FORVALTNING AV KOMMUNESEKTORENS EIENDOM OG INFRASTRUKTUR DILEMMAER OG LØSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNING AV KOMMUNESEKTORENS EIENDOM OG INFRASTRUKTUR DILEMMAER OG LØSNINGER"

Transkript

1 KS FoU-prosjekt (-): FORVALTNING AV KOMMUNESEKTORENS EIENDOM OG INFRASTRUKTUR DILEMMAER OG LØSNINGER Rune Opheim, Civitas AS Kommunaltekniske fagdager 4 Bergen, juni

2 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET DP : Status Realkapitalen (bygg, VA, veg) «forvitrer», hvordan forvaltes den? - Spørreundersøkelse, intervjuer - Litteratur mm ANALYSE «skaffe kunnskap» DP : Nye utfordringer DP Drivkrefter og barrierer Demografi, universell utforming, klimaendringer, energi, miljø, statlige krav, brukerkrav, kundekrav økonomisk risiko mm Enkel virkemiddelanalyse, vegkart med ulike forslag DP 4: Hva kan gjøres innen eksisterende handlingsrom Gode eksempler / idéer for kommunene Faglig verksted Strategiseminar LEVERANSE «skape endring» DP 5: Forslag til nye virkemidler Utredning av ett (sett av) forslag inkl. samarbeid med staten

3 FORHOLD SOM PÅVIRKER REALKAPITALEN OBS: Faktorene påvirker hverandre også innbyrdes Strukturendringer (f.eks. større enheter) Endring i type behov Økt eller redusert behov Statlige krav, og deres håndhevelse REALKAPITAL! Bruksbelastning Daglig drift, tilsyn, reinhold, energi mm! Klima og andre nye utfordringer (DP) Holdninger, moter, estetikk Krav til standard, komfort m.m., Helse, sikkerhet, lokalmiljø Forebyggende vedlikehold Feilretting Periodisk vedlikehold Investering og større fornyelser Teknisk vedlikehold (avh. av vedlikeholdsstrategi, ansatte, budsjett)!

4 SPØRREUNDERSØKELSE (84 kommuner) «Har din kommune en politisk vedtatt strategi for bygnings-/ veg-/va-forvaltning?»

5 SPØRREUNDERSØKELSE (84 kommuner) «I hvilken grad blir påvist vedlikeholdsbehov fulgt opp med ressurser?»

6 SPØRREUNDERSØKELSE (84 kommuner) «Opplever du at kommunens vedlikeholdsetterslep øker, minker eller er det konstant?»

7 VURDERING AV NYE UTFORDRINGER Systematisk gjennomgang der ulike deler av kommunal og fylkeskommunal virksomhet blir sett i sammenheng med ulike, nye utfordringer Skjønnsmessig vurdering av hvor store utfordringene vil bli Skala for gradering av nye utfordringer i kommunal virksomhet - Positiv endring. Reduserte utgifter til investering og drift, bl.a. fordi behov vil bortfalle eller fordi arbeidet kan effektiviseres ved hjelp av ny teknologi. Ubetydelig eller ingen endring. Virksomheten kan i hovedsak drives som i dag, med om lag samme budsjettnivå (justert for generell prisstigning). Begrenset negativ endring. Noe økning i utgifter til investering og drift må påregnes, men virksomheten kan i hovedsak drives som i dag. Betydelig negativ endring. Betydelig økning i driftsutgifter og/eller i behovet for oppgradering/nyinvestering. Nye løsninger kan være nødvendig. Stor negativ endring. Virksomheten kan neppe drives videre uten omfattende tilleggsbevilgninger, omlegging mm. Store endringer påkrevet. Utfordringer med oransje/rødt nivå kommenteres Aggregering ved hjelp av gjennomsnittsverdier

8 INNDELING AV VIRKSOMHETEN Vannforsyning og avløp (VA) Kommunale veger mm Kommunale bygg (eiendom) VA- VA- VA- VA-4 VA-5 VA-6 VA-7 VA-8 VA-9 VA- Veg- Veg- Veg- Veg-4 Veg-5 Veg-6 Veg-7 Veg 8 Veg-9 Veg- Bygg- Bygg- Bygg- Bygg-4 Bygg-5 Bygg-6 Bygg-7 Bygg-8 Bygg-9 Bygg- Overflatekilder Grunnvannskilder Vannbehandling Forsyningsnett vann Avløpsnett Avløpspumper/overløp Avløpsrenseanlegg Dammer Overvannshåndtering Flomsikring Fylkesveger Kommunale veger Sentrumsgater mm Gang- og sykkelveger Vintervedlikehold Bruer og tuneller Trafikksikring, lys mm Park og idrett Kollektivtrafikk, ferjer Kaier, sjøfront mm Kontorbygg Barnehager Skoler Kulturhus mm Verneverdige bygg Helse-/ omsorgsbygg Boliger Idrettshaller mm Verksteder, lager mm Midlertidige bygg

9 NYE UTFORDRINGER Klimaendringer. «Varmere». «Våtere». «Villere» Befolkning. Mer universell utforming. Flere eldre. Mer mobil befolkning Energi og miljø. Strengere energi- og miljøkrav (regelverk). Økte energipriser. Redusert utslipp av klimagasser Tjenester 4. Økte brukerkrav 4. Nasjonale reformer og satsingsområder 4. Mer interkommunalt samarbeid Arbeidskraft 5. Strengere krav til arbeidsmiljø 5. Økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft 5. Effektivisering Økonomisk eksponering 6. Høyere utgiftsnivå 6. Mer gjeld, høyere rentenivå 6. Flere regresskrav, søksmål mm

10 UTFORDRINGER mot 5 Klimaendringer.... Befolkning.. Flere eldre Mer mobil befolkning Strengere energi- og miljøkrav Økte energipriser Redusert utslipp av klimagasser Økte brukerkrav Nasjonale reformer/ krav Mer interkommunalt samarbeid Strengere krav til arbeidsmiljø Økt konkurranse om arbeidskraft Effektivisering Høyere utgiftsnivå Mer gjeld, høyere rentenivå Fler regresskrav, søksmål mm Øk. eksponering Mer universell utforming Arbeidskraft «Villere» Tjenester «Våtere» 4. «Varmere» Nye utfordringer Energi og miljø... VA- Overflatekilder - VA- Grunnvannskilder VA- Vannbehandling - - VA-4 Forsyningsnett vann - VA-5 Avløpsnett - VA-6 Avløpspumper/overløp - VA-7 Avløpsrenseanlegg - - VA-8 Dammer VA-9 Overvannshåndtering VA- Flomsikring Veg- Fylkesveger - Veg- Kommunale veger - - Veg- Sentrumsgater mm Veg-4 Gang- og sykkelveger Veg-5 Vintervedlikehold - - Veg-6 Bruer og tuneller Veg-7 Trafikksikring, lys mm - - Veg 8 Park og idrett - Veg-9 Kollektivtrafikk, ferjer - Veg- Kaier, sjøfront mm - Bygg- Kontorbygg - Bygg- Barnehager - Bygg- Skoler - Bygg-4 Kulturhus mm Bygg-5 Verneverdige bygg - Bygg-6 Helse-/ omsorgsbygg - - Bygg-7 Boliger - Bygg-8 Idrettshaller mm Bygg-9 Verksteder, lager mm Bygg- Midlertidige bygg Bygg og infrastruktur

11 UTFORDRINGER mot 5 Våtere klima, fuktskader/råte, skred, overvann. Flere fryse-tine sykluser er problematisk i alle sektorer. Mer krevende (kravstore?) brukere. Økt juridisk eksponering Økt konkurranse om arbeidskraft Høy gjeld og økt rentenivå, realkapitalen salderingspost? Flere krav/reformer fra statlige myndigheter Svært store/spesifikke utfordringer knyttet til overvann, fylkesveger og kollektivtrafikk. Primærkommunens vegnett «lett å glemme» Formålsbyggene møter størst utfordringer VA (ekskl. overvann) minst fysisk og økonomisk eksponert Store regionale forskjeller bør vurderes regionalt/lokalt Ikke alt kan/bør tallfestes, OBS: «tvilsom» bruk av tall

12 OPPSUMMERT STATUS Mye litteratur om tilstanden på VA-systemer, veger og bygg, oppsummert i DP og DP Vedlikeholdsetterslepet er stort og økende, særlig på bygg og veg Svært mange «detaljer som roper på oppmerksomhet» utfordrende å beholde overblikket, og skille stort fra smått Forbedringsmuligheter: Planmessig vedlikehold Politisk forankring Ressurser Behov for avklaring av ansvar, regelverk mm knyttet til overvann (veg/va)

13 DRIVKREFTER OG BARRIERER Svært negativt for realkapitalen (barrierer) Hverken negativt eller positivt Svært positivt for realkapitalen(drivkrefter) Kompetansemangel Riktig kompetanse Uklart ansvar Effektiv org. klare prioriteringer Kortsiktighet, stadige «kriser» Langsiktighet, god kontroll Fremmedgjøring Eierskap, stolthet Determinisme, håpløshet Motivasjon, framtidstro Svak pol./adm. forankring Sterk pol./adm. forankring Liten forståelse i lokalsamf Stor forståelse i lokalsamf Mediefokus (pos./neg.) «Lock in» Teknologiutvikling Mulige inntekter/utgiftskutt for kommunen Muligheter for lokalt næringsliv, FoU

14 FORVENTNINGER TIL KOMMUNENE Opplevd kvalitet= Forventninger/Levert resultat Kommunene bør jobbe aktivt både med «teller» og «nevner», med realistisk forhold til ressurstilgang og andre forutsetninger «Farlig å skape et bilde av elendighet» (for å få ressurser): «Skandinavisk» tradisjon Uttalt ambisjon Faktisk oppfølging Myndigheter med høy status/tillit; blir sett på som ressurssterke ambisjonsnivå «Søreuropeisk» tradisjon Uttalt ambisjon Faktisk oppfølging Myndigheter med lav status/tillit; blir sett på som ressurssvake

15 INVESTERING OG DRIFT FORTID OG FRAMTID. HVA KAN VI PÅVIRKE? Fram til i dag - kan ikke påvirkes, men har stor betydning Investering Omfang Tidspunkt Forventet levetid Teknisk kvalitet Drift Akkumulert etterslep i teknisk vedlikehold Hvordan det har vært til nå er mindre interessant Tekniske data på det vi har i dag er absolutt og målbart Framtidige behov/krav, prioriteringer og ressurser er usikre, endres over tid og ofte vanskelig å tallfeste. Uansett mange politiske valg. Fra nå av - kan (i ulik grad) påvirkes fra i dag av Omfang og tidspunkt Avveining mellom investering og levetidsforlengelse Dimensjonert levetid Teknisk kvalitet Utfasing av bygninger eller infrastruktur Organisering av virksomheten Bruk av realkapitalen

16 - 7 konkrete forslag til tiltak innen kommunenes handlingsrom - 6 forslag til tiltak som involverer samarbeid stat-kommune; involverer 4 ulike aktører med viktige roller-

17 VIKTIGSTE TILTAK Det tiltak vi mener best kan styrke kommunikasjonen mellom driftsledd, ledelse, politikere og innbyggere og danne grunnlag for langsiktige og tydelige prioriteringer med klar forankring er å: Styrke tematisk kommunedelplanlegging innen vannforsyning, avløp, veg og bygg. Vi ser ikke alternative måter å oppnå noe lignende. Juridisk rammeverk på plass, med kopling til kommuneplan økonomiplan og budsjett. Også behov for andre verktøy til hjelp i planleggingen, og bedre veiledning. Arbeidet kan understøttes av regionale fagnettverk. Kompetansebygging viktig nasjonalt

18 TILTAK PLAN BUDSJETT Daglig arbeid Innspill fra politikere, innbyggere, næringsliv, samarbeidspartnere mfl. Krav/innspill fra staten Idé om noe som kan gjøres Idéen «foredles»: Beskrive og kostnadsregne tiltak Tjenestekjøp hos konsulent ved behov!!! Tiltak som revurderes! Tiltak kommunen kan velge å vedta (evt. endre eller forkaste) HANDLINGSPROGRAM Oppdateres årlig. Tiltak er vedtatt men ikke fullført Utvalg og forankring av tiltak hvert 4. år Kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven Økonomiplan Årlig budsjettprosess Årsrapport Andre planer Tiltak som forkastes Tiltak som er fullført Alle data som skal rapporteres, bør brukes i kommunens plan/ handlingsprogram/ budsjett

19 PLAVERKTØY UTVIKLET AV KS Utviklet for kommunedelplan klima- og energi (KS, Enova), men en stor del av verktøyet er universelt for kommunedelplaner sikrer og dokumenterer at loven følges (erfarne og uerfarne planleggere) verktøy og huskeliste for prosjektleder gir ryggdekning og autoritet for å gjennomføre en ryddig planprosess gir dokumentmalene som trengs under vegs (bokmål, nynorsk) Bruk gjerne konsulenter til å utrede tiltak, men foreløpig er det få som er flinke til å gjennomføre planprosess. Det krever uansett mye tilstedeværelse i kommunen og hvem skal følge opp i ettertid? Dataløsning utviklet av Frameworks AS. Faglig innhold: Civitas

20 FORENKELT DATAFLYT MELLOM STAT OG KOMMUNER, enklere bruk av data DAGENS SITUASJON ØNSKET LØSNING Mottakere av Obligatorisk rapportering Mottakere av frivillig rapportering Mottakere av obligatorisk rapportering Mottakere av frivillig rapportering KOSTRA KOSTRA Kun data kommunen selv bør ha bruk for, bør kreves rapportert Samordnet mottak av rapportering («Altinn»), statistikkdatabase Kommunens eget verktøy for håndtering av kommunaltekniske data Allmenn bruk av de data som er offentlige, inkl. forskning/media Bruk i kommunens egen planlegging, formidling m.m. VA Veg Bygg VA Veg Veg

21 KONKLUSJON For å bidra til bedre realkapitalforvaltning og redusert vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren foreslår Civitas tiltak og virkemidler knyttet til Kompetanse (rekruttering, fagkunnskap) Kommunikasjon (formidling) Kontroll (oversikt nåtid/framtid, tydelige prioriteringer) Koordinering mellom utførende ledd, beslutningstakere og staten Kompensasjon fra staten ikke midler til å lage planer, men belønning til dem som følger opp vedtatte planer

22 Takk for meg! Finn rapportene på

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Lokale klimatiltak som gir utslippskutt

Lokale klimatiltak som gir utslippskutt Lokale klimatiltak som gir utslippskutt Kvantifisering av klimatiltak - i Framtidens byer og kommuner i Akershus med støtte fra Miljøverndepartementet og Akershus fylkeskommune - i kommuner i Hordaland

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M?

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M? t Norsk Vann Til landets 11 vannregionmyndigheter, med kopi til direktoratgruppen, KLD og KS (jf. vedlagte adresseliste) gag- $o(>c> ~«

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

økonomistyring for folkevalgte

økonomistyring for folkevalgte Veileder i økonomistyring for folkevalgte Revidert 2014 Innholdsfortegnelse: Del 1 - God økonomistyring gir handlingsrom til å realisere ambisjoner... 3 Del 2 - Kommuneøkonomi i fugleperspektiv... 7 Del

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer