Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Februar/ mars 1 [Jeg] tenker at det vil føles veldig fint og få et introduksjonsprogram som er basert på kunnskap og innhentede erfaringer. Det vil videre bli flott å føle seg sikker på at den nytilsatte blir mottatt på en gjennomtenkt og ryddig måte, og at det er likelydende introduksjon som gjennomføres ved alle klinikker og distrikt. -Informant

2 Sammendrag I perioden. januar-. februar fikk 19 medarbeidere i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune e-post med invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse i forbindelse med introduksjon. 14 respondenter svarte, noe som utgjør % av utvalget. I undersøkelsen ønsket vi å undersøke hva som er bra med introduksjon i tannhelsetjenesten og hva som kan bli bedre. Resultatene viser at de ansatte ønsker mer informasjonsdeling og opplæring, at de stort sett er fornøyde med egenopplevd introduksjon, og at de synes det er et viktig aspekt når de begynner i ny jobb. Respondentene oppgir at de ønsker en lengre fagspesifikk del under felles introduksjonssamling og innføring av fadderordning. De mener at det faglige og sosiale miljøet, samt faglige utviklingsmuligheter er viktigst når de velger jobb. Respondentene har i tillegg kommet med mange interessante og relevante tilbakemeldinger med egne refleksjoner, ideer og tanker rundt introduksjon. Resultatene fra spørreundersøkelsen gir et godt og viktig grunnlag for det endelige introduksjonsprogrammet som skal lanseres mai 1. 1

3 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... Beskrivelse av gjennomføring... Resultater Kartlegging introduksjonspraksis.... Meningsmåling: Egenopplevd introduksjon Meningsmåling: Felles introduksjonsdag Tilbakemeldinger: Felles introduksjonsdag Meningsmåling: Innføring av fadderordning Viktige aspekter ved valg av jobb Tilbakemeldinger: Positive klinikktiltak Tilbakemeldinger: Viktigste elementer ved introduksjon Andre tilbakemeldinger Oppsummering av resultater Avslutning Hvilke konklusjoner kan vi trekke fra spørreundersøkelsen? Kilder... 16

4 1 Innledning og bakgrunn Et tiltak som er satt i gang med bakgrunn i Regional delplan tannhelse (1) er å utvikle et nytt introduksjonsprogram som skal ta i mot og følge opp nye medarbeidere på best mulig måte. Dette følger blant annet av rekrutteringsutfordringene tannhelsetjenesten står ovenfor, med å rekruttere god arbeidskraft til stabilitet. En god introduksjon et viktig aspekt i denne sammenheng, og kan forstås som en nødvendig del i kvalitetssikringen av oppfølgingen av nye ansatte. En god introduksjon, eller «onboarding», gjør at ansatte kommer raskere i gang med produksjon, øker mestring av organisasjonskultur tidligere i introduksjonsprosessen og gjør at nye medarbeidere føler seg som en betydningsfull del av organisasjonen (Elvenes 11). Dette belyser viktigheten av å ha et grundig gjennomarbeidet introduksjonsprogram. Tannhelsetjenestens overordnede mål er kvalitet og pasientsikkerhet, og en god introduksjon kan forstås som et viktig element som har innvirkning på dette. Introduksjonsprogrammet skal gi den nyansatte innsikt i alt vedkommende trenger å vite som ny medarbeider. At ansatte får den rette opplæringen og oppfølgingen de trenger kan ha innvirkning for hvordan de sosialiseres inn i ny arbeidsplass, og hvordan de opplever trygghet, inkludering og integrering. Med god introduksjon er alt lagt til rette for at den nye ansatte kan utvikles til å bli en tydelig medspiller, som speiler Møre og Romsdal fylkeskommune (11:7) sin arbeidsgiverpolitikk. Hvordan kan vi sikre best mulig introduksjon? Lars Erik Elvenes (11) foreslår blant annet å involvere et bredt spekter av interessenter i prosessen. Dette skaper et større perspektiv og støtteapparat for en ny medarbeider. Dette bør være synlig i selve introduksjonsprosessen, men det har også vært viktig for oss i utarbeidingen av introduksjonsprogrammet. For å sikre best mulig kvalitet på introduksjonsprogrammet har det vært viktig og nødvendig å inkludere de ansattes erfaringer og refleksjoner. Dette er tatt til etterretning i utviklingen av opplegget, og det er derfor gjennomført intervjuer med over informanter, diskusjonsgrupper med personer med ulike funksjoner i tannhelsetjenesten, observasjoner på klinikker, fagsamlinger, inkludering av eksisterende materiale, samt pilottest. Disse elementene har lagt grunnlaget for en spørreundersøkelse som blir presentert i denne rapporten. Spørreundersøkelsen er en del av det helhetlige produktet som skal ende i ett introduksjonsprogram som vil sluttføres mai 1. Sluttproduktet vil være et lederverktøy for overtannleger og ledere. I neste del vil det gjennomgås hvordan spørreundersøkelsen er gjennomført, deretter hovedtrekk av resultatene, diskusjon av dem og hvilke konklusjoner vi kan trekke ut i fra tilbakemeldingene i undersøkelsen. Beskrivelse av gjennomføring I januar og februar 1 gjennomførte vi en spørreundersøkelse i forbindelse med utvikling av et nytt introduksjonsprogram for tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune. I undersøkelsen ønsket vi å undersøke hva som er bra med eksisterende introduksjon, og på hvilke områder den kan bli bedre. Det har vært viktig at de ansattes stemme blir inkludert i utviklingen av introduksjonsprogrammet, derfor har store deler av undersøkelsen hatt åpne

5 spørsmål der vi ønsket å få tilbakemeldinger og innsikt i de ansattes tanker, ideer og refleksjoner. Spørreundersøkelsen er formet, evaluert og operasjonalisert i flere omganger for å spisse og konkretisere innholdet. Slik hadde vi hadde størst mulig forutsetning for å finne ut av det vi ønsket å undersøke (Eikemo og Clausen 1:17-4). Ut i fra intervjuene som ble gjort på forhånd var fellestrekkene å kartlegge hvilke områder det er viktig å gå inn på for å få innsikt i opplevelser og inntrykk av introduksjon. Dette var områder knyttet konkrete aspekter ved introduksjon (som eksempelvis kontorrekvisita, utstyr, klinikkrutiner osv.), til mer implisitte og normative aspekter (som eksempelvis integrering, inkludering, roller, holdninger og følelser). Rent spesifikt resulterte dette i å fokusere på områder rundt blant annet felles introduksjonsdag og fadderordning. I tillegg til disse to områdene ønsket vi å finne ut mer om opplevelser rundt egenopplevd introduksjonspraksis, samt opplevelser rundt opplæring og informasjon, systemer og ordninger. Intervjuene og arbeidsgruppemøter har vært et viktig bakteppe for utformingen av spørreundersøkelsen. 19 medarbeidere ansatt i tannhelsetjenesten ble invitert til å delta i undersøkelsen via e-post. Ingen fra fylkestannlegens kontor ble invitert, da de var pilotgruppen for undersøkelsen. Det ble sendt ut to påminnelser etter 6 og 17 dager fra første utsendelse. Undersøkelsen ble avsluttet 4 dager. Det var viktig å ha den åpen så lenge som mulig slik at de som ikke er ansatt i store stillinger hadde mulighet til å delta selv om de ikke har tilgang til e-post hver dag. Totalt 14 av 19 besvarte undersøkelsen, noe som tilsvarer % av utvalget. Undersøkelsen rutet de som hadde vært ansatt i over eller under fem år. (<, - og >). De som besvarte at de hadde vært ansatt i under fem år fikk spørsmål tilknyttet praktiske erfaringer rundt egen introduksjon. 19 personer (18%) svarte at de har blitt ansatt de to siste årene, 14 personer (1%) har vært ansatt - år, og 71 informanter (68%) har bevart at de har vært ansatt i fem år eller mer. 4 personer (%) jobber på klinikk med ett tannlegeteam 1, 9 personer (8%) jobber på klinikk med to tannlegeteam og 1 informanter (48%) jobber på tre tannlegeteam eller fler. Spørsmålene varierte mellom å være lukkede og åpne spørsmål, samt vurderingsspørsmål (likert-format) (Ringdal 7: ). Resultater I denne bolken er resultatene fremstilt i form av tabeller hentet fra verktøyet Questback (1). De mest sentrale funnene trekkes frem her. Under hvert delkapittel er det inkludert deskriptiv statistikk av tabellene. Først vil det gjennomgås praktiske tilbakemeldinger knyttet til det som blir tildelt, utdelt og informert om i introduksjonssammenheng. Deretter presenteres meningsmålinger av egenopplevd introduksjon, et todelt spørsmål om felles introduksjonsdag, innføring av fadderordning og preferanser for valg av jobb. Så vil det inkluderes tilbakemeldinger av introduksjonssamlingen, punkter på positive klinikktiltak, viktigste elementer ved introduksjon, samt andre tilbakemeldinger fra de ansatte i tannhelsetjenesten. 1 Et tannlegeteam består av 1 tannlege og 1 tannhelsesekretær. 4

6 Antall.1 Kartlegging introduksjonspraksis Spørsmål. Når fikk du: 18 Før start Første dag på jobb Innen en uke Innen 1 måned Innen 6 måneder Innen ett år Aldri N= 1 Vite hvem som er din nærmeste overordnede Utlevert arbeidsklær Tildelt passord og brukernavn til data 4 Utdelt navneskilt og nøkkel Tilgang på nødvendig kontorrekvisita (stempel,brev, o.l.) 6 Informasjon om arbeidstider og daglige rutiner 7 Informasjon om brannrutiner og rømningsveier 8 Informasjon om faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal 9 Opplæring i bruk av Opus 1 Orientering om fylkeskommunens verdigrunnlag (respekt, likeverd, selvbestemmelse, felleskapsansvar og åpenhet) 11 Innføring i fylkeskommunens intranettløsning 1 Gjennomført ditt første e-læringskurs på intranett Etter kartlegging av bakgrunnsinformasjon fikk de som svarte at de hadde vært ansatt under år spørsmål om når de hadde mottatt praktisk informasjon, opplæring, orientering og ulik rekvisita på klinikken. Ikke alle svarte på alle spørsmålene. I diagrammet ser vi en oversikt over hvilket tidsaspekt de ansatte fikk tilgang til eller informasjon om dette, enten før jobbstart, og til og med etter et år etter oppstart. Oversikten gir en god pekepinn på hvor lang tid de ulike områdene tar per dags dato. I gjennomsnitt fikk de ansatte fikk vite hvem som var deres nærmeste overordnede innen første dag på jobb, utlevert arbeidsklær, passord og brukernavn til data, samt nødvendig kontorrekvisita innen en uke, informasjon om arbeidstider og daglige rutiner de første dagene på jobb. Informasjon om brannrutiner og rømningsveier tok i gjennomsnitt 6 måneder. Informasjon om faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal ble gitt mellom én uke og én måned, opplæring i Opus og orientering om fylkeskommunens verdigrunnlag samt innføring i fylkeskommunens intranettløsning innen én måned, og gjennomført det første e-læringskurset innen 6 måneder. Noen av punktene (eksempelvis 1,8,1) kan enkelt løses ved at ansatte får e-post/telefon før tiltredelsesdagen med praktisk informasjon og henvisning til linker og artikler (en elektronisk «startpakke») som ligger på Møre og Romsdal fylkeskommunes nettside. Andre punkter (eksempelvis,,4,,6,7,9,11) bør gjennomføres første eller andre dag for at den ansatte raskest mulig skal kunne komme ut i produksjon.

7 Antall. Meningsmåling: Egenopplevd introduksjon Spørsmål 16. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Svært enig Enig Litt enig Litt uenig Uenig Svært uenig Vet ikke N= 1 God introduksjon i jobben er viktig for meg Jeg er fornøyd med forberedelsene som ble gjort før jeg startet i jobben Jeg er tilfreds med mottakelsen jeg fikk første dag 4 Jeg kunne tenkt meg en grundigere gjennomgang av mine arbeidsoppgaver første uke på jobb E-læringskurs er nyttig som ledd i introduksjon 6 Klinikkleder/ overtannlege på min klinikk er interessert i mine faglige interesseområder 7 Alt i alt er jeg fornøyd med introduksjonen jeg fikk Alle respondentene sier de er svært enig eller enig i at god introduksjon er viktig. 4 personer avgir høyest skår på dette, mens ni mener de er enig i at det er viktig. På spørsmål to, om respondentene er fornøyd med forberedelsene som ble gjort før de startet i jobben, er svarene litt mer sprikende. Her er majoriteten enig i at de er fornøyde med forberedelsene (76%), mens 4% svarer de er litt uenig, uenig eller svært uenig i at de er fornøyde med forberedelsene som ble gjort. De fleste er tilfredse med mottakelsen første dag på jobb (punkt ), og det er kun én person som har svart «litt uenig» i at vedkommende er tilfreds med mottakelsen første dag. På spørsmål fire er det noe spredning i svarene, der 1 personer skriver at de er svært enig eller enig i at de kunne tenkt seg en grundigere gjennomgang av arbeidsoppgaver første uke på jobb. Sju respondenter svarer de er litt enig i dette utsagnet. Dette tilsvarer 67% av de som har svart. Majoriteten sier de er enig i at e-læringskurs er nyttig som ledd i introduksjon i påstand fem (78% mot 1%. 9% har svart «vet ikke»). Ikke alle respondentene har svart på denne påstanden ( av ). På påstand seks svarte 84% at klinikkleder/ overtannlege er interessert deres faglige interesseområder. Kun tre personer er uenig i denne påstanden ( av har svart). Hovedinntrykket i påstand sju er at de fleste er fornøyde med introduksjonen de fikk i jobben. Vi kan se at god introduksjon er viktig for de ansatte, og det er også viktig at arbeidsoppgavene blir gjennomgått grundig første dag. 6

8 Antall. Meningsmåling: Felles introduksjonsdag Spørsmål 4. Fylkesrådmannen arrangerer en heldags introduksjonssamling i Molde for alle nytilsatte i fylkeskommunen. Hvor nyttig var del 1 (om fylkeskommunen som organisasjon) på denne introduksjonsdagen? N= Svært nyttig Nyttig Litt nyttig 4 Litt unyttig Unyttig 6 Svært unyttig 7 Vet ikke/ var ikke tilstede respondenter som har vært ansatt under år svarte på spørsmål om introduksjonssamling for alle nyansatte. Svarene er normalfordelt. Det er en god spredning i svarene, men majoriteten (64%) heller mot venstre side av diagrammet, at delen om fylkeskommunen som organisasjon, var nyttig. Det er vanskelig å avdekke hva respondentene legger i begrepet «nyttig», men det kan synes at de fleste som har svart er enig i at en gjennomgang av organisasjonen på fellessamlingen er fruktbart. Under dybdeintervjuene av de ansatte, som la grunnlaget for spørreundersøkelsen, ga informantene inntrykk av at denne delen på introduksjonsdagen i større grad var mindre nyttig enn det tallene fra spørreundersøkelsen viser. Gjennomsnittet ligger på, «litt nyttig». 7

9 Antall Spørsmål. Hvor nyttig var del (den spesifikke fagdelen) på denne introduksjonsdagen? Svært nyttig Nyttig Litt nyttig 4 Litt unyttig Unyttig 6 Svært unyttig N=9 På delspørsmål to av introduksjonssamlingen ser vi en sterkere dreining mot venstre på målt nyttighet. respondenter (86%) sier de mente den fagspesifikke delen under introduksjonssamlingen var svært nyttig eller nyttig. Her ser vi at det er kun 9 personer som har svart, sannsynligvis fordi en sjuende kategori «vet ikke/var ikke tilstede» ikke er tatt med i spørsmålet. De som har svart på spørsmålet mener i større grad at den fagspesifikke delen var nyttig, kanskje vil det med fordel være hensiktsmessig å følge opp dette. Dette kan eksempelvis gjøres ved å utvide den fagspesifikke fagdelen til å vare lenger, eventuelt inkludere en dag to. Gjennomsnittet ligger her på 1.8 «nyttig»..4 Tilbakemeldinger: Felles introduksjonsdag Spørsmål 6. 1 respondenter ga tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre med introduksjonsdagen. Her er hovedtrekk av tilbakemeldingene, ikke i prioritert rekkefølge. Tilbakemeldinger Mer spesifikk og lengre fagdel Større mulighet for spørsmål Info om konkrete arbeidsoppgaver Praktisk innhold og opplæring Info om rutiner på klinikken Fylkestannlegen kan informere om fylkeskommunen som organisasjon Introdusere flere kolleger, samt spesialister Gjennomgang av faglige retningslinjer Info om Opus, Romexis, intranett, månedsoversyn, listearbeid, henvisningsrutiner 8

10 Antall Antall. Meningsmåling: Innføring av fadderordning Spørsmål. Tannhelsetjenesten bør innføre en fadderordning for nye medarbeidere Svært enig Enig Litt enig 4 Litt uenig Uenig 6 Svært uenig 7 Vet ikke N=1 1 respondenter svarte på om tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune bør innføre fadderordning. Vi ser at flertallet ønsker en slik ordning, og det er få som har svart at de er litt uenig eller uenig. Ingen har svart at de er svært uenig, og % har svart at de ikke vet..6 Viktige aspekter ved valg av jobb Spørsmål 4. Hva er viktig for deg når du velger jobb? (Det er mulig å velge flere alternativer) At det er en klinikk med 1 tannlegeteam At det er en klinikk med tannlegeteam At det er en klinikk med eller flere tannlegeteam 4 Det faglige miljøet Det sosiale miljøet 6 At klinikken ligger i en by 7 At klinikken ligger i en bygd/ tettsted 8 Faglige utviklingsmuligheter 9 Annet 9 N=1 På spørsmål om hva respondentene mener er viktige faktorer når det kommer til valg av jobb svarer majoriteten det faglige og sosiale miljøet, samt faglige utviklingsmuligheter. Få respondenter oppgir at de ønsker å jobbe på klinikk med 1 tannlegeteam, og om klinikken ligger i en by eller et tettsted. 4 svarer at de ønsker at klinikken skal ha to tannlegeteam, mens personer svarer at de ønsker å jobbe på klinikk med tre eller flere tannlegeteam. En fadderordning innebærer å ha en kontaktperson for spørsmål eller veiledning, samt være et sosialt bånd for nyansatte. 9

11 .7 Tilbakemeldinger: Positive klinikktiltak Informantene ble spurt om å nevne noen positive tiltak som ledd i introduksjonen som gjøres på klinikk vedkommende er ansatt på, og som med fordel kan anbefales til andre. Under er et sammendrag av de viktigste poengene. Tilbakemeldinger Gjennomgang av rutiner og standardprosedyrer. Bli introdusert for alle kollegaer. Sette av god tid første uke til å "komme i gang". Gi blomster til nytilsatt. God informasjon om arbeidstid, pauser, ferie, permisjoner, avspasering, osv. Det er svært viktig at de får en person eller flere personer som de kan spørre til råds. Forsøker å formidle riktige kontaktpersoner for den nytilsatte (avhengig av hvilke problemstillinger en måtte ha og hvilken yrkesgruppe det gjelder, det kan være snakk om ulike "kontaktpersoner"). Vi har nettopp hatt kirurgidag, viktig for både nye og gamle tilsette. Kjekt å "leke i lag" dvs. å løse faglige problem sammen. Opus-veiledning og sikre at datatilgang er på plass fra første dag. Klinikk-klær bestilles, nøkkel utleveres. Introduksjon/presentasjon av nytilsatte på klinikkmøte/distriktsmøte. Kontakt med klinikk og klinikkleder før oppstart. Tilrettelegger lokalet, passer på at alt av materiale og utsyr er på plass. God tid til pasienter de første ukene. Ble godt tatt vare på også etter arbeidstid av nye kollegaer. Vi har mentor, en erfaren tannlege på klinikkbesøk - x pr. mnd. Jobber aktivt for åpen kommunikasjon - mulighet for spørsmål/ veiledning også under pasientbehandling. Regelmessige klinikkmøter med noe klinisk-faglige tema for kvalitetssikring. Møter som er litt lengre der vi har tid til å bli kjent med hverandre. Vi prøver å lage sosialt samvær utenfor tannklinikken (f.eks. bowlingkveld). Sosiale middager - ute og privat. Felles trim på klinikken, i tillegg til at det blir introdusert treningsalternativer i kommunen. Noen sosiale "arrangement" på fritiden for "teambuilding". Sosiale møter utenom klinikk; klinikktur, julebord. Klinikkmøter ute i det fri. Har laget noen enkle stikkordlister på enkelte rutiner som det virker som nyansatte synes er greie å bruke. Viktig å sette av tid de første dagene til å følge opp den som har begynt. Ta en kjøretur i kommunen hvis den nyansatte ikke er kjent i området. 1

12 .8 Tilbakemeldinger: Viktigste elementer ved introduksjon Informantene ble spurt om hva de mener er de viktigste elementene ved introduksjon. Under er et sammendrag av de viktigste poengene. Tilbakemeldinger At den nyansatte føler seg trygg, velkommen, ønsket og ivaretatt. At den nyansatte får all informasjon vedkommende trenger. At det er en lav terskel på å spørre medarbeidere om det en lurer på. At alt er i orden når det gjelder data, brukernavn, behandlingsrom osv. Å få klart for seg hva som forventes av den nytilsatte. Det er viktig at medarbeider møter nytilsatte med et smil. Å bli kjent med kollegaene, arbeidsinnhold og den nye arbeidsplassen. Å få en myk og fin start, uten for mye stress. Det er viktig at en får god nok tid til å sette seg inn i klinikkrutinene, og bli godt kjent med sine medarbeidere. Få informasjon om plikter og rettigheter. Bli inkludert og integrert på den den nye arbeidsplassen. Retningslinjer for nyansatte. Få utlevert nødvendig utstyr og få en innføring i arbeidsoppgaver og rutiner på arbeidsplassen. Organisere oppfølging som sikrer ivaretagelse av den nytilsatte. Å forberede nye medarbeidere på både plikter og rettigheter i arbeidslivet, samt å vise at den enkelte klinikk er en del av en større sammenheng, der alle medarbeidere er viktige brikker i helheten. Å forberede arbeidstaker best mulig på arbeidshverdagen og administrasjonen. (Det vil være ulike behov for faglig rådgiving, alt etter arbeidserfaringen til den nyansatte. De faglige retningslinjene som vi legger til grunn i Norge bør de som ikke har arbeidet i Norge før introduseres for). Intro-samtale med overtannlege så tidlig som mulig. At tillitsvalgte deltar på felles introdag. At det finnes en introperm på klinikken om rutiner osv. («hvem gjør hva?» «hvem skal jeg spørre?» «hva må læres innen data : Opus, Visma, hjemmesidene», etc.). Innføring i hvilke dokumenter som skal sendes til Fylkestannlegen, overtannlegen, klinikken osv. At vedkommende føler seg sett, hørt og respektert. Gjennomgang/ oversikt over hvilke skjemaer en må kjenne til (ambulering, økt klinisk virksomhet, melding om redusert ferie, leie av klinikken, reiseregning, egenmelding, månedsoversyn etc.). 11

13 .9 Andre tilbakemeldinger Spørsmål. På siste spørsmål fikk respondentene anledning til å komme med andre kommentarer/ ideer eller tanker rundt vårt arbeid om introduksjonsprogram. I tabellen under er de viktigste poengene. Tilbakemeldinger Viktig å gjøre introduksjonsprogrammet-med kalender og delmål. Presentasjon av nytilsatt kunne vært gjort ved å utvikle en "standard"-mal som nytilsatt og arbeidsgiver fyller ut i fellesskap. Denne kunne så blitt fremvist eller distribuert til klinikkpersonalet for å bli raskere kjent med hverandre. Bra med et introduksjonsprogram. Oppfølging av den enkelte i starten med ett lite intervju eller spørreskjema for at nytilsatte kan skrive opp felt som kanskje trenger mer hjelp og veiledning til. Eget hefte som omfatter klinikken. Det bør være todelt: sentralt og lokalt. Det skal være en introduksjon både i det faglige og i det sosiale området. Alle bør få en "startpakke" så raskt som mulig (bestille arbeidstøy, stempel, nøkkel til arbeidsplass). Svært positiv til en fadderordning der nyansatte har en av samme profesjon å forholde seg til. Lavterskel for spørsmål og diskusjon. Introduksjonshefte med faglig og praktisk informasjon. Tenker at det vil føles veldig fint og få et introduksjonsprogram som er basert på kunnskap og innhentede erfaringer. Det vil videre bli flott å føle seg sikker på at den nytilsatte blir mottatt på en gjennomtenkt og ryddig måte, og at det er likelydende introduksjon som gjennomføres ved alle klinikker og distrikt. Det bør gå over noe tid - med regelmessighet i oppfølgingen. En lokal veileder - med dette som definert oppgave en fordel. Men da bør det kanskje være en "funksjon" gitt i en periode - med avklaring av hva den skal innebære? Jeg syns det bør være en fast mal på hvordan alle klinikker i fylket skal ta imot sine nye ansatte. Inntrykket man får når man kommer inn dørene første dagen, brenner seg fast og er noe man husker veldig godt. Da er det hyggelig om den opplevelsen er positiv og god. Og med det mener jeg at tidspunktet for når arbeidstaker møter opp er fastsatt og at alle på klinikken har -6 min rolig tid til rådighet for å prate og ta imot den nye som kommer. Evaluere de nye tiltakene med en spørreundersøkelse etter feks.1/ år eller 1 år. 1

14 .1 Oppsummering av resultater I følge resultatene fra spørreundersøkelsen viser det seg at det har vært noe ulik praksis for hvor lang tid det har tatt før nye ansatte mottok praktisk informasjon, opplæring, orientering om klinikken og fylkeskommunen, samt tilgang på ulik rekvisita da de begynte i jobben. Enkelte av disse områdene kan forbedres med enkle grep for at ansatte skal føle seg godt mottatt, ivaretatt og velkommen på klinikken, samt bidra til at den nytilsatte kommer raskest mulig ut i produksjon. av respondentene ble spurt om sin egen introduksjonsopplevelse. Hovedtrekkene her er at samtlige mener introduksjon er viktig. Det er varierende tilbakemeldinger på hvor fornøyde de er på forberedelsene som ble gjort til egen jobbstart. Her er kurven normalfordelt, med tyngde på «litt enig». Det største forbedringspotensialet er gjennomgang av arbeidsoppgaver. Alt i alt er majoriteten (9%) svært fornøyd, fornøyd eller litt fornøyd med introduksjonen de fikk. Den felles introduksjonsdagen som blir arrangert av Fylkesmannen ble delt opp i to ulike spørsmål, en fellesdel om fylkeskommunen som organisasjon samt et spørsmål om den fagspesifikke delen. Om del 1, fellesdelen, var kurven normalfordelt med vekt på positiv opplevd «nyttighet». På delspørsmål to, den spesifikke fagdelen, mente de fleste at den var nyttig (86% svarte «svært nyttig» eller «nyttig»). På utfyllende tilbakemeldinger mener flere at den felles introduksjonsdagen bør ha en mer spesifikk og lengre fagdel, og med større mulighet for å stille spørsmål. De ønsker å få info om arbeidsoppgaver og rutiner på klinikkene, gjennomgang av faglige retningslinjer, presentasjon for kolleger og spesialister, samt info om de ulike systemene som blir brukt på klinikkene (Opus, Romexis, intranett). 1 personer svarte på spørsmål om Møre og Romsdal fylkeskommune burde innføre «fadderordning», noe 9% svarte de var svært enig (9%), enig (%) og litt enig (16%) i. Det siste meningsmålingsspørsmålet som ble tatt opp var hvilke aspekter som var viktig for respondentene når de valgte jobb. 8 personer svarte det sosiale miljøet, 7 svarte det faglige miljøet og 7 svarte faglige utviklingsmuligheter. Alle respondentene fikk også mulighet til å komme med tilbakemeldinger positive tiltak i forbindelse med introduksjon som deres klinikk benytter seg av. Her fikk vi mange gode tilbakemeldinger både rundt sosiale, faglige, praktiske og informative tiltak som brukes til å utforme det endelige introduksjonsprogrammet. Respondentene fikk spørsmål om hva som er de viktigste elementene med introduksjon. Hovedtrekkene fra dette er at den nyansatte føler seg trygg, velkommen, ønsket og ivaretatt. I tillegg må den ansatte få all informasjon vedkommende trenger, god tid til å sette seg inn i klinikkrutiner og sine arbeidsoppgaver, og tilstrekkelig opplæring i utstyret vedkommende trenger for å gjøre jobben sin. I tillegg svarte personer på om de har andre kommentarer/ ideer eller tanker rundt vårt arbeid om introduksjon. Her var tilbakemeldingene at introduksjonsprogrammet bør evalueres etter en viss tidsperiode. Det bør være en fast mal for hele fylkeskommunen, og introduksjon kan med 1

15 fordel ha en lokal og sentral oppdeling, og inkludere både faglige og sosiale aspekter. Det er også viktig at introduksjonsprogrammet omfatter alle områder ved introduksjon. 4 Avslutning I perioden. januar-. februar gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant ansatte i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune. 19 personer fikk link til undersøkelsen tilsendt på e-post, og 14 svarte i løpet av 4 dager. Vi ønsket å gjennomføre en spørreundersøkelse fordi vi var interesserte i å få tilbakemeldinger på hvordan introduksjonen i tannhelsetjenesten fungerer i dag, og hvordan den kan bli bedre. I tillegg ønsket vi å høre om hva de ansatte ser etter når de velger jobb, og hvilke aspekter som er viktige i denne sammenheng. Vi mener det er viktig å inkludere de ansatte sine stemmer når vi nå skal utvikle et nytt introduksjonsprogram, både for å få gode tilbakemeldinger og for at de ansatte får eierskap til prosjektet. Derfor er det gjennomført intervjuer og diskusjoner, vi har åpnet opp for mulighet for tilbakemeldinger på e-post og telefon, hatt referansegruppemøte og gjennomført spørreundersøkelsen som er presentert her. Undersøkelsen har sin bakgrunn i et forarbeid som er gjort i samarbeid med ulike interessenter i tannhelsetjenesten og i Møre og Romsdal fylkeskommune. For å kvalitetssikre innholdet og oppfølging av introduksjonsprogrammet var det derfor nødvendig og viktig å gi muligheten til at alle ansatte kunne gi tilbakemeldinger til prosjektet. I spørreundersøkelsen er vi ute etter å oppdage tendenser. Det vil si hvilke antydninger vi står ovenfor når det gjelder oppfatninger av, holdninger og forventninger til introduksjon. De ansattes erfaringer er viktig for å kunne vurdere alle aspekter ved hva som utgjør god introduksjon. Spørreundersøkelsen var frivillig, derfor var ingen av spørsmålene obligatoriske. Respondentene har selv svart på de spørsmålene de ønsket. De % som har svart på undersøkelsen gir et inntrykk av hvilke tendenser som eksisterer rundt de områdene de ansatte selv mener er viktig å inkludere. Når vi spør om de ansattes erfaringer knyttet til egen introduksjon kan vi også lære noe av hvordan praksisen er i dag, og om det er områder vi kan endre eller forbedre ut i fra hvordan vi mener normen for introduksjon bør være. 4.1 Hvilke konklusjoner kan vi trekke fra spørreundersøkelsen? Resultat 1: Ved å kartlegge informantenes introduksjonsopplevelser kan vi effektivisere og forbedre introduksjonsprosessen ved å tildele informasjon tidligere, eksempelvis på e-post eller intranett før oppstart. Resultat : De fleste som har svart på undersøkelsen mener introduksjon er viktig, og er fornøyde med egenopplevd introduksjon. Dette belyser viktigheten av medarbeiderutvikling rundt området introduksjon, og sier noe om den innsatsen som legges ned i å motta nye ansatte på en god måte. 14

16 Resultat : Informantene mente felles introduksjonssamling er nyttig, og at den fagspesifikke delen burde utvides. Resultat 4: En tydelig tilbakemelding fra de ansatte var at tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune bør innføre fadderordning. Elvenes (11) mener at en slik støttespiller skaper trygghet, og bidrar til at nye medarbeidere raskere internaliserer arbeidskulturen på virksomheten de jobber i. En fadderordning vil derfor være fruktbart å inkludere i introduksjonsprogrammet. Rogaland fylkeskommune har innført fadderordning i tannhelsetjenesten (1 og 1), og Buskerud fylkeskommune (1) og Oppland fylkeskommune (14) generelt i organisasjonen. Det vil være fornuftig å følge opp disse programmene, og bruke dem som inspirasjon. Resultat : Det faglige og sosiale miljøet, samt faglige utviklingsmuligheter er viktigst når respondentene velger jobb. Det er få som oppgir at de ønsker å jobbe på små klinikker, og det virker også mindre viktig om klinikken ligger i et tettsted eller i en by. Kompetanseutvikling står i tråd med Møre og Romsdal fylkeskommunes (11:14) ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver. Gjennom faglige utviklingsmuligheter skal de ansatte skal ha gode forutsetninger for å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Resultat 6: På de åpne spørsmålene er det enkelte tema som er gjennomgående. Dette handler om å få god nok informasjon, bli godt mottatt og integrert, sosiale og faglige utviklingsmuligheter, god kommunikasjon, trygghet og tilretteleggelse, og oppfølging av den enkelte ansatt. Mange av disse punktene kan vi bedre ved introduksjonsprogrammet, og sikre større grad av onboarding av den enkelte nyansatt. Elvenes (11) mener det tar opptil 1 måneder før en ansatt oppnår størst grad av produktivitet. Derfor er det naturlig å sette av god tid til å introdusere nye arbeidsgivere, slik at de sosialiseres godt inn i organisasjonen. Resultatene fra spørreundersøkelsen gir et godt og viktig grunnlag for det endelige introduksjonsprogrammet. Ved å få innsikt i de ansattes erfaringer, opplevelser og meninger vet vi hvilke områder det bør legges større vekt på, og hvilke områder rundt introduksjon som kan bedres ut i fra de ansattes tilbakemeldinger og forslag. Ut i fra undersøkelsen kan vi få innsikt i enkelte særpreg rundt egenopplevd introduksjon, og hvilke tendenser introduksjon i tannhelsetjenesten ser til å trekke mot. 1

17 Kilder Buskerud fylkeskommune (1). «Introduksjonsprogram». Artikkel hentet fra: [lesedato:..1]. Eikemo, Terje Andreas og Tommy Høyvarde Clausen (red.) (1). Kvantitativ analyse med SPSS. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Elvenes, Lars Christian (11). «Onboarding». Artikkel hentet fra HR-Norge sine nettsider: [lesedato: 4..1]. Møre og Romsdal fylkeskommune (11). «Arbeidsgivarpolitikk for framtida». Informasjonshefte for Møre og Romsdal fylkeskommune. Hentet fra: https://mrfylke.no/intranett/arbeidsgivar- HR/Arbeidsgivarpolitikk [lesedato:..1]. Oppland (14). «Introduksjon av nyansatte». Artikkel hentet fra: -tilsettingsprosess/introduksjon---nye-medarbeidere1/ [lesedato..1]. Regional delplan tannhelse (1). Vedtatt av fylkestinget 1.oktober 1. T-9/1, Møre og Romsdal fylkeskommune. Hentet fra: [lesedato: 4..1]. Ringdal, Kristen (7). Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. Tannhelse Rogaland (1). «Kompetanse og kvalitetsutvikling 1». Artikkel hentet fra: [lesedato:..1]. Tannhelse Rogaland (1). «Kompetanse- og kvalitetsutvikling i Tannhelse Rogaland». Artikkel hentet fra: [lesedato:..1]. Questback (1). Spørreskjemagenerator hentet fra: 16

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009)

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) 3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) Trygghet, Trivsel, Tilhørighet Har 3T- prosjektet bidratt til at Tannhelse Rogaland FKF fremstår som en mer attraktiv arbeidsplass for sine ansatte? Bacheloroppgave

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Prest i Den norske kirke

Prest i Den norske kirke Prest i Den norske kirke En rapport om presters arbeidsforhold Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 5/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...10 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...13

Detaljer