Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid"

Transkript

1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunens omsorgsplan Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Åpent møte om fremtidens helse- og velferdstjenester 16. april 2015 Nes kommune

2 Dialog og medvirkning Åpne møter som arena for informasjonsdeling og dialog der innbyggere gis mulighet til medvirkning i omstillings- og utviklingsarbeidet Åpne møter med ulike temaer Informasjon på innbyggerportal og tilbakemeldingsfunksjon https://www.nes-ak.kommune.no

3 Fremtidsbildet NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg "Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag Kåre Hagen

4 Kommuneplanens samfunnsdel Om bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» Kommuneplanen skal legge til rette for at kommunen kan vokse på en bærekraftig måte Om helse og omsorg «Morgendagens omsorgstjeneste i Nes skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv»

5 Kommuneplanens samfunnsdel Mål og strategier

6 Omsorgsplan Hovedmål og grunntanke «Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp, ut fra prinsippet om «beste effektive omsorgsnivå» (BEON) med respekt for den enkeltes rett til medvirkning» For å oppnå dette skal utøverne av pleie- og omsorgstjenestene ha: Et forebyggende og helsefremmende perspektiv som grunnholdning. Det betyr at målet for tiltakene som settes inn overfor den enkelte brukeren skal være læring og mestring av egen livssituasjon så langt det er mulig. Mestringsperspektivet

7 Sentrale virkemidler Nødvendig og riktig kompetanse hos tjenesteyterne Fokus på forebygging Et godt utbygd dagtilbud En styrket hjemmetjeneste Omsorgsboliger (med heldøgns bemanning) Kort- og langtidsplasser i sykehjem Et godt og omfattende samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

8 Omsorgsplanens visjon og mål Visjon Rett hjelp til rett tid Mål for kommunalområdet helse og velferd Brukerne gis forsvarlige tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter Tjenestene gis i forhold til BEON-prinsippet Virksomhetene har attraktive arbeidsplasser som virker rekrutterende på kvalifisert arbeidskraft Ledere og medarbeidere skal medvirke til kontinuerlig HMS arbeid, for å skape et godt arbeidsmiljø fysisk og psykisk

9 Bakgrunn for valg av strategi Forventninger i befolkningen Brukerstyring og brukerkompetanse Forebygging og tidliginnsats Rehabilitering, mestring og ressursfokus Samhandling og pasientforløp Demografiske framskrivninger

10 Hvordan realisere strategiene MESTRINGSPERSPEKTIVET BEON-prinsippet Omfordeling Økt fokus på helsefremmende virksomhet, forebygging og rehabilitering Tjenesteinnovasjon Kompetanse

11 Status Omsorgsplansprosjekt Strategisk kompetanseplan for styrt kompetanseplanlegging Utvikling av systematisk samarbeid med fastlegene Utvikling av tilbudet ved Runnitunet på dagtid (åpner 20. april) Nedbygging av institusjonsplasser for omfordeling av ressurser Dreining i tjenestene antall tildelte langtidsopphold redusert og antall tildelte korttidsopphold økt i samsvar med nasjonal utvikling Flere skrives ut fra sykehus direkte til eget hjem Økte ressurser til fysio/ergo og friskliv Etablering av hverdagsrehabilitering Økte ressurser til dagtilbudene for eldre Etablering av «Leirvegen bosenter» som første botilbud med heldøgns bemanning i hjemmetjenesten

12 Omstillingsprosjektet Prosjektoppdraget Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Legge til rette for gjennomføring av utviklingstiltak for å forberede kommunalområdet på kommende vekst og en fremtidig moderne helse- og omsorgstjeneste basert på BEON-prinsippet Bidra til å bringe sentrale tjenester i kommunalområdet Helse og velferd i økonomisk balanse og med implementering av varige driftstilpasninger og aktivitetsreduksjoner for kostnadstilpasning i perioden Innebærer en operasjonalisering av Omsorgsplan , Rett hjelp til rett tid

13 Utfordringsbildet i kommunalområdet Kommunalområdet har betydelige utfordringer knyttet til: Oppfølging av samhandlingsreformen og å begrense veksten i kostnader som følge av oppgaveoverføring og kapasitetsutfordringer Oppfølging og gjennomføring av sentrale strategier i kommunens omsorgsplan som skal skje gjennom omfordeling uten betydelig vekst i kostnader Ressurskrevende enkelttiltak Tilpasning av endrede driftsforutsetninger i institusjonstjenesten avvikling og overføring av plasser til ett sykehjem, og endrede bemanningsløsninger Å gjennomføre omfordeling av ressurser fra institusjonsdrift til økt ressursbruk på hjemmetjenester Å øke utnyttelsesgraden i hjemmetjenesten

14 Nes kommunes utfordringsbilde, også videre fremover Lavere skatteinngang og et inntektsnivå i 2014 som er 7,8 % lavere enn landsgjennomsnittet Behovet for pleie og omsorgstjenester i 2014 er 5,5 % lavere enn landsgjennomsnittet, jf. kriteriesettet for rammetilskuddet til KMD Nes kommune driver pleie- og omsorgstjenester dyrere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 7 20,1 mill. kroner i 2013 økt til 23,9 mill. kroner i 2014

15 Kroner pr. innbygger Beregning av kostnader pr. innbygger korrigert for behov «sammenligne epler og epler» Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KMDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 0 Nes14 Kongsv inger1 4 Eidsvol l14 Løten1 4 Hurum 14 Stjørda l14 Vestby 14 Grupp e Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov

16 Kroner Høy andel av kostnadene til institusjonstilbud = Nes har ikke klart å vri tjenestene til mer hjemmebasert omsorg Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie- og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet (trukket fra utgifter i hj. tj.) Nes14 Kongs vinger 14 Boligtilbud i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Eidsvo ll14 Løten1 4 Hurum 14 Stjørd al14 Vestby 14 Grupp e 0714

17 «Rimeligere» kommuner har høyere dekningsgrad på heldøgns tilbud enn Nes Andel institusjonsplasser og beboere i bolig med heldøgns bemanning i prosent av befolkningen ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Nes14 Kongsvi nger14 Eidsvoll 14 Løten14 Hurum1 4 Stjørdal 14 Vestby1 4 Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 1,7 8,2 13,0 3,6 19,0 29,1 3,5 8,8 Plasser i institusjoner 23,3 17,3 18,8 23,8 7,5 7,0 19,5 17,2 Gruppe 0714

18 Framskrivningsprognose antall innbyggere over 67 år fram mot 2040

19

20 Hovedgrep i omstillingene 1. Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring 2. Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger 3. Opprettholde dagens dekningsgrad ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for langtidsopphold og heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år

21 Vri ressursene fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring Hovedstrategien i Omsorgsplan Rett hjelp til rett tid Hjemmetjenester er grunnpilaren i framtidens helse- og omsorgstjenester Dreiningen er tråd med statlige føringer og intensjonen i Samhandlingsreformen Økt satsing på tidlig innsats og hverdagsrehabilitering sikre at innbyggerne i Nes kan leve lengst mulig i eget hjem (strategi i kommuneplanens samfunnsdel ) Redusere antallet institusjonsplasser for å gjennomføre omfordelingen av ressurser og nødvendig aktivitetstilpasning til økonomiske rammer Tilpasse Nes sykehjem til fremtidens behov for spesialplasser og korttidsplasser og dreie hovedfunksjonen fra botilbud til behandlings- og opptreningstilbud med økt andel korttidsplasser og gjennomstrømning

22 Samlokaliseringstiltak og stordriftsløsninger Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter er sentrale virkemidler: for å møte fremtidig vekst og behov for å utnytte kapasitet og skape synergier for i større grad sikre kostnadseffektive og økonomisk bærekraftige tjenester Sammenhengen mellom utviklingen i kostnader og produksjon Agenda Kaupangs arbeid med turnusgrupper og størrelse på enheter i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg, viser at antall ansatte pr bruker faller når størrelsen på grunnenheten øker stordriftsfordeler og fordeling av ugunstig arbeidstid (helg og natt) på flere ansatte

23 Helse- og velferdssenter samlokalisert med omsorgsboliger Samle store tjenester med tilknyttede aktivitets- og servicefunksjoner og egnede boenheter (med heldøgns bemanning): Administrasjon til hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten, og evt. ergo/fysio, psykiatri- og rustjenesten Dag- og aktivitetstilbud for alle tjenestene Hjelpemiddellager Servicesenter for velferdsteknologi Kafetilbud Etc. (for eksempel samarbeid med frivillig sektor) Stort nok til å huse flere ulike aktiviteter i tillegg til administrasjonslokaler (kontorer og møterom) Avgjørende at det er samlokalisert med første byggetrinn av omsorgsboligene (samdrift og stordriftsfordeler)

24 Opprettholde dagens dekningsgrad (17 % som måltall) ved å utvikle en boligstrategi som ser framtidig behov for langtidsopphold og heldøgns bemannede boliger samlet for innbyggere over 80 år Beregnet behov for 336 heldøgns bemannede omsorgsplasser/boliger i 2040 dersom dekningsgrad på 17 % skal opprettholdes Må planlegge og utvikle alternativer til langtidsopphold i institusjon Boligstrategi som ser institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning i sammenheng/som en ressurs Dialogmøte/markedsdialog om helse- og velferdssenter samlokalisert med 48 omsorgsboliger med heldøgns bemanning beregnet behov i 2016 Beregnet behov for totalt 493 differensierte botilbud i 2040 dersom dekningsgrad botilbud over 80 år på 25 % skal opprettholdes

25 Dekningsgrad Nes kommune Strategisk utvikling og differensiering av samlet antall plasser/boenheter for eldre over 80 år i Nes fra 2014 til 2040 i forhold til å sikre en dekningsgrad på ca. 25% av andel innbyggere 80 år og eldre fra % 25% 20% 15% 10% 5% 0% plasser i institusjon (2015) 16,58 % 13,62 % 13,27 % 12,92 % 12,00 % 9,60 % 7,41 % 6,40 % 5,32 % Planlagt dekningsgrad heldøgnsbemannede botilbud 16,58 % 16,20 % 21,94 % 21,37 % 19,84 % 20,31 % 19,37 % 19,69 % 17,18 % Samlet dekningsgrad differensiert botilbud over 80 år 23,96 % 23,52 % 29,21 % 28,45 % 26,41 % 25,58 % 23,43 % 24,68 % 25,20 %

26 Øvrige prioriterte fokusområder i økonomiplanperioden Avklare forventet tjenestenivå for innbyggerne i Nes kommune Tydelige tildelingskriterier og kvalitetsstandarder bør vedtas og innføres Avklare og styrke Tildelingsenhetens rolle som myndighetsutøver, herunder hensiktsmessig organisering, kapasitet og kompetanse Utvikle bemanningsløsninger og turnusplaner som er tilpasset robuste fagmiljøer og stordriftsløsninger, samt møte behovet for brukerorienterte tjenester

27 Hvorfor gjør vi dette? Fleksible og effektive tjenester som ser ressursutnyttelse i sammenheng og på tvers av enhetene Større grad av forutsigbarhet og kontinuitet i driftsplanlegging Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet (kvalitet) Økt grad av medarbeiderinvolvering og medarbeidertilfredshet God økonomiforståelse og styring Håndtere vekst med begrenset økning i økonomiske rammer

28 Neste åpne møte på «Hva er viktig for deg-dagen» Torsdag 4. juni kl 19:00-21:00 Tema: Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring

29 Våg å tenke nytt om «Rett hjelp til rett tid» Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet RÅDMANN Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet Speilmelding 2030 19. mai 2015 Hvilke utviklingstrekk frem mot

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer