Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

2 Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, Kommuneloven og God kommunal regnskapsskikk (KRS). Årsberetningen er styrets/foretakets formelle rapportering iht ovennevnte krav. Første del omtaler foretaks formalia og styrets arbeid. Under mål og resultater rapporteres målsetting og status for foretakets fem driftsenheter. I siste del omtales økonomi, utfordringer og besøksstatistikk. Forsidefoto: Lusie Frostvoll Kuraas, 13 år Camp Svalbard

3 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Foretakets formål... 3 Organisering... 3 Likestilling og etisk standard... 4 Mål og resultater... 5 Brukerstatistikk... 5 Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Rapportering pr enhet... 5 Longyearbyen folkebibliotek... 5 Longyearbyen kulturhus Longyearbyen Kino Galleri Svalbard Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen Svalbardhallen Resultat og økonomisk stilling Forhold av vesentlig betydning for Foretaket Besøksstatistikk Arrangementer

4 Foretakets formål Foretakets formål er å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. For å ivareta dette består kulturvirksomheten av følgende kjernevirksomheter: Longyearbyen folkebibliotek Arealer leies av Lompensenteret AS. Flytting er til vurdering Svalbardhallen med nærmiljøanlegg og løypemaskin Hallen er organisert som et A/L Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino Arealer leid av Bydrift KF Ungdomsklubben / Selvstyrt ungdomshus / Ung i Longyearbyen / Ungdomsrådet håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Målet er å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Organisering Styrets arbeid Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF består av fire representanter fra Longyearbyen lokalstyre, to representanter fra frivillige lag og foreninger, en representant fra de ansatte og en representant fra Longyearbyen ungdomsråd (observatør med tale- og forslagsrett). Styret hadde følgende sammensetning ved årsskiftet: Leder: Elise Strømseng (perm *) Nestleder: Gunnhild Antonsen (fung. leder) Medlemmer Parti/liste Varamedlemmer Parti/liste 1. Karin Mella (møtende vara*) AP Elise Strømseng AP 2. Trond Olsen AP Tom Ramberg AP 3. Tora Hultgren AP Gunnhild Antonsen TF 1. Håvar Fjerdingøy TF 2. Anne Jahre TF Stig Onarheim H 1. Tove Kulsrud H Kristine Lidin Malm Ansatte 1. Jan Martin Berg Ansatte 2. Mari Tefre Ansatte 3. Elisabeth Bergstrøm Ansatte Sveinung Lystrup Thesen Lag/foren. Ottar Svensen (pers. vara) Lag/foren. Karianne Steen Lag/foren. Helle M. Jakobsen (pers. vara) Lag/foren. Torje Hanssen Ungd.rep. Chirawut Saenphet Ungd.rep. Styret hadde åtte møter i Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er meget godt, og det er god kreativitet og ryggdekning ved oppfølging av saker. Takhøyden er stor, og således er det rom for både idéutvikling og strukturelle diskusjoner. I 2012 har styret bl.a. hatt følgende saker til behandling: Høring vedr. forslag til ruspolitisk handlingsplan ; høring vedr. boligstrategi; tertialrapporter om finansforvaltningen; tertialrapporter om økonomisk drift; regnskap og årsmelding 2011; tildeling av Ungdommens kulturstipend 2012 og Tyfusstatuetten 2012 samt gjennomgang av forslagsskjema for disse; forberedelse til strategikonferansen; eventuell flytting av Longyearbyen Folkebibliotek; budsjettkorrigering 2012; budsjettprosess 2013 samt omdisponering av mediateket. I tillegg til behandlede saker, har faste poster på styremøtene vært daglig leders orientering om høydepunkter siden forrige styremøte, arbeidet med delplan for idrett og fysisk aktivitet samt aktiviteten i det nye 3

5 kulturhuset. Styret har vært på omvisning på foretakets fem enheter. For administrasjonen var det her viktig å gi innblikk i lokale driftsutfordringer og -muligheter. Administrasjonens arbeid Ledergruppen består av daglig leder, biblioteksjef, enhetsleder Galleri Svalbard, enhetsleder idrettsanlegg, kulturhusleder og enhetsleder ungdomsvirksomhet/produsent. Her legges det vekt på å arbeide som team og gruppen møtes normalt en gang pr uke. Ved siden av å behandle løpende driftssaker, fungerer også ledergruppen som en koordinerende og idéskapende programkomité for den delen av kulturlivet vi har ansvar for. Bemanningen i foretaket utgjør 13,6 årsverk, og er organisert som følger: Einar Buø Adm. Roger Zahl Ødegård Kulturhus/arr. Elisabeth Bergstrøm Bibliotek Mari Tefre Ungdom/arr. Kåre Hovland Idrett Jan Martin Berg Galleri totalt 2,9 årsverk totalt 2 årsverk totalt 2,3 årsverk totalt 3,5 årsverk totalt 1,9 årsverk Driftsmessig har man fokus på målfastsettelse, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Daglig leder er særs tilfreds med de ansattes oppgaveutførelse, kreativitet, evne og vilje til å delta i målprosesser og ikke minst troen på kulturarbeidets viktighet og muligheter. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger: Drift og utvikling av enhetene Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer Bistand til kulturlivet Idédugnader for å forbedre/utvikle kulturtilbudet Sponsing og samarbeid med næringslivet Store og små bedrifter viser fortsatt og heldigvis stor grad av velvillighet når det gjelder å støtte kulturlivet. Dette konkretiseres bl.a. i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementer. Foretaket er bevisst vinn/vinn-tankegangen i sitt samarbeid med bl.a. næringslivet, og søker å ivareta denne balansegangen i alt sponsorarbeid. Totalt fikk foretaket kr i ekstern støtte til driften. Dette er i hovedsak knyttet til kulturarrangementer og ungdomsarbeidet. Likestilling og etisk standard Av foretakets 23 faste ansatte, er 10 kvinner og 13 menn. I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn. Det er 9 ansatte i 100 % stilling og resterende har ulike stillingsbrøker fra %. Ved alle ansettelser vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Foretaket er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og legger dette til grunn ved helsemessige o.a. forhold i arbeidsstyrken. Sykefravær har vært 4,0 %. Foretaket etiske prinsipper følger de til enhver tid gjeldende prinsipper i Longyearbyen lokalstyre. 4

6 Mål og resultater Brukerstatistikk Kulturhuset/ arrangementer Ung i Lyb inkl. klubb Longyearbyen folkebibliotek Svalbardhallen Galleri Svalbard Longyearbyen kino Totalt År Barn Voksne Junior Senior Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Total Ikke medregnet Oppvekstforetakets bruk av bl.a. Svalbardhallen. Selvstyrt ungdomshus er åpent 7 dager i uken (for målgruppa år (vgs)). Det føres ikke besøksstatistikk for UHU Antall besøkende økte også i Det er gledelig å se at så mange bruker våre anlegg og deltar på våre arrangementer og aktiviteter. Tidligere års statistikker viser at man i 2000 hadde besøkende: Veksten har vært formidabel - og vi tar alltid imot alle! Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Lokalstyrets handlingsprogram inneholder bl.a. følgende satsningsområde: Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. I tabellen under oppsummeres tiltak som er gjeldende for Kultur- og fritidsforetaket: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset Opprette ny stilling ved kulturhuset og Svalbardhallen. Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til biblioteket, herunder mulig flytting av biblioteket og/eller andre tilbud til næringsbygget. Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen og Kultur- og fritidsforetak KF Kontinuerlig arbeid Rekruttering gjennomført Arbeidet pågår, forsinket i forhold til opprinnelig plan Styret for Kultur og fritidsforetaket KF gis fullmakt til å forlenge avtale om leie av areal til bibliotek i Lompensenteret med inntil 5 år fra utløpet av dagens kontrakt. Arbeid om disponering av Næringsbygget tas opp igjen når lokalstyret har tatt stilling til organisering av Longyearbyen lokalstyre som en del av SNUprosjektet. Administrasjonsutvalget er positiv til at vi får til flytting av biblioteket til Næringsbygget. Rapportering pr enhet I det etterfølgende gis målsetting og status for foretakets fem enheter: Longyearbyen folkebibliotek 1. VIRKSOMHETEN Innledning Fjoråret bar noe preg av at stillingen som barne- og ungdomsbibliotekar sto vakant i vel 7 mnd. Vi kjørte en ansettelsesprosess i starten av året, og valgte da å ansette en person som ikke kunne begynne før i august pga avslutningen av en mastergrad i bibliotekfag. Biblioteket valgte i denne perioden å opprettholde åpningstidene, men det er naturlig at 5

7 denne vakansen gikk noe ut over tjenestetilbudet, selv om vi i perioder benyttet oss noe av vikarer. Allikevel kan vi si at 2012 har vært et aktivt år i biblioteket der vi, ved siden av den daglige driften, også i år har prioritert lesestunder, foredrag og andre arrangementer både for barn og voksne. Biblioteket har faste aktiviteter som månedlig lesering, ukentlig spedbarnstreff, skole- og barnehagebesøk, med mer. Høsten har vært preget av jevnlige besøk til Longyearbyens tre barnehager med lesestund og bokkasser, og barnehagene er også jevnlig på besøk her i biblioteket. Dette er en aktivitet som blir satt stor pris på fra barnehagenes side. For bibliotekets spedbarnsgruppe har det i hele høst vært tilbud om babysang for de minste med foreldre. For den voksne del av befolkningen har vi i 2012 arrangert fire «polarforedrag», - der foredragsholdere, både lokale og eksterne, foredrar om polare tema. Disse foredragene er jevnt over godt besøkt og vi merker at det er stor interesse og vitebegjærlighet om polare tema i befolkningen. Biblioteket har i 2012 tilsammen hatt 37 små og store arrangementer. Av disse har 7 vært klassebesøk, 7 har vært lesestunder i barnehagene, og 23 har vært andre arrangementer som polarforedrag, lesering, forfatterbesøk m.m. Blant annet det som etter hvert har blitt en fin og stemningsfull tradisjon i biblioteket, Lucia-feiring den 13. desember. «Natt i biblioteket» for 5. klassingene er blitt en fast tradisjon der elevene overnatter i biblioteket etter en kveld preget av lesing, litterær skattejakt og koselig samvær. Totalt samlet alle disse arrangementene ca små og store gjennom hele året. Tallet markerer en liten nedgang fra fjoråret, men bemanningssituasjonen tatt i betraktning synes vi at vi har klart å opprettholde aktiviteten tilfredsstillende. Biblioteket har et totalt besøkstall i 2012 på vel personer. I 2012 har biblioteket også fremmet en sak om flytting av biblioteket til Næringsbygget og med tilknytning til kulturhuset. Bibliotekets leieavtale med Lompensenteret utløper pr , og vi ønsket en flytting av biblioteket framfor reforhandling av nåværende leieavtale. Det ble imidlertid ikke funnet rom for dette i 2013-budsjettet, så biblioteket startet høsten 2012, gjennom Bydrift, forhandlinger om en reforhandling av leiekontrakten i Lompensenteret på 3 år. Personalsituasjonen Biblioteket har stillingshjemler for to 100 % bibliotekarstillinger, en bibliotekleder og en bibliotekar med ansvar for bibliotektilbudet for barn og unge. På et såpass lite bibliotek er det allikevel slik at oppgavene må løses av den som til en hver tid er tilstede, noe som gir oss som jobber der en spennende og variert hverdag. Bestand Bibliotekets mediesamling består av enheter, hvorav 1064 lydbøker, 1486 DVD-er, 29 tidsskriftabonnement + 15 abonnement som vi mottar gratis gjennom Kulturrådets innkjøpsordning, - totalt 44 tidsskrift, samt 6 avisabonnement. Longyearbyen folkebibliotek består av voksenavdeling, barne- og ungdomsavdeling samt polarsamling. Bibliotekets polarsamling består av titler, og utgjør på mange måter kjernen i bibliotekets samling. Her har vi en unik samling av 6

8 litteratur tilknyttet polare tema, med særskilt vekt på Arktis. Denne samlingen er populær og mye brukt, ikke minst av Longyearbyens stadig nye innflyttere, og av turister/besøkende. I desember mottok biblioteket en stor bokgave fra Geir Aasebøstøls etterlatte. Denne bokgaven besto for en stor del av polarlitteratur, og disse bøkene vil i løpet av 2013 bli innlemmet i bibliotekets polarsamling. Biblioteket har også et mediatek som har vært benyttet som møte- og kurslokale, av studenter, og til bibliotekets egne arrangementer. Etter at budsjettet for 2013 var vedtatt, og det ble klart at biblioteket fortsatt skulle bli i Lompensenteret, startet vi planleggingen med å gjøre mediateket om til en ungdomsavdeling. Målsetting for virksomheten Biblioteket skal være et informasjonssenter for befolkningen i Longyearbyen. Bibliotekets virksomhet skal fremme utdanning og opplysning, og bidra til trivsel og kulturell aktivitet. Biblioteket skal være i takt med tiden og skaffe seg aktuell litteratur og andre medier, og formidle dette ut til publikum. Bibliotekets polarsamling skal prioriteres. All ny polarlitteratur skal kjøpes inn, og samlingen skal suppleres med manglende, eldre litteratur. Bibliotekets tilbud og åpningstider skal til enhver tid være i tråd med ønsker og behov i samfunnet. Biblioteket skal samarbeide med andre institusjoner i samfunnet, og på den måten utnytte muligheter og ressurser på best mulig måte. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Mandag, onsdag og torsdag Tirsdag og fredag Lørdag Aktiviteter Biblioteket hadde i arrangementer fordelt slik: For skoleklasser: 7 For barnehager: 7 Lesering: 10 Polarforedrag: 4 Annet: 9 Totalt: 18 for barn og 19 for voksne. I november arrangerte vi to runder med Natt i biblioteket med elever, og noen foreldre, fra 5. klasse. En spennende og annerledes kveld og natt med høytlesing, smuglesing med hodelykt, pizza og frokost. Vi tror at barna gjennom å overnatte i biblioteket kan utvikle et tett forhold til biblioteket sitt, og møte personalet her på en annen måte. Arrangementene for barn samlet til sammen 553 barn, og arrangementene for voksne samlet 490 voksne. Dette var en liten nedgang fra fjoråret, noe som nok skyldtes at arrangementsaktiviteten var noe lavere i vinter-/vårhalvåret da bibliotekarstillingen var vakant. Biblioteket har gjennom sine arrangementer de siste årene sørget for å ha arrangementer knyttet til polare tema. Dette er svært populært i Longyearbyen. Innbyggerne her har en sterk identitet knyttet til stedet de bor på, - historie, beliggenhet, klima, - og de nyankomne er interesserte i kunnskap om stedet de har bosatt seg på. Biblioteket, med sin store samling av polarlitteratur, vil være et naturlig arrangementssted for en slik 7

9 satsing, og det vil være av høy prioritet for biblioteket å videreføre denne profilen. I forbindelse med KunstPause Svalbard 2012, fikk biblioteket tildelt kr ,- i prosjektstøtte for å kunne gjennomføre et besøk av Edvard Hoem. Han bidro med et foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson. Hoem hadde da nettopp lagt siste hånd på sin 4 bind store Bjørnsonbiografi. Han bidro også, sammen med sanger Hilde Brunsvik og pianist Dag Filip Roaldsnes, men en konsert «Musikken eller livet» på Galleri Svalbard som en del av dette besøket. Bibliotekets lesering har månedlige møter, og vi er nå en kjerne på personer som møtes til litterære samvær i biblioteket. Spedbarnsgruppa, som møtes på biblioteket hver tirsdag formiddag, har også i år hatt tilbud om førstehjelpskurs og temamøter om søvn og ernæring. I høst startet vår nyansatte barne- og ungdomsbibliotekar opp med babysang for denne gruppen. Vi tenker at vi gjennom arrangementene våre åpner biblioteket for mange som kanskje i utgangspunktet ikke ville vært våre brukere, og at det igjen kan føre til mer lesing, noe som vi ser på som vår primærfunksjon. Vi ønsker også å satse på arrangementer som bygger opp om biblioteket som en møteplass der barn og voksne kan komme sammen og leke, prate, bli kjent, - og låne bøker med hjem. Spedbarnstreffene hver tirsdag fungerer som en slik møteplass mellom foreldre i samme livssituasjon, og Lucia er også et slikt hyggelig arrangement der foreldre og barn tar seg tid til et pusterom på en førjulsformiddag. I 2012 arrangerte vi Lucia i biblioteket for femte gang, - nå kaller vi det en tradisjon! Biblioteket er også sterkt inne i avviklingen av det årlige arrangementet KunstPause Svalbard. Dette er en langhelg full av kunst- og kulturopplevelser av mange slag. Bibliotekleder er med i Kunstpause komitéen, og det oppleves som meningsfullt å jobbe med slike arrangementer der flere aktører enn biblioteket er involvert. Arrangement Arrangement for barn og ungdom utenom skole- og barnehagebesøk: Februar Lesestund med skuespiller Jeanne Bøe Mars Solsamling og sansemotorikk vi hilser sola med sang (Solfestuka) November Natt i biblioteket 2 arrangementer Desember Eventyrtime med Karina Halgunset. (Adventsmarkeringen 1. søndag i advent) Luciafeiring i biblioteket med barn fra Kullungen barnehage. Høsten Babysang Arrangement for voksne - Litteratur- og temakvelder: Januar Polarforedrag: Bård Wormdal om sin bok «Satellittkrigen» Polarforedrag: Per Kyrre Reymert: «Den Norske Nordhavs-Expedisjonen » Februar Polarforedrag: Frode Skarstein: «Etterlysning: Gul Opel Kadett' Polare pilotpionerer i krig» Helsesøster Reidun Holte: Temamøte for spedbarnsgruppa, «Barn og søvnvaner» Mars Helsesøster Reidun Holte: Temamøte for spedbarnsgruppa, «Barn og ernæring» Oktober Helsesøster Vigdis Solbakk: Førstehjelpskurs for spedbarnsgruppa. Forfatterkveld med Erika Fatland om boka «Året uten sommer». 8

10 November Edvard Hoem: «Den kjente og ukjente Bjørnson» (KPS) Polarforedrag: Per Kyrre Reymert: The Norwegian Aurora Polaris Expedition Hver måned Lesering Utstillinger Utstilling av solfesttegninger i Solfestuka, tegnet av barn ved Longyearbyen skole. Temautstilling fra Kullungen barnehage: Nordlys, samt en rekke små og store temautstillinger biblioteket selv står for. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Bibliotekleder Bibliotekar 1,0 årsverk 1,0 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -369 Lønn og personalkostnader 958 Kostnader lokaler (husleie, strøm, renhold) 516 Øvrige driftskostnader (bokinnkjøp, IT, m.m.) 545 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Spedbarnstreff Hver tirsdag kl treffes hjemmeværende foreldre med sine barn under ett år (10-20 foreldre hver gang). Her utveksles erfaringer og knyttes vennskap. Klassebesøk fra Longyearbyen skole Vi har i 2012 hatt 7 besøk av klasser fra Longyearbyen skole. Vi har fokus på lesestimulering ved klassebesøkene, og har vekslet mellom å presentere bøker tilpasset de enkelte alderstrinn, og litteraturopplevelse gjennom opplesninger. Litteraturformidling i barnehagene Vi har de siste par årene hatt en spesiell satsning på litteraturformidling overfor barnehagene i Longyearbyen. Vi tilbyr eventyrstund for barna, både i barnehagen og ved besøk her i biblioteket. Ønsket er naturligvis først og fremst å skape glede hos barna rundt boka og den gode fortelling, men også å vise personalet i barnehagene noe av det nye som kommer av bøker for de yngste. Leseringen Leseringen har møte en gang i måneden. Gruppen holder nå et jevnt, høyt frammøte, og det er mellom 15 og 20 stk på møtene. Vi ønsker at Leseringen skal være et forum der folk møtes og blir kjent, og der vi har litteraturen som et samlingspunkt. Vi bestemmer tema og bøker for møtene selv. Av og til diskuterer vi en enkelt bok som alle har lest. Av og til tar vi for oss et forfatterskap. Og etter jule- og sommerferiene har vi møter der alle deler en av feriens gode leseopplevelser med hverandre. Inspirerende! På juleavslutningen i desember arrangerer vi bok- og filmkveld med tapasbuffet, og til sommeravslutningen har vi de siste årene lagt junimøtet til Fornebu. 9

11 Ebok utlån Longyearbyen folkebibliotek har blitt med i forsøksprosjektet med utlån av Ebøker på biblioteket. Vi er med via Troms fylkesbibliotek. Meningen var å starte utlånet i september, men på grunn av ulike problemer som er oppstått underveis, har vi ikke lykkes å komme i gang med utlånet ennå. Problemene som har hindret oppstart er av nasjonal karakter og rammer alle bibliotekene som er med i forsøksprosjektet. Først oppsto det problemer knyttet til utlånsplattformen som skal brukes. Dette er nå løst, men før nyttår 2012 ble det brudd i forhandlingene mellom Forleggerforeningen og Kulturrådet. Pr i dag ser det imidlertid ut til at prosjektet vil kunne igangsettes om ikke så lenge. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Norsk systemutvikling (Mikromarc) Troms fylkesbibliotek og andre bibliotek Norsk Forfattersentrum Norsk Kulturråd Nasjonalbiblioteket Fritt Ord De andre enhetene i Kultur- og fritidsforetaket KF Longyearbyen skole Kullungen og Polarflokken barnehager Longyearbyen sykehus, Sysselmannen og andre lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i Longyearbyen. 6. INFORMASJON Internett Longyearbyen folkebiblioteks hjemmeside finnes på Bibliotekets katalog er også søkbar på nett, og lånere kan betjene sine egne lån ved å benytte seg av «Mine sider». Alt som skjer av arrangementer i biblioteket publiseres på bibliotekets hjemmesider, og hjemmesiden fungerer også som en ressurs til nettsteder med arktisk tema. 7. UTLÅN Utlån Det totale utlånet av bøker og andre medier har hatt en liten nedgang fra 2011 til Nedgangen er størst for utlånet til voksne. Besøkstallene har også gått litt ned. Det er ikke uventet at besøks- og utlånstallene har gått noe ned, i og med at vi har hatt en 7 mnd vakanse i bibliotekarstillingen i At nedgangen ikke er større, viser at det har vært klokt å opprettholde åpningstidene tross lavere bemanning. Samtidig viser det betydningen av at litteratur hele tiden formidles gjennom barnehage- og klassebesøk og andre arrangementer som gjør biblioteket synlig for brukerne gjennom hele året. Fjernlån Fjernlån av bøker er en viktig tjeneste for alle brukerne, men kanskje spesielt viktig for voksne lånere som bruker svalbardoppholdet til fjernstudier. I kombinasjon med de to studieplassene vi har, er dette tilbudet ofte en avgjørende støtte for å kunne gjennomføre studier. Fjernlånet består av innlån av enkeltbøker til enkeltbrukere, men også litteraturdepot av fremmedspråklige bøker. I 2012 lånte vi inn 340 bøker og artikler. Dette er en økning på 30 % fra i fjor. Når det gjelder denne bruken av biblioteket, er nok det en tjeneste som er mer upåvirket av arrangementer o.l., og det vil dessuten også være variasjoner fra år til år som har å gjøre med hvor mange personer som til enhver tid driver med etterutdanning. Vi bestiller inn bøker etter lånerens behov. 10

12 Longyearbyen kulturhus 1 VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen kulturhus ved kulturhusleder har, i tillegg til å skape aktivitet i kulturhuset, som hovedoppgave å utvikle idéer, legge til rette for, samt gjennomføre av varierte kulturtiltak. Prosjektledelse av ca kulturarrangement, koordinere og utvikle et nært samarbeid med stedets frivillige organisasjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. I løpet av året er det en rekke enkeltarrangementer som krever en stor grad av detaljplanlegging ettersom produksjoner i dag ofte involverer mange mennesker og flere organisasjoner. I tillegg til enkeltarrangementene er det Solfestuka (i mars) og KunstPause Svalbard (i november) med til sammen ca enkeltarrangementer som skal planlegges og gjennomføres av kulturhuslederen. Ikke minst er ønsker og krav til profesjonalitet i så vel planlegging, markedsføring, teknikk og gjennomføring blitt større og større. Innenfor kulturhuslederens ansvarsområde ligger også stillingene som kulturhusteknikere (1,7 årsverk) og tre timeansatte kinomaskinister. Det ble gitt mulighet til å utvide antallet årsverk kulturhustekniker fra 1,0 til 1,7 årsverk fra , men pga. få kvalifiserte søkere ved første utlysing ble ikke stillingen besatt før høsten Kulturhusteknikeren jobber i tillegg 0,3 årsverk i Svalbardhallen. Kulturhusteknikerne bistår foretaket på tvers av enhetene. Med det nivået organisasjonen i dag har på det tekniske området er vi i stor grad selvhjulpen ved de fleste produksjoner, men i fm større produksjoner må vi også leie inn tekniker(e). I årenes løp, og i forbindelse med at vi tok i bruk Longyearbyen kulturhus i desember 2010, er det kjøpt inn mye teknisk utstyr som krever daglig ettersyn og oppfølging i forhold til vedlikehold og utleie. Med en økende utstyrspark, i kombinasjon med at en god del av høyttaleranleggene er år, er det også et faktum at vedlikeholds-/servicekostnadene er høye. I årene fremover er det etter vår mening av stor betydning at vedlikeholds-/servicebudsjettet opprettholdes, og helst økes, slik at det er mulig å holde et tilfredsstillende teknisk nivå. I motsatt tilfelle vil dette gå utover programtilbudet. Det er også et etterslep når det gjelder innkjøp av teknisk utstyr til kulturhuset, noe som styret er orientert om gjennom styremøter i I 2012 har bruk av egne budsjettmidler og tilskudd fra korgpengeordningen bidratt til at etterslepet er redusert, men det er fortsatt behov for ytterligere kompletteringer for å komme på det nivået som var planlagt ved innflyttingen. I tillegg til å bistå det lokale kulturlivet med utstyr og faglig bistand, har utleie til byens mange små scener i puber og restauranter økt de siste årene. Også i 2012 har samarbeidet med byens lag og foreninger vært avgjørende for et godt resultat. Representanter fra foreningslivet møter kulturadministrasjonen gjennom kulturforum med ujevne mellomrom, og litt avhengig av behovet det enkelte år. I tillegg har kulturhuslederen jevnlig kontakt med lederne for de ulike organisasjonene, samt representanter fra byens næringsliv. Tilskuddsordninger og samarbeid med næringslivet Enheten mottar ca. kr i støtte fra Norsk Kulturråd og varierende beløp via den lokale korkpengeordningen (kr hvorav til teknisk utstyr). Beløpet til teknisk utstyr for 2011 og 2012 ble i sin helhet utbetalt i Videre spiller næringslivet en svært viktig rolle som samarbeidspartner i forskjellige sammenhenger. I overkant av 20 bedrifter bidrar med ca. kr til gjennomføringen av Solfestuka og KunstPause Svalbard. I tillegg forekommer det at bedrifter støtter enkeltprosjekter. Den økonomiske støtten dette representerer er avgjørende dersom vi skal kunne opprettholde både kvalitet, kvantitet og bredde i programproduksjonen. 11

13 Målsetting for virksomheten Øke befolkningens tilfredshet med tilbudet fra Kultur- og fritidsforetaket. Gi opplevelser, stimulere til kunnskap, deltakelse og tilhørighet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Kulturhuslederen og de to kulturhusteknikerne er fleksibelt tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Aktiviteter Utover det som koordineres med de øvrige virksomhetene i enheten nevnes: Administrasjon (daglig gjøremål, besøk, telefoner, møter, annonsering, e-post, utlån av utstyr, oppdatering av intranett, internett og billettsystem, samt ressursbeskrivelse, prosjekter). Planarbeid (strategi og planarbeid) Økonomi (budsjett, kalkyler og regnskap) Aktiviteter (administrasjon/planlegging av kulturhusutleie, pianostemming osv.) Arrangement Oversikt over egne arrangement eller der vi har bidratt i samarbeid med andre.: Januar: Klassisk vorspiel med kulturskolen Nyttårskonsert med Ruud, Meland og Eriksen Carmina Burana i samarbeid med Operaen teknisk bistand (Huset) Februar: Vorspiel (Polarjazz 2012) Konsert med Kaizers Orchestra (Polarjazz 2012) Polarjazz 2012 (forskjellige scener) UKM Ungdommens Kulturmønstring Vinterblues teknisk bistand (forskjellige scener) Teatermonologen «Peer Gynt med troll i hjertet» med Jeanne Bøe Konferanse i regi av Bydrift KF Mars: Solfestuka 2012 Konsert med Jonas Alaska (Rikskonsertene/ Solfestuka 2012) Stjerner i sikte barnas egen talentkonkurranse (Solfestuka) Konsert med CC Cowboys (Solfestuka 2012) Polar eufori (lukket arrangement) «Ismusikk» - teknisk bistand (Longyearbyen skole) April: Teatermonologen «Jeanne d Arc Visjoner Gjennom Eld» med Juni Dahr Bankett for Svalbard Skimaraton Mai: 1. mai-arrangement Konferanse i regi av AF Gruppen AS 5-årsjubileum for Svalbard Miljøvernfond Festforestilling 17. mai Kulturutveksling til Barentsburg Juni: Kulturutveksling fra Barentsburg Konferanse i regi av Longyearbyen sykehus m.fl. Longyeardagen (byvandring, turn, sirkus) Keystone State Boychoir Juli: Ingen produksjon August: September: Ingen produksjon Konferanse i regi av Landbruks- og matdepartementet Septemberdans med Nasjonalballetten 12

14 Oktober: November: Desember: LAN Åpning av Bluesfestivalen 2012 Longyearbyen 10 år Konferanse i regi av Oppvekstforetaket KF Bokpresentasjon ved Erika Fatland (Rabalder kulturkafé) Den Store Kinodagen KunstPause Svalbard 2012 Torbjørn Egner-forestilling i regi av kulturskolen Bjørnsonforedrag med Edvard Hoem (Rabalder kulturkafé) Konsert med Hoem, Brunsvik og Roaldsnes teknisk bistand (galleriet) TreGangerTre med Ole Paus og Jonas Fjeld Filmkonserten polar eufori (lukket arrangement) Telenors julekonsert Scooterens dag Julebord for Longyearbyen lokalstyre Adventsmarkering teknisk bistand utendørs Jul i Blåfjell teknisk bistand (Longyearbyen skole) Konserten «Vintermåne» med Aasmund Nordstoga Juleball for ungdom (Rabalder kulturkafé) Teatermonologen «Abrahams barn» med Svein Tindberg (Riksteatret) Øvrige aktiviteter i kulturhuset Onsdager og søndager: 1 2 kinoforestillinger. Skolen, flere lag, foreninger, band og enkeltpersoner benytter kulturhusets til sine ukentlige øvelser, samt enkeltarrangementer som ungdomsdisco, tematimer for barn osv. I 2012 har følgende lokale aktører benyttet kulturhuset ukentlig hele/deler av året (der annet ikke er angitt i parentes): Sirkus Svalnardo Pilates U. L. Polarleik Store Norske Mandskor Ungdomskoret (sporadisk) Blåmyra (lydopptak) Longyearbyen blandakor (i begynnelsen av året) Spitsbergen Revylag (møter før Solfestrevyen) Tundradundrene (øvingshelg) Magedans Espen Rotevatn øver på flygelet (fra høsten) Yoga for gravide/yoga grunnkurs (fra høsten) Howlin Huskies (øvedager i kort periode) Quiz (deler av året, flyttet tilbake til Polarhotellet pga. manglende skjenkebevilling) Ung Foto Arktisk Naturguide (filmredigering) Liv Mari Schei (lydopptak, øving) Schmeerenburg (øving) Murdock (øving) Strikkekvelder I tillegg en rekke enkeltarrangementer der vi har stilt med teknisk utstyr. Kulturhuslederens ansvarsområde omfatter også programmering og personalforvaltning for Longyearbyen kino. Detaljene for dette virksomhetsområdet omtales nedenfor i eget kapittel. I tillegg til ovennevnte bistår driftstekniker ved en rekke mindre og større arrangementer på arrangementssteder utenfor kulturhuset. 13

15 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kulturhusleder 1,0 årsverk Kulturhusteknikere 1,7 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler 1) 665 Øvrig drift Kostnader totalt Driftstilskudd ) Longyearbyen kulturhus (50 % av total) og kontorer for ansatte. I tillegg belastes kinoen leie (50 % av total) for kulturhuset. 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan Oppdateres fortløpende. Kulturkalender Ajourføres fortløpende på web. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kulturforum Lag og foreninger Enkeltpersoner Offentlige etater Bookingbyrå og sentrale kulturorganisasjoner 6. INFORMASJON Kulturkalender Aktiv bruk av våre hjemmesider. Annonsering Arrangement annonseres i Svalbardposten. Oppslag Ved behov. Internett Arrangementskalender og nyheter via Annet DM i post ved behov (Direkte Mail til hver postkasse). 7. UTLÅN OG UTLEIE Generelt Enkelt teknisk utstyr. Lokaler Longyearbyen kulturhus med Hovedscenen, Foajéscenen, Lydstudio (musikkverksted), kontrollrom (multimediaverksted), møterom, Greenroom, artistgarderobe og sidescene. Snekkerverksted i Nybyen. Lydutstyr Utlån/utleie av PA-anlegg. Musikkinstrumenter. 14

16 Lysutstyr Utlån/utleie av lysanlegg. Scener Moduler. Fast scene i kulturhuset. Stoler / bord Et stort antall stoler og bord av enkel standard er anskaffet til bruk ved større arrangement både ute og inne. Utstyret lånes ut til andre arrangører. 8. PROSJEKT Musikkverksted Lydstudioet i kulturhuset fungerer som musikkverksted. Nytt utstyr Fortløpende oppdatering av lyd/lys utstyr. Longyearbyen Kino 1. VIRKSOMHETEN Innledning I 2012 ble det solgt billetter til forestillingene kl. 18 (hovedsakelig barne- /ungdomsfilmer) og billetter til forestillingene kl. 20 (ungdoms-/voksenfilmer), dvs. til sammen besøkende. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 10 % for barne- /ungdomsforestillinger og en økning på ca 5,0 % for ungdoms-/voksenfilmer. Den samlede reduksjonen utgjør ca 1,6 % (186 færre solgte billetter sammenlignet med 2011). Billettinntektene utgjorde kr ca. kr 500 lavere enn året før, men kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dårlig filmtilgang i 1. halvår Kinoen var også stengt i fem uker sommeren 2012 i fm utskifting av parkettgulvet (garantiarbeider). Inntektstapet i disse fem rolige sommerukene er i hovedsak kompensert av lavere kostnader (lønn, feriepenger og annonsering) i samme periode. Lavere billettinntekter er delvis kompensert av ikke-budsjetterte inntekter fra salg av reklame. Totalt er merforbruket på kinovirksomheten kr i forhold til budsjett, og skyldes dels forannevnte, men også det faktum at kostnadene til strøm er høyere enn budsjettert. Det ble vist 115 filmer/120 forestillinger hvorav 16 filmer/21 forestillinger var norskproduserte. Her, som på fastlandet, er det de filmene som får mest medieomtale som også trekker det største publikumet. Av årets 115 titler/120 forestillinger sto 5 av titlene/forestillingene for 29 % av besøket og 24 % av omsetningen, noe som også er helt typisk for kinobransjen på fastlandet. Best besøkt var den britiske/amerikanske filmen «James Bond: Skyfall» med 617 besøkende (i 2011 var det 239 besøkende på den best besøkte filmen - «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides»). Den norske filmen «Kon-Tiki» kom på en god andreplass med 482 besøkende (i 2011 var det den norske filmen «Hodejegerne» som kom på andreplass med 234 besøkende). Den best besøkte filmen i 3D var den newzealandske/amerikanske filmen «Hobbiten: En uventet reise» med 259 besøkende. 15

17 Målsetting for virksomheten Tilby et repertoar innenfor de fleste genrer som jevnlig tilfredsstiller de forskjellige aldersgruppene og smaksretningene blant publikum. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Etter innflytting i kulturhuset viser kinoen viser film hver søndag kl (ungdom/voksne) og hver onsdag kl (alle aldersgrupper), samt ved behov/tilgang på film også kl I skoleferien er det ikke et filmtilbud for barn/ungdom. Aktiviteter Kinoforestillinger. Arrangement I tillegg til ordinære visninger som beskrevet ovenfor deltar kinoen på Den Store Kinodagen (DSK) som er et landsomfattende arrangement der de fleste kinoer deltar med ekstravisning av film til rabatterte priser en lørdag i november. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kinomaskinister og billettører 0,3 årsverk Økonomi Billettpriser: kr 60 kl og kr 90 kl Inntekter (alle tall i 1000 kr) Filmleie/frakt 225 Lønn og personalkostnader 201 Kostnader lokaler 561 Øvrige driftskostnader 453 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Utvelgelse og planlegging av filmvisninger foretas av kulturhuslederen. 5 SAMARBEID Samarbeidspartnere Film & Kino (medlem) Norsk Kinoforbund (medlem) Norske Kinosjefers Forbund (medlem) 6. INFORMASJON Kulturkalender Annonseres på våre nettsider. Bildeannonser og filminformasjon/-omtale annonseres i fellesannonsen for Kultur- og fritidsforetak KF i Svalbardposten. Oppslag Kinoplakater og I løpet av kort tid også informasjonsskjermer. 16

18 Internett Longyearbyen kino finnes på og på Filmwebs nettsider 7. UTLÅN OG UTLEIE Ingen utlån/utleie. 8. PROSJEKT Ingen særskilte prosjekter i 2012 Galleri Svalbard 1 VIRKSOMHETEN Innledning Galleri Svalbard huser de permanente kunst- og kultursamlingene Kåre Tveter samlingen, Svalbardsamlingen (kart, bøker og sedler) og Recherche-samlingen. Til denne delen av galleriet tar vi inngangsbillett hvor visning av filmen Svalbards arktiske natur inngår. Som bidrag til driften formidler galleriet salg av kunst gjennom faste og skiftende utstillinger. Her presenteres verk av kunstnere inspirert av svalbardnaturen. I utsalget er det også en bok- og gaveavdeling med forskjellig kunstbøker, generell svalbardlitteratur og et utvalg designvarer. Varm drikke og forfriskninger tilbys i Art Café, som også har skjenkebevilling. Et annet viktig formål er å tilby lokaler for vekslende utstillinger. Det avholdes syv til åtte utstillinger årlig. I høysesong (fra mars til oktober) presenteres hovedsakelig svalbardinspirert kunst, og i mørketiden, tiltenkt lokalbefolkningen, vises også annen kunst. I 2012 besøkte personer Galleri Svalbard, mot året før. Dette er også bedre enn toppåret Omsetningen totalt er likevel noe ned. Målsetting for virksomheten Gi både fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Høysesong ( ) Mandag søndag Lavsesong ( / ) Mandag Stengt Tirsdag lørdag Søndag Aktiviteter Ekstra åpninger (utenom åpningstid) for grupper 41 stk. i Totalt antall gruppebesøk i løpet av året var 154. Galleriet har hatt syv utstillingsåpninger og ett konsertarrangement i Arrangementet Arttalk med billedkunstneren Anja Solvik og forfatteren Anne B. Ragde ble også en suksess og bør trekkes frem. 17

19 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer Gallerimedarbeidere 1,0 årsverk 0,9 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Vareforbruk 279 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm) 294 Øvrige driftskostnader 290 Sum kostnader Driftstilskudd 638 Priser Familie Voksen Honnør Student Barn Barn Grupper år u/ 12 år min 10 stk Inngangsbillett Årskort Velkomstdrink 35 Ekstraåpning pr. time PLAN- OG PROGRAMARBEID Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Utstillingsplan Med galleriets målsetting om å gi fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud, utarbeider Kultur- og fritidsforetaket en utstillingsplan på syv til åtte skiftende utstillinger årlig. Disse er av ulike uttrykksformer. Utstillinger i 2012: Universer, grafikk, Anna-Eva Bergmans Kald ørken: tydelig tilstedeværelse, fotografi, video, skulptur og installasjon, Janne Talstad og Magnhild Øen Nordahl (Solfestuka 2012) Bysantinske ikoner fra Balkan Moderne ikoner fra Balkan Finborud, Finborud og Ropstad, grafikk og maleri, Kristian Finborud, Kari Finborud og Tormod Ropstad. Venus on Ice, grafikk og fotografi, Anja Solvik Speak low, fotografi, Morten Løberg (KunstPause Svalbard 2012) 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kunstnere fra inn- og utland ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) Nordnorsk Kunstmuseum Longyearbyen skole Svalbard Reiseliv Spitsbergen Travel SKiNN (Senter for Kunstformidling i Nord-Norge). 6. INFORMASJON Generell informasjon Informasjon om Galleri Svalbard er med i Svalbard Reiselivs Guide Longyearbyen. 18

20 Aktivitetskalender Åpningstider, utstillinger og arrangementer oppføres i aktivitetskalender som utgis av Svalbard Reiseliv hver uke. Annonsering Galleriets åpningstider annonseres gjennom Svalbardpostens åpningsguide i månedens første utgave. Utstillinger og arrangementer annonseres særskilt og det samme gjør åpningstider for sommer, jul og påske i fellesannonsen Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF informerer i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider, nye utstillinger og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag/plakatering. Internett Informasjon om Galleri Svalbard finnes på / I tillegg har galleriet en egen profil på Facebook. Utstillinger og arrangementer blir oppført i hva skjer kalender på (som også vises på Svalbardpostens nettside). Informasjon blir sendt pr e-post til turoperatører og overnattingssteder i Longyearbyen. Pressemeldinger til Svalbardposten og aktuelle andre aviser. Longyearbyen kunst- og håndverkssenter 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter har 10 utleieverksteder, hvorav 8 er forbeholdt langtidsleie til fastboende og to tilegnet besøkende kunstnere for korttids leie inntil tre måneder. Ved utgangen av 2012 holdt følgende faste leietakere til i senteret: Barbara Fogden fotografi og rammeverksted Helene Ege - billedkunst Tove Eide design og re-design Hanne Olsen Ingerø tekstil Eva Grøndal/Grøndal Foto - fotografi Ingvei Elise Hagen billedkunst MadeAt78N v/jenny Jonsson klær og smykker Longyearbyen Fotoklubb fotografi Her er det salg av kunst og kunsthåndverk mens nye produkter blir utformet i besøkendes påsyn. I 2012 har alle verkstedene vært utleid. Gjesteverkstedene har vært relativt godt besøkt med et belegg på 29 %. I Kunst- og håndverkssenterets 2. etasje tilbys overnatting til besøkende kunstnere inntil tre måneder. Lokalene består av tre dobbeltrom med felles stue/kjøkken og to bad. Kunstnerhyblene har i 2012 vært godt besøkt med 42 % belegg. For Kunst- og håndverksenteret er det et lite overskudd i henhold til budsjett, for gallerihyblene et tilsvarende underskudd. Totalt for senteret og kunstnerhyblene er det husleie og strøm som er de største kostnadene og totalresultatet balanserer. 19

21 Målsetting for virksomheten Tilby fastboende lokaler hvor kunst og kunsthåndverk kan utøves, samt kunne tilby tilreisende kunstnere hybler og verksted for å fremme kunst inspirert av Svalbard også utenfor Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. Tilby tilreisende kunstnere rimelig overnatting i et kunstnermiljø for å fremme kunst inspirert av Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Døren mellom Galleri Svalbard og Kunst- og håndverksdelen i 1. og delvis 2. etasje står åpen i galleriets åpningstid. Utover dette er senteret åpent når leietakere er til stede. Det er opp til hver enkelt leietaker når de ønsker å holde åpent. Aktiviteter Fotoklubben bruker senteret som møtested. Arrangement Fotoklubben presenterer ny utstilling to ganger årlig, henholdsvis i Solfestuka og KunstPause Svalbard. og de andre kunstnerne/ kunsthåndverkerne under titlene XXX og Bosetninger. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer (årsverk, se pkt under Galleri Svalbard) Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -337 Lønn og personalkostnader (se Galleri Svalbard) 0 Kostnader lokaler (husleie, strøm) 393 Øvrige driftskostnader 36 Sum kostnader 429 Driftstilskudd 92 Priser Verksted og overnatting Fast leie pr. mnd Gjestekunstnere pr. døgn 1 dg - 1 uke 1 uke - 4 uker 4 uker + Verksted 14m2 (1. etg) Verksted 28 m2 (2. etg) Verksted 28 m2 inkl. Vann (2. etg) Enkeltrom - selvhushold Dobbeltrom - selvhushold Tilleggspriser Pr. time Vask av rom / verksted 280 Leie sengetøy / håndklær

22 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Kulturplan Longyearbyen kunst- og håndverkssenter vil inngå i en fremtidig kulturplan. Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Kulturarenaer Longyearbyen kunst- og håndverkssenter bør vurderes ved fremtidig planlegging av kulturarenaer. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Lokale kunstnere og kunsthåndverkere Longyearbyen Fotoklubb Kunstnere fra inn- og utland 6. INFORMASJON Annonsering Senterets åpningstider er annonsert gjennom åpningsguiden og under Kultur- og fritidsforetakets faste spalte i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag / plakatering Internett Informasjon om Kunst- og håndverkssenteret om leietakerne og tilbudet til gjestende kunstnere er oppført på galleriets nettside 7. UTLÅN OG UTLEIE Lokaler Utleie av verksteder til lokalbefolkningen for lengre perioder. Utleie av hybler og verksteder til tilreisende kunstnere for opphold inntil tre måneder. Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen 1. VIRKSOMHETEN Innledning Ung i Longyearbyen er en fellesbetegnelse på det totale ungdomsarbeidet. Dette er ulike tiltak, små som store, som vi tilbyr ungdommen i tillegg til faste åpningstider på ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus. I 2012 ble det gjennomført 39 enkeltstående arrangement i regi av ung i Longyearbyen. Aktivitetene spenner fra store prosjekter som Camp Svalbard, UKM (ungdommens kulturmønstring) og LAN til enkeltstående kvelds- og helgearrangement. For at ungdomstilbudet skal oppfattes som godt og interessant av ungdommen, forutsetter det at vi er endringsdyktige og kan tilpasse oss ungdommens interesser, verdier og prioriteringer. Det blir en balansegang mellom det å gi dem det de vil ha og det å gi dem aktiviteter de ikke visste de kunne interessere seg for (se oversikt over arrangementer). Ideen med ung i Longyearbyen er at det skal være kort vei fra idé til igangsettelse og gjennomføring. På denne måten sikrer vi ungdommens medvirkning ved at de kan foreslå aktiviteter som blir gjennomført. Dette skaper motiverte ungdommer som ser at de kan være med å påvirke tilbudet i Longyearbyen. 21

23 Ungdomsvirksomheten Ung i Longyearbyen er organisert i fire hovedområder: Longyearbyen ungdomsklubb Selvstyrt ungdomshus Longyearbyen ungdomsråd Ung i Longyearbyen arrangementer (herunder UKM, Camp Svalbard og prosjekter av kortere varighet) Vi jobber aktivt for å tilrettelegge og gi ungdommen en meningsfull og positiv ungdomstid i Longyearbyen. Det begrensede og omskiftelige ungdomsmiljøet, stedets isolerte beliggenhet og det harde klimaet, gjør at det på mange måter er spesielt å vokse opp i Longyearbyen. Ungdommen møter utfordringer i form av isolasjon, lang og dyr reisevei til venner og familie på fastlandet, venner som stadig flytter ned, mørketid, isbjørnfare utenfor bosettingen. Med utgangspunkt i denne kunnskapen tilbyr vi arenaer hvor ungdommen kan organisere egen fritid, prøve ut ferdigheter og samles i uformelle nettverk. Stikkord som medbestemmelse og nytenkning skal bidra til å gi ungdommen grunnlag for engasjement, motivasjon og selvtillit. I likhet med tendensen på fastlandet kan vi observere at etter fylte 15 år, konsentreres fritiden om å gjøre lekser, treffe venner og jobbe. Vennskap og offentlige arenaer får stor betydning, mens foreninger, lag og klubber får mindre betydning i ungdommens hverdag. For mange ungdommer er dette den dominerende og kanskje viktigste aktiviteten på fritiden. Familien og fritidsinteresser er ikke lenger den viktigste faktoren. Dette gjør selvstyrt ungdomshus til en viktig møteplass der medlemmene av huset kan samles daglig. Dette er et tilbud på ungdommens egne premisser der ungdommen i dialog med ungdomskonsulenten arbeider med å gi huset aktivitet og innhold i tillegg til å sette opp rammer for driften. Ungdomshuset er populært og har blitt en viktig møteplass for ungdom i videregående skolealder. Ungdomsrådet skal sørge for å sikre dialogen mellom ungdomsgruppa og lokale politikere i den hensikt å gi dem innflytelse og styrke deres samfunnsmessige engasjement. Ung i Longyearbyens mål er å gi ungdom positive opplevelser, grunnlag for engasjement, arenaer til å vise sine kulturytringer på og muligheter for å skape sosiale nettverk. Prosjektene synliggjør ungdommens interesser og ikke minst fører dette til økt aktivitet og deltakelse. Vi ønsker å tilby ungdom aktiviteter som kan være en motvekt til den ungdomskulturen som strømmer mot dem gjennom media og andre kanaler. Tilbudet til ungdom i Longyearbyen skal representere mangfold og variasjon. Vi har likevel en utfordring med å nå alle, og vi jobber med å legge til rette for aktiviteter rettet mot den gruppen ungdommer som ikke deltar i faste aktiviteter. I sommer arrangerte vi aktiviteter for de som ikke reiser til fastlandet på sommerferie «Ung i Lyb i sommer» med sykkeltur, hundegårdsbesøk, filmkvelder, stylingkurs og grillfest for å nevne noe. Deltagelsen varierte gjennom sommeren. Målsetting for virksomheten Ung i Longyearbyen Stimulere til aktivitet, deltakelse, medbestemmelse og tilhørighet. Øke ungdommens nysgjerrighet, stimulere kreativitet og nytenkning. Gjenspeile og fremme ungdommens interesser. Skape samfunnsbevisste og ansvarlige ungdommer. Gi ungdom innflytelse i Longyearbyen. Samarbeide med flere instanser i Longyearbyen. 22

24 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Ungdomsklubben Mandag junior Onsdag Fredag senior junior senior Selvstyrt ungdomshus Åpent daglig Søndag - torsdag Fredag - lørdag Aktiviteter UKM - ungdommens kulturmønstring UKM er Norges viktigste arena for de unges kulturuttrykk. I Longyearbyen ble arrangert UKM for tiende år på rad. UKM inspirerer til aktivitet, kreativitet og egenutfoldelse. Over ungdommer over hele landet deltar på UKM. I Longyearbyen prøver vi å gjøre maksimalt ut av UKM for å gi de unge en solid og verdifull erfaring og opplevelse. Alle som melder seg på UKM, får delta. Vi har medvirkende ungdommer i alle funksjoner på, foran og bak scenen: lys, lyd, scenearbeidere, nettredaksjon, markedsføring, sminke, musikere, dansere, fotografer, kunstnere og filmskapere. UKM har gjennom ti år vært et svært populært tiltak som holder ungdommen i aktivitet over lengre tid. Kulturinteressert ungdom i Longyearbyen har i tillegg til gode øvingslokaler, også tilgang på kompetanse og ressurspersoner som hjelper dem i å utvikle seg og presentere seg på best mulig måte. De har flere arenaer å opptre på og blir sett av mange. Camp Svalbard Camp Svalbard ble i 2012 arrangert for fjerde gang, denne gangen som i 2011, i den nedlagte russiske bebyggelsen i Coles Bay. Campen er et samarbeid mellom Ung i Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard, næringslivet og lokale lag og foreninger. Under Camp Svalbard får ungdommene oppleve flere områder og nyanser av Svalbards natur. Deltakerne er sammen i et annerledes miljø, på tvers av alder. De får prøve seg på spennende og utfordrende friluftslivsaktiviteter, uten at det stilles krav til utstyr og ferdighetsnivå. Under årets Camp Svalbard fikk ungdommene god kjennskap til en del av Svalbards historie, og de fikk blant annet sove i et av de fraflyttede husene i Coles Bay. Røde Kors stilte med aktiviteten mestring i høyden, samt et basiskurs i HLR. Longyearbyen Jeger- og fiskerforening organiserte ulike jakt- og friluftslivsaktiviteter. Longyearbyen seilforening deltok med kajakkpadling. I tillegg fikk ungdommer delta på demojakt der de skjøt et reinsdyr. I tillegg var det frivillig fotokurs slik at 11 fotointeresserte ungdommer kunne lære mer om fotografering i et område med flotte fotomotiv. Ungdomsklubben Et av de viktigste tilbudene til ungdom i Longyearbyen ved siden av organiserte aktiviteter, er ungdomsklubben. Ungdomsklubben er et samlingssted for all ungdom fra 5. klasse opp til 18 år. Ungdomsgruppa fordeler seg mellom junior (5. til 7. klasse) og senior (8. klasse til 18 år). Klubben gir de unge et sted å være sammen med andre ungdommer og trygge voksne klubbmedarbeidere. Det er et sted hvor de kan utvikle og lære sosial kompetanse gjennom deltakelse og samvær med andre. Hovedaktivitetene på ordinære klubbkvelder er uformelt samvær, matlaging, spill, bordtennis og biljard. Flere ganger i uka arrangeres det også konkurranser i form av quiz, fotballspill, bordtennisturnering, biljardturnering, forskjellig playstation spill, singstar eller lignende. I tillegg blir det gjennomført temakvelder og arrangementer. I lokalet er det kjøkken, kiosksalg, 23

Vedlegg sak 41/14 Side 173

Vedlegg sak 41/14 Side 173 Side 173 Side 174 Side 175 Side 176 Side 177 Side 178 Side 179 Side 180 Side 181 Side 182 Side 183 Side 184 Side 185 Side 186 Side 187 Side 188 Side 189 Side 190 Side 191 Side 192 Soltegning 2013: Siril

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015

Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015 Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015 Ung i Longyearbyen Ungdomsvirksomheten, eller Ung i Longyearbyen, kan forklares som Lokalstyre sitt totale fritidstilbud for ungdom i Longyearbyen som består av ulike

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Påmelding Ut&Kjør 2017

Påmelding Ut&Kjør 2017 Påmelding Ut&Kjør 2017 Hva er Ut&Kjør? Ut&Kjør er et samarbeidsprosjekt mellom Ung i Longyearbyen, Longyearbyen Ungdomsråd, Sysselmannen på Svalbard, Sons of Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK

ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK 2017 Biblioteket fortsatte med åpningstidene onsdag og torsdag 11-19, fredag 11-15.30, lørdag 11-14. Søndag, mandag og tirsdag er det stengt. Biblioteket har vært bemannet

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av

Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av Sammendrag av Ung i Longyearbyens/ungdomsvirksomhetens ansvarsportefølje pr. desember 2013 1. Ung i Longyearbyen / ungdomsvirksomheten består av Ungdomsklubben Selvstyrt ungdomshus Ungdomsrådet UKM Camp

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Driftsbudsjett for kultursenter

Driftsbudsjett for kultursenter Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD KULTURTILTAK PÅ SVALBARD Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgrupper og brukere 4 Aktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

MÅNEDSBREV S N E H V I T

MÅNEDSBREV S N E H V I T MÅNEDSBREV S N E H V I T SEPTEMBER Vi har hatt en nydelig september, med god sol og temperatur. Vi opplever også at barna har funnet seg mer til rette, nye relasjoner og vennskap knyttes. September har

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014

TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 TRYSIL FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2014 2014 var et spennende år for Trysil folkebibliotek. Vi åpnet Knøttebiblioteket på Prestgardsjordet, og pusset opp og malte den

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer