Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frøavl. Foto: Lars T. Havstad"

Transkript

1 Frøavl Foto: Lars T. Havstad

2 284 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Etablering av økologisk engsvingelfrøeng TRYGVE S. AAMLID 1, ANNE A. STEENSOHN 1, ÅGE SUSORT 1, ÅSMUND B. ERØY 1, OVE HETLAND 1 OG LARS OLAV BREIVIK 2 1 Bioforsk Øst, 2 forsøksring Innledning Frøavlingene av engsvingel i økologisk landbruk er små og ujamne, særlig i første engår. I motsetning til for timotei hjelper det ikke å blande inn jordkløver eller aleksandrinekløver ved såing, da engsvingelen i liten grad klarer å utnytte nitrogenet og plassen som frigjøres når disse belgvekstene dør (Aamlid og Bysveen 2005). Årsaken til det lave avlingsnivået ligger ofte i mangelfull etablering. Mange har erfart at såing av engsvingel med såaggregat på ugrasharva gir dårlig resultat (Aamlid 2005). For at ikke ugraset skal ta overhånd er det vanlig å etablere økologisk frøeng uten dekkvekst. Fra konvensjonelle frøavlsforsøk vet vi imidlertid at engsvingel hemmes mer av dekkveksten enn timotei og at tilførsel av lettløselig nitrogen like etter korntresking er avgjørende for god frøavling i første engår. Tidlig høsting av dekkveksten (eks. grønnfôr), eller bruk av åpne dekkvekster (eks. erter) er aktuelle tiltak for å øke avlingsnivået i første engår. Våren 2004 satte vi i gang en ny forsøksserie med alternative dekkvekster og gjenleggsmåter til økologisk engsvingelfrøeng. Forsøksplan og metoder Forsøka hadde to gjentak og ble anlagt etter følgende plan: Faktor 1: Såtid av engsvingelgjenlegget / Ugrasharving (storruter) A. Gjenlegget sådd samtidig med dekkveksten. Ingen ugrasharving. B. Gjenlegget sådd i forbindelse med tidlig ugrasharving, ei drøy uke etter såing av dekkveksten Faktor 2: Dekkvekst / gjødselregime (småruter) 1. Ingen dekkvekst. To avpussinger i løpet av gjenleggsåret. Avpussa materiale fjernes ikke. Gjøds- ling i vekstsesongen: 2 kg N/daa etter avpussing i slutten av juni og 3 kg N/daa etter avpussing i siste halvdel av august. 2. Gjenlegg i bygg, Annabell, såmengde 320 spiredyktige såkorn pr. m 2 = 16 kg/daa. Gjødsling i vekstsesongen: 2 kg N/daa ved begynnende strekning av bygget i første halvdel av juni og 3 kg N/daa like etter tresking av bygget. 3. Gjenlegg i vårhvete, Zebra, såmengde 570 spiredyktig såkorn pr. m 2 = 19 kg/daa. Gjødsling i vekstsesongen: 2 kg N/daa på hvetens flaggbladstadium og 3 kg N/daa like etter tresking av hveten. 4. Gjenlegg i grønnfôr (Felleskjøpets blanding : Thule + Julia + Bohatyr), såmengde 240 spiredyktig såkorn + 23 spiredyktige såerter pr. m 2 = 16 kg/ daa. Grønnfôret høstes ved begynnende blomstring av ertene. Gjødsling i vekstsesongen: 2 kg N/daa ved begynnende strekning av grønnfôret i første halvdel av juni. 5. Som ledd 4, men med tilleggsgjødsling med 3 kg N/daa like etter høsting av grønnfôret. 6. Gjenlegg i erter til modning, Integra, såmengde 70 spiredyktige såerter pr. m 2 = 23,5 kg/daa. Gjødsling i vekstsesongen: Ingen. 7. Som ledd 6 men med tilleggsgjødsling med 3 kg N/ daa etter tresking av ertene. De to første forsøka ble anlagt på og i Sandsvær,, i mai All gjødsel ble tilført som tørka fjørfegjødsel, Groplex Før såing ble begge felt grunngjødsla med 3 kg N/daa. Dermed skulle ikke den totale N-mengden i noen av ledda overstige 8 kg N/daa, som ifølge DEBIO er maksimumsgrensa for konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk landbruk. Ved begge såtider ble engsvingelen radsådd med forsøkssåmaskin og såmengde 700 g/ daa. Detaljer om forsøka framgår av tabell 1, mens bildene 1a og 1b viser forsøksfeltet i i hen-

3 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 285 holdsvis gjenleggsåret 2004 og engåret Etter planen skulle bygg, hvete og erter treskes etter hvert som de ble modne, og halmen skulle kuttes og tilbakeføres til forsøksrutene. Dette ble gjennomført på, men i ble alle tre arter treska samtidig 23. september, og halmen på disse rutene ble fjerna og gjødsla utbrakt 5. oktober. Feltet i avvek også fra forsøksplanen idet det første gjenlegget (ledd A) ikke ble sådd samtidig med dekkveksten, men fem dager seinere. Bilde 1. Forsøksfeltet i, a) 25. juni 2004 og b) 19. juli Rundt feltet sådde feltverten i 2004 engsvingel med bygg som dekkvekst. Dette gjenlegget var imidlertid mislykka, og våren 2005 ble det derfor sådd på nytt, denne gang med erter til modning som dekkvekst. Begge fotos: Trygve S. Aamlid. Tabell 1. Opplysninger om de to forsøksfelta Jordart Siltig lettleire Siltig lettleire 2004: Såing av dekkvekster 19. mai 12. mai Såing av engsvingel i ledd A 24. mai 12. mai Ugrasharving og såing av engsvingel i ledd B 2. juni 21. mai Overgjødsling av bygg og grønnfôr, ledd 2, 4, 5 1. juli 15. juni Overgjødsling av vårhvete ledd 3 9. juli 7. juli Første avpussing og overgjødsling av ruter uten dekkvekst 9. juli 7. juli Høsting av grønnfôr / høstgjødsling ledd 5 2. aug. 23. juli Tresking av bygg / høstgjødsling ledd sept. 1) 27. aug. Andre avpussing og høstgjødsling av ruter uten dekkvekst 23. sept. 2) 27. aug. Tresking av erter til modning / høstgjødsling ledd sept. 1) 6. sep. Tresking av vårhvete / høstgjødsling ledd sept. 1) 6. sep. 2005: Uttak av jordprøver til N-min analyse / vårgjødsling med 5 kg N/daa 9. mai 15. april Bedømming av tidlig legde 12. juli 30. juni Dato for frøtresking 29. juli 22. juli 1) Høstgjødsla 5. oktober 2) Ikke gjødsla etter andre avpussing.

4 286 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Resultater og diskusjon Gjenleggsåret Ugrasharving gav mindre avlinger av grønnfôr, bygg og hvete i begge felt (tabell 2). For erter var det ulike utslag i de to forsøka. Med unntak for grønnfôr på var effektene ikke signifikante, men det skyldes langt på vei at forsøka bare hadde to gjentak og at ugrasharving / ulike såtider ble utført på storruter. Resultatene samsvarer med tidligere norske forsøk hvor det like ofte er funnet avlingsreduksjon som avlingsgevinst ved blindharving eller harving på tidlig ettbladstadium i økologisk kornåker (Brandsæther et al. 2001, Fykse & Wærnhus 2003). Positive avlingsutslag for ugrasharving i korn skyldes ofte enten at det er svært mye ugras i feltene, eller at harvinga bryter skorpe, noe det ikke var behov for i våre forsøk. For s vedkommende kan det negative avlingsutslaget også skyldes at de ugrasharva rutene ble tromla på nytt både før og etter såinga for å skape et godt såbed og sikre at engsvingelfrøet fikk jordkontakt. Alt i alt ble det dermed tre ekstra kjøringer på de ugrasharva / seint sådde rutene sammenlikna med ruter der engsvingelen var sådd like etter dekkveksten. Den lave erteavlinga på skyldes dårlig spiring, muligens på grunn av for grunn såing (fugl spiste frøet?) Engsvingelgjenlegget på disse rutene fikk dermed nesten like mye lys som på kontrollrutene uten dekkvekst (bilde 2) men i motsetning til kontrollrutene ble det ikke foretatt noen avpussing før tresking av ertene sist i august. På ruter sådd med Felleskjøpets grønnfôrblanding var Thule bygg dominerende og tilslaget av erter dårlig. I begge felt utgjorde erter mindre enn 10 % av plantebestandet ved høsting av grønnfôret. I ble det ikke registrert dekningsprosenter ved vekstavslutning i gjenleggsåret. På var det på dette tidspunktet signifikant mindre ugras på ruter med erter til modning enn på ruter uten dekkvekst, mens ruter med korn og grønnfôr kom i en mellomstilling (figur 1a). De viktigste ugrasa var tunrapp, knereverumpe, kvitkløver, tiriltunge og alsikekløver, og forekomsten av disse var ikke påvirka av om det hadde vært ugrasharva eller ikke. Det var ikke balderbrå i feltet. Dekningsprosenten av engsvingel var jamt over bedre etter gjenlegg i bygg enn etter gjenlegg i hvete, og ved gjenlegg i grønnfôr eller erter var det en tendens til mer engsvingel på ruter som hadde fått et ekstra N-tilskudd etter høsting av dekkveksten. Bilde 2. Gjenlegg av engsvingel med erter som dekkkvekst. Foto: Trygve S. Aamlid. Tabell 2. Hovedeffekt av ugrasharving / såtid av gjenlegget på avling av ulike dekkvekster i 2004 Grønnfôr av bygg/ert kg tørrstoff/daa Bygg Annabell kg korn/daa Vårhvete Zebra kg korn/daa Erter Integra kg erter/daa Rel. Rel. Rel. Rel Uten ugrasharv. Med ugrasharv. P% >20 <5 8 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >

5 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 287 Første engår Om våren i første engår ble det tatt prøver til analyse av mineralnitrogen i jorda. Disse viste verdier rundt 0.5 kg N/daa i matjordlaget (tabell 3). I var det signifikant mer nitrogen i jorda der det hadde vært gjenlegg i bygg eller hvete (0.5 kg N/ daa) enn der gjenlegget var sådd uten dekkvekst (0.3 kg N/daa; data ikke vist i tabell). Dette kan forklares ved at den siste gjødslinga på ruter uten dekkvekst ble utelatt i dette feltet (fotnote 2 i tabell 1), og det kan dessuten være at engsvingelplantene etter gjenlegg i bygg eller hvete hadde mindre rotsystem og derfor tok opp mindre nitrogen enn ved gjenlegg i reinbestand. Forskjellen gikk ikke igjen på, og den er uansett for liten til å ha praktisk betydning. Det er imidlertid verdt å merke seg at erter ikke førte til mer nitrogen i jorda enn de andre dekkvekstene. På ble det ved blomstring av engsvingelen, på samme måte som høsten før, bedømt plantedekke på de ulike rutene (figur 1b). De dominerende ugrasa var fortsatt belgplanter som kvitkløver, alsikekløver, tiriltunge, og fuglevikke, og det var fremdeles en tendens til mer ugras på ruter som var lagt igjen uten dekkvekst enn på ruter som var lagt igjen med dekkvekst. Heldigvis var den store andelen bar jord foregående høst (figur 1a) stort sett spist opp av engsvingel, ikke av ugras. Fram mot tresking utviklet det seg moderat med legde i begge forsøksfelt. På var det ved tresking en tendens til mer legde på ruter uten ugrasharving enn på ruter der såinga av engsvingel hadde vært utsatt til etter ugrasharvinga (tabell 3). Avlingsnivået i begge felt var om lag 50 kg/daa, som er akseptabelt for økologisk førsteårseng av eng- svingel. I og i middel for to felt var det en klar tendens til at såing samtidig med dekkveksten gav større frøavling enn om såinga var utsatt på grunn av ugrasharving. Forskjellen mellom ulike dekkvekster var signifikant bare på, og da slik at avlingene gjennomgående var størst etter gjenlegg i grønnfôr og minst etter gjenlegg i bygg og hvete til modning, mens gjenlegg i erter og gjenlegg uten dekkvekst kom i en mellomstilling (tabell 3). Den lave frøavlinga på ruter uten dekkvekst i kan delvis skyldes mangel på gjødsling etter siste avpussing. På var det en tendens (P %=13) til samspill mellom de to forsøksfaktorene (figur 2). Utsatt såing hadde liten betydning på ruter uten dekkvekst, men gav henholdsvis 10 og 18 % avlingsreduksjon ved gjenlegg i bygg og vårhvete. Ved gjenlegg i grønnfôr og erter ble den negative effekten av ugrasharving / utsatt såing kompensert av ekstra N-gjødsling etter høsting. For å få et bedre bilde av ugrassituasjonen ble frø fra begge felt rensa forsiktig, uten bruk av triør. Tabell 3 viser tendenser at forsinka såing/ugrasharving og gjenlegg i vårhvete økte avrensprosenten sammenlikna med andre ledd. Etter rensing var frøet fra praktisk talt helt reint (renhetsprosent >99.5), men i frøet fra var det en del ugrasfrø, i første rekke av kvitkløver og tiriltunge. I praksis vil disse lett kunne renses ut på triør, men tabell 3 bekrefter likevel det visuelle inntrykket fra feltet (figur 1), nemlig at disse ugrasa gjorde minst av seg på ruter uten ugrasharving og på ruter med gjenlegg i erter med ekstra N-gjødsling etter tresking. Resultatene er i samsvar med tidligere forsøksserie der ugrasharving og utsatt såing av gjenlegget Fordeling, % a) Oktober 2004 Fordeling, % b) Juli 2005 Uten dekkv. Bygg Vårhvete Grønnfôr Grønnfor +N Erter Erter +N Uten dekkv. Bygg Vårhvete Grønnfôr Grønnfor +N Erter Erter +N Engsv. Bar jord Ugras Figur 1. Dekningsprosent av engsvingel, bar jord og ugras i a) oktober 2004 og b) juli 2005 i feltet på.

6 288 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Tabell 3. Hovedeffekter av ugrasharving / såtid av gjenlegget og dekkvekst / ekstra N-gjødsling på frøavling (korrigert til 100% renhet og 12% vann) og andre plantekarakterer i økologisk engsvingelfrøeng, Legdeprosent ved høsting og ugrasinnhold i forrensa frø ble bare bestemt på, ellers er karakterene middel av to felt N-min kg N / daa Rel Ved blomstr. Ved høsting Frøavling, kg/daa Prosent legde Frøstengler pr. m 2 Avrens % Dekn. av kløver og andre ugras, % % ugras i forrensa frø Ugrasharving / Såtid av gjenlegget Uten ugrasharv Med ugrasharv P% >20 8 >20 9 >20 13 >20 16 >20-1) Dekkvekst / ekstra N-gjødsling Ingen Bygg Annabell Vårhvete Zebra Grønnfôr Grønnfôr + N Erter Erter + N P% >20 >20 <5 >20 - >20 >20 >20 18 >20-1) LSD 5% ) Renhetsanalyser ble gjennomført i leddvise prøver, og statistiske analyser var derfor ikke mulig Frøavling, kg/daa Uten dekkv. Bygg Vårhvete Grønnfôr Grønnfôr + N Erter Erter + N Tidlig såing av engsvingel like etter dekkvekst Forsinka såing av engsvingel etter blindharving Figur 2. Virkning av ugrasharving / såtidspunkt og ulike dekkvekster på frøavling (korrigert til 100% renhet, 14% vann) i feltet på.

7 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Bruttointekt minus gjødselkostnader Uten dekkv. Bygg Vårhvete Grønnfôr Grønnfôr + N Erter Erter + N Gjenleggsåret Engåret Figur 3. Inntekt (salgsinntekt kostnader til gjødsel og såkorn) i gjenleggsår + første engår etter gjenlegg i ulike dekkvekster. av ruter med og uten ugrasharving i to felt (oransje felt for leddet uten dekkvekst = grønngjødslingstilskott - gjødselkostnad). førte til større problemer med kvitkløver i første års frøeng av timotei (Aamlid 2000). I sistnevnte forsøk var det også moderat forekomst av balderbrå, og det var en tendens til at ugrasharving virket mot sin hensikt også mot dette ugraset. Økonomi På grunnlag av avlingstalla i tabellene 2 og 3 er det i figur 3 gjort en enkel beregning av lønnsomheten ved gjenlegg av økologisk engsvingelfrøeng med ulike dekkvekster. Inklusive øko-tillegg på kr 0,50 pr. kg for bygg og erter og 55 % for frø av engsvingel er det regnet oppgjørspriser på kr 2.30, kr 2.90, og kr pr. kg for henholdsvis bygg, erter og engsvingelfrø. For mathvete er det for tida ikke noe øko-tillegg, så her har vi brukt målprisen på kr 2.12 pr. kg. Verdien av grønnfôret er satt til kr 1,00 pr. kg tørrstoff, og for leddet uten dekkvekst er det lagt inn et grønngjødslingstilskott på kr 550 pr. daa. Bortsett fra en såkornkostnad tilsvarende to ganger kornprisen og en gjødselkostnad på 30 kr pr. kg N i Groplex er det ikke gjort fratrekk for innsatsfaktorer. Ut fra disse forutsetningene viser figuren at gjenlegg i bygg gav best lønnsomhet, mest fordi byggav- linga var så god i forhold til avlinga av hvete og erter. Merutbyttet i forhold til alternativene med erter eller alternativet med grønnfôr med ekstra N-gjødsling var imidlertid lite og kan fort endre seg når vi får data fra flere forsøksfelt. Kornavlingene i økologisk landbruk er som kjent ustabile, ikke minst av bygg. I 2005 ble det anlagt tre nye forsøk i denne serien, slik at det i 2006 skal høstes tre felt i første engår og to felt i andre engår. Konklusjon Forsøksserien er i startfasen, og følgende konklusjoner må derfor betraktes som foreløpige: Ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng bør en så gjenlegget samtidig med / like etter dekkveksten og heller kutte ut ugrasharvinga. I middel for to forsøk i 2004/05 gav ni dagers utsettelse av såinga på grunn av blindharving henholdsvis 15, 20, 13 og 5 % reduksjon i første års frøavling ved gjenlegg i bygg, vårhvete, grønnfôr av bygg/erter og erter til modning. Ugrasharving førte til større problemer med ugras (særlig kvitkløver) i engåret,

8 290 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) og gav heller ikke større dekkvekstavling i gjenleggsåret. Såing av engsvingelgjenlegg med såaggregat på ugrasharva kan i praksis gi enda dårligere resultat enn det vi oppnådde ved bruk av forsøkssåmaskin i disse forsøka. Vårsåing av engsvingelfrøeng uten dekkvekst og med to gangers avpussing uten fjerning av plantematerialet i gjenleggsåret gav ikke større frøavling enn gjenlegg i bygg, hvete, grønnfôr eller erter. Såing uten dekkvekst førte til mer problemer med tunrapp i gjenleggsfasen og økt konkurranse fra kvitkløver og andre belgvekster i engåret. Gjenlegg i grønnfôr (tidlig høsting) eller erter til modning gav mye lys til engsvingelplantene i gjenleggsåret, men nitrogenforsyninga ble ikke bedre enn ved gjenlegg i bygg eller hvete. Ved gjenlegg i grønnfôr av bygg/erter eller erter til modning er det derfor nødvendig å høstgjødsle gjenlegget, på samme måte som ved gjenlegg i korn. Litteratur Brandsæther, L.O., H. Fykse & K. Wærnhus Ugrasbekjempelse ved hjelp av forebyggende tiltak og harving i økologisk korndyrking. Grønn forskning 1/2001: Fykse, H. & K. Wærnhus Mekanisk og kjemisk bekjemping av frøugras i vårkorn. Resultat av eit femårig feltforsøk. Grønn kunnskap 7 (2): Aamlid, T.S Såmengder av dekkvekst og ugrasharving/såtidspunkt ved gjenlegg av økologisk frøeng. Grønn forskning nr 1/2000: Aamlid, T.S Kjersti og Kristian Narum, Stange: Konvensjonell gris og økologisk korn og frø. Norsk frøavlsnytt 10(1): 6-7. Aamlid, T.S. & K. Bysveen Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår. I: Bakkegard, M. Jordog plantekultur Grønn kunnskap 9(1):

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid Økologisk Frøavl Foto: Trygve S. Aamlid 228 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved økologisk frøavl av engsvingel TRYGVE S. AAMLID 1, STEIN JØRGENSEN 2, LARS

Detaljer

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng 210 Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1, John I. Øverland 2, Åge Susort 1 & Ove Hetland 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken

Detaljer

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng 189 Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Trygve S. Aamlid 1, Trond Gunnarstorp 2, Åge Susort 3 og Anne A. Steensohn 3 1 Bioforsk Miljø, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3

Detaljer

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng 155 Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1, Per O. Lindemark 2 & Stein Jørgensen 3 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3 Hedmark

Detaljer

Tjukk eller tynn kornåker som dekkvekst ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Tjukk eller tynn kornåker som dekkvekst ved gjenlegg av rødkløverfrøeng 184 Tjukk eller tynn kornåker som dekkvekst ved gjenlegg av frøeng Trygve S. Aamlid 1, Per Ove Lindemark 2, Åge Susort 1 & Anne A. Steensohn 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng 177 Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1 & John I. Øverland 2 1 Bioforsk Øst, 1 Norsk Landbruksrådgiving Viken lars.havstad@bioforsk.no Innledning

Detaljer

Behandling av frøhalm, stubb og gjenvekst i frøeng av Klett rødsvingel

Behandling av frøhalm, stubb og gjenvekst i frøeng av Klett rødsvingel T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 305 Behandling av frøhalm, stubb og gjenvekst i frøeng av Klett rødsvingel Trygve S. Aamlid 1), Stein Kise 2), Åge Susort 1) & Anne A. Steensohn 1) / trygve.aamlid@planteforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 191 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 192 Havstad, L.T & Lindemark, P.O. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Bør timoteigjenlegget nitrogengjødsles om høsten? Lars T.

Detaljer

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel 396 T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel Trygve S. Aamlid 1), Magne Heddan 2), Anne

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Etablering

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Etablering Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 205 Etablering Foto: Trygve S. Aamlid 206 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Såmetode og såmengde ved etablering av gjenlegg av økologisk rødkløverfrøeng

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår

Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår 240 L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår Lars T. Havstad 1), Per Ove Lindemark 2) & Stein Kise 3) / lars.havstad@planteforsk.no

Detaljer

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av rødsvingelog engsvingelfrøeng

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av rødsvingelog engsvingelfrøeng Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) 163 Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av rødsvingelog engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1), Per O. Lindemark 2), Anne A. Steensohn 1)

Detaljer

Etablering. Dekkvekst og plantetetthet. av kvitkløverfrøeng. Resultater fra gjenleggsåret

Etablering. Dekkvekst og plantetetthet. av kvitkløverfrøeng. Resultater fra gjenleggsåret Etablering Dekkvekst og plantetetthet ved etablering av kvitkløverfrøeng Trygve S. Aamlid, Åge Susort, Anne A. Steensohn og Gunhild Hommen, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik. Oddbjørn

Detaljer

Etablering og gjødsling

Etablering og gjødsling Jord- og Plantekultur 9 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 167 Etablering og gjødsling Foto: Lars T. Havstad 168 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 4 (1) Gjødsling til timoteifrøeng om høsten i gjenleggsåret

Detaljer

Gjødsling, vekstregulering og plantevern

Gjødsling, vekstregulering og plantevern Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 195 Gjødsling, vekstregulering og plantevern Foto: Trygve S. Aamlid 196 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Ulike strategier for N-gjødsling

Detaljer

Etablering. Foto: Ragnar Eltun

Etablering. Foto: Ragnar Eltun Etablering Foto: Ragnar Eltun 114 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Vurdering av ulike sorter av bygg og vårhvete som dekkvekst i gjenlegg til engsvingelfrøeng LARS T. HAVSTAD 1, PER O. LINDEMARK

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) Økologisk engfrøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) Økologisk engfrøavl. Foto: Lars T. Havstad 142 Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) Økologisk engfrøavl Foto: Lars T. Havstad Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 3 (2) 143 Første engår til grønngjødsling eller fôrproduksjon ved

Detaljer

Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår

Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår 386 T. S. Aamlid & K. Bysveen / Grønn kunnskap 9 (1) Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår Trygve S. Aamlid 1) & Kari Bysveen 2) / trygve.aamlid@planteforsk.no

Detaljer

Avpussing og høstgjødsling i engkveinfrøeng

Avpussing og høstgjødsling i engkveinfrøeng 246 Aamlid, T.S. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Avpussing og høstgjødsling i engkveinfrøeng Trygve S. Aamlid 1, Åge Susort 2, Anne A. Steensohn 2, Ove Hetland 2 & Trond Pettersen 1 1 NIBIO Grøntanlegg og Miljøteknologi,

Detaljer

Etablering og gjødsling

Etablering og gjødsling Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) 97 Etablering og gjødsling Foto: Lars H. Hustveit 98 Lars T. Havstad & Stein Jørgensen / Bioforsk FOKUS 3 (2) Valg av dekkvekst ved gjenlegg til engsvingelfrøeng

Detaljer

Dekkvekst, plantetetthet og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Dekkvekst, plantetetthet og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Aamlid, T.S. et al. / Bioforsk FOKUS 9 () 27 Dekkvekst, plantetetthet og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Trygve S. Aamlid, Trond Gunnarstorp 2, Åge Susort og Anne A. Steensohn Bioforsk

Detaljer

Førsteårseng av timotei og alsikekløver, Landvik Tidligere forsøksserier. Andreårseng. Etter såing av timotei og rødkløver

Førsteårseng av timotei og alsikekløver, Landvik Tidligere forsøksserier. Andreårseng. Etter såing av timotei og rødkløver Økologisk engfrøavl Erfaringer fra forsøk 1995-21 Utfordringer ved økologisk frøavl 1. Næringsforsyning 2. Ugras 3. Høsteteknikk Oppstart av nytt økofrøprosjekt Gjennestad, 28.jan. 29 Trygve S. Aamlid,

Detaljer

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel 226 L. T. Havstad & I. Øverland / Grønn kunnskap 9 (1) Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad 1) & John Ingar Øverland 2) / lars.havstad@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Etablering. Foto: John Ingard Øverland

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Etablering. Foto: John Ingard Øverland Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 149 Etablering Foto: John Ingard Øverland 150 Havstad, L.T. & Øverland, J.I. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Virkning av såmengde og etableringsmetode ved gjenlegg

Detaljer

Halmbehandling, avpussing og tynning

Halmbehandling, avpussing og tynning Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 275 Halmbehandling, avpussing og tynning Foto: Åge Susort 276 Aamlid, T.S. & Susort, Å. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Forsommerslått i frøeng av kvitkløver Trygve

Detaljer

Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp

Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp 178 Aamlid, T. S. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp Trygve S. Aamlid 1, Kirsten S. Tørresen 2, Åge Susort 3, Anne A. Steensohn 3

Detaljer

Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse

Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse Jord- og Plantekultur 216 / NIBIO BOK 2 (1) 189 Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse Foto: Lars T. Havstad 19 J. I. Øverland & L. T. Havstad / NIBIO BOK 2 (1) Gjødsling av frøeng av Lidar timotei

Detaljer

Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp

Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp 245 Soppsprøyting høst og vår ved frøavl av engrapp Trygve S. Aamlid 1, John Ingar Øverland 2, Anne A. Steensohn 1 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk landbruksrådgiving Viken trygve.aamlid@bioforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Vår- og høstbehandling

Vår- og høstbehandling Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 191 Vår- og høstbehandling Foto: John Ingar Øverland 192 Havstad, L.T et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Høstbehandling og sprøyting mot overvintringssopp i

Detaljer

Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver

Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver L. T. Havstad / Grønn kunnskap 9 (2) 303 Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver Lars T. Havstad / lars.havstad@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

KAN HUSSAR OD PLUS ERSTATTE HUSSAR OD I FRØAVLEN? Norsk frøavlskonferanse, 27.mars 2019 Trygve S. Aamlid, NIBIO

KAN HUSSAR OD PLUS ERSTATTE HUSSAR OD I FRØAVLEN? Norsk frøavlskonferanse, 27.mars 2019 Trygve S. Aamlid, NIBIO KAN HUSSAR OD PLUS ERSTATTE HUSSAR OD I FRØAVLEN? Norsk frøavlskonferanse, 27.mars 2019 Trygve S. Aamlid, NIBIO 1 Hussar (jodsulfuron) har siden 2004 vært et viktig ugrasmiddel i norsk frøavl Off-label

Detaljer

Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand

Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 311 Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand Trygve S. Aamlid 1), Stein Kise

Detaljer

Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver

Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver 232 Aamlid, T.S. et al. / Bioforsk FOKUS 9 () Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver Trygve S. Aamlid, Stein Jørgensen 2 & Silja Valand 3 Bioforsk Øst Landvik, 2 Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

Rødsvingel. - Frøavlsegenskaper til nye sorter - Vårgjødsling og vekstregulering. Lars T. Havstad. Korn og frøvekster.

Rødsvingel. - Frøavlsegenskaper til nye sorter - Vårgjødsling og vekstregulering. Lars T. Havstad. Korn og frøvekster. Rødsvingel - Frøavlsegenskaper til nye sorter - Vårgjødsling og vekstregulering Lars T. Havstad. Korn og frøvekster. NIBIO Landvik Rødsvingel (Festuca rubra) Med lange utløpere (Viltvoksende i Norge):

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Halm- og høstbehandling

Halm- og høstbehandling Halm- og høstbehandling Foto: Lars T. Havstad 156 Lars T. Havstad og Per Ove Lindemark / Bioforsk FOKUS 1 (2) Behandling av dekkveksthalmen i gjenleggsåret ved frøavl av timotei og engsvingel LARS T. HAVSTAD

Detaljer

Halmbehandling i timoteifrøeng

Halmbehandling i timoteifrøeng Halmbehandling i timoteifrøeng Lars T. Havstad Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik, John Ingar Øverland, Vestfold forsøksring og Jørn K. Brønstad, Innherred forsøksring. lars.havstad@planteforsk.no,

Detaljer

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 299 Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad 1), John Ingar Øverland 2) & Per Ove Lindemark 3) / lars.havstad@planteforsk.no

Detaljer

Utprøving av vekstreguleringsmidlet Trimaxx, med og uten soppsprøyting og ekstra N-gjødsling, i frøeng av timotei

Utprøving av vekstreguleringsmidlet Trimaxx, med og uten soppsprøyting og ekstra N-gjødsling, i frøeng av timotei 200 Aamlid, T. S. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Utprøving av vekstreguleringsmidlet Trimaxx, med og uten soppsprøyting og ekstra N-gjødsling, i frøeng av timotei Trygve S. Aamlid 1, Astrid Gissinger 2, Silja

Detaljer

Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei

Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei 194 Aamlid, T. S. & J. I. Øverland / NIBIO BOK 2 (1) Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei Trygve S. Aamlid 1 & John Ingar Øverland 2 1 NIBIO

Detaljer

Halm- og høstbehandling

Halm- og høstbehandling Halm- og høstbehandling Foto: Lars T. Havstad 162 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel LARS T. HAVSTAD 1, PER O. LINDEMARK 2 &

Detaljer

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling 214 Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling LARS T. HAVSTAD 1, JOHN INGAR ØVERLAND 2 & ÅGE SUSORT 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Vestfold forsøksring lars.havstad@bioforsk.no

Detaljer

Økologisk frøavl av engsvingel

Økologisk frøavl av engsvingel Dyrkingsveiledning April 2006 Økologisk frøavl av engsvingel Trygve S. Aamlid, Bioforsk Øst Landvik Kari Bysveen, Forsøksringen FABIO Dyrkingskalender, økologisk frøavl av engsvingel Gjenleggsåret Tidspunkt

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 377 Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster Unni Abrahamsen, Ellen Kristine Olberg & Mauritz Åssveen / unni.abrahamsen@planteforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 179 Frøhøsting Foto: Lars T. Havstad 180 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei Lars T. Havstad 1, John I.

Detaljer

Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel

Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel 288 L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel Lars T. Havstad 1), Per Ove Lindemark 2), John Ingar Øverland 3) & Sigbjørn Leidal 4) /

Detaljer

Halm- og høst/vårbehandling i engåra. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik

Halm- og høst/vårbehandling i engåra. Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Halm- og høst/vårbehandling i engåra Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik BEHANDLING AV FRØHALMEN I ENGÅRA Halmbehandlingsforsøk i timotei og engsvingel etter 2 ulike forsøksplaner: TIMOTEI, plan I Middel

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2007

Jord- og Plantekultur 2007 Vol. 2 Nr. 2 2007 Jord- og Plantekultur 2007 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2006 Jord- og Plantekultur 2007 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2006 Mikkel Bakkegard (red.) Bioforsk

Detaljer

Gjødsling og vekstregulering

Gjødsling og vekstregulering Gjødsling og vekstregulering Bruk av Hydro Ntester som hjelpemiddel ved delgjødsling i frøeng av Grindstad timotei Lars T. Havstad og Peter Stanton, Apelsvoll forskingssenter avdeling Landvik, 4886 Grimstad

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 171 Plantevern Foto: John Ingar Øverland 172 Havstad, L. Y. & Lindemark, P. O. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Soppbekjemping i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad

Detaljer

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras 196 Havstad, L.T. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras Lars T. Havstad 1, John Ingar Øverland 2 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik & 2 Vestfold

Detaljer

Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei

Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei Aamlid, T.S. et al. / Bioforsk FOKUS 0 () 25 Virkning av vekstregulering og sein soppsprøyting på frømodning, frøavling og spireevne i timotei Trygve S. Aamlid, Jørn Kjetil Brønstad 2 & John Ingar Øverland

Detaljer

Forsommerslått eller vekstregulering ved frøavl av Litago kvitkløver

Forsommerslått eller vekstregulering ved frøavl av Litago kvitkløver 208 eller vekstregulering ved frøavl av Litago kvitkløver Trygve S. Aamlid 1, John Ingar Øverland 2, Silja Valand 3, Åge Susort 4, Anne A. Steensohn 4 & Ove Hetland 4 1 Bioforsk Miljø, 2 NLR Viken, 3 NLR

Detaljer

Nye arter og sorter. Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver. Innledning. Noreng timotei

Nye arter og sorter. Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver. Innledning. Noreng timotei Nye arter og sorter Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver Lars T. Havstad, Trygve S. Aamlid, Åge Susort, Gunhild Hommen, Anne A. Steensohn og Åsmund B. Erøy, Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Ulike strategier for vekstregulering og høsting av engsvingelfrøeng

Ulike strategier for vekstregulering og høsting av engsvingelfrøeng 222 Ulike strategier for vekstregulering og høsting av engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1, John I. Øverland 2, Stein Jørgensen 3 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst, Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken,

Detaljer

Frøhøsting og frøtørking

Frøhøsting og frøtørking Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) 211 Frøhøsting og frøtørking Frøavl Foto: Lars T. Havstad 212 Havstad, T.S. et al. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Skårlegging og direkte tresking av timoteifrøeng

Detaljer

Økologisk frøavl av engsvingel

Økologisk frøavl av engsvingel Dyrkingsveiledning April 2017 Økologisk frøavl av engsvingel Trygve S. Aamlid og Lars T. Havstad, NIBIO Landvik Dyrkingskalender, økologisk frøavl av engsvingel Gjenleggsåret Tidspunkt Valg av areal Tiltak

Detaljer

Velkommen til FRØ i SØR kurs

Velkommen til FRØ i SØR kurs Velkommen til FRØ i SØR kurs Gjenlegget viktigst i frøavlen Frøavlskurs FRØ i SØR, Landvik, 3.april 2013 Trygve S. Aamlid Disposisjon Oversikt over norsk frøavl og frøavlen på Agder Valg av jordart, omløp,

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Frønytt

Frønytt Spireprosent Frønytt 20-2017 09.08.17 Innhold: Tresketidspunkt og tørking av timotei Frøtørking generelt Høstgjødsling Behandling av frøhalm, pussing Husk på gjenlegga! Det har vært utrolig ustabilt vær

Detaljer

Delt N-gjødsling til byggsorter

Delt N-gjødsling til byggsorter Delt N-gjødsling til byggsorter Mauritz Åssveen og Håkon Linnerud, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter mauritz.aassveen@planteforsk.no, haakon.linnerud@planteforsk.no Delt N-gjødsling til korn er et

Detaljer

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei 248 Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei John I. Øverland 1 & Lars T. Havstad 2 1 Vestfold Forsøksring, 2 Bioforsk Øst Landvik john.ingar.overland@lr.no Innledning I våre naboland Danmark (DLF-Trifolium

Detaljer

Vår- og høstbehandling av frøeng. Foto: Jon Ingar Øverland

Vår- og høstbehandling av frøeng. Foto: Jon Ingar Øverland Vår- og høstbehandling av frøeng Foto: Jon Ingar Øverland 278 L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Behandling av dekkvekstens halm i gjenleggsåret ved frøavl av timotei, engsvingel og rødkløver

Detaljer

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Frøavl Foto: Lars T. Havstad Lars T. Havstad & Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 2 (2) 103 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2005-2006 LARS T. HAVSTAD & TRYGVE S. AAMLID Bioforsk Øst Landvik

Detaljer

Ulike høstemetoder ved frøavl av rød- og hvitkløver

Ulike høstemetoder ved frøavl av rød- og hvitkløver 217 Ulike høstemetoder ved frøavl av rød- og hvitkløver Lars T. Havstad 1, Silja Valand 2, Kirsten Tørresen 3 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, 3 Bioforsk Plantehelse

Detaljer

Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks

Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks Næringsforsyning ved økologisk frøavl av timotei, engsvingel og bladfaks Nutrient supply to organic seed crops of Phleum pratense, Festuca pratensis and Bromus inermis Trygve S. Aamlid Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

Halm og høstbehandling

Halm og høstbehandling Halm og høstbehandling Tidspunkt for avpussing og brenning om våren i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik og John Ingar Øverland, Vestfold forsøksring lars.havstad@planteforsk.no,

Detaljer

Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver

Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver 220 Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver og alsikekløver TRYGVE S. AAMLID 1, ARILD ANDERSEN 2, JOHN INGAR ØVERLAND 3, PER OVE LINDEMARK 4, ANNE A.

Detaljer

Intensiv dyrking av hybridrug

Intensiv dyrking av hybridrug Intensiv dyrking av hybridrug Unni Abrahamsen og Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no Planteforsk Grønn forskning 1-23

Detaljer

Sikker frøforsyning av Litago og andre klimatilpassa norske sorter av hvitkløver (FrøavLitago) Lars T. Havstad, Korn og frøvekster NIBIO Landvik

Sikker frøforsyning av Litago og andre klimatilpassa norske sorter av hvitkløver (FrøavLitago) Lars T. Havstad, Korn og frøvekster NIBIO Landvik Sikker frøforsyning av Litago og andre klimatilpassa norske sorter av hvitkløver (FrøavLitago) Lars T. Havstad, Korn og frøvekster NIBIO Landvik I 2007 ble hvitkløversorten Litago godkjent. Utfordringer:

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 151 Frøavl Foto: Lars T. Havstad 152 Aamlid, T. S. & Havstad, L. T. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 2009-2010 Trygve

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Høsting

Jord- og Plantekultur 2016 / NIBIO BOK 2 (1) Høsting Jord- og Plantekultur 206 / NIBIO BOK 2 () 23 Høsting Foto: Astrid Gissinger 232 Havstad, L.T. et al. / NIBIO BOK 2 () Ulike høstemetoder ved frøavl av hvitkløver Lars T. Havstad, John Ingar Øverland 2,

Detaljer

Bioforsk FOKUS Nr FOKUS Jord- og Plantekultur 2006

Bioforsk FOKUS Nr FOKUS Jord- og Plantekultur 2006 FOKUS www.bioforsk.no Bioforsk FOKUS Vol. 1 Nr. 2 2006 Jord- og Plantekultur 2006 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2005 Jord- og Plantekultur 2006 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og

Detaljer

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 288 M. Bakkegard og U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (2) Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 Mikkel Bakkegard, Unni Abrahamsen / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik. Gjødsling til frøeng

Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik. Gjødsling til frøeng Lars T. Havstad Bioforsk Øst Landvik Gjødsling til frøeng Gjødsling til frøeng Av næringsstoffene er det nitrogen som har den største virkningen på plantenes vekst og utvikling. På de fleste jordarter

Detaljer

Gjødsling til økologisk bygg

Gjødsling til økologisk bygg 161 Gjødsling til økologisk bygg Annbjørg Øverli Kristoffersen 1, Kari Bysveen 2 & Erik Aaberg 3 1 Bioforsk Landbruk, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken, 3 Norsk Landbruksrådgiving Oppland annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no

Detaljer

Biogjødsel til hvete 2017

Biogjødsel til hvete 2017 Biogjødsel til hvete 2017 Biogjødsla utnyttes best ved spredning om våren. Forsøket er delfinansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Greve biogass, og er et samarbeid med GreVe/ Ivar Sørby og NLR Viken.

Detaljer

Bladgjødsling med bor og vekstregulering til frøeng av rødkløver

Bladgjødsling med bor og vekstregulering til frøeng av rødkløver 211 Bladgjødsling med bor og vekstregulering til frøeng av rødkløver Trygve S. Aamlid 1, Stein Jørgensen 2, Silja Valand 3 og Anne A. Steensohn 4 1 NIBIO Grøntanlegg og Miljøteknologi, 2 Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen?

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? 252 K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? Kirsten Semb Tørresen / kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no

Detaljer

Gjenlegg og fornying av eng

Gjenlegg og fornying av eng Gjenlegg og fornying av eng Av Ragnhild Renna Når skal den gamle enga fornyes? Dreneringstilstanden, ugrassituasjonen, avlingsnivået, omfanget av kjøre- og vinterskader m.m. må vurderes når du beslutter

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete

Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete B. Hoel og A. K. Uhlen / Grønn kunnskap 9 (2) 319 Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete Bernt Hoel 1), Anne Kjersti Uhlen 2) / bernt.hoel@planteforsk.no 1) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter,

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Frøavl. Foto: Bjørn Molteberg

Frøavl. Foto: Bjørn Molteberg Frøavl Foto: Bjørn Molteberg Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 1 (2) 107 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning - LARS T. HAVSTAD OG TRYGVE S. AAMLID Bioforsk Øst Landvik lars.havstad@bioforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøhøsting. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøhøsting. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 207 Frøhøsting Foto: John Ingar Øverland 208 Havstad, L. T & Øverland, J. I. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei og rødkløver

Detaljer

Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004

Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004 M. Bakkegard & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 129 Kontaktgjødsling til bygg og hvete forsøk i 2003 og 2004 Mikkel Bakkegard & Unni Abrahamsen / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge 282 A. K. Bergjord / Grønn kunnskap 9 (2) Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter

Detaljer

Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer

Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer Kunsten å forebygge om ugras i engfrø og andre kulturer I en svensk rapport om frø står det: Konvensjonell engfrødyrking er en spesialproduksjon. Økologisk engfrø må da betraktes som en spesialproduksjon

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 241 Frøkvalitet Foto: John Ingar Øverland 242 Øverland, J.I. & Aamlid, T.S. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Spireevne hos timotei John Ingar Øverland 1, Trygve

Detaljer

Foto: Lars T. Havstad. Frøavl

Foto: Lars T. Havstad. Frøavl Foto: Lars T. Havstad Frøavl 216 L. T. Havstad & T. S. Aamlid / Grønn kunnskap 8 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning - Lars T. Havstad / lars.havstad@planteforsk.no Trygve S. Aamlid / trygve.aamlid@planteforsk.no

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

Frøavl. Forgrødevirkning av frøeng av timotei, engsvingel og bladfaks i økologiske omløp. Innledning

Frøavl. Forgrødevirkning av frøeng av timotei, engsvingel og bladfaks i økologiske omløp. Innledning Frøavl Forgrødevirkning av frøeng av timotei, engsvingel og bladfaks i økologiske omløp Trygve S. Aamlid, Åge Susort og Anne A. Steensohn, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik, Trond Petter

Detaljer

Økologisk frøavl av engsvingel

Økologisk frøavl av engsvingel Dyrkingsveiledning April 2011 Økologisk frøavl av engsvingel Trygve S. Aamlid, Bioforsk Øst Landvik Kari Bysveen, Forsøksringen FABIO Dyrkingskalender, økologisk frøavl av engsvingel Gjenleggsåret Tidspunkt

Detaljer

Jorddekkende vekster for bedre jordstruktur. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Jorddekkende vekster for bedre jordstruktur. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Jorddekkende vekster for bedre jordstruktur Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@nlr.no, 900 89 399 Begrepsavklaring Fangvekster - fanger opp næring, såes vår Underkultur

Detaljer