Kommunalt Kvalitetssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt Kvalitetssystem"

Transkript

1 Kommunalt Kvalitetssystem 1

2 Innhold 1. Innledning, side 3 2. Skolenes årshjul, side 6 3. Kartlegginger og oppfølging av disse, side Årlig kvalitetsrapport side Skolevurdering, side Kvalitetsdialogen, side GSI, side Årsmelding/ Vurdering for skoleåret, side Sjekkliste i henhold til opplæringsloven, se eget dokument 2

3 1. INNLEDNING. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet har tre nivåer, og det er viktig at informasjon om vurderingsresultatene flyter friksjonsfritt mellom nivåene: 1. Nasjonalt nivå: Rapporteringssystemet GSI gir informasjon om ressurser og rammer, Nettstedet Skoleporten.no offentliggjør data om: Læringsutbytte, læringsmiljø og ressurser (avgangskarakterer, nasjonale prøver, kartleggingsresultat Elevinspektørene). 2. Kommunenivå: Alta kommune som skoleeier har et stort ansvar når det gjelder å kvalitetssikre grunnskoletilbudet uttrykt gjennom Opplæringsloven: Kap. 13: Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten : Ansvarsomfang. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigar etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Alta kommune har således ansvaret for at en slik skolebasert vurdering blir gjennomført. Alta kommune har videre et ansvar for gjennom å etablere et administrativt system å hente inn opplysninger til administrativt og politisk nivå i kommunen som kan danne grunnlaget for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. Videre er det Alta kommunes ansvar å stille økonomiske og personalmessige ressurser til disposisjon for å gjennomføre kravene i opplæringslova og eventuelt følge opp resultatene (f. eks. avvik) av de nasjonale og de kommunale vurderingene på en forsvarlig måte. 3. Skolenivå: Skolen har i tillegg til elevvurderingen tradisjon for å vurdere egen aktivitet og egne systemer. Lovhjemlene finner vi i Forskrift til Opplæringsloven: Kap. 2: Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Skole- og lærebedriftbasert vurdering. Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei mål som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen. Kommunen og fylkeskommunen skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa. 3

4 og i Opplæringslovas Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane Hva er målbart i skolen? Innsatsen: Økonomi, tidsressurser, kompetanse kan måles. Prosess: Er vanskeligere å måle, men elevaktivitet i læringsprosessen er et viktig element (deduktiv/induktiv, mottakende/handlingsorientert læring, egenaktivitet/pararbeid/gruppearbeid, grad av elevtilpasset opplæring, læringsmiljø). Struktur Resultat: Er ofte relative og hovedsakelig fokuserte på fagkunnskap. Testing, karakterer, eksamensresultater indikerer noe på dette området. Hvorfor skolevurdering (ekstern og intern): Etterse at den nasjonale skolepolitikken blir gjennomført. Endringer i plan- og lovverk. Nasjonale satsingsområder. Innbyggernes/brukernes rettigheter Skape systemer som ivaretar brukernes rettigheter, behov og interesser. Etterse at regionale/kommunale satsingsområder blir gjennomført. Tiltak gjennom RSK-planleggingen. Kommunale/lokale satsingsområder. Fornyingsprosessen innen offentlig forvaltning. Endringer og prioriteringer i bruken av de økonomiske rammene. Demokratiseringen og innsynsretten. Økte krav/forventninger fra brukergruppene (elever, foreldre, lokalsamfunnet). Kunnskaps- og informasjonseksplosjonen. IKT som verktøy til overgang fra informasjon til kunnskap. Samfunnsendringer. Endringer i bosettingsmønsteret, strukturendringer i næringslivet, krav om økt kunnskaps- og handlingskompetanse, menneskeskapte miljøendringer, internasjonalisering, sosial uro (kriminalitet, rusmisbruk), endringer i familiestrukturen, eksplosjonen i mediesamfunnet etc. Tema/områder i skolevurderingen: 4

5 1. De nasjonale føringer/satsingsområder som nedfelles årlig. 2. Andre aktuelle tema (kommunale/lokale): Undervisningen/opplæringen Innhold, prosess, metodikk, læringsresultater. Spesialundervisning elevtilpasset opplæring. Organiseringen av elevene i grupper. Læringsmiljøet det fysiske og det psykososiale miljøet. IKT utstyr (maskin- og programvare), bruk av IKT i opplæringen. Lærersamarbeidet organisering i team. Skole-hjem-samarbeidet. Skolens rådsorganer. Elevdemokratiet. Skolens ledelse og skolens organiseringsform. Den kommunale skoleledelsen. Økonomiske og fysiske rammer for skolen. Ressursbruken på hver enkelt skole både økonomiske ressurser og personalressurser. Skole nærmiljø lokalt arbeidsliv yrkes- og utdannings- veiledning. Plan og utviklingsarbeid relatert til skolereforma Kunnskapsløftet. Regionalt/kommunalt program for kompetanseheving. Lærerpersonalet kvalifikasjoner, rekruttering etc. Kosthold og fysisk fostring. Andre områder: SFO, samarbeid med barnehage, vgs etc. For å få skolesamfunnet til å fungere: Få hver enkelt elev til å føle seg som en viktig brikke bli sett og bli hørt og tatt på alvor med utgangspunkt i hver enkelt elevs sterke sider (positiv fokusering). 5

6 2. SKOLENES ÅRSHJUL Nedenfor følger en oversikt som viser hvilke oppgaver som er/kan være aktuelle ved skolene. Oversikten er svært omfattende, og den er ment som et hjelpemiddel i utarbeidelse av årlige rutiner ved den enkelte skole. Skolenivået årlige rutiner. August: September Forberede planleggingsdagene Avslutte timeplanarbeid Beregne administrasjonsressurs Ferdigstille arbeidskontrakter Justere virksomhetsplan og handbøker Iverksette introduksjonsprogram for nytilsatte Utarbeide klasselister Utarbeide arbeidsplaner Nedsette komiteer Utarbeide møteplaner høsthalvåret. Fordele budsjettmidler Månedsrapport juli økonomi Forberede Nasjonale prøver Avslutte arbeidet med arbeidskontrakter Etablere rådsorganene Nasjonale prøver i regning 5. trinn, lesing på engelsk og norsk på 5. og 8. trinn Utdanningdirektoratets, Kartlegging av Leseferdighet på 5., 7. og 9. trinn Ferdigstille klassenes og skolens årsplaner Ferdigstille SFO`s årsplan Plan for hjem-skole samarbeid. Internkontroll HMS rutiner Årsplan for samarbeid med PPT Gjennomgå og informere om ordensregler (mobbeplaner og lignende) Innspill årsbudsjett /økonomiplan. Månedsrapport august økonomi Innspill 2.tertialrapport Oktober Ferdigstille virksomhetsplan GSI-registrering Nasjonale prøver regning på 8. trinn Gjennomføre på alle trinn LUS, alle trinn Ferdigstille/rullere individuelle opplæringsplaner (IOP) Fritak for vurdering med karakterer Grunnlagsmateriale refusjonskrav til stat, fylke, kommuner og andre. Tilsynsrunder, fysisk miljø Brannøvelse skole og sfo Medarbeidersamtaler Grunnskolens uke Månedsrapport, september - økonomi 6

7 November Eksamensforberedelser Oppmelding, skriftlig eksamen Sensorer, skriftlige fag Kontaktmøter skole og sfo Kvalitetssikring av skolens elevvurdering Start Kvalitetsdialog med skoler Avklare juleavslutning. Månedsrapport, økonomi Overgang ungdomstrinn videregående skole Desember Januar Tilstandsrapportering Grunnlagsmateriale refusjonskrav skoleskyss. Regnskapsavsluting overføring av midler til neste budsjettår. Halvårsrapporter spesialundervisning Justering IO-planer Gjennomføre tentamen Karaktermøter/elevvurdering Overføring av ikke avviklet ferie Forberede planleggingsdag etter jul Månedsrapport november - økonomi Planleggingsdag Halvårsevaluering av virksomhetsplan Årsmelding HMS og miljørettet helsevern Tilstandsrapportering Fordeling/periodisering av detaljbudsjett Avklare planlagt vedlikehold/fysiske utbedringstiltak Oppstart kartlegging av ressursbehov neste skoleår Elevtallsutvikling Behov for ressurser fremmedspråklige elever. Behov for ressurser til samisk og finsk Overgang barnehage skole Overgang barnetrinn ungdomstrinn Avklare opplegg for muntlig avgangsprøve Fordeling av skolebegynnere neste skoleår Bibliotekstatistikk Månedsrapport desember økonomi. Start Medarbeidersamtale, skoleledere Innspill til kommunens årsrapport (skole og SFO) Søknad særskilte vilkår, videregående skole (1. februar er søknadsfrist) Februar Oppmelding av sensorer muntlig avgangsprøve Kartlegging av lærerbehov neste skoleår Oppsigelser Permisjoner Kompetansebehov Forslag til utlysingstekst 7

8 Ressursmøter: Avklaring av ressurstildeling neste skoleår Søknad om / innvilgelse av spesialundervisning neste skoleår.(enkeltvedtak) Søknad om / innvilgelse av særskilt norskopplæring og opplæring i morsmål (enkeltvedtak) Uttalelse forslag til skolerute for neste skoleår. Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse på 7., 8., 9. og 10 trinn er tilgjengelig Alta kommunes Elevundersøkelse på 5. og 6. trinn er tilgjengelig LUS alle trinn Avslutte Kvalitetsdialog skoler Månedsrapport januar - økonomi Mars April Foreldremøter nye skolebegynnere Møter med skoler og barnehager som en mottar/avgir elever til. Avklaring av ressurstildeling neste skoleår Gjennomgang av resultat fra brukerundersøkelser Oppstart kvalitetsutviklingsplan for neste skoleår (innspill til kommune- og regionnivå). Brannøvelse Utarbeidelse av ferieplan Frist permisjonssøknader. Avslutte Medarbeidersamtale, skoleledere Månedsrapporter februar økonomi Tilsetting av lærere Informasjon til nytilsatte Opptak av barn i sfo Avklare personalbehov assistenter/fagarbeidere i skole og sfo. Kontaktmøter skole og sfo Avklare 17.mai.opplegg Kartlegge behov for dagtilbud i sommerferien Kartlegge sfo-behov i sommerferien Avklare sommer-sfo-opplegg Melding om oppnevnte sensorer skriftlige fag Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse på 7., 8., 9. og 10 trinn skal være gjennomført Alta kommunes Elevundersøkelse på 5. og 6. trinn skal være gjennomført Utdanningsdirektoratets Kartlegging av tallforståelse og regneferdighet, 2. og 3. trinn Månedsrapporter mars - økonomi Mai Frist oppsigelser (01.05) Tilsetting assistenter/fagarbeidere til skole og sfo Informasjon til nytilsatte GSI- registrering av fremmedspråklige elever per Grunnlagsmateriale refusjonskrav til stat, fylke, kommuner og andre Tilsyn skolegård/lekeplass Observasjonsmateriell lesing 1.årstrinn Utdanningsdirektoratets Kartlegging av leseferdighet, 1., 2., og 3. trinn 8

9 Fastsettelse av standpunktkarakterer i skriftlige fag Utarbeidelse av faglærerrapporter Informasjon om klagebehandling av karakterer Oppstart timeplan/fordeling av personell neste skoleår Gjennomføring av skriftlig avgangsprøve Oppstart evaluering av virksomhetsplan (skole og sfo) Vedtak dagtilbud i sommerferien Avklare opplegg for årsavslutning Månedsrapporter april økonomi Ryddeaksjon Juni Juli Fastsettelse av standpunktkarakterer muntlige fag Muntlig avgangsprøve Halvårsrapport spesialundervisning Rapport om skolens arbeid mot mobbing. Rapport oppfølging av kartleggingsprøver i lesing. Rapport avgangskarakterer Avslutning for 10.årstrinn Valg av neste års klassekontakter Ferdigstillelse av årsmelding (skole og sfo) Foreløpig behandling av årsmelding i råd og utvalg Gjennomføre sluttintervju Opplegg for bruk av basseng neste skoleår Opplegg for skoleskyss neste skoleår Klagebehandling avgangskarakterer. Grunnlagsmateriale refusjonskrav skoleskyss Bemanningsplan juli skolestart august (admin. og sfo) Forberede planleggingsdager ved skolestart Ajourført informasjon til nytilsatte Bestilling av lærebøker/forbruksmateriell Avklare sommervedlikeholdsoppgaver Månedsrapporter mai økonomi Avklare skoleskyssopplegg Informere om bemanning/kontaktperson ved behov Månedsrapport juni økonomi 9

10 3. Kartlegginger og oppfølging av disse Det er utarbeidet oversikt over kartlegginger som skal gjennomføres i Altaskolen. Denne finnes i tabell under. Det er også utarbeidet retningslinjer for hvordan resultat skal presenteres. Modellen baserer seg på dialogsamtaler mellom de ulike partene med fokus på analyse, forståelse av funn og oppfølging: A: Leder Barn og unge/rektorer i rektormøte (resultat kommunenivå) og leder Barn og unge/enhetsleder i ledersamtale (resultat enhetsnivå) Rektor/personalet (om skolens samla resultat) lærere på angjeldende trinn (om trinnets resultat) og oppfølging av disse Rektor/Samarbeidsutvalg/FAU (skolens resultat) Lærere/trinn foreldremøte (trinnets resultat) B: Leder barn og unge/prosjektledere kommunenivå/lærere og skoleledere fokus på oppfølging på kommunenivå C: Lærere/klasse møter med fokus på oppfølging (for trinnet) Lærer/elev i elevsamtale Kontaktlærer/elev/heim i strukturert samtale Trinn: Målgruppe for undersøkelse: 1.trinn Fokus: Utdanningsdirektoratets obligatoriske lesekartlegging Frekvens: (se årshjulet) Mai Dialogarenaer Dialogparter 2. trinn Utdanningsdirektoratets obligatoriske lese- og regnekartlegging Innen Februar hefte 1 og mai hefte 2 Foresatte 3. trinn Brukerundersøkelse Utdanningsdirektorates lesekartlegging Hvert andre år Mai A og C 4. trinn Nasjonale prøver: Oktober 5. trinn I regning, lesing på norsk og engelsk 10

11 Trinn: Målgruppe for undersøkelse: Fokus: Elevundersøkelsen i justert form Frekvens: (se årshjulet) Februar Dialogarenaer Dialogparter A og C 6. trinn Elevundersøkelsen i justert form Februar A og C 7. trinn Utdanningsdirektorates lesekartlegging September 8. trinn Nasjonal Elevundersøkelse Nasjonale prøver: I regning, lesing på norsk og engelsk Februar Oktober A og C Nasjonal Elevundersøkelse Februar-April A og C 9. trinn Utdanningsdirektorates lesekartlegging Mai Nasjonal Elevundersøkelsen Februar A og C 10 trinn Nasjonal eksamen: I regning, norsk og engelsk Nasjonal Elevundersøkelse 4. Årlig kvalitetsrapport Juni Februar-April A og C 11

12 Med bakgrunn i opplæringslovens 13, siste ledd, skal det årlig utarbeides kommunal kvalitetsrapport. Denne skal minimum omfatte: Ressursdata fra grunnskolens informasjonssystem Ressursdata fra SSB Resultater fra nasjonale prøver Resultater fra standpunkt/eksamen Resultater fra elevundersøkelsen Rapporten skal være ferdigstilt innen utgangen av desember. I hht. lov skal rapporten forelegges kommunestyret for behandling. 12

13 5. SKOLEVURDERING EKSTERN VURDERING AV SKOLER VED HJELP AV OBSERVATØRER: Målgruppe: Tema Dialog: Ekstern vurdering av skoler Hvert 3 år Fastsettes i samråd med rektorene Dialog mellom Observatørgruppe og skolen om fokusområder Dialog mellom skolen og Observatørgruppe om analyse av funn Deretter A og B pluss Elevråd. INTERN VURDERING AV SKOLER Målgruppe: Tema Dialog: Alle skoler i Alta skal ha gjennomført ståstedsanalyse innen mai Skal gjennomføres hvert 2. år Alle skoler. Dialog mellom skolen ved rektor og leder barn- og ungesektoren om fokusområder Dialog mellom skolen og leder barn- og ungesektoren om analyse av funn Deretter A og B pluss Elevråd. 13

14 5. KVALITETSDIALOGEN Er en del av kommunens system for kvalitetssikring av virksomheten i grunnskolen. Skal også være et grunnlagsdokument for medarbeidersamtale mellom Leder barn- og ungesektoren og rektor. Kvalitetsdialogen skal - sammen med rutinebeskrivelsene og årsmeldingene samt de nasjonale rapporteringssystemene - oppfylle det ansvaret skoleeier (kommunen) har etter bestemmelsene i Opplæringsloven om at skoleeier har ansvar for at bestemmelsene i Opplæringsloven med forskrifter oppfylles. Det samme systemet skal også danne grunnlaget for de tilstandsrapporteringene som kreves i Forskriftene 2-2, og samtidig kan systemet være til hjelp i det vurderingsarbeidet den enkelte skolen skal gjøre, jf. Forskriftene 2-1. Kvalitetsdialogen er i utgangspunktet en samtale mellom skoleeier og rektor, men skoleeier kan be om å få møte representanter for elever, foreldre eller personale knyttet til skolen. Tilsvarende kan rektor velge å la andre få gjøre greie for noen av de temaene samtalen omfatter. Dialogen er ment å gi rom for åpen dialog om utvalgte sider av skolens virksomhet og gjennom dette gi grunnlag for refleksjon, vurdering og tilbakemeldinger. Rutinene knyttet til kvalitetsdialogen er tenkt slik: - Skoleeier avklarer tidspunkt, tidsramme og temaer for samtalen og hvilke andre enn rektor som det ønskes samtale med. - Rektor legger plan for møtet og klargjør hva for sider ved skolens virksomhet skolen eventuelt ønsker å ta opp. Rektor har også ansvaret for at nødvendig dokumentasjon framskaffes. - Dette og øvrige forberedelser kan skje elektronisk ved bruk av e-post og/eller classfronter eller tilsvarende. Rutinebeskrivelser, årsmeldinger og data fra nasjonale rapporteringssystemer vil være viktige grunnlagsdokumenter. Tilbakemelding: Skoleeier skal gi skriftlig tilbakemelding til skolen etter samtalen. Tilbakemeldingen skal blant annet inneholde skoleeiers vurdering av skolens virksomhet innafor de temaene det er samtalt om. 14

15 6. GSI GSI forutsettes utfylt innen de frister som er gitt. Det understrekes at GSI ligger til grunn for tildelinger til skolene, GSI ligger også til grunn for lokal og kommunal statistikk. Data som legges inn må derfor kvalitetssikres og godkjennes av rektor. 15

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer