Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

2 ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser og derigjennom øke forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn arbeide for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen søke å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter drive forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge arbeide for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser opprette og utvikle lokallag gjennom aktiv oppfølgning og skolering av tillitsvalgte Nøkkeltall 2011 Henvendelser* Medlemmer Utsendelser av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

3 VI MÅ BLI MER SYNLIGE! Økningen i antall henvendelser til ROS har fortsatt i Medlemstallet har også gått opp, men dessverre har ikke alle registrerte medlemmer betalt medlemskontingenten ved årsskiftet. Det gjør at vi i 2012 vil ha fokus på synliggjøring og markedsføring av ROS, som skal munne ut i en markering i jubileumsåret Sluttrapporten til internprosjektet Synliggjøring og medlemsrekruttering peker på at ROS i dagens informasjonssamfunn konkurrerer om oppmerksomheten med profesjonelle aktører. «Hvordan vi presenterer oss utad, sier også noe om hvordan vi oppfattes av omverdenen. Økt synlighet og aktivitet har direkte tilknytning til tildeling av økonomiske midler. ROS ønsker å gå ut mot private finansieringskilder, og i den forbindelse er en tydelig profil sentralt.» Hva er ROS? Hvem er vi? Hvilke saker jobber vi for? Klare svar kan være med på å fremme brukermedvirkning og gi organisasjonens medlemmer en stemme slik at de lettere kan knytte seg til ROS. På tross av lavt medlemstall har ROS lagt bak seg et svært aktivt år, noe denne årsmeldingen vitner om. Her er det på sin plass å trekke frem ROS Ressursteam, jenter/kvinner og gutter/menn som har hatt spiseforstyrrelsen på nært hold og som på ulike måter bidrar til å bryte ned tabuer og stikke hull på myter. STOR TAKK TIL DERE ALLE. ROS sin virksomhet hadde ikke vært mulig uten bidragsyterne som har gitt oss økonomisk støtte. Vi vil takke: Helsedirektoratet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Extrastiftelsen Funksjonshemmedes studieforbund Helse Vest Helse SørØst Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Ullensvang kommune Fjell kommune Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

4 MEDLEMSUTVIKLING ROS er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen innen spiseforstyrrelser som er åpen for alle, både kvinner, menn og pårørende. Alle som på en eller annen måte er/har vært berørt av en spiseforstyrrelse, er velkommen som medlem. Ved utgangen av 2011 hadde ROS 311 (310) betalende hovedmedlemmer. Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer er 388 (323), noe som skyldes at noen medlemmer meldte seg inn så sent på året at de ikke har rukket å betale medlemskontingenten. I tillegg kommer 16 kollektive støttemedlemmer og 18 abonnenter på ROSinfo. Geografisk fordeling av hovedmedlemmer ROS Nord-Norge Finnmark 3 (2) Troms 29 (25) Nordland 16 (16) ROS Midt-Norge Nord-Trøndelag 0 (0) Sør-Trøndelag 10 (11) Møre og Romsdal 5 (3) ROS Vestlandet Sogn og Fjordane 10 (7) Hordaland 157 (126) Rogaland 24 (19) ROS Sørlandet Vest-Agder 3 (2) Aust-Agder 4 (4) Telemark 9 (8) ROS Østlandet Vestfold 10 (7) Oslo/Akershus 68 (61) Oppland 4 (3) Hedmark 6 (5) Buskerud 14 (13) Østfold 16 (11) Totalt 388 (323) Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

5 STYRET Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Styret har i 2011 bestått av: Lene Aas, Bergen Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Oslo Lise Marie S. Kværne, Oslo Joachim Kjennerud, Oslo Roger Nordal, Oslo Sunniva Lund Steinsvik, Bergen Marthe Løkken, Lillehammer Kari-Mette P. Foslund, Vadsø Solfrid Bratland-Sanda, Bø i Telemark leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter og to ekstraordinære styremøter på Skype i løpet av Ett møte har funnet sted i Bergen, tre møter i Oslo. De ordinære styremøtene har vært lagt til helger. Arbeidsutvalget har hatt tre møter. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. KOMITEER OG RÅD Etisk Råd Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser. To av rådets medlemmer skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet har ikke hatt saker til behandling i I 2011 har rådet bestått av: Cathe W. Freilem Lill Ann Welhaven Holm Line Orvedal Runi Børresen Valgkomité Per Magnus Holtung Per Møller Axelsen Anne Elin Teigland ANSATTE ROS hovedkontor har i 2011 hatt 7 ansatte i ulike prosentstillinger som tilsvarer knapt 4 årsverk. To av stillingene er tilknyttet prosjekter finansiert av midler fra Extrastiftelsen. ROS Senter har i 2011 hatt to ansatte (1,8 årsverk). Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

6 ORGANISASJON Landsstyret vedtok i 2011 en endring av organisasjonen som medførte at hovedkontoret overtok det administrative ansvaret for ROS Senter. ROS hovedkontor har i 2011 hatt lokaler i Legenes Hus, Kalfarveien 37 i Bergen. ROS Senter i Hordaland har holdt til i Lungegårdsbakken 1 B. Fra 2012 blir all aktivitet samlet i Strandgaten 6 i Bergen sentrum. AKTIVITETER Antall henvendelser er fremdeles økende. ROS har i 2011 satset på opplæring av nye likemenn som kan svare telefon og mail ved behov. Opplæringen foregår i Bergen. Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til hver dag. Alle som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. ROS hadde i 2011 i alt 694 (647) henvendelser på telefon og mail. Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. ROS Senter i Hordaland hadde 1040 (822) henvendelser. Totalt antall henvendelser viser derfor en økning fra 1476 i 2010 til 1739 i 2011 (ca. 18 prosent). I tillegg kommer 83 (163) henvendelser som gjelder bestilling av materiell. I 2011 har vi sendt ut 4098 brosjyrer og hefter. Landsdekkende Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. Likemannsarbeid ROS har kontaktpersoner flere steder i landet. Aktiviteten varierer fra å dele ut brosjyrer til å ha åpent hus og personlige rådgivningssamtaler. De fleste kontaktpersonene er nå tilknyttet ROS ressursteam som var samlet to helger i 2011, mai og oktober. Erfaringen viser at det er viktig å møtes for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon. Mange er ivrige etter Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

7 å gjøre en frivillig innsats i ROS, og for å beholde engasjementet er det viktig med jevnlig påfyll. Ressursteamet teller nå 12 personer fra hele Sør-Norge. Likemannsseminaret i tilknytning til landsmøtet i Oslo 10. april hadde tittelen Veien ut og videre. Linn-May Burger fortalte sin historie og snakket om bruk av hest som aktivitet og terapi. Åse Minde holdt foredrag om kunstterapi. Seminaret hadde 31 deltakere. Jeg er Jeg vil Jeg føler Jeg trenger Jeg kan LOKALE TILTAK Oslo/Akershus ROS har i 2011 hatt to pårørendegrupper i Oslo. Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler sentralt på Majorstuen i Oslo møtes den første mandagen i hver måned. Denne åpne gruppen er nå inne i sitt femte år. Noen kommer hver gang, andre av og til og noen er bare innom en gang. Møtedatoene blir annonsert på ROS sin nettside. Vi opplever at dette er et godt tilbud til pårørende. Som en del av prosjektet Ambulerende likemann er det satt i gang nok en pårørendegruppe i Oslo. Denne gruppen møtes på PiO-senteret i Oslo sentrum og har et mer strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Med 47 påmeldte til temakveld 7. september var dette i utgangspunktet to grupper, men fordi ikke alle møter hver gang er gruppene slått sammen. Erfaringene med opplegget er gode. ROS har holdt temakveld om menn og spiseforstyrrelser og har i samarbeid med LMS Oslo universitetssykehus Aker hatt en likemannsgruppe for menn. ROS har også holdt foredrag for studenter og helsepersonell om sykelig overvekt og overspisingslidelse. Bergen-Hordaland Pårørendegruppen i Bergen er videreført. Gruppen har hatt åpne møter og har i 2011 hatt over 34 deltakere, med et vekslende antall på hvert møte. Gruppen i Bergen møtes hver måned, med unntak av juli og august. Ved ROS Senter har det vært arrangert i alt fem temakvelder, to vår og tre høst. Kurset Kropp og følelser som tidligere har vært holdt på kveldstid en gang i uken over fem uker, holdes nå over 8 timer i løpet av en helg. Kurset hadde 8 deltakere og ble ledet av Heidi Ann Fiske, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Se også egen årsmelding for ROS Senter i Hordaland. leder av gruppen, som hadde sitt siste møte i juni. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

8 Bodø-Nordland Som et ledd i prosjektet Ambulerende likemann startet ROS i 2010 en pårørendegruppe i Bodø. Gruppen fortsatte med månedlige møter våren Dessverre var det ikke mulig å få noen lokale kontaktpersoner til å overta som leder av gruppen, som hadde sitt siste møte i juni. Drammen - Buskerud ROS sin kontaktperson i Drammen har hatt et ukentlig aktivitetsopplegg med hest og støttesamtaler. 2. mai hadde ROS Buskerud en temakveld med informasjon om hva ROS kan tilby med vekt på egenerfaring som ressurs. ROS hadde også stand i Drammen sentrum på Verdensdagen for psykisk helse. Stavanger/Sandnes/Randaberg - Rogaland ROS har voksende aktivitet i Stavangerområdet. ROS sin kontaktperson i Rogaland har holdt en rekke foredrag, stått på stand og har hatt individuelle støttesamtaler med oppfølging. Per Møller Axelsen holdt foredrag på seminaret Når kjøleskapet roper om overvekt og patologisk overspising. Kristiandsand/Agder ROS sin lokale kontaktperson som har hatt støttesamtaler og har stått på stand. SAMTALEGRUPPER I Bergen er samtalegruppe en del av tilbudet ved ROS Senter for Spiseforstyrrelser i Hordaland. En ny gruppe startet høsten Gruppen var fulltegnet ved oppstarten og det er venteliste for å komme med på neste gruppe. Samtalegruppen ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

9 PROSJEKTARBEID Prosjekter med støtte fra Extrastiftelsen Ambulerende likemann er et toårig prosjekt som har som mål å bygge opp et nettverk av likemenn. Høsten 2011 trappet regionkontakten ned sitt engasjement. Prosjektet vil sluttføres i 2012 og har blant annet munnet ut i et konkret, temabasert opplegg for pårørendegrupper. ROS søkte og fikk tildelt midler til prosjektet Aktiv for livet. Fysisk aktivitet bør være en naturlig del av alle menneskers liv. Men fordi de som har en spiseforstyrrelse mister perspektivet på hva som er normalt/sunt og hva som er overdrevent også når det gjelder trening må dette re-læres. Målgruppen er først og fremst personer med helsefaglig og/eller treningsfaglig bakgrunn, men prosjektet vil også utarbeide en veileder for pårørende. Andre prosjekter Medlemsrekruttering og synligggjøring er en utfording. ROS har derfor gjennomført et internprosjekt med fokus på å utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Prosjektet startet og ferdigstilles innen fristen De økonomiske rammene tilsvarte en 40 prosent stilling, fordelt på de to deltakerne i prosjektet. I dagens informasjonssamfunn konkurrerer ROS om oppmerksomheten med profesjonelle aktører. Hvordan vi presenterer oss utad, sier også noe om hvordan vi oppfattes av omverdenen. Økt synlighet og aktivitet har direkte tilknytning til tildeling av økonomiske midler. ROS ønsker å gå ut mot private finansieringskilder, og i den forbindelse er en tydelig profil sentralt. Målet med dette prosjektet har vært å bedre utnytte potensialet i de kanaler ROS til en hver tid er synlige i. Ønsket har vært å effektivisere tidsbruken på disse områdene med stor vekt på gjenbruk av egenprodusert materiale for å unngå dobbeltarbeid. Rapporten er delt inn i 5 deler, 1) ROSinfo, 2) nettros, 3) ROS facebook, 4) Medlemsrekruttering og 5) Synliggjøringskampanje, men bør leses og forstås som en helhet. INFORMASJON OG MARKEDSFØRING Tema i ROSinfo 2011 har vært: Nr. 1/2011 Kommunikasjon Nr. 2/2011 Avhengighet - når maten styrer Nr. 3/2011 Påvirkning - indre og ytre Nr. 4/2011 Behandling - hvor og hvordan ROS har i tillegg utarbeidet foldere om: Tannhelse og spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelser - hva med skole og utdanning samt generelle informasjonsfoldere om ROS og ROS Senter som alle sendes ut gratis. ROS tilbyr også gratis brosjyrer fra andre: Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge (Bufetat) og Livet med anoreksi (Folkehelseinstituttet) Alle aktiviteter blir markedsført på nettros.no ROS sin egen Facebook-side er blitt oppdatert med ujevne mellomrom. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

10 UTADRETTET VIRKSOMHET/SYNLIGGJØRING Foredrag ROS får stadig flere henvendelser fra både skoler, treningssentre og behandlingssteder om å holde foredrag. Informasjonsbehovet er stort og ROS ser det som en viktig oppgave å komme mytene om spiseforstyrrelser til livs. Temakveldene til ROS er åpne for alle. I 2011 har ROS blant annet holdt foredrag: 15. februar Isfit (internasjonal studentkongresse i Trondheim. 500 deltakere fra 100 land. Tema var Global helse 17. februar DPS Randaberg 23. mars BOF, Randaberg 28. mars Temakveld i Bergen. Veien ut av spiseforstyrrelsen. 30. mars Olympiatoppen i Oslo, om trening og spiseforstyrrelser 8. april Bailine i Oslo, om spiseforstyrrelser og overspising 10. april Tilfriskning - å bryte mønstre. Likemannstreff i Oslo 12. mai Kirkens SOS, Stavanger (60 deltakere) 24. mai Kirkens SOS, Haugesund (40 deltakere) 2. mai Temakveld i Drammen for pårørende. 7. september Temakveld i Oslo: Pårørende en ressurs september Modum Bad 1. oktober Active Education, kostholdsveilederkurs. 5. oktober Markering av verdensdagen for psykisk helse. Stand i kulturhuset Oseana, Os i Hordaland 10. oktober Markering av verdensdagen for psykisk helse. Stand i Drammen, Kristiansand og Sandnes. 18. oktober Når maten i skapet roper - om overvekt og overspisingslidelse, Sandnes. 22. oktober Idrettshøgskolen i Bergen, etterutdanning for personlige trenere. 27. oktober LMS St. Olavs hospital i Trondheim. Om ROS, pårørende og spiseforstyrrelser 31. oktober Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Lærere i ungdomsskolen i Notodden kommune. Tema: Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for en elev. 29. november Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Temakvelden var et samarbeid mellom LMS-barn og LIN (Likestilling, integrering og nettverk). I tillegg har ROS holdt foredrag om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser for studenter ved Univetsitetet i Oslo (fysioterapi og ernæringsfysiologi). Per Møller Axelsen har hatt veiledning med fire masterstudenter i tema patologisk overspising. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

11 Foredrag/gruppeopplegg for ungdomsskoleelever Som en videreføring av prosjektet Kropp og identitet blant unge har ROS utarbeidet et opplegg rettet mot elever i 8. klasse. Opplegget er i 2011 holdt ved disse skolene: Nesodden ungdomsskole, Akershus Kjøkkelvik ungdomsskole, Hordaland Olsvik ungdomsskole, Hordaland Sandgotna ungdomsskole, Hordaland Tysnes ungdomsskole, Hordaland Media ROS har i 2011 vært synlig i media i ulike sammenhenger. 28. januar Det føles som om maten sluker deg Om overspising og behandingstilbud. Bergens Tidende. Uke 5 Intervju i Radio Norge. Kåret til beste innslag. 1. mars Sjekker for mange friske Bergens Tidende 17. mars Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser - bramat.no 6. april Ukas profil på nettsidene til Rådet for Psykisk Helse 12. april Eg slutta heilt å eta (menn og anoreksi) NRK Rogaland 27. april Åpner huset for ROS Byavisa Drammen 3. mai Anorektiske jenter har besvimt side2.no 21. mai kommentar til oppslag i DN Lørdagsmagasinet om trening 17. juni Om gutter og spiseforstyrrelser - side2.no 20. oktober Livsfarlig overtrening Dagens Næringsliv 29. oktober Alt handlet om mat mannlig bruker av ROS Senter i Bergens Tidende 30. oktober kommentar til oppslag på nrk nordland om spiseforstyrrelser og yoga. 28. desember Dropp slankemaset i jula VGnett Uke 40 (oktober) Å bli mamma gjorde meg frisk. Allers Her er virkelighetens Barbie - familieverden.no Vi har hatt mange mediehenvendelser ut over dette, uten at ROS spesifikt er nevnt. Ansatte i ROS er intervjuet av journalist/forfatter Julie Fjeldstad i forbindelse med hennes bokprosjekt som omhandler historier om spiseforstyrrelser sett fra ulike vinklinger. ROS-filmen som er finansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen ble også i år vist i de reklamefrie dagene til påske og jul (TV 2 og TV Norge). Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

12 KURS OG KONFERANSER/FAGLIG OPPDATERING Å delta på fagkonferanser har to formål: å bli oppdatert på behandling og synspunkter på spiseforstyrrelser å opparbeide et nettverk blant behandlere og behandlingsinstitusjoner 27.januar Ildsjel på anbud. Arrangør: Extrastiftelsen, Oslo 27. mai Fra sykt til sunt. Arrangør: Angstringen, Bergen. 28.april Årsmøte i Rådet for Psykisk Helse, Oslo september Solaseminaret. Tema: Pårørende - sett deg selv på timeplanen. 13. oktober Frivillighet i en facebook-tid. Arrangør: Frivillighet Norge, Oslo 18. oktober Når maten i skapet roper. Arrangør: Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger. 28. oktober Likeverdige tjenester for alle. Arrangør: LDO. Bergen 31. oktober-1.nov Jakten på egne krefter Arrangør: Angstringen. Oslo november Modulbasert brukeropplæring - Modul 1, Gardermoen 16. november Medlemsmøte i Rådet for Psykisk Helse - om strategi og organisasjonsutvikling, Oslo 25. november Smågruppeforum FFO, Oslo november Modulbasert brukeropplæring - Modul 2, Gardermoen 14. november Fagdag i anledning 10 års jubileum for Poliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

13 BRUKERMEDVIRKNING/SAMARBEID Siden ROS har sitt hovedsete i Bergen, er det en utfordring å delta i alle sammenhenger der det ville være naturlig. Vi ønsker likevel å prioritere samarbeid og ha muligheten til å være synlige. LMS ROS Senter i Hordaland har arrangert to pårørendeseminarer i samarbeid med LMS Helse Bergen med til sammen 53 deltakere. ROS har også vært representert på møter ved LMS Oslo universitetssykehus, Aker og LMS Sykehuset i Østfold, Sarpsborg. Mor og barn - Modum Bad ROS har vært med i referansegruppen i Mor og barn prosjektet ved Modum Bad. Vi inviterte til samarbeidsmøte 25. mars i Bergen i forbindelse med utarbeidelse av en ny brosjyre. På møtet deltok også en representant fra IKS. Brosjyren er nå ferdig og kan blant annet lastes ned fra ROS sine nettsider. Brukerrådsrepresentasjon ROS har en representant i brukerrådet ved Klinikken for Psykisk Helse og avhengighet, Ullevål samt Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus. Hun sitter også i brukerrådet ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad. ROS er også representert i brukerutvalget i Helse Bergen og har deltatt i prosjektutvalget i Psykiatrisk divisjon. Utvalgets mandat var å se på fremtidig fordeling av oppgaver mellom sykehus og DPS. Prosjektet ble avsluttet i ROS har nå to representanter i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som skal utarbeide nye retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser. I løpet av 2011 har arbeidsgruppen hatt fem møter, derav ett todagers arbeidsmøte i desember. I juni møttes representanter for ROS, IKS og Helsedirektoratet på ROS Senter i Hordaland. ROS er også med i Nasjonalt Klinisk Nettverk for Spiseforstyrrelser. ROS har kontakt med LPP Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien og den danske foreningen PS Pårørende til Spiseforstyrrede. Vi har jevnlig dialog med stiftelsen PsykOpp, Diabetesforbundet, Bipolarforeningen, ROMAgder (brukerstyrt senter) og Erfaringskompetanse. ROS er medlem av Rådet for Psykisk Helse og Frivillighet Norge. Vi samarbeider også med LMS flere steder: Oslo Universitetssykehus Aker, Haukeland Universitetssykehuset Bergen, Nordlandssykehuset Bodø, Stavanger Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital Trondheim. Gjennom kontaktpersonene samarbeider også ROS med Mental Helse i Oppland og Rogaland og Kirkens SOS i Randaberg. Ingjerd Strøm Skreien, generalsekretær Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK

MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK MOR ELLER FAR ER ALVORLIG SYK Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > < Innledning Innhold Mor eller far er alvorlig syk er utgitt av Kreftforeningen FAGLIGE KONSULENTER:

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer