Avviksbehandling, risikoanalyse og forbedringsarbeid. Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar, Akershus universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avviksbehandling, risikoanalyse og forbedringsarbeid. Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar, Akershus universitetssykehus"

Transkript

1 Avviksbehandling, risikoanalyse og forbedringsarbeid Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar, Akershus universitetssykehus Norsk forening for sterilforsyning, Lillestrøm 17.mars 2011

2 Kvalitetsarbeid på avdelingene

3 AHUS organisering av kvalitetsarbeidet Adm.Dir Kvalitetsjef Kvalitetsutvalget Dir Psyk Dir Kir Dir Med Dir labsenter Kvalitetsstab Dir BUK Dir DFS Dir DFS Dir billeddiagn Kvalitetsveiledere Avd.sjefer Avd.sjefer Avd.sjefer Avd.sjefer Nettverk KAM-grupper KAM-grupper KAM-grupper KAM-grupper

4 KAM gruppens mandat Kvalitets- og Arbeids- Miljø-gruppen (KAM) skal arbeide med kontinuerlig forbedring av kvalitet og arbeidsmiljø på avdelingen og i samspill med andre avdelinger.

5 KAM-gruppens sammensetning Avdelingssjefen Avd.overlegen Avdelingsoversykepleier/sjefbioingeniør Kvalitetsveileder Verneombud

6 KAM-gruppens oppgaver (1) KAM-gruppen skal: bidra til at avdelingens dokumentasjon på nivå 2 i AHUS` kvalitetssystem utarbeides, implementeres og vedlikeholdes. velge ut avdelingens kvalitetsparametre og ha ansvaret for løpende oppfølging av disse. drive forebyggende arbeid og hindre at det oppstår uønskede hendelser

7 KAM-gruppens oppgaver (2) følge opp skademeldinger, klager og andre avvikshendelser i avdelingen som gjelder pasient eller ansatt, følge opp trender og tendenser. rapportere "Betydelig skade " fortløpende til kvalitetsutvalgets sekretariat Tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighet følges opp.

8 KAM - gruppene skal behandle alle avviksmeldinger innen pasientskade og HMS skal sluttbehandle mindre alvorlige avvik skal drøfte mulige forbedringstiltak i avdelingen

9 KAM - gruppene Behandle avviksmeldinger: Hva var årsaken(e) til hendelsen? Ble rutiner og prosedyrer fulgt? Ble det avdekket svakheter i eksisterende rutiner og prosedyrer? Hva kan vi gjøre for å hindre gjentakelse av hendelsen? Tiltak for å lukke avviket? Hva lærte vi av hendelsen?

10 Et helhetlig kvalitetssystem Hva og hvorledes vi ønsker å gjøre tingene Stemmer praksis med hva vi sier vi skal gjøre? Har vi avvik? Hva er årsakene til avvik? Tiltak for å forbedre Planleggings system Styringssystem Forbedrings system Standardisere

11 Samarbeid mellom kvalitetsrådgivere- og veiledere kir/med, DFS, samt meldingsansvarlige og kvalitetsenheten Fast møte ca den 15. i hver måned med kvalitetsenheten : a. Gjennomgå månedsrapporten over kvalitetsindikatorer: Drøfte avvik og forslag til forbedringstiltak b. Gjennomgå siste referat fra Kvalitetsutvalget for å sikre oppfølging i respektive avdelinger /divisjoner. Se på årsaksanalyse og foreslåtte tiltak c. Gjennomgå klagesaker som skal tas opp i KAM-gruppen. Årsaksanalyse og drøfte forslag til tiltak. Læringseffekt d. Gjennomgå NPE-saker som er avsluttet tiltak og Læringseffekt e. Se på resultatene av siste journalanalyse : skader/1000 liggedøgn f. Status på prosess for standardiserte behandlingslinjer g. Status for kvalitetssystemprosjektet ISO-9001 h. Status i kampanje Rent sykehus forbygg sykehusinfeksjoner

12 KAM-møtene i avdelingene tidspkt og gjennomføring Rådgiver/meldingsansvarlige behandler fortløpende avviksmeldinger 1. Enkle hendelser registreres av statistiske årsaker og lukkes direkte 2. Mindre saker kan sendes på høring og meldingsansvarlig lager KAM-uttalelse 3. Systemfeil og meldepliktige hendelser forberedes med årsaksanalyse og forslag til tiltak (evt etter å ha vært på høring i KAMgruppen). Sakene legges frem til behandling i KAM-møte. Avdelingssjef formulerer avdelingens KAM-uttalelse.

13 Latente feil Utilstrekkelig trening Endring av ansvar Produksjonspress Risiko Kompleks oppgave Forstyrrelser Organisasjon Profesjon Skade Individ Team Forsvarssystemer Betydningen av en sikkerhetskultur : Bare kultur kan omfatte alle delene av systemet. Bare kultur kan utøve varig og konsistent innflytelse på godt og vondt (James Reason)

14 Et helhetlig kvalitetssystem Planleggingssystem Beskrivelser Skape prosesser og systemer Balansert styringssystem Målinger Styre prosesser, vedlikeholde systemer Internkontroll Forbedringssystem Endringer Forandre prosesser og systemer ISO 9001:2000 Hendelsesdata Prosess Struktur Prosess Resultat 1 Struktur 2 Dokumentstyring 3 Kvalitetspolitikk 4 Kvalitetsmål 5 Kjerneprosesser 6 Ansvar/Myndighet 7 Lover og foreskrifter 8 Opplæring 9 Avviksbehandling 10 Risikovurdering 11Intern Revisjon 12Kontinuerlig forbedring 13 Kundetilfredshet 14 Ledelsens gjennomgang Avvik Skader Klager Infeksjon Reoperasjon Komplikasjon Feil Gj.løpstid: Pasienter Mottakelsen Epikriser Prøver Saksbeh. Ventetid: Innleggelser Hofteopr. Poliklinikk Strykn.opr.progr Korridorpasienter Act Plan Study Do Hva ønsker vi å oppnå? Hva må gjøres for å oppnå forbedring? Hvordan vet vi at endring er en forbedring? Kommunisere Synliggjøre det som skjer Standardisere Forbedre

15 Hva gjør vi ved uønskede hendelser? Uønskede hendelser/avvik meldes fortløpende i EQS. Meldingen mottas av meldingsansvarlig i EQS på avdeling. Meldingen blir tatt opp i avdelingens KAM møte. Meldinger kan også bli sendt på høring for innspill. Tiltak settes inn i meldingen elektronisk. Avviksmeldinger kan lukkes på avdelingsnivå eller bli oversendt til Kvalitetsenheten. Kvalitetsenheten forbehandler saker til Kvalitetsutvalget. Melding etter 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven oversendes til Helsetilsynet etter behandling i Kvalitetsutvalget. Tilbakemeldinger fra Helsetilsynet sendes fra Kvalitetsenheten til avdelings- og divisjonsnivå og behandles i KAM møter. Avviksmeldingen lukkes på avdelingsnivå. Melder kan til enhver tid følge sin melding i det elektroniske systemet. Alltid fokus på forbedringstiltak på systemnivå

16 Avviksbehandling i prosesskart

17 Risikoanalyse

18 Behandlingsforløp/pasientforløp Behandlingslinje for hjerneslag Denne behandlingslinjen er laget for voksne med mistanke om hjerneslag Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie, informasjon og opplæring bygd på kunnskapsbasert medisin og beste praksis. Har du spørsmål eller kommentarer til behandlingslinjen, send en epost til overlege Marianne Altmann eller ring interntlf til Marianne Altmann Forebygging Symptomer Vurdering Henvisning Diagnostisering Behandling Rehabilitering Oppfølging (Pasienten) (PHT) (PHT/HF) (PHT/HF) (PHT/HF) (PHT/HF) Pasientopplæring og pasientinformasjon Dokumentasjon Oppstartdokument Symptomer, forekomster og årsaker Overordnet flytskjema Kunnskapsgrunnlag og forskning (Linker) Prosedyrer og annen informasjon (Linker) Resultater og målinger Verdikompasset (Nøkkeltall) Kontinuerlige målinger (SPC) Ventetider Behandlingslinjeansvarlig lege: Marianne Altmann Kontaktperson: Marianne Altmann Godkjent dato:

19 Mottak av pasient med mistenkt hjerneslag med indikasjon for trombolyse AMK Merkantil Mottar melding via 113: Mulig slag (FAST) Rød respons amb/helik Sekretær: Legger pas på DIPS-liste Sykepleier i akuttmottak Koordinator Info fra AMK/ Ambulanse Varsler: -> Teamleder 1 Møter pas Sørger for rom og sykepleier Sykepleier BT, puls, temp, SO 2 Blodprøver /glukose 2 venefloner EKG Ringer acetat Symp < 4,5 t Hvis indikasjon for trombolyse: Angi pas. Vekt Varsler: -> Trombolysesykepleier varsles: Klargjør rom med overvåkning Finner trombolyse Går til CT-lab med bolusdose Lege fra nevroklin Primærvakt: Fokusert somatisk og nevrol Us (NIHss) Vurdere indikasjon/ kontraindikasjoner Varsler rtg: Skrive henvisning til CT Trombolysesykepleier Dokumentasjon Medikamenter Implantater Forbruksvarer Varslere Link Eksklusjonskriterier: -marevan/antikoagulasjon -stor kirurgi siste 3 måneder -hjerneinfarkt siste 3 måneder -tidl hjerneblødning -tidl hjerneslag og diabetes!: Tidsakse

20 Risiko og sårbarhetsanalyse A SANNSYNLIGHET FOR GJENTAKELSE L V O R L Katastrofal (død, operasjon på feil sted, feil pasient) Svært stor 3 Stor 3 Liten 3 Svært liten 3 I G Betydelig (Varig mèn, operasjon nødvendig) H E Middels (forbigående skade) T Liten (ubetydelig skade)

21 Med et systemperspektiv: Ulykker oppstår ikke pga enkeltpersoner, men skyldes sammenfall av mange bidragende systemfaktorer, som hver for seg er nødvendige og til sammen tilstrekkelige. Kilden til ulykker ligger i systemet, ikke i de enkelte komponentene av det.

22 Forbedringsarbeid

23 Deming s kvalitetshjul (plan do study act = PDSA)

24 (Deming s own handwriting)

25 Forbedringsprosessen (PDSA-syklus) Tilpassete rundiagra m SPC diagr. Kontinuerlig monitorering av resultat Implemente ring A S D P Vedlikeholde forbedringen S A D P 4 5 Prosjekt fase Intervensjons fase A S D P Prosjekt idè Prosjektteam A S D P Diagnostisk fase D S P A Prosessens gang: Verdikompasset Data: -Fiskebensdiagram -Pareto diagram -run diagram -SPC diagram Planlegg en endring Gjør en liten test Studer virkningen Dokumenter resultatet Sourced from: NSW Department of Health (2002). Easy Guide to Clinical Practice Improvement (www.health.nsw.gov.au/quality/pdf/cpi_easyguide.pdf) SPC statistical process control

26 Rulle kvalitetshjulet oppover forbedringens skråbrett P D A S P D S P S D A A

27 Kontinuerlig kvalitetsforbedring på: Hardware, bygninger, sikkerhetskultur Pasienten/pårørende Forberedelse: Sykdomsforståelse Kunnskap om helsetjenesten Rådgivere Systemene for å levere helsetjenester: Designet til å forebygge / hindre komplikasjoner / skader Helsetjenesteutøverne: Trenet opp i tverrfaglige team for å forebygge / redusere komplikasjoner / skader Kontinuerlig kvalitetsforbedring på: Kompetanse, kommunikasjon, teamarbeid En pasientsikkerhetsmodell for helsetjenesten, Emmanuel et al 2008

28

29 Hvordan ser sjekklisten ut?

30 Sjekklisten ble pilotert i 8 byer PAHO I Toronto, Canada EURO London, UK EMRO Amman, Jordan PAHO II Seattle, USA WPRO I Manila, Philippines AFRO Ifakara, Tanzania SEARO New Delhi, India WPRO II Auckland, NZ

31 ...og man fant at det ble oppnådd en reduksjon i postoperative komplikasjoner og dødsfall med mere enn 1/3! Haynes et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine 360: (2009)

32 Resultater Alle sykehus samlet Baseline Sjekkliste P value Antall operasjoner Postopr død <30 dager 1.5% 0.8% Postopr. komplikasjoner (alle) 11.0% 7.0% <0.001 Postopr. sårinfeksjon 6.2% 3.4% <0.001 Ikke planlagt reoperasjon 2.4% 1.8% Haynes et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine 360: (2009)

33 Endring i dødelighet og komplikasjoner etter landets økonomiske status Endring i komplikasjoner Endring i dødelighet Høy inntektsland Lav og middels inntektsland 10.3% -> 7.1%* 11.7% -> 6.8%* 0.9% -> 0.6% 2.1% -> 1.0%* Haynes et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine 360: (2009) * p<0.05

34 Hvilke problemer retter denne sjekklisten seg mot? (1) Korrekt pasient, operasjon og operasjonssted USA: Mellom 1500 og 2500 operasjoner på feil side.¹ USA: Spørreundersøkelse blant 1050 håndkirurger, 21% svarte at de hadde utført kirurgisk inngrep på feil side minst en gang i sin karriere.² ¹ Seiden, Archives of Surgery, ² Joint Commission, Sentinel Event Statistics, 2006.

35 Hvilke problemer retter denne sjekklisten seg mot? (2) Sikker anestesi og rescusitering En analyse av 1256 hendelser som involverte generell anestesi i Australia viste at pulsoximetri alene ville ha oppdaget 82% av hendelsene.¹ ¹ Webb, Anaesthesia and Intensive Care, 1993.

36 Hvilke problemer retter denne sjekklisten seg mot? (3) Redusere risiko for infeksjon Antibiotika gitt innen en time før incision kan redusere risiko for postoperativ sårinfeksjon med 50%¹, ² I de 8 pilotsykehusene forekom svikt i å gi profylaktisk antibiotika hos halvparten av de kirurgiske pasientene som ville hatt nytte av å få det ¹ Bratzler, The American Journal of Surgery, ² Classen, New England Journal of Medicine, 1992.

37 Hvilke problemer retter denne sjekklisten seg mot? (4) Effektivt samarbeid i teamet Kommunikasjonssvikt er en grunnårsak i nesten 70% av alvorlige, uønskede hendelser rapportert til the Joint Commission fra ¹ En preoperativ teambriefing førte til forbedring av profylaktisk antibiotikabruk til rett tid, og riktig håndtering av intraoperativ temperatur og blodsukkernivå.², ³ ¹ Joint Commission, Sentinel Event Statistics, ² Makary, Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, ³ Altpeter, Journal of the American College of Surgeons, 2007.

38 Hva har Akershus universitetssykehus gjort Ledelsesmessig forankring i toppledelse og avdelingsledelse Gjennomgang av sjekklisten i alle avdelinger i kirurgisk divisjon Vist video en Reisen for operasjonssykepleiere, anestesiansatte, ortopeder og gynekologer Pilotering startet 11.mai 2009: Sentraloperasjon: 50 fortløpende elektive, ortopediske operasjoner Dagkirurgisk senter: 50 fortløpende elektive, gynekologiske operasjoner Sammenlikning av 50 før og etter operasjoner i begge avdelinger Implementering alle avdelinger, alle operasjoner 24/7 fra november 2009

39 Sjekkliste ved operasjoner Dato: Navn: F.nr. Før innledning av anestesi Før incisjon Før pasienten forlater opr.stuen Forberedelse Timeout Avslutning Pasienten har bekreftet følgende: Identitet Sted for incisjon Samtykke til operasjon Operasjonsområdet er markert Sikkerhetskontroll for anestesi er gjennomført Et fungerende pulsoksimeter er koplet Har pasienten noen av følgende: Kjent allergi Nei Ja Risiko for aspirasjon/vanskelig intubasjon? Nei Ja, og utstyr/assistanse er tilgjengelig Bekreft at alle medlemmene av operasjonsteamet har presentert seg med navn og rolle Anestesiansvarlig og operasjonssykepleier bekrefter muntlig: Pasientens identitet Plan for incisjon Planlagt operasjon Forventete kritiske momenter under operasjonen Anestesiansvarligs vurdering: Er det noen pasientspesifikke eller anestesiologiske problemer? Operasjonssykepleiers vurdering: Er steriliteten bekreftet? Er det noen problemer med utstyr eller annet? Er pasienten i korrekt leie? Operatørens vurdering: Hvilke kritiske eller uventete momenter finnes, hvor lang operasjonstid forventes, hva er forventet blodtap Sjekklisteansvarlig får muntlig tilbakemelding fra operasjonsteamet: Hvilket inngrepp er utført At antall instrumenter, kompresser, nåler stemmer (eller ikke er relevant) Preparat er merket (inkl pasientens navn og personnummer) Antall/nummer Var det problem med utstyr som det skal varsles om? Operatør, anestesiansvarlig og operasjonssykepleier går gjennom hovedpunktene for den initiale postoperative behandling og risiko-vurdering av pasienten Risiko for > 500ml blodtap(7ml/kg for barn)? Nei Ja, og tilfredsstillende intravenøse kanyler og blod /vesker foreligger Risiko for hypotermi? Nei Ja, og tiltak er planlagt/iverksatt Er antibiotikaprofylakse gitt innen de siste 60 minutter: Ja Nei, ikke indisert Er den ordinerte tromboseprofylakse gitt? Ja Nei, ikke indisert Er nødvendig billedinformasjon tilgjengelig? Ja Nei, ikke aktuelt Hva kan vi lære av denne operasjonen? Hva kan vi gjøre bedre neste gang?

40 30 dagers mortalitet postoperativt Før og etter innføring av sjekkliste Gj.sn 0,78% Gj.sn 0,72% Sjekkliste Measument Gj.sn 0,64% Gj.sn 0,56% Gj.sn 0,50% jan.09 mar.09 mai.09 jul.09 sep.09 nov.09 jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: UCL: Mean: UCL: EpiData Analysis Graph

41 Utviklingstrinn i sikkerhetskultur Sikkerhet integrert Sikkerhet er bort- Reagerer på hendelser Avvik System for å håndtere risiki Systemfeil På vakt overfor nye risiki Risikoanalyser overalt Sikkerhetskultur kastet tid Patologisk Reaktiv Kalkulativ Proaktiv Generativ

42

43 Som leder skal du kontinuerlig ha fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og forbedring, og hver dag beskrive en bedre morgendag. Med et budskap som er tydelig og klart På en måte som ivaretar verdiene omsorg og respekt Med engasjement - hver gang du snakker og skriver Med konstant optimisme for morgendagen Med konstant realisme for dagen i dag Med evig gjenkjennelse for hva som allerede er bra Med ærlighet på hva vi bør forandre Med forbedring som veien mellom i dag og i morgen (Jim Easton)

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012).

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 2. Pasientsikkerhet 2.1 Pasienthendelser Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 49 % av de pasientrelaterte avviksregistreringene

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011 Program for sykepleierutdanning Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32 Kull 2011 Eksamensdato: Innlevering 28.05.2014 Tittel: Etterlevelse av Sjekklisten for Trygg Kirurgi i Fremtidens Operasjonsrom

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER 3-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM MEDARBEIDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet

Detaljer

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss?

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010 2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten ( 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven) Svikt i samhandling, kommunikasjon

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender.

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Prosjekt: 517 Fra: Fagansvarlig: Ansvarlig: Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen Ellen Tveter Deilkås Anne Grete Skjellanger Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen,

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer