Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

2 ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser og derigjennom øke forståelsen for disse sykdommene i dagens samfunn arbeide for å øke innsikten i og redusere de faktorer i samfunnet som kan være utløsende for spiseforstyrrelser og derigjennom forebygge utbredelse av sykdommen søke å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende overfor lokale og sentrale myndigheter drive forebyggende arbeid for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i Norge arbeide for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg vedrørende spiseforstyrrelser opprette og utvikle lokallag gjennom aktiv oppfølgning og skolering av tillitsvalgte Nøkkeltall 2011 Henvendelser* Medlemmer Utsendelser av brosjyrer *inkluderer også bestilling av informasjonsmateriell Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

3 VI MÅ BLI MER SYNLIGE! Økningen i antall henvendelser til ROS har fortsatt i Medlemstallet har også gått opp, men dessverre har ikke alle registrerte medlemmer betalt medlemskontingenten ved årsskiftet. Det gjør at vi i 2012 vil ha fokus på synliggjøring og markedsføring av ROS, som skal munne ut i en markering i jubileumsåret Sluttrapporten til internprosjektet Synliggjøring og medlemsrekruttering peker på at ROS i dagens informasjonssamfunn konkurrerer om oppmerksomheten med profesjonelle aktører. «Hvordan vi presenterer oss utad, sier også noe om hvordan vi oppfattes av omverdenen. Økt synlighet og aktivitet har direkte tilknytning til tildeling av økonomiske midler. ROS ønsker å gå ut mot private finansieringskilder, og i den forbindelse er en tydelig profil sentralt.» Hva er ROS? Hvem er vi? Hvilke saker jobber vi for? Klare svar kan være med på å fremme brukermedvirkning og gi organisasjonens medlemmer en stemme slik at de lettere kan knytte seg til ROS. På tross av lavt medlemstall har ROS lagt bak seg et svært aktivt år, noe denne årsmeldingen vitner om. Her er det på sin plass å trekke frem ROS Ressursteam, jenter/kvinner og gutter/menn som har hatt spiseforstyrrelsen på nært hold og som på ulike måter bidrar til å bryte ned tabuer og stikke hull på myter. STOR TAKK TIL DERE ALLE. ROS sin virksomhet hadde ikke vært mulig uten bidragsyterne som har gitt oss økonomisk støtte. Vi vil takke: Helsedirektoratet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Extrastiftelsen Funksjonshemmedes studieforbund Helse Vest Helse SørØst Bergen Kommune Hordaland Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Ullensvang kommune Fjell kommune Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

4 MEDLEMSUTVIKLING ROS er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen innen spiseforstyrrelser som er åpen for alle, både kvinner, menn og pårørende. Alle som på en eller annen måte er/har vært berørt av en spiseforstyrrelse, er velkommen som medlem. Ved utgangen av 2011 hadde ROS 311 (310) betalende hovedmedlemmer. Det er dette tallet som danner basis for tilskudd fra det offentlige. Antall registrerte medlemmer er 388 (323), noe som skyldes at noen medlemmer meldte seg inn så sent på året at de ikke har rukket å betale medlemskontingenten. I tillegg kommer 16 kollektive støttemedlemmer og 18 abonnenter på ROSinfo. Geografisk fordeling av hovedmedlemmer ROS Nord-Norge Finnmark 3 (2) Troms 29 (25) Nordland 16 (16) ROS Midt-Norge Nord-Trøndelag 0 (0) Sør-Trøndelag 10 (11) Møre og Romsdal 5 (3) ROS Vestlandet Sogn og Fjordane 10 (7) Hordaland 157 (126) Rogaland 24 (19) ROS Sørlandet Vest-Agder 3 (2) Aust-Agder 4 (4) Telemark 9 (8) ROS Østlandet Vestfold 10 (7) Oslo/Akershus 68 (61) Oppland 4 (3) Hedmark 6 (5) Buskerud 14 (13) Østfold 16 (11) Totalt 388 (323) Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

5 STYRET Landsstyret i ROS er høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Styret har i 2011 bestått av: Lene Aas, Bergen Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Oslo Lise Marie S. Kværne, Oslo Joachim Kjennerud, Oslo Roger Nordal, Oslo Sunniva Lund Steinsvik, Bergen Marthe Løkken, Lillehammer Kari-Mette P. Foslund, Vadsø Solfrid Bratland-Sanda, Bø i Telemark leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem Landsstyret har hatt fire ordinære styremøter og to ekstraordinære styremøter på Skype i løpet av Ett møte har funnet sted i Bergen, tre møter i Oslo. De ordinære styremøtene har vært lagt til helger. Arbeidsutvalget har hatt tre møter. Styreleder og generalsekretær har hatt jevnlige driftsmøter. KOMITEER OG RÅD Etisk Råd Rådet består av fire personer med faglig kompetanse innen spiseforstyrrelser. To av rådets medlemmer skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser. Etisk råd skal gi hjelp i faglige spørsmål. Rådet har ikke hatt saker til behandling i I 2011 har rådet bestått av: Cathe W. Freilem Lill Ann Welhaven Holm Line Orvedal Runi Børresen Valgkomité Per Magnus Holtung Per Møller Axelsen Anne Elin Teigland ANSATTE ROS hovedkontor har i 2011 hatt 7 ansatte i ulike prosentstillinger som tilsvarer knapt 4 årsverk. To av stillingene er tilknyttet prosjekter finansiert av midler fra Extrastiftelsen. ROS Senter har i 2011 hatt to ansatte (1,8 årsverk). Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

6 ORGANISASJON Landsstyret vedtok i 2011 en endring av organisasjonen som medførte at hovedkontoret overtok det administrative ansvaret for ROS Senter. ROS hovedkontor har i 2011 hatt lokaler i Legenes Hus, Kalfarveien 37 i Bergen. ROS Senter i Hordaland har holdt til i Lungegårdsbakken 1 B. Fra 2012 blir all aktivitet samlet i Strandgaten 6 i Bergen sentrum. AKTIVITETER Antall henvendelser er fremdeles økende. ROS har i 2011 satset på opplæring av nye likemenn som kan svare telefon og mail ved behov. Opplæringen foregår i Bergen. Rådgivning Den landsdekkende rådgivningstelefonen blir besvart mellom kl til hver dag. Alle som svarer telefonen har egenerfaring og gir også råd og informasjon pr. e-post. ROS hadde i 2011 i alt 694 (647) henvendelser på telefon og mail. Henvendelsene fordeler seg ganske jevnt mellom pårørende og de som selv er berørte. ROS Senter i Hordaland hadde 1040 (822) henvendelser. Totalt antall henvendelser viser derfor en økning fra 1476 i 2010 til 1739 i 2011 (ca. 18 prosent). I tillegg kommer 83 (163) henvendelser som gjelder bestilling av materiell. I 2011 har vi sendt ut 4098 brosjyrer og hefter. Landsdekkende Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Alle som besvarer rådgivningstelefonen får faglig veiledning. Likemannsarbeid ROS har kontaktpersoner flere steder i landet. Aktiviteten varierer fra å dele ut brosjyrer til å ha åpent hus og personlige rådgivningssamtaler. De fleste kontaktpersonene er nå tilknyttet ROS ressursteam som var samlet to helger i 2011, mai og oktober. Erfaringen viser at det er viktig å møtes for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon. Mange er ivrige etter Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

7 å gjøre en frivillig innsats i ROS, og for å beholde engasjementet er det viktig med jevnlig påfyll. Ressursteamet teller nå 12 personer fra hele Sør-Norge. Likemannsseminaret i tilknytning til landsmøtet i Oslo 10. april hadde tittelen Veien ut og videre. Linn-May Burger fortalte sin historie og snakket om bruk av hest som aktivitet og terapi. Åse Minde holdt foredrag om kunstterapi. Seminaret hadde 31 deltakere. Jeg er Jeg vil Jeg føler Jeg trenger Jeg kan LOKALE TILTAK Oslo/Akershus ROS har i 2011 hatt to pårørendegrupper i Oslo. Pårørendegruppen i Frivillighetssentralens lokaler sentralt på Majorstuen i Oslo møtes den første mandagen i hver måned. Denne åpne gruppen er nå inne i sitt femte år. Noen kommer hver gang, andre av og til og noen er bare innom en gang. Møtedatoene blir annonsert på ROS sin nettside. Vi opplever at dette er et godt tilbud til pårørende. Som en del av prosjektet Ambulerende likemann er det satt i gang nok en pårørendegruppe i Oslo. Denne gruppen møtes på PiO-senteret i Oslo sentrum og har et mer strukturert opplegg med faste tema over åtte ganger. Med 47 påmeldte til temakveld 7. september var dette i utgangspunktet to grupper, men fordi ikke alle møter hver gang er gruppene slått sammen. Erfaringene med opplegget er gode. ROS har holdt temakveld om menn og spiseforstyrrelser og har i samarbeid med LMS Oslo universitetssykehus Aker hatt en likemannsgruppe for menn. ROS har også holdt foredrag for studenter og helsepersonell om sykelig overvekt og overspisingslidelse. Bergen-Hordaland Pårørendegruppen i Bergen er videreført. Gruppen har hatt åpne møter og har i 2011 hatt over 34 deltakere, med et vekslende antall på hvert møte. Gruppen i Bergen møtes hver måned, med unntak av juli og august. Ved ROS Senter har det vært arrangert i alt fem temakvelder, to vår og tre høst. Kurset Kropp og følelser som tidligere har vært holdt på kveldstid en gang i uken over fem uker, holdes nå over 8 timer i løpet av en helg. Kurset hadde 8 deltakere og ble ledet av Heidi Ann Fiske, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Se også egen årsmelding for ROS Senter i Hordaland. leder av gruppen, som hadde sitt siste møte i juni. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

8 Bodø-Nordland Som et ledd i prosjektet Ambulerende likemann startet ROS i 2010 en pårørendegruppe i Bodø. Gruppen fortsatte med månedlige møter våren Dessverre var det ikke mulig å få noen lokale kontaktpersoner til å overta som leder av gruppen, som hadde sitt siste møte i juni. Drammen - Buskerud ROS sin kontaktperson i Drammen har hatt et ukentlig aktivitetsopplegg med hest og støttesamtaler. 2. mai hadde ROS Buskerud en temakveld med informasjon om hva ROS kan tilby med vekt på egenerfaring som ressurs. ROS hadde også stand i Drammen sentrum på Verdensdagen for psykisk helse. Stavanger/Sandnes/Randaberg - Rogaland ROS har voksende aktivitet i Stavangerområdet. ROS sin kontaktperson i Rogaland har holdt en rekke foredrag, stått på stand og har hatt individuelle støttesamtaler med oppfølging. Per Møller Axelsen holdt foredrag på seminaret Når kjøleskapet roper om overvekt og patologisk overspising. Kristiandsand/Agder ROS sin lokale kontaktperson som har hatt støttesamtaler og har stått på stand. SAMTALEGRUPPER I Bergen er samtalegruppe en del av tilbudet ved ROS Senter for Spiseforstyrrelser i Hordaland. En ny gruppe startet høsten Gruppen var fulltegnet ved oppstarten og det er venteliste for å komme med på neste gruppe. Samtalegruppen ledes av psykolog Ragnhild Inderhaug. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

9 PROSJEKTARBEID Prosjekter med støtte fra Extrastiftelsen Ambulerende likemann er et toårig prosjekt som har som mål å bygge opp et nettverk av likemenn. Høsten 2011 trappet regionkontakten ned sitt engasjement. Prosjektet vil sluttføres i 2012 og har blant annet munnet ut i et konkret, temabasert opplegg for pårørendegrupper. ROS søkte og fikk tildelt midler til prosjektet Aktiv for livet. Fysisk aktivitet bør være en naturlig del av alle menneskers liv. Men fordi de som har en spiseforstyrrelse mister perspektivet på hva som er normalt/sunt og hva som er overdrevent også når det gjelder trening må dette re-læres. Målgruppen er først og fremst personer med helsefaglig og/eller treningsfaglig bakgrunn, men prosjektet vil også utarbeide en veileder for pårørende. Andre prosjekter Medlemsrekruttering og synligggjøring er en utfording. ROS har derfor gjennomført et internprosjekt med fokus på å utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Prosjektet startet og ferdigstilles innen fristen De økonomiske rammene tilsvarte en 40 prosent stilling, fordelt på de to deltakerne i prosjektet. I dagens informasjonssamfunn konkurrerer ROS om oppmerksomheten med profesjonelle aktører. Hvordan vi presenterer oss utad, sier også noe om hvordan vi oppfattes av omverdenen. Økt synlighet og aktivitet har direkte tilknytning til tildeling av økonomiske midler. ROS ønsker å gå ut mot private finansieringskilder, og i den forbindelse er en tydelig profil sentralt. Målet med dette prosjektet har vært å bedre utnytte potensialet i de kanaler ROS til en hver tid er synlige i. Ønsket har vært å effektivisere tidsbruken på disse områdene med stor vekt på gjenbruk av egenprodusert materiale for å unngå dobbeltarbeid. Rapporten er delt inn i 5 deler, 1) ROSinfo, 2) nettros, 3) ROS facebook, 4) Medlemsrekruttering og 5) Synliggjøringskampanje, men bør leses og forstås som en helhet. INFORMASJON OG MARKEDSFØRING Tema i ROSinfo 2011 har vært: Nr. 1/2011 Kommunikasjon Nr. 2/2011 Avhengighet - når maten styrer Nr. 3/2011 Påvirkning - indre og ytre Nr. 4/2011 Behandling - hvor og hvordan ROS har i tillegg utarbeidet foldere om: Tannhelse og spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelser - hva med skole og utdanning samt generelle informasjonsfoldere om ROS og ROS Senter som alle sendes ut gratis. ROS tilbyr også gratis brosjyrer fra andre: Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge (Bufetat) og Livet med anoreksi (Folkehelseinstituttet) Alle aktiviteter blir markedsført på nettros.no ROS sin egen Facebook-side er blitt oppdatert med ujevne mellomrom. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

10 UTADRETTET VIRKSOMHET/SYNLIGGJØRING Foredrag ROS får stadig flere henvendelser fra både skoler, treningssentre og behandlingssteder om å holde foredrag. Informasjonsbehovet er stort og ROS ser det som en viktig oppgave å komme mytene om spiseforstyrrelser til livs. Temakveldene til ROS er åpne for alle. I 2011 har ROS blant annet holdt foredrag: 15. februar Isfit (internasjonal studentkongresse i Trondheim. 500 deltakere fra 100 land. Tema var Global helse 17. februar DPS Randaberg 23. mars BOF, Randaberg 28. mars Temakveld i Bergen. Veien ut av spiseforstyrrelsen. 30. mars Olympiatoppen i Oslo, om trening og spiseforstyrrelser 8. april Bailine i Oslo, om spiseforstyrrelser og overspising 10. april Tilfriskning - å bryte mønstre. Likemannstreff i Oslo 12. mai Kirkens SOS, Stavanger (60 deltakere) 24. mai Kirkens SOS, Haugesund (40 deltakere) 2. mai Temakveld i Drammen for pårørende. 7. september Temakveld i Oslo: Pårørende en ressurs september Modum Bad 1. oktober Active Education, kostholdsveilederkurs. 5. oktober Markering av verdensdagen for psykisk helse. Stand i kulturhuset Oseana, Os i Hordaland 10. oktober Markering av verdensdagen for psykisk helse. Stand i Drammen, Kristiansand og Sandnes. 18. oktober Når maten i skapet roper - om overvekt og overspisingslidelse, Sandnes. 22. oktober Idrettshøgskolen i Bergen, etterutdanning for personlige trenere. 27. oktober LMS St. Olavs hospital i Trondheim. Om ROS, pårørende og spiseforstyrrelser 31. oktober Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Lærere i ungdomsskolen i Notodden kommune. Tema: Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for en elev. 29. november Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Temakvelden var et samarbeid mellom LMS-barn og LIN (Likestilling, integrering og nettverk). I tillegg har ROS holdt foredrag om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser for studenter ved Univetsitetet i Oslo (fysioterapi og ernæringsfysiologi). Per Møller Axelsen har hatt veiledning med fire masterstudenter i tema patologisk overspising. Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

11 Foredrag/gruppeopplegg for ungdomsskoleelever Som en videreføring av prosjektet Kropp og identitet blant unge har ROS utarbeidet et opplegg rettet mot elever i 8. klasse. Opplegget er i 2011 holdt ved disse skolene: Nesodden ungdomsskole, Akershus Kjøkkelvik ungdomsskole, Hordaland Olsvik ungdomsskole, Hordaland Sandgotna ungdomsskole, Hordaland Tysnes ungdomsskole, Hordaland Media ROS har i 2011 vært synlig i media i ulike sammenhenger. 28. januar Det føles som om maten sluker deg Om overspising og behandingstilbud. Bergens Tidende. Uke 5 Intervju i Radio Norge. Kåret til beste innslag. 1. mars Sjekker for mange friske Bergens Tidende 17. mars Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser - bramat.no 6. april Ukas profil på nettsidene til Rådet for Psykisk Helse 12. april Eg slutta heilt å eta (menn og anoreksi) NRK Rogaland 27. april Åpner huset for ROS Byavisa Drammen 3. mai Anorektiske jenter har besvimt side2.no 21. mai kommentar til oppslag i DN Lørdagsmagasinet om trening 17. juni Om gutter og spiseforstyrrelser - side2.no 20. oktober Livsfarlig overtrening Dagens Næringsliv 29. oktober Alt handlet om mat mannlig bruker av ROS Senter i Bergens Tidende 30. oktober kommentar til oppslag på nrk nordland om spiseforstyrrelser og yoga. 28. desember Dropp slankemaset i jula VGnett Uke 40 (oktober) Å bli mamma gjorde meg frisk. Allers Her er virkelighetens Barbie - familieverden.no Vi har hatt mange mediehenvendelser ut over dette, uten at ROS spesifikt er nevnt. Ansatte i ROS er intervjuet av journalist/forfatter Julie Fjeldstad i forbindelse med hennes bokprosjekt som omhandler historier om spiseforstyrrelser sett fra ulike vinklinger. ROS-filmen som er finansiert gjennom midler fra Extrastiftelsen ble også i år vist i de reklamefrie dagene til påske og jul (TV 2 og TV Norge). Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

12 KURS OG KONFERANSER/FAGLIG OPPDATERING Å delta på fagkonferanser har to formål: å bli oppdatert på behandling og synspunkter på spiseforstyrrelser å opparbeide et nettverk blant behandlere og behandlingsinstitusjoner 27.januar Ildsjel på anbud. Arrangør: Extrastiftelsen, Oslo 27. mai Fra sykt til sunt. Arrangør: Angstringen, Bergen. 28.april Årsmøte i Rådet for Psykisk Helse, Oslo september Solaseminaret. Tema: Pårørende - sett deg selv på timeplanen. 13. oktober Frivillighet i en facebook-tid. Arrangør: Frivillighet Norge, Oslo 18. oktober Når maten i skapet roper. Arrangør: Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger. 28. oktober Likeverdige tjenester for alle. Arrangør: LDO. Bergen 31. oktober-1.nov Jakten på egne krefter Arrangør: Angstringen. Oslo november Modulbasert brukeropplæring - Modul 1, Gardermoen 16. november Medlemsmøte i Rådet for Psykisk Helse - om strategi og organisasjonsutvikling, Oslo 25. november Smågruppeforum FFO, Oslo november Modulbasert brukeropplæring - Modul 2, Gardermoen 14. november Fagdag i anledning 10 års jubileum for Poliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

13 BRUKERMEDVIRKNING/SAMARBEID Siden ROS har sitt hovedsete i Bergen, er det en utfordring å delta i alle sammenhenger der det ville være naturlig. Vi ønsker likevel å prioritere samarbeid og ha muligheten til å være synlige. LMS ROS Senter i Hordaland har arrangert to pårørendeseminarer i samarbeid med LMS Helse Bergen med til sammen 53 deltakere. ROS har også vært representert på møter ved LMS Oslo universitetssykehus, Aker og LMS Sykehuset i Østfold, Sarpsborg. Mor og barn - Modum Bad ROS har vært med i referansegruppen i Mor og barn prosjektet ved Modum Bad. Vi inviterte til samarbeidsmøte 25. mars i Bergen i forbindelse med utarbeidelse av en ny brosjyre. På møtet deltok også en representant fra IKS. Brosjyren er nå ferdig og kan blant annet lastes ned fra ROS sine nettsider. Brukerrådsrepresentasjon ROS har en representant i brukerrådet ved Klinikken for Psykisk Helse og avhengighet, Ullevål samt Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus. Hun sitter også i brukerrådet ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad. ROS er også representert i brukerutvalget i Helse Bergen og har deltatt i prosjektutvalget i Psykiatrisk divisjon. Utvalgets mandat var å se på fremtidig fordeling av oppgaver mellom sykehus og DPS. Prosjektet ble avsluttet i ROS har nå to representanter i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som skal utarbeide nye retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser. I løpet av 2011 har arbeidsgruppen hatt fem møter, derav ett todagers arbeidsmøte i desember. I juni møttes representanter for ROS, IKS og Helsedirektoratet på ROS Senter i Hordaland. ROS er også med i Nasjonalt Klinisk Nettverk for Spiseforstyrrelser. ROS har kontakt med LPP Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien og den danske foreningen PS Pårørende til Spiseforstyrrede. Vi har jevnlig dialog med stiftelsen PsykOpp, Diabetesforbundet, Bipolarforeningen, ROMAgder (brukerstyrt senter) og Erfaringskompetanse. ROS er medlem av Rådet for Psykisk Helse og Frivillighet Norge. Vi samarbeider også med LMS flere steder: Oslo Universitetssykehus Aker, Haukeland Universitetssykehuset Bergen, Nordlandssykehuset Bodø, Stavanger Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital Trondheim. Gjennom kontaktpersonene samarbeider også ROS med Mental Helse i Oppland og Rogaland og Kirkens SOS i Randaberg. Ingjerd Strøm Skreien, generalsekretær Årsmelding ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ÅRSMELDING 2013 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak...

InnholD. Oppsummering av 2014. Nøkkeltall...4. Styret...4. Komitéer og råd...4. Ansatte... 4. Medlemsutvikling...5. Aktiviteter og lokale tiltak... 2014 ÅRSMELDING ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer