2:e linjen, dvs på specialistnivå. Siden oppstart har samverkan gjorts med BUP, barnevernet, polisens förebyggande, MST, stads.ped nor. Fortbildning för KUTT-teamet har skett inom testteori, metodik (WISC-III og Leiter-R, samt DAWBA m.fl, samt grundläggande psykologisk konsultandinriktad konsultations 4

5 utbildning 7,5 poäng. Där CG skall skrivit en vetenskaplig oppgave på fritia. KUTT har deltatt i Kommunikationsutdanning NLP. Har har kontat med BUP Tromsö og Hartcourt Assessment Norden. Samt Deltatt i kurs Wechsler`s evnesskaler, WIPPSI- R/WIPPSI-III, WAIS-R/WAIS og WISC-III og framtidsutsikter for Wechsler Memory test og WISC-IV. 3. Veiledning och konsultation har även givits inom andra förvaltningar i kommunen. Veildedning ges både internt och externt. I detta arbete har KUTT-teamet haft veiledning Av konsultationsexpert Barbro Tovotè Klinisk psykolog, leg.psykoterapeut, konsult. 4. Exempel på metoder som utvecklats och där KUTT.teamet medverkar på flera nivåer: Föräldramöten med elever. Ett förebyggande arbetssätt som omfattar alla barn. Familjegrupper projekt sammen med en Tromsö skole. KUTT har en central roll i detta arbete på individ, grupp och systemnivå. - Kartläggning och tilltaksprogram.kutt har støttet skolene i att gøre kartlæggning og upprette tilltaksprogram. Som skall evalueres efter 6 uker. - Veiledning och konsultation. Skola. Har givits såväl interna som externa konsultationsuppdrag. Till kommunala Skolor och till PTT-tjensten. Konsultations og veiledningsuppdragen fördelas på Teammöten. - Det finns olika program/modeller på skolerna som verkar förebyggande Mot mobbing och kränkande behandling dessa har initierats på flera skolor och uppdaterats under verksamhetsåret. - Våres spörsmålställningar: 5

6 Frågan har varit hur får man igång en utveckling i kontakten mellan personal och barn? Hur kan barn komma vidare i sin utveckling? Detta gäller i hög grad de extremt tillbakadragna barn som personalen sökt hjälp för: Hur ökar man detta barns kontaktönskan? Vad hindrar barnet? Våres psykososiala pusselbitar läggs till det pedagogisk kunnande och leder till att Barnet utvecklas på skolan, (ibland krävs det pedagogiskt salt blandat med psykologisk peppar för att situationen skall förändras. För en del mycket störda barn har det gällt att stödja arbetslaget att hålla ut, trots ingen förändring tycks ske eller att barnet tom går tillbaka i sin utveckling. Detta är ett arbete som är ytterst krävande för ett arbetslag. För barnet är det dock guld värt att någon/några i detta läge står ut med honom/henne. 5. Kris- och konflikthantering. KUTT-teamet har ebjudit sin kunskap till kommunchefen i att vare med i skolornas Krisgrupper och finns representerade i PPT`s krisgrupp. KUTT igår også i alle skolenes kriseteam i tromsö. Gruppens kompetens på detta område har utnyttjats under året. KUTT-medlemmarna har särskild reell och formell utbildning i krishantering. 6. Stötta värdegrundsarbete i skolorna. 7. Evaluering och kvalitetssäkring på olika nivåer: Med henvisende och med Kari Hendriksen kommunchef og Öystein Lund, chef PPT. Seneste rapport KUTT levert till projektgruppa är av den 28 januari 2008 og är en halveis eavluering av projekt KUTT. 8. Ledningsstötte. 6

7 KUTT bistår rektorer som ledere, med psykologisk/pedagogisk/sosial kunskap i varierande omfattning. Under jan - mars 2008 har dette stötte till rektorer ökat. KUTT har på inbjudan av kommunalsjefen Kari Hendriksen, presentert sitt arbeide på rektorsmöte i kommunestyrelsesalen rådhuset den 7 mars. Da vi är halvveis i projektet. 9. Metodutveckling och fortbildning/forelesninger. KUTT igår i Adferdsretta tilltak på barnetrinnet i ei arbesgruppa Fag-Utvikling, chef for PPT. KUTT har gett kortare kurs till personal i kommunen KUTT har hold kurs på Höyskolen vidarutdaningen barns og ungdoms psykiska helse KUTT har holt kurs till alle Helse söstrerne i Tromsö kommune skoler, i externaliserande samtaler. Samt sett CIPIC av dr. M. Hedebro, den seneste forskning på triaden far-morbarn. KUTT har brukt leksaksdyr i extrenaliserande samtaler som en ny metode KUTT har anmält sitt intresse till Hartcourt assessment att medverka og samarbeide med Hartcourt når det gäller utprövning av WISC-IV. Under hösten 2008 skal Hartcourt i Norge till å samle in normalpopulajonsdata fra omtrent 500 barn i aldrerne 6-16 år over hele Norge. KUTT genom Gunn-Britt Eikjok andreassen har vært inverter till holde forelesning på UNN`s konferanse Våld i nære relationer og till SANKS (Samisk nationalt Kompetansenter for psykisk helse) Lakselv. 10. Organisationsutveckling och förändringsarbete. Vi har arbeid med førdypad organisationsutvekkling på 3 skoler. Vi har deltatt på 6:e Norska veilederkonferansen i aug Vi har hatt möte med Professor, psykolog Jörgen Sundbye. Universitetet Tromö. Jörgen Sundbye är intressert av att få noen student i sin masteroppgave i psykologi att, forske på det jobb KUTT gör. Vi skall återkomma till professor Jörgen Sundbye. Vi skall 7

8 videre dröfte. Syfte, problemformulering og vad vi vill ha fokus på i forskningen. Vi har laga avtale med Jörgen att återkomma till han med formulering. Jörgen Sundbye kommer at veilede den som skall forske på KUTT`s arbeide. Dessutom var Jörgen Sundbye intresserad av de resultater KUTT uppnått i sitt jobb. En av anledningerne tänkte han var att KUTT har 2:e linjens fagli kompetanse men arbeider i 1:e linjen. 12. Vi har varit i Media: Bladet Tromsö. Innblick. Dessutom vill Sveriges psykologtidning skrive en artikkel om KUTT. Aftenposten har hört av sig, Harstad bladet, samt att KUTT kommer med i Stadsped`s skriftsamling landsdelssamliga Fagtorget ADRTB (adferdsretta tilltak Barnetrinnet) Teamet har siden april 2007 varit med i styringsgruppa før adferdsrikta tilltak på barnetrinnet. I sammarbeid med rektor vurderes arbeides det frem ett foreslått tilltak. Skolen skall ha gjort kartlegging, tilltaksprogram. KUTT är med i processen da det geller extra midler till skolen efter nøje evaluering. KUTT deltar på Resursgrupp dvs är Fag og utvikling, KUTT og enhetsleder PPT. De tilltak som skolen og foresatte varit enige i som skolen verksatt, har dels inefattat, medicinsk, psykologisk, logopedisk, sosial, omfang. Vi har sammen med de berörte skolene laga tydlige, strukturete, målbare ramma for evaluering, av tiltak. Den enkelte skolen har genomförer disse målbare tiltak og vi har evaluering sammen med den enkelte skolen og foresatte underveis. Söknad fra rektor om ADRTB sendes till chef for PPT. Styringsgruppa träffes 1 grr/mån. 14. KUTT har varit underbemanna siden 2 januari Söknad efter ny personal kommer att ske externt og internt under våren Vi hoper at vi får en medarbeider före sommeren så att vi kan koordinera teamet inför skolestarten i augusti Tvärfagli Konferanse: Oppvekstkommiten, höringsdoument for läring og oppvestmiljö i Tromsö skoler, sak 15/05 8

9 den Kommiten gjorde sllike vedta; "Oppvestkommiteen, rådmannen, skolene, KUTT, bör ha en arena for å sette fokus på felles utfordringer,nyttet till läringsoppvestmiljö. Etablering av en årlig konferanse. En slik årlig konferanse vill kunne gi skolen en mulighet till å synliggöre resultat av egen insats i ett större sammanheng - og vara en motivationsfaktor i arbeidet med å fremme gode resultater på området läringsmiljö og oppvekstmiljö. Etablering av sammarbeid med universitet og höyskole vill ge gode muligheter for faglige inspill i Form av ny kunskap på området läringsmiljö og adferdsproblematikk". Foreläser på konferansen är : Gunilla Guvå leg.psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Fil.dr. i psykologi. Jesper Juul, familieterapeut og forfatter. Jesper har skrivit mange böcker, till fagfolk og foräldrer. KUTT teamet Tromsö kommer sammen med kommunen, via Fag og Utvikling Arne.O.johansen ordene en flerfagli konferanse, og har fått mandat av kommualsjefen Kari Hendriksen att den 11 september 2008 i Tromsö, ordne en flerfagli konferanse i Tromsö. konsklusion: Kommunens utviklings-veilednings og insatsteam har no utfört alle intentioner med projekt- KUTT, till tross att vi gått underbemanna siden januari Vi ær ikke pedagoger. Feedback fra uppdragsgiver har värt svärt positive, fra rektorer/ledelsen, lärerne/pedagogerne, föräldrarna og deres barn. Det har knyttets kontakter utfra varje enskilt ärende med såväl professionellt nätverk som privat nätverk. KUTT ger oppdragsgiver det de trängte utifra höringsdomkumenten. Rektorer/ledelse, skolepesonal, foresatte og elev/barn har utifra evaluering i KUTT-rapport av den 28 januari 2008, ditt feedback på att KUTT konsultationer fungerat bra. 9

10 KUTT- är i gång med ADRTB sammen med enhetsleder PPT, rådmannens Fag-Utv gruppe. KUTT har laga en söknadsmall til rektorerne om ADRTB för att undelätta söknadsprosessen. Konferanse: Alle vill det bäste for foreleres barn, skolens elev. Är ett Kommunovergripende arbeide. Där ALLE skoler i Tromsö gis mulighet att samles kring ett case som är anonymisert og är hämtet fra Tromsö. Föreläsere kommer att foreläse utifra dette tromsö case, rektorer, skolepersonal, helsesöstrer, PPT, BUP, BV, BUF-etaten, m.m. och gis mulighet att reflektere over case`t. Alle skoler i Tromsö är med på att utvikle Tromsös skoler. Klinisk-arbeide. KUTT har haft hendvisning på individ, gruppe og organisations og systemnivå. Vi har c:a 5-10 hendvisninger i uken. I utredningsfasen fördelar disse sig nu mer system og organisationesnivå. Da vi startet i 2006 var 100% av henvisninger på individnivå. Vi såg i slutet av dec 2006 att: efter KUTT varit inne i de hendvisade ärendena 100% individhenvisninger sjönk värdet till 10% individ, de övriga 90%, hade fördelat sig på gruppe og systemnivå. Siden januari 2007 og fortfarande arbeider vi mer konsultinriktat. Vi bruker oss av bla, Barn och utvecklingspsykologi, teorier om kommunikation, systemteori, Mental Helth Konsultation modell att hänga upp skolans verklighet dvs skolans arbeidsproblem. Höringsdokumenten som ligger till grund for projekt-kutt, forteller rektorerne va de vill ha. Att de i sin feedback di gitt kommunsjef Kari Henriksen, enhetsleder PPT og KUTT, forteller oss, at de är meget förnöjde og at dessutom föräldrer og barn/elever si att de är förnöjde fast det ikke stod i höringsdokumenten, så är det en bonus. Inkommende hendvisninger from aug 2006 tom april Har ärendena fördelat sig som visualiserar, här nedan. Henvisningrund: individ, gruppe, systemnivå og familjenivå. 10

11 individ grupp system familj Nåre refleksjoner kan vi ha noen antakelser om endringen. Vi er begge utdannede familieterapeuter med lang praksis og erfaring med endring av systemer. Familieterapimetodene bygger blant annet på vitenskapelige teorier om endringer, kommunikasjon og relasjon. Når vi får en sak henvist så er vår faglige tradisjon å se en individ sak i et utvidet perspektiv.dette er vårt spesialfelt. Et eksempel kan være; En elev blir henvist på grunn av mobbing / atferdsproblemer / skulking. Skolen har gjerne forsøkt mange måter å få løst saken på. Med vårt faglige blikk ser vi saken ut fra teorier om annen ordens kybernetikk. Sagt på en annen måte; annen ordens endring.tenkemåten ved første ordens endringsteorier er kjennetegnet ved at man går ut fra at observatøren står utenfor det som observeres og derfor er objektiv. Dette gjør at det er mulig å intervenere fra en tilbaketrukket posisjon der observatøren forblir uanfektet av samhandlingen og kan gjøre objektive observasjoner og vurderinger. Når det gjelder menneske systemer, vil et slikt syn medføre vurdering av patologi, dysfunksjon og hvilke mål man bør etterstrebe. Samtidig vil det bety at man inntar en interverende holdning til det som trengs å forandres i det observerte systemet. Annen ordens endringsteorier handler om hvordan systemer rekursivt henger sammen og om den komplekse forbindelsen mellom nivåene i endringsprosessene. Fra en annen ordens perspektiv blir observatøren sett på som en del av det som blir observert, en som selv er med på å konstruere hva som blir observert. I motsetning til de første ordens ideene som ble nevnt ovenfor, fokuserer annen ordens kybernetikk på begreper som rekursivitet, refleksivitet og systemers autonomi ( 11

12 Jones, Elsa. Familieterapi i systemperspektiv). I vår praksis betyr det at vi ikke eier noen sannhet eller virkelighet på problemet. Problemet er på en måte en sameie der systemet selv finner mulige løsningsstrategier. Våre spørsmål henter vi fra våre teorier som er noe annerledes enn de pedagogiske. På denne måte får vi ved hjelp av flerfaglige metaantagelser flere blikk inn på problemet og derav også flere mulige løsningstanker. Vi tar gjerne inn flere i saken og kommunikasjonen bør være mest mulig åpen. Ingenting må holdes skjult og viktige meningsbærere i systemt bør også være med. Eksempel kan være far som ikke har daglig omsorg for barnet og også foreldres nye partnere, besteforeldre. till sist; KUTT har fått spörsmål om at representere Norge på CCC-konferansen (Consultee, consultation, consult). som är samtidigt inkludert på Amerikan Pschychology Konferans 2008, i Boston, USA. KUTT- Har mulighet att få precentere sitt jobb på Narrativ konferans Australien, november-08. Jag Christer og Gunn-Britt är nyfikna på og skall studere närmere disse bildesnuinger som är med på, vad det är som gör - At når de vuxna får hjälp, så blir det barnet/eleven som får mest hjälp. Disse bildesnuinger har vi varit med å lage og få uppleva, mange ganger. Det finns mycket forskning i Amerika på dette, (Consultee-Centered Consultation), Nadine.M.Lambert, Ingrid Hylander, Jonathan.H.Sandoval (Lawrence Erlbaum Accosiates, Publisher London, 2004). Men praksis finns det mer av i Sverige. Men här i Tromsö är det vi som hösten -08 sammen med höyskolen, på videreutdanningen barns og ungdomars psykiska helse, skall vi videofilma disse bildesnuinger, med studenterna. Det här ligger langt frem i studier av kommunikation og relation i mänskliga system, organisationer, grupper, familjer. Tromsø den 28 april

13 .... Christer Gulbrandsen Gunn-Britt Eikjokk-Andreassen Koordinator KUTT Klinisk sosionom, Mastergrad, familieterapeut KUTT 13

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011 Karin Gustavsen, Lars Opdal og Åse Streitlien TF-notat nr. 20/2011 TF-notat Tittel: Undertittel:

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport

EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 7 : 0 7 EFFEKTER AV DEN SVENSKE TRAFIKKSIKKERHETSFORSKNINGEN 1971-2004 Hovedrapport M A R I K A K O L B E N S T V E D T, R U N E E L V I K, B E A T E E L V E B A K K,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

DEPARTEMENTET VIL. Kathrine Mathilde Fagereng. Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

DEPARTEMENTET VIL. Kathrine Mathilde Fagereng. Høgskolen i Oslo og Akershus. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier DEPARTEMENTET VIL Diskursanalyse av et utsnitt av språkkartleggingsdebatten, med kritiske blikk mot et mulig spenningsfelt mellom førskolelærere og Kunnskapsdepartementet. Kathrine Mathilde Fagereng Høgskolen

Detaljer