BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid"

Transkript

1 Lysaker, BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har vedtektsfestet følgende målsetting: Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse.. BFO Brann har våren 2010 gjennomført en undersøkelse hos eiere/forvaltere og leietagere/brukere om brannsikkerhet. Undersøkelsen er gjennomført med økonomisk støtte fra KoBE-programmet (kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) v/statens bygningstekniske etat, samt med faglig innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO). Link til spørreskjemaet bruk i undersøkelsen finner du her. Formålet med undersøkelsen BFO Brann arbeider for å øke brannsikkerheten i Norge, både i forbindelse med prosjektering og utvikling av nye bygg og gjennom å påvirke eiendomsforvaltere til å drive en aktiv forebyggende innsats gjennom hele byggets levetid. Temaer i undersøkelser er: Rolle og brannfaglig kompetanse for brannvernansvarlig Organisering av brannforebygging og tilgang på (faglige) ressurser Porteføljesammensetning; areal, særskilte brannobjekter, alder Brannverndokumentasjon; bruk og ajourhold? Kravene i FOBTOT; kjennskap til og oppfølging av disse, bruk av samordningsavtale Forebyggende brannvern og internkontroll; avviksregistrering, risikovurdering Forhold til lokalt brannvesen erfaringer/holdninger og tillit Bruken av eksternt firma og syn på kompetansen til eksterne rådgivere Forhold til brannforsikringsselskap; krav og incentiver for redusert brannrisiko Noen konklusjoner God oppslutning om undersøkelsen, bra svarprosent og godt engasjement om tema Mange er jevnt over godt fornøyd med brannvesenets innsats, men mange opplever å få ulike svar avhengig av hvem de snakker med. Dette tyder på et behov for en mer standardisert tilsynsmetodikk. Noen er mindre fornøyd med forsikringsselskapet sitt. Branndokumentasjon er nyttig Brannrådgivere har tillit i markedet Markedet virker fornøyd ved kjøp av branntekniske tjenester Forebyggendeforskriftens innhold er lite kjent, med virker bedret vs tidligere undersøkelse Hvem har vært med på undersøkelsen? Undersøkelsens konklusjoner er basert på 604 unike respondenter (av utsendte eposter), hvilket er 17,4 % av de forespurte. Undersøkelsen ble sendt til eiere, forvaltere, brukere og leietagere, og de ble spurt om alt fra om de hadde hatt branntilløp, hvem de representerte (eier/leietager), type og størrelse

2 på bygningsmasse, rolle i brannsikkerhetsarbeidet, kjønn og brannfaglig kompetanse/utdanning. 9 av 10 av de spurte var menn, og 75% av de spurte representerte eiere eller forvaltere av bygg. 45% oppga at de hadde ansvar som brannvernleder eller brannvernkontakt, på hel eller deltid. (se fig): Kunnskapsnivået, portefølje og kjennskap til regelverket Utdanningsnivået var spredt, fra sivilingeniører/ingeniør på den ene siden (36%) til ingen kurs/brannfag (11%) på den andre side. 6 av 10 hadde tatt brannvernlederkurs. (se fig):

3 Det var en jevn fordeling i størrelse på bygg blant de spurte, mens 71% oppga at de hadde særskilte brannobjekter i porteføljen sin. 65% hadde hatt brann eller branntilløp. Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble utgitt allerede i 1990, for over 20 år siden, den er senere revidert og er nå omtalt som Forebyggendeforskriften (FOBTOT). Basert på spørsmål om branndokumentasjon, samordningsavtaler og hvordan kravene i forskriften ble etterfulgt ønsket vi å avdekke hvorvidt forskriften fremdeles er en lite kjent blant sin målgruppe (se fig): Dersom vi skal tolke svarene vi fikk i forhold til krav i forskriften er det enten ikke evne eller vilje til oppfyllelse av denne, alternativt er ikke innholdet godt nok kjent. 91% sier de helt eller delvis enige i at de ivaretar alle krav og er à jour i forhold til forskriften, likevel sier 1 av 4 at de er helt eller delvis enig i at de ikke kjenner kravene i samme forskrift! I en undersøkelse gjennomført av Jorunn I. Husby i 2008 svarer 66% av alle brannvesen at de mener at eier/bruker ikke er klar over at det stilles krav til bygninger og krav til organisatoriske/tekniske tiltak og at de dermed ikke kjenner til FOBTOT. 20% av eiere sier her at de kjenner kravene. Vår undersøkelse tyder på at kjennskapet til denne forskriften er bedre enn dette; Her kan det tolkes som om 79% av eierne og 65% av brukerne er klar over disse kravene. Dette tyder enten på at forståelsen er kraftig forbedret eller at utvalget vårt misforstår spørsmålet. Organisering og ressurser Tilgang til interne og eksterne ressurser virker rimelig tilstrekkelig for respondentene, men mange gir uttrykk for at det er tidsknapphet. Tilgang på faglige ressurser virker også tilfredsstillende, se fig:

4 Forholdet mellom eier og leietaker/bruker På direkte spørsmål har 4 av 10 har ikke etablert en samordningsavtale mellom eier og bruker, til tross for at dette er regulert som et krav i forskriften. Senere i undersøkelsen svarer 74% av de har etablert en samordningsavtale! Her har vi mistanke om at mange svarer politisk korrekt eller misforstår. (se fig):

5 Undersøkelsen til Husby viser et adskillig lavere tall; der svarer i snitt 30% av eiere og brukere at de har etablert en slik avtale. Husbys funn viser også at disse samordningsavtalene svært sjelden er et tema ved brannsyn, og at de svært sjelden/aldri fremvises. Forholdet til lokalt brannvesen Så mye som 94% av de spurte er helt eller delvis enige i at det lokale brannvesen er en ressurs i brannvernarbeidet, og tilsvarende er det 95% som synes de viser tillit til brannvernarbeidet (se fig): Like mange opplever at brannvesenets tilsyn er nyttig og konstruktivt. At 3 av 10 likevel synes de får pålegg og krav som er vanskelig å oppfylle, kan synes som om kommunikasjonen likevel ikke er optimal mellom brannvesen og eier/leietagere. Husbys undersøkelse tyder på at avvik som er påpekt i brannsynsrapporter i 30% av tilfellene ikke blir rettet opp og at samme avvik ofte kommenteres i neste års rapport mao at de er vanskelige å oppfylle. Halvparten av de spurte mener svaret de får fra brannvesenet er avhengig av hvem de snakker med. Dette bekreftes også fra brannvesenets side: I Husbys undersøkelse svarer så mange som 76 % i brannvesenet det samme at svaret avhenger av hvem man snakker med. Er det behov for en mer standardisert tilsyns- og rapporteringsmetodikk? Bruk og ajourføring av brannverndokumentasjon De fleste som besvarer undersøkelsen ser ut til å ha en papirbasert brannverndokumentasjon (nesten 80%). I tillegg oppgir 55% at de har denne dokumentasjonen elektronisk, mens kun 23% sier de har en nettbasert dokumentasjon. Her tror vi at utviklingen raskt vil gå i retning av mer nettbasert dokumentasjon, som også vil kunne utnyttes av brannvesenet i forkant av tilsyn eller for å kunne foreta et fremtidig risikobasert tilsyn. Kun ca 30% oppgir at brannverndokumentasjonen brukes i forbindelse med tilsyn her tyder det på at brannvesenet ved å etterspørre slik oppdatert dokumentasjon kan medvirke til at slik viktig informasjon mer regelmessig oppdateres (se fig):

6 Hvordan etterfølges regelverket og av hvem Systematisk registrering av avvik og hendelser innen forebyggende brannvern og internkontroll gjennomføres helt eller delvis av 97% av de spurte, tilsvarende har hele 91% gjennomført en risikovurdering av brannteknisk status. Innen organisatorisk brannvern er det 3 av 10 som kjøper tjenester, et marked vi forventer kan komme til å øke når brannvernlederrollen ventelig blir borte i revidert FOBTOT. For leverandører av branntekniske tjenester er det hyggelig å se at det i kategorien for seriøsitet og kompetanse er 80-85% som er litt til svært fornøyd, noe dårligere skår for prisen (se fig):

7 Forsikringsselskapenes rolle 8 av 10 sier forsikringsselskapet deres stiller krav for å redusere brannrisikoen, men 40% sier forsikringsselskapet likevel er mer opptatt av premien enn å forebyggende brann. Avkortning oppleves av 34% å praktiseres i for stor grad. Er det slik at myter om kyniske forsikringsaktører bekreftes eller at et slik svar er å forvente? Se fig: Takk til alle bidragsytere! Brannfaglig Fellesorganisasjon (www.bfobrann.no) vil med dette takke alle bidragsytere for bistand og hjelp i forbindelse med gjennomføring av denne undersøkelsen; - KoBE-programmet ved Per Eikeland for økonomisk støtte til gjennomføringen - Jorunn Iren Husby, Trondheim Energi Eiendom AS for bistand med utarbeidelse av undersøkelsen og hjelp til analyse av resultatene Følgende takkes også for bistand i forbindelse med utarbeidelse av spørsmål og testing av spørreskjema: - Hildegunn Bjerke, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNH/FG) - Finn Steen, Undervisningsbygg Oslo KF - Kari Jensen og Espen Gilboe-Hermansen, DSB Rapporten er gjennomført av Brannfaglig Fellesorganisasjon ved Eystein C. Husebye i samarbeid med Firesafe AS ved Nina Skeime Kostøl og Ingebjørg Hjortdahl. En power point presentasjon som ble benyttet ved presentasjon av rapporten på BFO-dagene i Oslo kan lastes ned her: Vedlegg: Kommentarer gitt i fritekstfeltet til undersøkelsen her er det flere interessante innspill!

8 20. Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet? 1 Det er eier som har kontakt med forsikrinselskap. 2 Det skilles for dårlig mellom gamle og nye bygg. Brannvesen, forsikringsbransjen og næring forøvrig feks. Sprinklerbransjen skiller for dårlig mellom egne målsettinger og hva som er de virkelige kravene. 3 Byggeforskriftene og brannforskriftene mangler vesentlige punkter, eksempelvis for materialer av kompositter, PVC blandinger, fugeskum, osv. Vi som arbeider med bygg i moderne materialer som kompositter stusser over at etablerte materialer slipper unna med åpenbare feil og mangler. Ref. sandwich med polyrutan skum i bygg. 4 Dell er en organisasjon som er "styrt" globalt. Dette betyr, at vi har et firma i England (for Dell i Europa) som passer på at lokalene vi leier i de forskjellige byene, har alt dokumentsjon i orden når det gjelder brann, vannskader, etc. Svarene mine er basert på det jeg kjenner til. Noe vet jeg ikke og da har jeg svaret hva jeg regner med er riktig. 5 Forsikringsforhold ikke relevanet, er selvassurandør 6 Jeg kjenner ikke til evntuelle krav fra vårt forsikringsselskap, og vår fagperson vedr forsikring er dessverre ikke tilstede. 7 Forsikringsselskapet vårt har aldri vært på banen i forhold til brannvern. 8 Er dette en undersøkelse, eller er det datainnhenting for oppsøkende salg? 9 Endel av spørsmålene er vanskelig å svare på, så lenge en sitter både som eier og leier. Når det gjelder svarene i forbindelse med bruk av ekstern bistand, varierer kompetanse og seriøsitet mye. Bistand til brannvernøvelser har vært god, mens f.eks. bruk av konsulent i forbindelse med oppgradering av sprinkler anlegg avbrøt vi, da konsulenten ikke var i stand til å lese standarden på riktig måte. 10 Vi er selassurandører...forsvaret og har derfor ikke svart på disse spørsmålene. 11 Spørsmålene kunne vært bedre utformet. 12 Enkelte av spørsmålene skulle hatt en rubrikk for kommentarer - vært enklere å tydeliggjøre hva som er svaret 13 Branntekniske rådgivere er i all hovedsak engasjert av byggentreprenørene, og legger vekt på minimumsløsningene i VTEK. Samlet sett kan slike enkeltløsninger være brannteknisk uheldig. Eksempelvis tolkes VTEK slik at personalavd. i barnehager gis mindreverdige rømningsforhold. Videre er det generelt behov presisering av påkrevde rømningsforhold, kontra brukernes behov for adgangskontroll, ref. demensavd. på sykehjem eller barnevern-/rusisntitusjoner etc. 14 Vi har 130 bygnnger fordelt over hele landet. Vi opplever at tilsyn fra de stedlide brannvesen gjennomføres på vidt forskjellige måter og vektlegger i mange tilfeller uvesentlige forhold. Vi ønsker at tilsynet i større grad skal vurdere kvalietet på brannøvelser, organisatoriske forhold i stedet for bare å være opptatt av det bygningsmessige. 15 Takk for muligheten til igjen å sette brann på agendaen. Slike påminnelser er nyttige. Lykke til med oppsummeringen. Jeg håper dere klarer å være ojektive fremfor spekulative i forhold til bruk av inforasjonen. 16 Mange spørsmål burde hatt "vet ikke" som alternativ. 17 Nei, synes arbeidet går greit. 18 Litt usikker på om vi er selvassorandør 19 Vi er selvassurandør, slik at spørsmål vedrørende forsikring ikke er relevant for oss. 20 For mange "halvstuderte røvere" innen brannkonsulent bransjen. Vesentlig behov for bedre kompetanse der i gården. Hent inn noen dyktige utlendinger!! Forsikringsbransjen bør praktisere sine krav mye tydeligere og mer presist. FG bør styrkes. 21 Vi har ikke kjøpt branntekniske tjenester. Vi er selvassurandører ang. forsikring 22 På siste punkt har vi ikke fått opplysninger fra rette vedkommende som har kunnskap om dette. Dette er derfor antagelser. 23 Vi har et svært nært og godt forhold til brannvesnet og de er her flere ganger på uformelle besøk hvor vi ser på diverse ting. 24 Det var vanskelig å svare optimalt. 25 Vi er selv assurandør, og har derfor ingen kontakt med forsikringselskap. 26 En liten kommentar til spørsmålene - savner et "vet ikke"-felt eller "ikke relevant"-felt på noen spørsmålsgrupper. 27 Savner et "vet ikke"-felt eller "ikke relevant" - felt på noen av spørsmålsgruppene 28 Staten er selvassurandør temaet er ikke relevant 29 Ref spm: Vi benytter et eksternt firma for å ivareta organisatoriske forhold i brannvernarbeidet (f.eks ekstern brannvernleder, bistand til brannvernøvelser, vedlikehold av brannverndokumentasjon) 30 vi har en delt ordning. alle lovpålagte årlige kontroller (internkontroll brann) utføres av et eksternt selskap. alle daglige/ukentlige/mnd-lige kontroller utføres av interne ressurser. 31 Dette ble vanskelig å svare på for tre brannstasjoner

9 32 VI opplever Plan- og bygningsetaten som svært lite forståelsesfullle i forhold til manglende oppgradering av brannsikkerheten i forhold til byggesak. 33 Oppfatter denne spørreundersøkelsen som lite tilpasset forholdene som eksisterer i et Sameie som består av boenheter og næringsvirksomhet, og dermed er det vanskelig å svare på de fleste spørmålene. Kan derfor ikke forstå hvorfor jeg/sameiet har fått tilsendt denne spørreundersøkelsen. Ønsker dere lykke til i det videre arbeidet med dette meget viktige temaet!! 34 Håper denne undersøkelsen blri benyttet i komersiell sammenheng! 35 Spørsmålene/svarene ble litt upresise med tanke på hvordan vår organisasjon er bygget opp. Burde vært et klarere skille på leietager og eier. Vi har de siste to årene jobbet mye for å få gårdeierne på banen i forhold til brannsikkerhet og det tydelig at myndighetene og forsikring bør gå tydeligere på gårdeiere for å få tvunget fram samordning mellom gårdeier og leietager. De brann og branntiløp vi har hatt skyles brann som starter i nabolokalet og unntaksvis hos oss. 36 Vi har eiendommer i flere kommuner og opplever at tilsynet opptrer svært forskjellig i fra kommune til kommune. 37 Synes dette skjemaet var mer egnet for eier og store leietagere. 38 Min portefølje eies av Vital Forsikring og jeg har stenge krav til sikkerhet, derfor ingen økonomiske hindringer for sikre bygg. 39 Vi er i ferd med å utarbeide internkontrollhåndbok, noen av svarene er derfor negative siden denne ikke er innarbeidet enda. Brannvernområdet har stor fokus i forbindelse med ny internkontrollrutiner. Også utover det forsikringsselskapet krever. 40 nei 41 Synes deter bra at slike undersøkelser pågår slik at vi kan bli bedre i vårt brannforebyggende arbeid. 42 Er litt usikker i de to siste bolkene da byggene jeg forvalter som brannvernsleder, er underlagt et større foretak 16 mil unna. 43 Vår organisasjomn er ikke forsikret (selforsikring i staten) 44 Finner noen av spørsmålene som litt rare fremstilt, da det ser ut som en har brukt forsikringen/ har hatt en hendelse. 45 Vi gjør vårt ytterste for å overholde de krav som stilles i FOBTOT og REN vedr. brannsikkerhet. Begrensningen ligger i at med en så stor bygningmasse som vi besitter, vil det alltid bli etterslep. Konsekvensen er at nye forskrifter ikke umiddelbart kan følges opp for samtlige bygg. Samarbeide med brannvesen og forsikringsselskap fungerer ellers meget bra. 46 Ikke relevante spørsmål er ikke besvart 47 Alle bygg bør ha en oppgradering av sin brannstrategi min. hvert 5år som også inkluderer full oppdatering av branntegninger, rømningsplaner, risikoanalyse. Dette i tillegg til normal oppfølging og utbedring etter ombygging etc.. 48 Det er alt for dårlig krav til kontroll ved overtakelse av nybygg i forhold til brannsikkerhet. 49 Leietaker hos Statsbygg. Har ikke ansvar for branntekniske tjenester. Har ikke avtale med forsikringsselskap, selvassurandør. 50 Ikke besvarte spørsmål skyldes vi er selvassurandør 51 Noen spørsmål er vanskelige å svare korrekt= 1avkorting.vi har ikke hatt saker med denne situasjon. 2.Branntekniske vedlikehold og kostnader etc= vi har ikke støre problem med dette dersom vi spesifiserer selv hva som skal gjøres og har kunnskap om kravene. 52 Ang. eksternt firma: Kun enkelte områder av organisatorisk brannvernarbeid besørges utført av eksternt firma. Ang. brannforsikringsselskap. Som statlig eiendomsforvalter, har vi ikke forsikring. Staten er selv-assurandør, så spørsmålene er ikke relevante for oss. Derfor er svaret "helt uenig". 53 Eier er selvassurandør, og vi har derved ikke krav fra forsikringsselskapet. 54 Derfor svar "Helt uenig" på alle de siste spørsmålene. 55 Selvassurenderende 56 Våre bygg er forsikret i eget selskap. 57 Barnehagen er privat og en del av en større kjede barnehager. Enkelte spørsmål har vi ikke svart på, da dette ordnes sentralt. 58 Vet ikke noe om avkorting i og med at vi ikke har hatt brann/brann tilløp. 59 Forhold til Brannvesen vanskelig å besvare da det ikke er gjennomført tilsyn siste 5 år Vanskelig å besvare Forhold til Brannforsikringsselskap, da det sorterer annetstds i organisasjonen. 60 Vi er eier og leier våre egne lokaler, har ingen stor portefølje

10 Vi er et borettslag som har jobbet bevisst med brannsikring siden Pga at kravene til brannoppgradering ble utløst av 61 loftsutbygginger har Plan- og bygningsetaten overtatt oppfølgingen, en oppfølging som er under enhver kritikk. VI har imidlertid en svært god dialog med Brann- og redningsetataten. Kontrollene (feierkontrollen) er svært nyttig, samtidig som mange beboere har opplevd inspektørene som for pirkete med lite kunnskap om lokale forhold (eksempevis er gården fra 1920 og det er pipeløp i nesten alle vegger, hvis det ikke skal være lov å sette et skap e.l foran disse veggen kan man knapt innrede leiligheten). Dette igjen har ført til at flere velger å IKKE åpne for brannvesenets inspeksjon, som igjen er uheldig for oss som styre for å få oversikt over manglene. 62 Selvassurert 63 Bedriften er selvassurandør. Derfor ikke aktuelt å besvare spørsmål i forhold til forsikring. 64 Som leietaker hos Statsbygge er noen spørsmål ikke relevante. 65 Norge trenger en betydelig bedre utdanning av branningeniører. Vi bør gjerne samarbeide med Sverige og Danmark. 66 Det er forskjeller i krav fra FG i forhold til det som står i NS, og dette medfører avvik i rapporter selv om bygget er bygget i hht NS 67 Som leietaker og brannrådgivere passet ikke alle spørsmålene Nei 69 Har ikke hatt behov for kontakt med forsikringselsapet. 70 Staten er selvassurandør 71 Vi benytter eksternt firma til å delta på ombyggings prosjekter som 3.partskontroll samt ved utbedringer på tilsynsrapporter, brannstrategi og ved evaluering av risikovurderinger og event. avvik. 72 Vedrørende eksterne resurser benyttes disse som bistand under brannopplæring og øvelser 2 ggr. pr år. Videre benyttes eksterne kompetente rådgivende firma ved branntekniske spørsmål. Ellers er brannvernleder ansvarlig for tførelse av alt organisatorisk arbeid. 73 Forsikringsselskapene stiller kvav utover det som er i lovverket, og dette kan ha stor økonomisk konsekvens. 74 Jeg har ikke hatt kommunikasjon med forsikringsselskapet ifm. brann. Ved en vannskade ganske nylig var de meget serviceorientert og ordnet om med skade/oppgjør. Vi har en del eldre bygninger men de er alle sammen gjennomgått av brannkonsulent de siste 3 år. Branndokumentasjonen er god og forholdet til brannvesenet er også meget bra. 75 Er selvassurasndør. 76 Det er en bedre løsning å leie inn brannvernleder 77 Vi samarbeider med Statsbygg som eier bygninge, Samt Departementenes Service Senter som har oppgaver i forhold til sikring av bygg ved en eventuell evakuering (samt brannøvelse) og som tar i mot brannvesenet og viser dem til angjeldende sted. 78 Mange av spørsmålene mangler rubrikken "vet ikke". Vi er forøvrig leietakere og forholder oss til utleier. 79 Alltid krevende å samordne leietakerne og få de til å prioritere/etterkomme brannvern. 80 De to siste spørsmålene er ikke godt besvart, da det egentlig mangler et "vet ikke" alternativ på disse. 81 Staten er selvassurandør 82 Vi driver en havn med tilhørende byggningsmasse, og uliike tilpassede løsninger, så denne undersøkelsen er litt urelevant, da vi for noen bygg er selvassorandør og for andre ikke. 83 Hjertesukk: Begrepet eier/bruker har vært difust og et tilbakevendene problem (kommunale bygg) både overfor kommuneledelsen og overfor lokale brannmyndigheter. Nye forskrifter 2-1 har blitt litt bedre på dette punktet. Det er viktig at de som drifter et gamlehjem, en skole eller en barnehage blir pålagt ansvaret for brannvernet - ikke tekniske etater 84 ingen 85 FOBTOT og brannvesenets krav er veldig generelle og upresise. 86 Svar på forhold til forsikringsselskap: Vet ikke! 87 Som selvassurandør er spm knyttet til forsikring irrelevante! 88 Det er vanskelig å svare på alle spørsmålene da vi er leietaker, og ikke eier. Vi er veldig misfornøyd med eiers håndtering av våre innmeldte avvik og den generelle oppfølgingen av brannsikkerheten hos oss. Jeg synes dessverre ikke denne undersøkelsen stiller spørsmål i forhold til leiers fornøydhet/misfornøydhet knyttet til eiers håndhevelse av sitt lovpålagte ansvar. 89 Dette viser at det ikke blir enklere i fremtiden med hensyn til foreskrifter knyttet til brann 90 91

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner Prosjekt: Sted: Lysaker Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken. Stikkord: Kommune, saksbehandling i tilsyn og kontroll med byggesaker i eldre bebyggelse, bygårder

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103.

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer