BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid"

Transkript

1 Lysaker, BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har vedtektsfestet følgende målsetting: Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse.. BFO Brann har våren 2010 gjennomført en undersøkelse hos eiere/forvaltere og leietagere/brukere om brannsikkerhet. Undersøkelsen er gjennomført med økonomisk støtte fra KoBE-programmet (kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) v/statens bygningstekniske etat, samt med faglig innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO). Link til spørreskjemaet bruk i undersøkelsen finner du her. Formålet med undersøkelsen BFO Brann arbeider for å øke brannsikkerheten i Norge, både i forbindelse med prosjektering og utvikling av nye bygg og gjennom å påvirke eiendomsforvaltere til å drive en aktiv forebyggende innsats gjennom hele byggets levetid. Temaer i undersøkelser er: Rolle og brannfaglig kompetanse for brannvernansvarlig Organisering av brannforebygging og tilgang på (faglige) ressurser Porteføljesammensetning; areal, særskilte brannobjekter, alder Brannverndokumentasjon; bruk og ajourhold? Kravene i FOBTOT; kjennskap til og oppfølging av disse, bruk av samordningsavtale Forebyggende brannvern og internkontroll; avviksregistrering, risikovurdering Forhold til lokalt brannvesen erfaringer/holdninger og tillit Bruken av eksternt firma og syn på kompetansen til eksterne rådgivere Forhold til brannforsikringsselskap; krav og incentiver for redusert brannrisiko Noen konklusjoner God oppslutning om undersøkelsen, bra svarprosent og godt engasjement om tema Mange er jevnt over godt fornøyd med brannvesenets innsats, men mange opplever å få ulike svar avhengig av hvem de snakker med. Dette tyder på et behov for en mer standardisert tilsynsmetodikk. Noen er mindre fornøyd med forsikringsselskapet sitt. Branndokumentasjon er nyttig Brannrådgivere har tillit i markedet Markedet virker fornøyd ved kjøp av branntekniske tjenester Forebyggendeforskriftens innhold er lite kjent, med virker bedret vs tidligere undersøkelse Hvem har vært med på undersøkelsen? Undersøkelsens konklusjoner er basert på 604 unike respondenter (av utsendte eposter), hvilket er 17,4 % av de forespurte. Undersøkelsen ble sendt til eiere, forvaltere, brukere og leietagere, og de ble spurt om alt fra om de hadde hatt branntilløp, hvem de representerte (eier/leietager), type og størrelse

2 på bygningsmasse, rolle i brannsikkerhetsarbeidet, kjønn og brannfaglig kompetanse/utdanning. 9 av 10 av de spurte var menn, og 75% av de spurte representerte eiere eller forvaltere av bygg. 45% oppga at de hadde ansvar som brannvernleder eller brannvernkontakt, på hel eller deltid. (se fig): Kunnskapsnivået, portefølje og kjennskap til regelverket Utdanningsnivået var spredt, fra sivilingeniører/ingeniør på den ene siden (36%) til ingen kurs/brannfag (11%) på den andre side. 6 av 10 hadde tatt brannvernlederkurs. (se fig):

3 Det var en jevn fordeling i størrelse på bygg blant de spurte, mens 71% oppga at de hadde særskilte brannobjekter i porteføljen sin. 65% hadde hatt brann eller branntilløp. Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble utgitt allerede i 1990, for over 20 år siden, den er senere revidert og er nå omtalt som Forebyggendeforskriften (FOBTOT). Basert på spørsmål om branndokumentasjon, samordningsavtaler og hvordan kravene i forskriften ble etterfulgt ønsket vi å avdekke hvorvidt forskriften fremdeles er en lite kjent blant sin målgruppe (se fig): Dersom vi skal tolke svarene vi fikk i forhold til krav i forskriften er det enten ikke evne eller vilje til oppfyllelse av denne, alternativt er ikke innholdet godt nok kjent. 91% sier de helt eller delvis enige i at de ivaretar alle krav og er à jour i forhold til forskriften, likevel sier 1 av 4 at de er helt eller delvis enig i at de ikke kjenner kravene i samme forskrift! I en undersøkelse gjennomført av Jorunn I. Husby i 2008 svarer 66% av alle brannvesen at de mener at eier/bruker ikke er klar over at det stilles krav til bygninger og krav til organisatoriske/tekniske tiltak og at de dermed ikke kjenner til FOBTOT. 20% av eiere sier her at de kjenner kravene. Vår undersøkelse tyder på at kjennskapet til denne forskriften er bedre enn dette; Her kan det tolkes som om 79% av eierne og 65% av brukerne er klar over disse kravene. Dette tyder enten på at forståelsen er kraftig forbedret eller at utvalget vårt misforstår spørsmålet. Organisering og ressurser Tilgang til interne og eksterne ressurser virker rimelig tilstrekkelig for respondentene, men mange gir uttrykk for at det er tidsknapphet. Tilgang på faglige ressurser virker også tilfredsstillende, se fig:

4 Forholdet mellom eier og leietaker/bruker På direkte spørsmål har 4 av 10 har ikke etablert en samordningsavtale mellom eier og bruker, til tross for at dette er regulert som et krav i forskriften. Senere i undersøkelsen svarer 74% av de har etablert en samordningsavtale! Her har vi mistanke om at mange svarer politisk korrekt eller misforstår. (se fig):

5 Undersøkelsen til Husby viser et adskillig lavere tall; der svarer i snitt 30% av eiere og brukere at de har etablert en slik avtale. Husbys funn viser også at disse samordningsavtalene svært sjelden er et tema ved brannsyn, og at de svært sjelden/aldri fremvises. Forholdet til lokalt brannvesen Så mye som 94% av de spurte er helt eller delvis enige i at det lokale brannvesen er en ressurs i brannvernarbeidet, og tilsvarende er det 95% som synes de viser tillit til brannvernarbeidet (se fig): Like mange opplever at brannvesenets tilsyn er nyttig og konstruktivt. At 3 av 10 likevel synes de får pålegg og krav som er vanskelig å oppfylle, kan synes som om kommunikasjonen likevel ikke er optimal mellom brannvesen og eier/leietagere. Husbys undersøkelse tyder på at avvik som er påpekt i brannsynsrapporter i 30% av tilfellene ikke blir rettet opp og at samme avvik ofte kommenteres i neste års rapport mao at de er vanskelige å oppfylle. Halvparten av de spurte mener svaret de får fra brannvesenet er avhengig av hvem de snakker med. Dette bekreftes også fra brannvesenets side: I Husbys undersøkelse svarer så mange som 76 % i brannvesenet det samme at svaret avhenger av hvem man snakker med. Er det behov for en mer standardisert tilsyns- og rapporteringsmetodikk? Bruk og ajourføring av brannverndokumentasjon De fleste som besvarer undersøkelsen ser ut til å ha en papirbasert brannverndokumentasjon (nesten 80%). I tillegg oppgir 55% at de har denne dokumentasjonen elektronisk, mens kun 23% sier de har en nettbasert dokumentasjon. Her tror vi at utviklingen raskt vil gå i retning av mer nettbasert dokumentasjon, som også vil kunne utnyttes av brannvesenet i forkant av tilsyn eller for å kunne foreta et fremtidig risikobasert tilsyn. Kun ca 30% oppgir at brannverndokumentasjonen brukes i forbindelse med tilsyn her tyder det på at brannvesenet ved å etterspørre slik oppdatert dokumentasjon kan medvirke til at slik viktig informasjon mer regelmessig oppdateres (se fig):

6 Hvordan etterfølges regelverket og av hvem Systematisk registrering av avvik og hendelser innen forebyggende brannvern og internkontroll gjennomføres helt eller delvis av 97% av de spurte, tilsvarende har hele 91% gjennomført en risikovurdering av brannteknisk status. Innen organisatorisk brannvern er det 3 av 10 som kjøper tjenester, et marked vi forventer kan komme til å øke når brannvernlederrollen ventelig blir borte i revidert FOBTOT. For leverandører av branntekniske tjenester er det hyggelig å se at det i kategorien for seriøsitet og kompetanse er 80-85% som er litt til svært fornøyd, noe dårligere skår for prisen (se fig):

7 Forsikringsselskapenes rolle 8 av 10 sier forsikringsselskapet deres stiller krav for å redusere brannrisikoen, men 40% sier forsikringsselskapet likevel er mer opptatt av premien enn å forebyggende brann. Avkortning oppleves av 34% å praktiseres i for stor grad. Er det slik at myter om kyniske forsikringsaktører bekreftes eller at et slik svar er å forvente? Se fig: Takk til alle bidragsytere! Brannfaglig Fellesorganisasjon (www.bfobrann.no) vil med dette takke alle bidragsytere for bistand og hjelp i forbindelse med gjennomføring av denne undersøkelsen; - KoBE-programmet ved Per Eikeland for økonomisk støtte til gjennomføringen - Jorunn Iren Husby, Trondheim Energi Eiendom AS for bistand med utarbeidelse av undersøkelsen og hjelp til analyse av resultatene Følgende takkes også for bistand i forbindelse med utarbeidelse av spørsmål og testing av spørreskjema: - Hildegunn Bjerke, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNH/FG) - Finn Steen, Undervisningsbygg Oslo KF - Kari Jensen og Espen Gilboe-Hermansen, DSB Rapporten er gjennomført av Brannfaglig Fellesorganisasjon ved Eystein C. Husebye i samarbeid med Firesafe AS ved Nina Skeime Kostøl og Ingebjørg Hjortdahl. En power point presentasjon som ble benyttet ved presentasjon av rapporten på BFO-dagene i Oslo kan lastes ned her: Vedlegg: Kommentarer gitt i fritekstfeltet til undersøkelsen her er det flere interessante innspill!

8 20. Har du andre kommentarer knyttet til dette temaet? 1 Det er eier som har kontakt med forsikrinselskap. 2 Det skilles for dårlig mellom gamle og nye bygg. Brannvesen, forsikringsbransjen og næring forøvrig feks. Sprinklerbransjen skiller for dårlig mellom egne målsettinger og hva som er de virkelige kravene. 3 Byggeforskriftene og brannforskriftene mangler vesentlige punkter, eksempelvis for materialer av kompositter, PVC blandinger, fugeskum, osv. Vi som arbeider med bygg i moderne materialer som kompositter stusser over at etablerte materialer slipper unna med åpenbare feil og mangler. Ref. sandwich med polyrutan skum i bygg. 4 Dell er en organisasjon som er "styrt" globalt. Dette betyr, at vi har et firma i England (for Dell i Europa) som passer på at lokalene vi leier i de forskjellige byene, har alt dokumentsjon i orden når det gjelder brann, vannskader, etc. Svarene mine er basert på det jeg kjenner til. Noe vet jeg ikke og da har jeg svaret hva jeg regner med er riktig. 5 Forsikringsforhold ikke relevanet, er selvassurandør 6 Jeg kjenner ikke til evntuelle krav fra vårt forsikringsselskap, og vår fagperson vedr forsikring er dessverre ikke tilstede. 7 Forsikringsselskapet vårt har aldri vært på banen i forhold til brannvern. 8 Er dette en undersøkelse, eller er det datainnhenting for oppsøkende salg? 9 Endel av spørsmålene er vanskelig å svare på, så lenge en sitter både som eier og leier. Når det gjelder svarene i forbindelse med bruk av ekstern bistand, varierer kompetanse og seriøsitet mye. Bistand til brannvernøvelser har vært god, mens f.eks. bruk av konsulent i forbindelse med oppgradering av sprinkler anlegg avbrøt vi, da konsulenten ikke var i stand til å lese standarden på riktig måte. 10 Vi er selassurandører...forsvaret og har derfor ikke svart på disse spørsmålene. 11 Spørsmålene kunne vært bedre utformet. 12 Enkelte av spørsmålene skulle hatt en rubrikk for kommentarer - vært enklere å tydeliggjøre hva som er svaret 13 Branntekniske rådgivere er i all hovedsak engasjert av byggentreprenørene, og legger vekt på minimumsløsningene i VTEK. Samlet sett kan slike enkeltløsninger være brannteknisk uheldig. Eksempelvis tolkes VTEK slik at personalavd. i barnehager gis mindreverdige rømningsforhold. Videre er det generelt behov presisering av påkrevde rømningsforhold, kontra brukernes behov for adgangskontroll, ref. demensavd. på sykehjem eller barnevern-/rusisntitusjoner etc. 14 Vi har 130 bygnnger fordelt over hele landet. Vi opplever at tilsyn fra de stedlide brannvesen gjennomføres på vidt forskjellige måter og vektlegger i mange tilfeller uvesentlige forhold. Vi ønsker at tilsynet i større grad skal vurdere kvalietet på brannøvelser, organisatoriske forhold i stedet for bare å være opptatt av det bygningsmessige. 15 Takk for muligheten til igjen å sette brann på agendaen. Slike påminnelser er nyttige. Lykke til med oppsummeringen. Jeg håper dere klarer å være ojektive fremfor spekulative i forhold til bruk av inforasjonen. 16 Mange spørsmål burde hatt "vet ikke" som alternativ. 17 Nei, synes arbeidet går greit. 18 Litt usikker på om vi er selvassorandør 19 Vi er selvassurandør, slik at spørsmål vedrørende forsikring ikke er relevant for oss. 20 For mange "halvstuderte røvere" innen brannkonsulent bransjen. Vesentlig behov for bedre kompetanse der i gården. Hent inn noen dyktige utlendinger!! Forsikringsbransjen bør praktisere sine krav mye tydeligere og mer presist. FG bør styrkes. 21 Vi har ikke kjøpt branntekniske tjenester. Vi er selvassurandører ang. forsikring 22 På siste punkt har vi ikke fått opplysninger fra rette vedkommende som har kunnskap om dette. Dette er derfor antagelser. 23 Vi har et svært nært og godt forhold til brannvesnet og de er her flere ganger på uformelle besøk hvor vi ser på diverse ting. 24 Det var vanskelig å svare optimalt. 25 Vi er selv assurandør, og har derfor ingen kontakt med forsikringselskap. 26 En liten kommentar til spørsmålene - savner et "vet ikke"-felt eller "ikke relevant"-felt på noen spørsmålsgrupper. 27 Savner et "vet ikke"-felt eller "ikke relevant" - felt på noen av spørsmålsgruppene 28 Staten er selvassurandør temaet er ikke relevant 29 Ref spm: Vi benytter et eksternt firma for å ivareta organisatoriske forhold i brannvernarbeidet (f.eks ekstern brannvernleder, bistand til brannvernøvelser, vedlikehold av brannverndokumentasjon) 30 vi har en delt ordning. alle lovpålagte årlige kontroller (internkontroll brann) utføres av et eksternt selskap. alle daglige/ukentlige/mnd-lige kontroller utføres av interne ressurser. 31 Dette ble vanskelig å svare på for tre brannstasjoner

9 32 VI opplever Plan- og bygningsetaten som svært lite forståelsesfullle i forhold til manglende oppgradering av brannsikkerheten i forhold til byggesak. 33 Oppfatter denne spørreundersøkelsen som lite tilpasset forholdene som eksisterer i et Sameie som består av boenheter og næringsvirksomhet, og dermed er det vanskelig å svare på de fleste spørmålene. Kan derfor ikke forstå hvorfor jeg/sameiet har fått tilsendt denne spørreundersøkelsen. Ønsker dere lykke til i det videre arbeidet med dette meget viktige temaet!! 34 Håper denne undersøkelsen blri benyttet i komersiell sammenheng! 35 Spørsmålene/svarene ble litt upresise med tanke på hvordan vår organisasjon er bygget opp. Burde vært et klarere skille på leietager og eier. Vi har de siste to årene jobbet mye for å få gårdeierne på banen i forhold til brannsikkerhet og det tydelig at myndighetene og forsikring bør gå tydeligere på gårdeiere for å få tvunget fram samordning mellom gårdeier og leietager. De brann og branntiløp vi har hatt skyles brann som starter i nabolokalet og unntaksvis hos oss. 36 Vi har eiendommer i flere kommuner og opplever at tilsynet opptrer svært forskjellig i fra kommune til kommune. 37 Synes dette skjemaet var mer egnet for eier og store leietagere. 38 Min portefølje eies av Vital Forsikring og jeg har stenge krav til sikkerhet, derfor ingen økonomiske hindringer for sikre bygg. 39 Vi er i ferd med å utarbeide internkontrollhåndbok, noen av svarene er derfor negative siden denne ikke er innarbeidet enda. Brannvernområdet har stor fokus i forbindelse med ny internkontrollrutiner. Også utover det forsikringsselskapet krever. 40 nei 41 Synes deter bra at slike undersøkelser pågår slik at vi kan bli bedre i vårt brannforebyggende arbeid. 42 Er litt usikker i de to siste bolkene da byggene jeg forvalter som brannvernsleder, er underlagt et større foretak 16 mil unna. 43 Vår organisasjomn er ikke forsikret (selforsikring i staten) 44 Finner noen av spørsmålene som litt rare fremstilt, da det ser ut som en har brukt forsikringen/ har hatt en hendelse. 45 Vi gjør vårt ytterste for å overholde de krav som stilles i FOBTOT og REN vedr. brannsikkerhet. Begrensningen ligger i at med en så stor bygningmasse som vi besitter, vil det alltid bli etterslep. Konsekvensen er at nye forskrifter ikke umiddelbart kan følges opp for samtlige bygg. Samarbeide med brannvesen og forsikringsselskap fungerer ellers meget bra. 46 Ikke relevante spørsmål er ikke besvart 47 Alle bygg bør ha en oppgradering av sin brannstrategi min. hvert 5år som også inkluderer full oppdatering av branntegninger, rømningsplaner, risikoanalyse. Dette i tillegg til normal oppfølging og utbedring etter ombygging etc.. 48 Det er alt for dårlig krav til kontroll ved overtakelse av nybygg i forhold til brannsikkerhet. 49 Leietaker hos Statsbygg. Har ikke ansvar for branntekniske tjenester. Har ikke avtale med forsikringsselskap, selvassurandør. 50 Ikke besvarte spørsmål skyldes vi er selvassurandør 51 Noen spørsmål er vanskelige å svare korrekt= 1avkorting.vi har ikke hatt saker med denne situasjon. 2.Branntekniske vedlikehold og kostnader etc= vi har ikke støre problem med dette dersom vi spesifiserer selv hva som skal gjøres og har kunnskap om kravene. 52 Ang. eksternt firma: Kun enkelte områder av organisatorisk brannvernarbeid besørges utført av eksternt firma. Ang. brannforsikringsselskap. Som statlig eiendomsforvalter, har vi ikke forsikring. Staten er selv-assurandør, så spørsmålene er ikke relevante for oss. Derfor er svaret "helt uenig". 53 Eier er selvassurandør, og vi har derved ikke krav fra forsikringsselskapet. 54 Derfor svar "Helt uenig" på alle de siste spørsmålene. 55 Selvassurenderende 56 Våre bygg er forsikret i eget selskap. 57 Barnehagen er privat og en del av en større kjede barnehager. Enkelte spørsmål har vi ikke svart på, da dette ordnes sentralt. 58 Vet ikke noe om avkorting i og med at vi ikke har hatt brann/brann tilløp. 59 Forhold til Brannvesen vanskelig å besvare da det ikke er gjennomført tilsyn siste 5 år Vanskelig å besvare Forhold til Brannforsikringsselskap, da det sorterer annetstds i organisasjonen. 60 Vi er eier og leier våre egne lokaler, har ingen stor portefølje

10 Vi er et borettslag som har jobbet bevisst med brannsikring siden Pga at kravene til brannoppgradering ble utløst av 61 loftsutbygginger har Plan- og bygningsetaten overtatt oppfølgingen, en oppfølging som er under enhver kritikk. VI har imidlertid en svært god dialog med Brann- og redningsetataten. Kontrollene (feierkontrollen) er svært nyttig, samtidig som mange beboere har opplevd inspektørene som for pirkete med lite kunnskap om lokale forhold (eksempevis er gården fra 1920 og det er pipeløp i nesten alle vegger, hvis det ikke skal være lov å sette et skap e.l foran disse veggen kan man knapt innrede leiligheten). Dette igjen har ført til at flere velger å IKKE åpne for brannvesenets inspeksjon, som igjen er uheldig for oss som styre for å få oversikt over manglene. 62 Selvassurert 63 Bedriften er selvassurandør. Derfor ikke aktuelt å besvare spørsmål i forhold til forsikring. 64 Som leietaker hos Statsbygge er noen spørsmål ikke relevante. 65 Norge trenger en betydelig bedre utdanning av branningeniører. Vi bør gjerne samarbeide med Sverige og Danmark. 66 Det er forskjeller i krav fra FG i forhold til det som står i NS, og dette medfører avvik i rapporter selv om bygget er bygget i hht NS 67 Som leietaker og brannrådgivere passet ikke alle spørsmålene Nei 69 Har ikke hatt behov for kontakt med forsikringselsapet. 70 Staten er selvassurandør 71 Vi benytter eksternt firma til å delta på ombyggings prosjekter som 3.partskontroll samt ved utbedringer på tilsynsrapporter, brannstrategi og ved evaluering av risikovurderinger og event. avvik. 72 Vedrørende eksterne resurser benyttes disse som bistand under brannopplæring og øvelser 2 ggr. pr år. Videre benyttes eksterne kompetente rådgivende firma ved branntekniske spørsmål. Ellers er brannvernleder ansvarlig for tførelse av alt organisatorisk arbeid. 73 Forsikringsselskapene stiller kvav utover det som er i lovverket, og dette kan ha stor økonomisk konsekvens. 74 Jeg har ikke hatt kommunikasjon med forsikringsselskapet ifm. brann. Ved en vannskade ganske nylig var de meget serviceorientert og ordnet om med skade/oppgjør. Vi har en del eldre bygninger men de er alle sammen gjennomgått av brannkonsulent de siste 3 år. Branndokumentasjonen er god og forholdet til brannvesenet er også meget bra. 75 Er selvassurasndør. 76 Det er en bedre løsning å leie inn brannvernleder 77 Vi samarbeider med Statsbygg som eier bygninge, Samt Departementenes Service Senter som har oppgaver i forhold til sikring av bygg ved en eventuell evakuering (samt brannøvelse) og som tar i mot brannvesenet og viser dem til angjeldende sted. 78 Mange av spørsmålene mangler rubrikken "vet ikke". Vi er forøvrig leietakere og forholder oss til utleier. 79 Alltid krevende å samordne leietakerne og få de til å prioritere/etterkomme brannvern. 80 De to siste spørsmålene er ikke godt besvart, da det egentlig mangler et "vet ikke" alternativ på disse. 81 Staten er selvassurandør 82 Vi driver en havn med tilhørende byggningsmasse, og uliike tilpassede løsninger, så denne undersøkelsen er litt urelevant, da vi for noen bygg er selvassorandør og for andre ikke. 83 Hjertesukk: Begrepet eier/bruker har vært difust og et tilbakevendene problem (kommunale bygg) både overfor kommuneledelsen og overfor lokale brannmyndigheter. Nye forskrifter 2-1 har blitt litt bedre på dette punktet. Det er viktig at de som drifter et gamlehjem, en skole eller en barnehage blir pålagt ansvaret for brannvernet - ikke tekniske etater 84 ingen 85 FOBTOT og brannvesenets krav er veldig generelle og upresise. 86 Svar på forhold til forsikringsselskap: Vet ikke! 87 Som selvassurandør er spm knyttet til forsikring irrelevante! 88 Det er vanskelig å svare på alle spørsmålene da vi er leietaker, og ikke eier. Vi er veldig misfornøyd med eiers håndtering av våre innmeldte avvik og den generelle oppfølgingen av brannsikkerheten hos oss. Jeg synes dessverre ikke denne undersøkelsen stiller spørsmål i forhold til leiers fornøydhet/misfornøydhet knyttet til eiers håndhevelse av sitt lovpålagte ansvar. 89 Dette viser at det ikke blir enklere i fremtiden med hensyn til foreskrifter knyttet til brann 90 91

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Notat til høring om St. m. 35 Brannsikkerhet.

Notat til høring om St. m. 35 Brannsikkerhet. Prosjekt: St.m. 35 høringsuttalelse Sted: Bergen/Oslo Skrevet av: Dag Skansen Dato: 11.01.2010 Om Brannfaglig Fellesorganisasjon. Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) ble stiftet 7. mai 2003. Organisasjonen

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Håndbok for byggeiere

Håndbok for byggeiere Håndbok for byggeiere Frokostmøte Multiconsult Auditoriet 7. november 2014 Vi presenterer: Boken foreligger som gratis Pdf på BFO hjemmeside Første lille opplag på 1000 bøker er ute! Boken kan kjøpes i

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp.

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. Enkel brannvernledelse Enkel brannvernledelse 3 Vår ideologi Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. SafetyWeb er et digitalt verktøy for brannvernledere. Det er utviklet av fagpersoner

Detaljer

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Hvordan drifte kommunale bygninger i hht brannforutsetningene? Vil ny Forebyggende forskrift endre noe på det? Tønsberg 05.05.2014 fagleder miljø og brann Karsten

Detaljer

Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden?

Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden? Kontrollordninger Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden? Dag Skansen Side 1 Kontrollordninger Kommunale kontroll og tilsynsoppgaver byggesaker iht. pbl Tilsyn med prosjekter og foretak lokalt brannobjekter

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Rolleforståelser og nettadresser

Rolleforståelser og nettadresser Rolleforståelser og nettadresser Innholdsfortegnelse Staten............................................................. 2 Fylkeskommunen.................................................... 3 Kommunen.........................................................

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

14. mai 2009. Jorunn Iren Husby Eystein C. Husebye. Dag Skansen. Brann) innen brannfaget. 4. Kommentarer til St.meld.

14. mai 2009. Jorunn Iren Husby Eystein C. Husebye. Dag Skansen. Brann) innen brannfaget. 4. Kommentarer til St.meld. Møte med Justis og politidepartementet 14. mai 2009 Jorunn Iren Husby Eystein C. Husebye 1 Forslag til agenda 14.05 1. Kort orientering i om Brannfaglig Fellesorganisasjon Fll (BFO Brann) 2. BFOBranns

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet?

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Tanker og synspunkter omkring hvordan ny forskrift vil bedre brannsikkerheten i eksisterende bygg. Brannvernkonferansen 2015 Jon Børge Horneland, Leder forebyggende

Detaljer

Håndheving av regelverk

Håndheving av regelverk Håndheving av regelverk Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar To regelverk To tilsynsetater En felles tilsynstilnærming

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Intergrerte brannsikringsanlegg

Intergrerte brannsikringsanlegg Intergrerte brannsikringsanlegg FDV FDV Brannalarm Adgangskontroll Låser, dører, porter, Brannventilasjon, Trykksettingsvifter Ventilasjon, Røykluker, Lys, Ledesystem, CCTV, Inergen, Vanntåke FDV Beskrivelse

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad brann- og redningskorps 1 Brannvesenet Brannsjef varabrannsjef Beredskapsleder 4 vaktlag med 10 personer på hvert lag. ( 8 på vakt ) Branningeniør byggesak forebyggende avdeling 7 personer 2 Bygnings-

Detaljer

Innherred samkommune Brannforebygging

Innherred samkommune Brannforebygging Innherred samkommune Brannforebygging AMU møte 11.4.2016 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Fra 1990. Opphevet 1.1.2016 Erstattet av Forskrift om brannforebygging Ikrafttredelse 1.1.2016

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Oppfølging av innspill etter tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014

Oppfølging av innspill etter tilsynsaksjon med farlig stoff i 2014 Notat 1 av 5 Dokument dato Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Berit Svensen, tlf. 33412648 Til Forebyggende avdeling i alle landets brann- og redningsvesen Arkivkode Oppfølging av innspill

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Sikkerhet i hjemmet. v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut

Sikkerhet i hjemmet. v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut Sikkerhet i hjemmet v/laila Helland fagkonsulent/ergoterapeut Fylkeskonferansen 03. oktober 2012 Noen kjennetegn ved demens: Nedsatt hukommelse Vansker med nyinnlæring Nedsatt oppmerksomhet Handlingssvikt

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

Forskrift om Brannforebygging (FOB)

Forskrift om Brannforebygging (FOB) Forskrift om Brannforebygging (FOB) - Hva er nytt og hva innebærer dette? Håkon Winterseth Faglig leder, Firesafe Styreleder, Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) Historisk perspektiv 1990 Forskrift Om

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

M Å A L T S E S V A R T U T?

M Å A L T S E S V A R T U T? M Å A L T S E S V A R T U T? Dette kunne vært unngått! Brannen kunne vært unngått! Hva er årsakene til brann og hva blir konsekvensene? Risikovurdering Brann er en av de mest ødeleggende hendelsene en

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK

OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK VEILEDER OPPGRADERING AV BRANNSIKKERHETEN I ELDRE BYGGVERK Om gårdeiers dokumentasjonsplikt og forholdet til plan- og bygningslovens regler om søknad, ansvar og kontroll 2011 Tromsø kommune Byutvikling

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for:

Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for: Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER 2 2 STYRET 2 3 SEKRETARIAT 2 4 STYRETS VIRKSOMHET 2 4.1 GENERELT 2 4.2 STYREMØTER 3 5 AKTIVITETER/SAKER 3 5.1 MEDLEMSINFORMASJON OG KONTAKT

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Brannvernkonferansen 2013 Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Odd A. Rød Gjensidige Forsikring ASA Foto: Thor Adolfsen, NBF 1 Definisjoner: Forebygge brann: Hinder at brann oppstår Begrense

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

BRANNVERNKONFERANSEN 2013

BRANNVERNKONFERANSEN 2013 BRANNVERNKONFERANSEN 2013 Hvordan har kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge utviklet seg? Håvard Grønstad, FNO Oslo, 14.05.2013 Sprinkler, et produkt i utvikling! Historie fra 80-tallet 2013 - Norge er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 M71 Arkivsaksnr.: 14/442

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 M71 Arkivsaksnr.: 14/442 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 614 M71 Arkivsaksnr.: 14/442 VANNINNTRENGING TAK OG BRANNTEKNISK VURDERING SIGDALSHEIMEN - EKSISTERENDE BYGG Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Tilsyn av sprinkleranlegg

Tilsyn av sprinkleranlegg Tilsyn av sprinkleranlegg Dette er en veiledning til bruk for brannvesenets tilsynspersonell ved tilsyn av sprinkleranlegg. Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Målgruppe for dette

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009

BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009 BRANNSIKKERHET I BYGNINGER Trondheim 08-09.01.2009 Erfaringer og tiltak ved avvik Trine Lill Johansen Leder tilsyn ved byggesakskontoret Tilsyn etter plan- og bygningsloven Stedlig tilsyn brannsikkerhet

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: NILS J. TØMMERBAKK Oqfs'M i LhAA) P-(11 Leka brannstasjon. v/ brannvernleder Leif Pettersen 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: Dato 519-12 Tilsynsrapport fratilsynetvedlekabrannstasjon. Vedlagt

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene

1 November 2011. Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1. 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Systematisk sikkerhetsforvaltning Repetisjon av tidligere samlinger Samling1 1 November 2011 5 skoler ble invitert med på de 2 første samlingene Fylkeskommunal eiendomsforvaltning - Roller, ansvar, myndighet

Detaljer

Tilsyn av sprinkleranlegg

Tilsyn av sprinkleranlegg Målgruppe for dette detaljbladet Hovedmålgruppen for dette detaljbladet er tilsynspersonalet i det offentlige brannvesenet. Andre yrkesgrupper i miljøet kan også ha nytte av bladet. Hensikt Hensikten med

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BOLIGSAMEIER DOKUMENTET INNEHOLDER GENERELL INFORMASJON, SJEKKLISTE OG UTDYPENDE VEILEDNING TIL DEN ENKELTE PARAGRAF I SJEKKLISTA. GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

Advarer mot brannfelle. Bekymret for nye branner. Et branntilløp i romjulen.

Advarer mot brannfelle. Bekymret for nye branner. Et branntilløp i romjulen. ROLLAG KOMMUNE Teknisk Laagendalsposten Att. Lars Bryne 3623 LAMPELAND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/10 JIH.. 31 02 26 41 M83 06.01.2011 Pressemelding: Advarer mot brannfelle. Bekymret

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Regelverk og anbefalinger 1985/1990: Krav om røykvarsler i nye og eksisterende boliger (Byggeforskrift 1985/FOBTOT) Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Nasjonale mål for brannvernarbeidet Nasjonale mål for brannvernarbeidet

Detaljer

100990 1.1. Fagseminar brannsikring 10.10.12

100990 1.1. Fagseminar brannsikring 10.10.12 100990 1.1 2 Nøkkeltall Eier og dri8er ca 180 skoler med ca. 790 skolebygg i Oslo Ca. 1,5 millioner kvadratmeter, ca 93.000 elever og ansade Bokført verdi - ca. 18 milliarder kroner Investeringer 2012:

Detaljer

for bedre brannsikkerhet

for bedre brannsikkerhet TILSYN En viktig forutsetning for bedre brannsikkerhet Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Hvordan ville brannsikkerheten vært uten Tilsyn? C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012)

Innst. 185 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:150 S (2011 2012) Innst. 185 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:150 S (2011 2012) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, André

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer