Med etisk blikk på kvalitetsarbeid i skole og barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med etisk blikk på kvalitetsarbeid i skole og barnehage"

Transkript

1 Med etisk blikk på kvalitetsarbeid i skole og barnehage Thor-André Skrefsrud, Innlandets utdanningskonferanse 2015

2 Kultur for læring kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan Etikken er en forutsetning for kvalitetsarbeidet i barnehage og skole

3 Hva er etikk? Etikk er ikke fri ubegrunnet synsing Men har med refleksjon over handling å gjøre: - å tenke gjennom hva som er rett og godt, sant og rettferdig - å spørre hvorfor - å opparbeide seg en personlig og en institusjonell beredskap i møtet med daglige dilemmaer - å utvikle skjønn, klokskap og beredskap til å reflektere over eksisterende praksis

4 Etikk er et systematisk og kritisk forsøk på å tenke rundt det du har tenkt så mye på at du har sluttet å tenke på det (Einar Øverenget) og kan hjelpe oss til å utfordre etablerte sannheter ved å spørre: Hvorfor er det sånn? Må det være sånn? Kan vi gjøre noe annet? Hva tror du? Etikk er å reflektere over det man driver med, og hvordan verden er, og ikke minst: utfordre verden slik den er. Etikken handler om å invitere hverandre inn i en felles refleksjon og samtale rundt forbedring av praksis

5 Etikken aktualisert i møtet med en mangfoldig barne- og elevgruppe Hvordan ivareta en barnegruppe/elevgruppe preget av økende mangfold på en måte som optimaliserer mulighetene for deltakelse og læring for alle? Hva vil det si å være lærer i en skole som på den ene siden skal tilpasse undervisningen til en elevgruppe preget av mangfold, og på den andre siden møtes av det utdanningspolitiske kravet om å være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt?

6 Det flerkulturelle samfunnet I 1970 utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1,5 % av befolkningen, dvs personer Ved inngangen til 2014 utgjorde den samme gruppen 14,1 % av befolkningen, dvs. i overkant av personer I dag har ca. 19 % av elevene i grunnskolen og videregående opplæring innvandrerbakgrunn, mens barnehagen har en andel på 13,1 %

7 Det flerkulturelle samfunnet Innvandringsgrunner: Arbeid Familie Flukt Utdanning Kilde: Nyhetsgrafikk.no og SSB 2012

8 Det flerkulturelle samfunnet

9 Politiske signaler Det satses på flerkulturelle perspektiver innenfor utdanningssektoren i Norge, jf. Meld. St. 6 ( ) Mangfold og fellesskap: Mål og prinsipp for utdanningssystemet: Opplevelse av inkludering: «Alle barn i Norge og deres foreldre skal føle seg inkludert og respektert, uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn» (s. 48) Et ressursperspektiv: «Å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold er å anerkjenne den kompetansen mange mennesker har og å gi muligheter for at deres ressurser kommer til nytte i samfunnet» (s. 48) Gjennomgående for alle fag og alle fagområder: «Alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal ta hensyn til det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen og ivareta minoritetsperspektivet» (s. 49)

10 Politiske signaler Kompetanse for mangfold ( ): 30 mill. kr. hvert i år i 5 år Kompetanseheving for lærere først i lærerutdanningene, så i barnehage, skole og voksenopplæring

11 Politiske signaler Barnehagen og skolen skal fortsatt være fellesarenaer i samfunnet som fremmer integrering, læring og sosial tilhørighet for alle, uavhengig av kulturell bakgrunn 97 % av elevene i obligatorisk skolealder (6-16 år) går i den offentlige nærskolen, mens ca. 2.2 % av elevene går i privatskoler 94 % av ett-to-åringene og 95 % av trefem-åringene har heltidsplass i barnehagen

12 Politiske signaler For lærerprofesjonen (høgskolelærere, grunnskolelærere, barnehagelærere) innebærer dagens samfunn en kontinuerlig refleksjon over skole og utdanning i en bredere sammenheng sett i forhold til de forandringsprosesser som samfunnet gjennomgår når det gjelder sosial og etnisk kompleksitet i befolkningen (Horst, 2006, Engen, 2011) Lærerutdanning, skoleeiere, skoleledere og lærere må utvikle en tilnærming til undervisning som gir elever og studenter muligheten til å erverve seg kompetanse og utvikle innsikt i og lojalitet til samfunnets demokratiske verdisett. Mål og prinsipp: Alle barn i utdanningssystemet skal møtes med anerkjennelse og respekt Utvikle flerkulturell kompetanse; dvs. å utvikle kunnskap om kulturell kompleksitet og ferdigheter til både å forstå og selv agere i kulturmøter av ulike slag

13 Historiske perspektiver Denne kompetansen står i skarp kontrast til den nasjonale identitetspolitikken som tilstreber å begrense det kulturelle mangfoldet innenfor nasjonalstatens grenser En slik måte å konstruere virkeligheten på har lange tradisjoner også i det norske utdanningssystemet Historisk sett er det assimilering (forstått som en tilpasning av grupper og individer til den dominerende kulturen) og dels også segregering (forstått som adskillelse av grupper og individer fra den dominerende kulturen) som har vært de rådene utdanningspolitiske strategiene i den norske enhetsskolen

14 Segregering Overgangen til en allmenn folkeskole i 1889 innebar en såkalt omvendt inkludering, hvor middel- og overklassen ble innlemmet i underklassens skole Likevel var ikke folkeskolen for alle For å sørge for at «bedre manns barn» ikke fant seg andre utdanningsveier, ble noen elever skilt ut («de abnorme, forsømte og vanartede») i henhold til segregeringsparagrafene i skoleloven av 1889

15 Assimilering For de fleste elever innbar enhetsskolen åpen kulturell assimilering Nasjonsbyggingsprosessen (ca ): Skolen skulle bidra til en felles, nasjonal identitet basert på et selektivt utvalg av kulturelle motiver (jf. Anderson, 1991) En rekke lokale kulturer ble ekskludert fra nasjonsprosjektet

16 Nasjonsbyggingens bakside Selv om nasjonsbyggingsperioden var en storhetstid i nyere norsk historie, hadde den sin bakside Fra sin posisjon ble læreren et effektivt redskap i en politikk som virket ekskluderende for en rekke kulturer For den samiske delen av befolkningen ble all undervisning på samisk forbudt. Også for romanifolket var assimileringen hard og tiltakene dramatiske. Andre grupper igjen, som skogfinner og kvener ble gjenstand for kulturpolitiske tiltak Felles både for disse og en rekke andre elever var imidlertid at de aldri fikk anerkjent sin identitet som en del av felleskulturen i skolen

17 Potetopptak ved Svanviken arbeidsleir, Mennene blant taterne ble satt til hardt kroppsarbeid for å lære å bli bofaste

18 Nasjonsbyggingens bakside Assimileringspolitikken var ikke unik for Norge, men varte lenge sett i forhold til resten av Vest-Europa og Nord-Amerika Utover etterkrigstiden vokste det fram et politisk holdningsskifte og tidlig på 1970-tallet introduseres integrering som innlemmingsstrategi i politiske dokumenter, ikke minst fordi man innså de negative erfaringene som nasjonsbyggingen impliserte for de som i dag omtales som nasjonale minoriteter Slik finner dagens utdanningspolitiske oppmerksomhet på flerkulturelle perspektiver noe av sin forståelsesbakgrunn i negative erfaringer med innlemmingsstrategi overfor de nasjonale minoritetene

19 I dag? Til tross for dette er det likevel de som hevder at kulturelle assimileringsprosesser har levd videre i utdanningssystemet, om enn på en skjult måte

20 I dag? Rune Slagstad (1998) peker på endringene i 1950-tallets forståelse av skolens oppgave, fra en nasjonsbyggende funksjon til en sosialt utjevnende funksjon Med arbeiderbevegelsen som drivende kraft ble både politikere og lærere opptatt av de strukturelle betingelsene for at skolen skulle skape like muligheter, og i mindre grad av skolens nasjonsbyggende innhold, som nå ble omtalt som «indoktrinerende» Skolens praksis skulle bygge på et sterkere vitenskapelig grunnlag og struktureres slik at den ga alle elever de samme mulighetene til kvalifisering for arbeidslivet

21 I dag? Paradoksalt nok bidro det manglende fokuset på innhold til at et middelklasseorientert innhold ble tatt for gitt i skolen De homogeniserende strategiene ble skjult i argumentasjonen for sosial utjevning

22 I dag? Men også i dag peker skoleforskere på en fortsatt kulturell assimilering, men denne gangen mer skjult og vanskelig å avdekke (Engen, 2010, Øzerk, 2008) Hovedargumentet er: Opplæringen skjer innenfor en majoritetskulturell horisont, som verken problematiseres eller framstilles for debatt To begrunnelser: En smal forståelse av prinsippet om tilpasset opplæring En smal forståelse av en ferdighetsorientert skole

23 Tilpasset opplæring Ofte forstått som et individorientert kvantitativt differensieringsprinsipp: Tilpasning av fagstoff til elevenes forutsetninger skjer etter individuell vurdering og i kvantitative termer Det samme fagstoffet tematiseres for alle, men porsjoneres ut i ulik mengde, alt etter hvilke forutsetninger den enkelte elev har Alternativet er en bredere forståelse, der opplæringen også tilpasses ut i fra elevens sosiokulturelle bakgrunn kvalitativ differensiering: Det kan bety at lærere i alle fag bruker eksempler og trekker på lærestoff som kan vekke gjenkjennelse og identifikasjon, fagstoff som aktualiserer elevenes kulturelle erfaringsbakgrunn

24 En ferdighetsorientert skole I likhet med andre land har Norge opplevd et PISA-sjokk, som har ført til et massivt fokus på ferdigheter Kombinert med fokuset på ferdigheter og sterk ekstern kvalitetssikring gjennom nasjonale og internasjonale tester vil en kvantitativ differensiering kunne vinne terreng framfor en kvalitativ differensiering, dvs. at det kulturelle innholdet nok en gang tas for gitt

25 Noen implikasjoner For majoritetselever fra hjem med høy utdanning fungerer skolen samfunnsdannende For de av elevene som ikke kjenner majoritetskulturen på samme måte, fortoner situasjonen seg annerledes: Noen motiveres av ferdigheter, og lykkes i skolen: Enten de særlig skoleflinke og/eller elever fra hjem med høy utdanning. Da følger majoritetskulturen med på lasset, sannsynligvis uten at elevene og hjemmet er klar over det, altså skjult kulturell assimilering For de som ikke motiveres av ferdigheter alene, og som ikke har den samme støtten hjemmefra, er saken verre. Når suksess i skolen utelukkende går gjennom majoritetskulturen, har mange elever ikke noe reelt valg. De blir en push-out, mer enn en drop-out

26 Oppsummering Skoleforskere peker på en fortsatt kulturell assimilering, men denne gangen mer skjult og vanskelig å avdekke (Engen, 2010, Øzerk, 2008) Hovedargumentet er: Opplæringen skjer innenfor en majoritetskulturell horisont, som verken problematiseres eller framstilles for debatt

27 som er i tråd med det Følgegruppen for Grunnskolelærerutdanningene har funnet I 2010 ble det opprettet et utvalg (Følgegruppen) som skulle evaluere ulike sider ved implementeringen av de to nye grunnskolelærerutdanningene I rapport nummer 3 rapporteres det på flerkulturelle perspektiver, basert på en nasjonal spørreundersøkelse og intervjuer med tilsatte ved lærerutdanningsinstitusjonene (Følgjegruppa, 2013) Kun halvparten av institusjonene rapportere læringsutbyttebeskrivelser som integrerer flerkulturelle perspektiver i fagområdene På denne bakgrunnen utrykker utvalget en bekymring: Til tross for at dette var ment å skulle være et gjennomgående perspektiv i alle fag, ser det fortsatt ut til å være liten oppmerksomhet rundt implementeringen av flerkulturelle perspektiver i andre fag enn Norsk og Religion, livssyn og etikk

28 og OECD OECD 2009: Thematic review on migrant education, the case of Norway: Compared to their native peers, immigrants students have relatively weaker education outcomes on average at all levels of education (OECD, 2009, s. 7) Selv om OECD påpeker at det politiske nivået i Norge har satt fokuset på et integrerende utdanningssystem, efforts may be needed to address the implementation and impact of chosen policies. In particular, priority should be given to improving the capacity of teachers and school leaders to be more responsive to linguistic and cultural diversity, heter det i konklusjonen

29 og Østbergutvalget NOU 2010:7 Mangfold og Mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Utvalget har i alle deler av opplæringssystemet avdekket et behov for kompetanseutvikling. Den kompetansen det er behov for, må differensieres, men generelt sett dreier det seg om kulturkompetanse, tverrkulturell kommunikasjonskompetanse, kunnskap om sosiale og kulturelle endringsprosesser, kompetanse i norsk som andrespråk, kunnskap om flerspråklighet, og flerkulturell pedagogikk (Østberg, 2010, s. 12)

30 Oppsummering Føringene i norsk utdanningspolitikk ser ut til å være åpne i den forstand at det flerkulturelle perspektivet er tilstede på formuleringsplanet men mindre integrert i helheten En monokulturell tilnærming tas for gitt men skjules i et flerkulturell retorikk? Og stiller læreren i en etisk klemme mellom politiske ønsker og hensynet til eleven?

31 Referanser Anderson, B. (1991). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2012). Meld.St.6 ( ). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Oslo: Departementet Engen, T. O. (2010). Enhetsskolen og minoritetene. I A. B. Lund & B. B. Moen (red.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge (s ). Trondheim: Tapir Akademiske Forlag Engen, T. O. (2011). Pedagogikk fra basefag til lærerutdanningsfag. En prosjektreise i tid og rom. I P. Dyndahl, T. O. Engen & L. Kulbrandstad (red.), Lærerutdanningsfag, forskning og forskerutdanning. Bidrag til kunnskapsområder i endring [s ]. Vallset: Oplandske bokforlag Følgjegruppa. (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Stavanger: UIS. Horst, C. (2006). Interkulturel pædagogik. Vejle: Kroghs Forlag Kunnskapsdepartementet. (2010). NOU 2010:7 Mangfold og Mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Oslo: Departementet Skrefsrud, T-A. (2015). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet. Bedre Skole. nr Slagstad, R. (1998). De nasjonale strateger. Oslo: Pax forlag Taguma, M., Shewbridge, C., Huttova, J. & Hoffman, N. (2009). OECD Reviews of Migrant Education. Paris: OECD Øzerk, K. Z. (2008). Interkulturell danning i en flerkulturell skole. Dens vilkår, forutsetninger og funksjoner. I P. Arneberg & L. G. Briseid (red.), Fag og danning mellom individ og fellesskap (s ). Bergen: Fagbokforlaget

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Maria Gulseth Roaas. Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Vår 2014

Maria Gulseth Roaas. Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Vår 2014 Maria Gulseth Roaas Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Vår 2014 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i

Detaljer

Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole

Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole Janne Thoralvsdatter Scheie Vår skole er ikke så veldig flerkulturell - om skoleledelse i en flerkulturell skole Masteroppgave i skoleledelse Vår 2013 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program

Detaljer

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis Eirik S. Jenssen Høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane Sølvi Lillejord Professor ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen Tilpasset opplæring: politisk

Detaljer

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis Eirik S. Jenssen Høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn og Fjordane Sølvi Lillejord Professor ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen Tilpasset opplæring: politisk

Detaljer

Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring

Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring A.M. Vesteraas Danbolt, T.O. Engen, A. Hagen, L.A. Kulbrandstad, S. Sand, H. Speitz, I. Straume, Å. Streitlien Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring Rapport 01/2010

Detaljer

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39 Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig

Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig av eirik s. Jenssen og sølvi lillejord Tilpasset opplæring er et politisk vellykket begrep, i den forstand at ulike politiske regimer har tatt det i bruk og

Detaljer

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Adam Sheikh Ali Mahmoud Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena Masteroppgave Våren 2009 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Mari Waage Hanssen- Bauer

Mari Waage Hanssen- Bauer Mari Waage Hanssen- Bauer MESTRINGSFORVENTNING OG FULLFØRING AV VIDEREGÅENDE SKOLE BLANT FØRSTE- OG ANDREGENERASJON INNVANDRERE Masteroppgave i pedagogikk Studieretning utdanning og oppvekst Våren 2014

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Superhefte i matematikk

Superhefte i matematikk Superhefte i matematikk Vibeke Gwendoline Fængsrud Superhefte U House of Math 222 sider av per jakob skaanes matematikklærer på grunnskolen for minoritetsspråklige BOKOMTALER House of Math og Vibeke Gwendoline

Detaljer

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Camilla Eline Andersen, Thor Ola Engen, Thomas Gitz-Johansen, Chamilla Strædet Kristoffersen, Lise Skoug Obel, Sigrun Sand og Berit Zachrisen Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder Nasjonal survey

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer