Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning April 2008 Randaberg kommune

2 Innhold 1 Sammendrag Formål og avgrensning Funn Anbefalinger Innledning Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn og formål Problemstillinger Revisjonskriterier Avgrensning Metode Faktabeskrivelse Tilpasset opplæring og spesialundervisning Nøkkeltall - spesialundervisning Antall elever, årstimer, og timer pr elev Andel elever som mottar spesialundervisning Andel spesialundervisningstimer i skolen Søknader, tilrådninger og enkeltvedtak Utgifter til spesialundervisning Hvem mottar spesialundervisning? Årsverk til spesialundervisning ved de tre grunnskolene Elementer i et forsvarlig system Fylkesmannens tilsyn Styring av kvalitet i spesialundervisningen Tidslinje - prosess Kommentarer til prosess Individuell opplæringsplan Foreløpig vurdering Kvalitetsmål på spesialundervisningen Innledning Målbarhet og grad av måloppnåelse Brukerundersøkelser Organiseringens effekt Resultater fra studier av spesialundervisning i praksis Kompetansen til de som foretar spesialundervisningen Samarbeid mellom skole og PPT Konklusjoner, vurderinger og anbefalinger Hovedinntrykk Kvalitetsindikatorer Styringsinformasjon om spesialundervisningen Rådmannens kommentarer Vedlegg Leserveiledning: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

3 1 Sammendrag 1.1 Formål og avgrensning I prosjektet har vi vurdert hvordan Randaberg kommune følger opp kravene i opplæringsloven om et forsvarlig vurderings- og oppfølgingssystem. Spesialundervisningen er brukt som case for å belyse dette. Vi har undersøkt om kommunen har et forsvarlig system for å ivareta lovkravene om spesialundervisning. I tillegg har vi satt søkelyset på hvordan spesialundervisningen styres, hvilke kvalitetsmål som brukes, og vurdert kvaliteten på spesialundervisningen. 1.2 Funn Randaberg har laget et utkast til kvalitetssystem som regulerer de ulike fasene av arbeidet med spesialundervisningen. Det er positivt at kommunen har laget et system med tidsfrister, ansvarsfordeling, og henvisning til kommunal praksis og sentrale retningslinjer. Gjennomgangen vår tyder på Randaberg kommune har skapt et godt system for å fange opp elever som kan ha behov for spesialundervisning, og for å fange opp elever som ikke har behov for det lenger. I hele prosessen er det et tett samarbeid mellom skole, foresatte og PPT. Dermed underbygger denne rapporten de funn vi gjorde i rapport om Randaberg interkommunale PPT, fra mars Samarbeidet, veiledningen og oppfølgingsarbeidet i tilknytning til individuelle opplæringsplaner tyder på at kommunen har skapt viktige forutsetninger for å sikre god kvalitet i spesialundervisningen. Randaberg kommune har ingen klare kvalitetsmål eller indikatorer på kvaliteten i spesialundervisningen måles på. I intervjuene ble det gitt uttrykk for at det er vanskelig å ha overordnede eller aggregerte kvalitetsmål på spesialundervisning fordi målene er tilpasset den enkelte elevs spesielle behov. Vi har vurdert kvaliteten på tjenesten ut fra en sett med indikatorer, utviklet etter en gjennomgang av relevant forskning på feltet, og kontakter med UiS, KS og Oslo kommune. Resultatet er at kvaliteten på spesialundervisningen i Randaberg er god. Kommunen har en moderat andel elever med spesialundervisning, de som foretar opplæringen har god formell kompetanse, samarbeidet med PPT fungerer bra, og undervisningen synes å være inkluderende og godt variert. Gjennomgangen vår viser også at andelen spesialundervisningstimer i kommunen har vært gjennomgående høy de siste årene. I dag har Randaberg et kvalitetssystem som regulerer prosessen i spesialundervisningsløpet, og det er bra. Vi tror det vil være fornuftig å supplere dette med data som gir styringsinfo om omfang, kvalitet og ressursbruk i undervisningen. Analyse og systematisk bruk av denne type nøkkeltall vil kunne gi bedre innsikt i om undervisningsressursene brukes riktig, eller om de kan brukes bedre. De fleste relevante nøkkeltallene finnes lett tilgjengelig i grunnskolenes informasjonssystem (GSI) og SSBs KOSTRA-statistikk. I gjennomgangen vår avdekket vi at skolene har innrapportert feil tall på noen av indikatorene i grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å få Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

4 god styringsinformasjon om spesialundervisningen er det viktig at de innrapporterte tallene kvalitetssikres. 1.3 Anbefalinger Vi anbefaler kommunen å opprettholde det gode grunnlagsarbeid som foreligger på området spesialundervisning, og særlig videreutvikle seg med å supplere det eksisterende kvalitetssystemet med data som gir styringsinformasjon om spesialundervisningens omfang, kvalitet og ressursbruk å kvalitetssikre tallene som rapporteres inn til GSI på en bedre måte. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

5 2 Innledning 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel Bakgrunn og formål Kontrollutvalget i Randaberg vedtok å igangsette denne forvaltningsrevisjon med følgende formål: Vurdere hvordan Randaberg følger opp kravene i opplæringsloven om et forsvarlig vurderings- og oppfølgingssystem, og vurdere forbedringsmulighetene i lys av nasjonale krav, og resultater fra statlige tilsyn i andre kommuner. Et særlig fokus rettes mot kvaliteten på spesialundervisning. 2.3 Problemstillinger Formålet ble under kontrollutvalgets behandling utdypet i et sett med problemstillinger: Hvilke konkrete plikter stiller staten til kommunen som skoleeier? Hvordan følger kommunen opp kravene sentralt og ved kommunens tre grunnskoler, mht styringssystemets utforming, rapportering og resultater? Hvilket forbedringspotensial foreligger for kommunen i forhold til statens krav, og hvilke tiltak kan eventuelt gjennomføres? Hva er kvaliteten på spesialundervisningen og hvilket kvalitetssystem har kommunen? 2.4 Revisjonskriterier Paragraf i opplæringsloven. Ansvarsomfang: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Forskrift til opplæringsloven, 2-1 og 2-2: 2-1. Verksemdsbasert vurdering Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

6 2-2. Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. Rogaland Revisjon viser også til at kommunene generelt er pålagt å føre kontroll med egen virksomhet. Dette følger av kommunelovens bestemmelser om at kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret for sin forvaltning. Kapittel 5: Spesialundervisning Rett til spesialundervisning: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa: Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. 2.5 Avgrensning I prosjektet har vi vurdert hvordan Randaberg kommune følger opp kravene i opplæringsloven om et forsvarlig vurderings- og oppfølgingssystem. Ettersom én av problemstillingene dreier seg om kvalitet i spesialundervisning, har vi brukt spesialundervisningen som case for å belyse kommunens oppfølging av lovkravene. Vi har undersøkt om kommunen har et forsvarlig system for å ivareta lovkravene om spesialundervisning i grunnskolen. I tillegg har vi satt søkelyset på hvordan spesialundervisningen styres, hvilke kvalitetsmål som brukes, og vurdert kvaliteten på spesialundervisningen. 2.6 Metode Datamaterialet baserer seg på muntlige og skriftlige kilder. Muntlige kilder : 8 personer i Randaberg kommune 3 eksterne, en forsker på Lesesenteret ved UiS, en representant for KS utdanning og en representant med en representant fra Oslo kommune med ansvar for spesialundervisning Til sammen 11 personer. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

7 Skriftlige kilder: Lover, forskrifter og veiledere, blant annet Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system Utkast til kvalitetssystem for grunnskole SFO og voksenopplæring, Randaberg kommune Fylkesmannens tilsynsrapport fra desember 07, og rapporter fra nasjonalt tilsyn Tall fra KOSTRA 1 Tall fra GSI Fagartikler, forskning og utredninger o Nordahl og Øverland, Evaluering av Oslo-skolen o Sørlie, M-A og Nordahl T (1998). Problematferd i skolen. Hovedfunn. Forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Oslo: NOVA Rapport 12a. 1 o Skaalvik Einar (1999), Faglige og sosiale støttetiltak o Grøgaard et. al. (2004), Eleven i Fokus, NIFUSTEP o Nordahl, T, Sørlie, M-A, Tveit, A & Manger, T. (2003). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeiere og skoleledere. Oslo: Læringssenteret. o NOU 2003, I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle o Kultur for læring (2004 ), Stortingsmelding nr. 30 ¾ o Kunnskapsløftet o Solli, Kjell Arne (2005) Kunnskapsstatus i spesialundervisningen i Norge o Bachmann, Kari og Haug, Peder (2006), Forskning om tilpasset opplæring Høgskolen i Volda Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg og kvalitetssikret av fagansvarlig forvaltningsrevisjon, Bård Humberset. 1 Tallene fra KOSTRA og SSB tolkes med en viss varsomhet, ettersom det er avdekket en noe ufullstendig rapporteringspraksis i en del kommuner. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

8 3 Faktabeskrivelse 3.1 Tilpasset opplæring og spesialundervisning Ifølge Kunnskapsløftet 2 skal alle elever i skolen. få møte utfordringer de kan stekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Det gjelder også elever med særlige vansker eller særlige evner og talenter på ulike områder. Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle elever i grunnskolen. Bestemmelsene om spesialundervisning gjelder når det er behov for en mer omfattende tilpasning enn den som kan gis innenfor den ordinære (tilpassete) opplæringen. Dette gjelder som regel elever som har et vanskeligere utgangspunkt i forhold til læring, og som av den grunn krever mer oppfølging fra skolen. I forarbeidene til opplæringsloven blir spesialundervisning sett på som en måte å sikre tilpasset opplæring på, for elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen (NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring). Spesialundervisning skiller seg fra den ordinære undervisningen ved at den i større grad er individuelt tilpasset elevenes forutsetninger og behov. Dette innebærer ikke at opplæring må gis atskilt fra den ordinære undervisningen, men at tilbudet skal være planlagt og gjennomført ut fra den enkeltes behov. Dette kommer til uttrykk ved lovkravet om at det skal utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) for hver enkelt elev som får spesialundervisning 3. For at en elev skal få rett til spesialundervisning må det fattes et enkeltvedtak om dette. Til grunn for vedtaket skal det ligge til grunn en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov. 3.2 Nøkkeltall - spesialundervisning Antall elever, årstimer, og timer pr elev Antall elever med spesialundervisning har variert i Randaberg de siste årene. Det samme har totaltimetallet, og det gjennomsnittlige antallet timer pr. elev. Antall elever med spesialundervisning har økt samtidig som det totale antallet elever er redusert. Tabell 3-1 Antall elever, årstimer, og timer pr elev (Kilde: KOSTRA) Randaberg Antall elever i kommunale grunnskoler Antall elever med spesialundervisning Årstimer til spesialundervisning Timer pr. elev Forskjellen mellom 2006 og 2007 kan tyde på at noen av de mest ressurskrevende brukerne har forsvunnet ut, mens mindre ressurskrevende er kommet inn. 2 Fra den generelle delen av læreplanen (Kunnskapsløftet) som tar for seg prinsipper for opplæringen. 3 NOU 2003:16, I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

9 På bakgrunn av foreliggende KOSTRA-tall har vi beregnet det gjennomsnittlige antallet timer pr. elev for Randaberg og tre omkringliggende kommuner 4. Dette illustreres i figuren under. Figur 3-1 Gjennomsnittlig timetall pr. spesialundervisningselev Randaberg Strand Gjesdal Sola Med betydelige variasjoner mellom kommunene, fra år til år, er det vanskelig å spore tydelige tendenser. Det ser ut som 2006 var et unormalt år for Randaberg, og at kommunen er i ferd med å plassere seg rundt et gjennomsnittlig timetall pr. elev på rundt 200 timer. Dette plasserer Randaberg i midtsjiktet av kommunene. Sola frem til og med 2005 kan være feil Andel elever som mottar spesialundervisning Figur 3-2 viser at andelen elever som mottar spesialundervisning i Randaberg er blitt lavere de siste fem årene, selv med en liten oppgang fra 2006 til Det kan se ut som andelen er i ferd med å stabilisere seg på rundt 5 prosent på nivå med gjennomsnittet i Rogaland. 4 Vi har valgt ut Strand fordi SSB har definert Randaberg og Strand innenfor samme kommunegruppe, og fordi Strand også befinner seg i Rogaland. Vi har valgt ut Gjesdal fordi kommunen er på samme størrelse som Randaberg, og vi har valgt ut Sola fordi det er en av nabokommunene. Vi bruker dessuten snittet for Rogalandskommunene og snittet for kommunegruppe 8, som Randaberg defineres inn under av SSB, jf 5 Denne indikatoren finnes ikke i KOSTRA, men er regnet ut av Rogaland Revisjon for hver enkelt kommune. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

10 Figur 3-2 Andel elever som mottar spesialundervisning av alle elever i skolen (%) Randaberg Strand Gjesdal Sola KG8 Rogaland Andel spesialundervisningstimer i skolen I figuren under ser vi at andelen spesialundervisning i skolen har ligget jevnt høyt de siste fem årene sammenlignet med de andre kommunene. Randaberg ligger jevnt rundt 20 prosent andel spesialundervisningstimer de siste fem årene. Altså at hver femte time er spesialundervisning. Figur 3-3 Andel spesialundervisningstimer av alle undervisningstimer i skolen (%) Kilde: KOSTRA Randaberg Strand Gjesdal Sola KG8 Rogaland Det regjeringsoppnevnte Kvalitetsutvalget gikk i 2003 inn for ta bort den juridiske retten til spesialundervisning, og heller styrke retten til individuell opplæring. Hovedpoenget deres var at det var mulig å gi alle elever godt utbytte av undervisningen innenfor en forståelse av en inkluderende skole. Dette forslaget fikk en del motbør, og man gikk ikke inn for dette i Stortingsmeldingen Kultur for læring. 7 Stortingsmeldingen synes imidlertid å ha akseptert flere av utvalgets innvendinger mot spesialundervisning: 1) Spesialundervisning skal være nødvendig for en lavere andel elever enn tilfellet er i dag, og 2) Det er behov for å bedre kvaliteten på den spesialundervisningen som gis. Utviklingen i Randaberg tyder på den har vært i tråd med anmodningene i stortingsmeldingen - færre elever får spesialundervisning i 2007 enn i 2004, og det er satt inn betydelige ressurser til de som er vurdert å ha behov for det. 6 Kilde KOSTRA. NB! Tallene fra 2007 er ikke kvalitetssikret av KOSTRA ennå. 7 Nr. 30 ( ) Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

11 3.2.4 Søknader, tilrådninger og enkeltvedtak Tabell 3-2 Søknader, tilrådninger og vedtak om spesialundervisning Indikator 2006/ /2008 Søknader/melding om videreføring Søknader tilrådd av PP-tjenesten Antall elever med enkeltvedtak Vi ser i tabellen over at antall elever med enkeltvedtak er høyere enn antall tilrådninger fra PP-tjenesten i 2007/2008. I dette skoleåret ble det fattet 9 enkeltvedtak om spesialundervisning som ikke hadde grunnlag i en tilrådning fra PPT. Tilbakemeldinger fra kommunen kan tyde på at tallene ikke er helt korrekte, og at det er rapportert feil tall til GSI. For eksempel oppgir den ene skolen å ikke ha fått noen søknader/meldinger om videreføring i 07/08, samtidig som det er fattet 12 enkeltvedtak dette skoleåret. Vi har dessuten avdekket at skolene har rapportert inn feil antall elever som får spesialundervisning utenfor ordinær undervisning. Vi får opplyst fra kommunen at skolene har tolket spørsmålene på denne GSI-indikatoren på en annen måten enn det som er tenkt. Gjennomgangen vår tyder på at tallene må tolkes med en viss forsiktighet, og at kommunen bør kvalitetssikre tallene bedre fremover Utgifter til spesialundervisning Verken i kommunens regnskaper eller SSBs KOSTRA-statistikk finnes det tall for utgifter til spesialundervisning pr. elev. I KOSTRA-statistikken finnes det imidlertid tall for netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning totalt i Randaberg kommune. I tillegg finnes det, som vi har vist, indikator for hvor mange undervisningstimer som går med til spesialundervisning. På bakgrunn av disse to størrelsene estimerer vi Randaberg kommunes utgifter til spesialundervisning fra 2003 til Dette er et meget grovt estimat. De estimerte utgiftene til spesialundervisning illustreres sammen med kommunens nettodriftsutgifter til skolen i figuren under. Figur 3-4 Netto driftsugifter til grunnskoleundervisning (i tusen kroner. Kilde: KOSTRA) Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning Estimerte utgifter til spesialundervisning Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

12 Vi ser at det er en betydelig økning i utgifter, både til spesialundervisning og til den ordinære undervisningen, fra 2005 til Fra 2006 til 2007 fortsetter økningen i utgifter til den ordinære undervisningen, mens utgiftene til spesialundervisningen går ned. Én mulig forklaring på økningen fra 2005 til 2006 er, som vi har vært inne på, at det var noe flere ressurskrevende brukere i En annen forklaring er at kommunen i 2006 opprettet en egen kommunedekkende avdeling for tilrettelagt opplæring (ATO-avdeling) ved Harestad skole i august Dette er et tilbud til elever fra alle de tre skolene, og retter seg mot elever som har så store lærevansker at de ikke har utbytte av vanlig undervisning, for eksempel elever med autisme, Downs syndrom osv Hvem mottar spesialundervisning? I Randaberg er knappe 70 prosent av de som får spesialundervisning gutter, og drøye 30 prosent er jenter. 8 Dette er nesten identisk med den nasjonale kjønnsfordelingen 9. Denne fordelingen har vært stabil over lang tid, uten at det har blitt gitt gode entydige forklaringer på hvorfor det er slik. En forklaring kan være at guttene opplever en mindre tilpasset skole enn jentene Årsverk til spesialundervisning ved de tre grunnskolene Noen får spesialundervisning i enkelte fag, for eksempel i matte, norsk eller engelsk. Andre har mer omfattende behov og har spesialundervisning hele, eller store deler av, skoletiden. Vi får opplyst at det er totalt er ca. 34,5 årsverk til spesialundervisning ved de tre skolene. Dette dekker spesialundervisning på skole og SFO. På Grødem er det 9 årsverk, Harestad 9,5 og Goa 8 årsverk. I tillegg har Harestad skole en kommunedekkende avdeling for tilrettelagt opplæring (ATO-avdeling 8 årsverk). 3.3 Elementer i et forsvarlig system Høsten 2007 utgav Utdanningsdirektoratet og KS en veileder om krav til skoleeiers system for vurdering av oppfølging av lovkrav. Her beskrives blant annet hva som er viktige elementer i et forsvarlig system. Disse gjengis i en noe kortfattet form under: Oversikt over lover, forskrifter og regelverk Beskrivelse av organisering og ansvarslinjer Rutiner for å sikre nødvendig kompetanse til å vurdere regelverket Rutiner for å sikre informasjonsflyt, rapporteringer og tilbakemeldinger Rutiner som er egnet til å gi god styringsinformasjon i forhold til overholdelse av lover og forskrifter Rutiner som sikrer at man forbedrer forhold som er oppdaget, samt oppfølging av kvalitetsvurderinger Rutiner for oppfølging av kritiske områder Beskrivelse av lederansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet 8 Tall fra GSI. 9 Dette gjelder for spesialundervisning i grunnskole og videregående skole samlet. I Kari Bachmann og Peder Haug, Høgskolen i Volda Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

13 3.4 Fylkesmannens tilsyn Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i Randaberg kommune i desember 07. Tema for tilsynet var reglene om gruppeinndeling av elever, og om kommunen hadde et forsvarlig system for å ivareta dette. Fylkesmannen fant verken avvik eller merknader ved tilsynet sitt. Dette innebærer at gruppestørrelsene er tilfredsstillende, at organiseringen ivaretar elevenes sosiale behov, og at organiseringen ikke er etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Alle elevene har også en egen kontaktlærer, og kommunen har et tilfredsstillende system for å ivareta disse forholdene I 2006 og 2007 har fylkesmennene gjennomført nasjonale tilsyn for opplæringsområdet. Tema for tilsynene: Oppfyller skoleeier lovens krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning, og har kommunen har et forsvarlig system for å ivareta dette. I august 2007 ble det skrevet en rapport fra disse tilsynene, med hovedvekt på tilsynene fra samme år. Fylkesmennene fant såkalte avvik i 80 av i alt 90 kommuner det ble ført tilsyn med, noe som innbærer at ca. 90 prosent hadde ett eller flere avvik 10. Avvikene fordelte seg slik: 43 kommuner med avvik i forhold til opplæringsloven 1-2 femte ledd om kravet til tilpasset opplæring jf andre ledd. 42 kommuner med avvik i forhold til opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning jf andre ledd. 67 kommuner med avvik i forhold til opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning Fylkesmennene beskriver de typiske hovedfunnene slik: Kommunen har ikke et forsvarlig system for avdekke, vurdere og følge opp om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Kommunen har ikke et forsvarlig system for å avdekke, vurdere og følge opp om plikten til å gi tilpasset opplæring oppfylles. Enkeltvedtakene om spesialundervisning og de sakkyndige vurderingene er ikke tilstrekkelig klare og entydige, det vises blant annet i mange tilfeller ikke til omfang av påkrevd spesialundervisning etc. Manglende enkeltvedtak for elever som har spesialundervisning og elever som ikke får spesialundervisning etter sakkyndig vurdering av PPT. Uforholdsmessig lang tid fra henvisningen til PPT frem til vedtak fattes. Rogaland Revisjon har i tillegg foretatt en gjennomgang av et lite utvalg tilsynsrapporter. Et annet moment som kommer frem her, og som vi ikke allerede har nevnt, er at; det redegjøres i liten grad for realistiske utviklingsmål og i hvilken grad elevene har utbytte av og er i stand til å arbeide med kompetansemål i fagene. I forhold til punktet om mangelen på system skriver Utdanningsdirektoratet videre: Mangelen på system gjør seg gjeldende både i forhold til å sikre etterlevelse av plikten til å gi tilpasset opplæring så vel som i forhold til å sikre retten til spesialundervisning. Typiske eksempler 10 Rapport fra felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

14 er manglende system for innrapportering mellom skole og skoleeier, manglende system for sikring av felles forståelse av begrepet tilpasset opplæring, og forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Randaberg har laget et utkast til kvalitetssystem for skolene. Dette skal sikre at kommunen har et forsvarlig system for kvalitetssikring, og for oppfølging av resultater. Når gjelder innholdet i vedtakene, og hvorvidt det redegjøres for realistiske utviklingsmål så har vi ikke vurdert disse, men tilbakemeldingene fra våre informanter tyder på at det er en god kvalitetssikringsprosess rundt disse. Tilbakemeldingene tyder videre på at det som regel fattes enkeltvedtak, uansett om konklusjonen er rett til spesialundervisning eller ikke. Ved den ene skolen innrømmes det at man tidligere ikke har vært tydelige nok på at det har vært et enkeltvedtak. Dette er nå lagt inn som en del av kommunens kvalitetssystem. I fjorårets rapport om PP-tjenesten 11 mente de aller fleste at ventetiden var god eller meget god. Gjennomgangen vår støtter dette funnet. Vi går nærmere inn på prosessen i spesialundervisningsløpet nedenfor. 3.5 Styring av kvalitet i spesialundervisningen I rapporten om pp-tjenesten i fjor presenterte vi hovedprosessene i tilknytning til oppfølging av skolebarn med behov for bistand fra PPT. I denne rapporten ser vi på kvalitetsstyringen av spesialundervisningen sett fra skolen og elevenes synsvinkel. Figur 3-5 Hovedprosesser i tilknytning til oppfølging av skolebarn med behov for bistand fra PPT 1. Skolens kartlegging 2. Inntak PPT 3. Utredning PPT 5. Skolens oppfølging 4. Veiledning PPT Kommunen har utarbeidet et utkast til kvalitetssystem som regulerer de ulike fasene i spesialundervisningsløpet. Dette er et system med tidsfrister, hvem som har ansvaret for de ulike gjøremålene, lovhjemmel, kommunalpraksis, og henvisning til interne retningslinjer. I delen under ser vi nærmere på tidslinjen i dette løpet Tidslinje - prosess Basert på kommunens kvalitetssystem og det som fremkom i intervjuene ser tidslinjen i spesialundervisningsløpet slik ut: 11 Rogaland Revisjon IKS forvaltningsrevisjonsrapport: "Randaberg interkommunale PPT", mars Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

15 Figur 3-6 Tidslinje Liste over elever med behov for sakkyndig uttalelse for neste skoleår sendes PPT Skolene mottar utredningene fra PPT Oppsummeringsdokument av sakkyndige utredninger Underskrift på henvisningsskjema, og på søknad om spesialundervisning. Foresatte får tilsendt den sakkyndige vurderingen Enkeltvedtak (gjelder også de som ikke har krav på spesialundervisning) Klagefrist Frist for utarbeidelse av Individuell Opplæringsplan (IOP). Frist for halvårlig evaluering av eksisterende IOPer (2. halvår) Spesialundervisning starter ved inngang av skoleår Frist for halvårlig evaluering av eksisterende IOPer (første halvår) Datoene som står i venstre kolonne er tidsfrister, som er samme dato hvert år. Eks.: Innen må skolene sende listen over elever med behov for sakkyndig uttalelse for neste skoleår til PPT. Innen skal skolene ha mottatt alle de sakkyndige uttalelsen fra PPT. Osv Kommentarer til prosess Kommunen har rutiner som skal sørge for tidlig hjelp, og de yngste årskullene på skolen har høy prioritet. Blant annet har man faste årlige overføringsmøter mellom barnehage og skole (15.02), en styrking på 1-4 trinn, stasjonsundervisning og tverrfaglige møter. I intervjuene pekes det på at særskilte behov vanligvis oppdages over tid. Eksempel: En elev begynner i første klasse. I løpet av dette skoleåret oppdages og kartlegges behovet, slik at spesialundervisningsopplegget er klart til andre klasse. I skolen foretas det ulike standardiserte tester, for eksempel lese- eller matematikktester. Disse testene er gode redskaper for å avdekke behovet for sakkyndig vurdering. Det foretas også en rekke tester etter at elevene har kommet i gang med spesialundervisningen. Disse brukes som redskap til å vurdere kvaliteten på spesialundervisningen, og til å vurdere målene i IOPene (se under). Innen første november sender skolene lister over elever som trenger en sakkyndig vurdering. Dette gjelder både eventuelle nye elever, og de som har hatt spesialundervisning i inneværende skoleår. PPT skal foreta en sakkyndig vurdering av hvorvidt nye elever trenger spesialundervisning, og vurdere om de nåværende spesialundervisningselevene trenger en ny sakkyndig vurdering. Det er sjelden skolene fatter enkeltvedtak utenom den skisserte prosessen. Dersom saken er opplagt og det er lenge til neste tildelingsrunde vil det aktuelle barnet gis et spesielt tilpasset opplæringsopplegg i tiden frem mot vedtaket, framheves det på skolene. Vi har ikke undersøkt dette på elev/individnivå. Fra skolene pekes det på at samarbeidet med PPT er tett gjennom hele prosessen. Dette kommer vi nærmere inn på under punktet om de individuelle opplæringsplanene (IOPene). Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

16 3.5.3 Individuell opplæringsplan Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for elever som får spesialundervisning (jf opplæringsloven 5-5). Planen skal vise mål og innhold i opplæringen, og hvordan opplæringen skal drives. 12 IOP skal være på plass den 12.06, i god tid før undervisningsåret starter. Randaberg kommune har en egen mal for IOPen, og det foretas halvårlige evalueringer av planen. På skolene pekes det på at har vært et satsingsområde i kommunen å få målene så konkrete og målbare som mulig. IOPene utarbeides av spesialpedagog og kontaktlærer i samarbeid med foreldre og foresatte. De spesialpedagogiske veilederne foretar en intern kvalitetsikring av planene. Det foretas dessuten halvårlige evalueringer av planene av de samme aktørene. Foreldre og foresatte gir både innspill i forhold til utarbeidelsen av planen, og i evalueringen av den. Det er også vanlig at rektor går inn og vurderer planene. Planene sendes dessuten til PP-tjenesten som foretar en ekstern kvalitetssikring. I intervjuene understrekes det at et godt samarbeid med foreldre og foresatte er en avgjørende suksessfaktor. Det pekes på at man arbeider med å skape en lav terskel for kontakt. I tillegg er det flere møter og kontaktpunkter mellom de ulike aktørene som er involvert i spesialundervisningen. Det er faste samarbeidsmøter to ganger i året, et møte på høsten en stund etter eleven har begynt med spesialundervisning, og et tidlig neste vår. Det er dessuten månedlige ressursteammøter 13, der man tar opp aktuelle problemstillinger i tilknytning til spesialundervisning. Det pekes også på at skolene ved behov ber om at representanter for PP-tjenesten er inne i klassene som veiledere eller observatører. PP-tjenesten arrangerer også egne kurs for skriving av IOPer Foreløpig vurdering Randaberg har laget et utkast til kvalitetssystem som regulerer de ulike fasene av arbeidet med spesialundervisningen. Vi vurderer det som positivt at kommunen har laget et system med tidsfrister, ansvarsfordeling, og henvisning til kommunal praksis og sentrale retningslinjer. I hele prosessen er det et tett samarbeid mellom skole, foreldre og foresatte og PPT. Randaberg kommune synes dermed å ha lagt et godt system for å fange opp elever som kan ha behov for spesialundervisning, og for å fange opp elever som ikke har behov for det lenger. Vi får opplyst at det er sjelden at elever med spesialundervisning går tilbake til ordinært opplæringsløp, selv om det hender. Det tette samarbeidet, veiledningen og oppfølgingsarbeidet i tilknytning til IOPene tyder på at kommunen har skapt viktige forutsetninger for å sikre god kvalitet i spesialundervisningen, og for å sikre læringssløyfer mellom aktørene. 12 NOU 2003:16, I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. 13 Som regel representanter fra skole, PPT og barnevern. Andre aktører kalles inn ved behov. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

17 Men hvordan vet man egentlig om kvaliteten rent faktisk er god? Hva vet man om den direkte effekten av spesialundervisningen? Gjennomgangen vår tyder på at kommunen ikke har aggregerte kvalitetsmål for spesialundervisningen. Selv om Randaberg har målsettinger på hver elev i tilknytning til IOPen, og selv om man har sikret en god kvalitetssikringsprosess rundt den enkelte elev, opererer ikke kommunen med noen felles kommunale kvalitetsindikatorer. I intervjuene ble det gitt uttrykk for at det er vanskelig å ha overordnede eller aggregerte kvalitetsmål på spesialundervisningen fordi målene er tilpasset den enkelte elevs spesielle behov. Spørsmålet er i hvilken grad det er mulig å operere med felles kommunale kvalitetsmål for det spesialtilpassede og individuelle? Nedenfor går vi nærmere inn på mulige kvalitetsmål på spesialundervisningen, og kommenterer hvordan Randaberg kommer ut i forhold til disse kvalitetsmålene. 3.6 Kvalitetsmål på spesialundervisningen Innledning Innenfor forskningen på spesialundervisning er det dokumentert at undervisningen hjelper, men det er knyttet en del usikkerhet rundt dens kvaliteter og elevens utbytte 14. Det er videre vanskelig å finne gode kvalitetsmål på spesialundervisningen. En mer utdypende gjennomgang av dette finnes i vedleggsdelen Målbarhet og grad av måloppnåelse I intervjuene pekes det på at elevenes forutsetninger er veldig ulike, og at målene derfor må tilpasses den enkelte elevs evner. Elevene må ha noe å strekke seg mot, samtidig som målene ikke er for vanskelige å nå. Både for lette og for vanskelige mål svekker motivasjon og læring. For å illustrere forskjellene nevnes følgende eksempler: Noen jobber med å lære klokken, andre med å lære å si "my name is", noen med å lese 60 ord i minuttet, andre med 25. Det gir derfor bare mening å snakke om måloppnåelse på individuelt plan, hevdes det. IOPen er det sentrale redskapet å foreta kvalitetsmålingene, og det viktigste er at lærerne blir gode til å se utviklingen og potensialet. Tilbakemeldingene tyder på at heller ikke karakterer er en god indikator på måloppnåelse. Dette henger dels sammen med at mange elever som mottar spesialundervisning har karakterfritak, og dels henger det sammen med at det for noen elever bare er realistisk å opprettholde karakternivået. En mulig måte å bruke grad av måloppnåelse som et kvalitetsmål er at de enkelte skolene sender inn oversikt over måloppnåelse på hver enkelt elev i løpet av en halvårsperiode eller et skoleår. I Oslo kommune gjør man dette. Her lager de en oversikt over hvor mange elever som oppnår målene sine. Hvis andelen elever som har nådd målene sine er veldig lav ved enkelte skoler, gir dette grunn til å stille spørsmål. Er målene satt for høyt? Eller er fagkunnskapen for lav? Likeledes er det grunn til å stille spørsmål dersom måloppnåelsen er veldig høy. Kan det da tenkes at lista er lagt for lavt? 14 Bachmann og Haug Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

18 I Oslo er det også slik at man har en norm om at andelen elever med spesialundervisning ligger mellom 3 og 6 prosent. De skolene som har under tre prosent eller over 6 prosent må forklare hvorfor andelen avviker fra det normale. Det vil også være mulig å gå inn på de ulike trinnene og vurdere hvor mange som mottar spesialundervisning. Også her vil avvik fra normen gi grunnlag til å stille spørsmål Brukerundersøkelser En måte å måle kvaliteten på spesialundervisningen er å foreta en brukerundersøkelse. Et mulig problem med dette er at det vanskelig å si noe sikkert om resultatene, ettersom det er vanskelig å vite hvordan det hadde gått med elevene dersom de ikke hadde fått spesialundervisning. Dette problemet vil også være aktuelt i forhold til karakterer som mål på kvalitet Organiseringens effekt En tredje måte å kartlegge kvaliteten i spesialundervisningen på er å studere undervisningens organisering og innhold. Det finnes imidlertid ikke entydige funn innenfor forskningen om spesialundervisning i vanlig klasse, eneundervisning, eller spesialundervisning i egne grupper fungerer best. I L97 argumenteres det for at en som regel har størst sjanse for å lykkes dersom spesialundervisningen foregår i vanlig klasse. Samtidig pekes det på at enkelte elever kan ha best utbytte av å få undervisning alene eller i mindre grupper. Som vi har vært inne på finnes det en egen indikator i GSI som sier noe om omfanget av spesialundervisning utenfor ordinær undervisning. Men ettersom skolene i Randaberg har rapportert inn feil antall elever på denne indikatoren bruker vi den ikke i denne gjennomgangen. Tilbakemeldingene fra skolene i Randaberg tyder på at det er lite bruk av enetimer. Elever som får tildelt ressurs som enetimer bruker gjerne denne ressursen inne i klasserommet sammen med de andre elevene. Men det varierer litt om spesialundervisningen organiseres innenfor ordinære klasser eller i grupper, alt etter behov og tilråding fra PPT. Noen ganger foregår spesialundervisningen i ordinære grupper eller klasser, andre ganger i mindre grupper (matte), og noen ganger tas eleven ut av klassen. En kan for eksempel tenke seg at en elev driver lesetrening alene sammen med spesiallærer ti minutter av en klassetime, for så å delta i ordinær gruppeundervisning resten av dagen Resultater fra studier av spesialundervisning i praksis Måten undervisningen foregår på vil også ha effekt på kvaliteten på spesialundervisningen. Viktige suksessfaktorer fra en studie som ble gjort i 2003: Undervisningen er sosialinteraktiv og ikke presenterende. o Dette innebærer at læreren i større grad deler læringsarenaen med elevene, og stiller åpne spørsmål. Tett oppfølging fra lærerne Skolen har valgt én pedagogisk grunnidé o Forskerne mener at det ikke er avgjørende hva slags pedagogisk grunntanke som velges, men at den som velges er gjennomtenkt, at den følges opp og blir en del av skolens virksomhet. Tanken er at grunnideen skal være utgangspunkt for all undervisning, og den følges systematisk opp av alle. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

19 3.6.6 Kompetansen til de som foretar spesialundervisningen I en del tidligere studier (se vedlegg) er det blitt pekt på at bruken av assistenter i spesialundervisningen er meget utbredt i Norge. Tabellen under tyder på at dette ikke er tilfelle i Randaberg Vi ser at størstedelen av undervisningen foretas av undervisningspersonale med formell kompetanse. Vi får opplyst at assistentene bare er involvert i deler av undervisningen, for eksempel gym, formingsfag eller adferdsarbeid rettet mot førsteklassinger. Basisfagene er overlatt til personell med formell utdannelse. Figur 3-7 Spesialundervisning med undervisningspersonale og assistenter Undervisning med undervisningspersonale Indikator 2006/ /2008 Antall elever med 1-75 timer pr. år 4 2 Antall elever med timer pr. år Antall elever med 271 timer + pr. år Sum elever Undervisning med assistenter Indikator 2006/ /2008 Antall elever med 1-75 timer pr. år 2 2 Antall elever med timer pr. år 4 5 Antall elever med 271 timer + pr. år 6 4 Sum elever I Randaberg har de aller fleste spesialundervisningslærerne formell utdannelse. Som regel er de som utfører spesialundervisningen enten lærere med spesialutdannelse eller miljøterapeuter. Vi får opplyst at det er et fåtall assistenter som bistår med spesialundervisning (anslagsvis 3-4 årsverk, dvs. ca. 10 prosent). Enkelte lærere har bare spesialundervisning, men mange har også ordinær undervisning i tillegg til spesialundervisningen Samarbeid mellom skole og PPT Kvaliteten på samarbeidet mellom skole og PPT kan ha direkte virkning for prioriteringene ved den enkelte skolen 15. Skoler med dårlig kontakt med sitt PP-kontor binder for eksempel en større del av ressursene til enkelte elever. Vår rapport fra i fjor om Randaberg interkommunale PPT tyder på at samarbeidet mellom PPT og virksomhetene fungerer godt, og at det hadde blitt bedre det siste året (2006). Dette gjelder både henvisninger, utredninger, veiledninger, sakkyndig vurdering samt generelle råd og veiledning. PPT gav selv uttrykk for at det lå et forbedringspotensialet i generelle råd og veiledning til skolene. Gjennomgangen vår og tilbakemeldingene i intervjuene i denne rapporten tyder på at det nå er et tett samarbeid med PPT gjennom hele skoleåret. 15 Kunnskapsstatus om spesialundervisningen, Kjell Arne Solli Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

20 Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

21 4 Konklusjoner, vurderinger og anbefalinger 4.1 Hovedinntrykk Randaberg har laget et utkast til kvalitetssystem som regulerer de ulike fasene av arbeidet med spesialundervisningen. Det er positivt at kommunen har laget et system med tidsfrister, ansvarsfordeling, og henvisning til kommunal praksis og sentrale retningslinjer. Gjennomgangen vår tyder på Randaberg kommune har skapt et godt system for å fange opp elever som kan ha behov for spesialundervisning, og for å fange opp elever som ikke har behov for det lenger. I hele prosessen er det et tett samarbeid mellom skole, foresatte og PPT. Det tette samarbeidet, veiledningen og oppfølgingsarbeidet i tilknytning til IOPene tyder på at kommunen har skapt viktige forutsetninger for å sikre god kvalitet i spesialundervisningen. 4.2 Kvalitetsindikatorer Gjennomgangen vår tyder altså på at Randaberg har et system som bidrar til å sikre en god prosess rundt tildeling av spesialundervisning, og oppfølging av elever med spesialundervisning. Selv om dette skaper gode forutsetninger for spesialundervisning, sier det ikke direkte om kvaliteten på spesialundervisningen. Randaberg kommune har heller ingen klare kvalitetsmål eller kvalitetsindikatorer som sier noe om kvaliteten på spesialundervisningen. I intervjuene ble det gitt uttrykk for at det er vanskelig å ha overordnede eller aggregerte kvalitetsmål på spesialundervisningen fordi målene er tilpasset den enkelte elevs spesielle behov. Vi har vært igjennom en del forskning på feltet, og i kontakt med UiS, KS og Oslo kommune. Tilbakemeldingene tyder på at det er vanskelig å finne klare kvalitetsindikatorer på spesialundervisningen. Det kan synes som det er vanskelig å finne overordnede kommunale eller nasjonale mål på en undervisningsform som er spesialtilpasset og individuell. Vi finner imidlertid enkelte indikatorer som kan bidra til å kaste lys over kvaliteten på innholdet i spesialundervisningen i Randaberg. Disse går vi gjennom nedenfor. Andel barn med spesialundervisning i Randaberg har gått ned de siste årene, fra 7,2 prosent i 2004 til 5,6 prosent i Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer, og er på nivå med snittet for kommunene i Rogaland. At andelen har gått ned kan være en indikasjon på at undervisningen er blitt mer differensiert og tilpasset den enkelte elevs behov. Et annet moment er at Fylkesmannen ikke fant noen avvik eller hadde noen merknader til gruppeinndelingen av elever i Randaberg. Størstedelen av spesialundervisningen utføres av lærere med formell kompetanse. Gjennomgangen vår tyder på at alle elevene med spesialundervisning i Randaberg får undervisning av personell med formell utdannelse. Enkelte av elevene har i tillegg undervisning med assistenter, men disse er bare involvert i deler undervisningen, som gym, formingsfag eller adferdsarbeid. Basisfagene er overlatt til personell med formell utdannelse. Godt samarbeid med PPT. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

22 Inkluderende og variert organisering av spesialundervisning mest mulig integrert i den ordinære undervisningen, men ene- og gruppeundervisning ved behov. Oppsummering: Vi ser at Randaberg kommer godt ut på kvalitetsindikatorene. Samtidig viser gjennomgangen vår at andelen spesialundervisningstimer i forhold til ordinær undervisning, har vært høy i Randaberg de siste årene. 4.3 Styringsinformasjon om spesialundervisningen I dag har Randaberg først og fremst et kvalitetssystem som regulerer prosessen, og det er bra. Vi tror det vil være fornuftig å supplere dette med data som gir styringsinformasjon om spesialundervisningens omfang, kvalitet og ressursbruk Det meste av dette finnes lett tilgjengelig i grunnskolenes informasjonssystem (GSI) og SSBs KOSTRA-statistikk. I GSI er det mulig å kjøre ut statistikker som viser Antall elever med spesialundervisning, brutt opp på skole alderstrinn og kjønn. Allerede eksisterende statistikker. Forholdet mellom hvor mange som har fått tilrådninger fra PPT og hvor mange som har fått enkeltvedtak. Hvor mange elever som får spesialundervisning utenfor ordinær undervisning. Antall elever med 1-75 timer med undervisningspersonale pr. år, timer med undervisningspersonale pr. år, og 271 timer eller mer. Antall elever med 1-75 timer med assistenter pr. år, timer med assistenter pr. år, og 271 timer eller mer. I KOSTRA kan man ta ut tall på: Antall elever og antall voksne med spesialundervisning, og andelen i forhold til antall undervisningstimer totalt. Man kan også beregne antall timer pr. elev i gjennomsnitt, og stipulere kostnader pr. spesialundervisningstime, selv om sistnevnte kan bli mer presist med tall på faktiske utgifter til spesialundervisningen. Dernest kunne en etablert noen enkle kvalitetsmål. Eksempler: Norm for andel elever med spesialundervisning i Randaberg Norm for grad av måloppnåelse av IOPer Det vil ikke nødvendigvis være slik at målet er at færrest mulig elever skal ha spesialundervisning, eller at alle skal nå målene i IOPene. Normen for andel elever med spesialundervisning kan for eksempel ligge mellom 3 og 6 prosent, mens normen for måloppnåelse av IOPer eksempelvis kan ligge på mellom 70 og 80 prosent. Signifikante avvik fra normtallene ved den enkelte skole kan bidra til viktige diskusjoner om styringen av IOPene. Oppsummering: Det vi i all hovedsak foreslår er en mer systematisk bruk og analyse av eksisterende nøkkeltall om spesialundervisningen. De andre tallene vi etterlyser vil være enkle å fremskaffe. En bedre bruk av nøkkeltall om omfang, kvalitet og ressursbruk vil kunne gi bedre innsikt i om ressursene brukes riktig, og om de kan brukes på en bedre måte. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

23 Vi anbefaler kommunen å supplere det eksisterende kvalitetssystemet med data som gir styringsinformasjon om spesialundervisningens omfang, kvalitet og ressursbruk I gjennomgangen vår avdekket vi at skolene har innrapportert feil tall på noen av indikatorene i grunnskolens informasjonssystem (GSI). For å få god styringsinformasjon om spesialundervisningen er det viktig at tallene her kvalitetssikres. Vi anbefaler kommunen å kvalitetssikre tallene som rapporteres inn til GSI på en bedre måte. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

24 5 Rådmannens kommentarer Konstituert rådmann uttaler følgende i e-post av : i opplæringsloven sier at kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte. Videre skal kommunen ha et forsvarlig system for å følge opp resultata fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i 14-1 fjerde ledd. Kommunen har nå hatt to tilsyn som har tatt utgangspunkt i kommunens forslag til kvalitetssystem. Begge tilsynene konkluderer med at systemet er et godt redskap for å følge opp kravene i opplæringsloven om et forsvarlig vurderings- og oppfølgingssystem. Kommunen vil arbeide videre med å utvikle systemet. Et system i seg selv gir ikke kvalitet men det er med og sikrer at kommunen arbeider målbevist for å øke kvaliteten på de ulike områdene innen opplæringen til elevene. Spesialundervisning var hovedområdet i dette aktuelle tilsynet. I rapporten fra Rogaland Revisjon blir det gitt noen gode råd til kommunen. Rådet om å supplere det eksisterende kvalitetssystemet med data som gir styringsinformasjon om spesialundervisningens omfang, kvalitet og ressursbruk, vil vi følge opp. Det er avtalt et dialogmøte med de politiske skoleeierne til høsten der det legges frem nøkkeltall for kommunens skoler når det gjelder læringsmiljø og læringsutbytte. Det vil være naturlig å ta med data som gir styringsinformasjon om spesialundervisningen i den samme rapporteringen. Kvalitetssikring av GSI og spesialundervisning vil også bli prioritert ved neste rapportering oktober Kvalitetsindikatorer for spesialundervisning er et tema som har vært oppe under tilsynet. Som det kommer frem, både lokalt og i de fora som Rogaland Revisjon har etterspurt, så er dette vanskelig. Rogaland Revisjon har foreslått noen indikatorer som de har målt kommunen mot. Disse indikatorene kan være et greitt grunnlag for å ha et fokus på kvalitetsindikatorer. Randaberg kommune takker Rogaland revisjon for tilsynet. Det er viktig for kommunen å få kontrollert sine tjenester til innbyggerne opp mot lover og forskrifter. Arbeidet med å skape den grønne landsbyen og det beste sted å bo for kommunens innbyggere skal bygge på kvalitet. Tilsynsmyndigheter er med og gir oss verdifulle korreksjoner i dette arbeidet. Skoleeierrollen med fokus på spesialundervisning Randaberg kommune

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune FORVALTNINGSREVISJON Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning Bø kommune Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING OG

SPESIALUNDERVISNING OG FORVALTNINGSREVISJON SPESIALUNDERVISNING OG TILPASSET OPPLÆRING STEINKJER KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Steinkjer

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer