Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf. Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof."

Transkript

1 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf. Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: E-post:

2 Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen. Først av alt, vi er veldig interessert i få tilbakemeldingar frå dykk foreldre, det er i saman med dykk at vi får til den gode barnehagen. Kom til oss om det er noko de lurer på eller vil forandre på eller rett og slett har ønskjer om aktivitetar for dykkar barn, - forandring skjer ikkje før vi har fått vite at de ønskjer forandring. Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage drifta av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Det er 44 plassar i barnehagen, og plassane blir i hovudsak nytta av studentar og tilsette i SISOF/ HiSF. Barnehagen har samordna opptak med Sogndal kommune. Ved lediggang kan vi tilby plassar til barn med foreldre som ikkje er studentar eller er tilsette i SISOF eller HiSF. Barnehagen lagar ei avis kalla Studentbarnavisa. Denne blir lagt ut på våre nettsider sisof.no - barnehage. Om nokon vil ha den i papir, kontakt styrar på kontoret. I avisa vil du få informasjon frå styrar, frå foreldrerådsutvalet, samarbeidsutvalet, evaluering av arbeid på avdelingane, samt oversikt over planar framover. Innhaldet vil variere frå periode til periode, avisa kjem ut 5 gonger i året, (september, november, januar, mars, og siste avisa kjem ut i mai). Det er styrar saman med dei pedagogiske leiarane som har ansvar for avisa. Alle avdelingar har eigne tavler der foreldra kan sjå oppslag over veka, samt anna informasjon som vedkjem deira barn. På Sisof sine nettsider ligg ein del generell informasjon. T.d. vedtekter, rammeplan, årsplan, Studentbarnavisa, song-perm, rim og regle- hefte, smittevern og lus informasjon, m.m. Den daglege kontakten og kommunikasjonen med dykk foreldre er veldig viktig for oss. Om det er noko, smått eller stort, så vil vi gjerne at de snakkar med oss om det. Då kan vi få til ein barnehage som er god for alle. Barnehage freista ta individuelle omsyn så langt det let seg gjere. Barnehagen opnar 7.30 og stenger Kjernetida i barnehagen er frå kl til kl Dersom barnet tek fri eller om barnet er sjuk, er det fint om de ringer om morgonen. Tal barn som er i barnehagen er ofte avgjerande for korleis vi legg opp dagen. Tlf.nr. står på framsida. Vi har bedriftsnett, noko som betyr at om de ikkje får svar inne på dykkar avdeling så vert de sendt vidare. De kan ringe dei vanlege fastnettnummera, men barnehagen har mobilnummer no, så om vi ringer dykk vil desse nummera dukke opp på skjermen.

3 Barnehagen kontor : Barnehagen måne : Barnehagen sol/ stjerne : Uteområdet er no ferdig, vi har fått lagt asfalt og lavoen er ferdig. Framover i hausten vil vi nytta lavoen mykje, - vi vil ha prosjektdagar då denne vil vere flittig brukt. Elles fekk vi måla barnehagen utvendig, - og område bak barnehagen er no i ferdig og klar til bruk. Fotograf frå Fovea vil også i år kome å ta bilete av ungane i barnehagen, det vert anledning til å ta enkeltbilete, gruppebilete og søskenbilete. Dato for fotografering er sett til 28. oktober. Det blir arrangert foreldremøte 23. (Måne) og 24. september (Sol/ Stjerne) frå kl På møte får de kort informasjon om SISOF/ Studentbarnehagen, om kvardagen i barnehagen, og om det pedagogiske arbeidet. Det blir val til samarbeidsutvalet, og ein post der de kan komme med det de har på hjarte. Vi tilbyr barnepass til dei av dykk som treng det. Dette er eit tilbod først og fremst til dei som er aleine med barnet sitt her i Sogndal. Det blir hengt opp påmeldingsliste på avdelingane, som dei som treng dette skriv seg på. Sogndal Studentbarnehage var for nokre år sidan med i eit prosjekt kalla Entreprenørskap i barnehagen. I den forbindelse oppretta vi ein Kafé i barnehagen. Det er dei eldste barna i barnehagen som driftar kafeen. Kafégjengen er med i heile prosessen. Det er dei som inviterer til arrangement i barnehagen Dei lagar handleliste, handlar på butikken, lagar invitasjon på plakat og lagar maten o.a. Dei yngre barna og småbarnsavdelingane får tildelt oppgåver frå kafé-gjengen om det er noko dei treng hjelp til. Bli kjent middag er kafégjengen sitt første arrangement. Føresette, søsken og venner/ besteforeldre blir invitert til middag i barnehagen. Personalet opplever dette som ein veldig hyggelig ettermiddag, takka alle for at dei bidreg til ei så fin stund. Det er ikkje sikkert at de har moglegheit til å vere med på alle tilstellingar som vi har i barnehagen. Då gjev de beskjed til oss, så er barnet dykk saman med ein av dei vaksne i barnehagen i denne tida. Dette betyr at personalet er opptekne av desse barna og har ansvar for og må vere saman med dei. Derfor må vi sjå dei andre ungane som henta når de deltek på arr., - då er de dykkar ansvar å sette grenser og å vere saman med barnet. Vi lagar til leikerom, inne på avdeling sol og inne på personaldelen, - der inne er de hjarteleg velkommen inn å leika samen med barna.

4 I samband med FN dagen vil vi ha ei markering i barnehagen Onsdag 22. oktober. Vi har basar der vi sel pølse m/brød og loddar ut gevinstar. Gevinstane er gåver vi har fått av våre samarbeids partnarar, - og mykje sjølvlaga flotte gevinstar. Sjå etter plakat på døra når tida nærmar seg. Det kjem studentar i barnehagen i perioden vi no går i møte. Det vil bli foreldre samtala med alle nye barn i løpet av hausten. Dei andre får samtaler etter nyttår. Gi beskjed om de ønskjer samtale før denne tid. Foreldre kan låne barnehagen gratis. Kontakt styrar for å låne nøkkel. Barnehagen har vore brukt til bursdagsfeiring, barnedåp, konfirmasjon t.d. De kan og få låne den bare for å vere der å leike ein ettermiddag/helgedagar. Dersom det er noko de vil snakke med meg om, kom inn på kontoret eller ring. Ingen saker er for store, ingen saker er for små. NB! Porten må alltid takas igjen både med kjetting og lås. La ikkje bilen gå på tomgang ved henting og bringing i barnehagen. Det er berre anledning å parkere bilane for av og på stigning, ingen langtidsparkering. Helsing Styrar Karin Uglum

5 Nå er august månad forbi og kvardagen i barnehagen byrja å ta form. Vi har i heile august jobba med tryggleik og tilvenning av nye barn og barn som har gått her før. På Sol har dei nå fått full barnegruppe, medan vi på Stjerne har ein ledig plass. Alle barna begynnar no å bli trygge i barnehagen og personalet tykkjer at tilvenningsperioden har gått fint. Å starte opp i barnehagen er nytt for både barn og foreldre, og ved at vi alle kommuniserer godt i lag, samarbeider, utvekslar idear og nødvendige opplysningar ligg alle føresetnader til rette for at alle skal trives og finne seg godt til rette i barnehagen. Det vi har lagt vekt på denne månaden er å prøve å fylgja dags rytmen best mogeleg, slik at barna kan få tryggleik i at ting skjer til faste tider. Alle barna har fått sin stol og faste plass ved bordet, dette for å skape tryggleik hos barna. Vi vil også nå i september ha god tid til å leggja til rette for at alle skal bli trygge og kjende med dei ulike rutinesituasjonane i barnehagen, og me skal jobba med å finna gode rutinar som passar for alle. Har starta opp songstund før frukt kl Her brukar vi enkle songar med bevegelse som barna lett kan kjenna att og namne songar. Kvar song har sitt bilde, noko som hjelper barna til å kjenne att songen frå dag til dag. Viktig å gi merksemd til den enkelte, og skape tilhøyre og vi føling i barnegruppa. I august har me feira Kate Alida, Johanna, Lea Celine og Marie Nå i oppstartinga av barnehageåret er det viktig å fokusere på kvart enkelt barn og framheva barnet på ein positiv måte overfor dei andre i gruppa. På denne måten lærer barna seg sjølve og dei andre å kjenne. Det er naturleg for alle barn å bruke kroppen for å bli bevisst seg sjølv. Difor har vi valt å bruke ein del songar som me kan bevega oss etter, og songar som går på kroppen. Me vil også ha formingsaktivitetar som går på dette temaet. Sist barnehage år hadde vi fokus på mangfald. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kuturelle ytringar møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt (Kunnskapsdepartementet 2006a:18) Barnehagen skal formidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen skal representere eit miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Gje melding til oss om det er høgtider /tradisjonar de ynskjer vi skal markera. Elles er mangfald eit viktige tema, og noko vi fortsatt vil ha fokus på. Gjennomgåande i kvardagen har vi stort fokus på sosial kompetanse, og viktige omgrep her er empati, sjølvhevding, sjølvkontroll, prososiale handlingar, leik glede og humor. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. (Rammeplan s. 25) Ein viktig del i barnehagen er at barna skal kunne leika med andre barn under trygge forhold. Leiken er viktig for barna sin utvikling og læring. Gjennom leiken brukar barna kroppen sin, og får slik motorisk trening og kunnskap om korleis kroppen fungerar. For å kunne legge opp til aktivitetar som passer dei forskjellige alder og modningsnivå, vil vi dele opp litt etter alder. Eksempel på dette kan vere at dei eldste barna er på tur, og dei yngste er inne. Eller dei eldste er inne og har formingsopplegg, mens dei yngste er ute. Utover hausten vil vi etter kvart ha grupper på tvers mellom avdelingane, og tre torsdagar i oktober

6 vil vi ha prosjektdagar der tema er friluftslivets år. Ein gang i månaden vil vi ha felles samling for heile barnehagen, der ansvaret for dette rullera på avdelingane. Naturen gir rom for et mangfald av opplevingar og aktivitetar til alle årstider og i all slags vær. (Rammeplan s.38) For små barn opplever vi det er nærliggande å bruke dei ulike årstidene som tema. Det er konkret og noko som i seg sjølv gir grunnlag for gode opplevingar og læring. Hausten står for tur, og me vil bruke denne tida til å sjå på endringane i naturen, og gi barna erfaring med denne årstida. Me vil ta med oss barna ut i naturen, sjå på det me finn event. ta det med i barnehagen og bruke det til formingsmateriell, lage haustbilde. Me brukar haustfargar og syng haustsongar. Saman med dei andre barnehagane i Sogndal kommune skal satsingsområde dette barnehageåret være SPRÅK. Personalet skal lese seg opp på dette fagområdet, og ein del av personalet har allereie vore på kurs. Tidleg og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhald. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt munnlig språk. Rammeplan s.34. Det er viktig for personalet og vere tilstade for dei små barna, på denne måten kva vi få til eit gjensidig samspille og sette ord på det barna uttrykker med talespråk og ikkje minst non verbale. Vi skal ha ein kvardag prega av song, musikk, rim, regler og høgtlesing. Barna skal oppleve tal og bokstaver, og vi skal følgje opp barnas initiativ når det gjeld å telje. Tek med eit utval av songar, rim og regler som vi nyttar knytt til tema meg sjølv, haust og språk. Teksten på songane finn dykk på nettsida til barnehagen. Bevegelse sangar: God morgen alle sammen. Hokus og pokus.. Oppe på fjellet... Lille petter edderkopp.. Lillegutt kan tromme... Hjulene på bussem.. Hode skulder kne og tå.. Så klappa me på.. Hendene våre spelar vi med.. Tommelfinger, tommelfinger.. Regler: Pannebein Tetill, tåtill, tillerot Tommeltott, slikkepott, langemann Edderkopp, edderkopp.. Dingeli, dangeli dokka. Høgt, høgt i eit tre Ormen lange, kraup som ein slange Haust sangar: Epler og pærer.. Blada faller ned.. Hausten kommer.. Epler pærer plommer..

7 SEPTEMBER 2014 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 36 1 TEMA: MEG SJØLV Lapskaus Sol: 15 9 Stjerne: Turdag for deler av gruppa 17 Turdag for deler av gruppa Skinke, pasta og saus Feire Eskil 2 år 1F studentar 19 Pølse, potetstappe og grønnsaker 39 Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av grupp Foreldremøte.(innkalling kjem) Graut Feire Gunnar 2år Feire Jenny Sofie 2 år

8 OKTOBER 2014 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA: HAUST 30 1 Turdag for deler av gruppa 2 3 Fiskekarbonader, Pasta og grønnsaker 41 Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av gruppa 9 Emma Sofie 1 år 10 Lapskaus F studentar Stjerne Sol: Sol: Sol: Turdag for deler av gruppa 22 FN BASAR (sjå oppslag på døra) 16 Prosjektdag 23 Prosjektdag 17 Pølse med potetstappe og grønnsaker 24 Skinke, pasta og saus Stjerne FOTO- GRAFERING Sol: Turdag for deler av gruppa 30 Prosjektdag 31 Graut

9 August månad er over og ein sommar er begynt å gå over i haust. Alle borna er på plass på avdeling Måne, og vi er godt i gang med å bli kjend med kvarandre. Vi har starta, som vanleg, med tilvenning av nye born. Dette gjer vi med å lære oss namna på kvarandre, og vere litt nøye med å følgje rutinar, slik at dei nye raskt blir trygge på avdeling Måne. Ei gruppe har vore på blåbærtur og laga blåbærsyltetøy som alle fekk smake. 21.august var alle med og song når Høgskulen hadde opning av studieåret på Avd. for lærarutdanningane og idrett. Dette til stor glede og applaus frå dei som var til stades. Vi har hatt velkomstmiddag, med ein ivrig kafé- gjeng, som har jobba godt med alle oppgåvene som høyrer til i denne samanhengen. Stort oppmøte, god mat, og nøgde gjestar blir konklusjonen etter årets velkomstmiddag. Satsingsområde for alle barnehagane i Sogndal i år, er fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst». På avd. Måne deler vi borna i fast grupper,( raud, gul og blå). I desse gruppene vil vi bl.a ha høgtlesing. Dette har vi komme litt i gang med i august månad, og vil fortsetje med gjennom heile barnehageåret. Kven som er i dei ulike gruppene vil etterkvart komme på foreldretavla, slik at de veit kva gruppe bornet dykkar er i. Siste fredagen i august fekk vi besøk av Oddbjørg Uglum(mor til Karin). Ho hadde plukka masse tytebær, og laga trollkrem med borna. Veldig godt for dei fleste, spesielt med vaniljesaus på.

10 Satsingsområdet for alle barnehagane i Sogndal er i år «Kommunikasjon, språk og tekst». Dette er eit fagområde vi vil fokusere på gjennom heile barnehageåret. Barna er allereie no delt inn i grupper, litt etter alder, og høgtlesing i mindre grupper er ein måte vi vil jobbe med dette fagområdet på. Vi har laga til eit «språkrom» på avdelinga, som vil bli brukt til jobbing med språk i mindre grupper. «Tidleg og god språkstimulering er ein viktig del av barnehageinnhaldet. Kommunikasjon skjer i eit vekselspel mellom å ta imot og tolke ein bodskap og å sjølv vere avsendar av ein bodskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle eit godt munnleg språk». (Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen) I september startar vi med tema «meg sjølv». Vi fortset med kroppen og sansane, og avsluttar september med den nasjonale brannvern veka, og ei epleveke. (Sjå månadsoversikt). I september startar vi og opp med varmmat kvar fredag. Det vil alltid vere slik at nokre barn er med å lagar maten vi skal ete. I tillegg er det slik at ved bursdagsfeiring er bursdagsbarnet med å lagar «bursdagsmaten». I oktober har vi mykje fokus på eit FORUT prosjekt, som vi kvart år vel å støtte og samle inn pengar til. Frå vi startar i august produserer vi gevinstar til ein basar som vi arrangerer i barnehagen i oktober. Barna er sterkt medverkande i prosessane fram mot basaren. Dei får høyre om korleis barn lever og har det i andre delar av verda. Gjennom slikt arbeid får dei gjere seg tankar om korleis dei og kan bidra til å gjere tilhøva litt betre for nokon som ikkje har det så godt som oss. Meir informasjon om FORUT vil de få når det nærmar seg. I tillegg til dette skal dei eldste i oktober få vere med Renate (Pedagogisk leiar på avd.sol) og Siri i eit «miniprosjekt». Dei skal prøve ut mogelegheiter for bruk av den nye flotte lavvoen vår. Då blir det fokus på aktivitetar ein kan drive med der, og meir informasjon vil komme når det nærmar seg. Barnehagelærarstudentar kjem innom, og ein student som går siste året, skal ha overtakingsveke i oktober. Dette tydar at pedagogisk leiar skal ut av avdelinga, og studenten overta leiinga for ei veke. I barnehagen jobbar vi mykje tverrfagleg. Det tydar at vi er innom fleire fag når vi jobbar med ulike tema. Desse to månadene er vi likevel mest innom desse fagområda frå «Rammeplanen»: «Kropp, rørsle og helse», «Kommunikasjon, språk og tekst», «Kunst, kultur og kreativitet», «Natur, miljø og teknikk», og «Etikk, religion og filosofi»

11 MÅNADSOVERSIKT SEPTEMBER 36 Tema: Meg sjølv 1 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag ALLE! ALLE på tur til Høgskulen for å syngje Gul og Blå gruppe lesestund Raud gruppe uteleik!. Raud gruppe lesestund Gul og blå gruppe uteleik Gul gruppe hinderløype ute 37 Tema: Kroppen og sansane 8 Blå gruppe måle seg sjølv Hilde 3 år!! 9 for alle Avdelingsmøte Måne kl Raud gruppe måle seg sjølv Emil 4 år! 11 Gul gruppe formingsaktivitet Blå gruppe hinderløype ute 12 Raud gruppe hinderløype ute. 2 studentar på besøk 38 Brannvernveke 15 Gul gruppe på tur til brannstasjonen Blå gruppe lesestund 16 alle Avdelingsmøte Måne Kl Blå gruppe på tur til brannstasjonen Gul gruppe lesestund 18 Raud gruppe på tur til brannstasjonen Blå gruppe lesestund 19 Raud gruppe hinderløype ute Theo 4 år og Kevin A. 3 år! 39 Epleveke 22 Blå gruppe hauste eple Gul gruppe lesestund 23 ALLE uteleik Avd.møte Måne kl Foreldremøte MÅNE Kl Raud gruppe lagar epletrykk 25 Gul og blå gruppe lagar epletrykk 26 Blå gruppe lagar eplekake Foreldre får smake ved henting Lage eplekrans 30 Lage eplemost

12 MÅNADSOVERSIKT OKTOBER 40 Tema: Haust Måndag Tysdag. Onsdag. Torsdag. Fredag Dramaopplegg i Blå gruppe Lesestund gul 2 grupper med lager gruppe studentar frå haustlykter Høgskulen 41 Tema: Haust 42 Tema: FORUT 6 Vi feirar Madina 4 år! 13 FORUT- PROSJEKT 3 BLU studentar 4 veker 7 alle Avd.møte Måne kl Avd.møte Måne kl Ei gruppe på tur til Trudvang Skule 15 Vi feirar Enni 4 år! 9 Ei gruppe på tur til Trudvang Skule 16 Prosjekt Med Blå gruppe(ute) 10 Vi lagar mat i Lavvoen FORUT 44 Tema: Overtakingsveke for 3 BLU student ALLE Avd.møte Måne kl Sjå eigen vekeplan 22 BASAR i BARNEHAGEN (Sjå plakat) Prosjekt med Blå gruppe (Ute) Prosjekt med Blå gruppe (Ute) 24 31

13

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer