Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013"

Transkript

1 Reiserapport - besøk Florø 22. og 23. mai 2013 Som ett ledd i Olje- og gassnettverk Helgeland sitt arbeid for å utvikle bransjekunnskap og øke evnen til å forutse hvilken utvikling som kan tenkes å komme i Sandnessjøen/Helgeland arrangerte nettverket i samarbeid med Framflora Næringshage en besøkstur til Florø. Florø som basemiljø betjener i dag feltinnstallasjonene Snorre og Visund til Statoil og Gjøa til GdF SUEZ. Videre har de en utvidet logistikkfunksjon gjennom Statoils hovedlager og senter for OCTG (rør). Basert på de tre feltene Florø er forsyningsbase for har de også fått etablert subsea lager og verksted. I prinsippet er mye av dette aktivitetsgrunnlaget svært sammenfallende med det man står ovenfor på Helgeland, slik at dette naturlig nok var besøksturens hovedfokus.

2 Om Florø Sentret har innbyggere i kommunen og ca av disse bor i Florø sentrum. Nærliggende region (videregående skoles område) teller nærmere Base, flyplass og verft ligger i praksis svært sentralt i forhold til Florø sentrum. Statoil Statoil har to konsernvirksomheter lokalisert til Florø. Dette er i) Forpleining og resepsjon ii) Logistikksenter OCTG (rør m.m.) Forpleining og resepsjon har ansvar for forpleiningstjenester på Statoil sine produksjonsinstallasjoner på norsk sokkel. Dette innbefatter drifts-, fag og områdeansvar for boligkvarter og helikopterdekk på 24 offshore innstallasjoner og drift av landbasert resepsjon på landanleggene. Enheten har også kontraktansvaret for forpleiningstjenester på installasjonene med ekstern cateringleverandør - 5 stk. Forpleining og resepsjon Presentasjon ved Kari Bjørbæk Forpleining og resepsjon utgjør en forretningsenhet med resultat-, oppgave- og ressursansvar og enheten er en del av «Statoil Felles Operasjoner» (resultatområde) i «Utvikling og Produksjon Norge» (forretningsområde). Forpleining og resepsjon er organisert i fire geografiske områder. Enheten, Statoil Forpleining Florø har 14 fast ansatte, totalt 22 inkludert innleie og midlertidig land personell. Drift av de landbaserte resepsjonstjenestene fra kontoret i Florø for alle Statoil sine 29 produksjonsinstallasjoner omfatter koordinering av plattformens løpende behov for flygninger og

3 ansvar for helidekk. Leveransen består av all booking innenfor 48 timer, dvs. køyer / livbåt og beredskap tildeling for 29 installasjoner. Enheten koordinerer egen ressursgruppe på 100 personer, samt innehar SR (Rekvirering/Serviceentry) ansvaret for innleieavtale og IA-koordinering. På innstallasjonene har denne enheten i Statoil 1000 egne ansatte. Enheten besørget 1.2 millioner gjestedøgn i Enheten har 10 pst. sykefravær. Forsyning; Basedrift Florø Presentasjon ved Erlend Toftesund, Assistant Leader Logistics Basedrift Florø har ordinær forsyningsbase for feltene Snorre A og B og Visund. Basedrift Florø har to faste PSV i trafikk fra basen samt andre fartøy i ulike oppdrag. Basedrift Florø har 24 personer ansatt inkludert ledelse. Basedrift Florø utgjør en forretningsenhet med resultat-, oppgave- og ressursansvar og enheten er en del av «Statoil Felles Operasjoner» (resultatområde) i «Utvikling og Produksjon Norge» (forretningsområde). Basedrift er organisert med basedriftsenheter i Dusavika, Florø. Kristiansund samt enkel forsyningsleder i Sandnessjøen og Hammerfest. Basedrift Florø er organisert i «Driftslogistikk», «Terminallogistikk», «Logistikksenter OCTG» og «Tekniske tjenester». Se figur: Logistikksenter OCTG er en konsernvirksomhet i Statoil med et eget kompetansemiljø lokalisert til basen i Florø. Verdiene på lager anslås til ca. 4 milliarder. Antall fartøy tilknyttet «Logistikksenter OCTG» er 3 i fast rutetrafikk, pluss ekstra kapasitet når behovet tilsier dette. Antall tonn over kai i 2013 var og senteret opererer med 6 distribusjonspunkt/baser eksklusive internasjonale leveranser. Antall felt som forsynes direkte med fartøy fra «Logistikksenter OCTG» er «Logistikksenter OCTG» leier lager til utelagring, ca m2 (direkte) og ca m2 (indirekte). «Logistikksenter OCTG» lagrer vanligvis ca tonn, med en turnover rate på 1,4 (dvs. etterfylling 6 8 mnd. snitt). «Logistikksenter OCTG» har ca. 50 lokalt tilknyttet leverandører. «Logistikksenter OCTG» har en stadig økende internasjonal aktivitet hvor det i 2012 gikk tonn over kai (ut) til denne type leveranse. Subseabase Subseapoolen tilbyr flere lisenser hos Statoil å dele på subseaverktøy. Poolen har ansvar for at utstyret blir preservert og lagret og er klart til den som har behov for det. I Florø har subseapoolen primært ansvar for verktøy til Snorre, Tordis, Vigdis og Vega, men gir også støtte til Visund og Gjøa. På Fjord Base leier Statoil i alt fire haller til lager og verksted for subseautstyr. Den ene av de fem

4 subseaverkstedene som Statoil har i Norge er lokalisert her. Statoil har et tett samarbeid med Saga Fjordbase som driver verkstedet i Florø og i tillegg har logistikk og koordinerende funksjoner. Arbeidet i subseaverkstedet genererer arbeid som Statoil prøver å kjøpe lokalt. Vi fikk også se oss om i subseaverkstedet til Statoil og i et meget fullt lager. GdF SUEZ Presentasjon ved Kjetil W.F. Sande GdF SUEZ driver feltet Gjøa med en egen semi-produksjonsplattform og med feltet Vega tilknyttet som satellitt. GdF SUEZ Florø har 16 ansatte, og selskapet har investert 100 millioner i Florø hovedsakelig i eget bygg. GdF SUEZ Florø har 2 stk. «Company rep. Contracts» til oppfølging fra Florø. Organiseringen følger av figur; GdF SUEZ har en egen subseakoordinator i Florø. Gjøa feltet er relativt nylig satt i produksjon slik at det foreløpig er begrenset med vedlikehold på subseautstyret. GdF SUEZ har et eget helikopter. GdF SUEZ opplyste at de hadde overtatt 45 av 48 IKM personell knyttet til V&M kontrakten og drev denne aktiviteten nå i egenregi. Dette ble begrunnet med i) ønske om bedre lokal forankring og ii) ønske om å unngå en stadig utskifting av personell hos IKM. Aktivitet i Florø er knyttet til følgende, se figur:

5 Saga Fjordbase / INC Gruppen Presentasjon ved Roald Leivestad (Agnar Strømsnes) INC Gruppen er industriell base for gründerne Oddgeir Igland og Per Arvid Nødseth. INC Gruppen består av 19 bedrifter med omsetning på 700 millioner og 357 ansatte. INC Invest AS er holdingsselskapet. Det er bygget tekniske disiplinbedrifter rundt denne Holdingen/kjernen med ulike samarbeidspartnere og medeiere. INC Engineering er et mindre ingenørfirma i Florø som leverer teknisk støtte og subsea tjenester. NBN Elektro er fylkets største firma innen elektro installasjon og automasjon. West Industri Service et mekanisk serviceselskap innen rør og stål, og INC Construction er i ISO markedet og leverer stillas og overflatebehandling. Selve forsyningsbasen drives av operatøren Fjord Base AS og leverer tjenester til Statoil, andre oljeselskap og serviceselskap. Fjord Base AS har utviklet seg til en stor regionhavn og industriområde som huser p.t. 62 bedrifter. Gründerånden og stimulering av foretaksomhet har vært sentral i INC Gruppens under Igland og Nødseths ledelse. Man har prøvet seg på tom. Torskeyngel, men har hatt mer suksess med matfiskkonsesjoner. INC Gruppen er etter hvert også vedlikeholdsleverandør til smelteverksindustrien da selskapet INC Vedlikehold AS har overtatt denne type arbeid for Elkems smelteverk i Svelgen og på Island. Saga Fjordbase er en av de største forsyningsbasene i Norge og selskapet leverer selv basetjenester som pakking, merking og forsendelse, transport til kai, avfallshåndtering, spedisjon, lasting og lossing samt drivstoff og smøremidler. I integrasjon med Statoil leveres logistikktjenester til Statoils «Logistikksenter OCTG», kontraktsarbeid og anskaffelser. Saga Fjordbase kjøper betydelige underleveranser gjennom sine kontraktsforhold med operatørselskapene og er naturlig en aktiv part i å utvikle virksomhetsgrunnlaget for Florø som baseby.

6 Konsernet INC Gruppen fremstår i dag som resultatet av en strategisk god og vellykket satsing siden Konsernet har utviklet en lokalt forankret bred industri med strategisk og eiermessig base i Florø-området. INC Gruppens virksomheter og andre virksomheter i Florø leverer i dag til oljeindustrien med Saga Fjordbase som -strategisk selskap-. Det må være gjort svært mye riktig og lite galt i de ulike fasene siden midten av 80 tallet. Eiendomsselskapet bygger kontor- og lagerbygg for BG Norge som skal drive Knarr (tidl. Jorbær) fra Florø. Dette blir på størrelse med bygget til GDF Suez på basen. BG Norge har kontrakt med Teekay Petrojarl som vil ha og drive en ca 260 meter lang FPSO på Knarrfeltet. Denne er under bygging i Sør- Korea og Transocean Searcher vil fom 2014 forestå en ca to år lang boreoperasjon for produksjonbrønnene. Når feltet kommer i drift vil BG Norge og Teekay Petrojarl samlet ha mellom 15 g 20 personer i Florø. Florø er nå base for utbyggingsfasen av Knarr og har betydelig mellomlagring i den forbindelse. Basen treng mer plass. Aktuelle område for nytt industriareal er på øya Rota like vest for basen. En veg fra basen til Rota vil utløse areal til mange formål, både base og Westcons aktivitet. Området med småøyer like utenfor Florø sentrum er et meget flott naturområde og derfor er dette omstridt lokalt. Flora kommune vil i høst ta en avgjørelse når det gjelder nytt industriareal.

7 Sogn og Fjordane fylkeskommune Presentasjon ved Audun Erik Sunde Sogn og Fjordane fylkeskommune er engasjert i petroleumsvirksomheten, og aktivitetene knyttet til Fjord Base utgjør en sentral del av dette engasjementet (og var lokalt en naturlig del av et vertskap sammen med Næringshagen Fram Flora og Maritimt Nettverk). Fylkeskommunen har organisert et petroleumsråd og følger opp viktige saker mot myndighetene og bidrar til nettverk og annen kontaktskapende virksomhet. Effekten av velfungerende nettverk ble fremhevet som viktig. Ofte søker en å gjennomføre et møte med et politisk formøte, en faglig del og en sosial del i denne rekkefølgen. Viktigheten av at Fjord Base får støtte til være knutepunktet i petroleums-miljøet i fylket ble fremhevet. Aktuelt nå er; sitat fra Firdaposten : «Om nokre år kan ein ha eit bilete der Mongstad blir hovudbase for forsyning, CCB på Ågotnes tek føringa på subsea-aktivitet - og Florø får ansvaret for røyrlagring og røyrhandtering. I så fall kan dette bety tap av over 200 arbeidsplassar.» Dette engasjerer regionen siden man frykter tap av arbeidsplasser, tap av funksjonsbredde og tap av kompetanse. Dersom dette blir en realitet vil Florø som baseby få sterkt svekka konkurransekraft siden Statoil står for hovedvolumet på basen. Et evt. bortfall av denne karakter vil skyve leverandører fra Florø, og begrense muligheten for nye til å etablere seg. Florø som baseby vil ikke bli attraktiv for nye utbygginger som Wintershall/Skarfjell, Total/Garantiana, Suncor/Beta, RWE-Dea/Titan, VNG/Agat, Statoil/Peon og Eni/Afrodite. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønsker seg tydelige forventninger om ressursnære ringvirkninger hos myndigheter og politikere. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil arbeide for å holde konsesjonskrav i hevd, redusere usikkerhet, og gi incentiv til investeringer, utvikling og vekst. Ingeniørstudium i undervannsteknologi i Florø Presentasjon ved Trond Strømgren, prosjektleder Florø, Høyskolen i Bergen Styringsgruppen for prosjeket har bestått av HiB, FMC Technologies, Fram Flora, Folkeuniversitetet Vestlandet, NCE Subsea og Flora kommune. Målet er: «Etablere bachelor ingeniørutdanning, Undervassteknologi drift og vedlikehald, i Florø for minimum 30 studentar med studiestart hausten 2013 der Høgskulen i Bergen er fag- og studieansvarleg» I prinsippet kan studenter fra hele landet søke, men prosjektet har spesielt sett på fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romdal som «hjemmemarked». Rekrutteringsbase fra S&Fj antas å være 150 elever + 50 med forkurs. Fra M&R 360 elever + 80 til 90 med forkurs i sum 650 potensielle lokale/regionale søkerkandidater årlig. Tallene så langt viser at ca. 70 studenter har søkt hvorav ca. 40 fra Sogn og Fjordane. Møte med Stein Kvalsund Maritimt nettverk, Jan Tore Bøe Framflora Næringshage og Lone Bareksten - Framflora Næringshage Inkubator Viktig at man fra aktørene i fylket ikke signaliserer andre basealternativ i regionen. Lokomotiveffekten er viktig - Florø må få utvikle seg til å ta flere og større oppgaver til beste for miljøet i regionen og fylket. Har brukt mye innsats på å etablere en forståelse for at aktivitet avler aktivitet og således unngå fragmentering av kompetanse og kapasitet. I prosesser er de avgjørende

8 viktig at man er tidlig ute og er godt informert om saker, utspill og interesser av vital karakter. Miljøet bruker mye ressurser på dette. Viktig suksessfaktor over tid at man holder tak i det strategiske arbeidet fra Florø. Samarbeidet med fylkeskommunen fungerer meget bra. Flyplass og lufttrafikktilbud har vært og er meget viktig for basebyens utvikling. Man ser overhode ikke for seg en nedbygging/nedlegging av lufthavnen som følge av strukturharmonisering ift. Førde o.a. En viss lokal bekymring var å spore knyttet til Widerøes monopol etter siste anbudsrunde. Lokalt mener man å se en betydelig økning i billettprisene og mindre billigbilletter. Trafikken har de siste årene vært sterkt økende. Hoveddrivere er baserelatert trafikk (heli, fartøy og industri) og industrivirksomheten Westcon Yard Florø (tidl. STX). Framflora eier og driver Inkubatoren, og Lone Bareksten er ansvarlig. Statoil og GdF er både eiere i Framflora og medlem i Maritim Forening. I Maritim Forening søker man å knytte til seg bedrifter fra Årdal, Førde etc. som medlemmer. Nå arbeides det med å utvikle en strategi «Supply Chain Florø». VG skolestrukturen i fylket er i endring. Ca. 45 min. kjøretur til Førde, 3,5 timer kjøretur til Årdal. Flyplasstrukturen i endring (betydelig økt trafikk siste år). Sannsynligvis for mange flyplasser i fylket på sikt. Besøk ved Kystmuseets Oljemuseeum Snorreankrene er et opplevelsesenter i sin tid finansiert med støtte fra av Saga Petroleum. Senere er ulik moduler knyttet til. Vi fikk se og oppleve en petro-geologisk montasje som lærearena for økt forståelse av oppstrøms oljevirksomhet. GdF har bidratt med en fin modell av Gjøa plattformen i en egen avdeling. Og så hadde museet et nødevakueringsrom. Besøkende får forsøke å finne veien over/under hindre gjennom en labyrint i stummende mørke. En av de eldre mannspersonene fra besøksgruppen kom gjennom labyrinten på tiden 1:15, noe som visstnok var en forbausende bra tid.

9 Westcon Yards Presentasjon ved Knut Eikeland Westcon Yards har virksomhet i Ølen, Florø, Karmsund og Helgeland (Langset). Verftets historie er slik; 1992, Kværner Florø , Kleven Florø , Aker Yards Florø , STX Norway Florø og nå i 2012 Westcon Yard Florø. Det er (ingeniører) ansatte i Florø samt 80 (ingeniører) i Szczecin Polen. Det satses på å bygge opp verftet til å ta oppdrag innen riggvedlikehold. Det ventes en kjempeboom innen riggvedlikehold i Akkurat nå bygger verftet et av verdens største rørleggingsfartøy med evne til å legge rør av opp til 24 tommer på 3000 meter vanndyp. Technip er oppdragsgiver, og fartøyet «Deep Energy» er 194,5 m langt, 31 m bredt, har 140 lugarer, gjør 20 knop, genererer selv 25 MW power, har DP3 system, dødvekten er tonn og nyttelasten (rørkveiler) er 2 x 2000 tonn.

10 Annet Det har tidligere, for ca. 1,5 år siden, vært en delegasjon fra Nordland/Helgeland på besøk; Nordland fylkeskommune, Alstahaug kommune og Coastbase Nordland. VG skole i Florø vil starte linje for Brønnteknikk fom. høsten Gjensidig ønske om å utvikle kontakt og plattform for samarbeid på tema av felles interesse for basebyene og fellesprosjekter hos bedriftene. Mulig tema kan være fellesprosjekt for innsalg mot operatører. Reiseapport utarbeides og relevante innspill i høring/ku sammenheng omdeles. Vi bodde på Quality (meget god oppfølging mhp. pre-bokking etc) og hadde middagsarrangmentet på et meget bra spisested / pub sentralt i Florø kalt Hjørevikkroa. Kan virkelig anbefales. ooooo S.sjøen, Eirik F. Hansen

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Sogn og Fjordane mot 2030

Sogn og Fjordane mot 2030 Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane mot 2030 Foto: Harald M Valderhaug Utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet RAPPORT 20.1.2013 Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune Rapport nr.:

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011 SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no S I V A b e r e t t e r 2 0 1 1 SIVA beretter 2011 MILJØMERKET Innhold Forord 4 5 Trond Giske, nærings- og

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND Forutsetninger for et konkurransedyktig alternativ Torger Lofthus 14. Desember 2011 INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN... 3 INNLEDNING... 4 KJENNETEGN VED MARKEDET FOR RIGGVEDLIKEHOLD...

Detaljer

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ:

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: TEMA TROMSØ SOM HUB I NORD 1 2 3 4 TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: HUB i nord Ved å komplettere Tromsøs eksisterende tilbud, kan nordnorsk næringsliv skape den komplette HUB i nord for offshorerelatert

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB

Brobygging og nyskapning. StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB. 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien. Industrivernøvelse på CCB Coast Center Base NR 2 - Årgang 16 DESEMBER 2008 StatoilHydro initierer Grønn Forsyning på CCB 4 fremtidsscenarier for subseaindustrien Industrivernøvelse på CCB Helgelandsbase på flyttefot Brobygging

Detaljer