Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013"

Transkript

1 Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013 Som ett ledd i Olje- og gassnettverk Helgeland sitt arbeid for å utvikle bransjekunnskap og øke evnen til å forutse hvilken utvikling som kan tenkes å komme i Sandnessjøen/Helgeland arrangerte nettverket i samarbeid med Framflora Næringshage en besøkstur til Florø. Florø som basemiljø betjener i dag feltinnstallasjonene Snorre og Visund til Statoil og Gjøa til GdF SUEZ. Videre har de en utvidet logistikkfunksjon gjennom Statoils hovedlager og senter for OCTG (rør). Basert på de tre feltene Florø er forsyningsbase for har de også fått etablert subsea lager og verksted. I prinsippet er mye av dette aktivitetsgrunnlaget svært sammenfallende med det man står ovenfor på Helgeland, slik at dette naturlig nok var besøksturens hovedfokus.

2 Om Florø Sentret har innbyggere i kommunen og ca av disse bor i Florø sentrum. Nærliggende region (videregående skoles område) teller nærmere Base, flyplass og verft ligger i praksis svært sentralt i forhold til Florø sentrum. Statoil Statoil har to konsernvirksomheter lokalisert til Florø. Dette er i) Forpleining og resepsjon ii) Logistikksenter OCTG (rør m.m.) Forpleining og resepsjon har ansvar for forpleiningstjenester på Statoil sine produksjonsinstallasjoner på norsk sokkel. Dette innbefatter drifts-, fag og områdeansvar for boligkvarter og helikopterdekk på 24 offshore innstallasjoner og drift av landbasert resepsjon på landanleggene. Enheten har også kontraktansvaret for forpleiningstjenester på installasjonene med ekstern cateringleverandør - 5 stk. Forpleining og resepsjon Presentasjon ved Kari Bjørbæk Forpleining og resepsjon utgjør en forretningsenhet med resultat-, oppgave- og ressursansvar og enheten er en del av «Statoil Felles Operasjoner» (resultatområde) i «Utvikling og Produksjon Norge» (forretningsområde). Forpleining og resepsjon er organisert i fire geografiske områder. Enheten, Statoil Forpleining Florø har 14 fast ansatte, totalt 22 inkludert innleie og midlertidig land personell. Drift av de landbaserte resepsjonstjenestene fra kontoret i Florø for alle Statoil sine 29 produksjonsinstallasjoner omfatter koordinering av plattformens løpende behov for flygninger og

3 ansvar for helidekk. Leveransen består av all booking innenfor 48 timer, dvs. køyer / livbåt og beredskap tildeling for 29 installasjoner. Enheten koordinerer egen ressursgruppe på 100 personer, samt innehar SR (Rekvirering/Serviceentry) ansvaret for innleieavtale og IA-koordinering. På innstallasjonene har denne enheten i Statoil 1000 egne ansatte. Enheten besørget 1.2 millioner gjestedøgn i Enheten har 10 pst. sykefravær. Forsyning; Basedrift Florø Presentasjon ved Erlend Toftesund, Assistant Leader Logistics Basedrift Florø har ordinær forsyningsbase for feltene Snorre A og B og Visund. Basedrift Florø har to faste PSV i trafikk fra basen samt andre fartøy i ulike oppdrag. Basedrift Florø har 24 personer ansatt inkludert ledelse. Basedrift Florø utgjør en forretningsenhet med resultat-, oppgave- og ressursansvar og enheten er en del av «Statoil Felles Operasjoner» (resultatområde) i «Utvikling og Produksjon Norge» (forretningsområde). Basedrift er organisert med basedriftsenheter i Dusavika, Florø. Kristiansund samt enkel forsyningsleder i Sandnessjøen og Hammerfest. Basedrift Florø er organisert i «Driftslogistikk», «Terminallogistikk», «Logistikksenter OCTG» og «Tekniske tjenester». Se figur: Logistikksenter OCTG er en konsernvirksomhet i Statoil med et eget kompetansemiljø lokalisert til basen i Florø. Verdiene på lager anslås til ca. 4 milliarder. Antall fartøy tilknyttet «Logistikksenter OCTG» er 3 i fast rutetrafikk, pluss ekstra kapasitet når behovet tilsier dette. Antall tonn over kai i 2013 var og senteret opererer med 6 distribusjonspunkt/baser eksklusive internasjonale leveranser. Antall felt som forsynes direkte med fartøy fra «Logistikksenter OCTG» er «Logistikksenter OCTG» leier lager til utelagring, ca m2 (direkte) og ca m2 (indirekte). «Logistikksenter OCTG» lagrer vanligvis ca tonn, med en turnover rate på 1,4 (dvs. etterfylling 6 8 mnd. snitt). «Logistikksenter OCTG» har ca. 50 lokalt tilknyttet leverandører. «Logistikksenter OCTG» har en stadig økende internasjonal aktivitet hvor det i 2012 gikk tonn over kai (ut) til denne type leveranse. Subseabase Subseapoolen tilbyr flere lisenser hos Statoil å dele på subseaverktøy. Poolen har ansvar for at utstyret blir preservert og lagret og er klart til den som har behov for det. I Florø har subseapoolen primært ansvar for verktøy til Snorre, Tordis, Vigdis og Vega, men gir også støtte til Visund og Gjøa. På Fjord Base leier Statoil i alt fire haller til lager og verksted for subseautstyr. Den ene av de fem

4 subseaverkstedene som Statoil har i Norge er lokalisert her. Statoil har et tett samarbeid med Saga Fjordbase som driver verkstedet i Florø og i tillegg har logistikk og koordinerende funksjoner. Arbeidet i subseaverkstedet genererer arbeid som Statoil prøver å kjøpe lokalt. Vi fikk også se oss om i subseaverkstedet til Statoil og i et meget fullt lager. GdF SUEZ Presentasjon ved Kjetil W.F. Sande GdF SUEZ driver feltet Gjøa med en egen semi-produksjonsplattform og med feltet Vega tilknyttet som satellitt. GdF SUEZ Florø har 16 ansatte, og selskapet har investert 100 millioner i Florø hovedsakelig i eget bygg. GdF SUEZ Florø har 2 stk. «Company rep. Contracts» til oppfølging fra Florø. Organiseringen følger av figur; GdF SUEZ har en egen subseakoordinator i Florø. Gjøa feltet er relativt nylig satt i produksjon slik at det foreløpig er begrenset med vedlikehold på subseautstyret. GdF SUEZ har et eget helikopter. GdF SUEZ opplyste at de hadde overtatt 45 av 48 IKM personell knyttet til V&M kontrakten og drev denne aktiviteten nå i egenregi. Dette ble begrunnet med i) ønske om bedre lokal forankring og ii) ønske om å unngå en stadig utskifting av personell hos IKM. Aktivitet i Florø er knyttet til følgende, se figur:

5 Saga Fjordbase / INC Gruppen Presentasjon ved Roald Leivestad (Agnar Strømsnes) INC Gruppen er industriell base for gründerne Oddgeir Igland og Per Arvid Nødseth. INC Gruppen består av 19 bedrifter med omsetning på 700 millioner og 357 ansatte. INC Invest AS er holdingsselskapet. Det er bygget tekniske disiplinbedrifter rundt denne Holdingen/kjernen med ulike samarbeidspartnere og medeiere. INC Engineering er et mindre ingenørfirma i Florø som leverer teknisk støtte og subsea tjenester. NBN Elektro er fylkets største firma innen elektro installasjon og automasjon. West Industri Service et mekanisk serviceselskap innen rør og stål, og INC Construction er i ISO markedet og leverer stillas og overflatebehandling. Selve forsyningsbasen drives av operatøren Fjord Base AS og leverer tjenester til Statoil, andre oljeselskap og serviceselskap. Fjord Base AS har utviklet seg til en stor regionhavn og industriområde som huser p.t. 62 bedrifter. Gründerånden og stimulering av foretaksomhet har vært sentral i INC Gruppens under Igland og Nødseths ledelse. Man har prøvet seg på tom. Torskeyngel, men har hatt mer suksess med matfiskkonsesjoner. INC Gruppen er etter hvert også vedlikeholdsleverandør til smelteverksindustrien da selskapet INC Vedlikehold AS har overtatt denne type arbeid for Elkems smelteverk i Svelgen og på Island. Saga Fjordbase er en av de største forsyningsbasene i Norge og selskapet leverer selv basetjenester som pakking, merking og forsendelse, transport til kai, avfallshåndtering, spedisjon, lasting og lossing samt drivstoff og smøremidler. I integrasjon med Statoil leveres logistikktjenester til Statoils «Logistikksenter OCTG», kontraktsarbeid og anskaffelser. Saga Fjordbase kjøper betydelige underleveranser gjennom sine kontraktsforhold med operatørselskapene og er naturlig en aktiv part i å utvikle virksomhetsgrunnlaget for Florø som baseby.

6 Konsernet INC Gruppen fremstår i dag som resultatet av en strategisk god og vellykket satsing siden Konsernet har utviklet en lokalt forankret bred industri med strategisk og eiermessig base i Florø-området. INC Gruppens virksomheter og andre virksomheter i Florø leverer i dag til oljeindustrien med Saga Fjordbase som -strategisk selskap-. Det må være gjort svært mye riktig og lite galt i de ulike fasene siden midten av 80 tallet. Eiendomsselskapet bygger kontor- og lagerbygg for BG Norge som skal drive Knarr (tidl. Jorbær) fra Florø. Dette blir på størrelse med bygget til GDF Suez på basen. BG Norge har kontrakt med Teekay Petrojarl som vil ha og drive en ca 260 meter lang FPSO på Knarrfeltet. Denne er under bygging i Sør- Korea og Transocean Searcher vil fom 2014 forestå en ca to år lang boreoperasjon for produksjonbrønnene. Når feltet kommer i drift vil BG Norge og Teekay Petrojarl samlet ha mellom 15 g 20 personer i Florø. Florø er nå base for utbyggingsfasen av Knarr og har betydelig mellomlagring i den forbindelse. Basen treng mer plass. Aktuelle område for nytt industriareal er på øya Rota like vest for basen. En veg fra basen til Rota vil utløse areal til mange formål, både base og Westcons aktivitet. Området med småøyer like utenfor Florø sentrum er et meget flott naturområde og derfor er dette omstridt lokalt. Flora kommune vil i høst ta en avgjørelse når det gjelder nytt industriareal.

7 Sogn og Fjordane fylkeskommune Presentasjon ved Audun Erik Sunde Sogn og Fjordane fylkeskommune er engasjert i petroleumsvirksomheten, og aktivitetene knyttet til Fjord Base utgjør en sentral del av dette engasjementet (og var lokalt en naturlig del av et vertskap sammen med Næringshagen Fram Flora og Maritimt Nettverk). Fylkeskommunen har organisert et petroleumsråd og følger opp viktige saker mot myndighetene og bidrar til nettverk og annen kontaktskapende virksomhet. Effekten av velfungerende nettverk ble fremhevet som viktig. Ofte søker en å gjennomføre et møte med et politisk formøte, en faglig del og en sosial del i denne rekkefølgen. Viktigheten av at Fjord Base får støtte til være knutepunktet i petroleums-miljøet i fylket ble fremhevet. Aktuelt nå er; sitat fra Firdaposten : «Om nokre år kan ein ha eit bilete der Mongstad blir hovudbase for forsyning, CCB på Ågotnes tek føringa på subsea-aktivitet - og Florø får ansvaret for røyrlagring og røyrhandtering. I så fall kan dette bety tap av over 200 arbeidsplassar.» Dette engasjerer regionen siden man frykter tap av arbeidsplasser, tap av funksjonsbredde og tap av kompetanse. Dersom dette blir en realitet vil Florø som baseby få sterkt svekka konkurransekraft siden Statoil står for hovedvolumet på basen. Et evt. bortfall av denne karakter vil skyve leverandører fra Florø, og begrense muligheten for nye til å etablere seg. Florø som baseby vil ikke bli attraktiv for nye utbygginger som Wintershall/Skarfjell, Total/Garantiana, Suncor/Beta, RWE-Dea/Titan, VNG/Agat, Statoil/Peon og Eni/Afrodite. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønsker seg tydelige forventninger om ressursnære ringvirkninger hos myndigheter og politikere. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil arbeide for å holde konsesjonskrav i hevd, redusere usikkerhet, og gi incentiv til investeringer, utvikling og vekst. Ingeniørstudium i undervannsteknologi i Florø Presentasjon ved Trond Strømgren, prosjektleder Florø, Høyskolen i Bergen Styringsgruppen for prosjeket har bestått av HiB, FMC Technologies, Fram Flora, Folkeuniversitetet Vestlandet, NCE Subsea og Flora kommune. Målet er: «Etablere bachelor ingeniørutdanning, Undervassteknologi drift og vedlikehald, i Florø for minimum 30 studentar med studiestart hausten 2013 der Høgskulen i Bergen er fag- og studieansvarleg» I prinsippet kan studenter fra hele landet søke, men prosjektet har spesielt sett på fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romdal som «hjemmemarked». Rekrutteringsbase fra S&Fj antas å være 150 elever + 50 med forkurs. Fra M&R 360 elever + 80 til 90 med forkurs i sum 650 potensielle lokale/regionale søkerkandidater årlig. Tallene så langt viser at ca. 70 studenter har søkt hvorav ca. 40 fra Sogn og Fjordane. Møte med Stein Kvalsund Maritimt nettverk, Jan Tore Bøe Framflora Næringshage og Lone Bareksten - Framflora Næringshage Inkubator Viktig at man fra aktørene i fylket ikke signaliserer andre basealternativ i regionen. Lokomotiveffekten er viktig - Florø må få utvikle seg til å ta flere og større oppgaver til beste for miljøet i regionen og fylket. Har brukt mye innsats på å etablere en forståelse for at aktivitet avler aktivitet og således unngå fragmentering av kompetanse og kapasitet. I prosesser er de avgjørende

8 viktig at man er tidlig ute og er godt informert om saker, utspill og interesser av vital karakter. Miljøet bruker mye ressurser på dette. Viktig suksessfaktor over tid at man holder tak i det strategiske arbeidet fra Florø. Samarbeidet med fylkeskommunen fungerer meget bra. Flyplass og lufttrafikktilbud har vært og er meget viktig for basebyens utvikling. Man ser overhode ikke for seg en nedbygging/nedlegging av lufthavnen som følge av strukturharmonisering ift. Førde o.a. En viss lokal bekymring var å spore knyttet til Widerøes monopol etter siste anbudsrunde. Lokalt mener man å se en betydelig økning i billettprisene og mindre billigbilletter. Trafikken har de siste årene vært sterkt økende. Hoveddrivere er baserelatert trafikk (heli, fartøy og industri) og industrivirksomheten Westcon Yard Florø (tidl. STX). Framflora eier og driver Inkubatoren, og Lone Bareksten er ansvarlig. Statoil og GdF er både eiere i Framflora og medlem i Maritim Forening. I Maritim Forening søker man å knytte til seg bedrifter fra Årdal, Førde etc. som medlemmer. Nå arbeides det med å utvikle en strategi «Supply Chain Florø». VG skolestrukturen i fylket er i endring. Ca. 45 min. kjøretur til Førde, 3,5 timer kjøretur til Årdal. Flyplasstrukturen i endring (betydelig økt trafikk siste år). Sannsynligvis for mange flyplasser i fylket på sikt. Besøk ved Kystmuseets Oljemuseeum Snorreankrene er et opplevelsesenter i sin tid finansiert med støtte fra av Saga Petroleum. Senere er ulik moduler knyttet til. Vi fikk se og oppleve en petro-geologisk montasje som lærearena for økt forståelse av oppstrøms oljevirksomhet. GdF har bidratt med en fin modell av Gjøa plattformen i en egen avdeling. Og så hadde museet et nødevakueringsrom. Besøkende får forsøke å finne veien over/under hindre gjennom en labyrint i stummende mørke. En av de eldre mannspersonene fra besøksgruppen kom gjennom labyrinten på tiden 1:15, noe som visstnok var en forbausende bra tid.

9 Westcon Yards Presentasjon ved Knut Eikeland Westcon Yards har virksomhet i Ølen, Florø, Karmsund og Helgeland (Langset). Verftets historie er slik; 1992, Kværner Florø , Kleven Florø , Aker Yards Florø , STX Norway Florø og nå i 2012 Westcon Yard Florø. Det er (ingeniører) ansatte i Florø samt 80 (ingeniører) i Szczecin Polen. Det satses på å bygge opp verftet til å ta oppdrag innen riggvedlikehold. Det ventes en kjempeboom innen riggvedlikehold i Akkurat nå bygger verftet et av verdens største rørleggingsfartøy med evne til å legge rør av opp til 24 tommer på 3000 meter vanndyp. Technip er oppdragsgiver, og fartøyet «Deep Energy» er 194,5 m langt, 31 m bredt, har 140 lugarer, gjør 20 knop, genererer selv 25 MW power, har DP3 system, dødvekten er tonn og nyttelasten (rørkveiler) er 2 x 2000 tonn.

10 Annet Det har tidligere, for ca. 1,5 år siden, vært en delegasjon fra Nordland/Helgeland på besøk; Nordland fylkeskommune, Alstahaug kommune og Coastbase Nordland. VG skole i Florø vil starte linje for Brønnteknikk fom. høsten Gjensidig ønske om å utvikle kontakt og plattform for samarbeid på tema av felles interesse for basebyene og fellesprosjekter hos bedriftene. Mulig tema kan være fellesprosjekt for innsalg mot operatører. Reiseapport utarbeides og relevante innspill i høring/ku sammenheng omdeles. Vi bodde på Quality (meget god oppfølging mhp. pre-bokking etc) og hadde middagsarrangmentet på et meget bra spisested / pub sentralt i Florø kalt Hjørevikkroa. Kan virkelig anbefales. ooooo S.sjøen, Eirik F. Hansen

Energi- og miljøkomiten

Energi- og miljøkomiten Energi- og miljøkomiten 29.04.13 Sogn og Fjordane mot 2030 Starta for fullt medio 2012 Initiativ frå Statoil Har blitt referanserapport Stor deltaking og entusiasme Styrkt optimisme og satsingsvilje (i

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Bilde av første salve 25.april 1966

Bilde av første salve 25.april 1966 Reiserapport besøk Dusavik 27. august 2013 Olje- og gassnettverk Helgeland og mororganisasjonen Petro Arctic arbeider for å utvikle bransjekunnskap og kanskje se eller forutse hvilken utvikling som kommer

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND ET BREDT SPEKTER AV LEVERANDØRBEDRIFTER ORGANISERING Nettverket etableres i første omgang som et 3-årig prosjekt Styringsgruppe o Beslutningsorgan og premissleverandør som

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Sogn og Fjordane mot Utviklingsanalyse for petroleum

Sogn og Fjordane mot Utviklingsanalyse for petroleum Sogn og Fjordane mot 2030 Utviklingsanalyse for petroleum Hensikten med petroleumsanalysen Sogn og Fjordane har en stor del av petroleumsvirksomheten i den nordlige del av Nordsjøen rett utenfor kysten.

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool. Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr

Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool. Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr Undersøkelse og Produksjon Norge Organisasjonsstruktur Subsea Operasjoner ADMINISTRATION

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Utviklingsanalyse for petroleum i Sogn og Fjordane. Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS

Utviklingsanalyse for petroleum i Sogn og Fjordane. Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Utviklingsanalyse for petroleum i Sogn og Fjordane Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Hensikten med utviklingsanalysen Sogn og Fjordane har en stor del av petroleumsvirksomheten i den nordlige

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015

SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 SUBSEA HELGELAND PRESENTASJON OLJE OG GASSKLYNGE HELGELAND SANDNESSJØEN 15 APRIL 2015 AGENDA Subsea Helgeland Om prosjektet Utfordringer Markedet innen subsea Mulighetene for lokale bedrifter Oppsummering

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12

VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 VELKOMMEN TIL SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Petro Næringshage, Sandnessjøen, 27.03.12 PROGRAM: 09.00 Bjørn Audun Risøy og Charles Lien, Olje- og Gassnettverk Helgeland Presentasjon av nettverket

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017

Klyngesamling. Mo i Rana, 19. sept 2017 Klyngesamling Mo i Rana, 19. sept 2017 Agenda 19. sept Start Slutt Aktivitet 12:00 12:45 Lunsj 12:45 12:55 Oppstart og informasjon fra prosjektledelsen 12:55 13:40 Oddbjørn Hatløy, Daglig leder i Norwegian

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere 51 leverandørbedrifter + FoU-aktører med ca. 2000 ansatte

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base PwC Consulting Konsekvensanalyse for sysselsetting Endring av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base 4. desember 2013 Forord Forord Statoil har besluttet å endre seilingsmønster fra

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø på Helgeland

OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø på Helgeland Offshore Nordland Sandnessjøen 08.06.17 Ståle Edvardsen Basesjef ASCO Base Sandnessjøen Styremedlem Olje og Gassklynge Helgeland Leder Faggruppe Base, Havn og Logistikk OGH et samlet og sterkere leverandørmiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND!

VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! VELKOMMEN TIL CAMPUS HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND DIALOGSAMLING OGH, MO I RANA 05.11.13 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Presentasjon av virksomheten 2008

Presentasjon av virksomheten 2008 Presentasjon av virksomheten 2008 Historikk Hellenes AS ble etablert i Førde i 1999 av Agnar Hellenes, som har bred industriell erfaring med bl.a. 15 års fartstid innen landbasert oljeindustri og renseteknologi,

Detaljer

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base

PwC Consulting. Konsekvensanalyse. sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base PwC Consulting Konsekvensanalyse for sysselsetting Avvikling av Statoil sin logistikk- og forsyningstjeneste på Fjord Base 10. juni 2013 Forord Forord Statoil ønsker en spesialisering av tjenestene på

Detaljer

Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015

Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015 Velkommen til samling! Olje- og gassklynge Helgeland 15. april 2015 MOTOR MEGLER MØTEPLASS Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Olje- og gassklynge Helgeland Krevende tider men også gode nyheter MOTOR MEGLER

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 550 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning:

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS

Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland. Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS Litt om Mo Industripark og strategi for videre industriutvikling i Nordland og på Helgeland Arve Ulriksen Adm.dir Mo Industripark AS www.mip.no/en/ 2015 .litt om Mo Industripark Mo Industripark En ledende

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Karl Magnus Eger Svolvær, 23.

Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. Karl Magnus Eger Svolvær, 23. Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Karl Magnus Eger Svolvær, 23. november 2012 1 Formålet med presentasjonen 1. Studiens omfang 2. Resultater fra

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER

MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER MID-NOR YARD SERVICE AS PETROPOLEN 12.06.2014 STEIN ARVE OLSEN DAGLIG LEDER Innhold Eierstruktur Bakgrunn Marked Visjon Forretningsmodell Organisering Lokasjoner Suksesskriterier/samh. Eierstruktur Bernh.

Detaljer

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion Bengt Endreseth Over ein kvart million innbyggjarar Folketalsauke på 1,1 prosent i 2012 11. plass blant fylka Folketalsauke i 27 kommunar 12 juni Nyhamna

Detaljer

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016 FRA PLAN TIL DRIFT Marius Aardal, 12. februar 2016 På Utsirahøyden 2 Er blitt mye større Reservene økt fra 150 til 200 millioner fat. 74 millioner fat (boe) til Det norske. En økning på 35 prosent. Flere

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Havnelederforum januar 2017

Havnelederforum januar 2017 Havnelederforum 10.-11.januar 2017 Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten Norskehavet Knutepunkt Kristiansund - Porten til mulighetene i Norskehavet NorSea Group AS - established in 1965 Owners (NSG

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Litt om historien Og om prosessen rundt ev ny heliport i Øst-Finnmark

Litt om historien Og om prosessen rundt ev ny heliport i Øst-Finnmark Litt om historien Og om prosessen rundt ev ny heliport i Øst-Finnmark Per Lillermark Distriktssjef og prosjektleder Heliport 06.06.13 / 1 Bakteppe oppdraget Avinor AS er et statlig eid selskap med sektorpolitiske

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver

Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion. Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver Utvikling av Helgeland og Nordland som petroleumsregion Sandnessjøen, juni, Terje Gustavsen Nordland fylkeskommune, senior rådgiver 17.06.2011 1 LoVe er utsatt Regjeringen nå har vedtatt å utvide TFO-området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug Kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016 Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS Vår 2016 Bakgrunn Fram Flora (FF) har vore industriinkubator frå 2010-2015 og søkjer vidareføring i SIVAs nasjonale inkubasjonssatsning frå

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17.

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17. Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK v/styreleder Nils Erik Pettersen Marin Arena, Kristiansund 17. januar 2017 Innhold Historikk Status ON Foreløpig plan for utvidet havromssatsing

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY

HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY HVORDAN FÅR VI TIL KOMPETANSE- OG FOU-PROSJEKTER I PRAKSIS? KLYNGESAMLING BODØ 9. FEBRUAR 2015 BJØRN AUDUN RISØY KUNNSKAPSPARKENS ROLLE OG ARBEIDSMETODE Bidra til kompetanseutvikling, innovasjon og vekst

Detaljer

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå?

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Adm.dir. Alf Dahl Vestbase AS - Dagens status -aktivitet og omfang - Hva skjer fremover? Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Hva

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord

Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord Kirkenes 3. februar 2010 www.eninorge.no Våre kjerneområder Heidrun Åsgard Åsgård B, Mikkel og Yttergryta Norne og Urd Kristin og Tyrihans Selskapet

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer