MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TILLEGG SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0039/05 05/00303 BEMANNING PÅ BRANNKORPSETS VAKTLAG I STANGE - SPARETILTAK Stange, den Jan Tyriberget ordfører BEMANNING PÅ BRANNKORPSETS VAKTLAG I STANGE - SPARETILTAK Saksbehandler: Trond A. Nilsen Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 400 Saken skal sluttbehandles av: Saksnr.: Utvalg Møtedato 0039/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange, den Erik Heldal Haugerud

2 Rådmann Trond Arve Nilsen Virksomhetsleder Behandling i Formannskapet, sak 0039/05 Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes

3 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Ett av sparetiltakene i vedtatt årsbudsjett 2005 og økonomiplan er å redusere bemanningen til brannvesenets vaktlag i Stange. Fra 1.juli er det forutsatt at vaktlaget skal reduseres fra 4 til 3 personer. I 2005 vil kommunen spare kr. og fra 2006 er sparebeløpet kr. pr. år. Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) er orientert om forslaget ved brev fra kommunen Tillitsvalgt for vaktstyrken er orientert ved kopi av det samme brevet. Styret i HIB behandlet forslaget med følgende vedtak: 1. Styret forholder seg til den godkjente brannordningen for HIB som sier minimum 3 mann på vakt. 2. Ønsker Stange kommune å redusere hvert vaktlag med 1 mann pga. den økonomiske situasjonen, må det bli en vurdering Stange kommune selv må ta. I styremøte i HIB var reduksjon i vaktlagets bemanning i Stange oppe på nytt og nå som orienteringssak. I referat fra møtet heter det at brannstyret forholder seg til tidligere vedtak så lenge det ikke er reist formell sak fra Stange. Med dette som bakgrunn kan sparetiltaket gjennomføres slik kommunestyret har vedtatt. Rådmannen legger saken fram for formannskapet til behandling før tiltaket settes i verk. Bakgrunn: Stange har betalt for en ekstra mann på laget siden HIB ble opprettet i Det skulle være en overgangsordning i fem år, og det ble vurdert som tilstrekkelig med 3 personer på laget da HIB ble opprettet, hvis mannskapene overholdt kravet til forspenningstid (frammøtetid til brannstasjonen dag og natt). Stange kommunestyre behandlet spørsmålet om størrelse på vaktstyrken på nytt før perioden med overgangsordning utløp. Kommunestyret vedtok følgende: Kommunestyret vedtar å oppretholde dagens størrelse på utrykningsstyrke i Stange brannvesen etter at overgangsordningen med en ekstra person på hvert lag utløper Størrelsen på bemanningen vurderes på nytt hvis kravene til forspenningstid (mannskapenes frammøtetid til brannstasjonen) kan tilfredsstilles. HIB uttalte seg på forhånd og hadde følgende argumenter for å videreføre ordningen med en ekstra mann på vaktstyrken: E6 er sterkt ulykkesbelastet og har trafikk nær kapasitetsgrensen. HIB har omtrent like mange utrykninger til E6 som til bygningsbranner. Det er behov for beredskap i forhold til jernbane selv om det ikke har vært ulykker. Jernbanen har høy kapasitetsutnyttelse, og det er vanskelig tilgjengelighet til lange strekninger. Tangen og Strandlykkja er blant Stanges satsingsområder. Det vil forskyve tyngdepunktet i kommunen sørover. I Bekkelaget er det flere skoler og institusjoner i tillegg til øvrig bebyggelse. Selv om området dekkes fra Hamar, er det behov for en slagkraftig støtte fra Stange.

4 I kommunestyrets spareplan av var forslag om å redusere bemanningen på vaktstyrken med, men det ble ikke vedtatt. I stedet vedtok kommunestyret et sparetiltak som gikk ut på å redusere prisstigningspåslaget til HIB med kr. i 2004 og deretter kr. fra Sistnevnte spareforslag var ikke mulig å gjennomføre av hensyn til økonomien i HIB og eventuelle konsekvenser for de to andre HIB-kommunene. Styret i HIB vedtok følgende: Brannstyret har forståelse for Stange kommunes problemer, men har ingen mulighet for å redusere budsjettet for Administrasjonen vil i samarbeid med Stange kommune se på muligheten for en reduksjon av Stanges utgifter til brannvesen fra og med I møte mellom styret i HIB og rådmannen i forkant av denne styrebehandlingen fikk kommunen forståelse av at det er lettere å redusere betaling for ekstra mann i vaktstyrken til Stange siden dette bare berører en kommune. Dette var bakgrunnen for sparetiltaket i budsjett 2005 og økonomiplan I tillegg kan det nevnes at planene for ny brannstasjon ble omarbeidet med tanke på sparing. Resultatet ble et billigere leiealternativ. Til orientering nevnes at Løten kommune har 3 personer i vaktstyrken i dag, mens Hamar kommune har 4 personer. Som bakgrunn for å vurdere behovet for sparing kan videre nevnes at betalingen fra Stange kommune til HIB for drift av brannvesenet har økt mer enn kommunens pristigningspåslag for Det ble foretatt en rammekorrigering på kr. i ordinært budsjett til HIB. I 2004-budsjettet ble det foretatt tilsvarende rammekorrigering på kr. ut over kommunens prisstigningspåslag. I tillegg er det i 2005-budsjett rammejustert kr. for økte husleiekostnader på brannstasjon etter tilbygg/ombygging. Vurdering: Budsjettvedtaket for 2005 i kommunestyret og uttalelsene fra HIB sitt styre er tilstrekkelig for å gjennomføre reduksjon av bemanningen på vaktstyrken fra 1.juli Som det framgår av kommunestyresak i 2002 har tiltaket en del ulemper. Rådmannen anbefaler at sparetiltaket settes i verk. Nedbemanningen må gjennomføres av HIB etter lov- og avtaleverk. Tilleggsopplysninger etter formannskapets møte : I formannskapets møte ble saken utsatt. Like før møtet kom det to uttalelser fra Stange brannkorps forening. Brannsjefen ble av rådmannen bedt om å kommentere uttalelsen. Tema som tas opp, er: Røykdykkerberedskap. Brannkorpsforeningen påpeker at det ikke er anledning til røykdykkerinnsats med bare 3 mann. Beredskapsnivået reduseres fra nivå 1 til nivå 0. Brannsjefen sier at godkjent brannordning ikke krever nivå 1. Ved brann i bygning sendes full alarm også til de som ikke har vakt. I de fleste tilfellene møter det flere enn 3 røykdykkere ved full alarm. Hvis ikke så skjer, kaller vaktlaget ut mannskap fra Hamar og eventuelt Løten. Innsats ved trafikkulykker. Brannkorpsforeningen skriver at en redningsinnsats med 3 mann er helt uholdbart med tanke på frigjøring av fastklemte personer. I tillegg kreves ressurser til sikring av skadestedet. I tillegg påpekes fare for ulykker med farlig gods og at jernbanen har høy kapasitetsutnyttelse med fare for ulykker. Brannsjefen skriver at det varsles full alarm ved ulykker på dagtid

5 fordi flere mannskaper i Stange ikke oppfyller kravene til frammøtetid på dagtid. På kveldsog nattetid kan enkelte arbeidsoppgaver ta lenger tid, men ved store ulykker er det ikke meningen at Stange brannstasjon skal operere alene. De skal supleres med ressurser fra HIB. Mannskapenes styrke og sikkerhet. Brannkorpsforeningen skriver at mannskapenes sikkerhet blir betydelig svekket og at mannskapsstyrken var 6 mann pluss befal før HIB ble etablert i Videre skriver foreningen at det blir høyere beredskap for områder nær brannstasjonen på Hamar enn i områder som ligger lengre unna. Brannkorpsforeningen mener at vedtatt brannordning bør tas opp til ny vurdering. Brannsjefen skriver at sikkerheten for mannskapene er prioritert. Sikkerheten skal gå foran uavhengig av antallet i vaktstyrken og av arbeidspress. Rådmannens anbefaling: Godkjent vaktordning for Stange tillater en reduksjon fra 4 til 3 mann i vaktstyrken. Ved full alarm får vaktstyrken hjelp. Sambruk er som nevnt i brannsjefens uttalelse, styrken ved det interkommunalt brannvesenet. Rådmannen kan vanskelig si at oppgavene løses like bra i enhver situasjon med mindre bemanning, men stoler på at sikkerheten for skadde personer og for mannskapene fortsatt ivaretas. Rådmannen opprettholder forslaget til vedtak med hovedvekt på en økonomisk begrunnelse og at kommunene er innenfor en lovlig brannordningen, tilsvarende den ordningen Løten kommune har. Utrykte vedlegg: Brev til HIB med kopi til tillitsvalgt for vaktstyrken av Styrevedtak i HIB av Referat fra orienteringssak i styret til HIB Styrevedtak i HIB av Kommunestyrebehandling Uttalelse fra HIB i forkant av komm.st.møte Trykte nye vedlegg (utdelt under møte ): Uttalelse fra Stange brannkorps forening Uttalelse fra brannsjefen Uttalelse fra Stange brannkorps forening

6 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0040/05 05/00012 UTREDNING STENBY SKOLE MANDAT Stange, den Jan Tyriberget ordfører

7 Sak 0040/05 UTREDNING STENBY SKOLE-MANDAT Saksbehandler: Frode Haugan Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: A Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/05 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Mandat for utreding av Stenby skole Rådmannen bes utrede kommunens tilbud for grunnskoleelever i Stenby krets sett i et langsiktig perspektiv, basert på elevtallsutvikling og andre alternative samfunnsmessige utviklingsscenarier. I utredningen skal følgende vurderes: Pedagogiske, skolefaglige og elev-sosiale forhold inkludert SFO-ordningen Økonomiske forhold (drift, investeringer, skoleskyss m.v.) der alternativer sammenlignes over et 10-årsperspektiv Konsekvenser for grunnskolen ellers i kommunen og mulige konsekvenser for skolegrensene Vurdering av samfunnsmessige forhold for lokalsamfunnet på Espa/Strandlykkja, herunder alternativ bruk av skolebygningene i og utenfor skoletid Rådmannen bes organisere utredningsarbeidet som et prosjekt slik at de aktuelle fagområder og avtaleverk ivaretas på en betryggende måte. Den løpende politiske deltakelsen i utredningen organiseres ved at representanter oppnevnt av formannskapet utgjør en referansegruppe. Prosjektet skal sikre tilfredstillende dialog med lokalsamfunnet på Espa/Strandlykkja. Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe. Arbeidet skal være sluttført med behandling i formannskap og kommunestyre i løpet av 2. halvår Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

8 Sak 0040/05 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Følgende ble vedtatt i kommunestyret i sak 0099/04 den 15. desember 2004: Stenby skole utredning: Kommunestyret igangsetter et utredningsarbeid for å avklare kommunens langsiktige tilbud for grunnskoleelever (barnetrinnet) i Stenby krets. Utredningen skal særlig belyse følgende: Pedagogiske og skolefaglige forhold Økonomiske forhold (drift og investeringer) Konsekvenser for grunnskolen (barnetrinnet) ellers i kommunen Vurdering av samfunnsmessige forhold for lokalsamfunnet på Espa Utredningen bes beskrive flere alternative løsninger for et framtidig grunnskoletilbud i Stenby krets, men skal også gi en anbefaling for framtidig løsning. Formannskapet nedsettes som styringsgruppe for utredningen og legger fram forslag til mandat for kommunestyrets møte den 2. februar Som oppfølging av vedtaket der det heter at formannskapet skal være styringsgruppe for utredningsarbeidet, vedtok formannskapet i møte sak 0005/05 følgende: Det oppnevnes en redaksjonskomité til forberedelse av mandatforslag til formannskapets møte 2. februar. Bjarne H. Christiansen AP, leder Helle Norunn Tenningås SV Marit Thune Thorshaug SP.

9 Sak 0040/05 Redaksjonskomiteen har utarbeidet forslag til opplegg for det videre arbeidet. Forslaget er som følger: Innhold: Følgende skal vurderes: Pedagogiske, skolefaglige og elev-sosiale forhold Økonomiske forhold (drift og investeringer) Konsekvenser for grunnskolen (barnetrinnet) ellers i kommunen Vurdering av samfunnsmessige forhold for lokalsamfunnet på Espa (rådmannens anm: understreket er eneste endring fra kommunestyrets vedtak) Av spørsmål som bør avklares: Befolkningsutvikling og elevtallsutvikling i Stenby/Strandlykkja krets og Tangen / Vallset krets framover. Hva koster driften pr. elev ved Stenby skole og de øvrige skolene i dag Skoleskyssen og kostnader Hvordan brukes skolebygningene utenom ordinær skoletid Mulige konsekvenser for skolegrensene Forholdet til Espa som attraktivt og livskraftig bosted Organisering: Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe bestående av 2 medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer fra kommunestyret for øvrig. Arbeidsform: Som grunnlag for det videre arbeidet bes rådmannen utarbeide et forslag til utredningsprogram som sikrer en best mulig faglig forankring av arbeidet. Som en del av arbeidet skal det gjennomføres møter / dialog med lokalsamfunnet på Espa / Strandlykkjaområdet. Framdrift: Arbeidet skal være sluttført med behandling i formannskap og kommunestyre i løpet av 2. halvår 2005.

10 Sak 0040/05 Rådmannens forslag til utredningsprogram I redaksjonsgruppas forslag til opplegg for det videre arbeidet ble rådmannen bedt om å utarbeide forslag til utredningsprogram. Under foreslår rådmannen alternativt opplegg for utredningen som likevel i hovedsak bygger på prinsippene i ovenstående. Organisering Det må antas at det er behov for relativt omfattende bruk av administrasjonens ressurser til dette utredningsarbeidet for å ivareta både fag og avtaleverk på en betryggende måte. Dette forutsetter at formannskapet som kollegium ber rådmannen om å gjennomføre utredningen. Den politiske deltakelsen i utredningen kan ivaretas av at en gruppe utvalgte representanter fra formannskap og kommunestyre fungerer som referansegruppe i utredningsarbeidet. Referansegruppe forstås som en dialoggruppe som har møter med hele eller deler av arbeidsgruppa for å sikre en bred dialog slik at alle momenter blir vurdert i utredningen. Dette er ikke til hinder for at denne gruppen fungerer som en politisk arbeidsgruppe for å forberede innspill i forbindelse med møter i referansegruppa. Innhold Redaksjonsgruppa har supplert det opprinnelige mandatet med noen punkter som må ses særlig på. Rådmannen ønsker å komplementere denne listen. Rådmannens tillegg er understreket: Befolkningsutvikling og elevtallsutvikling i Stenby/Strandlykkja krets og Tangen / Vallset krets framover. Herunder SFO - tiltak Hva koster driften pr. elev ved Stenby skole og de øvrige skolene i dag også tatt høyde for framtidige behov for investeringskostnader. Skoleskyssen og kostnader Hvordan brukes skolebygningene utenom ordinær skoletid Mulige konsekvenser for skolegrensene Forholdet til Espa/Strandlykkja som attraktivt og livskraftig bosted Forholdet til E6 og kommunikasjon generelt Det skal vektlegges vurderinger i forhold til hva som vil være riktig for framtida.

11 Sak 0040/05 Rådmannen foreslår at redaksjonsgruppa innstiller til formannskapet å vedta følgende mandat der ovenstående momenter er innarbeidet: Mandat Rådmannen bes utrede kommunens tilbud for grunnskoleelever i Stenby krets sett i et langsiktig perspektiv, basert på elevtallsutvikling og andre alternative samfunnsmessige utviklingsscenarier. I utredningen skal følgende vurderes: Pedagogiske, skolefaglige og elev-sosiale forhold inkludert SFO-ordningen Økonomiske forhold (drift, investeringer, skoleskyss m.v.) der alternativer sammenlignes over et 10-årsperspektiv Konsekvenser for grunnskolen ellers i kommunen og mulige konsekvenser for skolegrensene Vurdering av samfunnsmessige forhold for lokalsamfunnet på Espa/Strandlykkja, herunder alternativ bruk av skolebygningene i og utenfor skoletid Rådmannen bes organisere utredningsarbeidet som et prosjekt slik at de aktuelle fagområder og avtaleverk ivaretas på en betryggende måte. Den løpende politiske deltakelsen i utredningen organiseres ved at representanter oppnevnt av formannskapet utgjør en referansegruppe. Prosjektet skal sikre tilfredstillende dialog med lokalsamfunnet på Espa/Strandlykkja. Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe. Arbeidet skal være sluttført med behandling i formannskap og kommunestyre i løpet av 2. halvår I praksis vil dette bety at rådmannen vil etablere følgende organisering: Styringsgruppe: Formannskapet Arbeidsgruppe Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen -leder Rådgiver Frode Haugan Sekretær Rådgiver Kristin Schjetne Plansjef Jørn Haugen Kultursjef Terje Moshaug Ansattes representant Følgende kan innkalles til arbeidsgruppa og bidra til utredningen etter behov Eiendomssjef Ole Kristian Sjøli Økonomisjef Jan Christian Eriksen Evt. andre etter behov

12 Sak 0040/05 Referansegruppe 1 (skolefaglig dialoggruppe ) Rektor Arne Alm -Stenby skole Rektor Solvår Lang-Ree -Tangen skole Rektor Anne Mette Røst -Vallset skole Referansegruppe 2 (politisk dialoggruppe ) Medlemmer oppnevnt av formannskapet (evt: 2 representanter fra formannskapet 3 representanter fra kommunestyret for øvrig) Referansegruppene kan innkalles til møter samlet og separat avhengig av behov Foreslått arbeidsgruppe representerer følgende kompetanse: Plan og utvikling for å foreta vurderinger rundt framtidig utvikling i området. Skolefaglig kompetanse Kompetanse knyttet til kultur og fritid for vurderinger bl.a. knyttet til bruk av bygninger i forhold til lokale miljø- og kulturtiltak m.v. Kompetanse rundt organisasjonsendringer generelt. Innspill fra aktuelle rektorer gjennom egen referansegruppe for dette. I tillegg er avtaleverket og arbeidsmiljøloven ivaretatt ved deltakelse fra ansattes representanter i hele utredningen.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer