Kvalitetsrapport TVF 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport TVF 2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport TVF 2014 Avdelingens årlige kvalitetsrapport tar utgangspunkt i undervisningsleders rapport. Rapporten sammenfatter og kommenterer sentrale forhold og gir vurderinger og anbefalinger om videre utvikling av kvaliteten i studieprogrammene til avdelingsstyret. Dekanens rapport forelegges studienemnda. På bakgrunn av dekanenes kvalitetsrapporter og kommentatorene fra utvalgene utarbeider administrasjonen en overordnet årsrapport til høgskolestyret. Studieledernes kvalitetsrapporter legges ved. 1. Vurderinger av den generelle kvaliteten, viktige utviklingstrekk og trender i avdelingens studieportefølje. Medieverden er i store digitale endringer, og vi har utviklet nye studieplaner og endrer alle våre bachelorstudier for å møte medias nye komplekse behov for kompetanse og opprettholde høy faglig relevans. Planene implementeres fra studiestart Studentene våre rekrutteres bredt ut i bransjen, og studentproduksjonene vinner priser på festivaler og kjøpes inn av TV-kanaler og mediehus. Vi samarbeider tett med TV-bransjen og opplever stor anerkjennelse for våre utdanninger. Til tross for alle disse kvalitetene har vi over noen år hatt nedgang i førsteprioritetssøkere. Det har vi analysert til å ikke skyldes kvaliteten i studiene, men mange store forandringer utenfor oss - som endringer i mediefaget på videregående skoler (rekrutteringsgrunnlaget), at media kan oppleves som utrygg arbeidsplass og ikke minst økt konkurranse fra andre skoler. Fordi mediene er i så store endringer, med flere krav til bredde i kompetanse, antar vi at våre eksisterende studieløp også oppleves som smale og dermed mindre attraktive. Det er ikke mulig å øke dimensjoneringen i dagens studier, noe som gjør det vanskelig å utvide tilbudene innenfor eksisterende studieløp. Den grundige, praktiske fagfunksjonsutdanningen er vårt store fortrinn, og i nye studieplaner bygger vi ut dette med flere fordypningsmuligheter og med stort fokus på bred innholdsproduksjon for TV på alle plattformer, innovasjon og entreprenørskap. TVF har 14 ansatte i undervisningsstillinger, fire i administrasjonen og fem i teknisk stab, i alt 21,6 årsverk. I 2014 var vi ekstra sårbare på bemanningssiden, med flere permisjoner og sykemeldinger. Det er vanskelig å dekke inn vikariat inn i våre spesialiserte spisskompetanseområder. Vakanser ble derfor hovedsakelig løst med ulike engasjement og omrokkering av oppgaver. Men fraværet av nøkkelpersonell gjorde det utfordrende å følge opp studentene så tett som nødvendig. Særlig var vi underbemannet på studieløpet Produksjonsog Prosjektledelse. Avdelingen har vært i ulike endringsprosesser i mange år. Slike langvarige prosesser er belastende for arbeidsmiljøet og merkes godt for en avdeling med en relativt liten fagstab med mange sammensatte arbeidsoppgaver. Det er også krevende å drifte eksisterende studier samtidig som vi omstrukturerer avdelingen og utvikler nye studieplaner med samme bemanning. I 2014 gjorde vi om studielederfunksjonen og ansatte en undervisningsleder i hel stilling. Målet 1

2 var å få en mer helhetlig koordinering av undervisning og pedagogikk. Ansettelsen var også et viktig løft for bedre strategisk planlegging og koordinering av fagene våre. Vi er meget godt fornøyde med det organisatoriske og faglige grepet og omleggingen av studieledelsen fortsetter inn i Vurdering av studiekvaliteten i studiene I hvilken grad ivaretar studiet forventninger om... 1 liten stor Kommentar Forskningsbasert undervisning X Praksisnære studier, basert på «best practice». Få ansatte med forskningsstillinger, lite tradisjonell forskning. Mangelfullt på systematisk utvikling og dokumentasjon av kunnskap. Viktig å få på plass MA og forskningsprosjekt. (Egen plan). Sammenheng forventet læringsutbytte og undervisnings-/eksamensformer på emne- og studienivå X Læringsutbytte knyttet til praktisk yrkesutøvelse. Eksamensformene praktisk orienterte. God sammenheng mellom læringsutbytte og eksamensform. Arbeidslivsrelevans X Prosjekter og produksjoner har arbeidsformer som simulerer/er sammenfallende med yrkespraksis. Noen prosjekter gjennomføres i samarbeid med eksterne aktører, arbeidsplassen er læringsarena. Entreprenørielle perspektiv X Alle prosjekter og produksjoner har gjennomgående entreprenørielle perspektiv. Utvikling og produksjon faste element i undervisningen. Finansiering, salg og markedsføring er del av prosjektene i noe grad. Tydelige krav/forventninger til studentenes arbeidsinnsats X Det rapporteres fra studentene at ikke all undervisning og veiledning er tydelig nok mht. hva som forventes og hvordan studentene bør jobbe videre. Internasjonalisering X Internasjonale perspektiv i undervisning, men utdannelse til norsk bransje. Ingen engelskspråklige emner p.t. Kun PPLstudiet har tilrettelagt for internasjonal mobilitet, men studentene har ikke benyttet seg av tilbudet. Oppstart av nordiske samarb. har ikke blitt prioritert. Fagmiljøets faglige og pedagogiske robusthet X Solide faglige kvaliteter i staben. Sårbare i å dekke spisskompetanse ved vakanse. Noe mangelfull koordinering av pedagogisk begrepsapparat og rutiner for vurdering og undervisningsplanlegging. 2

3 Vi har en høy målsetting om tett oppfølging av studentene. Studiene er fundamentert i praktisk produksjon i til dels komplekse produksjonsprosesser, og undervisningsplanene er tett vevd sammen med drift av studier så vel som drift av produksjoner og øvelser. Det krever en tilstedeværende stab som følger studenter, undervisning og prosjekt tett. Denne oppfølgingen har vært utfordrende for oss i 2014, et år med underbemanning. Lærerne har spisskompetanse inn i ulike fagområder, og det viser seg ofte vanskelig å dekke inn denne kompetansen på kort varsel og med vikariat. Undervisningsoppleggene våre baserer seg hovedsakelig på forelesninger og veiledning i praktiske øvelser. Pedagogisk er mye av undervisningen basert på mester-svenn-tenkning, hvor egne lærere, gjesteforelesere og eksterne veiledere formidler sine praktiske erfaringer og gir tilbakemelding på utført arbeid. Vi har startet et pedagogisk utviklingsarbeid hvor lærernes refleksjoner over egen praksis og pedagogiske begrepsapparat og repertoar skal styrkes. Dette vil tydeliggjøre de teoretiske perspektivene i de praktiske øvingene og skape mer kunnskapsdeling. En del studenter opplever repetisjoner av de samme undervisningsoppleggene. Det har vært litt uklar praksis på hvilke kriterier som gjelder når og i hvilket omfang man samkjører undervisning, og hvilke studenter som bør være med på hva. Dette kan skyldes at våre studieretninger veksler mellom egen undervisning på studieretningen og prosjektrelatert, tverrfaglig samarbeid. Det er særlig studentene på BA Prosjekt- og produksjonsledelse som har opplevd frustrasjon over uklar praksis på hva de skal og ikke skal delta på, samt uhensiktsmessig repetisjon av lik eller liknende undervisning. Noe av årsaken kan også ligge i mangelfull kommunikasjon mellom lærerne og at ikke alle faser i et prosjekt har vært synlig i undervisningsplanene for alle involverte studenter. I forbindelse med nye studieplaner utvikles det nå et nytt modulbasert undervisningssystem som skal gi bedre samkjøring og oversikt hvor man vet hvilke klasser om har hatt hvilke moduler. Det er en tendens til at mange studenter forventer å få en detaljert dagsplan som instruerer dem i alt de skal gjøre. Enkelte studenter beskriver at de innimellom har «dødtid», og i dette tar de lite ansvar for egen læring men opptrer mer som elever enn studenter. Skolen har gitt tilbakemelding til studentene om at faglærere ikke har kapasitet til å legge inn ekstra undervisning i alle perioder de oppfatter som «dødtid». Det har også blitt formidlet til studentene at de må jobbe med egenøvinger og sette seg inn i pensum, og at dette kan gjøres i perioder hvor det tilsynelatende er «tomt» i undervisningsplanen. Vi har blandede erfaringer med å legge inn undervisning etter studenters spontane ønsker, og det har vært eksempler på at undervisning som legges inn for én klasse skaper uro fordi det kommer andre studenter som også har «lyst på» denne undervisningen. Det kan oppstå en følelse av urettferdighet, og dette prøver vi å unngå ved at all undervisning skal være koordinert på tvers av studieretninger og trinn. Balansen mellom prosess og produkt er en vedvarende utfordring for oss. Spesielt i de eksterne 3

4 prosjektene blir ambisjonene til studentene og lærere skrudd opp til nivåer hvor resultatet blir viktigere enn læringsprosessen. Dette har vært diskutert mye, og det er ønskelig å jobbe med å ta ambisjonene ned til et nivå hvor læringsprosessen står i sentrum. Et mulig tiltak er å ikke produsere hele program, men biter og deler som senere bygges ut til helhetlige produksjoner. Det sosiale miljøet blir skadelidende av at flere studenter flytter til Oslo mot slutten av studiet. Dette er særlig en utfordring på Produksjons- og Prosjektlederstudiet som ikke har egne produksjonseksamener, men «bare» skriver en bacheloroppgave i siste semester. Det er forståelig at studenter flytter når de ikke har stedsavhengige aktiviteter på Lillehammer, og samtidig har jobbtilbud fra en bransje de gjerne vil posisjonere seg overfor. Det har blitt foreslått fra studentene at de bør ha et prosjekt som de vurderes på underveis i siste semester. Vi vurderer hvordan det kan legges bedre til rette for en progresjon som holder studentene engasjert hele veien, og evt. legge inn obligatorisk oppmøte/prosjekt som studentene vurderes på underveis. Vi har et samarbeid mellom PPL og Filmskolen på deres eksamensproduksjoner. Men samarbeidet er ikke udelt positivt for det sosiale miljøet på TVF. Det vurderes som positivt at de som er involvert lærer mye, men det å ha så mange studenter borte, svekker klassemiljøet mener de berørte gjenværende studentene. I tillegg har Filmskoleprosjektet vokst slik at de involverte har rekruttert stadig flere assistenter fra egne rekker på TVF. SU mener at det som hovedregel ikke skal være slik aktivitet. Likevel bør det være åpning for at filmskolen og TVF kan diskutere ulike former for samarbeid i fremtiden, som gir felles faglig utbytte, men det må være ryddigere organisert. Vi har hatt to alvorlige avvik i våre egne krav til studiekvalitet* (se også side 6). På grunn av lav bemanning har enkelte klasser på PPL-studiet fått mindre oppfølging enn ønskelig. Det har skapt mye frustrasjon, særlig på BA1. En klasse i Flerkameraproduksjon var i en lengre periode misfornøyde på grunn av mangelfull kommunikasjon og oppfølging. Det kom også kritikk til kvaliteten på deler av undervisningsopplegget. Det tok for lang tid før vi fanget opp og håndterte misnøyen. Vi anså begge situasjonene som alvorlige og har fulgt opp med klassemøter. Klassene får supplert det som manglet faglig. I tillegg har vi gjort om på FOU-planer for en ansatt for å sette inn nok ressurser på PPL, og studentklagene på Flerkamerastudiet er fulgt opp som personalsak. 3. Vurdering av evalueringspraksis i studiene. Studiene har gode evalueringsrutiner for den praktiske undervisningen og studentene deltar aktivt. Vi har felles SU-møter to ganger i semesteret. For bedre å fange opp studentenes tilbakemeldinger har vi etablere en møtestruktur med klassemøter etter behov og månedlige studieretningsmøter i tillegg til de vanlige SU-møtene. Slik kan vi raskt fange opp ulike ting som lett kan korrigeres. Referatene fra klassemøtene fungerer også som saksunderlag til SU. 4

5 I studieåret 2014/2015 har det vært et skifte fra tre studieledere til én undervisningsleder. I denne overgangen har det vært vanskelig å holde oversikt over gjennomføring av de innarbeidede rutinene på avdelingen. Det har vært ujevn deltakelse i spørreundersøkelser og evalueringer fra studentenes side. En mulig forklaring kan være at enkelte av temaene og spørsmålene har vært opplevd som mindre relevante. Det har vært diskutert med studentene hva slags tilbakemeldingsform som er hensiktsmessig. Det er ønskelig at formen og strukturen fanger opp alles meninger og at skolen er flinkere på å kommunisere hvordan den jobber videre med tilbakemeldingene. Det har vist seg vanskelig å få inn alle evalueringer fra de emneansvarlige. De evalueringene som har kommet inn, rapporterer stort sett tilfredsstillende på evaluering av undervisningen. Det er imidlertid en tendens til at studentene responderer i for liten grad på evalueringsspørsmål. Dermed blir grunnlaget for emnelederes og undervisningsleders evaluering mangelfullt. I sammenheng med emne- og semesterevaluering har undervisningsleder derfor gjort et forsøk med nettbasert spørreundersøkelse, basert på HiLs skjema for emneevaluering kombinert med avdelingstilpassede spørsmål. Undersøkelsen prøves første gang våren 2015, og har både graderte og åpne svarmuligheter. Det ser ut til at spørsmålene i malen for emneevaluering kombinert med spørsmål utviklet ved TVF utløser de dataene som trengs for å evaluere studiene. Endringer i evalueringspraksisen Selve prosjekt- og produksjonsevaluering ser ut til å fungere godt, og bør fortsette som før. Rutinene for evaluering av emner og semester bør imidlertid vurderes. Det er viktig for undervisningsleder å ha god og løpende informasjon om studiekvaliteten, men informasjonen må komme raskt nok til at det er mulig å sette inn justerende tiltak hvis nødvendig. Her kan en mer aktiv bruk av korte refleksjonsnotater og korte spørreundersøkelser være aktuelt. Det er uheldig at enkelte emner må evalueres før de er ferdige. Dette er tilfellet der hvor f.eks. et 30sp-emne som varer i hele vårsemesteret skal evalueres i april/mai. Verken studenter eller emneansvarlig vil ha godt nok grunnlag til å gjøre en fullgod evaluering av et slikt emne før det er ferdig. Derfor bør slike emner ha både underveisvurdering og evalueres når semesteret er slutt. For å sikre godt evalueringsgrunnlag bør studentene oppfordres til å skrive systematiske logger og bruke disse som grunnlag for refleksjonsnotater, som igjen brukes som grunnlag for evaluering av emner og semester. Faglærere og emneansvarlige bør også bruke underveisvurderinger for å skaffe seg innblikk i mer ferske erfaringer enn de som blir hentet fram ved slutten av et emne eller semester. Prosedyrer i forhold til sensurering Eksamenene er knyttet opp mot praktiske produksjoner, og vi benytter i hovedsak karakterene bestått-ikke bestått. Men avgangsstudentene på PPL leverer en skriftlig tradisjonell bacheloroppgave med bokstavkarakterer. Vi har innarbeidede rutiner for veiledning av sensorat, med blant annet beskrivelser av 5

6 gjennomføringen i sensureringsarbeidet. Vi benytter interne sensorer på alle BA1 og BA2- eksamener og eksterne sensorer på BA3-eksamenene. Sensoratet har felles forberedelsesmøter hvor blant annet vurderingsformene gjennomgås. Det avholdes sensurmøter før karaktersetting. Karakterveiledningene er godt innarbeidet på avdelingen og vurderingsformene er godt kjent for studentene. Prosedyrene for sensurering er ikke endret fra foregående år, og rutinene fungerer tilfredsstillende. Men vi ser at underbemanningen i 2014 også kan ha påvirket oppfølging av rutinene i kommunikasjon med studieadministrasjonen. I forbindelse med ny studieplan bygges studiene opp av mindre og flere emner enn i eksisterende studier. Vi utarbeider derfor detaljert progresjon i arbeidskrav og gjennomgår vurderingsformer nøye slik at de er tett sammenvevd med læringsutbytte. Arbeidet fortsetter i Viktige forhold i resultatene fra studentevalueringene Studentevalueringen har i år blitt gjennomført via en spørreundersøkelse på Google Sheets. 45 av 131 studenter har svart. Dette er alt for lite til å kunne si at resultatene er representative. Vi betrakter imidlertid resultatene som en indikasjon på områder som vi bør ha økt fokus på fremover. Spørsmålene er basert på HiLs spørsmål til emneevaluering og TVFs egenutviklede spørsmål til samme. Spørreundersøkelsen inneholdt to spørsmål med åpen svarmulighet, og 31 spørsmål med gradert svarmulighet, fra meget liten grad til meget stor grad fordelt på en skala i 6 trinn. I denne rapporten har vi kun forholdt oss til de kvantitative resultatene. De kvalitative utsagnene på det to siste spørsmålene gir imidlertid svært verdifulle innblikk i hvordan enkeltstudenter opplever studiene, og kan være utgangspunkt for å designe bedre undersøkelser i fremtiden. Viktigste indikasjoner Det ser ut til at motivasjonen har gått ned fra studentene startet høsten 2014 til mars 2015, da undersøkelsen ble gjennomført. Det er størst nedgang og flest studenter som sier at de har lavere motivasjon på studieretninger for prosjekt- og produksjonsledelse og flerkameraproduksjon* (se side 4 og kommentar til studiebarometeret). Dette kan ha sammenheng med konkrete tilfeller hvor endringer i undervisningsopplegget ble uklart kommunisert og dårlig fulgt opp i bakkant. Det kan også ha med andre forhold i undersøkelsen å gjøre, som for eksempel at studentene opplever at veiledning og tilbakemeldinger ikke gir dem klare signaler om hvordan de bør arbeide videre, og at kommunikasjon, informasjon og organisering er for tilfeldig. Studentene rapporterer også at arbeid med arbeidskrav har gjennomgående lite betydning for læring. Av læringsfremmende aktiviteter trekker studentene særlig frem arbeid med produksjoner og samarbeid med andre studenter. Forelesninger scorer litt lavere, mens veiledning og tilbakemeldinger scorer enda lavere. Det rapporteres svært lave score på pensum som læringsfremmende. Kommentar til Studiebarometeret 2014 Vi ser sammenhenger mellom egne funn på dalende motivasjon og studiebarometerets lave score på oppfølging og tilbakemeldinger samt håndtering av studenters kritikk og synspunkter. Dette er beskrevet tidligere i rapporten, side 4 og 6. Barometeret ble blant annet avlest i en periode da studenter på to klassetrinn hadde rettet misnøye mot studiekvalitet og oppfølging. 6

7 4. Vurdering av kvalitetsarbeidet i studieutvalgene. Det er avholdt fire SU-møter i 2014, to hvert semester. Møtene avholdes for alle studieløp samlet. Det gir alle en god felles informasjonsbase. Referatene ligger i Fronter. Møtene har fungert bra, og med en god og åpen dialog mellom studentrepresentantene og den faglige og administrative ledelsen. Blant saker som er drøftet er planlegging og oppfølging av studentevalueringer, revisjon av eksisterende og utvikling av nye emne- og undervisningsplaner, undervisningsopplegg, veiledningsformer og sosialt miljø på studiene. Studentene har blitt invitert til å komme med innspill til revisjon av eksisterende og utvikling av nye emne- og undervisningsplaner. Dette vil systematiseres gjennom Vurdering av gjennomførte tiltak for å utvikle kvaliteten i studieprogrammene. Nye studieplaner skal øke studienes relevans i en mediebransje i store endringer. I utviklingsarbeidet lager vi grundige undervisningsplaner med gjennomarbeidete læringsbeskrivelser på detaljnivå. I tillegg systematiserer og lager vi grundige rutinebeskrivelser som i enda større grad enn i dag skal ivareta ryddighet og strukturer i studieprogrammene. I og med kompleksiteten i de praktiske, produksjonsbaserte studiene våre innførte vi for noen år siden jevnlige klassemøter i alle studieløp. Møtene styres av studentene, med en faglærer tilstede. Referatføres. Dette er et godt fungerende tiltak som fremmer kommunikasjon, og som også fungerer godt som forberedelsesmøter til SU-møtene. På klassemøtene kan vi også løse ulike saker før de kommer på SU-møter. Vi ser at klassemøtene bør gjennomføres månedlig, slik at saker raskt kan håndteres. Avdelingen er sårbar når det gjelder uplanlagt fravær i staben. Dette går særlig ut over oppfølging av rutiner og kommunikasjonsflyt. Dette vil vi arbeide videre med å sikre. 6. Forslag til strategiske grep og tiltak for å utvikle kvaliteten i studieprogrammene. Økt fokus på forskningsbasert undervisning, faglig og pedagogisk. Systematisere pedagogisk utviklingsarbeid. Langtidsplanlegge rekruttering, bemanning og kompetanseutvikling. Forbedre rutiner for undervisningsplanlegging og evalueringer. God organisering av emneansvar og klasseansvar, systematisere studiestøtte. Strukturere hensiktsmessig organisering til nye studieløp. Bedre kommunikasjonsplattformer og infrastruktur som er egnet for våre studier for å styrke informasjonsflyt. Involvere studentene i studieutviklingsarbeidet. Økt internasjonalisering i nye studieplaner. 7

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget

Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Rapport fra dekan TVF til Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget Undervisningskvalitet, studieprogramkvalitet og læringsmiljø ved avdelingen våren 2008 Rapporten er skrevet på basis av mottatte rapporter

Detaljer

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag

KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag KVALITETSRAPPORT FOR TVF 2012 Avdeling for TV-fag Opptak 2012: Bachelor Dokumentarfilmproduksjon 12 Bachelor Flerkameraproduksjon 16 Bachelor Produksjons- og prosjektledelse 10 Master Fjernsynsproduksjon

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007

Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende. Kvalitetssystem. Høsten 2007 Avdeling for Samfunnsvitenskap (ASV) Rapport vedrørende Kvalitetssystem Høsten 2007 Versjon 30.06.2008 1.0 Undervisningskvalitet og studieprogramkvalitet 1.1 Studiekvalitet Avdelingsledelsen, på et overordnet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK 2015-2016 Prosjekt «Heltidsstudenten AL» starter høsten 2015-2016 og evalueres våren 2016 med tanke på eventuell justering og videreføring. Målet for dette

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (høst vår 2016) Kommentar til emneevaluering

Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (høst vår 2016) Kommentar til emneevaluering Evaluering av SPED4600 Fordypning i utviklingshemning (høst 2015 - vår 2016) Rapport fra «Evaluering av SPED4600 Utviklingshemming (høst 2015 vår 2016)» Leverte svar: 15 Antall invitasjoner sendt: 32 Vurdering

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009

Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 1 Mal for avdelingenes rapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 2009 Innledning I tråd med den utsendte malen for kvalitetsrapport 2009, vil avdelingen rapportere og vurdere både innenfor

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 43 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 47% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Bakgrunn for studiet Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 1. januar 2010 fikk ILOS følgende to studieprogrammer på bachelornivå: Program for europeiske og amerikanske studier:

Detaljer

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Dekanens studiekvalitetsrapport for kalenderåret 2014 Behandlet i avdelingens ledermøte 21. april og i avdelingsstyremøte 27. april 2015. Avdelingsstyrets kommentarer i protokollen legges ved rapporten.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45% Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 14 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 1. januar 2010 fikk ILOS følgende to studieprogrammer på bachelornivå: Program for europeiske og amerikanske studier:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for sammenliknende politikk. Våren SAMPOL 250: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for sammenliknende politikk. Våren SAMPOL 250: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for sammenliknende politikk Våren 2013 SAMPOL 250: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk Evalueringsrapport av Jan Oskar Engene emneansvarlig og Jon Kåre Skiple vitenskapelig

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer