Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf. Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof."

Transkript

1 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf. Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: E-post:

2 Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen. Først av alt, vi er veldig interessert i få tilbakemeldingar frå dykk foreldre, det er i saman med dykk at vi får til den gode barnehagen. Kom til oss om det er noko de lurer på eller vil forandre på eller rett og slett har ønskjer om aktivitetar for dykkar barn, - forandring skjer ikkje før vi har fått vite at de ønskjer forandring. Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage drifta av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Det er 44 plassar i barnehagen, og plassane blir i hovudsak nytta av studentar og tilsette i SISOF/ HiSF. Barnehagen har samordna opptak med Sogndal kommune. Ved lediggang kan vi tilby plassar til barn med foreldre som ikkje er studentar eller er tilsette i SISOF eller HiSF. Barnehagen lagar ei avis kalla Studentbarnavisa. Denne blir lagt ut på våre nettsider sisof.no - barnehage. Om nokon vil ha den i papir, kontakt styrar på kontoret. I avisa vil du få informasjon frå styrar, frå foreldrerådsutvalet, samarbeidsutvalet, evaluering av arbeid på avdelingane, samt oversikt over planar framover. Innhaldet vil variere frå periode til periode, avisa kjem ut 5 gonger i året, (september, november, januar, mars, og siste avisa kjem ut i mai). Det er styrar saman med dei pedagogiske leiarane som har ansvar for avisa. Alle avdelingar har eigne tavler der foreldra kan sjå oppslag over veka, samt anna informasjon som vedkjem deira barn. På Sisof sine nettsider ligg ein del generell informasjon. T.d. vedtekter, rammeplan, årsplan, Studentbarnavisa, song-perm, rim og regle- hefte, smittevern og lus informasjon, m.m. Den daglege kontakten og kommunikasjonen med dykk foreldre er veldig viktig for oss. Om det er noko, smått eller stort, så vil vi gjerne at de snakkar med oss om det. Då kan vi få til ein barnehage som er god for alle. Barnehage freista ta individuelle omsyn så langt det let seg gjere. Barnehagen opnar 7.30 og stenger Kjernetida i barnehagen er frå kl til kl Dersom barnet tek fri eller om barnet er sjuk, er det fint om de ringer om morgonen. Tal barn som er i barnehagen er ofte avgjerande for korleis vi legg opp dagen. Tlf.nr. står på framsida. Vi har bedriftsnett, noko som betyr at om de ikkje får svar inne på dykkar avdeling så vert de sendt vidare. De kan ringe dei vanlege fastnettnummera, men barnehagen har mobilnummer no, så om vi ringer dykk vil desse nummera dukke opp på skjermen.

3 Barnehagen kontor : Barnehagen måne : Barnehagen sol/ stjerne : Uteområdet er no ferdig, vi har fått lagt asfalt og lavoen er ferdig. Framover i hausten vil vi nytta lavoen mykje, - vi vil ha prosjektdagar då denne vil vere flittig brukt. Elles fekk vi måla barnehagen utvendig, - og område bak barnehagen er no i ferdig og klar til bruk. Fotograf frå Fovea vil også i år kome å ta bilete av ungane i barnehagen, det vert anledning til å ta enkeltbilete, gruppebilete og søskenbilete. Dato for fotografering er sett til 28. oktober. Det blir arrangert foreldremøte 23. (Måne) og 24. september (Sol/ Stjerne) frå kl På møte får de kort informasjon om SISOF/ Studentbarnehagen, om kvardagen i barnehagen, og om det pedagogiske arbeidet. Det blir val til samarbeidsutvalet, og ein post der de kan komme med det de har på hjarte. Vi tilbyr barnepass til dei av dykk som treng det. Dette er eit tilbod først og fremst til dei som er aleine med barnet sitt her i Sogndal. Det blir hengt opp påmeldingsliste på avdelingane, som dei som treng dette skriv seg på. Sogndal Studentbarnehage var for nokre år sidan med i eit prosjekt kalla Entreprenørskap i barnehagen. I den forbindelse oppretta vi ein Kafé i barnehagen. Det er dei eldste barna i barnehagen som driftar kafeen. Kafégjengen er med i heile prosessen. Det er dei som inviterer til arrangement i barnehagen Dei lagar handleliste, handlar på butikken, lagar invitasjon på plakat og lagar maten o.a. Dei yngre barna og småbarnsavdelingane får tildelt oppgåver frå kafé-gjengen om det er noko dei treng hjelp til. Bli kjent middag er kafégjengen sitt første arrangement. Føresette, søsken og venner/ besteforeldre blir invitert til middag i barnehagen. Personalet opplever dette som ein veldig hyggelig ettermiddag, takka alle for at dei bidreg til ei så fin stund. Det er ikkje sikkert at de har moglegheit til å vere med på alle tilstellingar som vi har i barnehagen. Då gjev de beskjed til oss, så er barnet dykk saman med ein av dei vaksne i barnehagen i denne tida. Dette betyr at personalet er opptekne av desse barna og har ansvar for og må vere saman med dei. Derfor må vi sjå dei andre ungane som henta når de deltek på arr., - då er de dykkar ansvar å sette grenser og å vere saman med barnet. Vi lagar til leikerom, inne på avdeling sol og inne på personaldelen, - der inne er de hjarteleg velkommen inn å leika samen med barna.

4 I samband med FN dagen vil vi ha ei markering i barnehagen Onsdag 22. oktober. Vi har basar der vi sel pølse m/brød og loddar ut gevinstar. Gevinstane er gåver vi har fått av våre samarbeids partnarar, - og mykje sjølvlaga flotte gevinstar. Sjå etter plakat på døra når tida nærmar seg. Det kjem studentar i barnehagen i perioden vi no går i møte. Det vil bli foreldre samtala med alle nye barn i løpet av hausten. Dei andre får samtaler etter nyttår. Gi beskjed om de ønskjer samtale før denne tid. Foreldre kan låne barnehagen gratis. Kontakt styrar for å låne nøkkel. Barnehagen har vore brukt til bursdagsfeiring, barnedåp, konfirmasjon t.d. De kan og få låne den bare for å vere der å leike ein ettermiddag/helgedagar. Dersom det er noko de vil snakke med meg om, kom inn på kontoret eller ring. Ingen saker er for store, ingen saker er for små. NB! Porten må alltid takas igjen både med kjetting og lås. La ikkje bilen gå på tomgang ved henting og bringing i barnehagen. Det er berre anledning å parkere bilane for av og på stigning, ingen langtidsparkering. Helsing Styrar Karin Uglum

5 Nå er august månad forbi og kvardagen i barnehagen byrja å ta form. Vi har i heile august jobba med tryggleik og tilvenning av nye barn og barn som har gått her før. På Sol har dei nå fått full barnegruppe, medan vi på Stjerne har ein ledig plass. Alle barna begynnar no å bli trygge i barnehagen og personalet tykkjer at tilvenningsperioden har gått fint. Å starte opp i barnehagen er nytt for både barn og foreldre, og ved at vi alle kommuniserer godt i lag, samarbeider, utvekslar idear og nødvendige opplysningar ligg alle føresetnader til rette for at alle skal trives og finne seg godt til rette i barnehagen. Det vi har lagt vekt på denne månaden er å prøve å fylgja dags rytmen best mogeleg, slik at barna kan få tryggleik i at ting skjer til faste tider. Alle barna har fått sin stol og faste plass ved bordet, dette for å skape tryggleik hos barna. Vi vil også nå i september ha god tid til å leggja til rette for at alle skal bli trygge og kjende med dei ulike rutinesituasjonane i barnehagen, og me skal jobba med å finna gode rutinar som passar for alle. Har starta opp songstund før frukt kl Her brukar vi enkle songar med bevegelse som barna lett kan kjenna att og namne songar. Kvar song har sitt bilde, noko som hjelper barna til å kjenne att songen frå dag til dag. Viktig å gi merksemd til den enkelte, og skape tilhøyre og vi føling i barnegruppa. I august har me feira Kate Alida, Johanna, Lea Celine og Marie Nå i oppstartinga av barnehageåret er det viktig å fokusere på kvart enkelt barn og framheva barnet på ein positiv måte overfor dei andre i gruppa. På denne måten lærer barna seg sjølve og dei andre å kjenne. Det er naturleg for alle barn å bruke kroppen for å bli bevisst seg sjølv. Difor har vi valt å bruke ein del songar som me kan bevega oss etter, og songar som går på kroppen. Me vil også ha formingsaktivitetar som går på dette temaet. Sist barnehage år hadde vi fokus på mangfald. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kuturelle ytringar møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt (Kunnskapsdepartementet 2006a:18) Barnehagen skal formidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen skal representere eit miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Gje melding til oss om det er høgtider /tradisjonar de ynskjer vi skal markera. Elles er mangfald eit viktige tema, og noko vi fortsatt vil ha fokus på. Gjennomgåande i kvardagen har vi stort fokus på sosial kompetanse, og viktige omgrep her er empati, sjølvhevding, sjølvkontroll, prososiale handlingar, leik glede og humor. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. (Rammeplan s. 25) Ein viktig del i barnehagen er at barna skal kunne leika med andre barn under trygge forhold. Leiken er viktig for barna sin utvikling og læring. Gjennom leiken brukar barna kroppen sin, og får slik motorisk trening og kunnskap om korleis kroppen fungerar. For å kunne legge opp til aktivitetar som passer dei forskjellige alder og modningsnivå, vil vi dele opp litt etter alder. Eksempel på dette kan vere at dei eldste barna er på tur, og dei yngste er inne. Eller dei eldste er inne og har formingsopplegg, mens dei yngste er ute. Utover hausten vil vi etter kvart ha grupper på tvers mellom avdelingane, og tre torsdagar i oktober

6 vil vi ha prosjektdagar der tema er friluftslivets år. Ein gang i månaden vil vi ha felles samling for heile barnehagen, der ansvaret for dette rullera på avdelingane. Naturen gir rom for et mangfald av opplevingar og aktivitetar til alle årstider og i all slags vær. (Rammeplan s.38) For små barn opplever vi det er nærliggande å bruke dei ulike årstidene som tema. Det er konkret og noko som i seg sjølv gir grunnlag for gode opplevingar og læring. Hausten står for tur, og me vil bruke denne tida til å sjå på endringane i naturen, og gi barna erfaring med denne årstida. Me vil ta med oss barna ut i naturen, sjå på det me finn event. ta det med i barnehagen og bruke det til formingsmateriell, lage haustbilde. Me brukar haustfargar og syng haustsongar. Saman med dei andre barnehagane i Sogndal kommune skal satsingsområde dette barnehageåret være SPRÅK. Personalet skal lese seg opp på dette fagområdet, og ein del av personalet har allereie vore på kurs. Tidleg og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhald. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt munnlig språk. Rammeplan s.34. Det er viktig for personalet og vere tilstade for dei små barna, på denne måten kva vi få til eit gjensidig samspille og sette ord på det barna uttrykker med talespråk og ikkje minst non verbale. Vi skal ha ein kvardag prega av song, musikk, rim, regler og høgtlesing. Barna skal oppleve tal og bokstaver, og vi skal følgje opp barnas initiativ når det gjeld å telje. Tek med eit utval av songar, rim og regler som vi nyttar knytt til tema meg sjølv, haust og språk. Teksten på songane finn dykk på nettsida til barnehagen. Bevegelse sangar: God morgen alle sammen. Hokus og pokus.. Oppe på fjellet... Lille petter edderkopp.. Lillegutt kan tromme... Hjulene på bussem.. Hode skulder kne og tå.. Så klappa me på.. Hendene våre spelar vi med.. Tommelfinger, tommelfinger.. Regler: Pannebein Tetill, tåtill, tillerot Tommeltott, slikkepott, langemann Edderkopp, edderkopp.. Dingeli, dangeli dokka. Høgt, høgt i eit tre Ormen lange, kraup som ein slange Haust sangar: Epler og pærer.. Blada faller ned.. Hausten kommer.. Epler pærer plommer..

7 SEPTEMBER 2014 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 36 1 TEMA: MEG SJØLV Lapskaus Sol: 15 9 Stjerne: Turdag for deler av gruppa 17 Turdag for deler av gruppa Skinke, pasta og saus Feire Eskil 2 år 1F studentar 19 Pølse, potetstappe og grønnsaker 39 Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av grupp Foreldremøte.(innkalling kjem) Graut Feire Gunnar 2år Feire Jenny Sofie 2 år

8 OKTOBER 2014 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA: HAUST 30 1 Turdag for deler av gruppa 2 3 Fiskekarbonader, Pasta og grønnsaker 41 Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av gruppa 9 Emma Sofie 1 år 10 Lapskaus F studentar Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av gruppa 22 FN BASAR (sjå oppslag på døra) 16 Prosjektdag 23 Prosjektdag 17 Pølse med potetstappe og grønnsaker 24 Skinke, pasta og saus Stjerne FOTO- GRAFERING Sol: Turdag for deler av gruppa 30 Prosjektdag 31 Graut

9 August månad er over og ein sommar er begynt å gå over i haust. Alle borna er på plass på avdeling Måne, og vi er godt i gang med å bli kjend med kvarandre. Vi har starta, som vanleg, med tilvenning av nye born. Dette gjer vi med å lære oss namna på kvarandre, og vere litt nøye med å følgje rutinar, slik at dei nye raskt blir trygge på avdeling Måne. Ei gruppe har vore på blåbærtur og laga blåbærsyltetøy som alle fekk smake. 21.august var alle med og song når Høgskulen hadde opning av studieåret på Avd. for lærarutdanningane og idrett. Dette til stor glede og applaus frå dei som var til stades. Vi har hatt velkomstmiddag, med ein ivrig kafé- gjeng, som har jobba godt med alle oppgåvene som høyrer til i denne samanhengen. Stort oppmøte, god mat, og nøgde gjestar blir konklusjonen etter årets velkomstmiddag. Satsingsområde for alle barnehagane i Sogndal i år, er fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst». På avd. Måne deler vi borna i fast grupper,( raud, gul og blå). I desse gruppene vil vi bl.a ha høgtlesing. Dette har vi komme litt i gang med i august månad, og vil fortsetje med gjennom heile barnehageåret. Kven som er i dei ulike gruppene vil etterkvart komme på foreldretavla, slik at de veit kva gruppe bornet dykkar er i. Siste fredagen i august fekk vi besøk av Oddbjørg Uglum(mor til Karin). Ho hadde plukka masse tytebær, og laga trollkrem med borna. Veldig godt for dei fleste, spesielt med vaniljesaus på.

10 Satsingsområdet for alle barnehagane i Sogndal er i år «Kommunikasjon, språk og tekst». Dette er eit fagområde vi vil fokusere på gjennom heile barnehageåret. Barna er allereie no delt inn i grupper, litt etter alder, og høgtlesing i mindre grupper er ein måte vi vil jobbe med dette fagområdet på. Vi har laga til eit «språkrom» på avdelinga, som vil bli brukt til jobbing med språk i mindre grupper. «Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Kommunikasjon skjer i eit vekselspel mellom å ta imot og tolke ein bodskap og å sjølv vere avsendar av ein bodskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle eit godt munnleg språk». (Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen) I september startar vi med tema «meg sjølv». Vi fortset med kroppen og sansane, og avsluttar september med den nasjonale brannvern veka, og ei epleveke. (Sjå månadsoversikt). I september startar vi og opp med varmmat kvar fredag. Det vil alltid vere slik at nokre barn er med å lagar maten vi skal ete. I tillegg er det slik at ved bursdagsfeiring er bursdagsbarnet med å lagar «bursdagsmaten». I oktober har vi mykje fokus på eit FORUT prosjekt, som vi kvart år vel å støtte og samle inn pengar til. Frå vi startar i august produserer vi gevinstar til ein basar som vi arrangerer i barnehagen i oktober. Barna er sterkt medverkande i prosessane fram mot basaren. Dei får høyre om korleis barn lever og har det i andre delar av verda. Gjennom slikt arbeid får dei gjere seg tankar om korleis dei og kan bidra til å gjere tilhøva litt betre for nokon som ikkje har det så godt som oss. Meir informasjon om FORUT vil de få når det nærmar seg. I tillegg til dette skal dei eldste i oktober få vere med Renate (Pedagogisk leiar på avd.sol) og Siri i eit «miniprosjekt». Dei skal prøve ut mogelegheiter for bruk av den nye flotte lavvoen vår. Då blir det fokus på aktivitetar ein kan drive med der, og meir informasjon vil komme når det nærmar seg. Barnehagelærarstudentar kjem innom, og ein student som går siste året, skal ha overtakingsveke i oktober. Dette tydar at pedagogisk leiar skal ut av avdelinga, og studenten overta leiinga for ei veke. I barnehagen jobbar vi mykje tverrfagleg. Det tydar at vi er innom fleire fag når vi jobbar med ulike tema. Desse to månadene er vi likevel mest innom desse fagområda frå «Rammeplanen»: «Kropp, rørsle og helse», «Kommunikasjon, språk og tekst», «Kunst, kultur og kreativitet», «Natur, miljø og teknikk», og «Etikk, religion og filosofi»

11 MÅNADSOVERSIKT SEPTEMBER 36 Tema: Meg sjølv 1 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag ALLE! ALLE på tur til Høgskulen for å syngje Gul og Blå gruppe lesestund Raud gruppe uteleik!. Raud gruppe lesestund Gul og blå gruppe uteleik Gul gruppe hinderløype ute 37 Tema: Kroppen og sansane 8 Blå gruppe måle seg sjølv Hilde 3 år!! 9 for alle Avdelingsmøte Måne kl Raud gruppe måle seg sjølv Emil 4 år! 11 Gul gruppe formingsaktivitet Blå gruppe hinderløype ute 12 Raud gruppe hinderløype ute. 2 studentar på besøk 38 Brannvernveke 15 Gul gruppe på tur til brannstasjonen Blå gruppe lesestund 16 alle Avdelingsmøte Måne Kl Blå gruppe på tur til brannstasjonen Gul gruppe lesestund 18 Raud gruppe på tur til brannstasjonen Blå gruppe lesestund 19 Raud gruppe hinderløype ute Theo 4 år og Kevin A. 3 år! 39 Epleveke 22 Blå gruppe hauste eple Gul gruppe lesestund 23 ALLE uteleik Avd.møte Måne kl Foreldremøte MÅNE Kl Raud gruppe lagar epletrykk 25 Gul og blå gruppe lagar epletrykk 26 Blå gruppe lagar eplekake Foreldre får smake ved henting Lage eplekrans 30 Lage eplemost

12 MÅNADSOVERSIKT OKTOBER 40 Tema: Haust Måndag Tysdag. Onsdag. Torsdag. Fredag Dramaopplegg i Blå gruppe Lesestund gul 2 grupper med lager gruppe studentar frå haustlykter Høgskulen 41 Tema: Haust 42 Tema: FORUT 6 Vi feirar Madina 4 år! 13 FORUT- PROSJEKT 3 BLU studentar 4 veker 7 alle Avd.møte Måne kl Avd.møte Måne kl Ei gruppe på tur til Trudvang Skule 15 Vi feirar Enni 4 år! 9 Ei gruppe på tur til Trudvang Skule 16 Prosjekt Med Blå gruppe(ute) 10 Vi lagar mat i Lavvoen FORUT 44 Tema: Overtakingsveke for 3 BLU student ALLE Avd.møte Måne kl Sjå eigen vekeplan 22 BASAR i BARNEHAGEN (Sjå plakat) Prosjekt med Blå gruppe (Ute) Prosjekt med Blå gruppe (Ute) 24 31

13

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no / ingvild.slaen.nornes@sisof.no Då er vi i gang igjen med

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Studentbarnavisa. Nr /2017. Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong)

Studentbarnavisa. Nr /2017. Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong) Studentbarnavisa Nr 1. 2016/2017 Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong) Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: barnehage@sisof.no karin.uglum@sisof.no Ingvild.slaen.nornes@sisof.no Takk til alle

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Studentbarnavisa Nr /2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Kontor: Måne: Sol/ Stjerne:

Studentbarnavisa Nr /2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: Studentbarnavisa Nr 1. 2017/2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: sogndal.barnehage@sammen.no Kort om stort og smått

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir

Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir E-post: karin.uglum@sisof.no Takk til alle som

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane verte mykje aktivitet i barnehagen.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no Takkar alle foreldre for eit fantastisk oppmøte på foreldremøte, det er veldig kjekt å oppleva at foreldre

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Hei og hopp, nå kjem våren Har opplevd at det er veldig mange som ete frukost i barnehagen, så eg må berre

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Månedsbrev Bikuben oktober 2016

Månedsbrev Bikuben oktober 2016 Månedsbrev Bikuben oktober 2016 SEPTEMBER MÅNED: Barnegruppa på Bikuben er no kome godt i gang, dei nye barna har funne seg godt til rette, me ser mykje glede, latter og smil. Barna viser tillit og trygghet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Utviklingsplan Gamlestova barnehage

Utviklingsplan Gamlestova barnehage Utviklingsplan Gamlestova barnehage 2016-18 UTVIKLINGSPLAN GAMLESTOVA BARNEHAGE 2016-2018 Utviklingsområder 2016-18 Mål Tiltak Tidsrom Ansvar Evaluering Leikekompetanse / Sosial kompetanse Sosial kompetanse

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Halvtårsplan for Enge barnehage hausten Knerten, Marihøno, Askeladden og Natur.

Halvtårsplan for Enge barnehage hausten Knerten, Marihøno, Askeladden og Natur. Halvtårsplan for Enge barnehage hausten 2016 Knerten, Marihøno, Askeladden og Natur. Satsingsområde: Språk og Være saman. Gjeld heile hausten 2016 Kva (aktivitet) Språk Være saman Korleis (arbeidsmåte)

Detaljer

Tilbakeblikk på mars:

Tilbakeblikk på mars: MÅNEDSPLAN FOR NØTTELITEN Tilbakeblikk på mars: Tema for mars var «ballaktivitet og påskeførebuing». Me har leika med ballar og ballongar på avdelinga, i gymsalen og i uteleiken. Me har og byrja med påskesamlingar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR OKTOBER AVD GLIMMER

MÅNADSBREV FOR OKTOBER AVD GLIMMER MÅNADSBREV FOR OKTOBER AVD GLIMMER Så er september over og vi er godt i gang med oktober. Det har gått veldig fint med oppstart av nytt barnehageår, barna viser trivsel og vi har det kjekt i lag. Vi har

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Satsingsområde Sosial kompetanse

Satsingsområde Sosial kompetanse Satsingsområde Sosial kompetanse Vi har sett sosial kompetanse som satsingsområde; det å oppøve slik kompetanse er eit viktig fundament for vidare læring og all mellommenneskeleg samhandling. Sosial kompetanse

Detaljer