RESONANSPROBLEM I FORDELINGSNETT KNYTTET TIL KONDENSATORER FOR FASEKOMPENSERING MÅLINGER, SIMULERINGER OG ANALYSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESONANSPROBLEM I FORDELINGSNETT KNYTTET TIL KONDENSATORER FOR FASEKOMPENSERING MÅLINGER, SIMULERINGER OG ANALYSER"

Transkript

1 RESONANSPROBLEM I FORDELINGSNETT KNYTTET TIL KONDENSATORER FOR FASEKOMPENSERING MÅLINGER, SIMULERINGER OG ANALYSER Av: Trond Toftevaag, Atsede Endegnanew, NTNU, Helge Seljeseth, SINTEF Energi, Rune Paulsen, NTE Sammendrag Klager på elkvaliteten fra sluttbrukere i et lavspennings fordelingsnett ga opptakten til en større undersøkelse i det aktuelle forsyningsområdet, der det i første omgang ble foretatt målinger i utvalgte punkter i det aktuelle nettet, både på lavspennings- og høyspenningsnivå. Klagene var relatert til lavfrekvent, godt synlig flimmer i belysningsutstyr med elektroniske dimmere. Frekvensen for flimmeret var på ca. 2 Hz. Målingene avslørte at den synlige 2 Hz flimmerkomponenten skyldtes fluktuasjoner i spenningen der spesielt den 7.harmoniske komponenten varierte ganske kraftig i amplitude. Amplitudevariasjonen foregikk med en frekvens nær 2 Hz. Det viste seg etter hvert at de rapporterte elkvalitetsproblemene kunne knyttes til resonans mellom en nettrelatert harmonisk kilde og kondensatorer for fasekompensering av større, høyspennings asynkronmaskiner installert i en pumpestasjon (som mates via 22 kv) i det aktuelle forsyningsområdet. Rapporten gir en beskrivelse av det aktuelle resonansproblemet, med hovedvekt på de viktigste måle- og analyseresultatene. Målinger i pumpestasjonen uten kondensatorbatterier innkoplet viser at nivået for den 7. harmoniske komponenten er redusert med ca. en faktor 8 sammenlignet med driftssituasjon hvor batteriene var innkoplet. Analyser av resonans gjennomført både via forenklete beregninger og datamaskinbasert modellering/simulering viser at forenklet metode gir resultater i god overensstemmelse med de mer detaljerte beregningene i dette tilfellet. Verdiene for resonansfrekvensen for de ulike analysetilfellene viser imidlertid et avvik i forhold til måleresultatene. Dette vil bli fulgt opp i et videre arbeid. Innledende studier indikerer at den problematiske 2-Hz komponenten i (momentanverdien for) spenningen i det aktuelle nettet skyldes en «interaksjon» mellom stator- og rotorsiden i asynkronmotorene i pumpestasjonen. Dette vil bli fulgt opp i et videre arbeid. Identifisering av den "nett-relaterte" harmoniske kilden er (så langt) ikke foretatt. Dette vil også bli fulgt opp i et videre arbeid. 413

2 1. INNLEDNING Spenningskvalitetsproblemet presentert i denne rapporten førte til kundeklager til et norsk nettselskap selv om flimmernivå var lavt i henhold til internasjonale standarder. Kundene klagde på veldig synlige lysforstyrrelser i belysningsutstyr bak elektroniske dimmere ved enkelte tidspunkt på døgnet. Nettselskapet i området gjennomførte målinger for å vurdere situasjonen. Målingene ble gjennomført med instrumenter som måler i henhold til den norske «Forskrift om Leveringskvalitet i kraftsystemet» [1] (oppfyller også EN50160 [2]). Målingene som ble gjennomført ved bruk av MedCal instrumenter viste ingen høye flimmernivå eller hurtige spenningsendringer, men kundene hadde klart å filme og bevise det synlige flimmeret i måleperioden. Problemet vedvarte med ujevne mellomrom og SINTEF Energi ble involvert i saken. Nye målinger ble gjennomført hos en av kundene i området med beskjed om at kunden samtidig måtte notere ned tidspunkt når flimmeret oppstod. De nye målingene ble gjennomført ved hjelp av mer avanserte Elspec-instrumenter [5]. Disse målingene ble foretatt i flere uker fra ca. medio oktober Målingene foregikk samtidig både hos sluttbruker og i det overliggende høyspennings fordelingsnettet. Disse målingene avslørte at den synlige 2 Hz flimmerkomponenten skyldtes fluktuasjoner i spenningen der spesielt den 7.harmoniske komponenten (men også til en viss grad den 5.harmoniske komponenten) varierte ganske kraftig i amplitude. Denne amplitudevariasjonen foregikk med en frekvens nær 2 Hz. Flere målinger ble gjort andre steder i nettet og den samme 7. harmoniske komponenten viste seg ved ulike tidspunkt. Etter hvert oppdaget nettselskapet at tilstedeværelsen av den 7. harmoniske komponenten var 100 % sammenfallende med kjøring av en pumpestasjon i samme nettområde. Når pumpestasjonen var i drift var lysflimmeret synlig og når pumpestasjonen stoppet forsvant lysflimmeret. Det ble gjennomført flere målinger i selve pumpestasjonen, og mistanken ble etter hvert rettet mot motorene i pumpestasjonen. Mye litteratur er studert og flere teorier lansert, men problemet var å bevise hvor den forstyrrende 2 Hz komponenten i spenningen kom fra. (Det var denne 2 Hz komponenten som var synlig i belysningsutstyret hos kundene). Det har ikke vært mulig å finne beskrivelser og/eller teoretisk baserte forklaringer fra undersøkelsene som forklarer at motorene skal kunne generere en (ca.) 2 Hz forstyrrelse i spenning og/eller 414

3 strøm. (Det har heller ikke vært mulig å få fremskaffet informasjon om design av stator- og rotorviklingene ifra motorfabrikanten). Det ble dernest fremmet en ide om at 2-Hz problemet kunne ha sammenheng med en resonans relatert til en (antatt) harmonisk kilde i det overliggende nettet, nettets impedanser og kondensatorbatteriene for fasekompensering av asynkronmotorene i pumpestasjonen. Dette forhold er blitt undersøkt via følgende innfallsvinkel: forenklet beregning modellering/simuleringer målinger Resultater fra disse analysene og målingene representerer hovedbidraget i nærværende artikkel, og presenteres i egne kapitler nedenfor. Hypotese om primær årsak til 2-Hz problemet er beskrevet (stikkordsmessig) under «Konklusjon». 2. MÅLINGER GJENNOMFØRT I PUMPESTASJONEN I 2012 I samarbeid med netteier gjennomførte SINTEF Energi målinger i pumpestasjonen i 2012 med det mål å samle mer informasjon om de elektriske forholdene for de aktuelle asynkronmotorene under ulike driftsforhold enn det man hadde oppnådd via de tidligere målingene. Målingene ble foretatt med instrumenter av fabrikat Elspec på både 22 kv siden og 6,6 kv siden av transformatoren i pumpestasjonen. Se Figur 1 for nærmere detaljer. Data for asynkronmotorene: Merkespenning: 6.6 kv Merkefrekvens: 50 Hz Merkeeffekt: 1.75 MW Merke rotasjonshastighet: 742 rpm Rotor: viklet rotor og sleperinger Kondensatorer for reaktiv kompensering: 600 kvar (per motor) Startmetode for motorene: motstander (eksterne) i rotorkretsen (motor-kontrollert børsteløfter og 7 trinns startmotstander). Pumpesettene er for øvrig utstyrt med horisontal, tørrmontert, dobbelrotor pumpe. 415

4 22 kv 6.6 kv IM 1 IM 2 IM 3 PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 = Voltage and current measurement = Current meas. (Sept. 2013) Figur 1. Enlinjeskjema for pumpestasjonen. Målepunktene er angitt i figuren. Målinger utført vha. Elspec G4430 (22 kv) og G4500 (6,6 kv). Hovedobservasjoner fra disse målingene i pumpestasjonen er som følger: Det er en markant 7. harmonisk komponent i både spenning og strøm, både på 6,6 kv nivå og på 22 kv nivå. Figur 2 viser dette mer detaljert referert 6,6 kv. Nivået for den 7. harmoniske komponenten (i både spenning og strøm) øker med antall motorer som er i drift. Se Figur 5 for detaljer (fra september 2013). Dette gjelder også for den 7. harmoniske komponenten i strømmen for motor nr. 1. Det observeres en markant (ca.) 2 Hz variasjon i den 7. harmoniske komponenten. Denne 2 Hz variasjonen er også observerbar i momentanverdien for den grunnharmoniske spenningen; se Figur 2. Frekvensen for 2 Hz variasjonen er ikke konstant over måleperiodens varighet (det ble målt ca. 4 timer i oktober 2012): frekvensen øker fra ca. 1,9 Hz til ca. 2,1 Hz i løpet av måleperioden. Amplituden for denne 2 Hz komponenten, referert den 7. harmoniske komponenten i spenningen på 6,6 kv nivå øker med antall motorer som er i drift, fra ca. 1 % for én motor via ca. 3 % for to motorer til ca. 7 % for tre motorer i drift. Se Figur 5 for detaljer (fra sept. 2013). (For hver motor som settes i drift innkoples også tilhørende kondensatorbatteri). 416

5 Den 7. harmoniske komponenten (spenning og strøm) viser et markant lavfrekvent «bølgemønster» når hhv. 2 og 3 motorer er i drift. Frekvensen for dette «bølge-fenomenet» er høyere når 3 motorer er i drift enn når to motorer er i drift. Se Figur 3 for detaljer. Et eksempel på tidsplott fra målingene foretatt i oktober 2012 er vist i Figur 2. Analyseresultatene (tidsplottene) er generert via Elspec's egen software. Figur 2. Utsnitt av målinger i pumpestasjonen tirsdag 23. oktober Fra øverst til nederst: 7. harmonisk komponent i fasespenningen L1 (i %) på 6,6 kv nivå, 7. harmonisk komponent i linjespenningen L12 (i %) på 6.6 kv nivå, momentanverdien av fasespenningen L1 (utsnitt) på 6.6 kv nivå, momentanverdien av fasestrømmen L1 (utsnitt) til én motor (6,6 kv nivå). Figuren viser et utsnitt (med varighet 10 s) av målingene foretatt 23. oktober 2012 på 6,6 kv samleskinne i pumpestasjonen. Strømmålingen omfatter strøm til én av de tre motorene. Alle tre motorene er i drift under denne målingen. Belastningen for motorene tilsvarer ca. merkelast. Det bemerkes at måleresultatene for 7. harmonisk komponent i spenningen ikke representerer høyeste verdi fra disse målingene. Det observeres her et markant "beat"-mønster i momentanverdien for både spenning og strøm. "Beat"-frekvensen er på ca. 2 Hz. I tillegg observeres en tilsvarende "beat" i den 7. harmoniske komponenten av spenningen. 417

6 Figur 3 nedenfor viser det ovennevnte «bølge-mønsteret» i den 7. harmoniske komponenten i hhv. strøm og spenning på 6,6 kv nivå i pumpestasjonen. Den nevnte 2-Hz variasjonen i signalene er også tydelig. Figur 3. Den 7. harmoniske komponenten i hhv. spenning og strøm målt på 6,6 kv nivå i pumpestasjonen. 2-Hz komponenten er tydelig i dette tidsplottet. Alle tre motorene i drift ved ca. nominell effekt. Måleresultatene viser altså at spenningen på motorklemmene inneholder en markant 7. harmonisk komponent der amplituden kortvarig går opp mot 8 % når alle tre motorene er i drift. Kravene til overharmoniske i FoL og EN50160 baserer seg på 10 minutts gjennomsnittsverdier. Så selv om amplitudeverdien på den 7.harmoniske var opp mot 8 % er 10 minutts gjennomsnittsverdien av den 7.harmoniske under kravet som er 5 %. Utfordringen for belysningsutstyret var altså den betydelige variasjonen med ca. 2 Hz i spesielt den 7.harmoniske komponenten. Strømmen til motorene inneholder en 7. harmonisk komponent som fluktuerer helt fra 0,1 % til 13,4 % av strømmens grunnharmoniske komponent (50 Hz) ved samme driftssituasjon. I tillegg inneholder strøm og spenning en noe lavere 2 Hz variasjon for 5. harmonisk komponent. 3. HARMONISK ANALYSE Resonansfrekvensen for parallell-resonans (strøm-resonans) kan overslagsmessig beregnes via følgende formler [3]: fr = n f (1) 1 418

7 hvor f = resonansfrekvensen [ Hz] r f1 = grunnharmonisk frekvens [ Hz] n = ordenstallet Ordenstallet kan bestemmes via følgende ligning: n X X = C = k (2) L S Q C hvor X C = reaktansen for kapasitanser i linjer og (f.eks.) utstyr for fasekompensering [Ω] X L = reaktansen for serieimpedansen i (bla.) linjer og transformatorer [Ω] S k = kortslutningsytelsen for det punkt i nettet der fasekompenseringen er installert [VA] Q C = ytelsen for kapasitansene (kondensatorbatteriene) [var] Kortslutningsytelsen S k for det aktuelle tilknytningspunktet for de tre asynkronmotorene og kondensatorbatteriene (6,6 kv samleskinne i pumpestasjonen) er beregnet til 55 MVA, basert bl.a. på informasjon fra nettselskapet angående kortslutningsytelsen på 22 kv nivå i pumpestasjonen. Ytelsen for hvert av kondensatorbatteriene er oppgitt til 0,6 MVAr. Dette gir følgende resultater for resonansfrekvensen i nettet, basert på lign. (1): Tabell 1. Resonansfrekvens for nettet, basert på lign. (1) Antall kondensator- Batterier Resonansfrekvens [Hz] Disse overslagsberegningene indikerer at det med tre pumper/kondensatorbatterier innkoplet kan forventes resonans «i området» ca harmoniske ( Hz). Det er også etablert en simuleringsmodell for det aktuelle nettet med det formål å foreta en mer detaljert kartlegging av frekvensresponsen for nettet. Modellen omfatter en større andel av linjer og kabler i det overliggende nettet foran pumpestasjonen (opp til 132 kv nivå). 419

8 Asynkronmotorene er modellert som passive belastninger (R og X) i dette tilfellet. Modellering/simuleringer er foretatt i SIMPOW [3]. Resultatene fra frekvensanalysen viser at det er god overensstemmelse mellom overslagsberegningene og (de antatt mer nøyaktige) simuleringsresultatene mht. verdien for selve resonansfrekvensen One motor Two motors Three motors 250 Voltage[kV] Frequency[Hz] Figur 4. Resultater fra frekvensresponsanalyse for aktuelt nett (SIMPOWsimulering). Injeksjon av 1 pu strøm på 6,6 kv node i pumpestasjon (i simuleringsmodell). Disse resultatene indikerer at det kan forventes høyest verdi for den 7. harmoniske komponenten (350 Hz) for driftstilfellet med to motorer (og to kondensatorbatterier). Målingene viser at den høyeste verdien for den 7. harmoniske komponenten oppstår når tre motorer (med kondensatorbatterier) er i drift. Den 7. harmoniske komponenten er også den desidert mest markante av de overharmoniske komponentene for dette driftstilfellet. Årsaken til denne forskjellen vil bli undersøkt i et oppfølgingsprosjekt. Kurvene viser uansett at det kan forventes en betydelig forsterkning i 7. harmoniske i spenningen ved pumpestasjonen av signalet fra en ytre kilde ved 350 Hz (ca. 10 ganger når 3 motorer er i drift). 4. MÅLINGER I PUMPESTASJONEN I 2013 Det ble foretatt nye målinger i pumpestasjonen i september Formålet var å klarlegge hvorvidt 2-Hz problemet kunne ha sammenheng med en resonans relatert til en (antatt) harmonisk kilde i det overliggende nettet eller ikke. 420

9 Noen utvalgte resultater fra disse målingene og målingene gjennomført i oktober 2012 er gjengitt i det følgende. Figur 5. Den 7. harmoniske komponenten i linjespenningen (%) på 6,6 kv i pumpestasjonen. Målinger foretatt i oktober Kurveformen for strømmen i kondensatorbatteriet for motor M1, for ca. én periode (50 Hz) er vist i Figur 6. Den kraftig deformerte kurveformen forteller tydelig at det her er snakk om et resonansfenomen. (Det er (så langt) ikke foretatt ytterligere analyser av dette signalet). Figur 6. Kurveformen for strømmen til kondensatorbatteri for motor M1 i pumpestasjonen. Måling er foretatt i september Tidsaksen: ca. 25 ms. 421

10 Figur 7 viser utviklingen for den 7. harmoniske komponenten i spenningen i relasjon til antall motorer og kondensatorbatterier som er innkoplet i anlegget. Den siste delen av kurven (til høyre) viser at den 7. harmoniske komponenten i spenningen er redusert til ca. 0,7 % når 2 motorer og ingen kondensatorbatterier er innkoplet. Figur 7. Den 7. harmoniske komponenten i linjespenningen (%) på 6,6 kv nivå i pumpestasjonen. Målinger foretatt i september Figur 8 viser den 7. harmoniske komponenten i spenningen når 3 motorer og ingen kondensatorbatterier er innkoplet. Nivået er redusert til under 1 %, altså med en faktor på ca. 8 i forhold til driftssituasjonen der alle kondensatorbatteriene (og motorene var innkoplet). 422

11 Figur 8. Den 7. harmoniske komponenten i linjespenningen (%) på 6,6 kv nivå. Alle 3 motorer i drift uten kondensatorbatteriene. September Observasjoner hos sluttbruker etter at kondensatorbatteriene i pumpestasjonen er tatt ut av drift, viser at den problematiske 2 Hz komponenten fortsatt ikke er borte, men nå med lavere intensitet. Forholdene har altså blitt betydelig bedre, men fremdeles kan det observeres godt synlige lysvariasjoner hos sluttbruker når pumpene er i drift, spesielt når dimmer er innstilt lavt og det er ellers er mørkt i rommet. Dette vil bli fulgt opp i et videre arbeid. 5. KONKLUSJON Den målte 7. harmoniske komponenten i klemmespenningen for asynkronmotorene i pumpestasjonen skyldes resonans mellom overliggende nett og kondensatorbatteriene for fasekompensering av motorene. Målingene i anlegget uten kondensatorbatterier innkoplet viser at nivået for den 7. harmoniske komponenten er redusert med ca. en faktor 8. Det observeres imidlertid fortsatt godt synlige lysvariasjoner med frekvens ca. 2 Hz hos sluttbruker når pumpene er i drift (uten kondensatorbatterier). Den harmoniske analysen indikerer at overslagsberegninger kan gi en god pekepinn på forventet verdi for resonansfrekvensen i et gitt nett der det anvendes kondensatorer for fasekompensering. Et faktisk resonansproblem vil først oppstå når det eksiterer en harmonisk kilde i det aktuelle nettet med «riktig» frekvens. Denne kilden er ikke identifisert i den aktuelle saken. Innledende studier og analyser indikerer at den problematiske 2-Hz komponenten i (momentanverdien for) spenningen i det aktuelle nettet 423

12 (og hos den aktuelle sluttbrukeren) skyldes en «interaksjon» mellom stator- og rotor siden i asynkronmotorene i pumpestasjonen, ved at (særlig) den 7. harmoniske komponenten i spenningen gir opphav til rotor-genererte overharmoniske komponenter i klemmespenningen med en frekvens som er «i nærheten» av frekvensen for den 7. harmoniske, og at disse komponentene interfererer på en slik måte at det oppstår en lavfrekvent forstyrrelse i nettspenningen. Denne antakelsen vil bli fulgt opp i et videre arbeid. Resultatene planlegges publisert. 6. REFERANSER [1] «Forskrift om Leveringskvalitet i kraftsystemet», FoL. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. [2] EN50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks CENELEC [3] Kjell Sand: Overharmoniske i kraftnett. Notat datert SINTEF Energiforskning AS. Trondheim. [4] SIMPOW [5] Elspec instrumenter: 424

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett

Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett Kjell Vegard Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud

Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Optimal forvaltning av reaktiv effekt i regionalnettet i Buskerud Harald Hole Dietrichson Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Arne Torstein Holen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft

Prosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. Omfang i studiepoeng: 15. Fagområde: Elkraft 1 Prosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Elkraft Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel:

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD

OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD OPTIMAL PRODUKSJON AV REAKTIV EFFEKT I REGIONALNETTET I TELEMARK & VESTFOLD Martin Eldrup Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen

Lading av elbil med EV PowerCharger. Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Lading av elbil med EV PowerCharger Magnus Grøtterud Jonathan Jørstad Sindre Heimly Brun Tor Martin Iversen Institutt for Elkraftteknikk NTNU 2010 Forord Bruken av elektriske biler øker, og reduksjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER PUBLIKASJONS NR 348-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD OG SPENNINGSFORSTYRRELSER - HUSHOLDNINGER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer