NATUR- OG KULTURVERDIER I HAUKÅSVASSDRAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATUR- OG KULTURVERDIER I HAUKÅSVASSDRAGET"

Transkript

1 NATUR- OG KULTURVERDIER I HAUKÅSVASSDRAGET Resultater fra en spørreundersøkelse utført av Bergen kommune høsten 2002 Utgitt mars 2003

2 SAMMENDRAG Bergen Kommune tok høsten 2002 initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse om natur- og kulturverdier i Haukåsvassdraget i Åsane bydel. Naturvernforbundet Hordaland og Åsane historielag ble invitert til å oppsummere undersøkelsen og utarbeide en rapport med resultatene. Spørreskjemaet ble sendt ut til knapt 400 husstander langs Haukåsvassdraget, og ca. 20% returnerte skjemaet. Hovudfokuset i rapporten er landskapet og den 4,5 km lange elva som renner fra Haukåsvatna til sjøen ved Hylkjevågen. Undersøkelsen har vist at det er stor interesse fra lokalbefolkningen til å medvirke til å ta vare på vassdraget og historien som naturlig knytter seg opp til dette. Vassdraget har et stort potensiale til å utvikle seg til å bli et gode og en attraksjon ikke bare for Åsane bydel, men også for Bergen kommune. Det er i dag omfattende utbyggingsplaner for Haukås-Brurås-Almås-Hylkje-Tuft området. Denne undersøkelsen har fått fram viktige opplysninger om stedegne og lokale kvaliteter og viser at det er sterk lokal motstand mot de omfattende utbyggingsplanene. Samtidig er det et klart krav at det offentlige tar ansvar for å ruste opp i og langs vassdraget. Flertallet av de som har svart på spørreskjemaet mener at det bør opprettes en lokal interesseorganisasjon for å ta vare på natur- og kulturverdiene i og omkring Haukåsvassdraget. Naturvernforbundet Hordaland og Åsane Historielag mener at denne store interessen må utnyttes.

3 Haukåsvassdraget har mange verdifulle kulturminner og er rikt på biologisk mangfold. Det er stort potensiale i å utvikle vassdraget videre til et attraktivt område for variert friluftsliv gjennom differensiert tilrettelegging. Konkret foreslår Naturvernforbundet og Åsane Historielag at man lager en natur- og kultursti langs deler av av vassdraget og at det gjøres tiltak slik at anadrom laksefisk og ål kan komme seg opp til Haukåsvatna. Undersøkelsen viser at det på flere steder langs vassdraget er et stort behov for rydding og opprydning. Dette gjelder både søppel og kloakk. I tillegg er vassdraget også preget av sterk gjengroing. Feriekolonien på Hylkje ble i 1935 testamentert til Bergen kommune av Theodor Hansen. Naturvernforbundet og Åsane Historielag foreslår at Bergen kommune utreder mulighetene for at man lager et nytt tilbud til barn og unge med fokus på opplevelsesverdiene langs vassdraget i tråd med de forutsetningene som ble lagt til grunn da feriekolonien ble testamentert til Bergen kommune. Forekomsten av kvernhus og hvilke rester som står igjen er noe som bør undersøkes nærmere fordi dette er kulturminner som lett kan forsvinne og bli ødelagt for framtiden. Bergen kommune bør vurdere å utvikle et regionalt kompetansesenter for natur- og kulturverdier knyttet til vassdrag i tilknytning til Haukåsvassdraget. Haukåsvassdraget har i dag natur- og kulturverdier av både internasjonal og nasjonal betydning. Dette gjelder spesielt elveperlemusling som er funnet i vassdraget. Landskapsrommet i og ved vassdraget fremstår som rimelig intakt og her har kommunen en unik mulighet til å gjøre noe positivt for både natur- og kulturverdiene, men også for befolkningen langs vassdraget. I tillegg er det store verdier knyttet til Haukås gård som bør komme offentligheten til gode.

4 1.0 INNLEDNING Bergen Kommune tok høsten 2002 initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse om natur- og kulturverdier i Haukåsvassdraget i Åsane bydel. Naturvernforbundet Hordaland og Åsane historielag ble invitert til å oppsummere undersøkelsen og utarbeide en rapport med resultatene. Spørreskjemaet ble sendt ut til knapt 400 husstander langs Haukåsvassdraget, og ca. 20% returnerte skjemaet. Antall besvarte skjemaer er høyt, spesielt tatt i betraktning spørreskjemaets detaljeringsgrad. Sammensetningen av de som har svart viser at det er et klart flertall av personer i aldersgruppen over 40 år. Vi antar at dette skyldes at det er denne gruppen som har mest opplysninger om vassdraget. Hovudfokuset i denne rapporten er landskapet og den 4,5 km lange elva som renner fra Haukåsvatna til sjøen ved Hylkjevågen. Vassdraget ble undersøkt høsten 2002 av personer med biologisk kompetanse og ser etter deres vurdering ut til å være nokså intakt. Et oversiktskart over vassdraget er lagt ved. Første del av rapporten inneholder resultatene fra spørreundersøkelsen med korte kommentarer. Så følger Naturvernforbundet Hordaland og Åsane historielag sine forslag til videre arbeid. Og til slutt en kort konklusjon. Alle foto er tatt av Ingvar Grastveit på oppdrag fra Bergen kommune. Fotografiene må ikke kopieres eller benyttes videre uten avtale med fotograf eller kommunen. Gruppen bak dette prosjektet har bestått av John Martin Jacobsen og Bente Fuglseth fra Naturvernforbundet Hordaland og Marianne Herfindal Johanessen fra Åsane Historielag. Miljøsjef Håvard Bjordal og kultursjef Jan Reidar Rasmussen i Åsane bydel har vært kontakter i Bergen kommune. For spesielt interesserte er spørreskjema med utdypende kommentarer tilgjengelig hos Bergen kommune.

5 2.0 RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSEN

6 2.1 INNLEDENDE SPØRSMÅL Det er stor variasjon på hva informantene kaller Haukåsvassdraget. Amund Helland (Norges land og folk, 1921) kaller vassdraget for "Hylkjebækken". Han sier at det myrlendte dalføret fra Sørfjorden forbi Hylkje til nordenfor Brurås hvor retningen går vestover kunne kalles "Hylkjedalen". På spørreskjemaet var disse navnene på vassdraget satt opp; Haukåselva, Hylkjeelva og Lona. Nærmest den opprinnelige dialekten i Åsane er varianten Lonæ, derfor er det denne som blir stående i rapporten. Hele 30 % hadde et annet navn på vassdraget; Lonæ, Teiglonæ, Bruråslonæ, Bekken, Elven, Almåselvæ, Haukåsvannet, og Eikås. Navnet på vassdraget varierer etter hvor folk bor langs vassdraget, noe som understreker det faktum at de som bor der har et forhold til vassdraget. Svarene på de innledende spørsmålene bærer tydelig preg på at de som har svart har bodd i området lenge og derfor kjenner godt til vassdraget. 36% har bodd her i mindre enn en generasjon, men hele 52% har bodd langs vassdraget i mer enn 2 generasjoner. Ettersom 76% sier de bruker vassdraget til tur, trim eller andre ting er det ikke så rart at 70% sier de kjenner vassdraget godt eller middels. Bare 26% sier de har dårlig kjennskap til vassdraget. Opplysningene viser at lokalbefolkningen tidligere både badet og fisket i elven, stemmen og i Hylkjevågen. I tillegg sto man på skøyter og drev isfiske i og ved utløpet av vassdraget. Vassdraget var altså lekeplass for de som vokste opp langs vassdraget. I dag er det ikke lenger særlig attraktivt å verken fiske eller bade pga. forurensning og tilgroing. På spørsmål hva de synes om vassdraget slik det er i dag mener bare 16% at det er greit som det er. 66% synes det er for tilvokst/begrodd mens 18% mener det er for utilgjengelig.

7 Annet 30 % Haukåselva 27 % Lona 22 % Hylkjeelva 21 % Figur 1: Hva kalles vassdraget?

8 Ikke svart 4 % Dårlig 26 % Godt 32 % Middels 38 % Figur 2: Hvor godt kjenner du til vassdraget?

9 Bor ikke her, men har eiendom 12 % <10 år 17 % 1 generasjon 19 % 2 eller flere generasjoner 52 % Figur 3: Hvor lenge har du/familien bodd i dette området?

10 Annet bruk 16 % Jeg/vi bruker det ikke 33 % Går på tur/trim 51 % Figur 4: Hvordan bruker du vassdraget/området rundt?

11 Det er greit som det er 16 % Det er for utilgjengelig 18 % Det er for tilvokst/begrodd 66 % Figur 5: Hva synes du om vassdraget slik det nå ligger?

12 2.2 NATUR OG MILJØ Friluftsliv Det er ørret i hele vassdraget. 68% har fisket her, men det viser seg at hele 71% av dem som har fisket i området har gjort dette for flere år siden. Bare 23% fisker årlig eller noen ganger i året. Av de som ikke har prøvd å fiske i vassdraget, oppgir over halvparten at dette skyldes at de er redd for forurensning. Men det er ingen tvil om at interessen for fiske er stor da hele 71% er positive til at det gjøres tiltak for at anadrom laksefisk og ål kan komme seg opp i vassdraget I overkant av halvparten oppgir at de var klar over at det lever elvemusling i vassdraget, og av disse har 60% selv sett eller leitet etter den. 70% fikk høre om elvemuslingen da de var liten.

13 Nei 32 % Ja 68 % Figur 6: Har du/familien fisket i vassdraget (inkl. Haukåsvannene)?

14 Ikke interessert 43 % Redd for forurensning 53 % Fisken er for liten 4 % Figur 7: Hvis nei - hvorfor ikke?

15 Noen ganger i året 15 % Årlig 8 % En sjelden gang 6 % For flere år siden 71 % Figur 8: Hvis ja - hvor ofte?

16 Dette har jeg hørt 32 % Vet ikke/ikke svart 68 % Figur 9: Kjenner du til om det i "gamle dager" - før Hylkjestemma ble bygget - gikk sjøaure/laks opp i elva og helt til Haukåsvatnet?

17 Vet ikke/ikke svart 22 % Nei 8 % Ja 70 % Figur 10: Mener du det bør iverksettes tiltak, for eksempel fisketrapp, slik at fisken kan komme forbi stemma/dammen på Hylke?

18 Nei/ikke svart 45 % Ja 55 % Figur 11: Kjente du før nå at det lever elvemusling (elveperlemusling/sjell) i elva?

19 Jeg har hørt/lest om dette 40 % Jeg har selv sett eller leitet etter musling 60 % Figur 12: Hvis ja

20 Husker ikke 10 % Etter jeg ble voksen 20 % Da jeg var liten 70 % Figur 13: Når fikk du høre om muslingen?

21 2.2.2 Forurensning 42% svarer at de synes at kloakk og utslipp fra jordbruket er et problem. 32% oppgir også kilder som tyder på at dette gjelder for hele vassdraget: Haukås Gård, Travparken, private septiktanker og pumpestasjonen i Breisteinveien. Kloakkproblemene er i følge informantene størst ved kraftig regn/flom. Omtrent like mange oppgir at de synes at skjemmende avfall og søppel er problematisk. Også her ser det ut som problemet i stor grad gjelder hele vassdraget. 29% sier at forurensning fra tidligere dumping er et problem. Det kan virke på kommentarene som om dette først og fremst gjelder i området rundt Ovnen, som ligger tett opp til motorcrossbanen på Eikås. Litt flere, 32%, mener at forurensning fra eksisterende virksomhet er et problem. Det er spesielt motorcrossbanen som blir oppgitt som kilde til forurensningen. Det er ikke mange, rundt 10%, som synes at inngrep i form av broer, rørledninger eller fyllinger er et problem. Det er bare 3% som vet om planer om nye inngrep i området.

22 Nei 21 % Ikke svart 37 % Ja 42 % Figur 14: Synes du kloakk / utslipp fra jordbruk er et problem?

23 Nei 15 % Ikke svart 45 % Ja 40 % Figur 15: Synes du at skjemmende avfall/søppel er et problem?

24 Nei 16 % Ikke svart 55 % Ja 29 % Figur 16: Synes du at forurensning fra tidligere dumping er et problem?

25 Nei 16 % Ikke svart 52 % Ja 32 % Figur 17: Synes du at forurensning fra eksisterende virksomhet er et problem?

26 Ja 10 % Nei 19 % Vet ikke/ ikke svart 71 % Figur 18: Synes du at inngrep som broer/rørledninger er et problem?

27 Ja 11 % Nei 14 % Vet ikke/ ikke svart 75 % Figur 19: Synes du at inngrep som fyllinger i/ved vassdraget er et problem?

28 Ja 3 % Vet ikke/ ikke svart 48 % Nei 49 % Figur 20: Kjenner du til planer om nye inngrep?

29 2.2.3 Natur- og kulturverdier Hele 78% er enig av det bør opprettes en lokaltilpasset plan for området. Denne planen bør ta en rekke ulike hensyn som dyreliv, fiske, turmuligheter, skolebruk/studie og naturopplevelse. Bare 4% er uenig at det bør komme en slik plan. Andre har også pekt på at noe av området bør legges lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Like mange som vil ha en lokaltilpasset plan, mener at det bør opprettes en natur- og kultursti langs området. Det er ikke mange som er uenig i dette tiltaket heller; bare 8%. 10% mener at det bør være minst mulig oppmerksomhet rundt vassdragets verdier. I underkant av halvparten, 42%, sier seg uenig i dette. På spørsmål om utbygger selv skal sørge for å vektegge natur- og kulturverdier, er det hele 42% som ikke vet eller ikke har svart. 35% mener at det er utbygger selv som må ta ansvar, mens 23% er uenig i dette.

30 Vet ikke/ ikke svart 18 % Uenig 4 % Enig 78 % Figur 21: Det bør lages en lokaltilpasset plan for hele vassdraget - der de ulike hensyn (dyreliv, fiske, tur, skolebruk/studie, naturopplevelse) vektlegges i de ulike deler

31 Vet ikke/ ikke svart 14 % Uenig 8 % Enig 78 % Figur 22: Det bør lages en natur- og kultursti med informasjon langs deler av vassdraget

32 Enig 10 % Uenig 48 % Vet ikke/ ikke svart 42 % Figur 23: Det bør være minst mulig oppmerksomhet om vassdragets kvaliteter

33 Uenig 23 % Enig 35 % Vet ikke/ ikke svart 42 % Figur 24: Utbyggerne bør selv sørge for å vektlegge natur- og kulturverdier

34 2.3 KULTURHISTORIE 22% oppgir at de vet om personer som kan ha opplysninger om hva området rundt vassdraget har blitt brukt til tidligere. Bare 10% vet om lokale lag eller organisasjoner som kan være med på å sikre natur- og kulturverdier i området. Det er heller ikke mange, bare 14%, som har opplysninger om byggninger og vedlikehold av stemma/dammen ved Hylkje. Et lite flertall, 36%, sier at er viktig for dem at stemma/dammen på Hylkje og rørgata nedenfor blir vedlikeholdt som kulturminne. Når det gjelder rørgaten er meningene mer delte, bl.a. fordi forfallet her er kommet for langt og det allerede er rustet hull i rørgaten. Folk peker også på at stemmen må renses/mudres opp og luken må åpnes slik at fisken kan komme forbi uhindret. 30% kjenner til annen bruk av elven, mens 53% har kjennskap til Feriekolonien på Hylkje. 14%, har hørt om dyrking, torvtaking, kanalisering og drenering av Haukåsmyrene. Det er få som har bilder, kart eller gamle historier fra vassdraget. 70% av de som sitter på gamle historier vil dele dette med andre gjennom å la seg intervjue

35 Ja 22 % Nei/ikke svart 78 % Figur 25: Kjenner du til andre personer som kan ha opplysninger om tidligere bruk av vassdraget området rundt?

36 Ja 10 % Nei/ikke svart 90 % Figur 26: Kjenner du til lokale lag/organisasjoner som kan hjelpe til med å sikre natur- og kulturverdier i området?

37 Ja 14 % Nei/ikke svart 86 % Figur 27: Har du opplysninger om bygninger og vedlikehold av stemma/dammen ved Hylkje?

38 Ja 36 % Vet ikke/ikke svart 35 % Nei 29 % Figur 28: Er det viktig for deg at stemma/dammen på Hylkje og rørgata nedenfor blir vedlikeholdt som kulturminne?

39 Ja 30 % Nei/ikke svart 70 % Figur 29: Kjenner du til annet bruk av elva (for eksempel kvernhus)?

40 Nei/ikke svart 47 % Ja 53 % Figur 30: Har du kjennskap til Feriekolonien på Hylkje?

41 Ja 14 % Nei/ikke svart 86 % Figur 31: Haukås gård ble kjøpt som "arbeidsgård" av Bergen kommune i Har du kjennskap til dyrking, torvtaking, kanalisering og drenering av Haukåsmyrene?

42 Ja 12 % Nei/ikke svart 88 % Figur 32: Har du selv, eller har du kjennskap til andre som kan ha gamle kart og/eller bilder av landskapet, vassdraget eller bruk og folkeliv knyttet til det?

43 Nei 11 % Ikke svart 56 % Ja 33 % Figur 33: Kan du tenke deg å låne ut gamle bilder/kart for avfotografering?

44 Ikke svart 23 % Ja 10 % Nei 67 % Figur 34: Har du andre opplysninger eller eldre historier knyttet til dette området?

45 Ønsker å beholde opplysningene selv 15 % Skrive ned historen selv 15 % La meg intervjue 70 % Figur 35: Er du villig til å la andre få å vite om dette - i så fall på hvilken måte?

46 2.4 AVSLUTTENDE SPØRSMÅL Bare 12% svarer at de ikke vil være med på å sikre natur- og kulturverdierdiene i vassdraget. 37% sier derimot ja på spørsmålet om de vil bidre til dette. Av disse vil 50% delta i dugnad, 38% vil bidre med opplysninger og 6% vil bidra med redskap og utstyr. 57% mener det bør opprettes en lokal interesseorganisasjon for å ta vare på natur- og kulturverdiene i området. Bare 5% er uenig i dette. 22% kan selv tenke seg å delta i en slik organisasjon, men 24% sier at dette er noe de ikke kunne tenke seg.

47 Ja 37 % Vet ikke/ikke svart 51 % Nei 12 % Figur 37: Kan du selv tenke deg å bidra til at natur- og kulturverdiene sikres?

48 Jeg kan tilby redskaper/utstyr 6 % Annet 6 % Jeg kan bidra med opplysninger 38 % Jeg kan delta i dugnad 50 % Figur 38: Hvis ja, hvordan?

49 Vet ikke/ikke svart 38 % Ja 57 % Nei 5 % Figur 39: Mener du det bør opprettes en lokal interesseorganisasjon for å ta vare på natur- og kulturverdiene i Haukåsvassdraget?

50 Ja 22 % Nei 24 % Vet ikke/ikke svart 54 % Figur 40: Hvis ja, er du selv villig til å engasjere deg i en slik organisasjon?

51 3.0 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID FRA OG Lokal interessegruppe Flertallet av de som har svart på spørreskjemaet mener at det bør opprettes en lokal interesseorganisasjon for å ta vare på natur- og kulturverdiene i og omkring Haukåsvassdraget. Vi mener at denne store interessen må utnyttes. Vi ser det derfor som naturlig at kulturavdelingen i Åsane bydel må ta hovedansvaret for å få dannet en slik lokal interessegruppe for Haukåsvassdraget, gjerne etter modell av Dalaelvens venner. Feriekolonien Feriekolonien på Hylkje ble i 1935 testamentert til Bergen kommune av Theodor Hansen. Forutsetningene for gaven var: at eiendommen anvendes til sommerophold, friluftsskole og lignende for skolebarn og at driften foreståes av komiteen for folkeskolebarns landophold. Det er videre min forutsetning, at for tilfelle kommunen finner det formålstjenlig å selge eiendommen helt eller delvis, skal inntekten gå til samme formål som ovenfor nevnt. I dag er ikke behovet for å sende skoleelever på ferie i Åsane særlig reelt. Vi foreslår derfor at Bergen kommune utreder mulighetene for at man lager et nytt tilbud til barn og unge med fokus på opplevelsesverdiene langs vassdraget. I tilfelle det blir opprettet et tilbud til barn og unge, bør deler av dette være at barn og unge får anledning til å være med på praktisk arbeid i og ved vassdraget. Dersom det ikke er mulig å etablere et tilbud til barn og unge spesielt, må det etter vår mening bli en løsning som kommer lokalsamfunnet og innbyggerne i Åsane til gode. Kvernhus Med bakgrunn i denne undersøkelsen har vi ikke registrert at det finnes intakte kvernhus langs vassdraget. Det er imidlertid opplysninger om at det har vært mange kvernhus langs

52 vassdraget. Forekomsten av kvernhus og hvilke rester som står igjen er noe som bør undersøkes nærmere fordi dette er kulturminner som lett kan forsvinne og bli ødelagt for framtiden. Kanskje kan Åsane Historielag hjelpe til med å få registrert forekomsten av kvernhus. Rehabilitering og opprydding Langs Haukåsvassdraget finnes både gårdsbruk og industri i tillegg til travpark og Bergen landsfengsel. Vi oppfordrer kommunen til å ta initativ i forhold til fengselet for å undersøke muligheten for å bruke de menneskelige ressursene som er der i dag til rehabilitering og opprydning langs vassdraget. Undersøkelsen viser at det på flere steder langs vassdraget er et stort behov for rydding og opprydning. Dette gjelder både søppel og kloakk. I tillegg er vassdraget også preget av sterk gjengroing. Friluftsliv Haukåsvassdraget har mange verdifulle kulturminner og er rikt på biologisk mangfold. Det er stort potensiale i å utvikle vassdraget videre til et attraktivt område for variert friluftsliv gjennom differensiert tilrettelegging. Vi tenker her spesielt på at kommunen tar ansvar for å få laget en natur- og kultursti langs deler av vassdraget. Bergen kommune bør vurdere å tilrettelegge informasjonen som finnes om vassdraget for barn og unge gjennom skolen. Dette kan sannsynligvis skje i samarbeid med skolene i Åsane bydel. (I følge L-97 skal elevene ha opplæring i spørsmål som gjelder både natur, samfunn og miljø). Jfr. også elveprosjekt i Oslo, få vassdraget synlig igjen. Vi anbefaler at det gjøres tiltak slik at anadrom laksefisk og ål kommer opp i vassdraget, til Haukåsvatna. Dette vil kunne bli et nytt fritidstilbud til befolkningen i Åsane og Bergen.

53 Regionalt kompetansesenter Bergen kommune bør videre vurdere å utvikle et regionalt kompetansesenter for natur- og kulturverdier knyttet til vassdrag i tilknytning til Haukåsvassdraget. Haukåsvassdraget har i dag natur- og kulturverdier av både internasjonal og nasjonal betydning. Dette gjelder spesielt elveperlemusling som er funnet i vassdraget. Området er og rikt på kulturminner som er en del av vår felles kulturarv. Landskapsrommet i og ved vassdraget fremstår som rimelig intakt og her har kommunen en unik mulighet til å gjøre noe positiv for både natur- og kulturverdiene, men også for befolkningen langs vassdraget. I tillegg er det store verdier knyttet til Haukås gård som bør komme offentligheten til gode. Oppgradering av "Stemmene" De mange Stemmene (demningene) i Åsane er viktige kulturminner som stammer fra industriutviklingen i Åsane. Jfr. fremveksten av tekstilindustri ved vannveier rundt Bergen fra 1840-tallet. Også langs Haukåsvassdraget er det en stemme (demning) ovenfor tidligere Hylkje Ullspinneri. Som de andre stemmene i Åsane har Hylkjestemma lidd under manglende vedlikehold hele tiden, men spesielt de siste årene. Stemmene må oppgraderes og rehabiliteres både for å ta vare på dem som viktige kulturminner og av hensynet til sikkerheten. Som en av de som besvarte spørreskjemaet skrev: Stemmegarden (demningsmuren) må vedlikeholdes snarest. Ellers kan den briste, det er hull i den allerede. Da blir Hylkjevågen full av slam..

54 4.0 KONKLUSJON Undersøkelsen har vist at det er stor interesse fra lokalbefolkningen til å medvirke til å ta vare på vassdraget og historien som naturlig knytter seg opp til dette. Kulturminnene er kontaktledd til vår nære fortid og er samtidig en viktig del av vår felles kulturarv som er med på å skape samhørighet med landskapet. Vassdraget har et stort potensialet til å utvikle seg til å bli et gode og en attraksjon ikke bare for Åsane bydel, men også for Bergen kommune. Det er i dag omfattende utbyggingsplaner for Haukås-Brurås-Almås- Hylkje-Tuft området. Denne undersøkelsen har fått fram viktige opplysninger om stedegne og lokale kvaliteter og viser at det er sterk lokal motstand mot de omfattende utbyggingsplanene. Samtidig er det et klart krav at det offentlige tar ansvar for å ruste opp i og langs vassdraget. Nå har de som bor eller arbeider ved Haukåsvassdraget fått muligheten til å fortelle om sine synspunkter på spørsmål knyttet til vassdraget. Folk har mange tanker om hvordan området bør utvikles. Det er viktig at disse meningene blir vektlagt i den videre planleggingen av området. De lokale natur- og kulturverdier er en viktig del av områdets identitet, men kan lett forsvinne dersom de ikke blir tatt vare på.

55 5.1 Oversikt over hvem som svarte på undersøkelsen (1 av 2) år 10 % år 3 % år 3 % år 16 % år 14 % år 20 % år 34 % Figur 41: Hvem har svart?

56 Oversikt over hvem som svarte på undersøkelsen (2 av 2) Anita Johannessen Harald Bruås Marit Tobiassen Anne Marie Hilm Henry R. Kalstad May Britt Nesse Anne Ytreland Haukås Håkon Breistein Mette m. Romesvik Anonym Inge A. Ødemark Målfrid Randhovde Harboe Arne Eikås Ingrid Vassdal Oddbjørn Småland Arnfred Hansen Jan Atle Farestveit Oddny Kalvøy Arvid Haukås Jan Erik Storvik Ole-Johan Aarlie Asta Hellesøe Jan Ole Vang Per Sundsbakk Audun Sigfres Langeland John Harald Maridal Peter Skjæråsen Barmen Frank John Solbakken Regnbuen bh, Breistein AS Beate Brurås Hansen John-Inge Alør Roald Mjåtveit Bente Bruås Johs Slethaug Roger Markussen Bjarne Trovåg Jorun Myhre Padøy Sigmund Haukås Bjørn Pedersen Kaland Gunnbjørg Almås Sigurd Aarlie Bjørn Schmidt Karl Almås Siren Sundsbakk Borgny Heggstad Kjell Berge Haukås Solaug Langeland Bruknapp Frode Kristin Haugland Sollaug Småland Christian Sunde Kåre Haugland Steinar Karlsen Christl Småland Kåre Karlsen Svein Haukås* Eilif Andersen Kåre Teigland Sveinung Myrjord Eivind Småland Laila Sletthaug Sylvi Løtveit Else F. Solbakken Skålvik Lars Haukås Thorstein Solbakken Else Marit Eide Linda Dalheim Sætre Tone Kari Nilsen Hans Haukås Magne Rundhovde* Tore Sagstad Hans Jørgen Tuft Margrethe Sande Åge Fotland * = Svarene kom inn etter bearbeidelsen av øvrig materiale var ferdig.

57 Til folk som bur langs eller har interesse for Haukåsvassdraget i Åsane Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato BMBY november 2002 HABJ NATUR- OG KULTURVERDIAR VED HAUKÅSVASSDRAGET 5.2 Brev fra Bergen kommune Vi vil med dette brevet informere om natur- og kulturverdiar ved Haukåsvassdraget og ønskjer dessutan kontakt med folk som kan gje oss ytterlegare informasjon. Sendinga går til knapt 400 adressatar i det geografiske området som er stipla inn på vedlagde fargekopi. Men også andre interesserte er velkomne til å medverke. Brev med spørjeskjema er derfor også tilgjengeleg på internett ( ) og på kulturavdelinga i Åsane senter. Tidlegare var elvemuslingen ettertrakta fordi den kunne innehalde perler. I dag har dette ingen økonomisk interesse. I gjennomsnitt må ein opne nærare muslingar for å finne ei perle av verd (ref. Noregs Dyr ). Perlefiske er no såleis både verdilaust og straffbart. Historisk er dette likevel ein godbit. Frå Statsarkivet er det funne dokumentasjon om perlefiske i Hylkje elv frå Sommertinget på indste Hordvigen 1. august 1721! Elvemuslingen som kan bli 200 år gammal har også ein spennande biologi. Muslingen kan berre overleve saman med fisk og er sårbar mot forureining og inngrep. Dyret er både miljøarkiv og miljøindikator. Analyse av årringane i skjelet viser forureiningshistoria til elva. I Haukåselva er det no nesten berre gamle muslingar att på nokre få stader. Dette er eit urovekkande og typisk trekk for bestandar som er i ferd med å forsvinne. Klarer vi å få tilbake ein god og levedyktig bestand med musling ja, så veit vi også at miljøet her er sunt! Dei som bur eller arbeider ved Haukåsvassdraget har venteleg stor interesse av å ta vare på nærmiljøet sitt. Utan at natur- og kulturkvalitetane er kjende kan ein i vanvare lett påverke elvemiljøet negativt i verste fall slik at elvemuslingen her vert utrydda. Vi prøver også å finne ut om det lokalt er interesse for å medverke til å ta vare på vassdraget og historia som naturleg knyter seg opp til. Å få attende mange utfylte spørjeskjema er såleis eit viktig mål. Dei omfattande utbyggingsplanane for Haukås-Brurås-Almås-Hylkje-Tuft området gjer det særleg viktig å få fram opplysningar om stadeigne og lokale kvalitetar. Desse kan både glede, styrke og betre nærmiljøet ja, kanskje kan dei også utviklast til å bli eit gode og ein attraksjon for bydelen! Hovudfokus vert her sett på landskapet og den 4,5 km lange elva som renn frå Haukåsvatna til sjøen ved Hylkjevågen. Vassdraget vart undersøkt i august i år og ser ut til å vere nokså intakt. Men lange elvestrekningar ber likevel preg av å vere gløymde eller lite påakta. Stadvis ligg det skjemmande skrot og avfall. Det er òg registrert fleire forureiningskjelder. Nokre stader trengst det derfor rydding og opprensking. Her oppmodar vi særleg eigarane av slike område om aktiv medverking. Kommunen arbeider elles med å få bort kloakkslepp. Kanskje kan vi få i stand eit samarbeid mellom privat og offentleg innsats? Verdiar i vassdraget Vassdraget har mange verdifulle kulturminne. Dei kan vere kontaktledd til vår nære fortid og er samstundes ein del av ein felles kulturarv som kan skape identitet med landskapet. Plante- og særleg dyrelivet langs vassdraget er spennande. Særleg er det rike fuglelivet på Haukåsmyrane godt studert fordi Universitetet i Bergen her har drive forsking over fleire år. Alt dette aukar opplevinga for dei som ferdast her. Det finst også framleis aure i heile elva, men er det ikkje lenger interesse for å fiske? Burde det kanskje tilretteleggast slik at sjøauren atter kunne gå frå sjøen ved Hylkje og komme heilt opp til Haukåsvatna? I Haukåselva lever enno elvemusling - ein sjeldan og totalfreda dyreart som neppe finst andre stader i kommunen. Elvemuslingen er oppført på Direktoratet for naturforvaltnings raudliste over utryddingstruga artar. I Europa er 95% av arten allereie borte, og Noreg er etter Bernkonvensjonen dessutan forplikta til å ta vare på både leveområdet (elva) og arten. Dine opplysningar kan vere viktige i arbeidet med å ta vare på vassdraget. Vi ber derfor om at du fyller ut det gule skjemaet som følgjer og sender det i den vedlagde returkonvolutten til: Åsane bydel Kulturavdelinga, Postboks 204 Ulset, 5873 Bergen, innan Opplysningane som kjem inn skal samlast i ein rapport og slik komme til nytte både for lokalt og kommunalt arbeid. Det er gjort avtalar med Åsane Historielag og Naturvernforbundet i Hordaland som skal hjelpe til med samanstilling av opplysningane som kjem inn. Dei som sender inn svar deltek samstundes i ei trekning slik som forklart på slutten av spørjeskjemaet. Vi håper her på eit folkeleg engasjement. Det blir også arrangert informasjonsmøte om Haukåsvassdraget i auditoriet på Åsane Folkehøgskule, Hylkje måndag den 2. desember kl Alle er her velkomne! Fleire opplysningar kan ein få ved å vende seg til Miljøseksjonen (tlf ) ved sentraladministrasjonen eller til Åsane kulturavdeling i Åsane senter (tlf ). Håvard Bjordal Miljøsjef Med vennleg helsing Vedlegg: Kopi av fargefoto oversiktsbilete, spørjeskjema og frankert returkonvolutt Jan Reidar Rasmussen Kultursjef Åsane bydel

Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet

Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet Bergen rådhus, 4.april 2016 Innlegg ved Marianne Herfindal Johannessen for Åsane Historielag Åsane Historielag Har over 840

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Haukåsvassdraget introduksjon til befaring på restaureringsseminar Håvard Bjordal - Miljøsjef Bergen kommune

Haukåsvassdraget introduksjon til befaring på restaureringsseminar Håvard Bjordal - Miljøsjef Bergen kommune Haukåsvassdraget introduksjon til befaring på restaureringsseminar 28.09.17 Håvard Bjordal - Miljøsjef Bergen kommune Historikk og bakgrunn Forvaltning av elvemusling Erfaring og utfordring Haukåsvassdraget

Detaljer

Restaurering av Haukåsvassdraget

Restaurering av Haukåsvassdraget Restaurering av Haukåsvassdraget Håvard Bjordal - Bergen kommune, Nasjonal vannmiljøkonferanse Trondheim 2. nov. 2016 Litt om Haukåsvassdraget Haukås våtmarkspark Tilrettelegging for elvemusling Haukåsmyrene

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner

Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner Håvard Bjordal: 3. desember 2013 Dette er egentlig historien om «urmuslingen» en elvemusling som vart funnen av Stein, Anders og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL

TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL VEL MØTT TIL TURSESONG Stordal turlag har blitt stifta for å arrangere fellesturar med varierande utfordring i tid, lengd og tyngd. For å gjennomføre det,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget

Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget Tiltak og utfordringer for å redde elvemuslingen i Haukåsvassdraget Håvard Bjordal - Bergen kommune, Stjørdal, 3. feb. 2015 Historikk og bakgrunn Gjennomførte undersøkelser Erfaring og utfordring Elvemuslingen

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista.

Einar Kleiven har leita etter elvemusling i Vest-Agder, nærare bestemt i nokre bekkar i Mandalselva og i Nesheimvassdraget på Lista. Fra: eve@fmva.no [mailto:eve@fmva.no] Sendt: 7. juni 2012 09:03 Til: bjorn.larsen@nina.no; Rikstad Anton Kopi: pkl@fmva.no; Pål Alfred Larsen; ksg@fmva.no; Ørnulf Haraldstad; ehe@fmva.no; atkr@fmva.no;

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne!

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Krundalen. L oktober 2009 NVE Konsesjonsavdelinga Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Statkraft har lagt fram planar for å overføre åtte elvar på vestsida av Jostedalen

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule? Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?? Møte med JFF-Gardermoen 01.09.08 Bjarne Huseklepp Jakt- og fiskelukke er kunnskap! NJFF - interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser 1.

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 30.10.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for eit grustak i Litldalen i Sunndal kommune I medhald av Plan og

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 19:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview^true&print=l&questid... 22.11.2005

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview^true&print=l&questid... 22.11.2005 www.questback.com - The feedback solution Side l av 8 S/ PREVIEW Save as Print SPØRREUNDERSØKELSE - Evaluering av fritt skolevalg Dette er en spørreundersøkelse der vi spør deg om dine erfaringer med fritt

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 24.10.2013 Møtetid: Kl. 10:00 13:11 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 006/13-008/13 Parti: Desse møtte H: Tore Jakob Madsen. V: Kjell Høyvik. Ap:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Livsstilsbrukarane Kven er dei, og kva kan dei tilføre bygdesamfunna?

Livsstilsbrukarane Kven er dei, og kva kan dei tilføre bygdesamfunna? www.telemarksforsking.no Livsstilsbrukarane Kven er dei, og kva kan dei tilføre bygdesamfunna? Nordre Land, 27. april 2006 Solveig Svardal Globalisering > Vi vert meir og meir like på tvers av landegrenser

Detaljer

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Fra: Sandnes Mållag [sandnes.maallag@epost.no] Sendt: 13. mai 2008 10:05 Til: postmottak; Sandven, Britt I. Emne: Rett skriving av stadnamn Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Bydelsutvala er høyringsinstans

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer