Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Brukerhåndbok

2 Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av myndighetene i USA. Java er et varemerke for Sun Microsystems. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Sjuende utgave: August 2013 Første utgave: Mars 2012 Dokumentets delenummer:

3 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om forskrifter, sikkerhet og miljø som er i henhold til amerikanske, kanadiske og internasjonale bestemmelser for bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner. ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare. FORSIKTIG: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data. MERK: Tekst som er merket på denne måten, inneholder viktig, supplerende informasjon. iii

4 iv Om denne håndboken

5 Innhold 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner... 1 Opplysninger om Federal Communications Commission... 2 Endringer... 2 Kabler... 2 Samsvarserklæring for produkter med FCC-logo (gjelder bare USA)... 3 Produkter med WLAN-enheter eller HP modul for mobil bredbånd... 3 Opplysninger for Brasil... 4 Opplysninger for Canada... 4 Forskrifter for EU-land... 4 Samsvarserklæring... 4 Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF)... 5 Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet... 5 Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks)... 5 Ergonomiske opplysninger... 6 Tyskland... 6 Tyskland (tysk tekst)... 6 Opplysninger for Australia og New Zealand... 6 Opplysninger for Japan... 7 Sertifiseringsmerker for trådløst LAN, trådløst WAN og Bluetooth... 8 Opplysninger for Sør-Korea... 8 Opplysninger for Mexico... 8 Trådløsopplysninger for Singapore... 8 Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand... 9 NCC-opplysninger for Taiwan... 9 Trådløse LAN a-enheter... 9 Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde... 9 Opplysninger om flyreiser Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker ENERGY STAR -samsvar Lasersamsvar Modemopplysninger Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Modemopplysninger for USA Modemerklæringer for USA Modemerklæringer for Canada Modemerklæringer for Japan v

6 Modemopplysninger for New Zealand Støtte for tale Strømledningsopplysninger Japanske strømledningsopplysninger DC-plugg for ekstern HP-strømforsyning Opplysninger fra Macrovision Corporation Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Modemopplysninger Godkjenninger for telekommunikasjonsenhet Modemkunngjøringer for USA Modemkunngjøringer for Canada Modemkunngjøringer for Japan Modemkunngjøringer for New Zealand Talestøtte Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet FCC-opplysninger (Federal Communications Commission) Modifikasjoner Kabler Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (bare USA) Produkter med trådløse lokalnettverksenheter Telekommunikasjonserklæring for Australia Opplysninger for Brasil Opplysninger for Canada Forskrifter for EU-land Samsvarserklæring Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF) Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks) Ergonomiske opplysninger Opplysninger for Japan Sertifiseringsmerker for trådløst LAN og Bluetooth Opplysninger for Sør-Korea Opplysninger for Mexico NCC-opplysninger for Taiwan Trådløse LAN a-enheter Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde vi

7 3 Sikkerhetsopplysninger om bærbare datamaskiner Varmerelatert sikkerhetsadvarsel Opplysninger om mulig sikkerhetsrisiko Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker Opplysninger om lydnivå for hodesett og hodetelefoner Strømledningsopplysninger Opplysninger for Brasil Rengjøre tastaturet Opplysninger om reising Sikkerhetsopplysninger for Kina Kina: Opplysninger om høyde over havet Kina: Advarsel om bruk i tropiske områder Norge og Sverige: Opplysninger om kabeljording for produkter med TV-mottaker Sikkerhetsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsforhold Opplysninger om bytting av batteri Opplysninger om volumnivå for hode- og øretelefoner Laser og sikkerhet Krav til strømforsynings- og strømledningssett Jordingskrav for strømforsyninger i klasse Opplysninger for Brasil Danmark Finland Norge Sverige Krav til strømforsyning For bruk i Norge Krav til strømledningssett Krav til strømledninger i Japan Klemfare Beskyttelse av kontakter til TV-antenne Ekstern jording av TV-antenne Beskyttelse mot lynnedslag Merknad til kabel-tv-installatør Sikkerhetsopplysninger for Kina Kina: Opplysninger om høyde over havet Kina: Advarsel om bruk i tropiske områder Opplysninger om støy for Tyskland vii

8 5 Miljøopplysninger om bærbare datamaskiner Resirkulering av elektronisk utstyr og batterier Avhending av kassert utstyr av brukere Avhending av batterier i Brasil Kjemiske stoffer Miljøforskrifter for Kina PC-strømetikett for Kina Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina Materialdeklarasjon for Japan Mexicos lov om bærekraftig energibruk EEE-forskrift for Tyrkia Ukrainsk begrensning av farlige stoffer Perklorater kan kreve spesialhåndtering Miljøopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Gjenvinning av elektronisk maskinvare og batteri Avhending av kassert utstyr av brukere Avhending av batterier i Brasil ENERGY STAR -kvalifisering (kun enkelte modeller) Kjemiske stoffer Opplysninger om kvikksølv Perklorater kan kreve spesialhåndtering PC-strømetikett for Kina Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina The Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content IT ECO-erklæringer Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Japan Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de México (Mexico Sustainable Energy Use Law) Tyrkiske EEE-bestemmelser Україна обмеження на наявність небезпечних речовин (Ukraine restriction of hazardous substances) TCO Certified Edge-sertifisering Stikkordregister viii

9 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner Dette kapittelet inneholder opplysninger om lands- og regionspesifikke forskrifter for trådløs og ikketrådløs bruk og samsvarsinformasjon om datamaskinproduktet. Noen av disse opplysningene gjelder kanskje ikke for ditt produkt. 이 문서는 유선 및 무선 제품관련 한국 규격관련된 공지를 같이 포함하고 있습니다. 제품의 특성에 따 라 일부 공지는 해당 제품에 적용되지 않을 수 있습니다. En eller flere integrerte trådløse enheter kan være installert. Bruk av trådløse enheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff, der farlig gods oppbevares og så videre. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke produktet, bør du spørre om det er tillatt før du slår enheten på. Forskriftsmerking for ditt land eller din region kan være plassert på undersiden av produktet, enten under batteriet, under et avtakbart deksel (eller et annet sted som er tilgjengelig for brukeren) eller på den trådløse enheten eller modemenheten. I Windows 7 følger du denne fremgangsmåten for å se på FCC-IDene til eventuelle radiomoduler i den bærbare PCen (Bluetooth, WLAN eller WWAN): 1. Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på esc når meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å åpne BIOS Setup. 3. Velg menyen System Configuration (systemkonfigurasjon). I Windows 8 følger du denne veiledningen: 1. Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å åpne Computer Setup. FCC-IDene vises nederst på skjermen. FORSIKTIG: Enheter som ikke selges i USA, har kanskje ingen FCC-ID. 1

10 Opplysninger om Federal Communications Commission Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B ifølge del 15 i FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til veiledningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiosamband. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for forstyrrelser. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å fjerne forstyrrelsene ved å utføre ett eller flere av disse tiltakene: Dreie mottakerantennen i en annen retning eller flytte den. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt i en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker. Endringer Kabler FCC krever at brukere blir varslet om at enhver endring eller modifikasjon av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke dette utstyret. Tilkobling til dette utstyret må skje med skjermede kabler med RFI/EMI-kontaktstifter av metall for å være i samsvar med FCC-regelverket. 2 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

11 Samsvarserklæring for produkter med FCC-logo (gjelder bare USA) Dette utstyret er i samsvar med del 15 i det amerikanske FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Bruk er gjenstand for følgende to vilkår: 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser. 2. Utstyret må tåle eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkemåte. Hvis du har spørsmål om produktet som ikke er knyttet til denne erklæringen, kan du skrive til Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX , USA For spørsmål i forbindelse med FCC-erklæringen kan du skrive til Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX , USA eller ringe HP på Identifiser produktet ved å referere til dele-, serie- eller modellnummeret angitt på produktet. Produkter med WLAN-enheter eller HP modul for mobil bredbånd Denne enheten må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvent stråling Den utstrålte effekten fra denne enheten er under FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvent stråling. Allikevel skal enheten brukes på en slik måte at muligheten for menneskelig kontakt blir minst mulig under normal bruk av tavle-pcer og bærbare PCer. Ved normal drift av tavle-pcer og bærbare datamaskiner med skjermer som ikke er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 2,5 cm (1 tomme) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. Ved normal drift av bærbare datamaskiner med skjermer som er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer), også når datamaskinens skjerm er lukket, for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. FORSIKTIG: I trådløse nettverk som er i samsvar med IEEE a, er produktets bruksområde begrenset til innendørs bruk fordi utstyret bruker frekvensbåndet mellom 5,15 til 5,25 GHz. FCC krever at dette produktet brukes innendørs når frekvensbåndet 5,15 GHz til 5,25 GHz er i bruk. Hensikten er å redusere faren for skadelig ko-kanalinterferens (CCI) som påvirker satellittsystemer for mobil kommunikasjon. Frekvensbåndet fra 5,25 til 5,35 GHz og fra 5,65 til 5,85 GHz er tildelt radaranlegg med høy effekt, som er primærbrukeren av disse frekvensbåndene. Slike radaranlegg kan forårsake forstyrrelser og/eller skader på denne enheten. Opplysninger om Federal Communications Commission 3

12 Opplysninger for Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL. Opplysninger for Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i henhold til alle krav i kanadiske forskrifter for utstyr som skaper forstyrrelser, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Hvis denne enheten har WLAN- eller Bluetoothfunksjonalitet, oppfyller enheten kravene i Industry Canadas RSS-standard(er) med lisensfritak. Bruk er gjenstand for følgende to vilkår: (1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser og (2) denne enheten må tåle alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkemåte hos enheten. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvent stråling: Denne enhetens utstrålte effekt er innenfor grensene Industry Canada har satt for eksponering for radiofrekvent stråling. Enheten bør likevel brukes på en slik måte at faren for eksponering gjøres minst mulig ved normal bruk. Ved normal drift av tavle-pcer og bærbare datamaskiner med skjermer som ikke er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 2,5 cm (1 tomme) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene Industry Canada har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. Ved normal drift av bærbare datamaskiner med skjermer som er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer), også når datamaskinens skjerm er lukket, for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene Industry Canada har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. FORSIKTIG: I trådløse nettverk som er i samsvar med IEEE a, er produktets bruksområde begrenset til innendørs bruk fordi utstyret bruker frekvensbåndet mellom 5,15 til 5,25 GHz. Industry Canada krever at dette produktet brukes innendørs når frekvensbåndet 5,15 GHz til 5,25 GHz er i bruk. Hensikten er å redusere faren for skadelig ko-kanalinterferens (CCI) som påvirker satellittsystemer for mobil kommunikasjon. Frekvensbåndet fra 5,25 til 5,35 GHz og fra 5,65 til 5,85 GHz er tildelt radaranlegg med høy effekt, som er primærbrukeren av disse frekvensbåndene. Slike radaranlegg kan forårsake forstyrrelser og/eller skader på denne enheten. Antennene til denne enheten kan ikke byttes ut. Alle forsøk på brukertilgang vil skade datamaskinen. Forskrifter for EU-land Samsvarserklæring CE-merkede produkter er i samsvar med ett eller flere av følgende EU-direktiver, der det er aktuelt: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC; EMC-direktivet 2004/108/EC; Ecodesign-direktivet 2009/125/EC; R&TTE-direktivet 1999/5/EC; RoHS-direktivet 2011/65/EU 4 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

13 Overholdelse av disse direktivene er vurdert i forhold til gjeldende harmoniserte europeiske standarder. Den fullstendige samsvarserklæringen finnes på følgende nettsted: (Søk med produktmodellnavnet eller forskriftsmodellnummeret (RMN) som finnes på forskriftsetiketten.) Kontaktadressen for spørsmål om forskrifter er Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D Boeblingen, TYSKLAND. Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF) Dette produktet overholder internasjonale retningslinjer (ICNIRP) for eksponering for radiofrekvent stråling. Dette produktet innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Når det gjelder normal bruk av bærbare PCer, vil en avstand på 20 cm sikre at eksponeringsnivået for radiofrekvent stråling er i samsvar med EU-krav. Produkter som er utviklet for å brukes på kortere avstand, som for eksempel tavle-pcer (nettbrett), er i samsvar med relevante EU-krav i typiske bruksstillinger, men en minimumsavstand på 1 cm fra antennene bør opprettholdes. Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet Dette produktet er konstruert for å kunne brukes uten restriksjoner i alle EU-land pluss Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks) Produktet overholder med dette kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillegg II) og er CE-merket i henhold til dette. På grunn av forskjeller mellom de enkelte PSTNs i forskjellige land/regioner gir imidlertid ikke godkjenningen i seg selv en uforbeholden forsikring om vellykket drift på alle PSTNnettverkstermineringspunkter. Hvis det skulle oppstå problemer, bør du først kontakte leverandøren av utstyret. Forskrifter for EU-land 5

14 Ergonomiske opplysninger Tyskland Når en mobil datamaskin brukes til skjermarbeidsoppgaver som er underlagt VDU-direktiv 90/270/EF (Visual Display Unit), er det påkrevd med et egnet eksternt tastatur. Avhengig av programmet og oppgaven kan det også være påkrevd med en ekstern skjerm for å oppnå arbeidsforhold som kan sammenlignes med en arbeidsstasjon. Ref: EK1-ITB 2000 (frivillig GS-sertifisering) Mobile datamaskiner med "GS"-godkjenningsmerket oppfyller gjeldende krav til ergonomi. Uten eksterne tastaturer er de kun egnet til skjermarbeid i kortere tidsrom. Ved mobil bruk under dårlige lysforhold (f.eks. direkte sollys) kan det oppstå reflekser som gir redusert lesbarhet. Tyskland (tysk tekst) Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG (Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen. Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung) Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet. Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.b. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen. Opplysninger for Australia og New Zealand Dette utstyret innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Ved normal bruk vil en avstand på 20 cm være tilstrekkelig til at eksponeringen for radiofrekvent stråling kommer innenfor grenseverdiene som er satt i Australia og New Zealand. 6 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

15 Opplysninger for Japan Opplysninger for Japan 7

16 Sertifiseringsmerker for trådløst LAN, trådløst WAN og Bluetooth この 製 品 には 認 証 済 みの 無 線 機 器 を 搭 載 しています This product contains certified radio equipment. Opplysninger for Sør-Korea Opplysninger for Mexico Declaración para México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Si su producto se brinda con accesorios inalámbricos como un teclado o un mouse y necesita identificar el modelo del accesorio, consulte la etiqueta incluida en ese accesorio. Trådløsopplysninger for Singapore Slå av eventuelle WWAN-enheter mens du befinner deg ombord i fly. Bruk av disse enhetene ombord i fly er ulovlig, kan være farlig for betjeningen av flyet og kan forstyrre mobilnettet. Brudd på denne instruksen kan føre til suspensjon eller nekting av mobiltjenester for overtrederen, eller til juridiske tiltak, eller begge deler. Brukere minnes om å begrense bruk av radioutstyr ved drivstofflagre, kjemiske fabrikker og der sprenging pågår. Som med annet mobilt radiosenderutstyr rådes brukerne til å sørge for at ingen deler av kroppen kommer for nær antennene mens utstyret er i bruk, av hensyn til personlig sikkerhet og for at utstyret skal virke tilfredsstillende. 8 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

17 Denne enheten er utformet for å være i samsvar med gjeldende krav for eksponering fra radiobølger basert på vitenskapelige retningslinjer som inkluderer marginer som skal sørge for sikkerheten til alle personer, uansett helse og alder. Disse retningslinjene for eksponering fra radiobølger benytter måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). Testing av SAR-verdien utføres med standardiserte metoder når telefonen sender med sin høyest sertifiserte effekt i alle brukte frekvensbånd. Informasjon om SAR-dataene er basert på CENELEC-standardene EN50360 og EN50361, som har en grense på 2 W/kg i gjennomsnitt per 10 gram kroppsvev. Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand Dette telekommunikasjonsutstyret er i henhold til NTC-bestemmelsene. NCC-opplysninger for Taiwan Trådløse LAN a-enheter Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand 9

18 Opplysninger om flyreiser Bruk av elektronisk utstyr om bord i rutefly er underlagt regler som fastsettes av det enkelte flyselskap. Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker Når et batteri har nådd slutten på levetiden, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Følg lokale lover og forskrifter for avhending av datamaskinbatterier. HP oppmuntrer sine kunder til å resirkulere brukt elektronisk utstyr, originale HP-tonerkassetter og oppladbare batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkuleringsprogrammer, se HPs nettsted på I brukerhåndboken som fulgte med produktet, finner du informasjon om hvordan du tar ut et batteri som kan byttes av brukeren. ENERGY STAR -samsvar Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company fulgt EPAs forbedrede produktkvalifiserings- og sertifiseringsprosess for å påse at produkter som er merket med ENERGY STAR-logoen, er ENERGY STAR-kvalifiserte i henhold til gjeldende ENERGY STAR-retningslinjer for energieffektivitet. Alle ENERGY STAR-kvalifiserte datamaskiner har denne logoen: ENERGY STAR-programmet for datamaskiner ble laget av EPA for å fremme energieffektivitet og redusere luftforurensing gjennom mer energieffektivt utstyr i hjem, kontorer og fabrikker. En måte som produktene når dette målet på, er å bruke strømsparingsfunksjonen i Microsoft Windows til å redusere strømforbruket når produktet ikke er i bruk. Ved hjelp av strømsparingsfunksjonen kan datamaskinen starte strømsparingsmodus eller "hvilemodus" etter en periode med uvirksomhet. Ved bruk sammen med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm støtter denne funksjonen også liknende strømsparingsfunksjoner for skjermen. For å dra nytte av denne potensielle reduksjonen i strømforbruket må strømsparingsfunksjonen forhåndsinnstilles for å fungere på følgende måter når systemet går på nettstrøm: Slå av skjermen etter <= 15 minutter (avhengig av modell) Går i hvilemodus etter <= 30 minutter (avhengig av modell) Datamaskinen avslutter hvilemodus når på/av-knappen eller hvilemodusknappen trykkes. Når funksjonen Wake On LAN (WOL) er aktivert, kan datamaskinen også avslutte hvilemodus som respons på et nettverkssignal. Ytterligere informasjon om potensiell sparing med hensyn til strømforbruk og økonomi ved hjelp av strømsparingsfunksjonen finnes på EPAs ENERGY STAR Power Management-nettsted på adressen Mer informasjon om ENERGY STAR-programmet og dets miljøfordeler er tilgjengelig på EPAs ENERGY STAR-nettsted på adressen 10 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

19 Lasersamsvar ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller ytelsesprosedyrer som avviker fra dem som er angitt i installeringshåndboken til laserproduktet, kan føre til skadelige strålingsnivåer. Slik reduserer du risikoen for farlig stråling: Ikke forsøk å åpne modulens kabinett. Det er ingen komponenter på innsiden som kan repareres av brukeren. Ikke bruk kontroller, utfør justeringer eller prosedyrer på laserenheten som ikke er angitt i installeringshåndboken til laserproduktet. La kun autoriserte serviceleverandører reparere enheten. Dette produktet kan være utstyrt med en optisk lagringsenhet (for eksempel en CD- eller DVDstasjon) og/eller en fiberoptisk sender-mottaker. Begge disse enhetene kan inneholde en laser som er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC/EN , og som oppfyller sikkerhetskravene til denne standarden. Alle laserprodukter er i overensstemmelse med de amerikanske FDA-bestemmelsene i 21 CFR og eller er i overensstemmelse med bestemmelsene med unntak av avvik i henhold til laserforskrift nr 50 datert 24. juni Lasersamsvar 11

20 Modemopplysninger ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel i nærheten av et badekar, en håndvask, kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt kjeller eller ved et svømmebasseng. Unngå å bruke dette produktet under en elektrisk storm. Det kan være en liten risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje nær lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyrskapslingen eller berører en ikke-isolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ble levert uten telefonledning, må du kun bruke en telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller høyere. Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i RJ-45-porten (nettverksporten). TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i land og regioner som har godkjenningsmerker angitt på produktmerkingen som du finner på undersiden av datamaskinen eller modemet. Se brukerhåndboken som leveres med produktet, for å forsikre deg om at produktet er konfigurert for landet eller regionen hvor du skal bruke det. Hvis du velger et annet land eller en annen region enn stedet hvor du befinner deg, kan modemet være konfigurert på en måte som er i strid med lover og forskrifter for telekommunikasjon i dette landet eller denne regionen. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere som det skal, hvis feil land eller region er valgt. Hvis du velger et land eller region og får melding om at det ikke er støtte for dette landet eller denne regionen, betyr det at modemet ikke er godkjent for bruk i dette landet eller denne regionen, og at du derfor ikke bør bruke det. 12 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

21 Modemopplysninger for USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. På undersiden av datamaskinen eller modemet er det en etikett som inneholder, sammen med annen informasjon, en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXX. La telefonselskapet få denne informasjonen hvis de ber om den. Anvendbar sertifiseringskontakt USOC = RJ11C. Plugger og kontakter som brukes til å koble dette utstyret til stedets kabel- og telefonnettverk, må være i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. En FCC-kompatibel telefonledning og modulplugg leveres med dette produktet. Den er utformet for å bli tilkoblet en kompatibel modulkontakt. Se monteringsveiledningen hvis du vil ha flere detaljer. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å fastslå antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan føre til at enhetene ikke ringer når det kommer et anrop. På de fleste steder, men ikke alle, bør ikke REN-summen overstige fem (5,0). For å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, med tanke på den totale REN-summen, kan du kontakte det aktuelle telefonselskapet. På produkter godkjent etter 23. juli 2001 er REN for dette produktet en del av produktidentifikatoren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN uten desimaltegn (03 er for eksempel en REN på 0,3). For tidligere produkter vises REN separat på etiketten. Hvis dette HP-utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet på forhånd varsle deg om at det kan være nødvendig å avbryte tjenesten midlertidig. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk mulig, vil ikke telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli meddelt din rett til å levere en klage til FCC hvis du mener det er nødvendig. Telefonselskapet kan gjøre endringer på sine anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis det skjer, vil telefonselskapet sørge for et forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige endringer for å beholde telefontjenesten uten avbrudd. Hvis du får problemer med dette utstyret, kontakter du teknisk støtte. Hvis utstyret har skadelig innvirkning på telefonnettet, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet er løst. Du bør ikke utføre andre reparasjoner på utstyret enn de som beskrives i brukerhåndbokens avsnitt om problemløsing, hvis et slikt avsnitt finnes. Tilkobling til en Party Line Service underlagt statlige tariffer. Du får mer informasjon hos den aktuelle statens Public Utility Commission, Public Service Commission eller Corporation Commission. Hvis det er koblet alarmutstyr til telefonlinjen, må du forsikre deg om at monteringen av HP-utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret. Hvis du har spørsmål om hva som kan deaktivere alarmutstyret, kan du ta kontakt med telefonselskapet eller en kvalifisert montør. Telephone Consumer Protection Act fra 1991 gjør det ulovlig for personer å bruke en datamaskin eller annen elektronisk enhet, inkludert en telefaksmaskin, til å sende en melding hvis ikke meldingen tydelig viser, i topp- eller bunnmargen på hver overførte side eller på første side av overføringen, datoen og klokkeslettet den ble sendt og en identifikasjon av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen, og telefonnummeret til avsendermaskinen eller bedriften, organisasjonen eller personen. (Telefonnummeret som angis, kan ikke være et 800-nummer eller et annet nummer der takstene overskrider takstene for lokal- eller fjernsamtaler). Når du skal programmere denne informasjonen i faksmaskinen, må du følge fremgangsmåten i veiledningen til faksprogramvaren. Modemopplysninger 13

22 Modemerklæringer for USA Se erklæringene nedenfor fra modemleverandøren for modemenheten som er installert i datamaskinen: 14 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

23 Modemerklæringer for Canada Dette utstyret er i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene som er angitt av Industry Canada. Ringerekvivalensnummeret, REN, indikerer hvor mange enheter som det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringspunktet for et grensesnitt kan bestå av et vilkårlig antall enheter. Det eneste kravet er at summen av alle enhetenes REN-verdi ikke overstiger fem (5). REN-verdien til dette terminalutstyret er 1,0. Modemerklæringer for Japan Se den aktuelle sertifiseringsmerkingen nedenfor hvis datamaskinen ikke har japansk sertifiseringsmerke på undersiden. Det japanske sertifiseringsmerket for V.92 56k Data/Fax-modemet er vist nedenfor: Modemopplysninger 15

24 Modemopplysninger for New Zealand Støtte for tale Hvis en terminalutstyrsenhet er godkjent (har fått innvilget "Telepermit"), betyr dette bare at New Zealands telekommunikasjonsmyndigheter ("Telecom") har undersøkt enheten og funnet ut at den oppfyller minstekravene for tilkobling til nettverket. Dette betyr ikke at Telecom anbefaler produktet, og det innebærer heller ikke noen form for garanti. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en forsikring om at en enhet vil fungere feilfritt når den brukes sammen med annet godkjent utstyr (utstyr som har fått "Telepermit") når dette utstyret er av et annet merke eller en annen modell. Det betyr heller ikke at det nevnte produktet er kompatibelt med alle tjenester som tilbys i Telecoms nettverk. Det kan ikke garanteres at dette utstyret vil fungere feilfritt med de høyere hastighetene det er konstruert for, under alle driftsforhold. Telecom påtar seg intet ansvar for problemer som kan oppstå i slike situasjoner. Hvis enheten bruker pulsoppringning, må du være oppmerksom på at Telecom ikke garanterer at våre linjer alltid vil støtte pulsoppringning. Når dette utstyret er koblet til samme linje som annet utstyr samtidig som pulsoppringning brukes, kan det oppstå avvikende ringesignaler og støy, og feiloppringninger kan forekomme. Hvis det oppstår slike problemer, bør brukeren ikke rapportere dette som en feil til Telecoms feilmeldingstjeneste. Noen av parameterne som kreves for å oppnå samsvar med Telecoms krav for innvilgning av Telepermit, er avhengig av annet utstyr (for eksempel datamaskiner) som er koblet sammen med enheten. Tilknyttet utstyr må være satt opp for bruk innenfor de følgende grenseverdiene for å være i samsvar med Telecoms spesifikasjoner: a. Det må ikke skje mer enn ti anropsforsøk til samme nummer innen en 30-minutters periode for en enkelt manuell anropsinitiering. b. Røret må være lagt på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 30 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. c. Når det skjer automatiske anrop til forskjellige numre, må røret være satt til å legges på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 5 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. d. Utstyret skal være stilt inn slik at anrop besvares mellom 3 og 30 sekunder etter at ringesignalet mottas (anbefalt innstilling er mellom 2 og 10). Alle personer som bruker denne enheten til å spille inn telefonsamtaler, skal overholde New Zealands lovgivning. Et av kravene som stilles, er at minst én av personene skal være klar over at samtalen blir tatt opp. Dessuten skal prinsippene i New Zealands lovgivning om personvern (Privacy Act 1993) etterleves med hensyn til hva slags personlig informasjon som innhentes, hva innsamlet informasjon skal brukes til, og hvilke opplysninger som gis videre til andre. Dette utstyret skal ikke være satt opp for automatiske oppringninger til Telecoms nødnummer (111). 16 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

25 Strømledningsopplysninger Hvis datamaskinen eller tilleggsutstyr som er ment brukt sammen med datamaskinen, ble levert uten strømledning, bør du kjøpe en strømledning som er godkjent for bruk i landet eller regionen der du oppholder deg. Strømledningen må passe til produktet og være godkjent for spenningen og strømstyrken som er angitt på produktmerkingen. Spenningen og strømstyrken som strømledningen er godkjent for, bør være større enn spenningen og strømstyrken som er angitt på produktmerkingen. Dessuten må ledningens diameter være minst 0,75 mm² / 18 AWG, og ledningens lengde bør være mellom 1,0 m (3,2 fot) og 2 m (6,56 fot). Hvis du lurer på hva slags strømledning du bør bruke, kan du kontakte den autoriserte tjenesteleverandøren. En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt over eller inntil den. Vær spesielt forsiktig med støpselet, utgangen og punktet der ledningen kommer ut av produktet. Japanske strømledningsopplysninger Strømledningsopplysninger 17

26 DC-plugg for ekstern HP-strømforsyning Opplysninger fra Macrovision Corporation Dette produktet omfatter teknologi for opphavsrettslig beskyttelse som er beskyttet av rettigheter til visse amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheter som innehas av Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettslig beskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er ment brukt i hjemmet og andre steder av begrenset omfang, med mindre annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omvendt kompilering (det å ta programkoden fra hverandre) eller demontering er ikke tillatt. 18 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

27 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Modemopplysninger ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel i nærheten av et badekar, en håndvask, kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt kjeller eller ved et svømmebasseng. Unngå å bruke dette produktet under en elektrisk storm. Det kan være en liten risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje nær lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyrskapslingen eller berører en ikke-isolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ble levert uten telefonledning, må du kun bruke en telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller større. Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i RJ-45-uttaket (Ethernet-nettverk). TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Godkjenninger for telekommunikasjonsenhet Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i land og regioner som har godkjenningsmerker angitt på produktmerkingen som du finner på undersiden av datamaskinen eller modemet. Se brukerhåndboken som leveres med produktet, for å forsikre deg om at produktet er konfigurert for landet eller regionen hvor du skal bruke det. Hvis du velger et annet land eller en annen region enn stedet hvor du befinner deg, kan modemet være konfigurert på en måte som er i strid med lover og forskrifter for telekommunikasjon i dette landet eller denne regionen. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere som det skal, hvis feil land eller region er valgt. Hvis du velger et land eller region og får melding om at det ikke er støtte for dette landet eller denne regionen, betyr det at modemet ikke er godkjent for bruk i dette landet eller denne regionen, og at du derfor ikke bør bruke det. Modemopplysninger 19

28 Modemkunngjøringer for USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. På undersiden av datamaskinen eller modemet er det en etikett som inneholder, sammen med annen informasjon, en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXX. La telefonselskapet få denne informasjonen hvis de ber om den. Anvendbar sertifiseringskontakt USOC = RJ11C. Plugger og kontakter som brukes til å koble dette utstyret til stedets kabel- og telefonnettverk, må være i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. En FCC-kompatibel telefonledning og modulplugg leveres med dette produktet. Den er utformet for å bli tilkoblet en kompatibel modulkontakt. Se monteringsinstruksjonene hvis du vil ha flere detaljer. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å fastslå antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan føre til at enhetene ikke ringer når det kommer et anrop. På de fleste steder, men ikke alle, bør summen av REN ikke overstige fem (5,0). For å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, i henhold til totalt antall REN, kan du kontakte det aktuelle telefonselskapet. På produkter godkjent etter 23. juli 2001 er REN for dette produktet en del av produktidentifikatoren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN uten desimaltegn (03 er for eksempel en REN på 0,3). For tidligere produkter vises REN separat på etiketten. Hvis dette HP-utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet på forhånd varsle deg om at det kan være nødvendig å avbryte tjenesten midlertidig. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk mulig, vil ikke telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli meddelt din rett til å levere en klage til FCC hvis du mener det er nødvendig. Telefonselskapet kan gjøre endringer på sine anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis det skjer, vil telefonselskapet sørge for et forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige endringer for å beholde telefontjenesten uten avbrudd. Hvis du får problemer med dette utstyret, kontakter du teknisk støtte. Hvis utstyret har skadelig innvirkning på telefonnettet, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet er løst. Du bør ikke utføre andre reparasjoner på utstyret enn de som beskrives i brukerhåndbokens avsnitt om problemløsing, hvis et slikt avsnitt finnes. Tilkobling til en Party Line Service underlagt statlige tariffer. Du får mer informasjon hos den aktuelle statens Public Utility Commission, Public Service Commission eller Corporation Commission. Hvis det er koblet alarmutstyr til telefonlinjen, må du forsikre deg om at monteringen av HP-utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret. Hvis du har spørsmål om hva som kan deaktivere alarmutstyret, kan du ta kontakt med telefonselskapet eller en kvalifisert montør. Telephone Consumer Protection Act fra 1991 gjør det ulovlig for personer å bruke en datamaskin eller annen elektronisk enhet, inkludert en telefaksmaskin, til å sende en melding hvis ikke meldingen tydelig viser, i topp- eller bunnmargen på hver overførte side eller på første side av overføringen, datoen og klokkeslettet den ble sendt og en identifikasjon av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen, og telefonnummeret til avsendermaskinen eller bedriften, organisasjonen eller personen. (Telefonnummeret som angis, kan ikke være et 900-nummer eller et annet nummer der takstene overskrider takstene for lokal- eller fjernsamtaler). Når du skal programmere denne informasjonen i faksmaskinen, må du utføre trinnene beskrevet i instruksjonene for faksprogramvaren. 20 Kapittel 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner

29 Modemkunngjøringer for Canada Dette utstyret er i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene fra Industry Canada. REN (Ringer Equivalence Number) indikerer maksimalt antall enheter det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringen på et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter så lenge summen av REN for alle enhetene ikke overstiger 5. REN for dette terminalutstyret er 1,0. Modemkunngjøringer for Japan Se den aktuelle sertifiseringsmerkingen nedenfor hvis datamaskinen ikke har japansk sertifiseringsmerke på undersiden. Det japanske sertifiseringsmerket for LSI Corporation PCI-SV92EX Soft-modemet vises nedenfor: Modemkunngjøringer for New Zealand Hvis en terminalutstyrsenhet er godkjent (har fått innvilget "Telepermit"), betyr dette bare at New Zealands telekommunikasjonsmyndigheter ("Telecom") har undersøkt enheten og funnet ut at den oppfyller minstekravene for tilkobling til nettverket. Dette betyr ikke at Telecom anbefaler produktet, og det innebærer heller ikke noen form for garanti. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en forsikring om at en enhet vil fungere feilfritt når den brukes sammen med annet godkjent utstyr (utstyr som har fått "Telepermit") når dette utstyret er av et annet merke eller en annen modell. Det betyr heller ikke at det nevnte produktet er kompatibelt med alle tjenester som tilbys i Telecoms nettverk. Det kan ikke garanteres at dette utstyret vil fungere feilfritt med de høyere hastighetene det er konstruert for, under alle driftsforhold. Telecom påtar seg intet ansvar for problemer som kan oppstå i slike situasjoner. Hvis enheten bruker pulsoppringning, må du være oppmerksom på at Telecom ikke garanterer at våre linjer alltid vil støtte pulsoppringning. Når dette utstyret er koblet til samme linje som annet utstyr samtidig som pulsoppringning brukes, kan det oppstå avvikende ringesignaler og støy, og feiloppringninger kan forekomme. Hvis det oppstår slike problemer, bør brukeren ikke rapportere dette som en feil til Telecoms feilmeldingstjeneste. Noen av parameterne som kreves for å oppnå samsvar med Telecoms krav for innvilgning av Telepermit, er avhengig av annet utstyr (for eksempel datamaskiner) som er koblet sammen med enheten. Tilknyttet utstyr må være satt opp for bruk innenfor de følgende grenseverdiene for å være i samsvar med Telecoms spesifikasjoner: a. Det må ikke skje mer enn ti anropsforsøk til samme nummer innen en 30-minutters periode for en enkelt manuell anropsinitiering. b. Røret må være lagt på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 30 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. Modemopplysninger 21

30 Talestøtte c. Når det skjer automatiske anrop til forskjellige numre, må røret være satt til å legges på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 5 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. d. Utstyret skal være stilt inn slik at anrop besvares mellom 3 og 30 sekunder etter at ringesignalet mottas (anbefalt innstilling er mellom 2 og 10). Alle personer som bruker denne enheten til å spille inn telefonsamtaler, skal overholde New Zealands lovgivning. Et av kravene som stilles, er at minst én av personene skal være klar over at samtalen blir tatt opp. Dessuten skal prinsippene i New Zealands lovgivning om personvern (Privacy Act 1993) etterleves med hensyn til hva slags personlig informasjon som innhentes, hva innsamlet informasjon skal brukes til, og hvilke opplysninger som gis videre til andre. Dette utstyret skal ikke være satt opp for automatiske oppringninger til Telecoms nødnummer (111). Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet Håndboken inneholder opplysninger om forskrifter for ikke-trådløse og trådløse enheter og om datamaskinproduktet i henhold til regelverk som er spesifikke for enkelte land og regioner. Noen av disse opplysningene gjelder kanskje ikke for ditt produkt. Én eller flere integrerte trådløsenheter kan være installert. Bruk av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff, der farlig gods oppbevares og så videre. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke produktet, bør du spørre om det er tillatt før du slår på enheten. FCC-opplysninger (Federal Communications Commission) Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitale enheter i klasse B i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre retning på eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker hvis du trenger hjelp. Modifikasjoner Kabler FCC krever at brukeren varsles om at eventuelle endringer eller modifikasjoner på utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser i metall for å overholde FCC-reglene. 22 Kapittel 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner

31 Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (bare USA) Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enheten må ikke skape skadelige forstyrrelser, og 2. må kunne motstå eventuelle forstyrrelser den utsettes for, deriblant forstyrrelser som kan føre til driftsforstyrrelser. Hvis du har spørsmål om produktet, kan du kontakte: Hewlett-Packard Company P.O. Box , Mail Stop Houston, Texas Hvis du har spørsmål om denne FCC-erklæringen, kan du kontakte: Hewlett-Packard Company P.O. Box , Mail Stop Houston, Texas Eller du kan ringe (281) Produktet identifiseres ved hjelp av dele-, serie- eller modellnummeret på produktet. Produkter med trådløse lokalnettverksenheter Dette produktet kan inneholde en trådløs LAN-enhet. Denne enheten må ikke plasseres i nærheten av eller drives sammen med en annen antenne eller sender. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvensstråling Den utstrålte utgangseffekten for denne enheten er under FCCs grenser for radiofrekvenseksponering. Enheten bør likevel brukes på en slik måte at muligheten for menneskelig kontakt minimeres ved normal drift. Ved normal drift: Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens dokumentasjon for å finne plasseringen av den trådløse antennen. FORSIKTIG: Ved bruk av IEEE a trådløst LAN er dette produktet begrenset til innendørs bruk fordi det bruker frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC-reglene krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for å redusere muligheten for skadelige forstyrrelser for mobile satellittsystemer som bruker samme frekvens. Høyfrekvent radar er tilordnet som primærbruker av båndene på 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake forstyrrelser for og/eller skade på denne enheten. Telekommunikasjonserklæring for Australia Datamaskinen må være koblet til telekommunikasjonsnettverket via en linjekabel som oppfyller kravene i AS/CA S008. ADVARSEL: Modemer uten integrert RJ11-kontakt som leveres med denne datamaskinen, bør ikke installeres i andre enheter. Dette utstyret innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Ved normal bruk vil en avstand på 20 cm være tilstrekkelig til at eksponeringen for radiofrekvent stråling kommer innenfor grenseverdiene som er satt i Australia og New Zealand. Opplysninger for Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet 23

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

supportguide innhold hp pavilion hjemme-pc

supportguide innhold hp pavilion hjemme-pc innhold hp pavilion hjemme-pc garantiog supportguide hvor kan du få hjelp? garanti- og lisensinformasjon samsvarserklæring driftsspesifikasjoner lovgivning og sikkerhet, informasjon Før du tar kontakt

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Presario Sikkerhetsinformasjon

Presario Sikkerhetsinformasjon www.compaq.no Presario Sikkerhetsinformasjon www.compaq.no 2001 Compaq Computer Corporation. Med enerett. Compaq og Compaq-logoen er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 750 http://no.yourpdfguides.com/dref/587969

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 750 http://no.yourpdfguides.com/dref/587969 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 750. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 750 i bruksanvisningen

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok My Net AC Wi-Fi Bridge Brukerhåndbok WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares

Detaljer

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

Aspire L Series. Brukerhåndbok

Aspire L Series. Brukerhåndbok Aspire L Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire Series Opprinnelig utgave: 09/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer