Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014-2017"

Transkript

1 Strategiplan

2 Innhold Vår visjon. 2 Vårt formål... 2 Våre verdier. 3 Formål med strategiplanen.. 4 Stauts og struktur 5 Organisasjon. 5 Kvalitetssystem 6 Nøkkelprosesser, prosessrutiner og virkemidler. 7 Kundestruktur.. 10 Økonomi Strategiske fokusområder. 12 Kompetanseheving. 12 Tjenesteutvikling. 13 Produkt- og aktivitetsutvikling Omdømme Utfordringer

3 Vår visjon Vi fremmer livskvalitet Enebakk Produkter sysselsetter arbeidstakere som i en kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vi bistår også mennesker som trenger arbeidstrening og coaching for å komme i ny jobb. Arbeid og arbeidstrening er med på å skape en meningsfylt tilværelse som igjen gir et grunnlag for bedre livskvalitet. Enebakk Produkters visjon er derfor "Vi fremmer livskvalitet" Vårt formål Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet ved å tilby individuelt tilpasset aktivitet og arbeidstrening Visjon og formål er knyttet sammen rundt begrepet livskvalitet. Det er viktig for oss at formålet understreker at vi skal legge til rette for at våre brukere gis mulighet til å bedre sin egen livskvalitet. Ordvalget baserer seg på at vi kontinuerlig jobber med brukermedvirkning og empowerment (egenkraftmobilisering). Formålet understreker også at aktivitet og arbeidstrening (verktøyet for å oppnå bedre livskvalitet) skal bygge på individuelle behov. Dette er en essensiell presisering, og er en av grunntankene i moderne attføringsarbeid. 2

4 Våre verdier Ved å ha et avklart forhold og felles forståelse til felles verdier, skal Enebakk Produkter sikre en sunn bedriftskultur med rett kvalitet på tjenester og produkter. Uten en felles forståelse av hva verdigrunnlaget betyr, vil ikke prosedyrer og kvalitetsrutiner kunne sikre reell og felles kvalitet. Uavhengig av hvor i bedriften en jobber eller hva en jobber med, skal alle gjenkjennes gjennom de praktiske konsekvenser våre verdier får for vårt arbeide. Dette innebærer at våre verdier får konsekvenser for hvordan vi forholder oss til alle i våre omgivelser. Det være seg brukere av våre tiltak, kollegaer, kunder, gjester, pårørende osv. Våre felles verdibegreper er: Respekt Ved å vise respekt for et annet menneske vil vi oppnå at alle opplever å føle seg sett og hørt Utvikling Vi vil at alle skal oppleve at det er rom for kreativitet og endringer, og at egne mål styrer utviklingen Åpenhet og ærlighet Åpenhet og ærlighet skal gjennomsyre alle prosesser ved EPRO. Alle tanker og meninger skal blir hørt, og vi skal vise toleranse og ha stor takhøyde 3

5 Formål med strategiplanen Strategiplanen er et styringsverktøy for styret og ledelse ved Enebakk Produkter as. Strategien vår skal: Tydeliggjøre og synliggjøre fremtidige veivalg Definere fremtidige fokusområder Bidra til at bedriften er offensiv og tydelig Bidra til et godt omdømme Bidra til å sikre forutsigbare rammebetingelser Gi retning og støtte i selskapets daglige arbeid 4

6 Status og struktur Organisasjon Enebakk Produkter as er 100 % eiet av Enebakk kommune. Kommunens formannsskap utgjør selskapets generalforsamling. Kommunens eiermelding er styringsdokument for selskapet. Enebakk Produkter sin organisasjon pr november 2013: Styre Daglig leder VTA *) APS *) 21 plasser 5 plasser *) VTA (varig tilrettelags arbeid) og APS (arbeidspraksis i skjermet sektor) er arbeidsmarkedstiltak finansiert av NAV. 5

7 Kvalitetssystemet Grunnleggende elementer: Bedriften skal vise at den forstår deltakernes og kundenes behov og forventninger Bedriften skal ha god styring på rolle- og ansvarsfordeling Bedriften skal ha god styring på ressurser og bruk av disse Bedriften skal ha god styring på prosesser i egen organisasjon (nøkkelprosesser / primærvirksomhet) Bedriften skal evaluere det arbeid den utfører, samt måle og analyserer resultater Bedriften jobber med kontinuerlig forbedring, og tar tak i de resultatene den ikke er fornøyd med Bedriften skal måle bruker- og kundetilfredshet Enebakk Produkter sitt kvalitetssystem Kvalitetspolitikk Rekrutteringspolitikk Likestillingspolitikk Politikk for anerkjennelse Politikk for involvering Politikk om etikk Politikk for sensitiv info Politikk for brukermedvirkning Formål Visjon Politikker Prosedyrer og rutiner Eiermelding Vedtekter Kravspesifikasjoner Strategiplan Årsplan Årsbudsjett Verdidokument Handlingsplaner Kompetansekrav Praktisk arbeid 6

8 Nøkkelprosesser, prosessrutiner og virkemidler Våre nøkkelprosesser er arbeidsmarkedstiltakene VTA og APS. Primæroppgaven er å produsere arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Nøkkelprosesser Prosessrutiner Virkemidler Følgende prosessrutiner styrer våre nøkkelprosesser: Innsøkning: Innsøkning fra NAV skal foreligge skriftlig, dette gjelder også ved intern tiltakskjeding. Inntaksvurdering: Forhåndssamtale med bruker for avklaring av egnethet sett fra både brukers og tiltaksarrangørs perspektiv. Ved behov skal veileder fra NAV innkalles. 7

9 Oppstart: Oppstartsamtale med bruker og saksbehandler fra NAV lokal. Gjennomgang av EPROs sin håndbok for brukere (inkluderer rettigheter og plikter, samtykkeerklæring og rutiner for konfidensialitet, politikker m.m). Utforming av handlingsplan ( Min Plan ) med vekt på livskvalitetsmål Gjennomføring: Tiltaket gjennomføres i henhold til bestilling og kravspesifikasjon fra NAV samt den enkelte brukers mål og behov. Oppfølging og rapportering gjennomføres i tråd med kravspesifikasjon fra NAV. Avslutning: Eventuell tiltakskjeding vurderes (skal evt godkjennes av NAV) Sluttrapport for bruker utarbeides og sendes NAV. Bruker gis muligheten for å innlemme sine egne kommentarer i denne rapporten. Brukerevaluering gjennomføres. Avslutningsmøte avholdes. Informasjonslagring etter avsluttet tiltak: Rapportene for bruker lagres digitalt i maks. 3 måneder Papirmappen for bruker makuleres. Innsøking Oppstart Avslutning Inntaksvurdering Gjenomføring Informasjonslagring 8

10 Viktige virkemidler for nøkkelprosessene: Arbeidsrettede aktiviteter Bedriften benytter seg av produksjon av ulike produkter og tjenester som et verktøy for å kunne tilby tilrettlagte arbeidsplasser, kartlegging, arbeidstrening / utprøving og opplæring for deltagerne i arbeidsmarkedstiltakene. Livskvalitetsmål Brukernes egne livskvalitetsmål skal styre hvert individs egenutvikling. Livskvalitet er et viktig element i attføringsprosessene og er en rød tråd i selskapets tjenester. Tverrfaglig samarbeid (helhetlige og sammenhengende tjenester) Mange av arbeidstakerne og søkerne har tett oppfølging av andre tjenester, psykiatritjeneste, bokollektiv, fastlege o.l. Enebakk Produkter deltar i samarbeidsmøter for å legge til rette for og koordinere arbeidstakernes samlede bistandstilbud. Kompetanseutvikling Identifikasjon av kompetansebehovet i bedriften gjennomføres ut fra NAVs kravspesifikasjoner. Ut fra dette utarbeides årlige kompetanseplaner. Tilfredshetsundersøkelser For å måle kvaliteten på de tjenestene som ytes, brukes årlige tilfredshetsundersøkelser overfor brukere, ansatte, NAV og eksterne kunder. Tverrfaglig samarbeid Arbeidrettede aktiviteter Nøkkelprosesser Tilfredshetsundersøkelser Livskvalitetsmål Kompetanseutvikling 9

11 Kundestruktur NAV er Enebakk Produkter sin hovedkunde Dagens tiltaksplasser er avhengig av tilsagn fra NAV Tiltak, Akershus. Tilsagnene gis under forutsetning av at tjeneste ytes i henhold til faste vilkår og regelverk. Tilsagnene gis for seks måneder av gangen og kan sies opp med seks måneders varsel. Bruk av plassene koordineres gjennom NAV Enebakk, som også har ansvaret for tiltakenes ventelister. NAV Avtalekunder Direktekunder EPRO Enebakk kommune (eier) 10

12 Økonomi Enebakk Produkter sine inntekter er basert på offentlige- og kommunale midler. Staten, gjennom NAV, sammen med eierne (Enebakk kommune) står for ca 70 % av selskapets samlede inntekter, mens salg av produkter og tjenester står for resten. Inntektene fra stat og kommune benyttes til selskapets personalkostnader i forbindelse med tjenesteytingen til deltakerne. Det betyr at disse inntektene hovedsakelig går til lønninger til brukere og veiledere, samt arbeidsgiveravgifter, feriepenger og kompetanseutvikling. Inntektene fra salg av produkter benyttes til drift av bygningsmassen, samt utvikling av arbeidsaktiviteter og trening I tråd med regelverket skal overskudd føres tilbake til bedriften for å forbedre tjenestetilbudet til brukerne. Selskapets økonomi forutsetter at tilskuddene fra stat og kommune, samt egne inntekter, opprettholdes på nåværende nivå. NAVmidler Egen produksjon - Drift av bygningsmasse - Videreutvikling av arbeidsaktiviteter og - trening - Kommunale avgifter - Bonuslønn til brukere - Lønn til veiledere - Arbeidsgiveravgift - Feriepenger - Kompetanseheving Enebakk kommune (eierandel) 11

13 Strategiske fokusområder Kompetanseutvikling Bedriftens kompetansekrav fra NAV, eiere, brukere og samfunnet for øvrig forventes å øke i planperioden. Gjennom økt fokus på fagutvikling skal Enebakk Produkter sikre at de ansatte øker sin kompetanse i overenstemmelse med kravene. På denne måten sikres et godt tjenestetilbud til NAV, brukere og øvrige kunder. Gjennom kvalitetspolitikken skal bedriften utarbeide årlige planer for kompetanseutvikling. Grunnlaget for kompetanseplanen er eventuelle gap mellom de kompetansekravene våre kunder gir, og den faktiske kompetansen bedriften innehar. Kompetanseutvikling skal: Øke kvaliteten på tjenestene Styrke den ansattes selvtillit i jobben de utfører Styrke selskapets konkurranseevne i forhold til konkurrenter Imøtekomme endrede krav og forventninger Skaffe oversikt og dokumentasjon over den samlede kompetansen i bedriften og avdekke behov. Kompetansefokus Enebakk Produkter skal i fremtiden ha et kompetansefokus. Det betyr at det i større grad settes krav til kompetanseutvikling for de ansatte. Ved nyansettelser skal det settes krav til at aktuelle søkere minimum har 3-årig høyskole innenfor relevant fagområde. 12

14 Tjenesteutvikling Sammen med kvalitet og kompetanseheving, har Enebakk Produkter kundefokus som et utpekt satsingsområde. Kundefokus for selskapet skal i fremtiden bety: Eksisterende tjenester Disse tjenestene skal vareta eksisterende kundemasse på best mulig måte, og være i stand til å møte eventuelt nye behov, krav og ønsker fra disse kundene. Dagens bedriftsstruktur er forbeholdt tjenesteyting til personer som, gjennom NAV, er innsøkt i bedriften. En kan i fremtiden se at endrede behov fra NAV, gjennom endrede politiske føringer, vil kunne kreve andre / ytterligere tjenester fra Enebakk Produkter. Selskapet skal ha en tett og god dialog med NAV, slik at signaler om endringer fanges opp tidligst mulig. Det et mål å bli en enda bedre leverandør av de tjenester vi leverer i dag. Dette skal sikres ved at EPROs metode for kontinuerlig forbedring brukes i alle ledd og alle prosesser. Ved å metodisk bruke del-prosessene Planlegging Utførelse Kontroll Korreksjon i alle planer og prosesser, vil vi sørge for en planmessig, kontinuerlig forbedring i alle ledd. På denne måten skal vi yte best praksis, og være en foretrukket leverandør av velferdstjenester overfor NAV lokal og NAV fylke. Utvikling av tjenestene Gjennom en utstrakt evaluering av andre typer behov fra andre kunder enn dagens, skal selskapet søke å utvikle nye / andre tjenester som tilfredsstiller disse behovene. Dette være seg fra stat, kommune, organisasjoner og / eller enkeltpersoner.selskapet skal jobbe proaktivt, og tidlig avdekke konkrete behov også fra andre enn de tradisjonelle arbeidsmarkedsmyndighetene (NAV). 13

15 Det er i planperioden et mål at følgende statlige og kommunale behov skal utredes og, dersom det er grunnlag for det, satses på: Elever som faller ut av videregående skole ( Drop-outs ) Opplæringssenter med tilbud om kursvirksomhet innenfor - basiskompetanse - arbeidsrettede aktiviteter og coaching - omskolering og tilrettelegging av langtidssykmeldte Dagsenter Kvalifiseringsprogram Arbeidsrettet integreringsprogram Drop-outs Elever som tidlig faller utenfor skolesystemet ( Drop-outs ) er en gruppe som kan gi nye muligheter for selskapet. Enebakk Produkters styre vedtok høsten 2013 at bedriften skal delta i etableringen av et opplæringskontor for Akershus. Dette opplæringskontoret skal koordinere fagopplæringsaktiviteter for ungdom som, av ulike grunner, faller ut av videregående skole. Som deltaker i prosjektet skal EPRO tilby fagopplæring i relevante, arbeidsrettede fag. Prosjektet er i startfasen, og metodikk og finansieringsordninger vil utredes i løpet av Opplæringssenter Ut fra erfaringer, ser vi at mangel på basiskompetanse ofte er det største hinderet for at personer skal komme i jobb. Ved å kunne tilby opplæring innenfor basiskompetanse, vil Enebakk Produkter kunne være en brobygger mellom tiltak og jobb. Med basiskompetanse menes kompetanse innenfor: - matematikk - norsk - data / IT Et opplæringssenter skal også kunne tilby konkrete kurs innenfor jobbsøking samt coaching i forbindelse med egenutvikling, og det skal i perioden utredes om det kan være behov for å arrangere slike tilbud til andre enn de som tradisjonelt er innom våre nåværende tiltak. 14

16 Ved å kunne tilby en arbeidsrettet kartlegging av arbeidsevne kombinert med en analyse av fysiske tilretteleggingsbehov, vil vi kunne bistå personer som av ulike grunner er langtidssykmeldte eller i ferd med å bli skjøvet ut av eksisterende jobb grunnet helsemessige utfordringer. Vi skal i perioden kartlegge hvilket behov som finnes for disse tjenestene, og ha som mål å være er en naturlig samarbeidspartner på dette feltet. Dagsenter, kvalifiseringsprogram og arbeidsrettet integrering o.a. Enebakk Produkter skal i planperioden jobbe aktivt for å tilby Enebakk kommune bistand og kompetanse i forbindelse med eventuelt å samle kommunale tjenester som for eksempel dagsentertilbud, kvalifiseringsprogram og arbeidsrettet integrering. EPRO har kompetanse innenfor disse tjenestene, og skal søke å tilby kommunen denne kompetansen. Strategisk tjenesteutvikling NAVtiltak Dropouts Langtidssykmeldte Enebakk Produkter Kommunale programmer og tjenester Dagsenter Opplærings- senter Figuren viser mulige nye tjenesteområder. Enebakk Produkter skal ta initiativ til, sammen med Enebakk kommune, å danne en prosjektgruppe for å undersøke behov og muligheter for å utvikle disse tjenestene. 15

17 Produkt- og aktivitetsutvikling Arbeidstettede aktiviteter ved Enebakk Produkter skal være tilpasset brukerne. Kontinuerlig kartlegging / evaluering av fremtidige aktiviteter vil derfor veies opp mot både aktivitets- og utviklingsbehov i eksisterende brukergruppe. EPRO skal i planperioden jobbe strategisk med å utvikle kontakten med det lokale næringsliv. Dette er viktige samarbeidspartnere for arbeidsrettet virksomhet og trening, men vil også kunne viktige for å øke bedriftens oppdragsmengde. Omdømme Strategisk omdømmebygging skal være et fokusområde for Enebakk Produkter. Selskapet er avhengig av et godt omdømme slik at det: Blir en foretrukket leverandør av tjenester til NAV Akershus Blir et naturlig førstevalg for personer som ønsker et varig aktivitetstilbud Oppfattes som en naturlig samarbeidspartner for personer som ønsker bistand for å komme i ordinær jobb. Blir et naturlig samlingspunkt for kompetanse innenfor arbeidsrettede aktiviteter Blir en foretrukket leverandør av varer og tjenester i nærmiljøet En bred informasjon til omverden er grunnlaget for omdømmebygging. Et godt omdømme for Enebakk Produkter skal skapes ved: Bred informasjon om program- og tjenestetilbud God informasjon om selskapets arbeidsmetodikk og fokusområder God informasjon om oppnådde resultater Synlighet blant kommunens innbyggere 16

18 Kanaler / metoder som selskapet kan benytte i sin aktive og strategiske omdømmebygging er: Aktive informasjonsstrategier overfor NAV og eiere Brosjyre- og informasjonsmateriell Annonsering i lokalpressen Hjemmeside (www.enebakkprodukter.no) Navnebytte med tilhørende utvikling av grafisk materiell Utfordringer Som arbeidsmarkedsbedrift må Enebakk Produkter være omstillingsdyktig og raskt ta inn over seg endrede nasjonale krav og nye politiske føringer Svake brukere krever store ressurser Nye satsningsområder vil kreve flere ressurser Egnede lokaler Skape et godt omdømme i nærmiljøet Godt omdømme Utfordringer Svake brukere Egnede lokaler Omstillingsdyktighet Ressursbehov 17

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer