Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)"

Transkript

1 Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift

2 KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk. Det omfatter kunnskap om språket og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk og egne læringsbehov og velge egnede strategier og arbeidsmåter er nyttig for å lære og å bruke det engelske språket. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære engelsk 3. identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring 4. velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lytte, tale og samtale og å bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i tale og samtale. Det omfatter også å bruke språket med tydelig uttale og intonasjon. Hovedområdet innebærer å lytte til, forstå og bruke det engelske språket i ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer er her et viktig element. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt muntlig språk. Bruk av ulike medier og ressurser, og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentralt i dette hovedområdet. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 5. velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet 6. forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 7. vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker 8. forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 9. lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner 10. uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon 11. uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner 12. innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill 2

3 13. bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon 14. forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lese og skrive og å bruke hensiktsmessige lese- og skrivestrategier. Hovedområdet omfatter å lese varierte typer tekster på engelsk for å stimulere til leseglede og opplevelse, og for å forstå og tilegne seg kunnskap. Det innebærer mengdelesing som fremmer språkforståelse og tekstkompetanse. Lesing av ulike typer tekster kan legge grunnlag for personlig vekst, modning og kreativitet og gi inspirasjon til egen tekstskaping. Hovedområdet omfatter også å skrive engelske tekster i ulike kommunikasjonssituasjoner for å stimulere til skriveglede og opplevelse, og for å forstå og tilegne seg kunnskap. Dette dreier seg også om tilpasning av språket til formål og mottaker, blant annet gjennom å skille mellom formelt og uformelt skriftlig språk. Hovedområdet innebærer å utvikle ordforråd og bruke rettskriving,idiomatiske strukturer og grammatiske mønstre i skrift. Det omfatter også å skape struktur og sammenheng i tekster. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 15. velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 16. forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 17. vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker 18. forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster 19. lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner 20. bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving 21. skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 22. bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst 23. bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i engelskspråklige land, og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om å tilegne seg kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres levesett og kulturer. 3

4 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 24. drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge 25. gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA 26. drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land 27. beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land 28. lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer 29. samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Arbeidsmåter: lese kjente og ukjente tekster høytlesing og stillelesing gjenfortelling av innhold i lesestykker diskusjoner og samtaler i gruppe og klasse lytting pararbeid/gruppearbeid samtaler i gruppe/kasse framføring i klasse/ minitalks gloseprøver/tester individuelt arbeid med skriftlige oppgaver, bokanmeldelser og tekstskriving 4

5 Grunnleggende ferdigheter: Lesing: - uttale - intonasjon - flyt - innholdsforståelse i ulike tekster Regning: - lese tabeller og tolke og forstå grafiske framstillinger - omregne grader - sammenligne og regne ut avstand - valuta Å kunne skrive: - skrive tekster i ulike sjangre - skrive for å kunne reflektere over kunnskapsstoffet i de ulike kapitlene - skrive for å utvikle tanker og ideer Å kunne uttrykke seg muntlig: - lytte og forstå engelsk tale - gjenfortelle med egne ord - bruke språket selv i forberedte og uforberedte samtaler - reflektere over ulike tekster - presentere stoff alene og i gruppe Å kunne bruke digitale hjelpemidler: - bruke pc når de skriver tekster - bruke internett og finne relevant informasjon til dig into it- oppgavene til de ulike tekstene - bearbeide digitale tekster - lære seg kildekritikk - lage og bruke en power point presentasjon

6 Vurderingskriterier engelsk muntlig 6 og 5: Eleven tar initiativ og viser stor grad av kunnskap, innsikt og modenhet i forhold til de temaene som blir tatt opp. Han/hun gir uttrykk for egne meninger, tanker og holdninger. Kommunikasjonen stopper ikke opp på grunn av mangel på forståelse, og uttale og intonasjon er god. BREDDE KORREKTHET FLYT SAMHANDLING TEKSTBINDING Har tilstrekkelig bredde i språket, både når det gjelder ordforråd og strukturer til å gi uttrykk for meninger om de emnene som blir behandlet og gi klare beskrivelser uten mye leting etter ord og uttrykk. Behersker en del idiomatiske uttrykk. Viser sikkerhet i bruk av strukturene i språket, og det han/hun sier er stort sett riktig formelt sett. Kan rette opp eventuelle forsnakkelser. Er i stand til å ta ordet og beholde det i lengre perioder. Selv om det kan forekomme nøling under leting etter ord og uttrykk, er det få pauser. Kan stanse en samtale, gripe ordet underveis i samtalen og avslutte samtalen når det er naturlig. Kan bidra til at samtalen flyter ved å bruke vendinger som gir uttrykk for at han/hun forstår, stille spørsmål når noe er uklart og be om andres mening. Kan bruke vanlige former for tekstbinding til å knytte sammen språket slik at framstillingen og/eller samtalen virker sammenhengende. 4 og 3: Eleven tar initiativ, men har noe mindre grad av kunnskap, innsikt og modenhet i forhold til temaene som blir tatt opp. Han/hun kan i noen grad gi uttrykk for egne tanker, holdninger og meninger. Uttale og intonasjon er stort sett god nok til å bli forstått. 4: BREDDE KORREKTHET FLYT SAMHANDLING TEKSTBINDING Har tilstrekkelig språklig bredde til å greie seg i de fleste dagligdagse Viser mindre grad av sikkerhet i bruk av strukturene i språket, særlig når mer Kan holde det gående språklig, selv med pauser for å lete etter ord og uttrykk og for å gjøre seg Kan starte, holde gående og avslutte en enkel samtale om dagligdagse emner fra Kan bruke en del former for tekstbinding 6

7 situasjoner, og tilstrekkelig ordforråd til å kunne delta i diskusjoner i klassen uten for mye nøling og omskrivinger kompliserte formuleringer er nødvendig. Gjør noen kommunikasjons- forstyrrende feil forstått. Dette gjelder særlig bruk av språket i sammenhengende framstilling. læreplanen. Kan gi tilbakemelding på om andres budskap er oppfattet. 3: BREDDE KORREKTHET FLYT SAMHANDLING TEKSTBINDING Bruker enkle setnings- mønster og et relativt enkelt ordforråd for å snakke om dagligdagse situasjoner og for å delta i diskusjoner i klassen Kan bruke enkle strukturer, men gjør systematiske feil som forstyrrer kommunika- sjonen i mange sammenhenger Greier korte vendinger i samtale, selv om pauser og omformuleringe r er nødvendig Kan spørre og svare på spørsmål om dagligdagse emner. Har problemer med å holde en samtale gående uten hjelp. Bruker enkle former for tekstbinding, slik som and, but, because og then. 2 OG 1: Eleven viser mangelfulle kunnskaper om de temaene som tas opp, og klarer i liten grad å gi uttrykk for tanker og meninger. Uttale og intonasjon er ikke god nok til å bli forstått uten problemer. BREDDE KORREKTHET FLYT SAMHANDLING TEKSTBINDING Har et svært snevert ordforråd og strukturer og kan stort sett bare snakke om dagligdagse emner Viser stor grad av usikkerhet selv ved bruk av enkle strikturer Greier korte, isolerte setninger, ofte med pauser for å lete etter ord og uttrykk og med uttaleproblemer Kan spørre og svare enkelt på spørsmål om kjente emner. Greier noe samhandling, men er avhengig av samtalepartners gjentagelser og omformuleringer Bruker svært enkle former for tekstbinding, stort sett bare and og but 7

8 Vurderingskriterier for engelsk skriftlig Kompetansenivå Karakteren 2 Eleven kan: Karakteren 3 og 4 Eleven kan: Helhetsvurdering - svare på oppgaven av teksten på en enkel måte Oppbygning og innhold - skrive en tekst der det kan hentes ut et innhold - sette sammen setninger etter hverandre til en enkel tekst - svare på oppgaven, men ikke nødvendigvis med et fullstendig relevant innhold - formidle et budskap - skrive om et emne med et relativt enkelt innhold og med en viss grad av selvstendighet - bruke innhold fra kilder på en ansvarlig måte - skrive en tekst med en viss grad av grunnstruktur og bruk av avsnitt som til en viss grad er tilpasset kommunikasjons- situasjonen - skrive en sammen- hengende tekst - skrive en tekst med enkel tekstbinding Karakteren 5 og 6 Eleven kan: - besvare oppgaven på en relevant måte - presentere et budskap på en selvstendig og tydelig måte - gjøre rede for et emne på en utfyllende måte - bruke innhold fra ulike kilder på en kritisk og ansvarlig måte - Skrive en tekst med en passende struktur og en hensiktsmessig bruk av avsnitt som er tilpasset kommunikasjons- - situasjonen - Skrive en tekst med logisk oppbygning og god flyt - Skrive en tekst med en rimelig variert bruk av tekstbinding 8

9 Språk - bruke et svært enkelt ordforråd - uttrykke en mening selv om språket kan inneholde mange feil - bruke enkel ortografi og tegnsetting - bruke et ordforråd som er stort nok til å skrive en tekst om et kjent tema - i noen grad bruke språkets grunnleggende formverk - i noen grad variere setningsbygningen - bruke et ordforråd som er stort nok til å uttrykke det meste om et gitt tema - bruke språkets grunnleggende formverk med en del presisjon - variere setningsbygningen - bruke ortografi og - bruke ortografi og tegnsetting med noe tegnsetting med en del presisjon presisjon Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn den som er beskrevet her. 9

10 Fremdriftsplan høsten 2013: August September Tids- periode Tema The USA Pronouns Questions Adjectives Pensum sider A- Book: Chapter 1 p B- Book: p The Internet DVD Kompe tanse mål 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 Arbeidsmåter - Lytte - Lese - Innlæring av nye ord - gloseprøver - Gjenfortelle innhold - Samtale/refleksj on - Presentere for klassen - Skrive saktekster Oktober November 41 Høstferie American Litterature Verbs Move Your Body Any, some og andre tilsvarende ord Choose your own book. B book p A- Book: Chapter 2 p B- Book: p and 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 - Gjenfortelle innhold - Lese - Presentere for klassen - Skrive - lese kjente og ukjente tekster høytlesing og stillelesing - gjenfortelling av innhold i lesestykker Desember Christmas stories The Christmas gospel Verbs B- Book: p and p P: The Internet - lese kjente og ukjente tekster høytlesing og stillelesing - gjenfortelling av innhold i lesestykker - Individuelle oppgaver fra valgfrie tekster, muntlig og skriftlig Presentere i klassen 10

11 Fremdriftsplan våren 2014: Januar Februar Tids- periode 1 og Tema Film Magic Verbs Adverbs Conjunctio ns Subordinat ing conjunctio ns Pensumsid er: A- Book: Chapter 3 p B- Book: p , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29 lese kjente og ukjente tekster høytlesing og stillelesing gjenfortelling av innhold i lesestykker diskusjoner og samtaler i gruppe og klasse lytting pararbeid/grupp earbeid samtaler i gruppe/kasse framføring i klasse/ minitalk s gloseprøver/test er individuelt arbeid med skriftlige oppgaver, bokanmeldelser og tekstskriving Mars 7 8 Vinterferie 9 Shadows of the Past 10 News 11 Possesives Presentasjon av 12 selvvalgt tema 13 A- Book: Chapter 6 p B- Book: p. 90 and 173 Newspapers and the Internet 1,4,5,8,9,10, 11,12,25,27, 28,29 14 Påskeferie April Poetry Deter- miners B- Book: p and p. 168, 172 1,2,4,5,8,9,1 0,11,12 11

12 17 Numerals Mai Juni The dream of America o Demonstra tives o Prepositio ns Repetisjon! A- Book: Chapter 7 p B- Book: p and p The Internet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29 12

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer