Vedlegg Mandat, grunnlag for målformuleringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Mandat, grunnlag for målformuleringene"

Transkript

1 SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt Trondheim Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO SINTEF RAPPORT TITTEL Konseptrapport nytt pasienthotell UNN Tromsø FORFATTER(E) Asmund Myrbostad OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. Internt Gina Johansen GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER Internt 60H ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN), SIGN.) Asmund Myrbostad ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Randi Reinertsen Knut Bergsland SAMMENDRAG: Konseptrapporten oppsummerer delutredningene som er gjennomført iht Veileder for tidligfaseplanlegging. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med ansatte og brukere ved UNN HF. Rapporten beskriver fremtidig kapasitetsbehov for pasienthotell avhengig av hvilke grupper gjester som prioriteres, og hvilke løsninger og investeringer dette krever. Det utredes også alternative modeller for bygging, eierskap og drift av hotellet. Hotellet kan driftes i regi av UNN HF eller den kan settes bort til en ekstern driver på grunnlag av en anbudsprosess. Dette er ikke gjennomført og valg av driftsmodell må avklares i løpet av forprosjektfasen. Prosjektet har en investeringsramme på 300 MNOK. Dette gir rom for å bygge et hotell 170 rom. Det er utarbeidet et program og et forprosjekt for et hotell (alternativ A) med 170 rom. Dette har et investeringsbehov på 324 MNOK når det settes krav til 85% sannsynlighet for å realisere prosjektet innenfor en ramme. Forventet kostnad er på 277 MNOK (p50) og det skal i forprosjektet legges frem kuttlister som viser hvordan prosjektet kan realiseres innenfor rammen på 300 MNOK. For å kunne dekke kapasitetsbehovet i 2020 for alle grupper gjester/brukere kreves det et hotell med 206 rom (alternativ B). Dette krever investeringer på 395 MNOK (p85), eller ca 70 MNOK høyere enn for alternativ A. Dette alternativet sikrer tilgang til hotellplass for alle aktuelle brukere og bidrar til den fleksibiliteten som er nødvendig for å kunne avlaste bruken av ordinære senger også etter Begge alternativene fører til økning i driftskostnadene, men ved å frigjøre senger i dagens sykehus oppnår man en netto driftseffektivisering på 18.6 og 15.2 MNOK for alternativ A og B henholdsvis. 0-alternativet er også vurdert. Dette innebærer ingen bygningsmessige tiltak ut over nødvendig oppgradering i forhold til krav om universell tilgjengelighet for deler av bygget. Bygging av et nytt pasienthotell er en forutsetning for realisering av A- fløyprosjektet: Det krever at områder i sykehuset som i dag disponeres til pasienthotell må omdisponeres. Styringsgruppen legger vekt på at prosjektet møter helseforetakts overordnede mål om utvikling av universitetssykehusets tilbud innenfor diagnostikk og behandling, og at den planlagte økningen i dagbehandling, dagkirurgi og poliklinisk virksomhet kan realiseres. Pasienthotellet skal avlaste bruken av ordinære senger og sikre fleksible, driftseffektive løsninger. Selv om alternativ A gir bedre kapasitet enn dagens hotell, vil man måtte opprettholde avtaler om hotellplasser i byen. Dette behovet vil øke spesielt etter Det anbefales derfor at alternativ B legges til grunn for gjennomføringen av prosjektet. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Sykehus Hospital GRUPPE 2 Tidligfaseplanlegging Front end planning EGENVALGTE Konseptfase Conseptual planning

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag og oppsummering Bakgrunn og målsetting Organisering og beslutningsprosess Planprosess og metode Avklaring av alternativer Økonomisk bærekraft Videre planlegging, fremdrift Anbefaling Forutseninger, mål og rammer Bakgrunn Forutseninger Mål Risikoelementer og suksessfaktorer Referanser Organisering av prosjektet Beslutningsprosessen Oppbygging av rapporten Planprosess og metode Prinsipper for tidligfaseplanlegging Datagrunnlag og kapasitetsberegning Utredning av alternativer Avklaring av alternativene alternativet Alternative A, utbygging tilpasset prioritet 1+2 og investeringsrammen Vurderinger og anbefaling Anbefaling Dagens aktivitet, kapasitet og bygningsmessige ressurs Aktivitet og kapasitet Bygg Fremtidig kapasitetsbehov Beregnet kapasitetsbehov Prioritering av pasienter til pasienthotellet alternativt behov for kapasitet Investeringsramme og kapasitet Oppsummering behov og kapasitet Delfunksjonsprogram Konsekvenser av endringene for kompetanse, drift og bemanning Fysiske løsninger skisseprosjekt Rammer og forutsetninger Hotellkonsept Beskrivelse Funksjonsorganisering Energi og miljø Arealberegninger... 48

3 Kostnader Andre punkter i skisseprosjektet Brukerutstyr Hovedprogram utstyr (HPU) Organisering Utstyrsbudsjett Brutto utstyrsbehov Overordnede tekniske krav Rammer for OTP Energi og miljø Brannsikkerhet, sikkerhet og tilgjengelighet Teknisk forsyning, styring av bygget Teletekniske anlegg Kostnader, investeringsbehov og økonomisk bæreevne Forutsetninger Usikkerhetsanalysen Driftsøkonomiske konsekvenser Finansieringsbehov og økonomisk bærekraft alternativ B Forprosjektet gjennomføringsplan Grunnlaget for forprosjektfasen Overordnede mål for forprosjektfasen Suksessfaktorer Organisering og ansvarsdeling Prinsipper for prosjekt- og risikostyring Opplegg for kvalitetssikring Fremdrift Mandat (rammer) for gjennomføring av forprosjektet Vedlegg Mandat, grunnlag for målformuleringene Utrykte vedlegg Hovedfunksjonsprogram Hovedprogram utstyr Overordnet teknisk program Delfunksjonsprogram Skisseprosjekt Rapport driftsøkonomiske konsekvensanalyser Referansedokumenter/idéfasedokumenter Konseptrapport UNN A-fløy

4 4 Tabelloversikt Tabell 1 Alternative utbyggingsløsninger, kapasitet, areal og kostnader...8 Tabell 2 Oversikt over referansedokumenter...15 Tabell 3 Styringsgruppen for konseptfasen nytt pasienthotell Tromsø...17 Tabell 4 Prosjektledelsen konseptfasen nytt pasienthotell Tromsø...17 Tabell 5 Arbeidsgruppe konseptfase nytt pasienthotell Tromsø...17 Tabell 6 Omstilling og effektivisering...20 Tabell 7 Inndeling av grupper gjester etter prioritet...23 Tabell 8 Utbyggingsalternativer...24 Tabell 9 Prosjektkostnader og investeringsbehov...26 Tabell 10 Fordeling FDV kostnader dagens hotell og nytt hotell...27 Tabell 11 Oversikt driftskostnader pasienthotellet gammelt og nytt hotell, alternativ A...27 Tabell 12 Oversikt over hvordan eksterne drivere fanger opp driftskostnadene...28 Tabell 13 Aktivitetstall for de privat drevne pasienthotellene det er hentet informasjon fra...29 Tabell 14 Oppgitte døgnkostnader for pasienthotell med privat drift...29 Tabell 15 Prosjektkostnader for alternativ B...30 Tabell 16 Oversikt driftskostnader pasienthotellet gammelt og nytt hotell, alternativ B...30 Tabell 17 Sammenhenger mellom fremdrift og krav til løsninger...30 Tabell 18 Alternative utbyggingsløsninger, kapasitet, areal og kostnader...31 Tabell 19 Oversikt over utbyggingsalternativer og måloppnåelse...31 Tabell 20 Kriterier og vurdering av alternativer...32 Tabell 21 Dagens aktivitet og beregnetkapasitetsbehov ved pasienthotellet...35 Tabell 22 Kapasitet iht mandatet og beregninger i HFP A-fløya, fremskrevet 2020 (inneliggende, ledsagere, dagopphold)...38 Tabell 23 Prioritet 2, Bruk av pasienthotell for å støtte omstilling og utvikling av effektivitet og kvalitet...38 Tabell 24 Bruk av pasienthotell tilsvarende dagens forbruk fremskrevet til Tabell 25 Oppsummering kapasiteter, behov og rammer...39 Tabell 26 Oversikt kostnader...48 Tabell 27 Kostnadsoverslag...50 Tabell 28 Investeringsbehov ved ulike p-verdier...55 Tabell 29 Fordeling FDV kostnader dagens hotell og nytt hotell...56 Tabell 30 Oversikt driftskostnader gammelt og nytt hotell...57 Tabell 31 Økonomisk bærekraft...60 Figuroversikt Figur 1 Målhierarki...13 Figur 2 Organisering av konseptfase nytt pasienthotell Tromsø...16 Figur 3 Planfaser og beslutningspunkter tidligfaseplanlegging...20 Figur 4 Nærhetsdiagram, programanalyse...44 Figur 5 Illustrasjon av alternativ muligheter for utvidelse...44 Figur 6 Hovedinngang og ny innkjørsel til økonomigård/kapell...45 Figur 7 Snitt gjennom sykehus og hotell...46 Figur 8 Arealfordeling plan Figur 9 Standard hotellrom...47 Figur 10 Fellesarealer på plan Figur 11 Gauskurve som viser krav til investeringskostnader ved ulike p-verdier...55

5 5 Figur 12 Organisasjonsplan...62 Figur 13 Fremdriftsplan for A-fløya og pasienthotellet Sammendrag og oppsummering Denne rapporten er et oppsummerende dokument fra konseptfasen for nytt pasienthotell UNN HF. Konseptrapporten trekker sammen resultatene fra delutredningene, drøfter alternativene og gir anbefaling. Konseptrapporten med vedlegg er beslutningsgrunnlaget for vedtak om godkjenning av plangrunnlaget for videreføring av prosjektet i forprosjektfasen. 1.1 Bakgrunn og målsetting Konseptfasen for nytt pasienthotell bygger på tidligere utredninger og plandokumenter for nytt pasienthotell for UNN Tromsø, og på de kapasitetsutredninger som ble gjennomført ifm konseptfasen for Nye UNN Narvik og UNN A-fløy. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ga i sak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø ny strategi sin tilslutning til å utrede om arealbehovene i Breivika kunne løses gjennom realisering av pasienthotellet og A- fløya. I tillegg til overordnede samfunnsmål er det en viktig målsetting at pasienthotellet bidrar til å sikre det fremtidige kapasitetsbehovet for senger ved UNN Tromsø og understøtte overgang til dagbehandling. 1.2 Organisering og beslutningsprosess Konseptfasen er gjennomført som et prosjekt under ledelse av en styringsgruppe bestående av ledere på flere nivå, representanter for fagmiljøene i sykehuset og representanter for ansatte og brukere. Administrerende direktør har vært leder for styringsgruppa. Innleide rådgivere fra SINTEF med underleverandør og prosjekteringsteam ledet av NSW arkitekter, har levert utredninger og plandokumenter iht Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Utvalgte fagpersoner fra UNN har også bistått i arbeidet med hovedprogram utstyr, overordnet teknisk program og driftsøkonomiske analyser. 1.3 Planprosess og metode Gjennomføringen av Konseptfasen bygger på Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Konseptfasen bygger på idéfasen. I dette prosjektet omfatter idéfasen en rekke utredninger, plandokumenter og vedtak om bygging av nytt pasienthotell ved UNN Tromsø. Beregning av fremtidig aktivitet og beregning av kapasitetsbehov er hentet fra plandokumentene for UNN A-fløy og Nye UNN Narvik. Datagrunnlaget er fra 2007 og planleggingen av aktivitetsnivå og kapasitetsbehov er fremskrevet til I tillegg inngår driftsstatistikk fra dagens pasienthotell i tallgrunnlaget. Det er også gjort en analyse av demografiske endringer fra 2020 til 2030 for å få et bilde av kapasitetsbehovet på lengre sikt. 1.4 Avklaring av alternativer Prosjektet var gitt en investeringsramme på 300 MNOK. Innenfor denne rammen kan det bygges en kapasitet på 170 rom. Kapasitetsbehovet er avhengig av hvilke grupper som skal bruke hotellet. Styringsgruppen besluttet en inndeling etter prioritet, og avhengig av valg av prioritet får man følgende kapasitetsbehov for rom: Prioritet 1: Innlagte og medisinsk nødvendige ledsagere/pårørende: 90 rom

6 6 Prioritet 2: Som prioritet 1og i tillegg pasienter til dagbehandling og poliklinikk: 165 rom Prioritet 3: Som prioritet 2 og i tillegg pårørende: 206 rom Innenfor kostnadsrammen kan man løse kapasitetsbehovet for prioritet 1 og 2. Løsningen krever at en del polikliniske pasienter og pårørende fortsatt må bo på hoteller i byen. For å dekke kapasitetsbehovet i 2020 for prioritet 3 kreves det 206 rom. En økning på 36 rom vil kreve økte investeringer på ca 70 MNOK ut over rammen. Mandatet for prosjektet forutsetter at det utredes 3 alternative modeller for eierskap og drift av hotellet. Modell 1 omfattet drift i egen regi, mens modell 2 forutsetter en ekstern driver. For begge alternativene skulle utbygging skje i regi av UNN HF og innenfor den samme økonomiske rammen på 300 MNOK. Det innebar også samme bygningsmessige løsningen. Modell 3 omfattet både bygging og drift i ekstern regi. Denne løsningen er i utgangspunktet definert som en OPS-løsning. Med en slik løsning vil man stå friere til å realisere et bygg med kapasitet som krever investeringer ut over kostnadsrammen Helse Nord RHF har, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, kommet til at dette ikke er et aktuelt alternativ bl.a. fordi løsningen kan oppfattes som finansiell leasing. En privat eier av bygget kan også være en ulempe etter som hotellet er tett integrert med sykehuset både teknisk og funksjonelt. Dette alternativet falt derfor ut, og styringsgruppen ba om at prosjektet vurderte mulighetene for at UNN HF realiserte et bygg som dekker det samlede kapasitetsbehovet i det nye hotellet og hvilke investeringer dette ville kreve. Dette har endret prosjektets innretning fra å utrede alternative modeller for eierskap og drift, til alternative utbyggingsløsninger som er uavhengig av driftsmodell. De aktuelle utbyggingsalternativene er: 0-alternativet, videre bruk av dagens anlegg Alternativ A: Utbygging av 170 rom, kapasitet tilsvarende prioritet 1 og 2 Alternativ B: Utbygging av 206 rom, kapasitet tilsvarende prioritet 1, 2 og alternativet For å drifte det gamle hotellanlegget i en periode på 20 år bør det investeres ca 11.8 MNOK for å rette opp store mangler i forhold til krav om universell tilgjengelighet. Ut over denne mindre økningen i kapitalkostnadene vil ikke 0-alternativet kreve økte driftskostnader. Det er imidlertid store ulemper knyttet til dette alternativet og de viktigste er: Fremdriften for byggetrinn 3 for A-fløya er avhengig av nytt pasienthotell. Hvis det ikke bygges nytt hotell må dagens kapasitet reduseres med 15 rom og 32 plasser, fordi A-fløy prosjektet forutsetter at disse arealene er tilgjengelig når trinn 3 skal gjennomføres. En slik reduksjon i kapasitet vil bety økt press på ordinære senger og redusert tilbud til pasientene. Alternativt kan hotellkapasiteten opprettholdes, noe som vil kreve omfattende endringer i innhold og fremdrift for A-fløy prosjektet. Manglende tilgang til pasienthotellsenger fører til større press på vanlige senger og mindre muligheter for omstilling fra innleggelse til dagkirurgi og annen dagbehandling. Dette gir høyere driftskostnader og dårligere tilbud. Kravet om overgang fra bruk av ordinære senger til hotellsenger for heldøgnspasienter kan ikke oppfylles slik det er forutsatt i planene for A-fløyprosjektet. Dette vil gi økte driftskostnader ved bruk av ordinære senger i stedet for pasienthotellsenger. Opplæringstilbud fra LMS og egne arealer for pasientorganisasjoner med tilhørende tilbud, kan ikke etableres på grunn av manglende rom og arealer.

7 Utbyggingsløsninger Alternativ A Alternativ A er en og samme utbyggingsløsning tilpasset to ulike driftsmodeller. Skisseprosjektet (SPR) viser en løsning med 170 hotellrom innenfor et areal på m2 tilpasset prioritet 2. Løsningen realiseres innenfor prosjektets mål og rammer, og er basert på utredningene i konseptfasen. SPR viser også hvordan arealet kan økes til m2 brutto. Et hotell på 170 rom har en kalkulert prosjektkostnadene på 278 MNOK eller per m2. Usikkerhetsanalysen viser en forventet kostnad (p50) på 277 MNOK og en sannsynlig kostnad (p85) på 324 MNOK. Dette er det sannsynlige investeringsbehovet for prosjektet. Prosjektet har et potensial for kostnadsreduksjoner ned mot rammen, og en kuttliste skal gjennomgås i forprosjektet. Utstyrsbehovet er kalkulert til 13 MNOK. FDV-kostnadene øker med 6.4 MNOK som er relativt mindre enn arealøkningen. Dette skyldes lavere energikostnader per m2. Pasienthotellet planlegges som et frittstående bygg men knyttet til sykehuset via en sammenkobling med A-fløya på plan 6. Løsningen inviterer til at sykehusets pasienter og ansatte kan benytte tilbudene i pasienthotellet som møterom og restaurant. Rom og funksjoner er fordelt over to fløyer. Barselenheten er lokalisert i 1. etg med tilgang til stellerom, oppholdsrom og plass for klinisk personale tilknyttet fødeavdelingen, inklusiv studenter. Den anviste arealutvidelsen løses ved bygging av to nye fløyer. Alternativt kan det bygges et høyhus. Dette krever avklaringer i forhold til reguleringsbestemmelsene. Alle rom og områder i hotellet møter kravene til universell tilgjengelighet og alle rom kan brukes som dobbeltrom. Hotellbygget skal oppfylle krav til energiklasse A (TEK 2010) og det forutsettes et energiforbruk på 110 kwh/m2/år. Med dagens energipriser vil merkostnader for investeringene tilsvare nåverdien av innsparte energikostnader over 30 år. Totale netto kostnader for driften av et nytt hotell i forhold til dagens hotell er beregnet å øke med 4.0 MNOK i forhold til dagens drift. Den samlede kostnadsøkningen er lavere enn økningen i FDV-kostnadene. Dette skyldes at andelen pasienter som egenbetalende eller med refusjon øker vesentlig mer enn kapasitetsøkningen. Kostnader for ekstern drift vil ikke foreligge før det er gjennomført anbudskonkurranse. Når det kjent hvilken driftsmodell som er valgt kan reelle driftskostnader for nytt hotell beregnes. Alternativ B Alternativ B er en utbygging som dekker det samlede kapasitetsbehov (tilsvarende prioritet 3) og krever 206 rom. Driftsmessing vil en slik utbyggingsløsning kunne tilpasses både egendrift og ekstern drift. Alternativ B løses etter de samme funksjonelle krav og løsningsprinsipper som alternativ A. Romprogrammet inneholder de samme romløsninger men utvidet i forhold til den økte kapasiteten. For alternativ B er det ikke gjennomført de delutredningene som forutsettes i konseptfasen, men nødvendig oppdatering av forliggende plandokumentene kan gjøres ifm forprosjektet.

8 8 En kapasitet på 206 rom krever et areal på ca m2. Forutsatt samme kostnad per m2 gir det en sannsynlig kostnad (p85) på 396 MNOK, altså en økning på ca 70 MNOK i forhold til alternativ A. Forutsatt en kuttliste på samme nivå som for alternativ A, vil alternativ B kunne få en prosjektkostnad på ca 370 MNOK. Samlede netto driftskostnader øker med 6.7 MNOK Innsparinger på sykehusdriften Dette vil gjelde for både alternativ A og B. I Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) er det vist hvordan økt kapasitet i pasienthotellet kan redusere behov for ordinære senger. Hvis man legger til grunn en kostnadsforskjell mellom drift ordinære senger og tilsvarende kapasitet i pasienthotellet på NOK per liggedag, utgjør det 22.6 MNOK i året for en 24 sengs sengepost. Tabell 1 sammenstiller sentrale tall for de ulike alternativene. Tabell 1 Alternative utbyggingsløsninger, kapasitet, areal og kostnader Oversikt over kapasitet, arealbehov og kostnader for 0-alt alt 2015 Utbygg alt A Utbygg alt B Kapasitet, rom Kapasitet prioriterte grupper prio 2 prio 3 Arealbehov i m2 bto Investeringsbehov p85 i MNOK Økte FDV kostnader alt A og B, MNOK 3,5 3,5 6,4 7,8 Kostnader hotelldrift, MNOK 8,0 8,0 12,0 14,7 Driftsinnsparing, MNOK 18,6 15,9 Kolonnen 0-alt 2015 viser kapasiteten i rom fra 2015 når trinn 3 i A-fløyprosjektet skal starte. 0-alternativet 0-alternativet fyller ikke dagens kapasitetsbehov og det leies i dag kapasitet tilsvarende 60 rom i byen. Ved gjennomføring av byggetrinn 3 for A-fløya vil underkapasiteten øke med 32 plasser. 1.5 Økonomisk bærekraft For prosjektet er det gjort beregninger av økonomisk bærekraft for B-alternativet, som er det anbefalte alternativet. Et prosjekt som bygger på A-alternativet, som har lavere investeringsbehov og større netto driftsinnsparing, vil ha en bedre økonomisk bærekraft enn B-alternativet. Beregning av bærekraft for UNN HF inkluderer både A-fløya og pasienthotellet. Beregningene viser effektene av investeringer i A-fløya på driftsbudsjettet fra 2018 og for pasienthotellet fra Det bygger på at investeringene for pasienthotellet løper fra 2011 til 2014 og for A-fløya fra 2011 til Beregningene bygger på alternativ B som har et investeringsbehov på 394 MNOK før kostnadskutt er gjennomført i forprosjektet. Det er beregnet en netto driftsøkonomisk innspring på sykehusdriften på 15.9 MNOK for alternativ B, når det tas hensyn til effektivisering av sykehusdriften. Beregningene må korrigeres på grunnlag av forprosjektet. 1.6 Videre planlegging, fremdrift Forprosjektet bygger på konseptrapporten og den videre fremdriften, så langt det er mulig, skal samordnes med forprosjektfasen for UNN A-fløy-prosjektet. Det vises til kapittel 14. Dette krever at pasienthotellet er ferdig i september 2014.

9 9 I forprosjektfasen kan det korrigeres for endringer som har oppstått. Forprosjektrapporten gir grunnlag for revisjon av kostnader og godkjenning for bygging. I forprosjektet skal det utarbeides en kuttliste som viser hvordan prosjektet kan gjennomføres til en sannsynlig kostnad (p85) på 300 MNOK for alternativ A og tilsvarende for alternativ B. Hvis alternativ B velges må plandokumentene oppdateres i forprosjektfasen. Med oppstart forprosjekt i mai/juni kan forprosjektet for pasienthotellet løpe parallelt med forprosjektet for A-fløya. Pasienthotellet vil dermed kunne stå ferdig før trinn 3 for A-fløya, og dermed sikre at A-fløy prosjektet kan gjennomføres med det planlagte innholdet og innenfor den oppsatte fremdriftsplanen. 1.7 Anbefaling 0-alternativet 0-alternativet er ikke en aktuell løsning hvis de oppsatte målene skal kunne realiseres. Når trinn 3 i A-fløy prosjektet skal gjennomføres reduseres hotellkapasiteten med 32 plasser. Dette øker presset på heldøgnsplassene i sykehuset og begrenser mulighetene for overgang til dagbehandling. Både innhold og fremdrift for A-fløy prosjektet forutsetter at hotellplassene i sykehuset frigjøres fra Hvis hotellkapasiteten må opprettholdes, slik 0-alternativet forutsetter, vil A- fløyprosjektet ikke kunne realiseres iht planen. 0-alternativet ansees ikke å være en realistisk løsning. Alternativ A Alternativ A har nok kapasitet (165 rom) til å dekke kapasitetsbehovet for prioritet 1 og 2. Ved å gjennomføre kuttiltak vil alternativ A kunne realiseres innenfor rammen. Samlede netto driftskostnader vil øke med 4 MNOK. Hvis etterspørselen etter hotellplasser ifm dagbehandling og poliklinisk behandling fortsetter å øke slik endringen fra 2009 til 2010 viser, vil man med dette alternativet få en underkapasitet som må kompenseres med bruk av hotell i byen. Dette vil kunne endre forutseningene for kapasitetsbehov for heldøgnsplasser etter 2020, og kan føre til et kapasitetsunderskudd som er større enn de beregnede 25 plassene. Alternativ A oppfyller i de målsettingene som er formulert for prosjektet, det sikrer grunnlaget for gjennomføring av A-fløy prosjektet og kan realiseres innenfor rammen. Alternativ A kan derfor anbefales. Alternativ B Alternativ B har kapasitet til å dekke det samlede kapasitetsbehovet for alle grupper pasienter/brukere i Med den økte kapasiteten kan hotellet også bli en ressurs for UiT og for sykehuset forøvrig. Alternativ B krever en investering som er ca 94 MNOK større enn rammen, eller 70 MNOK når det tas hensyn til samme kostnadskutt som kreves gjennomført for alternativ A (24 MNOK). Alternativ B gir en økning i netto driftskostnader på 2.7 MNOK i forhold til alternativ A og 6.7 MNOK i forhold til dagens driftskostnad. Når økningen blir såpass liten, skyldes det at utvidelsen av kapasiteten med prioritet 3 omfatter i hovedsak selvbetalende/ refusjonsberettigede bruker. Det er ikke utarbeidet et skisseprosjekt for alternativ B, men skisseprosjektet for A viser hvordan den samlede utbygging på tomta kan økes med m2 bto.

10 10 Fremskriving av aktiviteten til 2020 viser et kapasitetsbehov som går ut over den foreslåtte rammen, når alle prioriteter er regnet med. Alternativ B vil ha kapasitet til å ta forventede økninger innenfor dagbehandling og dagkirurgi, og bidra til at presset på heldøgnsplasser etter 2020 ikke øker. Pårørende er i økende grad en ressurs ved diagnostikk og behandling i sykehuset. Hvis pasienten har pårørende samme med seg på rommet kan innleggelse unngås og tilbud kan gis som dagbehandling. Økt andel eldre vil øke presset på innleggelse, men dette presset reduseres ved bedre tilbud i kommunene. Behovet for utredning og behandling vil også øke og dette vil kreve tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at slike tilbud kan gis uten innleggelse hvis det av medisinske grunner ikke er nødvendig. God kapasitet på pasienthotellet er en forutsetning for dette. Forutsatt at investeringsrammen kan økes bør alternativ B gjennomføres.

11 11 2 Forutseninger, mål og rammer Forutsetninger og mål er hentet fra direktørens mandat datert , og fra aktuelle styresaker vedrørende planleggingen av A-fløya, Nye UNN Narvik og nytt pasienthotell. 2.1 Bakgrunn I perioden ble det utarbeidet aktivitets- og arealanalyser som utredet behovet for realisering av flere byggeprosjekter i Breivika, blant disse et nytt pasienthotell. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ga i sak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø ny strategi sin tilslutning til å utrede om arealbehovene i Breivika kunne løses gjennom realisering av pasienthotellet og A-fløya. Planleggingen av disse prosjektene og Nytt UNN Narvik har vært basert på en helhetlig behovsfremskriving for hele UNN HFs opptasområde. Beregningene viser at fremtidens kapasitetsbehov kan løses med de to prosjektene i Breivika og nytt sykehus i Narvik. 2.2 Forutseninger Idéfasen Det er gjennomført omfattende utredning av behov og løsninger for nytt pasienthotell i perioden : Virksomhetsplanlegging, pasienthotell UNN, Kartlegging av mulige brukere av pasienthotell, UNN våren 2003 Forprosjekt, Nytt Pasienthotell, april 2004 Disse utredningene, sammen med konseptrapportene for UNN A-fløy og Nye UNN Narvik, gir et grunnlag som tilsvarer en idéfaseutredning. Behovet for utvidet kapasitet er vel dokumentert og de sengeenheter og arealer som i dag utnyttes til pasienthotell i sykehuset, inngår som en del av planene for A-fløya. Utredningene viser samlet at det er behov for en økt kapasitet for senger ved UNN HF i perioden frem til Behovet øker ytterligere fra 2020 til Når man ser hele UNN HF under ett, skal en utvidelse av pasienthotellkapasiteten ved UNN Tromsø redusere behovet for heldøgnsplasser i UNN HF (Tromsø, Harstad og Narvik). I tillegg kan en stor gruppe polikliniske pasienter og pårørende overnatte nært sykehuset Rammer Prosjektet skal innpasses i de totale rammene for investeringer og drift for UNN HF og Helse Nord RHF. Investeringsrammen for et nytt hotell er fastsatt til 300 MNOK (2010). I konkurranseprogrammet for skisseprosjektet lå en forutsetning om en antatt pris per m2 på NOK som gir rom for å bygge ca m2 brutto. Med et gjennomsnittlig areal per rom på 50 m2 gir det en kapasitet på 170 rom. Budsjettet for planprosessen er på 1.7 MNOK inkl mva. I tillegg kommer NOK inkl mva til gjennomføring av DFP og oppdatering av skisseprosjektet. Dette gjennomføres som en del av konseptfasen.

12 Kapasitetsbehov I tillegg til HFP for A-fløya er dagens aktivitetstall i pasienthotellet (2010) lagt til grunn for beregningen av fremtidig kapasitetsbehov. Pasienthotellet skal i utgangspunktet planlegges som et anlegg som kan tilby overnatting for pasienter som er innskrevet i sykehuset under oppholdet. Pasienthotell kommer inn under de samme godkjenningsbestemmelser etter Lov om spesialisthelsetjenester, som et sykehus gjør. Pasienthotellet skal bemannes med helsepersonell i resepsjonen og det skal legges til rette for at sykehuset kan ivareta sitt medisinske ansvar overfor pasientene under oppholdet Alternative løsninger Mandatet forutsetter at prosjektet utreder tre alternative for bygging og drift: 1. Oppføring og drift i egen regi 2. Oppføring i egen regi og konkurranseutsatt drift 3. Konkurranseutsetting av både oppføring og drift Alternativ 3 er ikke utredet, se pkt Andre forutsetninger Planleggingen skal bygge på det allerede gjennomførte planarbeidet for A-fløya, samt behovsfremskrivingen og dimensjoneringsgrunnlaget som er utarbeidet i konseptfaseplanleggingen for A-fløya og nye UNN Narvik. Konseptet skal baseres på pasientforløpsanalysene og ikke på tradisjonelle organisatoriske og faglige skillelinjer i medisinen. Konseptet skal baseres på erfaringsinnhenting fra tilsvarende prosjektet ved andre store sykehus i Norge og Norden. Konseptet skal ta hensyn til følgende interne og eksterne forutsetninger: Organisasjonsmodellen som ble vedtatt i LUO-prosjektet Konsekvenser av samhandlingsreformen Sentralisering av kirurgi i regionen i henhold til vedtatt funksjonsfordeling Befolkningsutviklingen 0-alternativet I Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging forutsettes det at man alltid utreder et 0- alternativ. Det innebærer fortsatt drift av dagens pasienthotell med eventuelle endringer og utbedringer som er nødvendig for å kunne opprettholde driften. I vurderingen av 0-alternativet er det tatt utgangspunkt i drift frem til Mål Målene med et offentlig investeringsprosjekt kan organiseres i et hierarki hvor overordnede, prinsipielle samfunnsmål er avhengig av oppnåelse av underliggende effektmål og resultatmål for tiltaket. Målehierarkiet og hvordan dette kan knyttes til ulike perspektiver for prosjektet er vist i figur 1.

13 13 Kritiske suksessfaktorer Prosjekteiers perspektiv Pasienters- og ansattes perspektiv Prosjekt perspektiv Samfunnsmål Effektmål Resultatmål Resultatmål Resultatmål resurser ressurser Ressurser Figur 1 Målhierarki På grunnlag av styresak 47/2009 Store byggeprosjekter ved UNN Tromsø ny strategi og mandat for konseptfaseplanlegging av A-fløya ved UNN HF, datert og mandatet for prosjektet, er målene gruppert iht målhierarkiet Prosjektets samfunnsmål Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Universitetssykehuset er landsdelens helsefaglige spydspiss og skal være ledende nasjonalt innenfor utvalgte fagområder. Samtidig er UNN HF lokalsykehus for Troms og deler av Nordland, med alle funksjoner som nasjonale myndigheter tillegger lokalsykehus i Norge. Konkret for prosjektet er det formulert følgende samfunnsmål: Utvikle løsninger som ivaretar arealbehovet for langsiktig utvikling av UNN HFs regionog universitetssykehusfunksjoner. Løsningene skal bygge på en helhetlig vurdering av det fremtidige kapasitetsbehov i UNN HF, og sees i sammenheng med tilgjengelig kapasitet ved UNN Harstad og planleggingen av nytt lokalsykehus ved UNN Narvik. Samhandlingsreformens intensjoner skal vektlegges Prosjektets effektmål Effektmålene, som er RHF-ets og HF-ets perspektiv for utvidelsene av UNN Tromsø, er å etablere et pasienthotell som bidrar på en effektiv måte til å oppfylle sørge-for-ansvaret og andre oppgaver innenfor de nasjonale, regionale og lokale rammer og krav. Ved UNN Tromsø skal det legges spesiell vekt på utvikling av forsknings- og undervisningsfunksjonene. Konkret for prosjektet er det formulert følgende effektmål: Utvikle gode, pasientrettede og driftseffektive tilbud hvor pasienter og pårørende opplever nærhet og trygghet for opphold ifm med diagnostikk og behandling Kapasiteten må dekke behovet for døgnopphold på pasienthotell for innlagte pasienter og medisinsk nødvendige ledsagere. Gi økt overnattingskapasitet som understøtter en økt overgang fra behandling ved innleggelse til dagbehandling og poliklinikk

14 14 Gi rom for økt sengekapasitet ved UNN Tromsø ved å legge ned hotellplassene i to sengeområder i sykehuset Tilrettelegge rimelig overnatting for pasienter til dagbehandling og poliklinisk behandling, som må overnatting på grunn av reiseavstand og belastninger ved reisen. Tilrettelegge overnattingstilbud for pårørende Tilrettelegge for overnattingstilbud til gjester/besøkende til sykehuset og universitetet Bidra til å ivareta UNN HFs undervisnings- og forskningsfunksjoner. Vurdere behovet for lokaler for pasientrettede utdanningstilbud (lærings- og mestringssenterfunksjoner) og lokaler for pasientforeningene. Det skal gjennomføres et organisasjonsutviklingsprosjekt som ivaretar kravene om kostnadseffektiv drift Prosjektets resultatmål Investeringsprosjektets resultatmål er å realisere det planlagte og besluttede prosjektet innenfor de tids- og kostnadsrammer som er fastlagt og med den kvalitet som er nedfelt i planleggingsgrunnlaget. Konkret for prosjektet er det formulert følgende resultatmål: Pasienthotellet skal bygges og ferdigstilles i henhold til tid, kvalitet og kostnadsramme Løsningen skal baseres på at moderne teknologiske løsninger tas i bruk fullt ut Løsningene skal ivareta moderne krav til miljøvennlig byggeprosess og drift. Prosjektet skal realisere de krav til energieffektive løsninger som er beskrevet i plandokumentene Løsningen skal oppfylle krav til universell tilgjengelighet Konseptet skal utvikle et arkitektonisk uttrykk som viderefører den etablerte byggestilen i Breivika Prosjektet må ferdigstille konseptfaserapporten til styrebehandling i Helse Nord RHF i april Risikoelementer og suksessfaktorer Følgende suksessfaktorer vil være kritiske for gjennomføringen av prosjektet som helhet: Klare mål for prosjektet og felles målforståelse Klare rammer og forutsetninger Avklart hvordan overordnede føringer nasjonalt og regionalt vil påvirke prosjektet Stabilitet og forutsigbarhet mht. krav/rammebetingelser fra offentlige myndigheter Åpenhet omkring fremdrift og prioriteringer Avklart oppgavefordeling i UNN HF Oppdatert og kvalitetssikret datagrunnlag Transparente beregningsmodeller, tydelige forutsetninger og variable Brukermedvirkning på rett nivå ut fra oppgaven og kompetansebehovet Klare og rettidige beslutninger samt tydelig rollefordeling Lojalitet til rammene og de styrende dokumentene. Interessenter er kartlagt og kommunikasjonsplan utarbeidet Positive holdninger til prosjektet fra media og alle relevante interessenter Samordning av delaktiviteter, oppfølging og avklaring av grensesnittproblemer Hensiktsmessig prosjektorganisasjon med riktig kompetanse Gode planleggings- og styringssystemer tilpasset oppgaven. Effektiv beslutningsprosess Tilstrekkelig tid til gjennomføring av prosesser mot brukere og andre interessenter.

15 Referanser I tillegg til mandatet for prosjektet gjelder følgende utredninger, rapporter og styrende dokumenter: Tabell 2 Oversikt over referansedokumenter Dato/år Tittel Utarbeidet av Nasjonale rapporter og utredninger Juni 2009 St.meld. nr 47 ( ) HOD Samhandlingsreformen 2005 Kartlegging av pasient- og sykehotell i Norge SINTEF Helse, Tarald Rohde Hva er et pasienthotell eller et sykehotell?, Samfunnsmedisin og folkehelse Anders Smith Helserådet nr. 7/ :10 Internt pasienthotell, et alternativ til sengepost ved Nina Føreland innleggelse i sengepost? Modernisering av offentlig sektor. Universitetsforlaget. Buch, Johnsen m.fl Faglige handlingsplaner, retningslinjer, anbefalinger Helse Nord RHF Nov Forslag til lokalsykehusstrategi Helse Nord RHF Juli 2007 Planlegging av lokalsykehus regionale premisser Helse Nord RHF Virksomhetsplanlegging, pasienthotell UNN HF Vår 2003 Kartlegging av mulige brukere av pasienthotell UNN HF april 2004 Forprosjekt, Nytt Pasienthotell, UNN HF Hovedfunksjonsprogram for UNN A-fløy UNN HF Pasienthotell, Nye Molde sjukehus Hospitalitet

16 16 3 Organisering av prosjektet For konseptfasene for nytt pasienthotell UNN Tromsø er det oppnevnt styringsgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektledelsen er videreført fra prosjektene Nytt sykehus Narvik og UNN A- fløy. Styringsgruppen Prosjekteier Gina Johansen Fag- og prosjektstøtte UNN HF Prosjektleder Asmund Myrbostad Fag- og prosjektstøtte SINTEF Ressursgrupper Arbeidsgruppe Rådgivere Delprosjekter Figur 2 Organisering av konseptfase nytt pasienthotell Tromsø Fagressurser Følgende innleide rådgivere og ressurser fra UNN HF har bidratt i gjennomføring av tidligfasen: Prosjektledelse: SINTEF Helse, prosjektleder Asmund Myrbostad Programansvarlig: Hovedfunksjonsprogram: SINTEF Helse, seniorrådgiver Hilde Tradin Skisseprosjekt: arkitekter NSW v/arkitekt Johannes Eggen og rådgivere fra Cowi AS. Hovedprogram utstyr: Hospitalitet AS, Ole Faafeng Overordnet teknisk program: UNN HF, konsulent Per Magnar Halvorsen Driftsøkonomiske konsekvensanalyser: SINTEF Helse, seniorrådgiver Tarald Rohde Beregninger økonomisk bærekraft: UNN HF, seksjonsleder Grethe Andersen Styringsgruppa Styringsgruppas medlemmer er oppnevnt av direktørens ledergruppe, UNN HF. Prosjektleder er sekretær for Styringsgruppa og forbereder og legger frem saker i møtene. Styringsgruppa har hatt 11 møter i perioden august 2009 til mai Referent i møtene har vært konsulent Finn Sørensen fra UNN HF.

17 17 Tabell 3 Styringsgruppen for konseptfasen nytt pasienthotell Tromsø Navn Stilling Arbeidssted Styringsgruppa Tor Ingebrigtsen Adm direktør UNN HF Marit Lind Viseadm direktør UNN HF Gina Marie Johansen Drifts- og eiendomssjef UNN HF Markus Rumpsfeld Klinikksjef UNN HF Grethe Andersen Seksjonsleder Økonomi og analyse Cathrin Carlyle Leder brukerutvalget UiT Inst ped/lærerutdanning Jorun Støvne Pettersen Klinikksjef UNN HF Rehabiliteringsklinikken Olaug Kråkmo Avd.leder K3K, Fødeavdeling Tor-Arne Haug Dir. forretningsutvikling Helse Nord RHF Tove Elisabeth Svee Konserntillitsvalgt Helse Nord RHF Prosjektleder og prosjektledelsen Den innleide prosjektlederen fra SINTEF har hatt det formelle og operative ansvaret på vegne av prosjekteier. Faglig støtte og prosjektstøtte er tilført gjennom personer som er tilknyttet prosjektleder innenfor det som i organisasjonsmodellen er benevnt prosjektledelsen. Tabell 4 Prosjektledelsen konseptfasen nytt pasienthotell Tromsø Navn Stilling Arbeidssted Prosjektledelse Gina Marie Johansen Drifts- og eiendomssjef UNN HF Guri A. Albriktsen Brukerkoordinator/klinisk rådgiver UNN HF Hans Petter Bergseth Rådgiver UNN HF Asmund Myrbostad Prosjektleder SINTEF Hans Petter Bergseth deltok tom Prosjektledelsen har hatt jevnlige møter på telefon i forkant av styringsgruppas møter Arbeidsgruppa Det er etablert en felles arbeidsgruppe for konseptfasen som har bidratt i gjennomføring av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og skisseprosjektet (SPR). Gruppen er oppnevnt av sykehusets ledelse og sammensatt av fagpersonell/ansatte fra sykehuset. Møtene er ledet av henholdsvis programansvarlig for hovedfunksjonsprogrammet og prosjekterende arkitekt. Arbeidsgruppen hadde oppstartsmøte september 2010 og har samlet gjennomført 6 møter frem til og med januar 2011, fordelt på 3 møter om HFP og 3 møter om SPR Tabell 5 Arbeidsgruppe konseptfase nytt pasienthotell Tromsø Navn Stilling Arbeidssted Arbeidsgruppe konseptfase Guri A. Albriktsen Brukerkoordinator/klinisk rådgiver UNN HF Cicilie Beate Sonstad Verneombud UNN HF Anne Stina Nordmo Avdelingsleder Fys rehab klinikken Olav M. Siverstsen Overlege Dagkirurgen Snorre Sollid Overlege UNN HF nevrokirurgi Astrid Ronesen Avd. leder Pasienthotellet Hilde Nordhus Oversykepleier UNN HF Kreft avd Hanne Frøyshov Hovedtillitsvalg DnLF UNN Tromsø Ann Jorunn Johansen Oversykepleier UNN HF medisinsk klinikk May-Liss Johansen Oversykepleier UNN HF Ortopedisk plastikk kir. Klnikk Tone Arntsen Prosjektleder UNN HF Gastroenterologisk avdeling Anne-Grete Johnsen Avd. leder UNN HF Avd. for sykepleie med. klinikk

18 Utarbeidelse av DFP For å sikre effektiv fremdrift i det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet ble det besluttet å gjennomføre Delfunksjonsprogram (DFP) i tilknytning til Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og som en del av konseptfasen. Arbeidet med DFP er gjennomført av rådgivere fra SINTEF og med to ekstra arbeidsmøter i samme arbeidsgruppe som for HFP. 3.2 Beslutningsprosessen Prosjektleder har gjennom sitt mandat hatt det operative ansvaret og har i samråd med prosjektledelsen og prosjekteieres representant, drifts- og eiendomssjef Gina Johansen, tatt løpende beslutninger knyttet til gjennomføring av prosjektet. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. Viktige, faglige avklaringer og beslutninger om innhold og kvalitet har skjedd i Styringsgruppa. Det samme gjelder godkjenning av delutredninger. Med unntak av prosjekteringsgruppe for SPR som er kontrahert av UNN HF, har kontrahering av underleverandører for delutredninger vært prosjektleders (og dermed SINTEFs) ansvar. Slike underleveranser har vært utført av Hospitalitet (Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet teknisk program (OTP) og usikkerhetsanalyser), og Bygganalyse (bistand kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyse). Konseptrapporten godkjennes av Styret for UNN HF. Den endelige beslutning om oppstart neste planfase (forprosjektfasen) ligger hos Helse Nord RHF. 3.3 Oppbygging av rapporten For å lette lesingen er rapporten bygget opp etter en struktur som først beskriver viktig bakgrunnsstoff (mål, organisering, planprosess og metode). Deretter gis en gjennomgang, analyse og vurdering av de 3 alternativene som er utredet. I siste del av rapporten presenteres grunnlaget for og innholdet i de alternative løsningene. Til slutt presenteres planer for videre arbeid. Dette gir følgende struktur: Kapittel 1: Sammendrag og oppsummering Bakgrunn: Kapittel 2 beskriver målsettinger, rammer, forutsetninger og oversikt over grunnlagsdokumenter Kapittel 3 beskriver organisering av prosjektet og oppbygging av rapporten Kapittel 4 beskriver planprosessen generelt samt datagrunnlag, metoder og modeller som ligger til grunn for arbeidet i konseptfasen. Kapitlet beskriver også beslutningsprosessen i prosjektet. Valg av alternativ Kapittel 5 beskriver analyserer og drøfter alternativene og gir vurdering og anbefaling. Alternativene omfatter i tillegg til 0-alternativet, to ulike alternativer modeller for eierskap til bygget og organisering av driften, og to utbyggingsalternativ (alternativ A og B). Anbefaling av valg av driftsløsning kan først gjøres når det en eventuell ekstern driver er valgt.

19 19 Analyser og utredninger Kapittel 6 bygger på HFP og beskriver dagens pasienthotell med virksomhet, organisering og bygg. Kapittel 7 bygger på HFP og beskriver forventet aktivitet i 2020 med utgangspunkt i dimensjonerende forutsetninger, beregningsmodeller og metoder for beregning av effekter av omstilling. Kapittel 8 bygger på DFP og beskriver funksjonene for et nytt pasienthotell på et mer detaljert nivå enn HFP. Kapittel 9 omhandler konsekvenser av endringer for organisering, drift og bemanning Kapittel 10 bygger på SPR og beskriver de fysiske løsningene med illustrasjoner, tekniske løsninger, arealberegninger og kostnader Kapittel 11 bygger på HPU og beskriver utstyrsplanleggingen, krav til brukerutstyr og netto kostnadsramme for utstyret Kapittel 12 bygger på OTP og beskriver overordnede tekniske krav Kapittel 13 beskriver kostnader og investeringsbehov Plan for gjennomføringen av prosjektet Kapittel 14 beskriver planer for forprosjektfasen og gjennomføringsfasen Vedlegg 1. Mandat, grunnlag for målformuleringene Utrykte vedlegg Hovedfunksjonsprogram (HFP) Hovedprogram utstyr (HPU) Overordnet teknisk program (OTP) Delfunksjonsprogram (DFP) Skisseprosjekt (SPR) Rapport driftsøkonomiske konsekvensanalyser Referansedokumenter/idéfasedokumenter Konseptrapport UNN A-fløy

20 20 4 Planprosess og metode 4.1 Prinsipper for tidligfaseplanlegging Planlegging av nytt pasienthotell Tromsø følger planprosessen beskrevet i Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, utgitt av Helsedirektoratet 1. Konseptfasen startet i oktober 2010 og bygger på utredninger og vedtak frem til 2009, som samlet gir et beslutningsgrunnlag B2 som tilsvarer idéfaseutredningene. Figur 3 Planfaser og beslutningspunkter tidligfaseplanlegging Formålet med tidligfaseplanleggingen er å organisere og gjennomføre plan- og beslutningsprosessen på en slik måte at investeringene bidrar effektivt til å oppfylle målene for RHF og HF, innenfor de oppsatte rammene. Konseptrapporten er resultatet av utredningsarbeidet i konseptfasen og utgjør beslutningsgrunnlaget for B3 på HF- og RHF-nivå. 4.2 Datagrunnlag og kapasitetsberegning De kapasitetsberegninger som er vist i plandokumenter fra er erstattet med oppdaterte tall basert på pasientforløpsanalyser for hele UNN HF. Disse er gjennomført i 2009 ifm konseptrapporten for UNN A-fløy og Nye UNN Narvik. I tillegg gir driftsstatistikk for dagens pasienthotell (2010) oversikt over hvordan bruken av hotellet fordeler seg på ulike grupper av brukere. De omstillings- og effektiviseringstiltakene som inngår i planene for UNN A-fløy og Nye UNN Narvik er lagt til grunn for beregning av kapasitetsbehov for pasienthotellet, se tabell 6. Tabell 6 Omstilling og effektivisering Endring Overføring til pasienthotell Fra døgn- til dagopphold Til pasienthotell for dagopphold Økt kapasitet for dialyse (+30 %) og kjemoterapi (+20 %) Kommentar Innleggelse i pasienthotellplasser i stedet for ordinære senger. Gjelder f.eks. barselkvinner og pasienter som kan greie seg selv, men som må ha nærhet til hjelp fra helsepersonell ved behov. Pasienter som kan få dagopphold i stedet for innleggelse. Gjelder hovedsak elektive pasienter som i dag har 0-3 dg gjennomsnittlig liggetid. En andel av de pasientene som får dagopphold i stedet for heldøgnsopphold og som har behov for å ha opphold i pasienthotell i 1 døgn. Andelen dagkirurgi øker fra dagens nivå (ca 30 %) til ca 65 % i 2020 Dette er ut over effekten av den demografiske fremskrivingen. 1 Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, Helsdirektoratet okt 2009

21 21 Gjennom utvikling av dimensjoneringsgrunnlaget for A-fløya er det tatt hensyn til effekter av samhandlingsreformen, samordning av pasientstrømmer innad i HF-et og skjerming av de høyspesialiserte funksjonene i UNN Tromsø. Ved å bruke pasientforløp som grunnlag for beregning av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov, er spesielle pasientgrupper vurdert ut fra endringer i behov. Den demografiske fremskrivingen viser en sterk økning av antall innbyggere frem mot 2020 (ca 13 %) i hele opptaksområdet, men dette varierer mellom en nedgang på 30 % i Torsken og en økning på 23 % i Tromsø. Antall eldre øker i alle kommunene, men økningen i antall er størst i Tromsø. Disse trendene forsterkes fra 2020 til Det er benyttet SSBs midlere verdier (MMMM) for sannsynlighet for befolkningsfremskrivingen. Flere mulige scenarioer for effekter av endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og primærhelsetjenester er lagt til grunn for beregningene. Konsekvenser av endringene kommer til uttrykk som reduksjon i antall innleggelser og liggedager for pasienter som kan motta tilbud i primærhelsetjenesten.

22 22 5 Utredning av alternativer 5.1 Avklaring av alternativene Kapittel 5 bygger på kapittel 2 (forutsetninger, mål og rammer) og utredninger og beregninger som er omtalt i kapitlene 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13. Kapasitet og kapasitetsbehov Prosjektet var gitt en investeringsramme på 300 MNOK. Innenfor denne rammen kan det bygges en kapasitet på 170 rom. Kapasitetsbehovet er avhengig av hvilke grupper som skal bruke hotellet. Styringsgruppen besluttet en inndeling etter prioritet, og avhengig av valg av prioritet får man følgende kapasitetsbehov for rom: Prioritet 1: Innlagte og medisinsk nødvendige ledsagere/pårørende: 90 rom Prioritet 2: Som prioritet 1og i tillegg pasienter til dagbehandling og poliklinikk: 165 rom Prioritet 3: Som prioritet 2 og i tillegg pårørende: 206 rom Innenfor kostnadsrammen kan man løse kapasitetsbehovet for prioritet 1 og 2. Løsningen krever at en del polikliniske pasientene og pårørende fortsatt må bo på hoteller i byen. For å dekke kapasitetsbehovet i 2020 for alle prioritetene kreves det 206 rom. En økning på 36 rom vil kreve økte investeringer på ca 70 MNOK ut over rammen. Modeller for eierskap og drift Mandatet for prosjektet forutsetter at det utredes tre alternative modeller for eierskap og drift av hotellet. Modell 1: Bygging og drift i UNN HFs, samme modell som i dag Modell 2: Bygging i UNN HFs regi, drift av hotellet i privat regi etter konkurranse Modell 3:Bygging og drift i privat regi etter konkurranse om både bygging og drift. Modell 1 og 2 kan utbygges i regi av UNN HF og innenfor den samme økonomiske rammen på 300 MNOK. Det innebærer også den samme bygningsmessige løsningen. Modell 3 innebærer privat bygging, eierskap og drift etter en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid). Det innebærer at finansieringsansvaret og risiko blir overført til de private aktørene, og HFet betaler for alle tjenester gjennom døgnprisen. Fordelen er man ikke er avhengig av investeringsrammen, og risiko forbundet med driften overføres til en ekstern part. I tillegg åpner det for å utvikle et utvidet tilbud i Breivika også for andre brukergrupper ved UNN, UiT og andre og som krever investeringer ut over kostnadsrammen. Helse Nord RHF har etter interne drøftinger og kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, konkludert med at det ikke er behov for man i konseptrapporten tar opp alternativet med OPS. En OPS innebærer en spesiell kontraktsform som bygger på samarbeid mellom en offentlig part som er kjøper av tjenestene og en privat part som er eier av anlegget og ansvarlig for driften både av bygget og tjenesteproduksjonen. Begrunnelsen er at en OPS gir en binding som er å betrakte som finansiell leasing, noe det ikke er anledning til. Planene viser et hotell som er tett integrert i driften av sykehuset og hvor realiseringen av hotellet er en forutsetning for realisering av A-fløya. Skisseprosjektet viser tett fysisk sammenkobling og avhengighet mellom hotellbygget og sykehusanlegget. Det ansees derfor ikke som hensiktsmessig å gå inn for en OPS-løsning under disse forutsetninger. Mandatets modell 3 er derfor ikke utredet.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

PLAN FOR KONSEPTFASE

PLAN FOR KONSEPTFASE Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2009 HELSE FINNMARK KIRKENES,

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Prosjektplan DISTRIKTMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND Konseptfase

Prosjektplan DISTRIKTMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND Konseptfase VEDLEGG 1, styresak 92/2015 Prosjektplan DISTRIKTMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND Konseptfase Brønnøy den 19. november 2015 Styredokument 14.-15. desember 2015 Side 39 av 49 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Fremtidig aktivitets og

Fremtidig aktivitets og Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Strategisk Planlegging og tidligfasen

Strategisk Planlegging og tidligfasen Strategisk Planlegging og tidligfasen Asmund Myrbostad SINTEF Helse Oslo, 19. mars 2010 1 Hva jeg skal snakke om Strategi og planlegging Tidligfaseplanlegging verktøy, metoder og eksempler Når strategier

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad Sak nr: 69/2011 Navn på sak: Iverksettelse av forprosjektfase,

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 8.6.2012 Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus

Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus Haugesund, 20. oktober 2014 1 PLAN OG MANDAT FOR KONSEPTFASEN... 3 2 PROSJEKT OG PROSJEKTEIER... 3 3 HENSIKT MÅL OG RAMMER... 3 4 SUKSESSKRITERIER

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Konseptrapport UNN A-fløy

Konseptrapport UNN A-fløy SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim FORFATTER(E) Aasmund Myrbostad,

Detaljer

MOTTAKER. Helse Nordmøre og Romsdal HF MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON. Adm dir. Bjørn Engum

MOTTAKER. Helse Nordmøre og Romsdal HF MOTTAKERS REF./KONTAKTPERSON. Adm dir. Bjørn Engum TITTEL PROSJEKTFORSLAG SINTEF Helse Helsetjenesteforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 932 70 800 Foretaksregisteret:

Detaljer

Program utvidet ledersamling :

Program utvidet ledersamling : Program utvidet ledersamling 20.09.2012: 12:15 Lunsj; rundstykker, kaffi etc 12:15 12:30 Velkommen v/adm.dir Jan Roger Olsen 12:30 12:55 Utviklingsplan; hensikt, rammebetingelser og forventninger fra Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Regionplan Agder, politisk samordningsgruppe, 05.02.2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes betydelige

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

DISTRIKTSMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND

DISTRIKTSMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND Prosjektavtale DISTRIKTSMEDISINSK SENTER SØR-HELGELAND Konseptfase Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Det er utarbeidet et mulighetsstudie «Desentraliserte spesialisthelsetjenester/lokalmedisinsk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Informasjonsmøte 21. og 22. februar

Informasjonsmøte 21. og 22. februar Informasjonsmøte 21. og 22. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/365 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 20.03.2017 Saksnummer 24/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 28. mars 2017 Styringsdokument

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21.

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. januar 2015 Historisk tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Prosjektoppdrag

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014 Prosjektnr: 70100 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) Styringsdokument Forprosjekt UNN PET-senter Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 01 Redigert etter styringsgruppemøte 12.03.2014 Styringsgruppen 18.03.2014

Detaljer

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen Vedlegg til protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august 2016 Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 1. Innledning Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16.06.2016

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

nybygg konseptfaserapport

nybygg konseptfaserapport Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 11.3.2011 Styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg konseptfaserapport Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. 1 Generelt om prosjektet 1.1 Innledning Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å etablere en Storbylegevakt på Aker sykehusområde. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 010-2018 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STATUS FOR ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» Styresak 84/2016 Vedlegg 1 «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 30.09.2016 Dato: 10.oktober 2016 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 95/08 Saksbeh:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 31.07.2016 Dato: 23. august 2016 Vigdis Hartmann Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale. Styresak 051/04B Styremøte

Styresak. Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale. Styresak 051/04B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 10.06.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik og Hans Stenby Pasienthotell ved Helse Stavanger OPS avtale Styresak 051/04B

Detaljer

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 129-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Nordlandsykehuset HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Nordlandsykehuset HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 31.10.2016 Dato: 14.november 2016 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 077-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for revisjon av utviklingsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer