KUTT-teamet Tromsö januari tom mars Verksamhets-, delrapport. Christer Gulbrandsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUTT-teamet Tromsö januari tom mars 2008. Verksamhets-, delrapport. Christer Gulbrandsen 2008-04-28"

Transkript

1 KUTT-teamet Tromsö januari tom mars 2008 Verksamhets-, delrapport Oppdrag fra Oppvekstkommiteen: KUTT-Tromsö är ett 3:årigt prosjekt: Teamets oppgaver er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner på Pedagogisk-psykologisk tjeneste med kompetanse i å arbeide med barn - klasser - foreldre og system. Samt knyta kontakt med högskole og universitet Christer Gulbrandsen

2 RAPPORT Projektgruppa; Fagli chef Kari Henriksen kommunechef, Adm Chef: Öystein Lund, PPT. KUTT-teamet: Christer Gulbrandsen, koordinator, leg.psykoterapeut,leg.familieterapeut Gunn-Britt Eikjok-Andreassen, klinisk sosionom, mastergrad, famlieterapeut Terje Johannessen, Specialpedagog, slutet i KUTT 2 januari. Oppdrag fra Oppvekstkommiteen: KUTT-Tromsö är ett 3:årigt prosjekt: Teamets oppgaver er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner på Pedagogisk-psykologisk tjeneste med kompetanse i å arbeide med barn - klasser - foreldre og system. Samt knyta kontakt med högskole og universitet Mål. KUTT-teamet arbetar enligt de mål och riktlinjer för PPT`s verksamhet som har angivits i loven samt i rekommendationer från Skolverket/Myndighet för skolutveckling. Ett övergripande mål för KUTT-teamet är att alla elever skall gå ut skolan med en god självkänsla och förmåga att utnyttja sina resurser. KUTT-teamet samverkar med skolledning och andra personalgrupper för att skapa en skolmiljö som på bästa sätt stödjer varje elev i sin mognadsutveckling. Med eleverna i fokus erbjuder vi: 1. Stöd till barn/elever, skolpersonal och föräldrar. 2. utredningar, obervationer med tilltaksförslag 3. Veidledning och konsultation 4. Metoder/verktyg för ett förebyggande arbete 5. Kris och konflikthantering 6. Stöd i arbete för att motverka kränkande behandling och mobbing. 7. Utvärdering och kvalitetssäkring 8. Ledningsstötte 2

3 9. Metodutveckling och fortbildning/forelesninger 10. Organisationsutveckling och förändringsarbete 11. Evaluering/forskning av projekt KUTT 12. Media 13. ADRTB (Adferdsretta tilltak Barnetrinnet) 14. KUTT personal. 15. Tvärfaglig konferanse Tromsö Måluppfyllelse: 1. Stöd till barn, elever, personal, föräldrar. KUTT-teamet finns som stöttesystem på alle kommunala skolor. Vårt uppdrag är att erbjuda psykologisk, social och peagogisk kunskap på individ, grupp och systemnivå. Vi tillämpar pedagogisk/psyko/social kunskap som behövs i skolan idag, exempelvis, utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp och organisationsutveckling, pedagogiske inlæringssammanhang. Genom deltagande i vidarutdanning konsultationsmetode har vi i KUTT Oppdatert vår kompetense. Kompetens inom gruppen b.la. konsultandinriktad fallkonsultation. Skolens arbeidsproblem står i fokus. Vi kommer med vår flerfaglie kompetanse som skolen uttrycker att de ikke har. KUTT-Tromsö består siden 2 januari 2008, av 2 fagpersoner og en befolkning på c:a innbyggere. Antall brukere. Alle elever på barnetrinnet og ungdomsskolen c:a 9000 elever. C:a 1200 lærere, 43 rektorer, 43 inspektører, personal på PPT, personal på barnevernet, samt førældrer. Tjenestebeskrivelse. Prosjekt Veiledningsarbeid, Insatsarbeid,) fra januari -07 inngår KUTT i kommunes kriseinterventerende team vid alle skoler i Tromsø), Utviklingsarbeid i kommunen i forhold till skolen som organisation og system. Tjenesteproduksjon. Første året har vi hatt 150 ærenden på individ, gruppe, organisation/system. Dels som systemstøtte till kommunens PPT, kommuchefen, barnevernet og dels som støttesystem till elev, ledelse, lærere og føreldre/foresatte. 3

4 Mangler/utfordringer. Å hjelpe våre henvisende og se systemisk, dvs helheten og konsekvenser av problem. Vår intention utifra uppdrag fra oppvekstkomiteen og utifra høringsdokumentet er att bekrefte, anerkjenne, rydde og kutte. Fordelning av uppdrag i % og Aldersinndelinger: A % barnetrinnet av henvisninger % ungdomskolen av henvisninger Rektorer/inspektører.106 st henvisninger. Føreldrer...20 st henvisninger. PPT kollegaer...59 st henvisninger- råd, veiledning, test, observation samt reflektörer. Rådmannens Fag og utviklingsgruppe...2 st Barnevern..16 st Polisen foreyggende..3 Samarbeidsmøten LGA..1 Veiledning Skolehelsesøster tjenesten...2 Utdanning till alle helsesøstrene i Tromsøs skoler. Utekontakten. 3 saker KUTT har holdt Kurs, utdanning og forelesninger till höyskolen, alle helsesöstrer i tromsö Heldagskurser till skoler, all personal på 3 Tromsöskoler, skolepersonal fra andre kommuner,. (se KUTT- Tromsö Mellomveisevaluering med elever, lärere, rektorer, foresatte, 28 januari 2008) 2. Bedömningar pedagogisk/sosial/psykologisk med tilltaksförslag har tillbakamelds efter henvisning på de kommunala. KUTT-teamet översätter testresultat till den pedagogiska verksamheten. Utredningar KUTT-teamet utför är på så kallad basnivå, 1:e linjen. Dessa kan ligga till grund till BUP, specialistnivå. KUTT arbeiderne har utdanning i att arbeide i 2:e linjen, dvs på specialistnivå. Siden oppstart har samverkan gjorts med BUP, barnevernet, polisens förebyggande, MST, stads.ped nor. Fortbildning för KUTT-teamet har skett inom testteori, metodik (WISC-III og Leiter-R, samt DAWBA m.fl, samt grundläggande psykologisk konsultandinriktad konsultations 4

5 utbildning 7,5 poäng. Där CG skall skrivit en vetenskaplig oppgave på fritia. KUTT har deltatt i Kommunikationsutdanning NLP. Har har kontat med BUP Tromsö og Hartcourt Assessment Norden. Samt Deltatt i kurs Wechsler`s evnesskaler, WIPPSI- R/WIPPSI-III, WAIS-R/WAIS og WISC-III og framtidsutsikter for Wechsler Memory test og WISC-IV. 3. Veiledning och konsultation har även givits inom andra förvaltningar i kommunen. Veildedning ges både internt och externt. I detta arbete har KUTT-teamet haft veiledning Av konsultationsexpert Barbro Tovotè Klinisk psykolog, leg.psykoterapeut, konsult. 4. Exempel på metoder som utvecklats och där KUTT.teamet medverkar på flera nivåer: Föräldramöten med elever. Ett förebyggande arbetssätt som omfattar alla barn. Familjegrupper projekt sammen med en Tromsö skole. KUTT har en central roll i detta arbete på individ, grupp och systemnivå. - Kartläggning och tilltaksprogram.kutt har støttet skolene i att gøre kartlæggning og upprette tilltaksprogram. Som skall evalueres efter 6 uker. - Veiledning och konsultation. Skola. Har givits såväl interna som externa konsultationsuppdrag. Till kommunala Skolor och till PTT-tjensten. Konsultations og veiledningsuppdragen fördelas på Teammöten. - Det finns olika program/modeller på skolerna som verkar förebyggande Mot mobbing och kränkande behandling dessa har initierats på flera skolor och uppdaterats under verksamhetsåret. - Våres spörsmålställningar: 5

6 Frågan har varit hur får man igång en utveckling i kontakten mellan personal och barn? Hur kan barn komma vidare i sin utveckling? Detta gäller i hög grad de extremt tillbakadragna barn som personalen sökt hjälp för: Hur ökar man detta barns kontaktönskan? Vad hindrar barnet? Våres psykososiala pusselbitar läggs till det pedagogisk kunnande och leder till att Barnet utvecklas på skolan, (ibland krävs det pedagogiskt salt blandat med psykologisk peppar för att situationen skall förändras. För en del mycket störda barn har det gällt att stödja arbetslaget att hålla ut, trots ingen förändring tycks ske eller att barnet tom går tillbaka i sin utveckling. Detta är ett arbete som är ytterst krävande för ett arbetslag. För barnet är det dock guld värt att någon/några i detta läge står ut med honom/henne. 5. Kris- och konflikthantering. KUTT-teamet har ebjudit sin kunskap till kommunchefen i att vare med i skolornas Krisgrupper och finns representerade i PPT`s krisgrupp. KUTT igår også i alle skolenes kriseteam i tromsö. Gruppens kompetens på detta område har utnyttjats under året. KUTT-medlemmarna har särskild reell och formell utbildning i krishantering. 6. Stötta värdegrundsarbete i skolorna. 7. Evaluering och kvalitetssäkring på olika nivåer: Med henvisende och med Kari Hendriksen kommunchef og Öystein Lund, chef PPT. Seneste rapport KUTT levert till projektgruppa är av den 28 januari 2008 og är en halveis eavluering av projekt KUTT. 8. Ledningsstötte. 6

7 KUTT bistår rektorer som ledere, med psykologisk/pedagogisk/sosial kunskap i varierande omfattning. Under jan - mars 2008 har dette stötte till rektorer ökat. KUTT har på inbjudan av kommunalsjefen Kari Hendriksen, presentert sitt arbeide på rektorsmöte i kommunestyrelsesalen rådhuset den 7 mars. Da vi är halvveis i projektet. 9. Metodutveckling och fortbildning/forelesninger. KUTT igår i Adferdsretta tilltak på barnetrinnet i ei arbesgruppa Fag-Utvikling, chef for PPT. KUTT har gett kortare kurs till personal i kommunen KUTT har hold kurs på Höyskolen vidarutdaningen barns og ungdoms psykiska helse KUTT har holt kurs till alle Helse söstrerne i Tromsö kommune skoler, i externaliserande samtaler. Samt sett CIPIC av dr. M. Hedebro, den seneste forskning på triaden far-morbarn. KUTT har brukt leksaksdyr i extrenaliserande samtaler som en ny metode KUTT har anmält sitt intresse till Hartcourt assessment att medverka og samarbeide med Hartcourt når det gäller utprövning av WISC-IV. Under hösten 2008 skal Hartcourt i Norge till å samle in normalpopulajonsdata fra omtrent 500 barn i aldrerne 6-16 år over hele Norge. KUTT genom Gunn-Britt Eikjok andreassen har vært inverter till holde forelesning på UNN`s konferanse Våld i nære relationer og till SANKS (Samisk nationalt Kompetansenter for psykisk helse) Lakselv. 10. Organisationsutveckling och förändringsarbete. Vi har arbeid med førdypad organisationsutvekkling på 3 skoler. Vi har deltatt på 6:e Norska veilederkonferansen i aug Vi har hatt möte med Professor, psykolog Jörgen Sundbye. Universitetet Tromö. Jörgen Sundbye är intressert av att få noen student i sin masteroppgave i psykologi att, forske på det jobb KUTT gör. Vi skall återkomma till professor Jörgen Sundbye. Vi skall 7

8 videre dröfte. Syfte, problemformulering og vad vi vill ha fokus på i forskningen. Vi har laga avtale med Jörgen att återkomma till han med formulering. Jörgen Sundbye kommer at veilede den som skall forske på KUTT`s arbeide. Dessutom var Jörgen Sundbye intresserad av de resultater KUTT uppnått i sitt jobb. En av anledningerne tänkte han var att KUTT har 2:e linjens fagli kompetanse men arbeider i 1:e linjen. 12. Vi har varit i Media: Bladet Tromsö. Innblick. Dessutom vill Sveriges psykologtidning skrive en artikkel om KUTT. Aftenposten har hört av sig, Harstad bladet, samt att KUTT kommer med i Stadsped`s skriftsamling landsdelssamliga Fagtorget ADRTB (adferdsretta tilltak Barnetrinnet) Teamet har siden april 2007 varit med i styringsgruppa før adferdsrikta tilltak på barnetrinnet. I sammarbeid med rektor vurderes arbeides det frem ett foreslått tilltak. Skolen skall ha gjort kartlegging, tilltaksprogram. KUTT är med i processen da det geller extra midler till skolen efter nøje evaluering. KUTT deltar på Resursgrupp dvs är Fag og utvikling, KUTT og enhetsleder PPT. De tilltak som skolen og foresatte varit enige i som skolen verksatt, har dels inefattat, medicinsk, psykologisk, logopedisk, sosial, omfang. Vi har sammen med de berörte skolene laga tydlige, strukturete, målbare ramma for evaluering, av tiltak. Den enkelte skolen har genomförer disse målbare tiltak og vi har evaluering sammen med den enkelte skolen og foresatte underveis. Söknad fra rektor om ADRTB sendes till chef for PPT. Styringsgruppa träffes 1 grr/mån. 14. KUTT har varit underbemanna siden 2 januari Söknad efter ny personal kommer att ske externt og internt under våren Vi hoper at vi får en medarbeider före sommeren så att vi kan koordinera teamet inför skolestarten i augusti Tvärfagli Konferanse: Oppvekstkommiten, höringsdoument for läring og oppvestmiljö i Tromsö skoler, sak 15/05 8

9 den Kommiten gjorde sllike vedta; "Oppvestkommiteen, rådmannen, skolene, KUTT, bör ha en arena for å sette fokus på felles utfordringer,nyttet till läringsoppvestmiljö. Etablering av en årlig konferanse. En slik årlig konferanse vill kunne gi skolen en mulighet till å synliggöre resultat av egen insats i ett större sammanheng - og vara en motivationsfaktor i arbeidet med å fremme gode resultater på området läringsmiljö og oppvekstmiljö. Etablering av sammarbeid med universitet og höyskole vill ge gode muligheter for faglige inspill i Form av ny kunskap på området läringsmiljö og adferdsproblematikk". Foreläser på konferansen är : Gunilla Guvå leg.psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Fil.dr. i psykologi. Jesper Juul, familieterapeut og forfatter. Jesper har skrivit mange böcker, till fagfolk og foräldrer. KUTT teamet Tromsö kommer sammen med kommunen, via Fag og Utvikling Arne.O.johansen ordene en flerfagli konferanse, og har fått mandat av kommualsjefen Kari Hendriksen att den 11 september 2008 i Tromsö, ordne en flerfagli konferanse i Tromsö. konsklusion: Kommunens utviklings-veilednings og insatsteam har no utfört alle intentioner med projekt- KUTT, till tross att vi gått underbemanna siden januari Vi ær ikke pedagoger. Feedback fra uppdragsgiver har värt svärt positive, fra rektorer/ledelsen, lärerne/pedagogerne, föräldrarna og deres barn. Det har knyttets kontakter utfra varje enskilt ärende med såväl professionellt nätverk som privat nätverk. KUTT ger oppdragsgiver det de trängte utifra höringsdomkumenten. Rektorer/ledelse, skolepesonal, foresatte og elev/barn har utifra evaluering i KUTT-rapport av den 28 januari 2008, ditt feedback på att KUTT konsultationer fungerat bra. 9

10 KUTT- är i gång med ADRTB sammen med enhetsleder PPT, rådmannens Fag-Utv gruppe. KUTT har laga en söknadsmall til rektorerne om ADRTB för att undelätta söknadsprosessen. Konferanse: Alle vill det bäste for foreleres barn, skolens elev. Är ett Kommunovergripende arbeide. Där ALLE skoler i Tromsö gis mulighet att samles kring ett case som är anonymisert og är hämtet fra Tromsö. Föreläsere kommer att foreläse utifra dette tromsö case, rektorer, skolepersonal, helsesöstrer, PPT, BUP, BV, BUF-etaten, m.m. och gis mulighet att reflektere over case`t. Alle skoler i Tromsö är med på att utvikle Tromsös skoler. Klinisk-arbeide. KUTT har haft hendvisning på individ, gruppe og organisations og systemnivå. Vi har c:a 5-10 hendvisninger i uken. I utredningsfasen fördelar disse sig nu mer system og organisationesnivå. Da vi startet i 2006 var 100% av henvisninger på individnivå. Vi såg i slutet av dec 2006 att: efter KUTT varit inne i de hendvisade ärendena 100% individhenvisninger sjönk värdet till 10% individ, de övriga 90%, hade fördelat sig på gruppe og systemnivå. Siden januari 2007 og fortfarande arbeider vi mer konsultinriktat. Vi bruker oss av bla, Barn och utvecklingspsykologi, teorier om kommunikation, systemteori, Mental Helth Konsultation modell att hänga upp skolans verklighet dvs skolans arbeidsproblem. Höringsdokumenten som ligger till grund for projekt-kutt, forteller rektorerne va de vill ha. Att de i sin feedback di gitt kommunsjef Kari Henriksen, enhetsleder PPT og KUTT, forteller oss, at de är meget förnöjde og at dessutom föräldrer og barn/elever si att de är förnöjde fast det ikke stod i höringsdokumenten, så är det en bonus. Inkommende hendvisninger from aug 2006 tom april Har ärendena fördelat sig som visualiserar, här nedan. Henvisningrund: individ, gruppe, systemnivå og familjenivå. 10

11 individ grupp system familj Nåre refleksjoner kan vi ha noen antakelser om endringen. Vi er begge utdannede familieterapeuter med lang praksis og erfaring med endring av systemer. Familieterapimetodene bygger blant annet på vitenskapelige teorier om endringer, kommunikasjon og relasjon. Når vi får en sak henvist så er vår faglige tradisjon å se en individ sak i et utvidet perspektiv.dette er vårt spesialfelt. Et eksempel kan være; En elev blir henvist på grunn av mobbing / atferdsproblemer / skulking. Skolen har gjerne forsøkt mange måter å få løst saken på. Med vårt faglige blikk ser vi saken ut fra teorier om annen ordens kybernetikk. Sagt på en annen måte; annen ordens endring.tenkemåten ved første ordens endringsteorier er kjennetegnet ved at man går ut fra at observatøren står utenfor det som observeres og derfor er objektiv. Dette gjør at det er mulig å intervenere fra en tilbaketrukket posisjon der observatøren forblir uanfektet av samhandlingen og kan gjøre objektive observasjoner og vurderinger. Når det gjelder menneske systemer, vil et slikt syn medføre vurdering av patologi, dysfunksjon og hvilke mål man bør etterstrebe. Samtidig vil det bety at man inntar en interverende holdning til det som trengs å forandres i det observerte systemet. Annen ordens endringsteorier handler om hvordan systemer rekursivt henger sammen og om den komplekse forbindelsen mellom nivåene i endringsprosessene. Fra en annen ordens perspektiv blir observatøren sett på som en del av det som blir observert, en som selv er med på å konstruere hva som blir observert. I motsetning til de første ordens ideene som ble nevnt ovenfor, fokuserer annen ordens kybernetikk på begreper som rekursivitet, refleksivitet og systemers autonomi ( 11

12 Jones, Elsa. Familieterapi i systemperspektiv). I vår praksis betyr det at vi ikke eier noen sannhet eller virkelighet på problemet. Problemet er på en måte en sameie der systemet selv finner mulige løsningsstrategier. Våre spørsmål henter vi fra våre teorier som er noe annerledes enn de pedagogiske. På denne måte får vi ved hjelp av flerfaglige metaantagelser flere blikk inn på problemet og derav også flere mulige løsningstanker. Vi tar gjerne inn flere i saken og kommunikasjonen bør være mest mulig åpen. Ingenting må holdes skjult og viktige meningsbærere i systemt bør også være med. Eksempel kan være far som ikke har daglig omsorg for barnet og også foreldres nye partnere, besteforeldre. till sist; KUTT har fått spörsmål om at representere Norge på CCC-konferansen (Consultee, consultation, consult). som är samtidigt inkludert på Amerikan Pschychology Konferans 2008, i Boston, USA. KUTT- Har mulighet att få precentere sitt jobb på Narrativ konferans Australien, november-08. Jag Christer og Gunn-Britt är nyfikna på og skall studere närmere disse bildesnuinger som är med på, vad det är som gör - At når de vuxna får hjälp, så blir det barnet/eleven som får mest hjälp. Disse bildesnuinger har vi varit med å lage og få uppleva, mange ganger. Det finns mycket forskning i Amerika på dette, (Consultee-Centered Consultation), Nadine.M.Lambert, Ingrid Hylander, Jonathan.H.Sandoval (Lawrence Erlbaum Accosiates, Publisher London, 2004). Men praksis finns det mer av i Sverige. Men här i Tromsö är det vi som hösten -08 sammen med höyskolen, på videreutdanningen barns og ungdomars psykiska helse, skall vi videofilma disse bildesnuinger, med studenterna. Det här ligger langt frem i studier av kommunikation og relation i mänskliga system, organisationer, grupper, familjer. Tromsø den 28 april

13 .... Christer Gulbrandsen Gunn-Britt Eikjokk-Andreassen Koordinator KUTT Klinisk sosionom, Mastergrad, familieterapeut KUTT 13

Tromsö Kommune. KUTT`s evaluering av projektet f.o.m aug. 2006 t.o.m okt. 2008

Tromsö Kommune. KUTT`s evaluering av projektet f.o.m aug. 2006 t.o.m okt. 2008 KUTT - koordinator-christer Gulbrandsen Datum: 20 oktober 2008 KUTT Tromsö Kommune (Kommunens utviklings-, veilednings og konsultasjonsteam, Tromsö). Innehold: 1. Forutsetninger 2. Konsultasjoner KUTT`s

Detaljer

Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler

Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler Ett 3:årigt projekt: Stöttesystem till alle skolene i Tromsö. Att finne andre mulige tilltak än exluderende,

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Hvorfor lærerrollen?

Hvorfor lærerrollen? Hvorfor lærerrollen? Ulik virkelighetsforståelse Mandat: Beskrive og analysere lærerrollen God profesjonsutøvelse? Beskrive lønnsutvikling og arbeidstidsbestemmelser, men ikke anbefale Kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Sluttrapport av prosjektperioden 01.08.2006 31.12.2009 KUTT. kommunalt utviklings, -veilednings, - og konsultasjons team i Tromsø kommune.

Sluttrapport av prosjektperioden 01.08.2006 31.12.2009 KUTT. kommunalt utviklings, -veilednings, - og konsultasjons team i Tromsø kommune. KUTT kommunalt utviklings, -veilednings, - og konsultasjons team i Tromsø kommune. Sluttrapport av prosjektperioden 01.08.2006 31.12.2009 Tromsø kommune Rådmannen Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2.

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Rett i overkant av 17000 innbyggere 5 barneskoler 2 ungdomsskoler

Detaljer

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud)

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Tone Abrahamsen og Ida Erstad, Udir Meny 1. Generelt om innføringstilbud

Detaljer

FIRST LEGO League. Harstad Team Mustache. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Harstad Team Mustache. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Harstad 2012 Presentasjon av laget Team Mustache Vi kommer fra Harstad Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 1 jente og 2 gutter. Vi representerer Seljestad ungdomsskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna?

Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Familjeperspektivet inom familjevåldet vad har vi åstadkommit? vad er huvudtmaningarna? Marius Råkil Psykologspesialist och VD Alternativ til Vold (ATV), Norge Vad betyder ett familjeperspektiv? Praktik:

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

* Roller, forventninger og felles utfordringer

* Roller, forventninger og felles utfordringer PP-konferansen 15.10. 2004 Læringsmiljø og problematferd i et systemperspektiv * Skolen og PP-tjenesten - to aktører, - ett perspektiv * Roller, forventninger og felles utfordringer * PP-tjenesten som

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Tidlig innsats i Åmli kommune

Tidlig innsats i Åmli kommune Tidlig innsats i Åmli kommune Side 2 - Tidlig innsats i Åmli kommune Bakgrunn for «Tidlig innsats for god start» Fylkesmannens «levekårssjokk» Midler fra Kunnskapsdepartementet til et 3-årig prosjekt som

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole Skolene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget TROLL SCOUTS Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere.

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere. Skandinaviska Skolan - Årsmøteprotokoll 2009 Regnskapsår: 1 juli 2008 til 30 juni 2009 1. Styrelsens ordförande öppnar mötet Styrets leder Jan Tvinnereim ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Etter

Detaljer

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Hvem kan fastlegen samarbeide med? Alle barn og unge har følgende, som

Detaljer

LP i Røyken Implementering fra

LP i Røyken Implementering fra LP i Røyken Implementering fra 2006-2015 Røyken kommunes implementering av LP-modellen 2006 2008 Tre ungdomsskoler 2008 2010 Fire barneskoler 2010 2013 To barneskoler 2011-2014 En barneskole 2013-2015

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet. PPT sin rolle. Nina Grini. Læringsmiljøsenteret.no

Læringsmiljøprosjektet. PPT sin rolle. Nina Grini. Læringsmiljøsenteret.no Læringsmiljøprosjektet PPT sin rolle Nina Grini Læringsmiljøsenteret.no Forventninger til PP-tjenesten (St.meld. 18 (2010-2011) PPT skal være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor

Detaljer

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING - Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole Skolene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Anna Lindgren 21+22 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F14: Regression 1/21 Hypotesprövning Olika metoder

Detaljer

Sortland kommune. Elisabeth Sjølie, kommunepsykolog Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg. Alna 19.11.2015

Sortland kommune. Elisabeth Sjølie, kommunepsykolog Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg. Alna 19.11.2015 Sortland kommune Elisabeth Sjølie, kommunepsykolog Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Alna 19.11.2015 Sortland kommune Midt i Vesterålen 10239 innbyggere Areal 713 km² Sortland - den blå byen

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan. Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan Jämtlands Gymnasium Wargentin + Thora Storm vgs Norsk eller svenska? SVORSK! Midtnordiskt Nätverk för Entreprenörskap i Skolan Samarbeid mellom Jämtlands

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger Årsrapport 211 fra PPT Levanger 1. Tjenester Ansvar 3117/ Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Budsjett og regnskap: Regnskapet er i tråd med budsjettet. Lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte lønnsmidler,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage

BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING. - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING - Et sikkerhetsnett for barn, foresatte og barnehage Barnehagene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun

FIRST LEGO League. Stjørdal Are Stokke Nes Gutt 11 år 0 Magnus Engan Gutt 11 år 0 Gabriel Aaron Normann Bruun FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 1 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats?

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten, Oslo 20.09.17 Gro Bjørnstadjordet Ericson, virksomhetsleder

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse. Daglig leder Ingrid Horsgård

Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse. Daglig leder Ingrid Horsgård Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse Daglig leder Ingrid Horsgård Oppdraget Representantskapet har gitt Krisesenteret i oppdrag å utarbeide en felles plan for vår region i samarbeid med eierkommunene

Detaljer

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD

BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD VÅR VISJON: Vår visjon: Læring gjennom aktivitet og trivsel. Vi vil ha en skole der elevene føler trygghet og tilhørighet både på skolen og i

Detaljer

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT

Tidlig nok-sammen. Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv. Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom VESTFOLD POLITIDISTRIKT Tidlig nok-sammen Samarbeid og samhandling fra et barnehus perspektiv Jeanette A. Indreiten Klinisk sosionom Først, et lite kikk inn i barnehuset Barnehuset skal være et godt sted å komme til for barn

Detaljer

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser

Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Bakgrunn: Skoleutvikling gjennom nettverk og dialogkonferanser. Som en mulig modell! Her

Detaljer

NU, Nätbaserad uppdragsutbildning

NU, Nätbaserad uppdragsutbildning NU, Nätbaserad uppdragsutbildning Utveckling och test av modeller för kompetensutveckling med hjälp av nätbaserad utbildning på akademisk nivå i företag och Velkommen! Tor Atle Hjeltnes Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Gard ekspertene Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 10 gutter. Vi representerer Gard skole

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Porsgrunn Kommune. Porsgrunn 03.12.2009. Åge Lundsholt fagleder

Porsgrunn Kommune. Porsgrunn 03.12.2009. Åge Lundsholt fagleder Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 03.12.2009 Åge Lundsholt fagleder 1 Mål Vi vil gi skolene / lærerne bistand

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

VALGFRIHETENS KVALER

VALGFRIHETENS KVALER Temanotat 2003/4: VALGFRIHETENS KVALER En presentasjon av rapporten Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, Skolverket 2001 Det svenske Skolverkets tredje rapport om fritt skolevalg ble publisert

Detaljer

NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier

NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier ANDERS BERGMAN TEKNISK BEDÖMMER INOM IT-OMRÅDET IT-relaterade krav i ISO 17025 og ISO 15189 ISO 17025: - 5.4.7 Styring av data men

Detaljer

Gode elektroniske tjenester gjennom effektiv brukerinnvolvering

Gode elektroniske tjenester gjennom effektiv brukerinnvolvering Gode elektroniske tjenester gjennom effektiv brukerinnvolvering Jan Gulliksen Gode elektroniske tjenester gjennom effektiv brukerinnvolvering Gulan Jan Gulliksen professor Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Bingobanden jr. Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1

Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy. Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Vurdering for Læring Hva har vi gjort i Karmøy Britt-Mona Vang Ressursperson Pulje 1 Etter innlegget er mitt MÅL at du: Kan forklare hva Lærende nettverk er og hvordan en kan bruke dette i utviklingsarbeidet

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17.

Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17. Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17. juni 2010 1 1. MÅL... 3 2. HVORDAN SØKE OM BISTAND... 3 3. ARBEIDSFORM...

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Enhetsleder for 38 ansatte Fagleder PPT, skole Fagleder PPT, Førskole Skoleteam A 5 ansatte Skoleteam

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

2-årsrapport 2011-2013

2-årsrapport 2011-2013 2-årsrapport 2011-2013 Land: Island Året 2006 ble en ny fagplan for sosionomutdanningen vedtatt. I stedet for den fire årige utdanningen som har eksistert i 25 år ble utdanningsforløpet fem årig; tre årig

Detaljer