Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF

2 Forord Foretakets årsberetning er bygget opp iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, Kommuneloven og God kommunal regnskapsskikk (KRS). Årsberetningen er styrets/foretakets formelle rapportering iht ovennevnte krav. Første del omtaler foretaks formalia og styrets arbeid. Under mål og resultater rapporteres målsetting og status for foretakets fem driftsenheter. I siste del omtales økonomi, utfordringer og besøksstatistikk. Forsidefoto: Lusie Frostvoll Kuraas, 13 år Camp Svalbard

3 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Foretakets formål... 3 Organisering... 3 Likestilling og etisk standard... 4 Mål og resultater... 5 Brukerstatistikk... 5 Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Rapportering pr enhet... 5 Longyearbyen folkebibliotek... 5 Longyearbyen kulturhus Longyearbyen Kino Galleri Svalbard Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen Svalbardhallen Resultat og økonomisk stilling Forhold av vesentlig betydning for Foretaket Besøksstatistikk Arrangementer

4 Foretakets formål Foretakets formål er å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. For å ivareta dette består kulturvirksomheten av følgende kjernevirksomheter: Longyearbyen folkebibliotek Arealer leies av Lompensenteret AS. Flytting er til vurdering Svalbardhallen med nærmiljøanlegg og løypemaskin Hallen er organisert som et A/L Galleri Svalbard med Longyearbyen kunst- og håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Longyearbyen kulturhus med Longyearbyen kino Arealer leid av Bydrift KF Ungdomsklubben / Selvstyrt ungdomshus / Ung i Longyearbyen / Ungdomsrådet håndverkssenter Arealer leid av Bydrift KF Målet er å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. Organisering Styrets arbeid Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF består av fire representanter fra Longyearbyen lokalstyre, to representanter fra frivillige lag og foreninger, en representant fra de ansatte og en representant fra Longyearbyen ungdomsråd (observatør med tale- og forslagsrett). Styret hadde følgende sammensetning ved årsskiftet: Leder: Elise Strømseng (perm *) Nestleder: Gunnhild Antonsen (fung. leder) Medlemmer Parti/liste Varamedlemmer Parti/liste 1. Karin Mella (møtende vara*) AP Elise Strømseng AP 2. Trond Olsen AP Tom Ramberg AP 3. Tora Hultgren AP Gunnhild Antonsen TF 1. Håvar Fjerdingøy TF 2. Anne Jahre TF Stig Onarheim H 1. Tove Kulsrud H Kristine Lidin Malm Ansatte 1. Jan Martin Berg Ansatte 2. Mari Tefre Ansatte 3. Elisabeth Bergstrøm Ansatte Sveinung Lystrup Thesen Lag/foren. Ottar Svensen (pers. vara) Lag/foren. Karianne Steen Lag/foren. Helle M. Jakobsen (pers. vara) Lag/foren. Torje Hanssen Ungd.rep. Chirawut Saenphet Ungd.rep. Styret hadde åtte møter i Samarbeidet mellom styret og administrasjonen er meget godt, og det er god kreativitet og ryggdekning ved oppfølging av saker. Takhøyden er stor, og således er det rom for både idéutvikling og strukturelle diskusjoner. I 2012 har styret bl.a. hatt følgende saker til behandling: Høring vedr. forslag til ruspolitisk handlingsplan ; høring vedr. boligstrategi; tertialrapporter om finansforvaltningen; tertialrapporter om økonomisk drift; regnskap og årsmelding 2011; tildeling av Ungdommens kulturstipend 2012 og Tyfusstatuetten 2012 samt gjennomgang av forslagsskjema for disse; forberedelse til strategikonferansen; eventuell flytting av Longyearbyen Folkebibliotek; budsjettkorrigering 2012; budsjettprosess 2013 samt omdisponering av mediateket. I tillegg til behandlede saker, har faste poster på styremøtene vært daglig leders orientering om høydepunkter siden forrige styremøte, arbeidet med delplan for idrett og fysisk aktivitet samt aktiviteten i det nye 3

5 kulturhuset. Styret har vært på omvisning på foretakets fem enheter. For administrasjonen var det her viktig å gi innblikk i lokale driftsutfordringer og -muligheter. Administrasjonens arbeid Ledergruppen består av daglig leder, biblioteksjef, enhetsleder Galleri Svalbard, enhetsleder idrettsanlegg, kulturhusleder og enhetsleder ungdomsvirksomhet/produsent. Her legges det vekt på å arbeide som team og gruppen møtes normalt en gang pr uke. Ved siden av å behandle løpende driftssaker, fungerer også ledergruppen som en koordinerende og idéskapende programkomité for den delen av kulturlivet vi har ansvar for. Bemanningen i foretaket utgjør 13,6 årsverk, og er organisert som følger: Einar Buø Adm. Roger Zahl Ødegård Kulturhus/arr. Elisabeth Bergstrøm Bibliotek Mari Tefre Ungdom/arr. Kåre Hovland Idrett Jan Martin Berg Galleri totalt 2,9 årsverk totalt 2 årsverk totalt 2,3 årsverk totalt 3,5 årsverk totalt 1,9 årsverk Driftsmessig har man fokus på målfastsettelse, oppgaveløsning og økonomisk kontroll. Daglig leder er særs tilfreds med de ansattes oppgaveutførelse, kreativitet, evne og vilje til å delta i målprosesser og ikke minst troen på kulturarbeidets viktighet og muligheter. Kort kan man oppsummere kjerneproduksjonen som følger: Drift og utvikling av enhetene Planlegging og gjennomføring av egne arrangementer Bistand til kulturlivet Idédugnader for å forbedre/utvikle kulturtilbudet Sponsing og samarbeid med næringslivet Store og små bedrifter viser fortsatt og heldigvis stor grad av velvillighet når det gjelder å støtte kulturlivet. Dette konkretiseres bl.a. i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementer. Foretaket er bevisst vinn/vinn-tankegangen i sitt samarbeid med bl.a. næringslivet, og søker å ivareta denne balansegangen i alt sponsorarbeid. Totalt fikk foretaket kr i ekstern støtte til driften. Dette er i hovedsak knyttet til kulturarrangementer og ungdomsarbeidet. Likestilling og etisk standard Av foretakets 23 faste ansatte, er 10 kvinner og 13 menn. I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn. Det er 9 ansatte i 100 % stilling og resterende har ulike stillingsbrøker fra %. Ved alle ansettelser vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Foretaket er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og legger dette til grunn ved helsemessige o.a. forhold i arbeidsstyrken. Sykefravær har vært 4,0 %. Foretaket etiske prinsipper følger de til enhver tid gjeldende prinsipper i Longyearbyen lokalstyre. 4

6 Mål og resultater Brukerstatistikk Kulturhuset/ arrangementer Ung i Lyb inkl. klubb Longyearbyen folkebibliotek Svalbardhallen Galleri Svalbard Longyearbyen kino Totalt År Barn Voksne Junior Senior Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Total Ikke medregnet Oppvekstforetakets bruk av bl.a. Svalbardhallen. Selvstyrt ungdomshus er åpent 7 dager i uken (for målgruppa år (vgs)). Det føres ikke besøksstatistikk for UHU Antall besøkende økte også i Det er gledelig å se at så mange bruker våre anlegg og deltar på våre arrangementer og aktiviteter. Tidligere års statistikker viser at man i 2000 hadde besøkende: Veksten har vært formidabel - og vi tar alltid imot alle! Rapport om måloppnåelse i hht handlingsprogrammet Lokalstyrets handlingsprogram inneholder bl.a. følgende satsningsområde: Vi vil opprettholde et variert kultur- og fritidstilbud med utgangspunkt i frivillige lag og organisasjoner. I tabellen under oppsummeres tiltak som er gjeldende for Kultur- og fritidsforetaket: Tiltak: Ansvarlig: Utføres i: Kommentarer: Videreføre en god drift og aktiv bruk av kulturhuset Opprette ny stilling ved kulturhuset og Svalbardhallen. Utarbeiding og behandling av Plan for idrett og fysisk aktivitet Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til biblioteket, herunder mulig flytting av biblioteket og/eller andre tilbud til næringsbygget. Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Kultur- og fritidsforetak KF Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen og Kultur- og fritidsforetak KF Kontinuerlig arbeid Rekruttering gjennomført Arbeidet pågår, forsinket i forhold til opprinnelig plan Styret for Kultur og fritidsforetaket KF gis fullmakt til å forlenge avtale om leie av areal til bibliotek i Lompensenteret med inntil 5 år fra utløpet av dagens kontrakt. Arbeid om disponering av Næringsbygget tas opp igjen når lokalstyret har tatt stilling til organisering av Longyearbyen lokalstyre som en del av SNUprosjektet. Administrasjonsutvalget er positiv til at vi får til flytting av biblioteket til Næringsbygget. Rapportering pr enhet I det etterfølgende gis målsetting og status for foretakets fem enheter: Longyearbyen folkebibliotek 1. VIRKSOMHETEN Innledning Fjoråret bar noe preg av at stillingen som barne- og ungdomsbibliotekar sto vakant i vel 7 mnd. Vi kjørte en ansettelsesprosess i starten av året, og valgte da å ansette en person som ikke kunne begynne før i august pga avslutningen av en mastergrad i bibliotekfag. Biblioteket valgte i denne perioden å opprettholde åpningstidene, men det er naturlig at 5

7 denne vakansen gikk noe ut over tjenestetilbudet, selv om vi i perioder benyttet oss noe av vikarer. Allikevel kan vi si at 2012 har vært et aktivt år i biblioteket der vi, ved siden av den daglige driften, også i år har prioritert lesestunder, foredrag og andre arrangementer både for barn og voksne. Biblioteket har faste aktiviteter som månedlig lesering, ukentlig spedbarnstreff, skole- og barnehagebesøk, med mer. Høsten har vært preget av jevnlige besøk til Longyearbyens tre barnehager med lesestund og bokkasser, og barnehagene er også jevnlig på besøk her i biblioteket. Dette er en aktivitet som blir satt stor pris på fra barnehagenes side. For bibliotekets spedbarnsgruppe har det i hele høst vært tilbud om babysang for de minste med foreldre. For den voksne del av befolkningen har vi i 2012 arrangert fire «polarforedrag», - der foredragsholdere, både lokale og eksterne, foredrar om polare tema. Disse foredragene er jevnt over godt besøkt og vi merker at det er stor interesse og vitebegjærlighet om polare tema i befolkningen. Biblioteket har i 2012 tilsammen hatt 37 små og store arrangementer. Av disse har 7 vært klassebesøk, 7 har vært lesestunder i barnehagene, og 23 har vært andre arrangementer som polarforedrag, lesering, forfatterbesøk m.m. Blant annet det som etter hvert har blitt en fin og stemningsfull tradisjon i biblioteket, Lucia-feiring den 13. desember. «Natt i biblioteket» for 5. klassingene er blitt en fast tradisjon der elevene overnatter i biblioteket etter en kveld preget av lesing, litterær skattejakt og koselig samvær. Totalt samlet alle disse arrangementene ca små og store gjennom hele året. Tallet markerer en liten nedgang fra fjoråret, men bemanningssituasjonen tatt i betraktning synes vi at vi har klart å opprettholde aktiviteten tilfredsstillende. Biblioteket har et totalt besøkstall i 2012 på vel personer. I 2012 har biblioteket også fremmet en sak om flytting av biblioteket til Næringsbygget og med tilknytning til kulturhuset. Bibliotekets leieavtale med Lompensenteret utløper pr , og vi ønsket en flytting av biblioteket framfor reforhandling av nåværende leieavtale. Det ble imidlertid ikke funnet rom for dette i 2013-budsjettet, så biblioteket startet høsten 2012, gjennom Bydrift, forhandlinger om en reforhandling av leiekontrakten i Lompensenteret på 3 år. Personalsituasjonen Biblioteket har stillingshjemler for to 100 % bibliotekarstillinger, en bibliotekleder og en bibliotekar med ansvar for bibliotektilbudet for barn og unge. På et såpass lite bibliotek er det allikevel slik at oppgavene må løses av den som til en hver tid er tilstede, noe som gir oss som jobber der en spennende og variert hverdag. Bestand Bibliotekets mediesamling består av enheter, hvorav 1064 lydbøker, 1486 DVD-er, 29 tidsskriftabonnement + 15 abonnement som vi mottar gratis gjennom Kulturrådets innkjøpsordning, - totalt 44 tidsskrift, samt 6 avisabonnement. Longyearbyen folkebibliotek består av voksenavdeling, barne- og ungdomsavdeling samt polarsamling. Bibliotekets polarsamling består av titler, og utgjør på mange måter kjernen i bibliotekets samling. Her har vi en unik samling av 6

8 litteratur tilknyttet polare tema, med særskilt vekt på Arktis. Denne samlingen er populær og mye brukt, ikke minst av Longyearbyens stadig nye innflyttere, og av turister/besøkende. I desember mottok biblioteket en stor bokgave fra Geir Aasebøstøls etterlatte. Denne bokgaven besto for en stor del av polarlitteratur, og disse bøkene vil i løpet av 2013 bli innlemmet i bibliotekets polarsamling. Biblioteket har også et mediatek som har vært benyttet som møte- og kurslokale, av studenter, og til bibliotekets egne arrangementer. Etter at budsjettet for 2013 var vedtatt, og det ble klart at biblioteket fortsatt skulle bli i Lompensenteret, startet vi planleggingen med å gjøre mediateket om til en ungdomsavdeling. Målsetting for virksomheten Biblioteket skal være et informasjonssenter for befolkningen i Longyearbyen. Bibliotekets virksomhet skal fremme utdanning og opplysning, og bidra til trivsel og kulturell aktivitet. Biblioteket skal være i takt med tiden og skaffe seg aktuell litteratur og andre medier, og formidle dette ut til publikum. Bibliotekets polarsamling skal prioriteres. All ny polarlitteratur skal kjøpes inn, og samlingen skal suppleres med manglende, eldre litteratur. Bibliotekets tilbud og åpningstider skal til enhver tid være i tråd med ønsker og behov i samfunnet. Biblioteket skal samarbeide med andre institusjoner i samfunnet, og på den måten utnytte muligheter og ressurser på best mulig måte. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Mandag, onsdag og torsdag Tirsdag og fredag Lørdag Aktiviteter Biblioteket hadde i arrangementer fordelt slik: For skoleklasser: 7 For barnehager: 7 Lesering: 10 Polarforedrag: 4 Annet: 9 Totalt: 18 for barn og 19 for voksne. I november arrangerte vi to runder med Natt i biblioteket med elever, og noen foreldre, fra 5. klasse. En spennende og annerledes kveld og natt med høytlesing, smuglesing med hodelykt, pizza og frokost. Vi tror at barna gjennom å overnatte i biblioteket kan utvikle et tett forhold til biblioteket sitt, og møte personalet her på en annen måte. Arrangementene for barn samlet til sammen 553 barn, og arrangementene for voksne samlet 490 voksne. Dette var en liten nedgang fra fjoråret, noe som nok skyldtes at arrangementsaktiviteten var noe lavere i vinter-/vårhalvåret da bibliotekarstillingen var vakant. Biblioteket har gjennom sine arrangementer de siste årene sørget for å ha arrangementer knyttet til polare tema. Dette er svært populært i Longyearbyen. Innbyggerne her har en sterk identitet knyttet til stedet de bor på, - historie, beliggenhet, klima, - og de nyankomne er interesserte i kunnskap om stedet de har bosatt seg på. Biblioteket, med sin store samling av polarlitteratur, vil være et naturlig arrangementssted for en slik 7

9 satsing, og det vil være av høy prioritet for biblioteket å videreføre denne profilen. I forbindelse med KunstPause Svalbard 2012, fikk biblioteket tildelt kr ,- i prosjektstøtte for å kunne gjennomføre et besøk av Edvard Hoem. Han bidro med et foredrag om Bjørnstjerne Bjørnson. Hoem hadde da nettopp lagt siste hånd på sin 4 bind store Bjørnsonbiografi. Han bidro også, sammen med sanger Hilde Brunsvik og pianist Dag Filip Roaldsnes, men en konsert «Musikken eller livet» på Galleri Svalbard som en del av dette besøket. Bibliotekets lesering har månedlige møter, og vi er nå en kjerne på personer som møtes til litterære samvær i biblioteket. Spedbarnsgruppa, som møtes på biblioteket hver tirsdag formiddag, har også i år hatt tilbud om førstehjelpskurs og temamøter om søvn og ernæring. I høst startet vår nyansatte barne- og ungdomsbibliotekar opp med babysang for denne gruppen. Vi tenker at vi gjennom arrangementene våre åpner biblioteket for mange som kanskje i utgangspunktet ikke ville vært våre brukere, og at det igjen kan føre til mer lesing, noe som vi ser på som vår primærfunksjon. Vi ønsker også å satse på arrangementer som bygger opp om biblioteket som en møteplass der barn og voksne kan komme sammen og leke, prate, bli kjent, - og låne bøker med hjem. Spedbarnstreffene hver tirsdag fungerer som en slik møteplass mellom foreldre i samme livssituasjon, og Lucia er også et slikt hyggelig arrangement der foreldre og barn tar seg tid til et pusterom på en førjulsformiddag. I 2012 arrangerte vi Lucia i biblioteket for femte gang, - nå kaller vi det en tradisjon! Biblioteket er også sterkt inne i avviklingen av det årlige arrangementet KunstPause Svalbard. Dette er en langhelg full av kunst- og kulturopplevelser av mange slag. Bibliotekleder er med i Kunstpause komitéen, og det oppleves som meningsfullt å jobbe med slike arrangementer der flere aktører enn biblioteket er involvert. Arrangement Arrangement for barn og ungdom utenom skole- og barnehagebesøk: Februar Lesestund med skuespiller Jeanne Bøe Mars Solsamling og sansemotorikk vi hilser sola med sang (Solfestuka) November Natt i biblioteket 2 arrangementer Desember Eventyrtime med Karina Halgunset. (Adventsmarkeringen 1. søndag i advent) Luciafeiring i biblioteket med barn fra Kullungen barnehage. Høsten Babysang Arrangement for voksne - Litteratur- og temakvelder: Januar Polarforedrag: Bård Wormdal om sin bok «Satellittkrigen» Polarforedrag: Per Kyrre Reymert: «Den Norske Nordhavs-Expedisjonen » Februar Polarforedrag: Frode Skarstein: «Etterlysning: Gul Opel Kadett' Polare pilotpionerer i krig» Helsesøster Reidun Holte: Temamøte for spedbarnsgruppa, «Barn og søvnvaner» Mars Helsesøster Reidun Holte: Temamøte for spedbarnsgruppa, «Barn og ernæring» Oktober Helsesøster Vigdis Solbakk: Førstehjelpskurs for spedbarnsgruppa. Forfatterkveld med Erika Fatland om boka «Året uten sommer». 8

10 November Edvard Hoem: «Den kjente og ukjente Bjørnson» (KPS) Polarforedrag: Per Kyrre Reymert: The Norwegian Aurora Polaris Expedition Hver måned Lesering Utstillinger Utstilling av solfesttegninger i Solfestuka, tegnet av barn ved Longyearbyen skole. Temautstilling fra Kullungen barnehage: Nordlys, samt en rekke små og store temautstillinger biblioteket selv står for. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Bibliotekleder Bibliotekar 1,0 årsverk 1,0 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -369 Lønn og personalkostnader 958 Kostnader lokaler (husleie, strøm, renhold) 516 Øvrige driftskostnader (bokinnkjøp, IT, m.m.) 545 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Spedbarnstreff Hver tirsdag kl treffes hjemmeværende foreldre med sine barn under ett år (10-20 foreldre hver gang). Her utveksles erfaringer og knyttes vennskap. Klassebesøk fra Longyearbyen skole Vi har i 2012 hatt 7 besøk av klasser fra Longyearbyen skole. Vi har fokus på lesestimulering ved klassebesøkene, og har vekslet mellom å presentere bøker tilpasset de enkelte alderstrinn, og litteraturopplevelse gjennom opplesninger. Litteraturformidling i barnehagene Vi har de siste par årene hatt en spesiell satsning på litteraturformidling overfor barnehagene i Longyearbyen. Vi tilbyr eventyrstund for barna, både i barnehagen og ved besøk her i biblioteket. Ønsket er naturligvis først og fremst å skape glede hos barna rundt boka og den gode fortelling, men også å vise personalet i barnehagene noe av det nye som kommer av bøker for de yngste. Leseringen Leseringen har møte en gang i måneden. Gruppen holder nå et jevnt, høyt frammøte, og det er mellom 15 og 20 stk på møtene. Vi ønsker at Leseringen skal være et forum der folk møtes og blir kjent, og der vi har litteraturen som et samlingspunkt. Vi bestemmer tema og bøker for møtene selv. Av og til diskuterer vi en enkelt bok som alle har lest. Av og til tar vi for oss et forfatterskap. Og etter jule- og sommerferiene har vi møter der alle deler en av feriens gode leseopplevelser med hverandre. Inspirerende! På juleavslutningen i desember arrangerer vi bok- og filmkveld med tapasbuffet, og til sommeravslutningen har vi de siste årene lagt junimøtet til Fornebu. 9

11 Ebok utlån Longyearbyen folkebibliotek har blitt med i forsøksprosjektet med utlån av Ebøker på biblioteket. Vi er med via Troms fylkesbibliotek. Meningen var å starte utlånet i september, men på grunn av ulike problemer som er oppstått underveis, har vi ikke lykkes å komme i gang med utlånet ennå. Problemene som har hindret oppstart er av nasjonal karakter og rammer alle bibliotekene som er med i forsøksprosjektet. Først oppsto det problemer knyttet til utlånsplattformen som skal brukes. Dette er nå løst, men før nyttår 2012 ble det brudd i forhandlingene mellom Forleggerforeningen og Kulturrådet. Pr i dag ser det imidlertid ut til at prosjektet vil kunne igangsettes om ikke så lenge. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Norsk systemutvikling (Mikromarc) Troms fylkesbibliotek og andre bibliotek Norsk Forfattersentrum Norsk Kulturråd Nasjonalbiblioteket Fritt Ord De andre enhetene i Kultur- og fritidsforetaket KF Longyearbyen skole Kullungen og Polarflokken barnehager Longyearbyen sykehus, Sysselmannen og andre lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner i Longyearbyen. 6. INFORMASJON Internett Longyearbyen folkebiblioteks hjemmeside finnes på Bibliotekets katalog er også søkbar på nett, og lånere kan betjene sine egne lån ved å benytte seg av «Mine sider». Alt som skjer av arrangementer i biblioteket publiseres på bibliotekets hjemmesider, og hjemmesiden fungerer også som en ressurs til nettsteder med arktisk tema. 7. UTLÅN Utlån Det totale utlånet av bøker og andre medier har hatt en liten nedgang fra 2011 til Nedgangen er størst for utlånet til voksne. Besøkstallene har også gått litt ned. Det er ikke uventet at besøks- og utlånstallene har gått noe ned, i og med at vi har hatt en 7 mnd vakanse i bibliotekarstillingen i At nedgangen ikke er større, viser at det har vært klokt å opprettholde åpningstidene tross lavere bemanning. Samtidig viser det betydningen av at litteratur hele tiden formidles gjennom barnehage- og klassebesøk og andre arrangementer som gjør biblioteket synlig for brukerne gjennom hele året. Fjernlån Fjernlån av bøker er en viktig tjeneste for alle brukerne, men kanskje spesielt viktig for voksne lånere som bruker svalbardoppholdet til fjernstudier. I kombinasjon med de to studieplassene vi har, er dette tilbudet ofte en avgjørende støtte for å kunne gjennomføre studier. Fjernlånet består av innlån av enkeltbøker til enkeltbrukere, men også litteraturdepot av fremmedspråklige bøker. I 2012 lånte vi inn 340 bøker og artikler. Dette er en økning på 30 % fra i fjor. Når det gjelder denne bruken av biblioteket, er nok det en tjeneste som er mer upåvirket av arrangementer o.l., og det vil dessuten også være variasjoner fra år til år som har å gjøre med hvor mange personer som til enhver tid driver med etterutdanning. Vi bestiller inn bøker etter lånerens behov. 10

12 Longyearbyen kulturhus 1 VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen kulturhus ved kulturhusleder har, i tillegg til å skape aktivitet i kulturhuset, som hovedoppgave å utvikle idéer, legge til rette for, samt gjennomføre av varierte kulturtiltak. Prosjektledelse av ca kulturarrangement, koordinere og utvikle et nært samarbeid med stedets frivillige organisasjoner er andre viktige arbeidsoppgaver. I løpet av året er det en rekke enkeltarrangementer som krever en stor grad av detaljplanlegging ettersom produksjoner i dag ofte involverer mange mennesker og flere organisasjoner. I tillegg til enkeltarrangementene er det Solfestuka (i mars) og KunstPause Svalbard (i november) med til sammen ca enkeltarrangementer som skal planlegges og gjennomføres av kulturhuslederen. Ikke minst er ønsker og krav til profesjonalitet i så vel planlegging, markedsføring, teknikk og gjennomføring blitt større og større. Innenfor kulturhuslederens ansvarsområde ligger også stillingene som kulturhusteknikere (1,7 årsverk) og tre timeansatte kinomaskinister. Det ble gitt mulighet til å utvide antallet årsverk kulturhustekniker fra 1,0 til 1,7 årsverk fra , men pga. få kvalifiserte søkere ved første utlysing ble ikke stillingen besatt før høsten Kulturhusteknikeren jobber i tillegg 0,3 årsverk i Svalbardhallen. Kulturhusteknikerne bistår foretaket på tvers av enhetene. Med det nivået organisasjonen i dag har på det tekniske området er vi i stor grad selvhjulpen ved de fleste produksjoner, men i fm større produksjoner må vi også leie inn tekniker(e). I årenes løp, og i forbindelse med at vi tok i bruk Longyearbyen kulturhus i desember 2010, er det kjøpt inn mye teknisk utstyr som krever daglig ettersyn og oppfølging i forhold til vedlikehold og utleie. Med en økende utstyrspark, i kombinasjon med at en god del av høyttaleranleggene er år, er det også et faktum at vedlikeholds-/servicekostnadene er høye. I årene fremover er det etter vår mening av stor betydning at vedlikeholds-/servicebudsjettet opprettholdes, og helst økes, slik at det er mulig å holde et tilfredsstillende teknisk nivå. I motsatt tilfelle vil dette gå utover programtilbudet. Det er også et etterslep når det gjelder innkjøp av teknisk utstyr til kulturhuset, noe som styret er orientert om gjennom styremøter i I 2012 har bruk av egne budsjettmidler og tilskudd fra korgpengeordningen bidratt til at etterslepet er redusert, men det er fortsatt behov for ytterligere kompletteringer for å komme på det nivået som var planlagt ved innflyttingen. I tillegg til å bistå det lokale kulturlivet med utstyr og faglig bistand, har utleie til byens mange små scener i puber og restauranter økt de siste årene. Også i 2012 har samarbeidet med byens lag og foreninger vært avgjørende for et godt resultat. Representanter fra foreningslivet møter kulturadministrasjonen gjennom kulturforum med ujevne mellomrom, og litt avhengig av behovet det enkelte år. I tillegg har kulturhuslederen jevnlig kontakt med lederne for de ulike organisasjonene, samt representanter fra byens næringsliv. Tilskuddsordninger og samarbeid med næringslivet Enheten mottar ca. kr i støtte fra Norsk Kulturråd og varierende beløp via den lokale korkpengeordningen (kr hvorav til teknisk utstyr). Beløpet til teknisk utstyr for 2011 og 2012 ble i sin helhet utbetalt i Videre spiller næringslivet en svært viktig rolle som samarbeidspartner i forskjellige sammenhenger. I overkant av 20 bedrifter bidrar med ca. kr til gjennomføringen av Solfestuka og KunstPause Svalbard. I tillegg forekommer det at bedrifter støtter enkeltprosjekter. Den økonomiske støtten dette representerer er avgjørende dersom vi skal kunne opprettholde både kvalitet, kvantitet og bredde i programproduksjonen. 11

13 Målsetting for virksomheten Øke befolkningens tilfredshet med tilbudet fra Kultur- og fritidsforetaket. Gi opplevelser, stimulere til kunnskap, deltakelse og tilhørighet. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Kulturhuslederen og de to kulturhusteknikerne er fleksibelt tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Aktiviteter Utover det som koordineres med de øvrige virksomhetene i enheten nevnes: Administrasjon (daglig gjøremål, besøk, telefoner, møter, annonsering, e-post, utlån av utstyr, oppdatering av intranett, internett og billettsystem, samt ressursbeskrivelse, prosjekter). Planarbeid (strategi og planarbeid) Økonomi (budsjett, kalkyler og regnskap) Aktiviteter (administrasjon/planlegging av kulturhusutleie, pianostemming osv.) Arrangement Oversikt over egne arrangement eller der vi har bidratt i samarbeid med andre.: Januar: Klassisk vorspiel med kulturskolen Nyttårskonsert med Ruud, Meland og Eriksen Carmina Burana i samarbeid med Operaen teknisk bistand (Huset) Februar: Vorspiel (Polarjazz 2012) Konsert med Kaizers Orchestra (Polarjazz 2012) Polarjazz 2012 (forskjellige scener) UKM Ungdommens Kulturmønstring Vinterblues teknisk bistand (forskjellige scener) Teatermonologen «Peer Gynt med troll i hjertet» med Jeanne Bøe Konferanse i regi av Bydrift KF Mars: Solfestuka 2012 Konsert med Jonas Alaska (Rikskonsertene/ Solfestuka 2012) Stjerner i sikte barnas egen talentkonkurranse (Solfestuka) Konsert med CC Cowboys (Solfestuka 2012) Polar eufori (lukket arrangement) «Ismusikk» - teknisk bistand (Longyearbyen skole) April: Teatermonologen «Jeanne d Arc Visjoner Gjennom Eld» med Juni Dahr Bankett for Svalbard Skimaraton Mai: 1. mai-arrangement Konferanse i regi av AF Gruppen AS 5-årsjubileum for Svalbard Miljøvernfond Festforestilling 17. mai Kulturutveksling til Barentsburg Juni: Kulturutveksling fra Barentsburg Konferanse i regi av Longyearbyen sykehus m.fl. Longyeardagen (byvandring, turn, sirkus) Keystone State Boychoir Juli: Ingen produksjon August: September: Ingen produksjon Konferanse i regi av Landbruks- og matdepartementet Septemberdans med Nasjonalballetten 12

14 Oktober: November: Desember: LAN Åpning av Bluesfestivalen 2012 Longyearbyen 10 år Konferanse i regi av Oppvekstforetaket KF Bokpresentasjon ved Erika Fatland (Rabalder kulturkafé) Den Store Kinodagen KunstPause Svalbard 2012 Torbjørn Egner-forestilling i regi av kulturskolen Bjørnsonforedrag med Edvard Hoem (Rabalder kulturkafé) Konsert med Hoem, Brunsvik og Roaldsnes teknisk bistand (galleriet) TreGangerTre med Ole Paus og Jonas Fjeld Filmkonserten polar eufori (lukket arrangement) Telenors julekonsert Scooterens dag Julebord for Longyearbyen lokalstyre Adventsmarkering teknisk bistand utendørs Jul i Blåfjell teknisk bistand (Longyearbyen skole) Konserten «Vintermåne» med Aasmund Nordstoga Juleball for ungdom (Rabalder kulturkafé) Teatermonologen «Abrahams barn» med Svein Tindberg (Riksteatret) Øvrige aktiviteter i kulturhuset Onsdager og søndager: 1 2 kinoforestillinger. Skolen, flere lag, foreninger, band og enkeltpersoner benytter kulturhusets til sine ukentlige øvelser, samt enkeltarrangementer som ungdomsdisco, tematimer for barn osv. I 2012 har følgende lokale aktører benyttet kulturhuset ukentlig hele/deler av året (der annet ikke er angitt i parentes): Sirkus Svalnardo Pilates U. L. Polarleik Store Norske Mandskor Ungdomskoret (sporadisk) Blåmyra (lydopptak) Longyearbyen blandakor (i begynnelsen av året) Spitsbergen Revylag (møter før Solfestrevyen) Tundradundrene (øvingshelg) Magedans Espen Rotevatn øver på flygelet (fra høsten) Yoga for gravide/yoga grunnkurs (fra høsten) Howlin Huskies (øvedager i kort periode) Quiz (deler av året, flyttet tilbake til Polarhotellet pga. manglende skjenkebevilling) Ung Foto Arktisk Naturguide (filmredigering) Liv Mari Schei (lydopptak, øving) Schmeerenburg (øving) Murdock (øving) Strikkekvelder I tillegg en rekke enkeltarrangementer der vi har stilt med teknisk utstyr. Kulturhuslederens ansvarsområde omfatter også programmering og personalforvaltning for Longyearbyen kino. Detaljene for dette virksomhetsområdet omtales nedenfor i eget kapittel. I tillegg til ovennevnte bistår driftstekniker ved en rekke mindre og større arrangementer på arrangementssteder utenfor kulturhuset. 13

15 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kulturhusleder 1,0 årsverk Kulturhusteknikere 1,7 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler 1) 665 Øvrig drift Kostnader totalt Driftstilskudd ) Longyearbyen kulturhus (50 % av total) og kontorer for ansatte. I tillegg belastes kinoen leie (50 % av total) for kulturhuset. 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Arrangementsplan Oppdateres fortløpende. Kulturkalender Ajourføres fortløpende på web. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kulturforum Lag og foreninger Enkeltpersoner Offentlige etater Bookingbyrå og sentrale kulturorganisasjoner 6. INFORMASJON Kulturkalender Aktiv bruk av våre hjemmesider. Annonsering Arrangement annonseres i Svalbardposten. Oppslag Ved behov. Internett Arrangementskalender og nyheter via Annet DM i post ved behov (Direkte Mail til hver postkasse). 7. UTLÅN OG UTLEIE Generelt Enkelt teknisk utstyr. Lokaler Longyearbyen kulturhus med Hovedscenen, Foajéscenen, Lydstudio (musikkverksted), kontrollrom (multimediaverksted), møterom, Greenroom, artistgarderobe og sidescene. Snekkerverksted i Nybyen. Lydutstyr Utlån/utleie av PA-anlegg. Musikkinstrumenter. 14

16 Lysutstyr Utlån/utleie av lysanlegg. Scener Moduler. Fast scene i kulturhuset. Stoler / bord Et stort antall stoler og bord av enkel standard er anskaffet til bruk ved større arrangement både ute og inne. Utstyret lånes ut til andre arrangører. 8. PROSJEKT Musikkverksted Lydstudioet i kulturhuset fungerer som musikkverksted. Nytt utstyr Fortløpende oppdatering av lyd/lys utstyr. Longyearbyen Kino 1. VIRKSOMHETEN Innledning I 2012 ble det solgt billetter til forestillingene kl. 18 (hovedsakelig barne- /ungdomsfilmer) og billetter til forestillingene kl. 20 (ungdoms-/voksenfilmer), dvs. til sammen besøkende. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 10 % for barne- /ungdomsforestillinger og en økning på ca 5,0 % for ungdoms-/voksenfilmer. Den samlede reduksjonen utgjør ca 1,6 % (186 færre solgte billetter sammenlignet med 2011). Billettinntektene utgjorde kr ca. kr 500 lavere enn året før, men kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dårlig filmtilgang i 1. halvår Kinoen var også stengt i fem uker sommeren 2012 i fm utskifting av parkettgulvet (garantiarbeider). Inntektstapet i disse fem rolige sommerukene er i hovedsak kompensert av lavere kostnader (lønn, feriepenger og annonsering) i samme periode. Lavere billettinntekter er delvis kompensert av ikke-budsjetterte inntekter fra salg av reklame. Totalt er merforbruket på kinovirksomheten kr i forhold til budsjett, og skyldes dels forannevnte, men også det faktum at kostnadene til strøm er høyere enn budsjettert. Det ble vist 115 filmer/120 forestillinger hvorav 16 filmer/21 forestillinger var norskproduserte. Her, som på fastlandet, er det de filmene som får mest medieomtale som også trekker det største publikumet. Av årets 115 titler/120 forestillinger sto 5 av titlene/forestillingene for 29 % av besøket og 24 % av omsetningen, noe som også er helt typisk for kinobransjen på fastlandet. Best besøkt var den britiske/amerikanske filmen «James Bond: Skyfall» med 617 besøkende (i 2011 var det 239 besøkende på den best besøkte filmen - «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides»). Den norske filmen «Kon-Tiki» kom på en god andreplass med 482 besøkende (i 2011 var det den norske filmen «Hodejegerne» som kom på andreplass med 234 besøkende). Den best besøkte filmen i 3D var den newzealandske/amerikanske filmen «Hobbiten: En uventet reise» med 259 besøkende. 15

17 Målsetting for virksomheten Tilby et repertoar innenfor de fleste genrer som jevnlig tilfredsstiller de forskjellige aldersgruppene og smaksretningene blant publikum. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Etter innflytting i kulturhuset viser kinoen viser film hver søndag kl (ungdom/voksne) og hver onsdag kl (alle aldersgrupper), samt ved behov/tilgang på film også kl I skoleferien er det ikke et filmtilbud for barn/ungdom. Aktiviteter Kinoforestillinger. Arrangement I tillegg til ordinære visninger som beskrevet ovenfor deltar kinoen på Den Store Kinodagen (DSK) som er et landsomfattende arrangement der de fleste kinoer deltar med ekstravisning av film til rabatterte priser en lørdag i november. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Kinomaskinister og billettører 0,3 årsverk Økonomi Billettpriser: kr 60 kl og kr 90 kl Inntekter (alle tall i 1000 kr) Filmleie/frakt 225 Lønn og personalkostnader 201 Kostnader lokaler 561 Øvrige driftskostnader 453 Sum kostnader Driftstilskudd PLAN- OG PROGRAMARBEID Utvelgelse og planlegging av filmvisninger foretas av kulturhuslederen. 5 SAMARBEID Samarbeidspartnere Film & Kino (medlem) Norsk Kinoforbund (medlem) Norske Kinosjefers Forbund (medlem) 6. INFORMASJON Kulturkalender Annonseres på våre nettsider. Bildeannonser og filminformasjon/-omtale annonseres i fellesannonsen for Kultur- og fritidsforetak KF i Svalbardposten. Oppslag Kinoplakater og I løpet av kort tid også informasjonsskjermer. 16

18 Internett Longyearbyen kino finnes på og på Filmwebs nettsider 7. UTLÅN OG UTLEIE Ingen utlån/utleie. 8. PROSJEKT Ingen særskilte prosjekter i 2012 Galleri Svalbard 1 VIRKSOMHETEN Innledning Galleri Svalbard huser de permanente kunst- og kultursamlingene Kåre Tveter samlingen, Svalbardsamlingen (kart, bøker og sedler) og Recherche-samlingen. Til denne delen av galleriet tar vi inngangsbillett hvor visning av filmen Svalbards arktiske natur inngår. Som bidrag til driften formidler galleriet salg av kunst gjennom faste og skiftende utstillinger. Her presenteres verk av kunstnere inspirert av svalbardnaturen. I utsalget er det også en bok- og gaveavdeling med forskjellig kunstbøker, generell svalbardlitteratur og et utvalg designvarer. Varm drikke og forfriskninger tilbys i Art Café, som også har skjenkebevilling. Et annet viktig formål er å tilby lokaler for vekslende utstillinger. Det avholdes syv til åtte utstillinger årlig. I høysesong (fra mars til oktober) presenteres hovedsakelig svalbardinspirert kunst, og i mørketiden, tiltenkt lokalbefolkningen, vises også annen kunst. I 2012 besøkte personer Galleri Svalbard, mot året før. Dette er også bedre enn toppåret Omsetningen totalt er likevel noe ned. Målsetting for virksomheten Gi både fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Høysesong ( ) Mandag søndag Lavsesong ( / ) Mandag Stengt Tirsdag lørdag Søndag Aktiviteter Ekstra åpninger (utenom åpningstid) for grupper 41 stk. i Totalt antall gruppebesøk i løpet av året var 154. Galleriet har hatt syv utstillingsåpninger og ett konsertarrangement i Arrangementet Arttalk med billedkunstneren Anja Solvik og forfatteren Anne B. Ragde ble også en suksess og bør trekkes frem. 17

19 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer Gallerimedarbeidere 1,0 årsverk 0,9 årsverk Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) Vareforbruk 279 Lønn og personalkostnader Kostnader lokaler (husleie, strøm) 294 Øvrige driftskostnader 290 Sum kostnader Driftstilskudd 638 Priser Familie Voksen Honnør Student Barn Barn Grupper år u/ 12 år min 10 stk Inngangsbillett Årskort Velkomstdrink 35 Ekstraåpning pr. time PLAN- OG PROGRAMARBEID Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Utstillingsplan Med galleriets målsetting om å gi fastboende og tilreisende et bredt kunsttilbud, utarbeider Kultur- og fritidsforetaket en utstillingsplan på syv til åtte skiftende utstillinger årlig. Disse er av ulike uttrykksformer. Utstillinger i 2012: Universer, grafikk, Anna-Eva Bergmans Kald ørken: tydelig tilstedeværelse, fotografi, video, skulptur og installasjon, Janne Talstad og Magnhild Øen Nordahl (Solfestuka 2012) Bysantinske ikoner fra Balkan Moderne ikoner fra Balkan Finborud, Finborud og Ropstad, grafikk og maleri, Kristian Finborud, Kari Finborud og Tormod Ropstad. Venus on Ice, grafikk og fotografi, Anja Solvik Speak low, fotografi, Morten Løberg (KunstPause Svalbard 2012) 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Kunstnere fra inn- og utland ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) Nordnorsk Kunstmuseum Longyearbyen skole Svalbard Reiseliv Spitsbergen Travel SKiNN (Senter for Kunstformidling i Nord-Norge). 6. INFORMASJON Generell informasjon Informasjon om Galleri Svalbard er med i Svalbard Reiselivs Guide Longyearbyen. 18

20 Aktivitetskalender Åpningstider, utstillinger og arrangementer oppføres i aktivitetskalender som utgis av Svalbard Reiseliv hver uke. Annonsering Galleriets åpningstider annonseres gjennom Svalbardpostens åpningsguide i månedens første utgave. Utstillinger og arrangementer annonseres særskilt og det samme gjør åpningstider for sommer, jul og påske i fellesannonsen Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF informerer i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider, nye utstillinger og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag/plakatering. Internett Informasjon om Galleri Svalbard finnes på / I tillegg har galleriet en egen profil på Facebook. Utstillinger og arrangementer blir oppført i hva skjer kalender på (som også vises på Svalbardpostens nettside). Informasjon blir sendt pr e-post til turoperatører og overnattingssteder i Longyearbyen. Pressemeldinger til Svalbardposten og aktuelle andre aviser. Longyearbyen kunst- og håndverkssenter 1. VIRKSOMHETEN Innledning Longyearbyen Kunst- og håndverkssenter har 10 utleieverksteder, hvorav 8 er forbeholdt langtidsleie til fastboende og to tilegnet besøkende kunstnere for korttids leie inntil tre måneder. Ved utgangen av 2012 holdt følgende faste leietakere til i senteret: Barbara Fogden fotografi og rammeverksted Helene Ege - billedkunst Tove Eide design og re-design Hanne Olsen Ingerø tekstil Eva Grøndal/Grøndal Foto - fotografi Ingvei Elise Hagen billedkunst MadeAt78N v/jenny Jonsson klær og smykker Longyearbyen Fotoklubb fotografi Her er det salg av kunst og kunsthåndverk mens nye produkter blir utformet i besøkendes påsyn. I 2012 har alle verkstedene vært utleid. Gjesteverkstedene har vært relativt godt besøkt med et belegg på 29 %. I Kunst- og håndverkssenterets 2. etasje tilbys overnatting til besøkende kunstnere inntil tre måneder. Lokalene består av tre dobbeltrom med felles stue/kjøkken og to bad. Kunstnerhyblene har i 2012 vært godt besøkt med 42 % belegg. For Kunst- og håndverksenteret er det et lite overskudd i henhold til budsjett, for gallerihyblene et tilsvarende underskudd. Totalt for senteret og kunstnerhyblene er det husleie og strøm som er de største kostnadene og totalresultatet balanserer. 19

21 Målsetting for virksomheten Tilby fastboende lokaler hvor kunst og kunsthåndverk kan utøves, samt kunne tilby tilreisende kunstnere hybler og verksted for å fremme kunst inspirert av Svalbard også utenfor Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. Tilby tilreisende kunstnere rimelig overnatting i et kunstnermiljø for å fremme kunst inspirert av Svalbard. Driften skal være stabil og forutsigbar med vekt på god økonomistyring. 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Døren mellom Galleri Svalbard og Kunst- og håndverksdelen i 1. og delvis 2. etasje står åpen i galleriets åpningstid. Utover dette er senteret åpent når leietakere er til stede. Det er opp til hver enkelt leietaker når de ønsker å holde åpent. Aktiviteter Fotoklubben bruker senteret som møtested. Arrangement Fotoklubben presenterer ny utstilling to ganger årlig, henholdsvis i Solfestuka og KunstPause Svalbard. og de andre kunstnerne/ kunsthåndverkerne under titlene XXX og Bosetninger. 3. ADMINISTRASJON Bemanning Galleribestyrer (årsverk, se pkt under Galleri Svalbard) Økonomi Inntekter (alle tall i 1000 kr) -337 Lønn og personalkostnader (se Galleri Svalbard) 0 Kostnader lokaler (husleie, strøm) 393 Øvrige driftskostnader 36 Sum kostnader 429 Driftstilskudd 92 Priser Verksted og overnatting Fast leie pr. mnd Gjestekunstnere pr. døgn 1 dg - 1 uke 1 uke - 4 uker 4 uker + Verksted 14m2 (1. etg) Verksted 28 m2 (2. etg) Verksted 28 m2 inkl. Vann (2. etg) Enkeltrom - selvhushold Dobbeltrom - selvhushold Tilleggspriser Pr. time Vask av rom / verksted 280 Leie sengetøy / håndklær

22 4. PLAN- OG PROGRAMARBEID Kulturplan Longyearbyen kunst- og håndverkssenter vil inngå i en fremtidig kulturplan. Forretningsplan Egen forretningsplan er utarbeidet. Kulturarenaer Longyearbyen kunst- og håndverkssenter bør vurderes ved fremtidig planlegging av kulturarenaer. 5. SAMARBEID Samarbeidspartnere Lokale kunstnere og kunsthåndverkere Longyearbyen Fotoklubb Kunstnere fra inn- og utland 6. INFORMASJON Annonsering Senterets åpningstider er annonsert gjennom åpningsguiden og under Kultur- og fritidsforetakets faste spalte i Svalbardposten. Oppslag Åpningstider og arrangementer bekjentgjøres ved oppslag / plakatering Internett Informasjon om Kunst- og håndverkssenteret om leietakerne og tilbudet til gjestende kunstnere er oppført på galleriets nettside 7. UTLÅN OG UTLEIE Lokaler Utleie av verksteder til lokalbefolkningen for lengre perioder. Utleie av hybler og verksteder til tilreisende kunstnere for opphold inntil tre måneder. Ungdomsarbeidet Ung i Longyearbyen 1. VIRKSOMHETEN Innledning Ung i Longyearbyen er en fellesbetegnelse på det totale ungdomsarbeidet. Dette er ulike tiltak, små som store, som vi tilbyr ungdommen i tillegg til faste åpningstider på ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus. I 2012 ble det gjennomført 39 enkeltstående arrangement i regi av ung i Longyearbyen. Aktivitetene spenner fra store prosjekter som Camp Svalbard, UKM (ungdommens kulturmønstring) og LAN til enkeltstående kvelds- og helgearrangement. For at ungdomstilbudet skal oppfattes som godt og interessant av ungdommen, forutsetter det at vi er endringsdyktige og kan tilpasse oss ungdommens interesser, verdier og prioriteringer. Det blir en balansegang mellom det å gi dem det de vil ha og det å gi dem aktiviteter de ikke visste de kunne interessere seg for (se oversikt over arrangementer). Ideen med ung i Longyearbyen er at det skal være kort vei fra idé til igangsettelse og gjennomføring. På denne måten sikrer vi ungdommens medvirkning ved at de kan foreslå aktiviteter som blir gjennomført. Dette skaper motiverte ungdommer som ser at de kan være med å påvirke tilbudet i Longyearbyen. 21

23 Ungdomsvirksomheten Ung i Longyearbyen er organisert i fire hovedområder: Longyearbyen ungdomsklubb Selvstyrt ungdomshus Longyearbyen ungdomsråd Ung i Longyearbyen arrangementer (herunder UKM, Camp Svalbard og prosjekter av kortere varighet) Vi jobber aktivt for å tilrettelegge og gi ungdommen en meningsfull og positiv ungdomstid i Longyearbyen. Det begrensede og omskiftelige ungdomsmiljøet, stedets isolerte beliggenhet og det harde klimaet, gjør at det på mange måter er spesielt å vokse opp i Longyearbyen. Ungdommen møter utfordringer i form av isolasjon, lang og dyr reisevei til venner og familie på fastlandet, venner som stadig flytter ned, mørketid, isbjørnfare utenfor bosettingen. Med utgangspunkt i denne kunnskapen tilbyr vi arenaer hvor ungdommen kan organisere egen fritid, prøve ut ferdigheter og samles i uformelle nettverk. Stikkord som medbestemmelse og nytenkning skal bidra til å gi ungdommen grunnlag for engasjement, motivasjon og selvtillit. I likhet med tendensen på fastlandet kan vi observere at etter fylte 15 år, konsentreres fritiden om å gjøre lekser, treffe venner og jobbe. Vennskap og offentlige arenaer får stor betydning, mens foreninger, lag og klubber får mindre betydning i ungdommens hverdag. For mange ungdommer er dette den dominerende og kanskje viktigste aktiviteten på fritiden. Familien og fritidsinteresser er ikke lenger den viktigste faktoren. Dette gjør selvstyrt ungdomshus til en viktig møteplass der medlemmene av huset kan samles daglig. Dette er et tilbud på ungdommens egne premisser der ungdommen i dialog med ungdomskonsulenten arbeider med å gi huset aktivitet og innhold i tillegg til å sette opp rammer for driften. Ungdomshuset er populært og har blitt en viktig møteplass for ungdom i videregående skolealder. Ungdomsrådet skal sørge for å sikre dialogen mellom ungdomsgruppa og lokale politikere i den hensikt å gi dem innflytelse og styrke deres samfunnsmessige engasjement. Ung i Longyearbyens mål er å gi ungdom positive opplevelser, grunnlag for engasjement, arenaer til å vise sine kulturytringer på og muligheter for å skape sosiale nettverk. Prosjektene synliggjør ungdommens interesser og ikke minst fører dette til økt aktivitet og deltakelse. Vi ønsker å tilby ungdom aktiviteter som kan være en motvekt til den ungdomskulturen som strømmer mot dem gjennom media og andre kanaler. Tilbudet til ungdom i Longyearbyen skal representere mangfold og variasjon. Vi har likevel en utfordring med å nå alle, og vi jobber med å legge til rette for aktiviteter rettet mot den gruppen ungdommer som ikke deltar i faste aktiviteter. I sommer arrangerte vi aktiviteter for de som ikke reiser til fastlandet på sommerferie «Ung i Lyb i sommer» med sykkeltur, hundegårdsbesøk, filmkvelder, stylingkurs og grillfest for å nevne noe. Deltagelsen varierte gjennom sommeren. Målsetting for virksomheten Ung i Longyearbyen Stimulere til aktivitet, deltakelse, medbestemmelse og tilhørighet. Øke ungdommens nysgjerrighet, stimulere kreativitet og nytenkning. Gjenspeile og fremme ungdommens interesser. Skape samfunnsbevisste og ansvarlige ungdommer. Gi ungdom innflytelse i Longyearbyen. Samarbeide med flere instanser i Longyearbyen. 22

24 2. TILBUD OG ARRANGEMENT Åpningstider Ungdomsklubben Mandag junior Onsdag Fredag senior junior senior Selvstyrt ungdomshus Åpent daglig Søndag - torsdag Fredag - lørdag Aktiviteter UKM - ungdommens kulturmønstring UKM er Norges viktigste arena for de unges kulturuttrykk. I Longyearbyen ble arrangert UKM for tiende år på rad. UKM inspirerer til aktivitet, kreativitet og egenutfoldelse. Over ungdommer over hele landet deltar på UKM. I Longyearbyen prøver vi å gjøre maksimalt ut av UKM for å gi de unge en solid og verdifull erfaring og opplevelse. Alle som melder seg på UKM, får delta. Vi har medvirkende ungdommer i alle funksjoner på, foran og bak scenen: lys, lyd, scenearbeidere, nettredaksjon, markedsføring, sminke, musikere, dansere, fotografer, kunstnere og filmskapere. UKM har gjennom ti år vært et svært populært tiltak som holder ungdommen i aktivitet over lengre tid. Kulturinteressert ungdom i Longyearbyen har i tillegg til gode øvingslokaler, også tilgang på kompetanse og ressurspersoner som hjelper dem i å utvikle seg og presentere seg på best mulig måte. De har flere arenaer å opptre på og blir sett av mange. Camp Svalbard Camp Svalbard ble i 2012 arrangert for fjerde gang, denne gangen som i 2011, i den nedlagte russiske bebyggelsen i Coles Bay. Campen er et samarbeid mellom Ung i Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard, næringslivet og lokale lag og foreninger. Under Camp Svalbard får ungdommene oppleve flere områder og nyanser av Svalbards natur. Deltakerne er sammen i et annerledes miljø, på tvers av alder. De får prøve seg på spennende og utfordrende friluftslivsaktiviteter, uten at det stilles krav til utstyr og ferdighetsnivå. Under årets Camp Svalbard fikk ungdommene god kjennskap til en del av Svalbards historie, og de fikk blant annet sove i et av de fraflyttede husene i Coles Bay. Røde Kors stilte med aktiviteten mestring i høyden, samt et basiskurs i HLR. Longyearbyen Jeger- og fiskerforening organiserte ulike jakt- og friluftslivsaktiviteter. Longyearbyen seilforening deltok med kajakkpadling. I tillegg fikk ungdommer delta på demojakt der de skjøt et reinsdyr. I tillegg var det frivillig fotokurs slik at 11 fotointeresserte ungdommer kunne lære mer om fotografering i et område med flotte fotomotiv. Ungdomsklubben Et av de viktigste tilbudene til ungdom i Longyearbyen ved siden av organiserte aktiviteter, er ungdomsklubben. Ungdomsklubben er et samlingssted for all ungdom fra 5. klasse opp til 18 år. Ungdomsgruppa fordeler seg mellom junior (5. til 7. klasse) og senior (8. klasse til 18 år). Klubben gir de unge et sted å være sammen med andre ungdommer og trygge voksne klubbmedarbeidere. Det er et sted hvor de kan utvikle og lære sosial kompetanse gjennom deltakelse og samvær med andre. Hovedaktivitetene på ordinære klubbkvelder er uformelt samvær, matlaging, spill, bordtennis og biljard. Flere ganger i uka arrangeres det også konkurranser i form av quiz, fotballspill, bordtennisturnering, biljardturnering, forskjellig playstation spill, singstar eller lignende. I tillegg blir det gjennomført temakvelder og arrangementer. I lokalet er det kjøkken, kiosksalg, 23

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Innhold LEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten...5 Politisk struktur...5 Lokalstyrevalget 2011...5 Lokalstyret...6

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende ÅRSBERETNING 29 Longyearbyen - unikt, trygt og skapende Innholdsfortegnelse 2 Longyearbyen Lokalstyre - Årsberetning 29 - Innholdsfortegnelse LEDERENS KOMMENTAR 3 POLITISK ORGANISERING 5 Rammer for virksomheten

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013

Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013 Årsmelding 2013 Kultur- og festivalutvikling KF - 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

PLAN FOR OPPVEKST OG UNDERVISNING

PLAN FOR OPPVEKST OG UNDERVISNING PLAN FOR OPPVEKST OG UNDERVISNING Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn (gammelt afrikansk ordtak) Longyearbyen unikt, trygt og skapende Vedtatt av lokalstyret 22.09.2009 sak 38/09. 1 BAKGRUNN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer