Keywords: nursing management, competence, quality

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Keywords: nursing management, competence, quality"

Transkript

1 22 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 1 februar 2005 KLINISK SYGEPLEJE DIALOG: SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE Grete Wærriø Sykepleiefaglig ledelse gammeldags eller moderne og nytenkende? The statement in this article is that nursing management is needed, however, rethinking is required. The traditional ways of organizing nursing practice have to be adjusted to the constantly changing conditions in health services. The purpose for nursing practice is to give the best contributions to the patients outcome. Today financial circumstances limit the efforts. This gives nursing leaders great challenges. They must despite of limitations take actions to ensure that an adequate nursing staff is available to protect patients and to improve the quality of care. The nursing leaders have to secure that nursing practice is evidencebased or based on best knowledge available. This requires nursing management and the need for competence as well as organizing and planning. Keywords: nursing management, competence, quality Redaksjonsgruppen for Klinisk Sygepleje har invitert sykepleieledere til dialog om sykepleiefaglig ledelse. Denne artikkelen vil fokusere på temaet ut fra sykehus i Norge, hvorfra jeg har min erfaring. Redaksjonsgruppen ønsker at dialogen skal dreie rundt temaene: hva er sykepleiefaglig ledelse, hvorfor trenger vi sykepleiefaglig ledelse, og hva er fordelene med og ulempene uten slik faglig ledelse? Mitt utgangspunkt er at sykepleiefaglig ledelse er nødvendig, og at nytenkning er nødvendig. Sykepleiefaglig ledelse har i dag endrede forutsetninger. Det som her omtales som sykepleiefaglig ledere, er oversykepleiere og avdelingssykepleiere. Oversykepleiere har mange steder tradisjonelt ivaretatt sykepleietjenesten på en sykehusavdeling, men med hovedfokus på drift. Det nødvendige i dreiningen for sykepleiefaglig ledelse er å øke fokus på kvalitet i tjenesten slik at det bidrar til de beste resultater for pasientene. Det er å sikre sykepleiekompetanse og riktig bemanning. Det er å utvikle systemer og å organisere sykepleietjenesten slik at pasientene får best mulig sykepleie. Det innebærer i tillegg ansvar for effektiv bruk av ressurser. Sykepleiefaglig ledelse innebærer ansvar for adekvat bemanning vurdert blant annet i forhold til pasientens behov og tildelte økonomiske rammer. Denne artikkelen vil ikke drøfte spesifikt bemanningsspørsmål. De fokus artikkelen dreier rundt vil selvfølgelig være vesentlige faktorer for spørsmål om bemanning. Moderne organisasjoner ser ut til å streve etter så flat organisering som mulig og de gamle hierarkiske modellene er på vei ut. I denne prosessen ser vi at de verdier sykepleiefaget ivaretar og det bidrag sykepleietjenesten har i det totale tilbudet til pasientene, lett kan bli usynlige. Det er enklere å måle tilbud som kan tallfestes så som DRG poeng, konsultasjoner ved poli-

2 klinikk eller antall skrevne journaler. Organisering og ledelse av helsetjenestene i Norge har i flere år vært i endring. Mer helse for pengene synes å være politikernes mål. Ny lovgivning førte til overgang enhetlig ledelse av sykehusavdelinger (1-2). Ansvarforhold skulle forenkles og bli klarere. Den enhetlige lederen skal være administrativt overordnet leder for alt personell og skal ha totalt ansvar for virksomheten ved en avdeling. I tilbudet til pasienter blir det lagt vekt på tverrfaglige behandlingsprogram. Muligens er hensikten også å bryte barrierer mellom de ulike profesjonene. Forskning viser og min erfaring er at man må ha trygghet på eget fag for å kunne bidra på en konstruktiv måte i tverrfaglig team rundt pasienter. For å bli trygg på eget fags bidrag i behandlingstilbud til pasienter, må rammer og systemer legges til rette. Det er en viktig lederoppgave å legge til rette slik at den enkelte sykepleier har mulighet til å yte god sykepleie til pasientene. Hvem ivaretar sykepleiefaglige lederfunksjoner? Ved mange sykehus er sykepleietjenestens lederstillinger borte. Vi ser at sjefsykepleierstillingen er borte ved flere norske sykehus. Konsekvensen er at ved disse sykehus finnes ikke representanter for sykepleiefaglig bakgrunn der beslutninger tas. Dette gir sykepleietjenesten mange utfordringer. Endringene har skapt uro og det er skrevet artikler i norske og danske sykepleietidsskrifter. Mange har engasjert seg, blant andre Brandvold, Krøll, Normann og Berge m.fl. (3-6). Trenger vi sykepleiefaglig ledelse? Om kompetanse, kvalitet og organisering God sykepleie gjør en forskjell! Vi må synliggjøre faget vårt og den betydning det har i pasientbehandlingen! sier Ellen Beccer Brandvold i et intervju (7, s. 13). Hvem kan gjøre dette og hvem har ansvaret for at pasientene får den sykepleie de har krav på. Det er her vi må tenke nytt og forsøke å gripe mulighetene som finnes. I tråd med NOU 1997:2 er det praksis ved mange avdelinger å innlemme funksjon som sykepleiefaglig ledelse i avdelingens ledergruppe. Dette er ofte oversykepleier. Det å ha denne funksjonen betyr ansvar for å skape rammer og betingelser for at sykepleietjenesten skal møte enhver pasient med nødvendig kunnskap. Dette for å dekke pasientens grunnleggende behov, samt det å kunne bidra på beste måte i den medisinske behandlingen. Selv om den sykepleiefaglige ledelse ofte representert med oversykepleier, i stab til avdelingssjef, kan den direkte linje mellom oversykepleier og avdelingssykepleier videreføres i et faglig samarbeid, der oversykepleier skal være den strategiske og visjonære, mens avdelingssykepleier har det operasjonelle ansvaret (8). I dag forventes at fagutøvelse baseres på best tilgjengelig kunnskap. Myndigheter og pasienter forventer at vi yter kunnskapsbasert sykepleie. Kunnskapsbasert praksis innbærer kombinasjon av klinisk erfaring og ekspertise med best tilgjengelig kunnskap fra forskning. Nortvedt og medarbeider viser til best tilgjengelig kunnskap er oppdatert kunnskap som er kritisk vurdert (9, s. 62). Hvem har ansvar for at en virksomhet baseres på best tilgjengelig kunnskap? Det handler om kvalifisert ledelse av faget og dermed er det den som har den sykepleiefaglige ledelsen, som har ansvaret. En kvalifisert sykepleiefaglig ledelse spiller inn i sykepleien til avdelingens leder og sykehusets ledelse. Dette er krevende, og vi kan ikke forvente at sykepleiere med treårig høyskoleutdanning skal ivareta dette. I en artikkel i Sykepleien hevdes det at Medias presentasjon av helseforskning er trolig en viktig kilde til sykepleiernes kunnskap om helse (10, s. 59). Dette er ikke godt nok. Kompetanse blir et nøkkelord. Det er viktig i sykepleiepraksis å benytte resultater fra forskning og fagutvikling. Der det ikke finnes forskning å vise til, må det undersøkes nærmere. Den sykepleiefaglig lederen må ligge i forkant og tilstrebe utvik- 23 KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 1 februar 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

3 24 ling av ny kunnskap og forbedring av praksis. Her synliggjøres behov for sykepleiefaglige ledere med hovedfags-/mastergradskompetanse. Målet må være å ha sykepleiere med doktorgradskompetanse. Dersom lederne ikke innehar denne kompetansen selv, må lederne sikre seg kompetansen i avdelingen og spille på lag med denne. Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 1 februar 2005 KLINISK SYGEPLEJE Kompetanse og organisering Hittil har fokus vært på oversykepleier og den faglige strategiske funksjonen denne stillingen nå bør inneha. På lignende måte vil ansvar og myndighet endre seg for avdelingssykepleier. Avdelingssjefen vil være avdelingssykepleiers administrative overordnede og ha det overordnede ansvar for at avdelingen når sine mål og er resultatansvarlig overfor sykehusets/virksomhetens ledelse. Det må klargjøres hvilke resultat avdelingssykepleier vil bli etterspurt på. Dette kan være resultat i forhold til pasientbehandling, undervisning og utdanning, forskning og fagutvikling, men like viktig er resultat knyttet til personalledelse. Sykehus er ofte organisert med store enheter/sengeposter som behandler mange pasienter. Bemanning av slike virksomheter er viktig både med hensyn til antall ansatte og hvilken kompetanse som er nødvendig. Avdelingssykepleier har ofte ansvar for mange medarbeidere. For at en virksomhet skal fungere godt og tilby sine pasienter best mulig behandling kreves det definerte kvalitetsmål og gode systemer. Dette for å skape mulighet for å nå målene. Om avdelingssjef er avdelingssykepleiers administrativt overordnede, trenger avdelingssykepleier oversykepleier som faglig leder i dette arbeidet. I Pasienten først! fokuseres det på at administrativ ledelse ikke erstatter behovet for faglig ledelse: Kvalifisert ledelse av et fag vil bidra til at fagets utøvelse og at medarbeidere på en bedre måte får brukt sin kompetanse (2, s. 90). Sykepleiefaglig ledelse dreier seg nettopp mye om organisering av tjenesten. Brandvold viser i sin artikkel hvordan hun gjennom å organisere sin funksjon rettet inn mot sykehusets og avdelingens virksomhetsområder (pasientbehandling, fagutvikling/forskning, undervisning og rådgivning) har satt sykepleiefaglige kvalitetsmål (3). Som eksempler på dette vil jeg trekke frem organisering av sykepleietjenesten med pasientansvarlig sykepleier, utvikling av forventede forløp for pasienter i avdelingen og hvordan dette bidrar til kunnskapsbasert sykepleie. Det kan synes som en selvfølge at all praksis skal være kunnskapsbasert, men dette gjør seg ikke selv. Det er i samspillet mellom oversykepleier som den faglig strategiske og avdelingssykepleier som den faglig operative, vi kan få til kunnskapsbasert praksis. Erfaringsbasert kunnskap er viktig, men den må være systematisert og ikke tilfeldig. I det norske tidsskriftet Sykepleien har det pågått diskusjon rundt evidensbasert sykepleie (9, 12) hvor Martinsen og Boge synes å være kritiske til ensidig fokus på evidensbasert sykepleie (12). På den andre siden hevder Nortvedt og medarbeidere at kunnskapsbasert praksis er avhengig av kjernespørsmålene som stilles, og derfor er det ikke grunnlag for å hevde at kunnskapsbasert praksis forfekter en type forskningsdesign fremfor noen annen (9, s. 63). Det utvikles stadig ny kunnskap, sykepleiefaget leverer ikke sine tjenester i et vakuum. Vi må forholde oss til andre fags utvikling og forskning samtidig lever vi med samfunnsutvikling for øvrig. Dette må imøtekommes med å drive kontinuerlig fagutvikling og forskning, og det må sykepleiere gjøre ved å integrere resultater fra aktuell forskning i vår praksis og arbeide for at det drives egen forskning i våre virksomheter. Synliggjøring av sykepleiefagets bidrag i pasientbehandlingen skjer blant annet gjennom dokumentasjon av selvstendig helsehjelp. Innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) muliggjør slik synliggjøring. Et ansvar for sykepleiefaglige ledere er å sørge for god kvalitet og godt system for dokumentasjon av sykepleie i EPJ.

4 Krøll viser i sin artikkel at ledelsesfunksjonen og koordinering i og av sykepleie er mer enn forståelse av ledelse generelt. Men er en funksjon som først får mening, når der tages udgangspunkt i funksjonens faglige grunnlag (4, s. 48). Hun sier videre at det, for å kunne beskrive det faglige ansvaret, er nødvendig at vi går fra en funktionsbeskrivelse af sygepleje til en faglig forståelse af sygepleje, for først da får funktionen ledelse og koordinering værdi (4, s. 46). Krøll sier at viktige områder for en sykepleiefaglig leder er å skape resultater for pasienter, medarbeidere, ytelsen innen det sykepleiefaglige, medarbeidere og organisasjonen. Det å skape kultur hvor det å ha resultater i fokus. Lederen skal også overvåke og evaluere tjenesten og se om resultatene som etterspørres kommer (4). Hvordan kan dette gjøres? Dette gjøres ved at den sykepleiefaglige lederen sikrer at lover og forskrifter etterleves. Den enkelte sykepleier skal utøve faglig forsvarlig virksomhet. Dette er lovpålagt (11). En leder har ansvar for at virksomheten organiseres slik at sykepleierne blir i stand til å overholde sine pålagte plikter om faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Derfor kan sykepleiefaglig ledelse innebære omlegging av tidligere organisering av sykepleietjenesten. En leder er ansvarlig for å definere hvilken standard som skal være gjeldende ved virksomheten. Det er pasientenes behov som styrer dette. Her er utvikling av et kvalitetssystem et godt hjelpemiddel. I et kvalitetssystem utvikles og lagres skriftlige rutiner og prosedyrer avdelingen ønsker å ha tilgjengelig. På den måten sikres at sykepleietiltak, ulike prosedyrer eller legemiddelhåndtering, blir ivaretatt i henhold til myndighetenes krav og virksomhetens egendefinerte standard. Like viktig som å overholde krav til faglig forsvarlig yrkesutøvelse og organisering med gode systemer slik at kravene kan etterleves, er det at det skapes en kultur for å melde avvik. Det stilles også krav om å sikre dokumentasjon av, melding om og oppfølging av avvik. Det skal dokumenteres dersom rutiner/prosedyrer ikke blir fulgt, årsaken til at de ikke er fulgt og konsekvenser av avvik. Videre skal det komme frem hva som er gjort eller må gjøres for å forbedre praksis eller rette opp feil. Gjennom et godt system og god praksis for å melde avvik, kan lederen vurdere behov for nye prosedyrer og endring av praksis. Det kan for eksempel være mangelfull opplæring som er årsak til at prosedyrer ikke følges. Den sykepleiefaglige lederen kan gjennom meldinger om avvik avdekke dette og iverksette tiltak umiddelbart. Meldesystemet kan også avdekke mangelfull kompetanse og bemanning. Dette fokus hindrer at medarbeidere unnlater å melde avvik, av redsel for at fokus rettes mot melderen som person. Hvilke kvalifikasjoner er nødvendig for en sykepleiefaglig leder? Oppgaver og ansvarsområdene som er beskrevet over, er ikke uttømmende og beskriver ikke alle områdene innenfor sykepleiefaglig ledelse. De belyser noen områder som krever kompetanse utover grunnutdanning i sykepleie. Dette for å kunne anvende resultater fra forskning i utvikling av tjenesten i egen avdeling. Det er nødvendig med kompetanse om forskningsog fagutviklingsprosesser, ha kunnskap om litteratursøk og vurdering av faglitteratur for å ivareta funksjonen som sykepleiefaglige leder. I tillegg må en inneha forståelse for samfunnsutvikling og økonomi. Det er ovenfor beskrevet utvikling av kvalitetssystem. Det er da viktig å inneha kunnskap om metoder og prosesser i arbeid med kvalitetssystemer. Berge og medarbeidere har i sin artikkel Avdelingssykepleieren fra arbeidsleder til økonom og fagansvarlig? omtalt endringer i funksjon for oversykepleier og avdelingssykepleier som følge av overgang til ny organisering. De støtter min påstand om kompetansekrav på hovedfags-/mastergradsnivå. Begrunnelsen deres er blant annet at de krav om resultater og rapportering som 25 KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 1 februar 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

5 26 i dag stilles til avelingssykepleier. De beskriver endringer i sin avdeling ved at oversykepleierstillingen blir rådgiver for avdelingssjef og ressurs for avdelingssykepleier i sykepleiefaglige spørsmål. Avdelingssykepleier er den som sitter hos dem i beslutningsfora med avdelingssjef. Dette nødvendiggjør at avdelingssykepleier kan analysere avdelingens virksomhet og drøfte konsekvensene for profesjonell praksis, og direkte overvåke beslutningsprosessen (6). Sykepleietjenesten er ikke statisk og fungerer ikke i et vakuum. Det ligger derfor store muligheter i å utvikle tverrfaglige tilbud og gode samarbeidsrelasjoner med andre faggrupper for å kunne gi best mulig tilbud til pasientene. Noen steder fungerer dette godt, men jeg tør påstå at det mange steder er forbedringspotensial. Sykepleiefaglige ledere må bidra til at samarbeidsklima kan utvikles, det må være kultur for samarbeid og respekt for alle fags bidrag. For å komme dit må sykepleiere stå frem som faglig dyktige og praksis må være kunnskapsbasert. Sykepleiere må ha trygghet på eget fag og egen tjeneste for å se på seg selv som likeverdig medlem av et tverrfaglig team. Dette er viktige oppgaver for sykepleiefaglige ledere. En arena vil være samarbeid med høyskoler og universitet som utdanner sykepleiere på ulike nivå. Det å skape nettverk med andre institusjoner både her i landet og i utlandet, kan bidra til utvikling. Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 1 februar 2005 KLINISK SYGEPLEJE Sykepleiefaglig ledelse nødvendig. Mitt fokus har vært noen aspekter ved sykepleiefaglig ledelse i sykehus, men områdene faglig forsvarlighet og kvalitet vil ikke være mindre viktig i kommunehelsetjenesten. Min påstand er derfor at behovet for faglig ledelse vil være viktig i alle virksomheter hvor pasienter trenger sykepleie. Oversykepleierfunksjonen og det å være sykepleiefaglig leder er i utvikling og endret fra tidligere tradisjon og praksis. Med i det sykepleiefaglige lederansvar ligger det muligheter til å ha et sterkt faglig fokus. Det må arbeides for å synliggjøre faget og sykepleietjenestens bidrag i pasientbehandlingen. Videre må det arbeides på synliggjøring av kvalitet og å gjøre sykepleiepraksis kunnskapsbasert. Det å planlegge og gjennomføre forskning og fagutvikling er en viktig oppgave. Avdelingssykepleierfunksjonen er endret, ansvarsområdet er utvidet. Derfor trengs det nå mer kompetanse og en faglig sterk oversykepleier for å ivareta ansvaret. En virksomhets lederteam skal utarbeide strategi og beslutte hvordan enheter kan drive effektivt. Sykepleieledere utfordres til å tenke nytt og gi faglige begrunnelser for sine standpunkter. Når sykepleieledere er del av et slikt lederteam, er det muligheter for å bli hørt på faglige argumenter slik at rammene blir gode og at faglig forsvarlig praksis sikres og ytelsen til pasientresultatet blir det best mulige. Mulighetene finnes er vi kompetente nok og tilstrekkelig modige til å gripe dem? Oversykepleier, kandidat i sykepleievitenskap Grete Wærriø Kreftforeningen 0027 Oslo LITTERATUR 1. Stortinget. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. lov nr 61, Oslo Norges offentlige utredninger. Pasienten først! Ledelse og organisering i norske sykehus. NOU 1997:2. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon statens trykking. 3. Brandvold EB. Oversykepleier i en enhetlig ledelsesmodell Muligheter og utfordringer. Sykepleien 2003, 91 (18): Krøll V. Le-del-se om faglig ledelse i og af sygepleje. Klin Sygepl 2004; 18 (2): Nygard K-H. Lisbeth Nordmann Fagsjef med solid bakgrunn for egne meninger. Sykepleielederen 2002; (4): 10-2.

6 6. Berge AW, Mathisen L, Skogstad A. Avdelingssykepleieren fra arbeidsleder til økonom og fagansvarlig? Sykepleien 2002; 90 (13): Nygard K-H. Det er en skjebnetime for sykepleierfaget! Sykepleielederen 2002; (4): Linden L. Sygeplejerskens organisatoriske indplacering i ledelsesstrukturen. I: Bydam J, Weinreich C (eds): Organisering af ledelse af sygeplejen. København: Nyt Nordisk Forlag; Nortvedt MW, Hanssen TA, Wahl A. Metodisk mangfold. Kritikken mot evidensbasert sykepleie debatt eller akademisk øvelse? Sykepleien 2004; 92 (15): Solberg J, Petersen S. Amerikanske forskere har rapportert Evner sykepleierstudenter å vurdere vitenskapelig informasjon i helsenyheter? Sykepleien 2004; 92 (15): Stortinget. Lov om helsepersonell m.v. nr 64. Oslo Martinsen K, Boge J. Kunnskapskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie. Sykepleien 2004; 92 (13): KLINISK SYGEPLEJE 19. årgang nr. 1 februar 2005 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

NSFs studentpolitiske plattform

NSFs studentpolitiske plattform NSFs studentpolitiske plattform 1.0 GENERELT 1.1 Innledning NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998, og er en integrert del av NSF. Den studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer