Norsk Executive Master of Management Høst/vår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Executive Master of Management Høst/vår"

Transkript

1 EMM5700 Emneansvarlig Helseledelse Tom Eide 30 Studiepoeng Norsk Executive Master of Management Høst/vår Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan stiller høye krav til helsetjenestene generelt og til ledelse spesielt. God kvalitet, trygge tjenester og etisk kompetanseheving står i sentrum. Ledelse fremheves som en avgjørende faktor. Formålet med denne nye videreutdanningen, er å bidra til at studenten (videre)utvikler ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse. Utdanningen stimulerer trygghet i lederrollen og økt evne til å møte de forventninger som i dag stilles til ledelse, god kvalitet og trygge tjenester. Lederskap innebærer å gå foran, lede an, vise vei. Etisk lederskap er evnen til å vise vei gjennom etiske utfordringer og å utvikle en kvalitetsorientert og motiverende organisasjonskultur. Kvalitetsutvikling og etisk kompetanseheving har vært etterspurt både på politisk nivå og av forskere på feltet. Som leder i helse- og sosialsektoren konfronteres man daglig med vanskelige dilemmaer. På den ene siden har lederen et ansvar for å omsette overordnede mål, strategier og føringer til en god tjeneste for pasienter, brukere og pårørende. Samtidig skal hensynet til den daglige drift og et stadig mer omseggripende lov- og regelverk, med tilhørende rapporteringskrav og kontrollsystemer, ivaretas på gode måter. Mange står i en spenning nettopp mellom hensynet til den daglige drift og hensynet til høy kvalitet i tjenestene. 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap: Etter gjennomført emne skal kandidaten: ha grunnleggende kunnskap om lederroller, lederteorier og organisasjonskultur ha spesialisert kunnskap om etisk lederskap og kvalitetsutvikling ha avansert kunnskap om organisasjonsetikk og metoder for å stimulere etisk refleksjon i organisasjoner, særlig på helse- og sosialfeltet ha kunnskap om grunnleggende kvalitetstenkning, begrunnelser for kontinuerlig kvalitetsarbeid, og innsikt i hvordan man bygger opp et kvalitetssystem, ha kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen, nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal kandidaten: ha ferdigheter i etisk lederskap, inkludert å tydeliggjøre en visjon, utvikle etiske virkningsmål og motivere og inkludere medarbeidere i utvikling og gjennomføring av endringsprosesser kunne lede praktisk kvalitetsarbeid på en systematisk måte, inkludert dokumentasjon og internkontroll kunne reflektere over egen lederrolle og anvende metoder for etisk refleksjon

2 være i stand til å rapportere systematisk fra et endringsprosjekt, drøfte resultatene kritisk og å utvikle nye virkningsmål for etisk og faglig kvalitet Generell kompetanse Etter gjennomført emne skal kandidaten: ha styrket sin trygghet i lederrollen og sine egenskaper som autentisk leder 2. INNHOLD ha opparbeidet økt dømmekraft i vanskelige situasjoner ha et kritisk analytisk perspektiv på egen utøvelse av lederskap kunne bidra til nytenkning og utvikling av tjenestene Første samling: Kongstanken, etisk lederskap og kvalitetsutvikling Første samling vil inneholde forelesninger om hva etisk lederskap og kvalitetsarbeid forutsetter og innebærer, og arbeid med kjerneverdier, personlige verdier og mål for eget lederskap. Introduksjon til praktiske tiltak for etisk kompetanseheving og kvalitetsutvikling vil stå sentralt. Spørsmål som vil bli drøftet er bl.a.: Hva kjennetegner min egen organisasjon i dag (når det gjelder etikk og kvalitet)? Hvordan ønsker jeg at situasjonen skal være i fremtiden? Hvordan komme fra dagens situasjon til en situasjon slik jeg ønsker den i fremtiden? Hva er etisk lederskap? Og hva er god kvalitet i tjenestene? Hva er min kongstanke som leder, det som for meg gjør ledelse meningsfylt? Hvordan realisere min kongstanke i praksis? På første samling vil deltagerne starte en prosess med å identifisere et eget prosjekt i tråd med egen kongstanke som kan gjennomføres i egen organisasjon med tanke på å øke den etiske oppmerksomheten og heve kvaliteten på tjenestene. Mellom samlingene: Prosjektutvikling og nett-basert refleksjon og coaching Hver deltager starter en prosess for å identifisere og utvikle et prosjekt sammen med egne medarbeidere. Hver deltager skriver to refleksjonsnotater om utviklingen av prosjektet og mottar en kort tilbakemelding på disse. Andre samling: Pasientsikkerhet og etisk kompetanseheving På den andre samlingen vil vi gå nærmere inn på hvordan drive systematisk kvalitetsutvikling og etisk kompetanseheving i praksis, med særlig vekt på pasientsikkerhet og organisasjonskultur. Også lederroller og den enkelte deltagers planer for gjennomføring av prosjekt i egen organisasjon vil stå sentralt. Spørsmål som vil bli drøftet: Systematisk kvalitetsutvikling - hvordan få det til i praksis? Krav om system for internkontroll og kontinuerlig kvalitetsforbedring Mål og resultatstyring Introduksjon til metoder for overvåking og forbedring av kvalitet Hva er pasientsikkerhet, og hvordan drive pasientsikkerhetsarbeid? Lederroller: Hva er gode lederegenskaper og hvordan utvikle disse?

3 Hvordan undersøke og utvikle egen organisasjonskultur? Hva skal ledere med etisk teori, og hvordan heve etisk kompetanse? Hva er mitt prosjekt, og hvordan utvikle og gjennomføre det? Mellom samlingene: gjennomføring/veiledning 2-3 måneder: Prosjektgjennomføring. Under gjennomføringen av prosjektet skriver deltagerne en dagbok med refleksjoner over egen lederpraksis og utvikling av prosjektet, og mottar individuell tilbakemelding fra veileder. Formålet med tilbakemeldingene er ikke å kontrollere eller kritisere, men å motivere og stimulere til refleksjon og gjennomføring. Tredje samling: Brukerorientert ledelse og samhandling På den tredje samlingen vil vi gå inn på ulike metoder for å styrke brukerorientering og samhandling, drøfte erfaringer fra gjennomføring av endringsprosjekt i egen organisasjon, og metodespørsmål i forbindelse med observasjon av lederpraksis og rapportering fra endringsarbeid (eksamen). Spørsmål som vil bli drøftet er bl.a. Hva er brukerorientert ledelse, og hvordan kan brukerorienteringen styrkes? Hvilke forventninger ligger i Samhandlingsreformen, og hvordan møte disse? Pasientforløp: hvordan skape integrerte og sammenhengende behandlingskjeder? Kommunenes "sørge for" ansvar og koordinatorfunksjonen Pasient- og brukertilfredshet; hva er det og hvordan måles det? Hvilke erfaringer har vi gjort med å lede endringsarbeid, og hvordan kan prosjektet best gjennomføres og avsluttes? Hvordan rapportere fra endringsarbeid (metode)? Mellom samlingene: observasjon/analyse I tillegg til videre gjennomføring av prosjektet skriver hver student en nøyaktig logg over én arbeidsdag og sine refleksjoner over denne (tidsbruk, aktiviteter, samspill), og besøker en annen student, følger vedkommende gjennom en arbeidsdag og skriver en nøyaktig logg over sine observasjoner av vedkommende og vedkommendes samspill med sine medarbeidere. Fjerde samling: Lederskap i praksis - og prosjektoppgaven Siste samling er viet lederskap i praksis og akademisk skriving som forberedelse til eksamen. Utgangspunktet for samlingen er deltagernes erfaringer og refleksjoner etter prosjektgjennomføring, egenobservasjon og observasjon av medstudent. Erfaringer vil bli holdt opp mot teori, politiske føringer og forskningen på feltet. Spørsmål som vil stå sentralt: Hva er mine primære erfaringer med prosjektutvikling og gjennomføring? Hvorvidt ser jeg noe nytt ved min egen lederrolle og mine egne medarbeidere? Hva er min viktigste læring og mine viktigste utfordringer? Hvordan kan sentrale erfaringer forstås i lys av teori om ledelse, roller og organisasjonskultur? Hvordan avslutte et endringsprosjekt med tanke på å utvikle organisasjonen videre? Akademisk skriving, inkl. hvordan diskutere resultater i lys av teori og empirisk forskning?

4 3. LÆRINGSAKTIVITETER Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater, observasjon og nettbasert individuell veiledning i å gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen organisasjon. Studiet er basert på en kombinasjon av tilegnelse av teori, erfaringsdeling, refleksjon over egen lederpraksis, og løpende veiledning for å stimulere refleksjon, motivasjon og anvendelse av ny kunnskap. Studiet er teori- og forskningsbasert, samtidig som det er praktisk rettet mot å utvikle etisk lederskap og ferdigheter i kvalitetsledelse, og evnen til å stimulere etisk refleksjon og kvalitetsbevissthet blant medarbeidere i praksis. Studiet vil bli avsluttet med en prosjektoppgave. Utkast til oppgaven vil bli drøftet i veiledningsgrupper underveis. I studiet vil IKT benyttes som en tilnærming i studentenes læringsprosess. Det forventes at studentene benytter høgskolens nettbaserte coaching-teknologi og læringsplattformen Fronter aktivt. Mellom samlingene vektlegges nettbasert dialog og samarbeid med medstudenter og faglærere. 4. DELTAKELSE OG OBLIGATORISK ARBEID Deltakelse under presentasjoner av eget selvstendig arbeid og eget gruppearbeid er obligatorisk. Studentene starter allerede i første samling arbeidet med å identifisere ideer til endringsprosjekter som kan utvikles og realiseres sammen med lederens egne ansatte. Arbeidskrav underveis i studiet: Under første og siste samling fyller studenten ut spørreskjema med refleksjonsspørsmål knyttet til etisk lederskap, kvalitetsarbeid, motivasjon og etiske utfordringer for en selv som leder Etter første samling formulerer studentene sin visjon for sitt etiske lederskap og beskriver planer for gjennomføring av et etikkprosjekt i egen organisasjon Mellom samling 2 og 3 fører fyller studentene hver 14. dag ut en elektronisk dagbok i form av et spørreskjema med refleksjoner over egen lederpraksis og egne utfordringer i gjennomføring etikkprosjektet Avsluttende eksamen Eksamen består av en rapport om gjennomføring av endringsprosjektet i egen organisasjon, med en kort beskrivelse av a) egen kongstanke, endringsprosjektet og hensikten med det, b) den lederrollen man selv inntok i gjennomføringen, c) hvilke ledelsesmessige og etiske utfordringer som viste seg i gjennomføringen, d) de resultater som ble oppnådd, og e) refleksjoner over prosjektet sett i lys av teori, empirisk forskning og politiske føringer på feltet, og om hvordan eget lederskap kan utvikles videre. Karakter: A-F. Tilgjengelig hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt.

5 5. LITTERATUR Obligatorisk litteratur (grønnmerket ligger i Fronter) Arntzen, E. (2007). En forutsigbar helsetjeneste. Kvalitet og orden i eget hus. Oslo: Gyldendal. Bass, B.M. & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly 10 (2): Biong, S. (2011). A guide hverandre i hverandres systemer. En fenomenologisk hermeneutisk studie av godt samarbeid i en tverretatlig styringsgruppe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid (1): Biringer, E., Klausen, O.G., Lærum, B.N., Hartveit, M. & Vanhaecht, K. (2013). Betre kvalitet med behandlingsliner. Sykepleien 101 (4): Brown, M.E. & L.K. Trevino (2003). Is values-based leadership ethical leadership? I Emerging perspectives on values in organizations. Gilliand, S.W., Steiner, D.D. and Skarlicki, D.P. (red.). Greenwich: Information Age Publishing, s Brown, M.E. &. Treviño, L.K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. Leadership Quarterly (17): Busch, T., E. Johnsen & J.O. Vanebo (2003). Endringsledelse i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1 (Modernisering av offentlig sektor), kap. 2 (Ledelse og den konseptuelle foretaksmodellen) og kap 4 (Endringer og endringsstrategier). Eide, T. (2010). Etisk teori for ledere (manus). Drammen: Høgskolen i Buskerud. Eide, T. & Aadland, E. (2012). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester (2. utgave). Oslo: Kommuneforlaget. Eiring, Ø., Flottorp, S., Johansen, M. & Vandvik, P. ( 2007). Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer en foreløpig oversikt. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Ellingsen, P. (2013). Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal. Goffee, R. & Jones, G. (2006). Be Yourself More with Skill (kap 1). I: Why Should Anyone be Led by You? What it Takes to be an Authentic Leader. Boston: Harvard Business Review Press, s (http://www.whyshouldanyonebeledbyyou.com/downloads/chapter01.pdf). Ibsen, H. (1864). Kongs-Emnerne. (PDF: lydbok: Ibsen, H. (1867). Peer Gynt (PDF: lydbok: Jelstad, B. (2008). Hva påvirker indre motivasjon på arbeidsplassen? Tidsskrift for Fag og Tro (1): 1-4. Mainz, J., Bartels, P., Bek, T., Pedersen, K.M., Krøll, V. & Rhode, P. (red.) (2011). Kvalitetsudvikling i praksis. København: Munksgaard, kap. 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 18. Molven, O. (2007). Etikk og jus. I Godt, rett og rettferdig, Johannessen, K. I., Molven, O. & Roaldkvam, S. (red). Oslo: Akribe. Molven, O. (2009). Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet. Lov og rett 48 (1):3-26. Molven, O. & Grammelstvedt, G.A. (2011). Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven $ 17. Arbeidsrett 8 (3-4), s Reilly, E.C. (2006). The future entering: Reflections on and challenges to ethical leadership. Educational Leadership and Administration 18: Skudal, K.E., Holmboe, O., Iversen, H., Sjetne, I.S., Haugum, M. & Bjertnæs, Ø.A. (2012). Pasienterfaringer med norske sykehus. PasOpp-rapport nr 3/12. Oslo: Kunnskapssenteret. Storch, J., Makaroff, K.S, Pauly, B. &. Newton, L. (2013). Take me to my leader: The impor-tance of ethical leadership among formal nurse leaders. Nursing Ethics 20 (2): Stouten, J., van Dijke, M. & De Cremer, D. (2012). Ethical leadership: An overview and future perspectives. Journal of Personnel Psychology 11 (1):1-6. Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget. Weick, Karl E., David Obstfeld & Kathleen M. Sutcliffe Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness. Research in Organizational Behavior, Volume 1, ed. by R.S. Sutton & B.M. Staw, Stanford: Jai Press. Weick, K.E. &. Sutcliffe, K.M. (2006). Mindfulness and the Quality of Organizational Attention. Organization Science 17 (4), s

6 Westhagen, H. & Røine, E. (2008). Ledelse, samarbeid og kommunikasjon (kap. 8). I: Westhagen (m.fl): Prosjektarbeid: utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk, s Aase, K. (red.) (2010). Pasientsikkerhet teori og praksis i helsevesenet. Oslo: Universitetsforlaget, kap 2-4 og 7. OFFENTLIGE UTREDNINGER OG LOVER (finnes på nett) Helsetilsynsloven (1984). Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. LOV Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter. LOV Internkontrollforskriften i helsetjenesten. (2002). Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV Spesialisthelsetjenesteloven (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. LOV nr 61. HOD (2012). God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Meld. St. 10 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Utdrag: kap. 2 (Status og utfordringer), kap. 6 (Kvalitetsforbedring i tjenesten) og kap. 7 (Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet). HOD (2013). Morgendagens omsorg. Meld. St. 29 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Utdrag: kap 1 (Innledning) og kap 2 (Sammendrag - Omsorgsplan 2020). Helsedirektoratet (2004). Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Veileder IS Oslo: Helsedirektoratet. SHDir (2006). Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten ( ). Veileder IS Oslo: Sosial- og helsedirektoratet Referanselitteratur (anbefalt/mulig selvvalgt) Aristoteles. Etikk (Den nikomakiske etikk). Oslo: Gyldendal (1999/2008). (115 s.) Bang, H. & Midelfart, T.N. (2012). Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk. Barbosa da Silva, A. (red). (2006). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bass, B. (2001). Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse. I Perspektiver på ledelse. Martinsen, Ø. L. (red.). Oslo: Gyldendal, s Berg, M.E. (2006). Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget. Bollig, G., Pedersen, R. &. Førde, R. (2009). Etikk i sykehjem og hjemmetjenester. Sykepleien Forskning 4 (3): Bolman, L.G., & Deal, T.E. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk (4.utg).

7 Brown, M. E., Treviño, L. K. & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes 97: Carroll, J. S., & Rudolph, J. W. (2006). Design of high reliability organizations in health care. Quality & safety in health care 15 Suppl 1:i4-9. Copson, A-K. (red.)(2005). Bedre tjenester med myndiggjorte medarbeidere. Et idéhefte for medarbeiderutvikling i pleie- og omsorgstjenesten. Oslo: Kommuneforlaget. Dahl, C., Sørensen, R., Deilkås, E., Advocaat-Vedvik, J., Bostrøm, V., & Skjellanger, A-G. (2013). Pasientsikkerhetskampanjen Midtveisrapport. Notat fra Pasientsikkerhetskampanjen. (50 s.) Dekker, S. (2011). Patient Safety. A Human Factors Approach. London & New York: CRC. Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner (2. utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk, kap 4 (Etikk og kommunikasjon) og kap 16 (Samarbeid i grupper). Eide, T. & Eide, H. (2008): Verdien av en verdi-intervensjon. En studie av verdiarbeid i et norsk sykehus. Oslo: Diakonhjemmet høgskole. Forskningsrapport 2/2008. Fagerström, L., & Salmela, S. (2010). Leading change: a challenge for leaders in Nordic health care. J Nurs Manag 18 (5): Føllesdal, D. (1998). Hva skal vi med etisk teori? Apollon (3): (http://www.apollon.uio.no/vis/art/1998/3/teori) Gilliland, S., Steiner, D. & Skarlicki, D. (eds.) (2003). Emerging perspectives on values in organizations, Research in social issues in management. Greenwich, Conn.: Information Age Pub. Goffee, R. & Jones, G. (2006). Why Should Anyone be Led by You? What it Takes to be an Authentic Leader. Boston: Harvard Business Review Press. Hauger, B., Højland, T.G. & Kongsbak, H. (2008). Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Oslo: Kommuneforlaget. Hirschman, A.O. (1970). Exit, voice, and loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states Cambridge, Mass.: Harvard University Press. HOD (2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. St.meld. nr.47 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, utdrag: kap. 3 (Hovedinnholdet i samhandlings-reformen), kap. 4 (Dokumentasjon av samhandlingsproblemenes omfang), kap. 5 (Pasientrolle og pasientforløp), kap. 13 (Et kompetent helsepersonell- i alle deler av helsetjenesten) og kap. 15 (Krav til ledelse og organisering). (34 s.) Helsetilsynet (2012). Tilsyn setter fart på kommunenes forbedringsarbeid. I Tilsynsmeldingen2012. Oslo: Statens helsetilsyn. Helsetilsynet (2010). Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Oslo: Helsetilsynet. HOD (2010). Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Meld. St. nr.16 ( ). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet (59 s.) Ibsen, H. (1982). En folkefiende (PDF: lydbok: (113 s.) Moland, L E. & Holmli, H. (2002). Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren. I Fafo-rapport. Oslo: FAFO. Rees, J., King, L. & Schmitz, K. (2009). Nurses Perceptions of Ethical Issues in the Care of Older People. Nursing ethics 16 (4):

8 Reynolds, M. & Vince, R. (eds.) (2004). Organizing reflection. Aldershot & Burlington: Ashgate. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist (55): Slinning, E. & Haugen, R. (2011). Helsefremmende lederskap slik leder de beste. Oslo: Gyldendal Akademisk. Suhonen, R. M., Launis, S.V. & Leino-Kilpi, H. (2010). Research on ethics in nursing care for older people: a literature review. Nursing Ethics 17 (3): Suhonen, R., Stolt, M., Virtanen, H. & Leino-Kilpi, H. (2011). Organizational ethics: A literature review. Nursing ethics 18 (3): Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. (2007). Managing the unexpected. Resilient performance in an age of uncertainty. San Francisco: Jossey-Bass Westhagen, H., Faafeng, O., Hoff, K.G., Kjeldsen, T. & Røine, E. (2008). Prosjektarbeid: utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 1-7, 9-10, 12 og 13. (ca. 175 s.) Aadland, E. (2004). Den truverdige leiaren. Oslo: Samlaget. Aadland, E. (2010). Values in professional practice toward a critical reflective methodology. Journal of Business Ethics (97): (10 s.) Om akademisk skriving (hjelpemidler) Bjørk, I.T. & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. En ressursbok. Oslo: Akribe. Kap. 2 (Kunnskap og kunnskapskilder) og kap. 3 (Å finne kunnskap om et tema). Kilvik, A. & Lamøy, I. (2007). Litteratursøking. En håndbok. Trondheim: Tapir. Pettersen, R. (2008). Oppgaveskrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo: Universitetsforlaget. Stordalen, J. & Støren, I. (2010). Bare skriv! Oslo: Cappelen Akademisk. Støren, I. (2010). Bare søk! Oslo: Cappelen Akademisk.

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014

Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST 2014 Side 1 Emnekode Innovasjon i helse og omsorg 15 Studiepoeng Norsk Emneansvarlig: HØST INNLEDNING innovasjon i helse og omsorg er faglig, økonomisk og politisk. De overordnede nasjonale strategiene for

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset Styret på banen Ledelse av pasientsikkerhet Et program for styret i Nordlandssykehuset 2011-2012 Styret vedtok i sak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet at Det utvikles en møteplan med innlagte tema og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune

Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune Systematisk kvalitetsarbeid i Gran kommune Line Helgerud Skarstad, spesialsykepleier i Innsatsteam og Katrine Klevengen Bergsli, ergoterapeut i Innsatsteam. 1 Nettbasert studie i hverdagsrehabilitering:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset Styret på banen Ledelse av pasientsikkerhet Et program for styret i Nordlandssykehuset 2011-2012 Styret vedtok i sak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet at Det utvikles en møteplan med innlagte tema og

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Autentisk ledelse og mindfulness. Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Autentisk ledelse og mindfulness Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI Karakteristika ved den autentiske lederen Forstår sin misjon: Perspektiv, motivert av personlig overbevisning (lidenskap) Praktiserer

Detaljer

Tom Eide, Bjørg Landmark og Thor Martinsen. Refleksjonshåndboka. for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene

Tom Eide, Bjørg Landmark og Thor Martinsen. Refleksjonshåndboka. for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene Tom Eide, Bjørg Landmark og Thor Martinsen Refleksjonshåndboka for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene 1 Det er bedre å lede bakfra, og sette andre foran, spesielt når man feirer en seier eller

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning EMNEBESKRIVELSE 2014-2015 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Emnekode: V-PUB100

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester KS oppstartkonferanse for pulje 4 Gardermoen, 1. og 2. juni 2010 Tom Eide og Einar Aadland Diakonhjemmet

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Punkter i programmet. Myndiggjøring og kvalitetsforbedring. Inndeling av seminaret. NSF - LSL Oppland. Honne, 17.10.11 AHA-kvalitet Anette Hannestad

Punkter i programmet. Myndiggjøring og kvalitetsforbedring. Inndeling av seminaret. NSF - LSL Oppland. Honne, 17.10.11 AHA-kvalitet Anette Hannestad Myndiggjøring og kvalitetsforbedring NSF - LSL Oppland Honne, 17.10.11 AHA-kvalitet Anette Hannestad Inndeling av seminaret Mål: Økt bevissthet på sammenhengen mellom myndiggjøring og kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet,på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning EMNEBESKRIVELSE 2015-2016 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Emnekode: PUB300

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Sykepleie i et samfunnsperspektiv

Sykepleie i et samfunnsperspektiv Sykepleie i et samfunnsperspektiv Emnekode: BSN350_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015

Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Lederutdanning helse og omsorg Kompetanseløftet 2015 Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Fagakademiet på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitetsutvikling som fag i grunnutdanningene Hva har vi fått til så langt? Hva er målet?

Kvalitetsutvikling som fag i grunnutdanningene Hva har vi fått til så langt? Hva er målet? Kvalitetsutvikling som fag i grunnutdanningene Hva har vi fått til så langt? Hva er målet? Ingrid Hage, Betanien diakonale høgskole Per Hjortdahl,UiO 27. april 2004 NSH konferanse april 2004 1 ..og bedre

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014

DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014 DREAM Vitensenteret helse & teknologi implementering av Lean i helse-, sosial- og omsorgstjenestene et samarbeid mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse)

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse) Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Høsten 2014 Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter () Tverrfaglig deltidsstudium 20 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer