MØTEPROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE 12.02.08"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Organ: Holmen menighetsråd (møte 02/09) Dato: Tid: kl Sted: Kirkeloftet Under ledelse av: Tom Andresen Til stede: Forfall: Tom Andresen Elfrid Therkelsen Lars Christian Houge Bernhard-Jens Eggesbø Hilde Sunnanå Kristin Walstad Caspar Thomassen Mona Dedekam Pedersen Gro Howlid Aschehoug Tove Refsnes (ref) Tone Louise Evans (til sak 21/09) Randi Mollan Bølset Åse Marie Ommundsen Inger-Marie Flølo Hawkins MR SAK 15/09 MR SAK 16/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE MR SAK 17/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE 2/ MR SAK 18/09 MR SAK 19/09 MR SAK 20/09 MR SAK 21/09 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN INFORMASJON FRA ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD INFORMASJON FRA UTVALGENE TROSOPPLÆRING MR SAK 22/09 VALG AV MENIGHETSRÅD 2009 MR SAK 23/09 ORIENTERING OM KANDIDATER TIL VALG AV LEKE REPRESENTANTER TIL BISPEDØMMERÅD / KIRKEMØTE MR SAK 24/09 ÅRSMØTE SØNDAG DEN 22. MARS 2009 MR SAK 25/09 MR SAK 26/09 MR SAK 28/09 SØKNAD FRA DIAKON OM STUDIEPERMISJON I FORBINDELSE MED VIDEREUTDANNING EVENTUELT AKTUELLE SYNSPUNKT Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 1 av 6

2 MR SAK 15/09 MR SAK 16/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Ingen saker er unndratt offentlighet. GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR- MØTE Referat vedlagt. Vedtak: Protokollene godkjennes MR SAK 17/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE 2/ Referat vedlagt. Vedtak: Referatet tas til etterretning. MR SAK 18/09 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN Herunder: Oppdatert postliste pr legges frem på møtet Tildeling av ungdomstingets miljøpris til Holmen menighet Revisjonsberetning Økonomisk situasjon for Oslo Bispedømme hestekur i forhold til økonomi. Må spare 3 millioner kroner i løpet av 2009 og Stram personalpolitikk, ikke vikarer ved sykdom, vakans ved ansettelser av nye stillinger. Vil komme ut en forespørsel om at man i sommer i juli måned oppmoder til felles gudstjeneste i hele prostiet. Må få avvikle lovmessige ferier. Det vil bli to felles gudstjenester i Asker prosti i juli måned. MR SAK 19/09 MR SAK 20/09 INFORMASJON FRA ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD v/tom Andresen Budsjett 2009, årsrapport og regnskap Ny kirkegårdsarbeider vil bli tilsatt. Kirkens feltarbeid 25 år i år, markering Nye store beløp mht pensjoner. AKF vurderer å hyre inn en pensjonsrådgiver. Budsjett er utsatt til man vet helt sikkert hva AKF får fra kommunen. Ny varebil er innkjøpt for å frakte kister til Haslum kirkegård. Gjennomsnitt av statistikk fem tusen mennesker innom kirkene i Asker hver uke. INFORMASJON FRA UTVALGENE v/mrs representant i utvalget Frivillighetsutvalget arbeider nå med turen til Hornsjø. Har mange ideer til å arbeide med tiltak for familier. Vi må diskutere i MR om dette utvalget skal arbeide med de oppgavene de ønsker og få et nytt navn og så skape et nytt utvalg som skal arbeide med frivillige slik menighetsrådet laget mandatet etter. Må ha en klar forankring i menighetsrådet. Vi må ha respekt og være vare for at vi tar vare på initiativ som kommer fra menighetslemmer og er med på å dyrke det frem. Frivillighetsfest ble utsatt i høst fordi det ble snakket om et arrangement for alle frivillige i menigheten til våren. Utvalget bør planlegge et arrangement for alle frivillige i menigheten, i løpet av Finansieringsutvalget; 3 nye saker: aksjon med givertjeneste, mål om å følge opp bedrifter vi har vært i kontakt med og samling til høsten med brainstorming ang nye inntektskilder Misjonsutvalget: har hatt møte hos Håkon Burø der alle var tilstede Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 2 av 6

3 Prosjektutvalget: Jobber med å forberede dugnadsuke 17 med hovedvekt den Hatt møte med staben og diskutert behov. Hatt befaring og gjennomgått alle rom for å se på behov. Hva er presserende behov? Har konkretisert dette i en e-post til daglig leder. Hovedsakelig innearbeid som er satt opp nå. Mye utearbeid skal gjøres, rosebed, bark, kompost m.m. Mange oppgaver skal gjøres i løpet av uken. Har fått noe respons på dette. Sende ut planen en gang til når den er satt opp både slik at folk kan sette seg opp. Den bør også henges opp i kirken. MR SAK 21/09 TROSOPPLÆRING Prosjektleder Tone Louise Evans presenterte prosjektrapport 2008 for Trosopplæring. Det vil bli en grundigere gjennomgang av Trosopplæring på årsmøtet den Gjennomgang av prosjektrapport - ligger nå internett på Størst av alt søk på Holmen kirke eller nettadresse: Viktige momenter som ble gjennomgått var: Prosjektrapport 2008 Består av: Prosjektpresentasjon Tiltaksrapporter Organisering og utvikling Evaluering Skisse til helhetsplan Støtteapparat, materiell og kompetanseutviklingsbehov Økonomirapport og budsjett Evaluering: Evalueringen er basert på: Refleksjonssamtaler i stab og styringsgruppe Den elektroniske spørreundersøkelsen fra mai 2008 og referansegruppemøtet august 2008 Uformell spørreundersøkelse på fredagskveld november 2008 Uformell spørreundersøkelse på kirkekaffe februar 2009 Oppsummerende konklusjon: Trosopplæring må være menighetens prosjekt med sokneprest og daglig leder som pådrivere i prosessen Tverrfaglig samarbeid øker kvaliteten på tilbudet vi gir, samtidig som det er en viktig motivasjonsfaktor for oss i staben. Det er viktig å finne tidspunkter og aktiviteter som fyller behov hos de foresatte. Trosopplæringsmateriellet gitt i kirken er mer brukt enn trosopplæringsmateriell sendt via post og prest Det er viktig ikke å gi opp tiltak pga lav oppslutning i startfasen. Økt oppslutning kommer med positiv omtale og fornøyde brukere. Det er en utfordring å nå alle døpte. Det er en utfordring å få nok frivillige til å hjelpe til. Skisse til helhetsplan: Tiltaksplan ikke læreplan Både kontinuerlige og tidsavgrensede aktiviteter Eksisterende tiltak og nye tiltak i 2009/ Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 3 av 6

4 Nytt i 2008: Halloween-fest LysVåken Nyttårsball og SenSommerball Nytt i Sangsamling for 1-åringer Adventsamling for 2-åringer Påskesamling for 3-åringer Pinsesamling for 5-åringer Karnevalssamling for 2. trinnselever Trommkurs for barn 10+ (under arbeid) MR SAK 22/09 VALG AV MENIGHETSRÅD 2009 Menighetsrådet ble orientert om fremgang i rekruttering av nye medlemmer til menighetsrådsvalget av formann for nominasjonskomiteen. Komiteen har hatt fire møter. Har spurt 40 personer og har 11 personer på listen som har sagt ja. Har ni personer som er på listen som ikke har blitt spurt ennå. Det skal opplyses om dette på kunngjøringene annenhver søndag og på årsmøtet. Nominasjonskomiteen har gjort en god jobb! MR SAK 23/09 ORIENTERING OM KANDIDATER TIL VALG AV LEKE REPRESENTANTER TIL BISPEDØMMERÅD / KIRKEMØTE Følgende kandidater er foreslått til valg av leke representanter til bispedømmeråd på MR møtet den (ref sak 11/09): Per Malme Thorleif Rognum Arthur Sandved Bernard Jens Eggesbø Kristin Walstad Vedtak: Administrasjonen orienterte menighetsrådet om kandidatene på den listen til valg av leke representanter til Bispedømmerådet. Den endelige listen sendes videre til bispedømmets nominasjonskomite. De tre første på listen har fått tidsfrist til neste uke til å bestemme seg. Det som er klart er at Bernhard- Jens Eggesbø har sagt nei og Kristin Walstad har sagt ja til å stille på listen. MR SAK 24/09 ÅRSMØTE SØNDAG DEN 22. MARS 2009 Agenda til årsmøte blir som følger: 1. Underskrift av protokoll 2. Årsmelding 2008 v/tom Andresen 3. Regnskap v/bernhard-jens Eggesbø og Tone Ruth 4. Menighetsrådsvalget v/lars Houge 5. Orientering om videre fremdrift i orgelsaken v/ Alf Staver 6. Orientering vedrørende den nye gravlunden ved Østenstad kirke v/caspar Thomassen 7. Orientering om videre planer og framdrift i trosopplæringsreformen v/tone Louise Evans og Hege Mathiassen Stavland 8. Orientering om liturgireformen v/caspar Thomassen Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 4 av 6

5 Menighetsrådsleder Tom Andresen leder møtet. Leder av økonomiutvalget, Bernhard-Jens Eggesbø er ansvarlig for gjennomgang økonomidelen av rapporten. Vedtak: Alle som skal presentere noe på møtet bør sende dette til administrasjonen slik at det kan legges inn på en PC. MR medlemmene melder seg til praktiske oppgaver i forbindelse med kirkekaffen. Noen må være med å forberede kirkekaffen, noen må ha ansvar underveis og noen må rydde opp. Administrasjonen har i samarbeid med AU ansvar for organiseringen av årsmøtet. Førstevakt: Mona, Hilde, Lars, Bernhard-Jens. Rydding: Inger-Marie, Elfrid, Caspar skal være med på å rydde opp etter møtet. De medlemmer av MR som ikke er opptatt med selve møtet ser til at det er kaffe på bordene m.m. Fremmøte for de som skal ordne til er kl MR SAK 25/09 MR SAK 26/09 SØKNAD FRA DIAKON OM STUDIEPERMISJON I FORBINDELSE MED VIDEREUTDANNING Viser til vedlagte brev av fra diakon Anne-Grete Aamodt angående søknad om permisjon med lønn i forbindelse med videregående utdanning ( kurs) i PKU med utvidet ramme, dvs 1 ½ uke høst og 4 uker fra januar-juni 2010 ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. En anbefaling fra daglig leder er også vedlagt. Vedtak: Søknad om permisjon med lønn fra stillingen vedtas. Diakonen bes i samarbeid med administrasjonen om å legge tilrette for at viktige oppgaver ivaretas når hun er i permisjon. MR dekker også kr 4000,- til utdannelsen ref søknad fra diakon datert EVENTUELT Planer for Holmen/Slependen området Det har vært mye snakk om dette i avisen i det siste. Hvor er kirken i dette? Skal Holmen kirke være med på å lage et Bryggekapell eller et stille rom i kulturhuset som er planlagt? Hvem sitter i ledelsen for prosjektet? Holmen MR evt AKF må vurdere dette. Vedtak: MR leder kontakter prosjektleder for prosjektet og politiske myndigheter. Saken blir tatt opp i MR på et senere tidspunkt. Forespørsel fra Holmen Y s Mens Club om vi ønsker å ha en hjertestarter Klubben bevilger penger til dette for neste år. Må kurse folk i menigheten fortrinnsvis sykepleiere og leger til å bruke denne. Den må være innelåst og må kun håndteres av folk som har hatt kurs i dette. Vedtak: Holmen Y s Mens club lager et saksdokument om dette og saken tas opp senere i MR Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 5 av 6

6 Økologisk produkter Innspill ang konfirmantenes runde i butikkene i nærområde for å se etter økologiske produkter. Alle konfirmantene er inndelt i tjenestegrupper i ulike områder i menigheten. En av dem er konfirmanter i en miljøgruppe. De har særlig hatt fokus på Fairtrade produkter og produkter som er miljømerket. Saken førte til noe diskusjon i MR. Dette blir nå gitt som et tilbud til konfirmantene fordi Holmen menighet er Grønn menighet. MR SAK 27/09 AKTUELLE SYNSPUNKT Holmen (sign.) Tom Andresen menighetsrådsleder Tove Refsnes daglig leder Møteprotokoll for Holmen menighetsråd side 6 av 6

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Camilla G. Røed Anders

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE Til stede: Forfall: Sekretær: Medlemmer: Carl-Henrik Bastiansen, Ola B. Johannessen, Paul Nome (sokneprest), Eva

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009

Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd Desember 2009 Innledning KM-sak 08/05 Kirkelige reformer. I vedtak del A pkt 3 står det: Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til flere forsøk med

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen Innkalling soknera d 28.5.2014 kl. 19.00 Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer