4. MERKNADSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. MERKNADSBEHANDLING"

Transkript

1 Revisjon av kommuneplanens arealdel MERKNADSBEHANDLING Dette dokumentet er ett av 4 dokumenter som omhandler revisjon av kommuneplanens arealdel. Formannskapet, De øvrige dokumenter er: 1. Planbeskrivelse 2. Konsekvensutredning 3. Planbestemmelser Sak 2/14 ajourført i henhold til vedtak.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 1.0 INNSPILL FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT 1.1 Fylkesmannen 1.2 Reindriftsforvaltningen 1.3 NVE 1.4 Troms fylkeskommune 1.5 Sametinget 1.6 Kystverket 1.7 Statens vegvesen 1.8 Tromsø museum 1.9 Direktoratet for mineralforvaltning 1.10 Mattilsynet 2.0 INNSPILL FRA LAG OG FORENINGER 2.1 Furuflaten bygdeutvalg 2.2 Jægervatnet-/Lattervik bygdeutvalg 2.3 Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) 3.0 INNSPILL FRA PRIVATE 3.1 May-Britt Hansen, Nord-Lenangen 3.2 Fred Skogeng, Nord-Lenangen 3.3 Hallvard Sandvik, Nord-Lenangen 3.4 Line Skogeng Hansen, Båtnes 3.5 Roger Hansen, Sør-Lenangen 3.6 Tor Teigen, Lattervik 3.7 Arild Teigen, Lattervik 3.8 Monica og Geir Jegervatn, Jægervatnet 3.9 Tarjei Bakkelund, Jægervatnet 3.10 May-Kjellaug Pettersen, Jægervatnet 3.11 Lasse Håvard Lyngmo, Jægervatnet 3.12 Trond Petter Robertsen, Svensby 3.13 Tommy Fagerborg, Koppangen 3.14 Bjørg Strand, Rottenvik 3.15 Tor Inge Holm, Rottenvik 3.16 Otto Mikalsen, Stigen 3.17 Per Karlsen, Karnes 3.18 Rolf Gemert, Karnes 1

3 INNLEDNING Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Fylkesmannen, Troms fylkeskommune og NVE ba om forlenget svarfrist, først til 30.08, siden til Innen fristens utløp var det til sammen kommet inn 37 innsigelser/merknader fra ulike interessenter. Merknadene er framstilt i 4 hovedbolker: Innspill fra offentlige instanser Innspill fra lag og foreninger Innspill fra private Innspill fra formannskapet Offentlige instanser kan gi merknader og/eller innsigelser til planforslaget. Dersom det reises innsigelse kan ikke kommunestyret godkjenne planforslaget. Kommunestyret kan enten ta innsigelsen til følge eller (hvis innspillet synes urimelig) be om at saken bringes inn til mekling hos fylkesmannen. Ved fortsatt uenighet avgjøres saken i departementet. Avgjørelsen i departementet kan ikke påklages. Innsigelser Det er kommet innsigelser både fra fylkesmannen, kystverket, reindriftsforvaltningen, sametinget og NVE. Det er avholdt møter med de to førstnevnte ( og ) for å avklare problemstillingene og for å komme til enighet. Det har vært politisk deltakelse på begge møtene. Det er ikke avholdt møter med de øvrige instansene da innsigelsene omfatter forhold er hensiktsmessig å etterkomme. Merknader Ved behandling av øvrige innspill (merknader) er kommunestyret suveren og fatter endelige avgjørelser. Det er ikke klagerett til kommunestyrets vedtak når planen er godkjent. Saksframstillingen I videre beskrivelse gis en skjematisk oversikt over alle innspill som framkom i den formelle høringsrunden. Det er disse innspillene som skal gis en politisk behandling. Administrasjonen framstiller disse med å angi hovedpunktene i innsigelser/merknader, vurdering og innstilling til politisk vedtak. Innsigelser /merknader er ikke gjengitt i sin helhet. Disse kan fås ved henvendelse til administrasjonen. Innkomne merknader som ikke var lagt ut til offentlig ettersyn 2

4 Vi gjør oppmerksom på at en del innspill som var klart i strid med viktige nasjonale interesser og/eller kommunestyrets prinsipielle føringer, var tatt ut før den offentlige høringen. Disse beskrives nærmere i dokumentet Konsekvensutredninger. SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL Nr Merknad fra Melding oppstart Formell høring Behandlingsresultat 1. INNSPILL FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT 1.1 Fylkesmannen Delvis 1.2 Reindriftsforvaltningen Delvis 1.3 NVE Ja 1.4 Troms fylkeskommune / Delvis 1.5 Sametinget Ja 1.6 Kystverket Ja 1.7 Statens vegvesen Ja 1.8 Tromsø museum Ja 1.9 Direktorat for mineralutvinning Ikke mottatt 1.10 Mattilsynet / ja 2. INNSPILL FRA LAG OG FORENINGER 2.1 Furuflaten bygdeutvalg Orientering 2.2 Lattervik- og Jægervatn bygdeutvalg Nei 2.3 Forum for natur og friluftsliv Troms Delvis 2.4 Oksvik bygdeutvalg Ikke mottatt 2.5 Lyngseidet bygdeutvalg Ikke mottatt 2.6 Rottenvik bygdeutvalg Ikke mottatt 2.7 Koppangen bygdeutvalg Ikke mottatt 2.8 Svensby bygdeutvalg Ikke mottatt 2.9 Lenangsøyra bygdeutvalg Ikke mottatt 2.10 Sør-Lenangen bygdeutvalg Ikke mottatt 2.11 Nord-Lenangen bygdeutvalg Ikke mottatt 3. INNSPILL FRA PRIVATE 3.1 May-Britt Hansen, Nord-Lenangen Nei 3.2 Fred Skogeng, Nord-Lenangen Ja 3.3 Hallvard Sandvik, Nord-Lenangen Delvis 3.3 Line Skogeng Hansen, Båtnes Ja 3.4 Roger Hansen, Sør-Lenangen Delvis 3.5 Tor Teigen, Lattervika Ja 3.6 Arild Teigen, Lattervika Nei 3.7 Monica og Geir Jegervatn, Jægervatn Nei 3.8 Tarjei Bakkelund, Jægervatn Nei 3.9 May Kjellaug Pettersen, Jægervatn Delvis 3.10 Lasse Håvard Lyngmo, Jægervatn Delvis 3.12 Trond Petter Robertsen, Svensby Nei 3.13 Tommy Fagerborg, Koppangen Avventes 3.14 Bjørg Strand, Rottenvik Nei 3.15 Tor Inge Holm, Rottenvik Delvis 3.16 Otto Mikalsen, Stigen Ja 3

5 3.17 Per Karlsen, Karnes Ja 3.18 Rolf van Gemert, Karnes Delvis Innspill fra formannskapet 4.1 Råstoffutvinning Nordlenangsneset Ja 1. INNSPILL FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT Innspill nr. 1.1 Fylkesmannen Innsigelser til arealbruk a) Feltet T9 (Turisme og fritidsformål) ligger i kjerneområde for landbruk. Jordvern må prioriteres foran andre utbyggingsinteresser og området bør opprettholdes som LNFR-område. Administrasjonens vurderinger: Møte med fylkesmannen : Fylkesmannen savnet en grundigere betraktning om forretningsideen og arealbruk utenom areal til fritidsbebyggelse. Enighet om at kommunen skulle kontakte tiltakshaver for å få belyst forretningsideen nærmere. Møte med tiltakshaver : Tiltakshaver har drøftet konseptet med eieren av naboeiendommen og ønsker å benytte eksisterende atkomstveg/skogsbilveg til Svensby Tursenter BA til øvre del av området. I denne delen ønskes et turistanlegg (inspirert av Lyngen Logde i Kåfjord kommune) med mulighet til overnatting med høy standard, pluss fritidsboliger. I nedre del ønskes det at eksisterende bygninger («Papphuset» og eksisterende fjøs) kan nyttes til utleie/informasjon mm. Disse må ses i sammenheng med Gamslett museum. Vurdering: Lokaliseringen ligger i et kjerneområde for landbruksdrift. Tiltaket vil imidlertid forsterke begynnende senterstruktur i Svensbyområdet, da lokaliseringen ligger som nabo til eksisterende reiselivsbedrift (Svensby Tursenter BA) og fergekaia. Administrasjonen mener lokalsamfunnet blir styrket med annen næringsvirksomhet enn landbruk, men at utbygging utenom landbruksdrift styres/avgrenses til dette området. I et slikt perspektiv vil et lite boligområde og et område for utleiehytter som var planlagt i forrige planperiode, utgå og om mulig styres innenfor nåværende utbyggingsområde. Begge disse lokalitetene var i forrige plan lokalisert på dyrka mark. Administrasjonen finner det mest hensiktsmessig å avveie reiselivsutvikling/landbruk på overordnet nivå og har derfor vist de nye områdene som turisme og fritidsformål. En ytterlig detaljering av formålene (veger, landbruksareal, grøntarealer, fritidsbebyggelse m.m.) må gjøres utføres på reguleringsplannivå. Det gjøres oppmerksom på at formålet som er vist i kommunens arealdel skal være det dominante formålet. Oversendelse til Fylkesmannen: Opplysningen som framkom på møtet med tiltakshaver den og administrasjonens vurdering oversendes innsigelsesmyndigheten (fylkesmannens landbruksavdeling) for kommentarer/drøfting. 4

6 Næringsutvikling inngår som satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel og administrasjonen tilrår at innsigelsen ikke etterkommes. Planforslaget skal ut på ny høring med en mere utfyllende konsekvensutredning som gjør beslutningsgrunnlaget (også for fylkesmannen) bedre. Innsigelsen etterkommes ikke, da realisering av tiltaket vil føre til arbeidsplasser innen reiseliv, som er en potensiell vekstnæring i Lyngen kommune. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst b) Feltet T5 (turisme og fritidsformål) må tas ut av planen og avsettes til LNFRområde Administrasjonens vurderinger: Området ligger på Nord-Lenangsneset og er planlagt i sammenheng med planleggingen for Arnenga (T4). Kommunen mener signalene fra sektormyndighetene (gjelder også reindrift) var positive ved oppstartmøtet, noe som medførte at det ble igangsatt reguleringsarbeid for området. Administrasjonen mener derfor at innsigelsen ikke skal tas til følge. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ta kontakt med tiltakshaver før saken bringes inn for høyere beslutningsinstans. Reguleringsplanen som er fremmet av tiltakshaver består bare av fritidsbebyggelse, mens arealplanen viser området avsatt til fritidsbruk og turisme. Administrasjonen tilrår at kommunen bare går i mekling med bakgrunn i arealplanens formål (som er tilknyttet næring). Dersom saken ikke løses ved mekling, tilrår administrasjonen at feltet T5 tas ut av arealdelen, slik at denne saken ikke forsinker endelig godkjenning. Administrasjonen gjør oppmerksom på at også reindriftsmyndighetene har innsigelse til samme område (se pkt. 1.2, side 12). Innsigelsen etterkommes ikke. Det aktuelle området ligger utenfor kjerneområder for landbruk og landbruksmyndighetene varslet ikke om spesielle interesser ved oppstartmøtet for reguleringsarbeidet. I videre planlegging skal det likevel tas hensyn til landbruksinteresser som er framkommet senere (sikre hensiktsmessige passasjer for beitedyr i øvre del av området). Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst 5

7 c) Feltet T4 (Turisme og fritidsformål) må tas ut av planen og avsettes til LNFRområde Administrasjonens vurderinger: Området ligger på Nord-Lenangsneset og er planlagt i sammenheng med planleggingen for eiendommen 110/1 (T5). Kommunen mener signalene fra sektormyndighetene (gjelder også reindrift) var positive ved oppstartmøte for reguleringsarbeidet, noe som medførte at det ble leid inn konsulent for å gjennomføre planarbeidet. Kommunen har egengodkjent reguleringsplan og har ikke mottatt innsigelser i forbindelse med denne. I møte med Fylkesmannen den hersket det usikkerhet, men landbruksmyndighetene signaliserte at de ville trekke innsigelsen dersom de var skyld i formelle feil ved saksbehandlingen av reguleringsplanen. Administrasjonen venter på avklaring og tilrår at innsigelsen ikke tas til følge. Innsigelsen etterkommes ikke, da planarbeidet anses avklart på reguleringsplannivå. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst d) Feltet T8 (Turisme og fritidsformål) må tas ut av planen og avsettes til LNFRområde Administrasjonens vurderinger: Fylkesmannen mener området er relativt stort for fire utleiehytte og at utbyggingen berører både strandsonen og landbruksinteresser. Administrasjonen mener tiltaket er forenelig med landbruksdrift og påpeker at innspillet om utleiehytter er gjort av grunneier som driver jordbruk. På møtet den ble mulige løsninger diskutert: o En reduksjon av områdets størrelse. o Om formålsbetegnelsen Turisme og friluftsformål skulle endres til LNFRområde med tillatelse til spredt forretningsbebyggelse. Innsigelsen etterkommes delvis. Området reduseres i størrelse og antall enheter. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst e) Feltet T11 (Turisme og fritidsformål) må tas ut av planen og settes av til LNFRområde Administrasjonens vurderinger: Området T11 omfatter bare rundt 0,5 da og er vanskelig å lese på papirkart. Fylkesmannen oppfattet at T11 gjaldt et langt større område og hadde dermed gitt uttalelse på områder som ikke var endret fra forrige plan. Dette ble oppklart på møtet den

8 Den reelle arealstørrelsen ble avklart på møtet og innsigelsen etterkommes ikke. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst f) Feltet T14 (turisme og fritidsformål) i Einarvika må tas ut av planen og avsettes til LNFR-område pga. friluftslivsinteresser i området. Småbåthavna SH3 bør flyttes ut i fra samme begrunnelse. Administrasjonens vurderinger: Fylkesmannen viser til at området er avsatt til friluftsområde merket H i planforslaget. Det er imidlertid de østligste områdene av nevnte område som benyttes mest til friluftsliv (strandlinja i selve Einarvika er meget bratt og kan ikke nyttes til turgåing mm.). Småbåthavna anses derfor ikke å være til vesentlig hinder for friluftsinteresser. Dette ble presisert i møtet den og fylkesmannen signaliserte at de nye opplysningene ville bidra til at innsigelsen ble trukket. Utleiehyttene kan imidlertid virke mere «privatiserende» og muligens begrense allmenn bruk Administrasjonen opplyste om møte med grunneier hvor grunneier kunne tenke seg å ta ut utleiehyttene, men ønsket 2 fritidshytter lengre opp på eiendommen. Noe betenkt til fritidsbebyggelsen, uten klar konklusjon fra fylkesmannen. Innsigelsen etterkommes delvis. Utleiehyttene utgår, mens småbåthavna opprettholdes. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst g) Feltet T15 (turisme og fritidsformål) er avmerket på Ørnes, men omtalt som Furuflaten. Administrasjonens vurderinger: Området T15 ligger på Ørnes og ble nærmere drøftet på møtet Det ønskes utvidelse i østlig retning for å oppnå bedre forhold for båtbruk (større dybde nært land). Innsigelsen er oppklart og utvidelse aksepteres. h) Feltet T16 (turisme og fritidsformål) ligger i Furuflaten, men ikke omtalt i konsekvensutredningen. Administrasjonens vurderinger: 7

9 Saken ble nærmere drøftet på møtet og skal omtales nærmere i konsekvensvurderingen. Innsigelsen etterkommes. Innsigelser til bestemmelser: i) Det må tydeliggjøres og utarbeides en oversikt over areal og bestemmelser som skal videreføres i den nye planen. Administrasjonens vurderinger: Fylkesmannen mener at forholdet mellom forrige plan og nåværende forslag må tydeliggjøres. I beskrivelsen framgår det imidlertid at det bare er de nye områdene (som er kodet på plankartet) som skal behandles. Områdene vist i forrige plan og bestemmelsene til disse skal videreføres. Administrasjonen vil imidlertid ta merknaden til følge og vil tydeliggjøre beskrivelse og bestemmelser. Innsigelsen etterkommes. Jfr. revidert planbeskrivelse og planbestemmelser. j) Det må stilles plankrav for områdene B9 og B10 (Boligområder) på linje med de øvrige områdene (4.1.1 b og c). Administrasjonens vurderinger: Plan- og bygningsloven forutsetter at alle bygningsområder i arealplanen skal følges opp med reguleringsplaner. B9 ligger på Ørnes og er i stor grad utbygd. Reguleringsplanprosesser er tidskrevende for både kommunen og øvrig offentlig sektor og bør ikke utarbeides utover det som er nødvendig. Kommunen signaliserte dette på møtet og fylkesmannen hadde forståelse for synspunktet, men måtte se nærmere på de formelle sidene. Området B10 er et lite område i Furuflaten som ikke er utbygd og her vil kommunen etterkomme fylkesmannens innspill om plankrav. Innsigelsen til boligområdet B9 etterkommes ikke. Innsigelsen til boligområdet B10 etterkommes. 8

10 k) Det må tydeliggjøres hvilke områder som inngår i kategorien «eksisterende bebyggelse» og hvilke områder som inngår under denne bestemmelsen (4.1.1d og 4.1.4a). Det må tydeliggjøres hvilke områder som inngår i kategorien «eksisterende bebyggelse» og skal unntas fra plankravet (4.1.6c). Administrasjonens vurderinger: Innspillet henger sammen med første kulepunkt til innsigelser til bestemmelser, hvor det ønskes større tydeliggjøring mellom gammel og ny plan. Innsigelsen etterkommes. Jfr. revidert planbeskrivelse og planbestemmelser. l) Det må stilles plankrav for områdene T3, T7 og T12 (turisme og fritidsformål) på linje med tilsvarende anlegg i kommuneplanen (4.1.4b). Administrasjonens vurderinger: Plan- og bygningsloven forutsetter at alle bygningsområder i arealplanen skal følges opp med reguleringsplaner, men områdene er i stor grad i stor grad utbygd. Området T3 ligger i Nord- Lenangen, T7 på Lenangsøyra og T12 i Rottenvik. Felles for alle områdene er at de er små i størrelse og i stor grad utbygd. Reguleringsplanprosesser er tidskrevende og ressursene som nedlegges er for stor i forhold til nytteverdien (jfr. også begrunnelse vedr. B9). Administrasjonen mener eventuelle nye bygninger i nevnte områder, bør styres gjennom planbestemmelsene i arealdelen. Innsigelsen om plankrav for T3, T7 og T12 (turisme og fritidsformål) etterkommes ikke, da ressursbruk ikke står i forhold til nytteverdi av reguleringsplanene. m) Det må angis hvilke næringsområder som går inn i denne bestemmelsen. Det forutsettes at vilkåret gjelder både for eksisterende og planlagte områder (4.1.6a). Administrasjonens vurderinger: Vilkåret gjelder både eksisterende og planlagte områder, men vil tydeliggjøres gjennom kartverk og reviderte planbestemmelser. Innsigelsen etterkommes. Jfr. reviderte kartverk og planbestemmelser. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst 9

11 n) Det kan ikke stå som en generell bestemmelse for landbruksbygg at det tillates bruksendring av eksisterende bygg til andre formål (4.5.1a) Administrasjonens vurderinger: I henhold til veileder landbruk Pluss kan bestemmelsen benyttes. Innsigelse dreier seg om at den er utformet som en generell bestemmelse (må være spesifikk, knyttet til kart og/eller bestemmelse). Innsigelsen etterkommes. o) Det må utarbeides lokaliseringskriterier for samtlige av de foreslåtte områdene for spredt boligbygging i LNFR-sonene. ( ). Det må utarbeides lokaliseringskriterier for samtlige av de foreslåtte områdene for spredt fritidsbebyggelse i LNFR-sonene. ( ). Administrasjonens vurderinger: Områdene som er avmerket til spredt boligbygging er i hovedsak små arealer tilknyttet eksisterende bebyggelse, hvor lokalisering er forsøkt ivaretatt med teksting i bestemmelsene. Punktmarkering er naturligvis mere presist, men i mange av områdene er utbygging gitt (plass til 1 og 2 enheter). Områdene som er avmerket til spredt fritidsbebyggelse er lokalisert etter samme prinsipp som for spredt boligbygging. Administrasjonen tilrår at enhetene markeres som punkter på plankartet når antallet er større enn 3. Innsigelsene imøtekommes delvis. Når antallet er større enn 3, vil lokalisering markeres som punkter på plankartet. Når antallet enheter er under 3, vil lokaliseringskriteriene bare tekstes i bestemmelsene. p) Mangelfull ivaretakelse av forhold som har vesentlig betydning for samfunnssikkerheten. Konsekvensvurderingen må gi et korrekt bilde på utfordringene ved alle utbyggingsformål i hele kommune og på alle plannivå. Avbøtende tiltak må være utredet i planbeskrivelse og i bestemmelser før en plan legges ut til offentlig ettersyn og ikke i samband med søknad om utbyggingen. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen mener deler av innsigelsen må løses på andre plannivåer. Kommunen har drøftet innsigelsen både i møte den og

12 Faresonene for skred er på nåværende forslag avgrenset til byggeområder og spredt bebyggelse. Fylkesmannen mener at fareområdene også må vises i andre områder (LNFRområder). I tillegg ønskes at det gis bestemmelser/retningslinjer i arealplanen som sikrer hensyn til risiko- og sårbarhet ved utarbeidelser av kommunedelplaner og reguleringsplaner. Innsigelsen tas delvis til følge. Følgende forhold innarbeides: - Faresonene for skred skal omfatte både byggeområder og alle LNF-områder. - Utforme bestemmelser/retningslinjer i arealplan som sikrer hensyn til risiko og sårbarhet ved utarbeidelser av kommunedelplaner og reguleringsplaner. q) Utbyggingsområdene må vurderes i henhold til Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vurdering etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper er mangelfull. Administrasjonens vurderinger: Alle byggeområder og områder for spredt utbygging er lokalisert utenfor verneområder og områder for biologisk mangfold. Administrasjonen registrerer at dette ikke anses som tilstrekkelig og vil derfor vurdere hvert enkelt område etter naturmangfoldslovens miljørettslige prinsipper. Innsigelsen etterkommes. Merknader til arealbruk: r) I senere revisjoner må kommunen utarbeide mer utfyllende konsekvensutredninger som viser hvilke vurderinger som er gjort for ulike fagområder. Utredningene må vise hva som er gjort som grunnlag for konklusjonen om formål og bestemmelser. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonen mener det er forholdsvis vanskelig å avgjøre «passende» detaljeringsnivå for konsekvensutredninger i arealdelen. En tydeligere beskrivelse av grunnlaget for formål og bestemmelser er imidlertid mulig å imøtekomme. Merknaden etterkommes delvis i nåværende planbeskrivelse (konsekvensutredningen bearbeides og lages som eget vedlegg til planbeskrivelsen). 11

13 s) Feltene B3, B6 og B7 (boligområder) omfatter interesse for landbruksnæring og miljø og disse hensynene må vektlegges når områder reguleres. Administrasjonens vurderinger: Merknaden omfatter hensyn som må tas på neste plannivå og bør framgå i planbestemmelser/retningslinjer i arealdelen. Merknaden etterkommes, se planbestemmelser. t) Motorcrossbane (M1) omfatter dyrkbar skogsmark og myrmark. Det kan bli aktuelt å stille vilkår for å regulere aktiviteten i forhold til landbruksdrift (begrensning i kjøretider mm). Administrasjonens vurderinger: Motorcrossbanen er lokalisert i et viktig område for beitedyr og administrasjonen har forståelse for merknaden (dette framgår for øvrig i nåværende planbeskrivelse). Det gjøres oppmerksom på at reindriftsforvaltningen har innsigelse til lokaliseringen av motorcrossbanen. Merknaden etterkommes. u) Ønsker en vurdering av alternativ lokalisering av småbåthavna SH3 (Einarvika) pga. friluftsinteresser i området. Administrasjonens vurderinger: Innspillet er vurdert tidligere (se pkt. 1.6). Det er ikke gode alternative lokaliseringssteder i området og planlagte småbåthavn er ikke til vesentlig hinder for friluftsinteresser. Merknaden etterkommes ikke. Merknader til bestemmelser: v) Fylkesmannen slutter seg i det vesentligste til forslag til bestemmelser, men ønsker et drøftingsmøte for å justere bestemmelsene til felles enighet. Administrasjonens vurderinger: 12

14 Drøftingsmøte synes hensiktsmessig. Det vil være en fordel at både administrativ og politisk toppledelse deltar på møtet, da førstehåndskjennskap til ulike interessefelter er viktig å kjenne til når planforslaget senere skal godkjennes. Merknaden etterkommes. Møtet ble avholdt Tillegg: I møtet presiserte fylkesmannen at de nye faktorene med Koppangsbreen (Jøkulhlaup) gjorde at arealdisponeringen i Koppangen måtte vurderes på nytt. Se NVE sin merknad side 20 og Tommy Fagerborg sitt innspill side 37). Administrasjonen i kommunen vil følge opp dette opp i videre planarbeid. 13

15 Innspill nr. 1.2 Reindriftsforvaltningen Innsigelser til arealbruk a) Områdestyret vil opprettholde innsigelse som ble gitt i forbindelse med reguleringsplanen for eiendommen 110/1 i Nord-Lenangen. Markert i arealplanen med kode «T4». Kommunen mener signalene fra reindrifta var positive ved oppstartmøte for reguleringsarbeidet, noe som medførte at tiltakshaver leide inn konsulent for å gjennomføre planarbeidet. Kommunen mener at reindrifta ved oppstart til planarbeidet «ga opp» Nordlenangsneset (Arnenga var allerede godkjent i arealdelen) og ga tydelige signaler om at de indre områdene var de viktigste, dvs. områdene sør for fylkesvegen som krysser eidet. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Områdestyrets leder ønsker å stå på innsigelsen. Han mener at når nydyrkingsfeltet på Åsland ble godtatt var det en forhandling der man skulle være mer restriktiv i andre områder. Kommunen mener det kan være hensiktsmessig å bringe saken inn for avgjørelse på høyere beslutningsinstans (mekling hos fylkesmannen og avgjørelse i departementet) og tilrår at innsigelsen ikke tas til følge. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ta kontakt med tiltakshaver før saken bringes videre. Reguleringsplanen som er fremmet av tiltakshaver består bare av fritidsbebyggelse, mens arealplanen viser område for fritidsbruk og turisme. Administrasjonen tilrår at kommunen bare går i mekling med bakgrunn i arealplanens formål (som er tilknyttet næring). Dersom saken videreføres og det ikke oppnås enighet ved mekling, tilrår administrasjonen at feltet T4 tas ut av arealdelen, slik at denne saken ikke forsinker endelig godkjenning (se også innsigelse fra fylkesmannen for samme område, side 5). 1. Kommunen tar kontakt med tiltakshaver og redegjør for kommunens syn på saken. 2. Innsigelsen etterkommes ikke, dersom tiltakshaver ønsker at området avsettes i tråd med arealplanen ( Fritids- og turistformål). b) Områdestyret vil opprettholde innsigelse som ble gitt i forbindelse med reguleringsplanen for Kirkhammern hyttegrend i Fastdalen. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Administrasjonen mener at reindrifta ikke hadde rett til å fremme innsigelsen til reguleringsplanen, da området var vist i forrige arealdel uten innvendinger fra reindrifta. 14

16 Reindriftsforvaltningen mener saksprosessen var feil og at den gamle plan og bygningsloven ga mulighet til å reise innsigelse. Både reindriftsforvaltningen og kommunen mener det kan være hensiktsmessig å bringe saken inn for avgjørelse på høyere beslutningsinstans (mekling hos fylkesmannen og avgjørelse i departementet). Det ble signalisert mulighet til å bli enige dersom bebyggelsen ble flyttet nedenfor kraftlinja. En slik løsning vil redusere hyttefeltet betraktelig og kan ikke imøtekommes før saken er drøftet med tiltakshaver. Hyttebygging er ikke en viktig samfunnssak og dersom grunneier aksepterer reduksjonen, tilrår administrasjonen at planområdet reduseres. Saken er imidlertid prinsipielt viktig og dersom grunneier ikke aksepterer reduksjon, tilrår administrasjonen at saken løses på høyere beslutningsnivå. Dersom saken videreføres og det ikke oppnås enighet ved mekling, tilrår administrasjonen at hyttefeltet tas av arealdelen, slik at denne saken ikke forsinker endelig godkjenning av arealdelen. 1. Kommunen tar kontakt med tiltakshaver og avklarer forslaget om mulig reduksjon av hyttefeltet. 2. Innsigelsen etterkommes ikke, dersom tiltakshaver ikke godtar reduksjonen. c) Motorcrossbane (M1) i Nordlenangen berører vårbeiteområder og kalvingsland og må tas ut av planen. Det er stor interesse for å etablere motorcrossbane lokalt. På møtet påpekte reindrifta at støyen også influerer på omkringliggende områder og at nåværende lokalisering ikke er mulig å imøtekomme. Reindrifta vil opprettholde innsigelsen. Lokalisering ved idrettsplassen vil kunne imøtekommes. Det samme gjelder området nord på Nord-Lenangsneset. Administrasjonen tilrår at motorcrossbanen tas ut av planforslaget og alternativ lokalisering vurderes. Det gjøres oppmerksom på at også støyforhold må utredes og vil være styrende for mulig lokalisering. Det gjøres også oppmerksom på at fylkesmannen har merknad til tiltaket, se side 11. Innsigelsen etterkommes. Alternativ lokalisering vurderes. Forslag fra Fred Skogeng i formannskapsmøte : Innsigelsen imøtekommes ikke. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 15

17 d) Torvtak i Nord-Lenangen (R2) i Nordlenangen berører vårbeiteområder og kalvingsland og må tas ut av planen. Reindriftsforvaltningen er skeptisk til tiltaket, da erfaringer fra andre steder viser at torvuttak er veldig arealkrevende med intensiv aktivitet. Området er vårbeiteland og i tillegg vil tiltaket innsnevre atkomsten til Nord-Lenangsneset. På møtet signaliserte områdestyrelederen at innsigelsen ville opprettholdes, men uten motorcrossbanen (M1), kan torvtaket (R2) vurderes godtatt i styret. Reindriftsfaglig konsekvensutredning og trinnvis utbygging vil bli påkrevd. Kommunen påpekte at tilrettelegging for næringsutvikling er viktig for kommunen og at hensynet til reindrifta er ivaretatt med å legge nye tiltak nært veg og til eksisterende bebyggelse. Kommunen mener R2 ligger i et berørt område og må ses i sammenheng med boligområdet Innereidet og kirkegård. Kommunen er enig i å legge opp til en trinnvis utbygging, hvor man gjennom planbestemmelser sikrer at første byggetrinn er utbygd, før neste trinn utbygges. På denne måten kan virkninger av tiltaket vurderes før eventuell videre utbygging tillates. Innsigelsen endres i henhold til enighet på møtet. Råstoffuttaket tillates og motorcrossbane utgår (se forrige punkt). Det lages rekkefølgebestemmelser for uttaket. Se formannskapssak 11/14. e) Området for Fritids- og turisme (T6) ved Båtnes ligger i vårbeiteområder og må reduseres i omfang. Området bør ikke strekke seg lengre øst (oppover) enn til kanten av fotballbanen. Helst bør området lokaliseres nedenfor fylkesvegen. Området er forholdsvis stort (ca. 60 da) og en utbygging av reiselivsanlegg kan iverksettes på et noe mindre område. Administrasjonen tilrår at innsigelsen etterkommes og at reiselivsområdet avgrenses mellom strandlinje og øvre kant av fotballbanen (dette utgjør rundt 27 da). Eventuell utvidelse kan vurderes når området er utbygd og det foreligger erfaringer fra virkninger av tiltaket. Innsigelsen etterkommes. 16

18 f) Området for Fritids- og turisme (T9) på Svensby, berører oppsamlingsplass for rein. Det forutsettes at området avgrenses på en slik måte at det ikke blir til hinder for reindrifta. En avgrensning utenover det som er avsatt på plankartet må vurderes nærmere på neste plannivå (ved utarbeidelse av reguleringsplan). Innsigelsen etterkommes og vurderes nærmere på neste plannivå. g) Området for steinuttak (R3) sperrer delvis flyttleie. Flytteleia er allerede karakterisert som en trang flaskehals på grunn av topografien i området. Området bør tas ut av planen, eller at den østre delen reduseres i omfang slik at den ikke stenger flytteleia. Området ligger i Tyttebærvika som er i god avstand til eksisterende bebyggelse. Området er godt egnet til steinproduksjon og steinsorten (gabbro) er godt egnet til flere byggeformål. Kommunen har forståelse for at flytteleia ligger i et problematisk område og at trekkleien ikke må forringes. Administrasjonen tilrår at området for råstoffutvinning nærmest flytteleia utgår og at framtidig uttak lokaliseres i sørøstlig rening (mot Lyngseidet). Innsigelsen etterkommes ved at framtidig uttak lokaliseres mer i sørlig retning (bort fra flytteleia). h) Det må videre settes vilkår for tillatelsen, der grunneier holder god dialog med reinbeitedistriktet, stopper anleggsvirksomhet når reindrifta bruker flytteleia og sikrer tiltaket med nødvendige gjerdeanlegg. Administrasjonen er enig i at en god dialog mellom tiltakshaver og reindriftsutøverne er avgjørende når ulike interessefelter ligger i det samme området. Kommunens muligheter til å hjemle nevnte vilkår gjennom plan- og bygningsloven (reguleringsbestemmelser) er imidlertid begrenset. De fleste nødvendige vilkår må løses gjennom privatrettslige avtaler. Innsigelsen etterkommes delvis. Administrasjonen vurderer hva som kan hjemles i reguleringsbestemmelsene. Lyngen formannskap tiltrer administrasjonens innstilling til vedtak. Enst 17

19 i) Parkeringsplassen (P9) i Tyttebærvika ligger nært opp til flytteleie og må tas ut av planen. Det er hensiktsmessig å se R3 og T9 i sammenheng og områdestyret ønsker nærmere dialog for å finne en akseptabel løsning for reindriften. Tyttebærdalen i øst og Fastdalen i vest danner til sammen den laveste passasjen gjennom Lyngsalpene og er derfor mye brukt som turområde. Parkeringsplass i begge endene synes derfor hensiktsmessig. Reindriftsforvaltningen mener parkeringsplassen vil styre mere trafikk i et område som allerede i dag er en flaskehals. De ønsker primært at tilrettelegging for turgåere skjer fra Fastdalen. Innsigelsen imøtekommes delvis. Parkeringsplassen P19 tas ut av arealplanen, men ny lokalisering vurderes nærmere ved utarbeidelse av reguleringsplan for hele området. j) Feltene for spredt fritidsbebyggelse LH5, -6, -7, -8, -9 og -14 vil innskrenke vårbeiteområder og trekkleier og stenge reindriftas bruk av Nord-Lenangsneset. Områdene må tas ut av planen. Området LH5: LH5 inngår i en samlet vurdering for fritidsbebyggelse i et eksisterende område for hyttebygging nord for Eidstranda. I forarbeidet til planen ble det gitt signal fra reindrifta om at 10 hytter var aktuelt i området. LH 5, LH4 og LH3 inngår i en samlet vurdering og utgjør til sammen 10 hytter. Kommunen er derfor overrasket over at det reises innsigelse. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Kommunen foreslo å innskrenke arealet, men at antall hytter ble opprettholdt (4 enheter). Områdestyreren stilte seg positivt til å frafalle innsigelsen dersom områdets størrelse innskrenkes mot vest. Innsigelsen endres i henhold til enighet på møtet. Antallet hytter opprettholdes, men områdets østlige grense flyttes lengre mot vest. Området LH6: LH6 ligger ovenfor eksisterende bebyggelse på Båtnes i Nord-Lenangen. Reindrifta ønsker at planlagte hytteområde flyttes nedenfor utmarksgjerdet. Områdene nedenfor utmarkgjerdet består av dyrka mark og fritidsbebyggelse i dette området er dermed ugunstig. 18

20 Merknaden etterkommes. Dette innebærer at lokalisering av fritidsboliger utgår. Området LH7: LH7 er tilknyttet veien mellom Lenangsøyra og Ravika. Området ligger øst for eksisterende område for fritidsbebyggelse. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Reindrifta mener passasjen for beitedyr i dette området allerede er begrenset og opprettholder innsigelsen. mellom idrettsplassen og eksisterende hyttefelt) mellom ovenfor eksisterende bebyggelse på Merknaden etterkommes. Feltet LH7 tas ut av planen. Området LH8: Området LH8 ligger ved sjøen sør for Ravika, hvor det søkes om 4 fritidshus. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Kommunen har forståelse for at fjellområder og åsdragene er viktige for beitedyr, men viste til prinsippene som var viktig for å ivareta reindriftshensyn (at utbygging ble lokalisert nært sjøen og eksisterende fritidsbebyggelse). Områdestyreren poengterte at området var et begrenset vårbeiteland, men kunne frafalle innsigelsen dersom områdets størrelse ble halvert. Innsigelsen endres i henhold til enighet på møtet. Området LH8 godkjennes, men halveres i størrelse. Området LH9: Området LH9 ligger ved sjøen nord for Lattervika og har mange likhetstrekk med området LH8. Området ligger inntil et eksisterende område for fritidsbebyggelse og det er søkt om 2 fritidsboliger. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen med samme argumentasjonen som i forrige sak. Områdestyreren mente innsigelsen kunne frafalle dersom hytteområdet ikke ble ytterlig utbygd. Innsigelsen endres i henhold til enighet på møtet. Området LH9 godkjennes. 19

21 Området LH6: LH6 ligger ovenfor eksisterende bebyggelse på Båtnes i Nord-Lenangen. Reindrifta ønsker at planlagte hytteområde flyttes nedenfor utmarksgjerdet. Områdene nedenfor utmarkgjerdet består av dyrka mark og fritidsbebyggelse i dette området er dermed ugunstig. Innsigelsen etterkommes. Dette innebærer at lokalisering av fritidsboliger utgår. Området LH14 LH14 ligger vest i Oladalen ovenfor eksisterende bebyggelse. Reindrifta fremmet innsigelse til lokaliseringen, men gikk bort fra innsigelsen etter nærmere drøfting i møte den Den spredte hyttebebyggelsen er som helhet trukket lengre ned mot vegen (strandlinja i nåværende forslag enn i forrige forslag (gjeldende områdene på strekningen mellom Årøybukt- Seljevika) Administrasjonens innstilling til vedtak : Innsigelsen etterkommes ikke. Den samlede konsekvensen for reindrifta er akseptabel når man ser samlet på hyttebyggingen i hele området. Merknader k) Reintallet som beskrevet i planbeskrivelsen er ikke i samsvar med det øvre reintall fastsatt av reindriftsforvaltningen. Det samme gjelder beitetider. Reintall og beitetider som er beskrevet i planbeskrivelsen er hentet fra tilgjengelige datakilder. Det opplyses at Rendalen reinbeitedistrikt har et godkjent reintall på 900 dyr, men Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt har et samlet reintall på 2300 dyr (sistnevnte er fordelt på 4 kommuner). Beitetider for de to distriktene er fra 1. april til 31. desember. Administrasjonen vil innarbeide de riktige opplysningene i planbeskrivelsen. 20

22 Merknaden etterkommes. l) Reindrifta må kunne drives som tidligere i hensynssonene som er avmerket på plankartet. Hensynssoner omfatter verneområder, drikkevannskilder, snøskred, landbruk, reindrift, naturmangfold med mer og bestemmelsene tilknyttet disse må følges av alle. Bestemmelsene påvirker imidlertid ikke reindrift spesielt. Merknaden etterkommes ikke. m) Flytteleier og oppsamlingsplasser opptegnet på plankartet er ikke i samsvar med de traseer som er tegnet opp av Rendalen beitedistrikt Hensynssonene i kommuneplanen må justeres slik at de er bedre samsvarer med de faktiske flytteleier og oppsamlingsplasser. Saken ble drøftet med reindriftsforvaltningen på møte Flytteleier og hensynssoner av 2011 er ikke behandlet av Lyngen kommune. Reindriftskontoret opplyser at disse ikke er juridisk bindende og heller ikke sendt ut på høring. Selv om endringene er forholdsvis små, burde de behandles av kommunen da de legger føringer for annen arealbruk. I dette tilfellet medfører endringene ikke til vesentlige problemer for arealbruken og administrasjonen tilrår at det tas hensyn til flytteleier/oppsamlingsområder av 2011 og disse vises som hensynssoner på plankartet (innebærer ikke forbud, men at det tas hensyn). Merknaden etterkommes. n) Flytteleier og oppsamlingsplasser i området Kvalvikfjellet Pollneset må også avsettes på plankartet. Det anmodes at kommunen og Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt går i dialog for å finne en best mulig løsning. Saken ble drøftet i møte med reindriftsforvaltningen den Ved utarbeidelsen av arealplanen i 2005, orienterte reindriftskontoret om at disse flytteleiene hadde liten aktualitet (områdene ble brukt i noen få år for ca. 40 år siden). Administrasjonen er derfor overrasket over innspillet, særlig fordi formannen i Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt (Turi) i møte 21

23 har uttrykt ønske at framtidig flytting skal skje fra Eidebakken. Med en slik tilrettelegging, vil flyttelei innover bygda kunne utgå. Områdestyreleder orienterte om at flytting eller endring av flyttelei krevde søknad til departementet. Derfor gjelder fortsatt oppsamlingsplass og flyttlei på Polleidet. Han mente imidlertid at dersom kommunen satte av område på Eidebakken, så vil dette spille inn på vurdering av flyttlei. Kommunen er villig til imøtekomme reindriftsnæring og ber om uttalelse om hvilke flyttelei er mest hensiktsmessig. Dersom Eidebakken velges forutsetter kommunen at tidligere inntegnet flyttelei Lyngseidet Pollneset ut av planen. I motsatt fall, bør flytteleia til Eidebakken utgå. Merknaden tas delvis til følge. Kommunen sjekker med begge reinbeitedistriktene om hvilke flyttelei som ønskes. 22

24 Innspill nr. 1.3 NVE Innsigelser: a) Oppskyllingshøyde fra NGI rapport datert skal inntegnes på plankartet og området nedenfor skal avsettes til hensynssone med planbestemmelser Etter at planen ble sendt ut på høring er gjort en ny beregning av oppskyllingshøyde fra et mulig steinskred (Nordnes). Det tilrås at området avsettes til hensynssone på plankart med bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak. Innsigelsen etterkommes. Se revidert kart og bestemmelser til planen. b) Området som er skred og flomutsatt i Koppangen (Jøkulhlaup) skal avsettes som hensynssone med bestemmelser om byggeforbud. Etter at planen ble sendt ut på høring er det oppstått flomfare i Koppangen pga. spesielle forhold ved tining av Koppangsbreen (Jøkulhlaup). Det tilrås at området avsettes til hensynssone på plankart med bestemmelser som angir byggeforbud inntil det er realistisk å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved hjelp av sikringstiltak. Innsigelsen etterkommes. Se kart og bestemmelser til planen. Merknader: c) Planbestemmelser i pkt. 2.3b og c som ligger under hensynssoner bør flyttes til generelle bestemmelser. En slik flytting av bestemmelsen vil medføre at fare for kvikkleireskred vil bli vurdert for hele kommunen og ikke bare for områder som er vist under hensynssoner. Merknaden etterkommes. Se bestemmelser til planen. 23

25 d) Det må presiseres i planbestemmelser at farevurderinger skal være utført før reguleringsplaner sendes på høring. Det bør også framgå av bestemmelsene at reguleringsplaner og byggetiltak skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet på nivå med kravene i TEK og 7-3 både for utbygging og i LNF(R)-områder. Bestemmelsen er en henvisning til hensyn som må tas på neste plannivå. Siste setning innebærer at det må foretas en geoteknisk vurdering før reguleringsplaner eller enkeltsaker godkjennes. Merknaden etterkommes. Se planbestemmelser. e) Også ved andre typer terrenginngrep må det vises aktsomhet i forhold til mulig skredfare og fare for kvikkleireskred. Dette bør omtales tydeligere i plandokumentet og ivaretas i planbestemmelsene eller retningslinjene. Merknaden omfatter en tydeliggjøring og tilrås imøtekommet. Merknaden etterkommes. Se planbestemmelser og retningslinjer til planen. f) Fare for flom og sørpeskred må vurderes for eventuelle tiltak langs vassdraget. Dette bør nevnes i retningslinjene og det bør vises til NVEs faktaark 2-13 som grunnlag for utredning/vurdering av flomrelaterte skred. I utgangspunktet dekkes nevnte hensyn av byggegrensene mot vassdrag. Merknaden omfatter en tydeliggjøring i retningslinjene og tilrås imøtekommet. Merknaden etterkommes. Se retningslinjer. g) For gamle reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde bør det stå i bestemmelsene at det skal foreligge en risiko og sårbarhetsvurdering av eventuelle risikoforhold. I tidligere vedtatte reguleringsplaner var det ikke samme krav til sikkerhetsvurderinger som i dag. Dersom planen ikke er utbygd er det hensiktsmessig å innføre dagens krav til sikkerhet og foreta ROS-analyse. 24

26 Merknaden etterkommes. Se bestemmelser til planen. Innspill nr. 1.4 Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune, planavdelingen Troms fylkeskommune v/planavdelingen har ingen merknader til planforslaget. Tatt til orientering. Tatt til orientering Troms fylkeskommune, næringsavdelingen Troms fylkeskommune v/næringsavdelingen har ingen merknader til planforslaget, da det vises til at sjødelen av planen inngår i planer som utarbeides i samarbeid med nabokommuner. Tatt til orientering. Tatt til orientering Troms fylkeskommune, kulturetaten Kulturetaten fremmer ikke innsigelser til planforslaget. De mener det er en utfordring å framstille kulturminneinteressene i en oversiktsplan og har følgende merknader: Merknader: a) Avgrense områder som inneholder flere viktige kulturminner og kulturmiljøer og avsette en buffersone rundt disse. Administrasjonen tolker dette som områder hvor mange kulturminner er samlet på avgrensede områder og som i databasen Askeladden er vist med stiplet avgrensning. Buffersone rundt disse kan muligens illustreres med hensynssone. 25

27 Merknaden etterkommes på en hensiktsmessig måte (på kart, i retningslinjer og/eller i bestemmelser, samt i konsekvensutredningen). b) Samtlige lokaliteter som er tilgjengelig i databasen Askeladden må framgå i det digitale plankartet og avsettes som hensynssone (SOSI-kode 730) m/følgende bestemmelse: Automatisk fredet kulturminne etter Kulturminneloven 4. Alle områder som skal utbygges (både byggeområder og områder for spredt utbygging) er lokalisert utenom vernelokaliteter avmerket i databasen Askeladden. Unntakene er tettstedet Lyngseidet, som skal vurderes grundigere på reguleringsplannivå. Administrasjonen tilrår likevel at merknaden tas til følge, da innspillet har opplysningsverdi. Merknaden etterkommes. c) Rune-R bør avmerkes på det trykte kartet eller henvises til eget temakart (sistnevnte tekstes på plankartet). Rune-R markerer kulturminne, men er plasskrevende på kartverk i denne målestokken (kart som trykkes i papirformat). Markeringen har opplysningsverdi og prøves etterkommet. Merknaden etterkommes på hensiktsmessig måte. d) Alle tiltak uten plankrav må oversendes Kulturminnemyndighetene på høring. Merknaden kan innarbeides i planbestemmelsene. Merknaden etterkommes. e) I planen må det framkomme at arealbruken ikke er endelig avklart mht Lov om kulturminner av

28 Merknaden kan innarbeides på en hensiktsmessig måte (i planbeskrivelse, planbestemmelser eller i retningslinjer). Merknaden etterkommes. f) Elvevoll er definert som verdifull kulturlandskap i planbestemmelser og retningslinjer, men framgår ikke av plankartet. Kulturlandskapet er tegnet på plankartet, men er muligens så liten i omfang at dette er vanskelig å lese på papirutgaven. Det tilrås at det gis nærmere opplysninger om dette i planbeskrivelsen eller i retningslinjene. Merknaden etterkommes delvis. g) Det burde vært flere hensynssoner som dokumenterer tidligere levemåte og byggeskikk. Merknaden har et viktig poeng med hensyn til identitet og historie, men krever en del utredningsarbeid for å lokalisere/kvalitetssikre disse bygningsmiljøene. Administrasjonen tilrår at hensynet til tidligere levemåte og byggeskikk sikres i planbeskrivelse, reguleringsbestemmelsene og retningslinjer inntil nærmere utredningsarbeid er utført. Merknaden etterkommes delvis. h) Landskapshensyn er et aktuelt tema innenfor alle arealformål. Håndtering av landskap i reguleringsplan bør ha utgangspunkt i retningslinjer i arealplanen. Hensyn til landskap framgår av planbeskrivelsen, men kan også følges opp i retningslinjene til planen. Merknaden etterkommes på en hensiktsmessig måte. 27

29 i) Verdifulle landskap utenom verneområdene bør synliggjøres og avsettes som hensynssone c). Analysen utført av Miljøfaglig Utredning AS bør framgå av plankartet og danne bakgrunn for dette. Verdifull landskap er beskrevet i planbeskrivelsen med bakgrunn i analysen fra Miljøfaglig Utredning AS. Å avsette disse til hensynssoner synes imidlertid ikke hensiktsmessig, da analysen er forholdsvis grov (kategorien verdifull landskap dekker store områder med en del variasjoner). Merknaden etterkommes ikke. 28

30 Innspill nr. 1.5 Sametinget Innsigelse til planbestemmelser a) Sametinget mener at planbestemmelser og retningslinjer knyttet til kulturminner må suppleres for å fylle kravene i Kulturminnelovens 3, 8 og 9. For å trekke innsigelsen ber Sametinget at eksisterende planbestemmelser og retningslinjer endres og suppleres med følgende tekst: o Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner- og eller detaljplaner eller endringer av eksisterende planer i kommuneplanens arealdel skal det foreligge samtykke fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) for endelig vedtak av reguleringsplan, jf. Kulturminneloven 9. o Ved tiltak som ikke omfattes av krav om regulerings- eller detaljplan skal det foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, jf. Kulturminneloven 3, 8 og 9. o Følgende avsnitt innlemmes i reguleringsbestemmelsene under alle områder med Unntak fra plankrav : Det skal foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan settes i verk, jf. Kulturminneloven 3, 8 og 9. o Følgende avsnitt innlemmes i reguleringsbestemmelsene i pkt. 5 Retningslinjer dispensasjonspraksis : Det skal foreligge uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og Sametinget) før endelig dispensasjonsvedtak kan fattes, jf. Kulturminneloven 3 og 8. Sametingets innsigelser inneholder også forslag til endringer for å trekke innsigelsen. Endringene er i stor grad av formell art og administrasjonen tilrår at disse innarbeides som foreslått. Innsigelse etterkommes. Merknader b) Sametinget mener arealplanen framstår som et grundig opparbeidet dokument med brede medvirkningsprosesser som utgangspunkt. Sametinget mener Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, er relevant å bruke i forbindelse med kommunal planlegging. 29

31 Planveilederen gir innspill om i fritidsbebyggelse, tradisjonell fiske og jordbruk, utmarksbruk, reindriftshensyn mm og supplerer/utdyper andre veiledere på nevnte temaer. Innsigelsene til planen omfatter sikring av kulturminner og administrasjonen tilrår at disse innarbeides slik som foreslått. Merknaden etterkommes. Innspill nr. 1.6 Kystverket Innsigelser a) Kystverket påpeker at fiskerihavnene Lenangsøyra og Nord-Lenangen er oppgitt generelt arealformål (LNFR og/eller Bruk og vern av sjø..) og kan være til hinder for funksjonen til Kystverkets anlegg. Kystverket tilrår følgende for å frafalle innsigelsen o Fiskerihavnene gis arealformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål havn (jf 11-7 nr.2) og markeres på kartet som Havn kode o I bestemmelsene må det komme fram at fiskeriformål prioriteres og at ethvert tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannslovens 28 (jf pkt.1 evt pkt 3). Begge områdene er i arealplanen unntatt fra rettsvirkning, da det foreligger gjeldene reguleringsplaner for begge havnene. Administrasjonen oppfatter at reguleringsplanene ikke dekker hensynene som framkommer i punktene ovenfor og tilrår derfor at innsigelsen etterkommes. Innsigelsene etterkommes. Jfr. kart og planbestemmelser. Merknader b) Kystverket oppfordrer kommunen til å innarbeide i planbestemmelsene at det kreves særskilt tillatelse for etablering av tiltak i sjøen. I utgangspunktet ønsket man ikke å innarbeide planbestemmelser i sjø på grunn av pågående arbeid med kystsoneplan for Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune. Som kjent er denne 30

1. PLANBESKRIVELSE. Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026

1. PLANBESKRIVELSE. Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 1. PLANBESKRIVELSE Dette dokumentet er ett av 4 dokumenter som omhandler revisjon av kommuneplanens arealdel. Juni 2014 De øvrige dokumenter er: 2. Konsekvensvurdering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset

KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE. Fotograf: Tore Haraldset KOMMUNEPLAN 2011 2023 NES KOMMUNE Fotograf: Tore Haraldset AREALDELEN Planbeskrivelse Vedtatt av Nes kommunestyre 29.09.2011 FORORD FORORD Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer