Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors"

Transkript

1 Beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2011 Skedsmo Røde Kors

2 Årsberetning 2011 Innhold Styret s. 2 Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Representasjon s. 2 Æresmedlemmer s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring s. 3 En reise i fred s. 3 Humanitært forum s. 3 Røde Kors-huset s. 3 Beredskapsutvalget s. 4 Røde Kors Beredsk.vakt s. 4 Historieutvalget s. 4 Ungdomsgruppa s. 4 Informasjons- og PR-utvalget s. 4 Omsorg s. 4 Arbeidsgruppen s. 4 Besøkstjenesten, visitorer, Kurland kafe s. 4 Flyktningeguiden s. 5 Lillestrøm Helse- og Velferdssentral s. 5 Servicegruppa s. 5 Vitnestøtter s. 5 Hjelpekorpset s. 6 Påsketjeneste s. 6 Komitèer, utvalg og lignende Valgkomitè: Geir Solvang, Arnfinn Brekke, Knut Melheim, Ole David Kværner, Thomas Enget, Bjørg Amundsen og Wenche Svellingen Styrets arbeidsutvalg: Lena Bjartland Strømman, Erik Haga og Fred Øistein Andersen En reise i fred: Solfrid Karlsen, Geir Solvang, John Hofseter, Jan Olav Sjøholt, Vanja Sortnes, Amir Keyani, Møter og aktiviteter s. 6 Blomsteraksjon s. 6 Aksjoner s. 6 Velferd s. 6 Sminke og markører s. 6 Ambulanse (bakvakta) s. 6 Snøscooter s. 6 Depot s. 7 Tjenste s. 7 Samband s. 7 Båt s. 7 Transport s. 7 Kurs og instruksjoner s. 7 Ola-setra s. 7 Felles s. 8 Inntekt s. 8 Gaver s. 8 Medlemsverving, motivering og informasjon s. 8 Bevilgninger og tiltak innland s. 8 Utenlandshjelp s. 8 Takk s. 8 Medlemstall s. 8 Status for Skedsmo Røde Kors opp mot Handlingsplan 2011 s. 8 Ann-Helen Bakkelund og Ola Strømman Medlemansvarlig: Barbro Eig Dahl Systemansv. maskinvare: Jon-Harald Bråthen Systemansv. progr.vare: Rune Sand Politiattestkontakt: Fred Øistein Andersen Kontakt ressurssystemet: Øystein Larsen Styret Leder: Fred Øistein Andersen Nestleder: Lena Bjartland Strømman Styremedlem: Grethe Holsæther Styremedlem: Stein Erik Østlie Styremedl./øk.ansvarlig: Erik Haga Varamedl. : Rachel Harviken Hjelpekorpset leder: Øystein Larsen Hjelpekorpset 1.nestleder: Gro Hege Herberg Hjelpekorpset 2.nestleder: Raymond Aaserud til Jon-Harald Bråthen fra Omsorg leder: Ingunn Toussi Omsorg 1.nestleder: Jan Olav Sjøholt Omsorg 2.nestleder: Grethe Holsve Følgende har hatt møte- og talerett: Ungdomsgruppa leder: Jannicke Langseth/Nasrin Naimy Servicegruppa leder: Ivar Lund/Odd Krogstad Velferdens leder: Tove Olsen Revisor: Svindahl Leidland Myhrer & Co as Representasjon Akershus RK årsmøte: Øystein Larsen og Fred Øistein Andersen Akershus RK distriktsstyre: Gaute Sars-Olsen, Geir Solvang og Stein Kåre Laingen Akershus RKU d-råd: Magnus Johan Sauro og Jørgen Fjeldberg Kontrollkomiteen: Erik Johnsson Ordstyrer Akershus Røde Kors årsmøte: Ann-Helen Bakkelund NRKors landsmøte: Fred Øistein Andersen Ola Strømman og Lena Bjartland Strømman deltok under Reisen tilbake for pårørende og etterlatte på Utøya i august og oktober. Æresmedlemmer Vi har sju æresmedlemmer: Liv Halla, Lisbet Øverhagen, Barbro Eig Dal, Knut Melheim, Erik A. Haga, Anni Andersen og Bibbi Faye. 2

3 Skedsmo Røde Kors Generelt Skedsmo Røde Kors har etter beste evne forsøkt å arbeide etter de sju Røde Korsprinsippene: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Aktiviteten i foreningen har vært høy. I tillegg til drift av Skedsmogata 3c og aktivitetene i avdelinger og grupper, har hele foreningen bidratt ved ulike felles aktiviteter. Møter Det har vært avholdt ett årsmøte, to medlemsmøter, elleve styremøter og elleve møter i foreningens arbeidsutvalg. AU har behandlet 81 saker, styret har behandlet 104 saker. I november ble det avholdt ett styreseminar for 16 deltakere med hovedvekt på arbeid med budsjett og handlingsplan samt informasjonskanaler og beredskapsarbeid. Vi har hatt deltagelse på distriktets ledermøter og samlinger. Vi var representert med tre på ledersamlingen i april og tre på ledersamling i november. Leder har deltatt på landsmøtet til Norges Røde Kors. Av medlemsarrangementer ble det arrangert et sommermøte/ grillfest i juni med 41 deltakere og ett julemøte/grøtfest i desember med 45 deltakere tjenestetimer Kurs/opplæring Vi har deltatt på to ledertreninger i regi av Akershus Røde Kors. Vi har hatt 25 deltakere på to kurshelger som Akershus Røde Kors har arrangert. 225 tjenestetimer En reise i fred Ola Strømman (prosjektleder), Ann-Helen Bakkelund (ass), John Hofseter, Geir Solvang, Jan Olav Sjøholt, Solfrid Karlsen, Amir Keyani, Vanja Sortnes Nytt av året er at Skedsmo Røde Kors står som eneste arrangør av prosjektet, og har derfor stått for søknader, påmeldinger, faktureringer og alle spørsmål på frivillig basis. Det ble i år avholdt 3 temakvelder og et foreldremøte i forkant, rollespillet På flukt, busstur til Polen/Tyskland og en mimrekveld. 38 ungdommer og 8 ledere deltok. Temakveldene var en bli kjent -kveld, en busstur til Villa Grande og Holocaustmuseet, og en kveld med foredrag fra Folk og Forsvar. På flukt ble arrangert i Tæruddalen. Bussturen gikk som vanlig greit, med en ekstra runde innom rampen der de norske jødene kom inn til Auschwitz og bra med ekstra tid i Berlin tjenestetimer Humanitært forum 20.oktober arrangerte vi i samarbeid med Akershus Røde Kors humanitært forum om atomvåpen med tittelen «Atomtrussel 2011 økt trusselbilde eller mot en atomfri verden?». Ordføreren i Skedsmo deltok på møtet og støttet som første ordfører i landet resolusjon mot atomvåpen som Landsmøtet i Norges Røde Kors vedtok 8.oktober. Støtteerklæringen ble overlevert presidenten i Norges Røde Kors 24.oktober. 130 tjenestetimer Røde Kors-huset, Skedsmogt. 3c Erik A. Haga (leder) Stein-Erik Østlie, Gunnar Halmer, Liv Halla og Trond Westby Fra Birkenau - på vei inn i leiren. Foto: Ola Strømman I tillegg er følgende engasjert i driften av huset: Adv. Owe Halvorsen & Co (forretningsfører) Myhrers bokføring AS (regnskap) Rune Sand (utleie av møtelokaler) Kjetil Øverland (vaktmester) Kate Elin Klungtveit og Elena Moen (renhold Røde Kors lokaler) Kjetil Skamsar (brannvernleder til april) Ingunn Rundtom (brannvernleder fra april). Det er avholdt tre møter i Husstyret. Det er sendt ut flere informasjonsbrev til leietagerne i forbindelse med arbeidene i huset. Den daglige driften av huset ivaretas av forretningsfører. Husstyret har stått for kontakten med forretningsfører. Husstyret har også stått for tiltak som ikke direkte inngår i den daglige drift. Dette gjelder i hovedsak koordinering av de vedlikeholdsog ombygningsarbeidene som er gjennomført. Ombygninger og vedlikehold I forbindelse med bytte av leietaker i underetasje og i 2. etasje ble lokalene her fullstendig rehabilitert og gjort i stand i henhold til nye leietakers behov og ønsker. For om mulig å spare noe strøm er varmeovnene i legesenteret skiftet ut med moderne sentralstyrte ovner. Det er også montert sensorstyring på korridorlyset nede. Avtrekksvifte fra teknisk rom er skiftet. Ordinært vedlikehold og mindre utbedringer er utført. Brannvern Årskontroll av alt slukkeutstyr er gjennomført. Hovedinngangsdør og gitre er koblet til brannvarslingsanlegget. Huset er gjennomgått med tanke på brannsikkerhet. Det ble ikke avdekket noen alvorlige mangler. Brannvern leder er i ferd med å utarbeide brannmapper til alle leietagere. Utskifting av møbler og utstyr Det er kjøpt inn et lerret, en tavle på hjul og to flipoverstativer. Det er også kjøpt en vanlig vaskemaskin til teknisk rom. Stolene i salen er kontrollert og supplert. Faste leietakere Huset har vært fullt utleid det meste av året. Lokalene etter kriminalomsorgen ble leid ut til 3 logopeder fra mars Dr. 3

4 Årsberetning 2011 Lundgren flyttet ut 1.7. Deler av lokalene ble fra samme dato overtatt av legesentret. Resten var utleid fra 1.10 ved at Akupunktur 1 overtok lokalene og vi fikk 2 nye leietakere i lokalene etter Akupunktur 1. Møtelokalene Utleievirksomheten i møte- og selskapslokalene har tatt seg opp. Norasonde hadde i en lang periode kurs gående i undervisningsrommet nede. Fra høsten startet de også et kurs i salen oppe. Det er ellers stor interesse for å leie lokalene i helgene. Det er fortsatt litt for liten utleie til kurs og møter på vanlig ukedager. Foreningen bruker selv møterommene i underetasjen regelmessig og møtesalen oppe til større kurs og møter. 750 tjenestetimer Beredskapsutvalget Fred Øistein Andersen (leder) Øystein Larsen (Hjelpekorpset) (nestleder) Aase Biseth (Omsorg/Arbeidsgruppen), Jan Olav Sjøholt (Omsorg/Besøkstjenesten) Utvalget har avholdt ett møte. Leder har hatt møter og kontakt med Beredskapsansvarlig og Kommuneoverlegen i Skedsmo. Avtalen om Pandemiberedskap med Skedsmo Omsorg kommune er evaluert og noe justert. Ny avtale er datert 7/ Utvalget har utarbeidet forslag til beredskapsplan for Skedsmo Røde Kors, som er forelagt styret og godkjent. 40 tjenestetimer Røde Kors Beredskapsvakt Skedsmo Røde Kors var først ut i Akershus med lansering av tilbudet, som gikk ut til ca 1/3 del av Skedsmos innbyggere. Det ble etablert en prosjektgruppe med to fra lokalforeningen og tre fra hjelpekorpset. Gruppen ble forsterket med Informasjonsog PR-utvalget. 90 meldte seg på og 33 er i løpet av året godkjent som beredskapsvakter etter å ha gjennomført førstehjelpsopplæring og fått informasjon om Røde Kors Beredskapsvakt. Kjetil Skamsar har hatt ansvar for gjennomføring av tre førstehjelpskurs i beretningsperioden. 550 tjenestetimer Historieutvalget Knut Melheim (leder) Barbro Eig Dahl, Liv Halla og Geir Solvang. Historieutvalgets mandat er å samle foreningens historie. Utvalget har ikke hatt møter i 2011, men arbeider langsiktig fram mot jubileumsåret Ungdomsgruppa Jannicke Langseth og Nasrin Naimy fra (leder) Camilla Bakke fra (nestleder) Gruppen har 8 medlemmer. Antall møter: 8. Antall aktiviteter: Tre i samarbeid med Skedsmo mottak. Andre aktiviteter: Tre medlemmer har deltatt på kurshelger. Antall sosiale sammenkomster for frivillige: 1 (kino og pizza). 200 tjenestetimer 200 tjenestetimer Informasjons- og PR-utvalget Ola Strømman (leder) og Ann-Helen Bakkelund Utvalget har bistått de forskjellige delene av foreningen med annonsering, kontakt mot RB og informasjonsmateriell. Beredskapsvakt var vel det nye av året hvor det ble lagt ned litt ekstra ressurser hvor det også gikk noen timer til planlegging av informasjonsflyten. De enkelte avdelingene har ikke stilt med noen representanter i utvalget. 50 tjenestetimer Ingunn Toussi (leder) Jan Olav Sjøholt (1.nestleder) Grethe Holsvee (2.nestleder) Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen består av ti aktive medlemmer som møter på Røde Kors-huset avtalte mandager fra kl.1200 og utover. Det arbeides med diverse som skal være med på håndarbeidslotteriet, for salg og til utlodning. Planer fremover og nye ideer diskuteres. Vi mottar også diverse ting fra utenforstående som vi kan selge eller lodde ut. Det nye året starter med å lage gevinster for utlodning på Besøkstjenestens påskearrangement, hvor en del av oss også er med og hjelper til. Det sendes blomster til de som har merkedager i løpet av året. Vi har hatt to lørdagskaféer i mars og mai. Disse var ikke spesielt godt besøkt. Vi hadde julemesse i november som var meget 4 vellykket. I oktober deltok vi på «Flerkulturelt arrangement» i samarbeid med kommunen. Dette ble avholdt på Kulturhuset. Det ble ikke noe av julebasaren vår i år. Overskuddet, kr ble overført til lokalforeningen. Også i år ønsket vi at en del av overskuddet skulle brukes i nærmiljøet. Valget falt på Bymisjonen og etter forespørsel var ønske om at vi skulle sponse en middag for ca 40 personer. Besøkstjenesten/visitorer/Kurland kafè Jan Olav Sjøholt (leder) Grethe Holsve (1. nestleder) Rigmor Sivertsen (besøksvennkoordinator) Oliv Halmer (sekretær/kurs) Ingrid Lindqvist (medlemsregistrering) Brit Fosberg (turer) I 2011 var det 87 registrerte medlemmer og 39 som har besøksoppdrag. Leder har deltatt på foreningens styremøter. Det er avholdt sju AU-møter. Leder og nestleder var med på et møte ang. besøksvennorganisering Akershus Røde Kors. 3. november. 4 fra besøkstjenesten deltok på seminar på Ahus i november. Besøksvennkoordinator Rigmor Sivertsen har vært i møte med Skedsmo kommunes tjenestekontor. Besøkstjenesten har avholdt 2 kveldsmøter med Besøksvennforum og det var godt fremmøte. Det har vært avholdt fem medlemsmøter med temaer; besøk fra LHL, NAV hjelpemiddelformidling i Akershus, frelsesarmeen, politiet og historikk fra Lars Hauge. Det er sendt ut ett Besøksnytt til alle som står som medlem i Skedsmo Røde Kors BT. Besøkstjenestens medlemmer går på besøk på institusjoner og i hjemmene.

5 Skedsmo Røde Kors BT har arrangert busstur til Domkirkeodden på Hamar og besøk på Kirsten Flagstads museum. 26 var med på turen. BT har arrangert hyggekveld på LIBOS, Skedsmotun, Stalsberg og Åråsen bo- og beh.hjem. Langfredagskafeen ble som vanlig arrangert i storsalen på Røde Kors huset med 88 gjester. Felles sommerkveld med grillmat 7.6.ute på parkeringsplassen og mange møtte opp. Hver fjerde uke hjelper BT til med et arrangement for fysisk og psykisk utviklingshemmede på Løvenstad i Rælingen. Dette er et interkommunalt arrangement. Jan Olav Sjøholt er ansvarlig for dette. Fire fra BTs arbeidsutvalg var på styreseminar på Hadeland hotell i november. Det ble holdt et besøksvennkurs i januar. Det var et samarbeidskurs med Nittedal, Lørenskog, Fet og Rælingen Røde Kors Besøkstjeneste. 20 deltok på kurset og flere av disse ønsket tilknytting til Skedsmo Røde Kors BT. Gaver Til jul ga vi som vanlig blomster til de som får besøk tjenestetimer Flykningeguiden Ingunn Toussi (leder ressursgruppe) Rachel Harviken (nestleder) Wenche Svellingen (intervjuer/koblinger) Hanne M Brekke (arrangementsansvarlig) Jorunn Svindal (medlem) Ressursgruppen har faste møtetidspunkt en mandag i måneden. Guiding Vi har i 2011 koblet ti flyktninger og guider., og hatt seks omkoblinger der koblingene av ulike årsaker ikke har fungert. Begge parter har vært igjennom et ca timelangt intervju i forkant av koblingen. Samarbeid med kommunen Leder har avholdt faste møter med programkoordinatorene på flyktningekontoret i Skedsmo kommune. I tillegg har hun mailog telefonkontakt med disse jevnlig. Kommunen får halvårlig rapport fra aktiviteten. Kontakt med distriktskontoret Leder har hatt kontakt med distriktskontoret i Akershus ved behov. Ledersamlinger Leder har deltatt på ledersamlinger Fellesarrangementer I løpet av 2011 har flyktningeguiden hatt 7 fellesarrangementer. Disse har vi avholdt i samarbeid med kvinnegruppe som leder av flyktningeguiden driver. Bowling på Strømmen, Magedans for kvinner, Sommeravslutning utenfor Røde Kors huset, 2 bussturer til Sverige med shopping og Pepperkakebaking på Røde Kors huset Kurs for frivillige Vi har arrangert kurs for nye frivillige i samarbeid med Rælingen Røde Kors både vår og høst. Informasjonsarbeide Annonser i forkant av kurs og ang. rekruttering av frivillige i Romerikes blad. Deltakelse på kulturmix på Lillestrøm kultursenter. Kontakt med IB linja på Lillestrøm videregående skole. En kobling har deltatt på filminnspilling for Akershus fylkeskommune i forbindelse med frivillighetsåret Utsendelse av mail bekjente ang. engasjement i flyktningeguiden. Deltagere fra flyktningeguiden var med å lage brosjyre som skal gis ut i forbindelse med oppstart av beredskapsvakt i Skedsmo Røde Kors. Informert om flyktningrguiden på infomøte Gjensidigestiftelsen Vi var så heldige å få midler gjennom Gjensidigestiftelsen i år igjen til å bruke på barn av foreldre som deltar i en av våre aktiviteter i forbindelse med jul. Vi kjøpte inn julegaver, pakket disse og arrangerte julefest med bevertning og utdeling av pakker. To av medlemmene i ressursgruppen var i år med på styreseminaret på Hadeland. Ingunn driver kvinnegruppe hver tirsdag kveld, tre timer hver gang tjenestetimer Lillestrøm Helse- og Velferdsentral Tove R. Olsen (leder). Vesla Nerdrum Gundersen fram til sommeren, Liv Halla, Laila Faye, Jorunn Flateby og Anne Kathrine Bjerke. Arbeidet på Lillestrøm Helse- og Velferdssentral har også i år fulgt de vanlige tradisjoner. Representantene til Velferden fra Skedsmo Røde Kors har gjennom hele året smurt smørbrød, kokt kaffe og vasket opp hver fjerde uke til ca. 65 personer. I tillegg kommer tilstelninger som l7.mai, grøtfest, adventsfest, og juletrefest for Måsan barnehage. I forbindelse for Kulturuke for eldre ble De eldres dag arrangert på Velferden. Det ble servert varm mat, kaffe og kaker. Flott underholdning med fin musikk, sang og allsang. Det var 60 fornøyde pensjonister som takket for seg. Vi utfører også en del andre gjøremål som vask av inventar og vinduer, skifting av gardiner og pynting av lokalet til forskjellige høytider. Også for 2011 betalte vi kr i husleie til Skedsmo Kommune og vi fortsetter å leie ut lokalet for å dekke dette. Vi har avholdt ett årsmøte og ti styremøter. Det har vært 2 turer til Sverige. Servicegruppa Odd Krogstad (leder) Medlemmer ved årets utgang: 7 Aktiviteter Servicegruppa har møte hver mandag formiddag i Røde Kors huset. Et viktig sosialt tiltak. Vitnestøtter Ingunn Runtom (kontaktperson) Det er 8 aktive vitnestøtter. Disse har bistått 415 vitner. Vitnestøttene har hatt 99 fremmøter i løpet av året. Det er ikke summert opp antall tjenestetimer. 5

6 Årsberetning 2011 Hjelpekorpset Øystein Larsen (korpsleder) Gro Hege Herberg (nestleder/adm. leder) Jon-Harald Bråthen/Raymond Aaserud/Jon- Harald Bråthen (operativ leder) Korpsleder har vært hjelpekorpsets representant i foreningens styre med taleog stemmerett, mens Administrativ leder har deltatt som nestleder med talerett. Lokalrådet har avholdt seks møter. Det er blitt avholdt ni fagledermøter, og lokalrådet og fagledere deltok på styreseminaret som lokalforeningen arrangerte. Lokalrådet i hjelpekorpset arrangerte fagseminar på Hurdalssjøen hotell- og konferansesenter med fokus på handlings-plan- og budsjettarbeid. Ni fag- og gruppe-ledere deltok. Hjelpekorpset har pr medlemmer. Påsketjeneste Operativ leder (ansvarlig) Som vanlig bidro vi til Sør-Fron Røde Kors påsketjeneste på Gålå. Mannskapet utførte mange oppgaver, som varekjøring, sanitetsvakter, skipatrulje og vakt på beredskapsscooter. 180 tjenestetimer Møter/aktiviteter Operativ leder (ansvarlig) Hjelpekorpset har tirsdag som fast aktivitetsdag, og første tirsdag i måneden er det korpsmøte. Her blir det informert om aktuelle saker som har skjedd, eller skal skje i nær fremtid. Utover informasjonsrunden er det en ren sosial kveld uten annet faglig program. Resterende tirsdager hver måned er fylt med fagkvelder, aktiviteter knyttet mer eller mindre til hjelpekorpsrelaterte temaer, dugnader eller møter for de enkelte faggruppene tjenestetimer Blomsteraksjon Infoleder (ansvarlig) 6 Det ble bestilt 500 blomster og søknader til forretningene ble sendt slik at alt var klart til å arrangere blomsteraksjonen. Aksjonen ble avholdt lørdag 7.mai og som tidligere fikk folk som ønsket å støtte hjelpekorpset en blomst som takk for gaven. 100 tjenestetimer Aksjoner Operativ leder (ansvarlig) Vi har vært varslet til 23 aksjoner, hvorav tre i eget område. Flere av aksjonene har vært utenfor Oslo/Akershus. Gjennomsnittlig har fire medlemmer svart at de kan komme med en gang. Det har ved flere aksjoner vært ønske om at vi stiller med båt eller snøscooter. Etter terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22.juli, stilte vi ambulanse på vakt for AMK i Oslo fredag, og vi var tilstede med mannskap til fots og med båt ved og rundt Utøya lørdag og søndag. 600 tjenestetimer Velferd Det har vært arrangert sosial sammenkomst etter blomsteraksjonen, samt sommeravslutning for hjelpekorpset på Olasetra. Korpset var med og arrangerte sommeravslutning og grøtfest sammen med foreningen. Det har vært arrangert Kick-off etter sommerferien og etter juleferien. Det ble arrangert julebord før jul. 70 tjenestetimer Sminke/markør Karianne Skogen (leder) Gruppen har stilt med sminkører og markører ved hjelpekorpsprøver gjennom året. Vi har hjulpet andre korps med å få gjennomført sine praktiske prøver. Fire sminkører har vært på kurs hos Oslo RKH. I forbindelse med 30 timers kurs på Sessvollmoen ble det avholdt sminke- og markørhelg. Gruppen har deltatt med sminke og markører på treninger på tirsdagskvelder. 240 tjenestetimer Ambulanse (bakvakta) Operativ leder til 15. september/stein Teppen fra 16.september (leder) Ambulansetjenesten har i år fungert bedre enn i fjor. Det har vært noe større sikkerhet rundt videre drift av ambulansetjenesten for tilleggsberedskapen i Oslo og Akershus. Blant annet ble en ettårig forlengelsesavtale inngått medio juni. På møte lokalt i korpset ble det bestemt at vi i hvert fall fortsetter driften og deltar i vaktordningen inntil vi ser resultatet av reforhandlingene i I 2011 har vi kjørt 75 ambulanseoppdrag. Vi har 15 godkjente mannskaper, og har sendt to nye personer på ambulansepersonellkurs. Ambulanseleder har, på vegne av Skedsmo Røde Kors, deltatt på møter i Transport- og ambulanseutvalget i ARK. 620 tjenestetimer Snøscooter Ola Strømman (leder) Øvelseshelg ble holdt på Gålå siste helgen i januar. Elleve personer var med. Sju scootere ble bemannet og kjørt fra torsdag morgen til søndag. Sesongen 2011/2012 bemannes av Nittedal hver 3. helg. Det kjøres også utrykning med varsling på eventuelle turer. Pr har 19 personer sagt seg interessert i tjenesten. Av disse har ti hengersertifikat og sju kompetansebevis for utrykningskjøring og hengersertifikat. 15 personer har sagt seg villig til å være på fast lag. Vaktlister for sesongen 11/12 er satt opp og bemannet fullt ut. I ukedagene kjøres leteaksjonberedskap tjenestetimer Depot Arnt Rikard Alvestad (leder) Magnus Johann Sauro, Thomas Lehnen og Christian Høibø (assistenter) Utstyr og inventar har holdt god kvalitet gjennom året. Det har ikke vært behov for større utbedringer. Vedlikehold av sanitetsutstyr og aksjonsutstyr har vært de største arbeidsområdene. Det er avholdt to

7 Skedsmo Røde Kors temakvelder for depot og utstyr for nyere medlemmer. 230 tjenestetimer Tjeneste Julie Hasselberg/Kjetil Lund fra okt. (leder) Tradisjon tro startet også 2011 med vår største inntektsbringende tjenester over to helger nemlig Kurland Cup i Fjellhamarhallen. Så fulgte tjenester i LSKhallen med LSKs treningskamper og senere Tippeligastart med tjeneste på alle LSKs hjemmekamper gjennom året. Nytt av året var to tjenester i Marikollen under TV innspilling av et TV-program. Videre fulgte tjenester i Stomperudrennet, fotballkamp i Valhall, judostevne i Bølerhallen, russens årlige vrengefest på Nebbursvollen og sykkelrittet Ceresrittet. På forsommeren var det tjenester i amerikansk fotball på Vigernesjordet, russedåp, den årlige flydagen på Kjeller og rullatorfestivalen i Lørenskog. På høsten har vi hatt tjenester som den store fotballturneringen Jentefestivalen, markedsdag på Lillestrøm Torv, flere amerikanske fotball tjenester og dansetjeneste i Skedsmohallen. Året ble avsluttet med gym for life challenge tjeneste, familiefotball tjeneste i Valhall og en siste dansetjeneste i Skedsmohallen tjenestetimer Samband Jon-Harald Bråthen (leder) Det har blitt utført enkelt vedlikehold på sambandsutstyret. Akershus Røde Kors har fått låne en del terminaler til nødnettet og vi har benyttet disse på flere av våre sanitetsvakter. Det har i den forbindelse vært avholdt 2 brukerkurs og 35 av hjelpekorpsets medlemmer har blitt godkjent for bruk av nødnettet. 120 tjenestetimer Båt Håkon Rekstad (leder) Båtgruppen har i 2011 jobbet med å finne ut hva slags tjeneste vi ønsker å ha. Vi begynte på våren med en testtur på Øyeren og ett båtmøte hvor målsetninger og ulike aktiviteter ble diskutert. Utover sommeren og høsten var båten i drift i søk rundt Utøya i dagene etter terroraksjonen. Den har også vært på trening og tilstedeværelsestur på Øyeren samt deltatt på en øvelse i Bærum. Den ble også brukt under en leteaksjon. 260 tjenestetimer Transport Tommy Hagen (leder) Oversikt over materiell Biler AX VW Transporter ambulanse 2001 mod., DK Toyota HIACE 2003 mod., ZX Toyota HIACE 2006 mod. Annet HX 7726 Arctic snøscooter 2008-mod., PA 5517 Tysse snøscooterhenger 2002-mod., CK 6075 Blå henger, DR 7151 Båthenger, Båt Polarcirkel 510 og Båtmotor Evinrude e-tec 90hk. Kjøretøy (tall i parantes = 2010) VW Transporter ambulanse 2001 mod. Km kjørt i 2010: 4408 (3351) Toyota HIACE 2003 mod. Km kjørt i 2010: 4160 (3 627) Dette er vår mannskapsbil som har 9 sitteplasser. Toyota HIACE 2006 mod. Km kjørt i 2010: 6987 (7 479) Dette er en kombinertbil med 6 sitte-plasser og stort varerom. Arctic snøscooter 2008-mod. Km kjørt i 2010: 450 (234) 20 tjenestetimer Kurs og instruksjon Julie Hasselberg (leder) Det er gjennomført hjelpekorpsprøver hvor det har vært både egne deltagere og deltagere fra andre korps. Det er blitt avholdt instruktørmøte for å se på gjennomføringen av kursingen av Beredskapsvaktene. Det er opprettet samarbeid med de andre hjelpekorpsene på Romerike om arrangering av kurs. Opplegget går ut på at grunnpakken med kurs (Intro, NGF, 30-timer, DHLR, Sommer C, Samband C) som medlemmene trenger for å bli godkjente førstehjelpere skal arrangeres to ganger i året. Korpsene bytter på å være teknisk arrangør av de ulike kursene. Skedsmo stod som arrangør av NGF-kurs og DHLR-kurs i dette samarbeidet i I tillegg har en av hjelpekorpsets hovedinstruktører i NGF stått for NGFkursene i opplæringen av foreningens Beredskapsvakter. Hjelpekorpset har hatt deltagere på følgende eksterne kurs: * 1 delt. Sommer B Stavern * 1 delt. Instruktør B Stavern * 1 delt. Samband B Stavern * 1 delt. Idrettsskade Stavern * 1 delt. NGF Hovedinstruktør Stavern * 3 delt, Videreg. førstehjelp Stavern * 3 delt. Vinter C Rjukan * 1 delt. Vinter B Rjukan * 4 delt. Sminkekurs Oslo * 1 delt. har fullført amb.pers.kurs * 1 delt. har gj.ført og bestått U160 * 1 delt. på Norsk Førstehjelpsråds årlige instruktørsamling Eventuelle forespørsler om kurs har blitt videreformidlet til Akershus Røde Kors tjenestetimer Olasetra Kjetil Skamsar (leder) Henrik Rønsen (assistent) Det har i 2011 ikke vært noen store og ressurskrevende oppgaver på Olasetra utover at leder og assistent har skiftet stokken som støtter opp taket over inngangspartiet, da denne var råtten i bunnen. Det har vært avholdt en dugnad hvor fokuset var vedhogst og opplagring av ved både i uteboden på hytta og i vedboden/ utedoen. Solcelleanlegget har ikke vært helt stabilt og det ble derfor kjøpt inn et stort batteri mot slutten av 2011 slik at det nå er mer stabilt enn med batteriet som opprinnelig tilhørte panelet. Hytta har ikke hatt de store besøkene dette året, men det er hyggelig å se at flere og flere barnefamilier i foreningen ønsker å benytte hytta til rekreasjon og som et mål for skogturen. Det er gjort mindre utskiftninger innendørs og lagt planer for videre drift av Olasetra og dets 60-års jubileum i tjenestetimer 7

8 Årsberetning 2011 Felles Inntekt Medlemskontingent, ambulansekjøring, tjenester ved idretts- og andre arrangement. I tillegg har foreningen fått inntekter ved hjelpekorpsets blomstersalg i mai, arbeidsgruppas utlodninger og boksalg samt inntekter fra Grasrotandelen, Panto og MOMS-kompensasjon. Gaver Vi mottar en del gaver fra medlemmene i forbindelse med kontingentinnbetaling samt minnegaver ved dødsfall. Medlemsverving, motivering og informasjon Foreningen har foretatt en aktiv vervekampanje i deler av kommunen i forbindelse med etablering av Beredskapsvakt. Dertil har det vært tilsig av medlemmer til hjelpekorpset og omsorg etter 22/7. Det totale medlemstallet har en økning. Bevilgninger og tiltak innland Det er bevilget penger til Velferden i Lillestrøm og kulturkafeen i Lørenskog. Utenlandshjelp Vi har bevilget penger til Afrikas Horn til de hungernødrammede. Til Japan ble det samlet inn penger blant annet på utstillingen Sjøen for alle og utplasserte bøsser. Takk Skedsmo Røde Kors takker for alle bidrag og for all god hjelp vi har mottatt i En spesiell takk rettes mot alle våre medlemmer som står på hele året. Status for Skedsmo Røde Kors opp mot handlingsplan 2011 (måloppnåelse) Utført - Gitt støtte til internasjonal nødhjelp. - Gjennomført «En reise i fred «for første gang som et rent Røde Kors arrangement. - Samarbeidet med Kulturkafeen på Kurland. - Holdt liv i Beredskapsutvalget. Ajourført oversikten over medlemmer og holdt kontakten med Skedsmo kommune. - Startet opp prosjektet Røde Kors Beredskapsvakt. - Drevet suppleringstjeneste. - Arrangert kurs for besøksvenner. - Besøkstjenesten har arrangert flere hyggekvelder for eldre samt Langfredagskafeen og en busstur. - Fellesarrangementer for flykningeguiden to bussturer til Sverige - magedans for kvinner, kulturmix og bowlingtur i tillegg til den årlige sommeravslutningen og pepperkakebaking før jul. - To kurs for flykningeguiden. - Flykningeguiden har kvartalsvise møter med Skedsmo kommune. - Det er inngått en intensjonsavtale om Flerkultur og flykningeguiden med Skedsmo kommune. - Arbeidsgruppen samarbeider med Besøkstjenesten og Flykningeguiden på Lørdagskafeen og Kulturmix. - Arbeidsgruppa har arrangert to lørdagskaféer samt gitt støtte til nærmiljøtiltak. - Fulgt opp samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett om vitnestøtteordningen. - Ungdomsgruppen har arbeidet mot ungdommer i asylmottak i lokalområde. - Gjennomført to medlemsarrangement Grillfest (sommer) og Grøtfest (før jul). - Sørget for oppfølging av renhold og vedlikehold samt oppgradering av Røde Kors huset. - Arrangert Humanitært Forum i samarbeid med Akershus Røde kors. Ikke utført - Lørdag på torget ble ikke gjennomført. - Ikke deltatt i verving av blodgivere. - Flykningeguiden har ikke startet opp en mannegruppe. - Ikke etablert 60+ etter modell fra Bærum. - Samarbeidsmøter med lokale Røde Kors lokalforeninger med unntak av Sørum. - Ikke utarbeidet egen brosjyre for Omsorg. Takk også til andre Røde Kors-foreninger, eksterne organisasjoner/foreninger og privatpersoner som vi har samarbeidet med dette året. Medlemstall (per 31.desember 2011) Hjelpekorps: 156 (124) medl Omsorg: 81 (72) medl Ikke tilknyttet spesialavdeling: (1085) medl Til sammen: 1383 (1281) medl Av medlemmene er 144 under 26 år. 85 er familiemedlemmer. Tallene for RKH og Omsorg inkluderer ikke familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer og æresmedlemmer. I følge listene har 1182 betalt ved årsskiftet. 201 har ikke betalt. 8

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Fra Lørdag på Torget. Foto: Raymond Aaserud Årsberetning 2010 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2010 Innhold Komiteer, utvalg og lignende s. 2 Styret s. 2 Representasjon s. 2 Generelt s. 3 Møter s. 3 Kurs/opplæring

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Ved jøderampa utenfor Auschwitz. Hit kom de fleste norske jødene når de ankom leiren. Foto: Ola Strømman Årsberetning 2012 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2012 Innhold Styret s. 2 Hjelpekorpset s. 6 Komitéer,

Detaljer

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors

Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors Årsberetning 2009 Skedsmo Røde Kors 1 FORENINGEN... 3 Generelt... 3 Styret 2009... 3 Komitèer, utvalg og lignende... 3 Møter... 4 Kurs/opplæring... 4 Representasjon... 4 Tilstelninger/aksjoner... 4 Røde

Detaljer

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Forord Norsk Folkehjelp Oslo (NFO) ble stiftet som en arbeidersamarittgruppe 4.4.1932. I dag driver vi i all hovedsak innenfor områdene sanitet og redning, ungdomsarbeid,

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf.

ÅRSMELDING 2013. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. 2. mars 2014. Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. ÅRSMELDING 2013 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 2. mars 2014 Samøvelse med Sysselmannen på Nordenskiöldbreen i september. Foto: Theres Arulf. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator...

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner.

ÅRSMELDING 2012. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013. Foto: E. Morgner. ÅRSMELDING 2012 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps 03.03.2013 Foto: E. Morgner. Innhold 1 Innledning... 2 2 Styret... 2 3 Koordinator... 3 4 Medlemstall... 3 5 Medlemsmøter... 4 6 Kurs/utdanning... 4 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Noen av de som deltok som sanitetsvakt på Kippermocupen Dagens leder, Aina i hyggelig samtale med en av lagets eldste medlemmer, Levie Jensen Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Styresammensetning

Detaljer

Med mennesker i sentrum

Med mennesker i sentrum Med mennesker i sentrum ÅRSRAPPORT 2011 LEDER Medmennesker er også mennesker For frivillige i Røde Kors er fokuset for de fleste det å gi av seg selv. Ved å gi av seg selv, får man også selv noe igjen.

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2010 Innhold Kapittel Tittel Side 1.0 Aksjoner og administrasjon 1.1 Forord 3 1.2 Grunnverdier og mål 4 1.3 Sentralt Sanitetsutvalg 5 1.4 Aksjoner

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer