VIRKSOMHETSPLAN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2012"

Transkript

1 Regionalt fagmiljø for autisme,adhd, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene i regionen og brukerforeningen ADHD Lage en regional oversikt over hvilke sykehus avdelinger som utreder og behandler narkolepsi Utvikle og implementere behandlingslinje for ADHD (livsløpsperspektiv) Etablerere psykoedukativt gruppetilbud i regionen. Oversette og gjøre Wender- Reimherr Adult Attention Deficit Disorder Scale (WRAADDS) som måler ADHD syptomer hos voksne tilgjenglig for bruk Nettverk i regionen VOP i regionen VOP i regionen Regionalt fagmiljø har oversikt over hvor fastleger kan henvise pasienter for utredning, diagnostikk og behandling av narkolepsi i Helse Sør- Øst Ansvarlig Tage Lien Det er utviklet og implementert funksjonelle behandlingslinjer i HFene. Samlinger ca 2 ganger i året for å drøfte erfaringer med behandlingslinjer. Ansvarlig: Michael B Lensing VOP enheter tilbyr strukturert gruppetilbud til voksne med ADHD. Ansvarlig: Michael Lensing/ Morten Bekk Gjøre verktøyet ferdig til implementering. Ansvarlig; Michael B Lensing/Morten Bekk

2 TOURETTES SYNDROM AUTISMESPEKTER- FORSTYRRELSER (ASF) Utarbeide retningslinjer for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom Tilby kurs og veiledning om Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) og Habit reversal training (HRT) for behandling av tics. Gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av folderen hos PPT kontorer og skoler i regionen Opplæring i bruk av Jeg er noe helt spesielt (JENS), en psykoedukativ tilnærming til selvforståelse og kunnskap om diagnosen Sertifisering og utdanning av trenere i bruk av Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI- R) og Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). BUP nevroteamene i regionen. BUP og VOP i regionen Lærere og PPT i regionen BUP og HABU i regionen Utvalgt gruppe av erfarne klinikere i landet. Lage en tilrådning basert på eksisterende kunnskap og konsensus i regionen Ansvarlig: Michael Lensing og Morten Bekk Flere enheter i regionen gir pasientene tilbud om HRT ved behandling av tics Gjennomføres i samarbeid med ABUP,(VOP SSHF) Sørlandet Ansvarlig: Michael Lensing og Bodil Sjømæling Basert på kartleggingen gjøre en vurdering av hensiktsmessigheten av å lage og distribuere foldere. Ansvarlig: Bodil Sjømæling Gjennomføre workshops i bruk av JENS psykoedukasjon, vår og høst. Gjennomføres i samarbeid med Nordvoll skole og autismesenter Ansvarlig: Tage Lien Sertifisering og utdanning av 4 6 trenere i regionen, totalt ca 10 på nasjonalt nivå. Flerregionalt prosjekt i samarbeid med FHI ( ) Ansvarlig: Bodil Sjømæling og Morten Bekk 2 av 9

3 Tilby kurs til klinikere om bruk av ADOS og ADI- R HFene Gjennomføre kurs vår og høst. For å øke kompetansen i bruk av verktøyene for utredning Avholde nettverkssamlinger om kliniske erfaringer med tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse av førskolebarn med autisme (TIOBA) Implementering av retningslinjer for VOP og HAVO i regionen diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos voksne Utvikle og formidle erfaringer om strukturerte gruppetilbud til voksne med Asperger syndrom. Gjøre Ritvo Autisme Aspergers diagnoseskjema Revidert (RAADS), for screening hos voksne med ASF klart for distribusjon og implementering Ansvarlig: Bodil Sjømæling og Morten Bekk HABU nettverk i regionen, Øke kompetansen og kvaliteten på TIOBA tilbudet i regionen. VOP og HAVO i regionen VOP og HAVO Gjennomføres av Glenne regionale senter for autisme Ansvarlig: Kenneth Larsen Retningslinjene er gjort kjent og distribuert til alle ledere for enheter med for ansvar for diagnostisering. Ansvarlig : Tage Lien Det er gjort forsøk med gruppetilbud til voksne med Asperger syndrom (i flere) sykehus i regionen. Ansvarlig: Morten Bekk og Tage Lien RAADS er distribuert til HFene i regionen Ansvarlig:Morten Bekk 3 av 9

4 NEVROPSYKIATRISKE FUNKSJONSFORSTYRRELSER KONFERANSER NEVROPSYKIATRISKE FUNKSJONSFORSTYRRELSER Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam (nevrolog, psykiater og nevrolog, nevropsykolog, psykologspesialist, klinisk pedagog) møtes 1 g/mnd for å bistå fagpersoner i HFene i regionen ved kompliserte kliniske spørsmål Hva er det vi ser? Konferanse om nevropsykiatriske funksjonsforstyrrelser og komorbide tilstander, avholdes 2. februar hvert år VOP og HAVO HF i regionen Fagpersoner i HFene kjenner til og opplever at de kan få bistand i kompliserte kliniske spørsmål ved henvendelse til regionalt fagmiljøs nevropsykiatriske konsultasjonsteam. Samarbeid med Mats Fredriksen, Nils Olav Aanonsen, Elisabeth Wigaard. Ansvarlig: Bodil Sjømæling og Morten Bekk Øke oppmerksomheten og kunnskap om ASF, ADHD og Tourettes syndrom med og uten samtidige vansker. 4 av 9

5 Erfaringskonferanse (oppsummering av prosjekter) avholdes årlig i november/desember Nasjonal konferanse om Asperger syndrom og psykiske lidelser juni 2012 VEILEDNING OG RÅDGIVNING VED HENVENDELSER Alle i regionen Hele landet Formidle kunnskap og resultater fra prosjekter som regionalt fagmiljø har støttet i regionen. Øke oppmerksomheten om og formidle kunnskap om ASF og samtidige psykiske lidelser Samarbeid med Autismeenheten og Glenne regionale senter ALLE DIAGNOSEGRUPPENE Konflikthåndtering og mekling Pasienter, pårørende og fagpersoner i sykehus og kommuner i regionen Undervise og delta i faglige drøftinger på forespørsel fra HFene. HFene i regionen. Til kommuner i samarbeid med HF Pasienter, pårørende og fagpersoner er kjent med at de kan henvende seg til fagmiljøet for bistand til problemstillinger som krever omfattende samhandling og ved konflikter. Bistanden ytes på en kunnskapsbasert måte. Ansvarlige: Tage Lien og Ellen K Munkhaugen Fagpersoner i HFene kjenner til og opplever at de kan få tilgang til ekspertise ved henvendelse til Regionalt fagmiljø. Veiledning og rådgivning til pasienter, pårørende og fagpersoner Pasienter, pårørende og fagpersoner i sykehus og kommuner i regionen Pasienter, pårørende og fagpersoner er kjent med at de kan henvende seg til fagmiljøet for bistand til problemstillinger av faglig og systemmessig karakter. 5 av 9

6 INTERN FoU ADHD NEVROPSYKIATRISKE FUNKSJONSFORSTYRRELSER Etterundersøkelse blant voksne med ADHD Femti Pluss - En pilotstudie om å bli godt voksen med ADHD. Kartlegge funksjonsnivå og livskvalitet blant voksne med ADHD som er 50 og eldre. Prosjekt Fem til Femten (FTF) Gjennomføre en undersøkelse i regionen om systemer, rutiner og praksis for å sikre kontinuitet i tjenestetilbudet ved overgang fra barn til voksen (16 23 år), både på kommune- og HF nivå Fagutviklingsprosjekt om screeningsinstrument RAADS kan være et nyttig verktøy for å skille mellom ASF/ADHD og personlighetsforstyrrelser. Dr grads prosjekt, prosjektleder Michael B. Lensing Prosjektet ledes av Michael B. Lensing i samarbeid med ADHD Norge HABU, HAVO, BUP, VOP, kommuner/bydeler DPS poliklinikker og avdeling for personlighetspsykiatri Prosjektet skal undersøke behandlingsforløp og - effekt blant et utvalg voksne med ADHD. Prosjektet sluttføres i 2015 Ansvarlig : Michael Lensing Publisere artikkel og rapport fra studien. Prosjektet er finansiert gjennom Extrastiftelsen med kr ,- Ansvarlig: Michael Lensing Prosjekt i samarbeid med NK og Norsk Tourette Forening Ansvarlig: Bodil Sjømæling Lage en rapport om situasjonen for personer med nevropsykiatriske tilstander ved overgang fra ungdom og voksen (16 23) i regionen. Fokus på gode eksempler og områder som er til hinder og for helhet og kontinuitet i helsetjenestene for ved overgang fra barn til voksen. Ansvarlig: Stein Evensen Prosjekt gjennomført og resultater er presentert i en artikkel i Ansvarlig: Morten Bekk 6 av 9

7 ASF En eksplorerende studie om skolevegring hos barn og unge med ASF i norsk grunnskole Gjennomføre en undersøkelse av systemer, rutiner og praksis i regionen vedrørende identifisering, diagnostisering og oppfølging/behandling av førskolebarn med autismespekterforstyrrelser (ASF) Dr. grads prosjekt, prosjektleder Ellen K Munkhaugen HF og kommuner i regionen Prosjektet har som mål å avdekke prevalens av skolevegring, samt undersøke mulige faktorer som kan predikere risiko for skolevegring. Ansvarlig: Ellen K Munkhaugen Lage en rapport om situasjonen for førskolebarn med ASF i regionen. Fokus på gode eksempler og områder som er til hinder for likeverdige og rettferdig fordelte helsetjenester basert på evidens. Ansvarlig: Kenneth Larsen

8 REFERANSEGRUPPE: Regionalt fagmiljøs referansegruppe møtes tre ganger i året. Gruppen blir forelagt planer, problemstillinger og resultater knyttet til fagmiljøets drift. Gruppens medlemmer bidrar med innspill og kunnskap som styrker kvaliteten på fagmiljøets virksomhet. Gruppen er bredt sammensatt for å representere områdene som fagmiljøets mandat omfatter. Gruppens deltagere representerer alle fire brukerorganisasjonene, HF i regionen innen barne- og ungdomspsykiatri(bup), voksenpsykiatri, barne- og voksenhabilitering og nevrologisk avd, fra Statped, NAV og Forening for Allmennlegemedisin. SAMARBEID MED BRUKERFORENINGENE Regionalt fagmiljø ønsker at brukerforeningene skal oppleve seg som likeverdige samarbeidspartnere i arbeidet for å forbedre tjenestene til målgruppene. Samarbeid med brukerforeningene er en naturlig del av fagmiljøets virksomhet gjennom jevnlig dialog og samarbeid om tiltak i fagmiljøet regi. Fagmiljøet deltar som forelesere på tiltak som brukerforeningene arrangerer. SAMARBEID MED NASJONALE ENHETER(Autismeenheten og NK) Regionalt fagmiljø deltar på møter to ganger i året i regi av de nasjonale enhetene. Det er jevnlig dialog for å sikre tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere. Nasjonale enheter er samarbeidspartnere i FoU prosjekter og nasjonale konferanser. SAMARBEID MED ANDRE REGIONALE FAGMILJØER FOR AUTISME, ADHD, TOURETTES SYNDROM OG NARKOLEPSI Regionalt fagmiljø skal ta initiativ til kontakt og oppleves som en positiv og konstruktiv samarbeidspart av de andre regionale fagmiljøene. Det er flerregionalt samarbeid om FoU prosjekter og jevnlig dialog om problemstillinger og utveksling av ideer. SAMARBEID MED STATPED Statped ved Torshov kompetansesenter deltar i referansegruppen. Det er kontaktmøter med Torshov kompetansesenter for informasjonsutveksling og invitasjon til samarbeid. Samarbeid om implementering av norsk versjon av Vineland. SAMARBEID MED HØGSKOLE/UNIVERSITET Regionalt fagmiljø underviser om Samhandling og konfliktmekling til Høgskolen i Akershus, vernepleieravd. SAMARBEID MED HELSEFORETAKENE OG KOMMUNENE Regionalt fagmiljø bistår kommuner og helseforetak ved utfordrende samhandling og mekling. Helseforetakene og kommunene inngår som samarbeidspart i flere FoU prosjekter. SAMARBEID MED DIVA GRUPPEN Regionalt fagmiljø inngår i gruppen som har oversatt og avholdt kurs i landet om instrumentet DIVA 2.0,- et diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne. DIVA gruppens arbeid finansieres av eksterne midler. SAMARBEID MED BRUKER - OG PASIENTOMBUDENE Regionalt fagmiljø avholder møter 1 gang årlig for å utveksle erfaringer. Det er avtale om å benytte hverandre i aktuelle saker. NORDISK/INTERNASJONALT KONTAKTNETT Regionalt fagmiljø vil videreføre etablert og utvide nordisk og internasjonalt samarbeid i forhold til alle diagnosegruppene 8 av 9

9 INFORMASJON OG ANNET PUBLIKASJON OG WEBSIDEN Regionalt fagmiljø skal sørge for å spre kunnskap om diagnosene, tiltak og behandling gjennom å publisere i fagbøker, tidskrift og medlemsblader, samt legge ut rapporter på egen webside. Websiden skal være oppdatert og brukervennlig. Regionalt fagmiljø utlyser og tildeler prosjektmidler med mål om å styrke kvaliteten i tilbudet til målgruppene i regionen. Søknader behandles fire ganger i året. Fagpersoner skal kjenne til muligheten for å søke og retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. Informasjonen er tilgjengelig på fagmiljøets webside. 9 av 9

Områdeplan 2012 2016 Voksenhabilitering

Områdeplan 2012 2016 Voksenhabilitering 2012 2016 Voksenhabilitering Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Innledning 2.1. Mål med områdeplanen 2.2. Prosess 3. Geografiske og demografiske forhold i området 4. Behov for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Innspill fra fagråd Habilitering

Innspill fra fagråd Habilitering Innspill fra fagråd Habilitering Mandatet har vært å komme med innspill til den regionale strategien som skal utarbeides innen habilitering for Helse Sør-Øst. Fagrådet leverte sitt innspill 1. september

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Bakgrunn Regionalt

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014.

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014. Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014. Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og narkolepsi Helse Vest RHF Retningslinjer for diagnostisering av ASF

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering

Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering Hva er kvalitet? Kompetanse? (jo flere yrkesgrupper, jo større kvalitet?) Administrative rutiner og pasientsikkerhet?

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer