REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen."

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT Vi har sjekket om kvalitetssystem for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenester til utviklingshemmede i bofellesskap praktiseres som planlagt, og om det gir de virkningene vi ønsker. - Skal brukes som grunnlagsinformasjon til forbedring av systemet Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen. Johan Bruland - Bergen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Bakgrunnen for revisjon S 1 DEL 1: Revisjonenes mål og omfang. S 2 DEL 2: Detaljer i revisjonsplanen. S 3 DEL 3: Referansedokumenter revisjonen ble utført mot. S 4 DEL 4: Observerte resultater/avvik praktisering av kvalitetssystemet. S Om arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring etterleves. S Eventuelle mangler ved arbeidsprosessen. S 6 A. Vurdering av hvor egnet arbeidsprosessen er til å kontinuerlig forbedre og sikre tjenestene til den enkelte bruker. B. Vurdering av hvor egnet arbeidsprosessen er til å kontinuerlig forbedre og sikre boligens Rammer og støttesystemer. S 6 S Eventuelle mangler ved prosedyrer. S 7 A. Prosedyrer for kvalitetsvurderinger (KV1/2/3/4) S 7 B. Prosedyre for brukermøte (BM) S 8 C. Prosedyrer for resultatmeldinger (RM1 og RM2) S 8 D. Prosedyre for Årsplaner (P1 og P2) S Kvalitetsledelse. S 9 A. Avdelingssjef sin praktisering av kvalitetsledelse. S10 B. Faglig ledelse i boligene sin praktisering av kvalitetsledelse. S11 DEL 5: Observerte resultater/avvik virkninger av kvalitetssystemet. S Kvalitetssystemets virkning på samarbeid mellom bofellesskapene. S Kvalitetssystemets virkning på det faglige samarbeid mellom den enkelte bolig og avdelingssjef. S Om kvalitetssystemet bidrar til kontinuerlig forbedring og sikring på individ- og systemnivå. S Kvalitetssystemets virkning på det faglige arbeidet i boligene. S16 A. Om kvalitetssystemet bidrar til felles plattform og fremgangsmåte. S16 B. Om kvalitetssystemet bidrar til styring av oppmerksomhet og innsats. S17 Oppsummering S18

3 BAKGRUNN FOR REVISJON: Høgskolen i Bergen - vernepleierutdanningen, Fyllingsdalen og Årstad bydel har siden høsten 2000 samarbeidet om å utvikle og implementere et kvalitetssystem i tjenester til utviklingshemmede i bofellesskap. Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet var ønsket om å utvikle et plan- og styringssystem som et redskap i å sikre og kontinuerlig forbedre kvalitet på individ- og systemnivå. Følgende faser har til nå blitt gjennomført: 1. Kartlegging av indikatorer høsten Utvikling av kvalitetssystem våren Implementering av kvalitetssystem høsten Utarbeidelse av et veiledningshefte høsten 2001/vår Høsten 2001 startet arbeidet med å implementere kvalitetssystemet i bydelene. Det ble utarbeidet en fremdriftsplan som et redskap i styring av dette arbeidet (se vedlegg 1). Som det fremgår viste den hva som skulle gjøres og når, og hvem som hadde ansvaret for å gjennomføre de ulike oppgavene i implementering. Avdelingslederne fikk et hovedansvar for at oppgaver/gjøremål ble utført som planlagt, og avdelingssjef ansvar for å følge opp, støtte og kontrollere at det enkelte bofellesskap gjennomførte som planlagt. Av dette skal bofellesskapene i disse to bydelene nå ha gjennomført kvalitetsvurderinger av: a) hvor tilfreds brukerne er med tjenestene, b) kvaliteten på det faglige arbeidet rundt den enkelte bruker, og c) kvaliteten på boligens Rammer og støttesystemer. Videre skal boligene ha gjennomført møter med pårørende/hjelpeverger, de skal ha avviklet planleggingsdager og utarbeidet årsplaner for kvalitetsforbedring både på individ- og systemnivå. Det enkelte bofellesskap skal også ha sendt resultatmeldinger til avdelingssjef. Her fremgår det hvilke resultater boligen har oppnådd, hvilke kompetanse boligen besitter/ønsker tilført, og hvilke støtte de ønsker fra avdelingssjef i videre kvalitetsarbeid. På bakgrunn av resultatmeldinger har avdelingssjef så utarbeidet tilbakemeldinger til boligene. I skrivende stund regulerer kvalitetssystemet det faglige arbeidet i 9 bofellesskap og tjenesteproduksjonen til om lag 50 utviklingshemmede i to bydeler. I utviklingsperioden (våren 2001) ble et begrenset antall av kvalitetssystemelementene prøvd ut i fire bofellesskap, med fokus på totalt 8 brukere. I forhold til utviklingsfasen omfatter implementeringsfasen altså mange flere personer og bofellesskap, og (alle) deler av kvalitetssystemet. Erfaringsgrunnlaget i etterlevelse av de ulike systemelementene vil av dette favne bredere, og sannsynligheten vil være stor for at det avdekkes andre og nye svakheter/mangler ved systemet. Derfor blir det nå viktig å innhente informasjon fra praktisk anvendelse av kvalitetssystemet, og dets virkninger, for så å korrigere kvalitetssystemet jamfør de funn som gjøres

4 DEL 1: Revisjonens mål og omfang. Denne fjerde fasen i kvalitetsprosjekt bofellesskap ble gjennomført for å få tilstrekkelig tiltro til (kvalitetssikre) at kvalitetssystemet praktiseres som planlagt, og for å sjekke om det gir de virkningene vi ønsker. Informasjon om disse forhold ble primært innhentet for at den skulle brukes som et grunnlag i korrigering/forbedring av kvalitetssystemet. For å få svar på om kvalitetssystemet praktiseres som planlagt ble følgende systemelementer gransket:!" Arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring.!" Prosedyrer for enkelthandlinger i denne arbeidsprosess.!" Kvalitetsledelse: #" Avdelingssjef sine oppgaver i forbindelse med kontroll og støtte til bofellesskapene i deres arbeid med å etterleve retningslinjer i kvalitetssystemet. #" Faglig leder i bofellesskapet (avdelingsleder ev. avdelingslederassistent) sine oppgaver for å sikre at enkelthandlinger i arbeidsprosess utføres som angitt i prosedyrer. #" Faglig leder i bofellesskapet sine oppgaver vedrørende oppfølging og støtte til ansatte i deres utførelse av forbedrende tiltak jamfør årsplaner. For å få svar på om kvalitetssystemet gir de virkningene vi ønsker ble følgende gransket:!" Samarbeid mellom de ulike bofellesskapene ved utveksling av realkompetanse.!" Samarbeid mellom den enkelte bolig og bydelens faglige og administrative ledelse (avdelingssjef). Om fagkomponenten i samarbeidet er styrket.!" Kontinuerlig forbedring og sikring på individ- og systemnivå.!" Kvalitetssystemet sin virkning på det faglige arbeidet. Om det representerer en felles plattform og fremgangsmåte i boligenes arbeid, og om oppmerksomhet og innsats styres mot prioriterte tiltak.!" Effektiv bruk av ressurser: Om etterlevelse av kvalitetssystemet fører til større brukertilfredshet i forhold til bofellesskapets tilgjengelige ressurser. Omfanget av revisjon var 6 bofellesskap (3 i Årstad bydel og 3 i Fyllingsdalen bydel). I hver bolig ble fokus satt på 2 av brukerne og boligens rammer og støttesystemer. Med andre ord sjekket vi hvordan kvalitetsarbeidet ble gjennomført for 12 brukere og 6 boliger = totalt 18 sett med utfylte prosedyrer 1. Utvelgelsen av hvilke bofellesskap som skulle omfattes av revisjon var mer eller mindre tilfeldig. Følgende bofellesskap ble valgt:!" Fantoftsåsen!" Svaneviksveien!" Sollien!" Storåsen!" Gullstølbotn!" Vestre sikthaugen Årstad bydel Fyllingsdalen bydel 1 OBS: Et sett med utfylte prosedyrer vil si det samme som at en kan dokumentere at arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring og sikring av kvalitet og faglighet etterleves

5 DEL 2: Detaljer i revisjonsplanen. For å få svar på om kvalitetssystemet praktiseres som skissert og om de gir de virkningene vi ønsker ble revisjonen gjennomført på ulike måter:!" Intervju samtale med avdelingssjefene i bydelene.!" Intervju samtale med lederne for disse 6 bofellesskapene.!" Intervju samtale med 2 ansvarlig personal i hvert bofellesskap.!" Ved hendelsesregistrering: Sjekke datoer for utfylte prosedyrer og hvordan de er utfylt.!" Måle effektivitet: Ved å sammenstille tidligere vurderinger av struktur- og resultatkvalitet (gjennomført våren 2001) med dagens kvalitetsvurderinger på de samme områdene og for de samme brukerne. Totalt har jeg snakket med 17 personer. PROSJEKTSKISSE denne ble gjennomført i perioden mars/april Tema/område for revisjon Hva ble revidert? Hvordan ble det revidert? Verifisere at kvalitetssystemelementene eksisterer og er iverksatt ved å innhente objektive bevis for hvordan kvalitetssystemet praktiseres. $" Om arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring etterleves. $" Avdekke eventuelle mangler med arbeidsprosessen. $" Om prosedyrer for enkelthandlinger i arbeidsprosess etterleves. $" Avdekke eventuelle mangler med prosedyrer. Kvalitetsledelse: $" Hva avdelingssjef gjør for å sikre at bofellesskapene etterlever retningslinjer i kvalitetssystemet. $" Hva faglig ledelse i bofellesskapet gjør for å sikre at enkelthandlinger i arbeidsprosess utføres som angitt i prosedyrer. $" Hva faglig ledelse i bofellesskapet gjør for å følge opp og støtte ansatte i deres utførelse av forbedrende tiltak jamfør årsplaner.!" Har sjekket datoer for utfylte prosedyrer for 2 brukere i 6 boliger!" Har sjekket datoer for utfylte prosedyrer på systemnivå. Har intervjuet faglig leder i bofellesskapet vedrørende:!" Erfaringer boligen har med arbeidsprosessen.!" Hva som kan gjøres for å forbedre arbeidsprosessen.!" Har sjekket hvordan prosedyrer er utfylt for de samme 2 brukerne og på systemnivå. Har intervjuet ansvarlig personal vedrørende:!" Erfaring som er gjort med prosedyrer!" Hva som kan gjøres for å forbedre disse.!" Har intervjuet avdelingssjef i fht kontroll og støtte av boligene i deres etterlevelse av kvalitetssystemet.!" Har intervjuet avdelingsledere ifht i hvor stor grad avdelingssjef har tatt kontakt for å kontrollere og støtte boligen i deres etterlevelse av KS. Har intervjuet ansvarlig personal!" Om faglig ledelse i bofellesskapet gav informasjon og veiledning før utførelse av prosedyrer.!" Om faglig ledelse forhørte seg om hvordan det gikk etter prosedyrer var utført.!" Eventuelle andre måter faglig leder sikret utførelsen på.!" Har intervjuet ansatte om faglig leder i bofellesskapet har følgt opp deres arbeid jamfør årsplaner. Verifisere systemets evne til å oppnå fastsatte mål for kvalitet ved å innhente objektive bevis for hvordan kvalitetssystemet virker. $" Samarbeid mellom de ulike boligene ved utveksling av realkompetanse. $" Samarbeid mellom den enkelte bolig og bydelens faglige og administrative ledelse. $" Kontinuerlig forbedring av tjenestene på individnivå. $" Kontinuerlig forbedring av rammer og støttesystemer i boligen på systemnivå. $" Kvalitetssystemets virkning på det faglige arbeidet i boligen; om det for ansatte representerer en felles plattform og fremgangsmåte i tjenesteproduksjon. styring av oppmerksomhet og innsats inn mot prioriterte forbedrende tiltak. $" Effektiv bruk av ressurser: samsvar mellom oppnådde resultater (her grad av brukertilfredshet) og tilgjengelige ressurser (her faglig ledelse og rammer for faglig arbeid)!" Har sjekket om TM 1 antyder koplinger mellom personer og boliger.!" Har sjekket om utveksling av kompetanse reelt skjer mellom boligene.!" Har sjekket hva avdelingssjef melder på TM2 vedrørende hvilke bistand han/hun kan gi ved iverksetting av tiltak.!" Har intervjuet faglig ledelse i bolig om innholdet i samarbeid med avdelingssjef har endret seg (om den nå mer dreier seg om det faglige arbeid).!" Har sjekket datoer for utfylte prosedyrer for brukerne.!" Har sjekket datoer for utfylte prosedyrer for boligens rammer og støttesystemer. Har intervjuet ansatte:!" om de kan beskrive rekkefølgen i og hensikten med arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring.!" om de er kjent med prioriterte tiltak på årsplaner for de 2 brukerne.!" Har for Svaneviksveien, Fantoftsåsen, Sollien og Storåsen sjekket score på disse områdene og for de samme 2 brukerne for så å beregne effektivitet.!" Har sammenstilt dette med de vurderingene disse gjorde våren

6 DEL 3: Referansedokumenter som revisjonen ble utført mot. Når en skal etterleve kvalitetssystemet må en ta utgangspunkt i en angitt kjede/rekkefølge av kvalitetsaktiviteter; i systemet omtalt som arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring og sikring av kvalitet på individ- og systemnivå (vedlegg 2). Prosedyrer er utviklet for å få tilstrekkelig tiltro til at enkelthandlinger i denne prosessen utføres med en viss standard, og for å kunne dokumentere arbeidet. Derfor vil en gjennomgang av utfylte prosedyrer på individ- og systemnivå delvis kunne belyse hvordan systemet praktiseres og hvilke virkninger det gir. Tilnærmelsesvis fullstendig klargjøring av disse forhold ved også å intervjue nøkkelpersoner. Nedenfor en oversikt over de prosedyrer revisjonen ble utført mot: HVA Prosedyrens navn Hensikt med prosedyre KVALITETSVURDERINGER KV1, KV2, KV3 og KV4 Avdekke sterke og svake sider på sentrale områder for kvalitet på struktur-, prosess- og resultatnivå. BRUKERMØTE BM Synliggjøre eventuelle forskjeller i hvordan pårørende og bofellesskapet opplever brukertilfredshet og samarbeid. Og utvikle sams forståelse for hva som kan være gode tiltak i videre tjenesteforbedring RESULTATMELDINGER RM1 og RM2 Avdelingsleder for bofellesskapet rapportere oppnådd kvalitetsnivå, resultatbehandling, realkompetanse og ønsket bistand fra avdelingssjef. TILBAKEMELDINGER TM1 og TM2 Avdelingssjef skal her gi tilbakemelding til boligene hvilke andre bofellesskap i bydelen som kan kontaktes, eller som tar kontakt for utveksling av realkompetanse. Her skal avdelingssjef også synliggjøre hva han/hun kan gjøre for å bistå ved iverksettelse av tiltak som forutsetter slik støtte. ÅRSPLANER P1 og P2 Synliggjøre hvilke tiltak boligen prioriterer å iverksette for bedring av kvalitetsområder på individ- og systemnivå, hvem som er ansvarlig for disse og når de skal utføres. AVVIKSRAPPORTERING FRA UTFØRELSE A1 Ved utførelse av tiltak jamfør årsplaner skal ansvarlig personal rapportere hvordan arbeidet med disse går. Avdelingsleder skal jevnlig samle disse inn og bruke de som grunnlag når arbeidet etter årsplaner skal evalueres og korrigeres. Hensikten med skjemaet er å lokalisere hovedårsaker til hvorfor tiltak ikke blir gjennomført, slik at disse i fremtiden kan elimineres. Prosedyrer for to av brukerne og for boligens Rammer og støttesystemer ble innhentet fra de bofellesskapene som var omfattet av revisjonen. Med andre ord tre sett med prosedyrer fra hvert bofellesskap. Etter nå å ha gjennomgått rammene for kvalitetsrevisjon i bydelene vil jeg på de neste sidene presentere funn og resultater fra revisjonen

7 DEL 4: Observerte resultater/avvik praktisering av kvalitetssystemet. Under dette punktet vil jeg på ulike måter synliggjøre om kvalitetssystemet praktiseres som planlagt. Så langt det er mulig vil resultater/avvik bli fremstilt på en kvantitativ måte, når det ikke er mulig foretaes en kvalitativ vurdering av forholdet. Jeg har valgt å anonymisere bofellesskapene i presentasjonen. Årsaken til det er først og fremst hensynet til at her skal ingen føle seg uthengt det viktige er å få synliggjort avvik i forhold til de ulike revisjonspunktene. Avdelingssjef kan kontakte undertegnede for å få navnet på de bofellesskap hvor det anbefales initiering av korrigerende tiltak Om arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring og sikring etterleves For å få dokumentert om arbeidsprosessen etterleves som skissert i kvalitetssystemet ble utfylte prosedyrer for to av brukerne i hvert bofellesskap, og for boligens Rammer og støttesystemer samlet inn. Disse ble gjennomgått og registrert som brukt/ikke brukt. Nedenfor to tabeller som viser systematiseringen av denne informasjonen. Kryssene markerer at prosedyren er brukt, åpne ruter markerer at den ikke er brukt altså et avvik. PÅ INDIVIDNIVÅ: Bofellesskap 1 Bofellesskap 2 Bofellesskap 3 Bofellesskap 4 Bofellesskap 5 Bofellesskap 6 Bruker1 Bruker2 Bruker1 Bruker2 Bruker1 Bruker2 Bruker1 Bruker2 Bruker1 Bruker2 Bruker1 Bruker2 KV1 x x x x x x x x x x KV2 x x x x x x x x x x KV3 x x x x x x x x BM x x x x x x x x x x x RM1 x x x x x x x x P1 x x x x x x x x Her ser vi at det er 17 tomme ruter av 72 ruter. Avvik for etterlevelse av arbeidsprosess på individnivå blir av dette 24% (17/72). Hovedårsakene til dette avviket ser vi først og fremst handler om mangelfullt utfylte Årsplaner (P1) og Resultatmeldinger (RM1) for brukerne, og at bofellesskap 3 av en eller annen grunn ikke har klart å etterleve kvalitetssystemet som forventet. Korrigeres disse avvikene; altså at Årsplaner og Resultatmeldinger utfylles, og at bofellesskap 3 gjør en ekstra innsats i sitt kvalitetsarbeid vil avviket kunne reduseres til 7%. Et avvik på 7% kan i implementeringsfasen aksepteres, men et avvik på 26% kan ikke aksepteres. Konklusjonen må bli at nevnte korrigerende tiltak initieres og følges opp. PÅ SYSTEMNIVÅ Bofellesskap 1 Bofellesskap 2 Bofellesskap 3 Bofellesskap 4 Bofellesskap 5 Bofellesskap esskap 6 KV4 x x x x x x RM2 x x x x x TM2 x x x x x x P2 x x x x x x Her ser vi at det er 1 tom rute av 24 ruter. Avvik for etterlevelse av arbeidsprosess på systemnivå blir av dette 4% (1/24). Avviket kan aksepteres

8 4.2. Eventuelle mangler med arbeidsprosessen ved intervju med boligens faglige ledelse. For å få avdekket mangler med arbeidsprosessen spurte jeg faglig ledelse i bofellesskapene om hvor egnet de syns den er for å sikre og kontinuerlig forbedre tjenestene til den enkelte bruker, og boligens Rammer og støttesystemer. Etter at de hadde tatt stilling til dette ble de bedt om å si hva de mener kan gjøres for å forbedre den. A. Arbeidsprosess ble vurdert som 70% egnet til å kontinuerlig forbedre og sikre tjenestene til den enkelte bruker. Hva faglig ledelse mener kan gjøres for å bedre arbeidsprosessen på INDIVIDNIVÅ!" KV3: personalet må vurdere hele gruppen, ikke bare seg selv.!" Starte før, holde på lenger.!" Tett med aktiviteter på høsten, strekke de litt.!" Mer tid mellom de ulike kvalitetssystemaktivitetene (KS aktivitetene).!" Synliggjøre behovet for mer tid. Må få de ulike KS aktivitetene inn på turnus.!" Vi må bli flinkere til å avsette tid.!" Påpeke i systemet at etterlevelse forutsetter at en tar det opp på møter internt i bofellesskapet.!" For lite tid på planleggingsdag!" Faglig vurdering av KV`er i forkant av planleggingsdag!" En planleggingsdag er for lite trenger en til!" Synliggjøre resultater og hvor en er i arbeidsprosess på en egen veggtavle for de ansatte. Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" Dette er allerede korrigert. I bearbeidet kvalitetssystem bes personalet om å vurdere hele kollegiet, ikke bare seg selv.!" Dette er også fremkommet på oppfølgningsmøter i fasen med implementering. I bearbeidet kvalitetssystem vil derfor dette bli korrigert under DEL 4: Gjennomføring, ansvar og styring.!" I bearbeidet kvalitetssystem vil det måtte være et punkt med der avsetting av tid omtales. Sannsynligvis under et eget punkt med ledelsens ansvar.!" Det må understrekes at dette er et ledelsesansvar. Både det med å integrere KS aktiviteter i turnus, og hvis ikke dette er mulig i perioden høst/vår (da arbeidsprosessen starter og slutter) prioritere dette fremfor noe annet.!" Hvor mye tid en trenger for å presentere kvalitetsvurderinger og jobbe frem alternative tiltak for hver av brukerne og boligens Rammer og støttesystemer varierer. Dette kan avdelingsleder i boligene best vurdere. Uansett forutsetter fornuftig bruk av denne dagen at en prioriterer hva som skal snakkes om (de områdene som scorer lavest og/eller har høyest alvorlighetsgrad), og at dagen styres av leder.!" Vurdere hvor i bearbeidet kvalitetssystem dette skal omtales.!" Dette skal inn i bearbeidet kvalitetssystem i arbeidsprosessen. Vil også gjøre det lettere å prioritere hva tiden på planleggingsdagen skal brukes til (jmf foregående punkt.!" Kan være aktuelt for noen få boliger med flere brukere enn 5. Dette må imidlertid avklares i den respektive bydel. Ingen konsekvenser for kvalitetssystem.!" Dette er en glimrende ide. Vil helt klart være et bidrag til at felles oppmerksomhet og innsats oppnåes. Vil bli forsøkt integrert i bearbeidet kvalitetssystem under DEL 4, eller under et nytt punkt som da vil hete Ledelsens ansvar. Som du ser av denne tabellen er det først og fremst opplevd mangel på TID til å utføre de ulike KS aktivitetene, og det at en ikke har vært flink nok til å avsette TID internt i boligene som trekker vurderingene noe ned. Dette er for så vidt ikke overraskende da kvalitetssystemet representerer noe nytt for de ansatte, og at en derfor kanskje ikke har vært oppmerksom nok på at tid må avsettes altså at arbeidet må planlegges. Uansett viser dette, og resultater fra andre punkter i revisjon, at suksess i etterlevelse forutsetter et kontinuerlig og systematisk fokus. Ellers vil de fleste overnevnte forlag til forbedring av arbeidsprosess på individnivå kunne iverksettes. Vi må kunne forvente at prosessen da vil bli vurdert som bedre egnet i arbeidet med å kontinuerlig forbedre og sikre tjenestene til den enkelte bruker

9 B. Arbeidsprosess ble vurdert som 64% egnet til å kontinuerlig forbedre og sikre boligens Rammer og støttesystemer. Hva faglig ledelse mener kan gjøres for å bedre arbeidsprosessen på SYSTEMNIVÅ.!" Personalrepresentant være med å lage P2!" Avdelingssjef mer delaktig. Være med på planleggingsdag når boligens rammer og støttesystemer skal diskuteres.!" Rammer og støttesystemer ferdig i desember slik at avdelingssjef kan bruke informasjonen i budsjettdiskusjoner!" Felles møte med hjelpeverge/pårørende og ansatte i fht boligens rammer og støttesystemer avklare forventninger!" Understreke avd.leder sitt ansvar for denne prosessen. Altså selv om avd.l.ass i bof. SKAL avd.leder ha ansvaret Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" Foreslår at verneombud trekkes med i utarbeidelsen av denne. Dette for at mangler i boligens rammer og støttesystemer sekundært kan føre til negative konsekvenser for de ansattes helse, miljø og sikkerhet. Prosedyre for P2 vil bli korrigert.!" DISKUTERE MED GUNN/TOM!" DISKUTERE MED GUNN/TOM!" DISKUTERE MED GUNN/TOM!" Avdelingsleder sitt ansvar for å kontinuerlig forbedre og sikre boligens Rammer og støttesystemer vil understrekes i prosedyrene i bearbeidet KS. Noen av disse forslagene vil bli innarbeidet i kvalitetssystemet. Som du ser vil det være nødvendig å ta en runde med avdelingssjefene på noen av forslagene. Da noen forbedrende tiltak skal iverksettes er det rimelig å anta at denne arbeidsprosessen i fremtiden vil bli vurdert som bedre egnet enn dagens utgave Eventuelle mangler med prosedyrer ved intervju med ansvarlig personal. Når eventuelle mangler ved prosedyrene skulle avdekkes var informasjonskilden ansvarlig personal i bofellesskapene. Først ble disse bedt om å angi en verdi (1 5) som et uttrykk for hvordan det var å bruke den enkelte prosedyre verdien 5 viser at prosedyren oppleves som 100% brukervennlig. Deretter ble de oppfordret til å komme med forslag til hva som kan gjøres for å forbedre de. Begrepet ansvarlig personal betyr at de har et delegert ansvar for å utføre prosedyrer på individnivå. Praksis ser ut til å være at det er brukernes primærkontakter som får ansvaret for å utføre prosedyrer på individnivå, og avdelingsleder for prosedyrer på systemnivå. Denne praksis må anbefales. Men nå til eventuelle mangler ved prosedyrene. A. Prosedyrer for kvalitetsvurderinger ble opplevd som 70% brukervennlig. Hva ansvarlig personal mener kan gjøres for å forbedre kvalitetsvurderingene.!" Gjøre indikatorene tydeligere gjøre de mer presis!" Svaralternativer på KV2: ikke enig/delvis enig/helt enig/vet ikke.!" Vet ikke kolonne på KV3!" Vurdere svaralternativer på KV4!" Svaralternativer nyanseres mer Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" Januar 2002 ble disse gjennomgått med tre faglig ledere fra Årstad og Fyllingsdalen bydel. Noen indikatorer ble kuttet ut, og noen omformulert - presisert.!" I bearbeidet kvalitetssystem knytte noen kommentarer til hver av indikatorpåstandene.!" Svaralternativene på alle kvalitetsvurderingene må gjennomgåes på nytt. Slik det ser ut på nåværende tidspunkt vil alternativene bli tre verdikolonner + en vet ikke kolonne!" Vil bli tatt opp internt på vernepleierutdanningen med ansatte som har forskerkompetanse (metode).!" Bør gjøre en kvalitativ vurdering av ytre rammer!" Vil bli korrigert i bearbeidet kvalitetssystem!" Punkter i ledelsesvurdering overlapper hverandre noe!" Vil bli gjennomgått en gang til med dette for øyet.!" Mye å forholde seg til. Må gjøre de enklere og lettere tilgjengelig. Mindre skjema.!" Dette jobbes det med kontinuerlig. En viktig målsetting er å gjøre KS så enkelt og tilgjengelig som mulig. Imidlertid vil det være en nedre grense for hvor enkelt det kan bli. Uansett vil en måtte bruke tid og oppmerksomhet særlig i starten

10 Kvalitetsvurderingene er selve fundamentet i kvalitetssystemet. Hensikten med disse er å avdekke sterke og svake sider, slik at en kan styre innsats inn mot de områder som scorer lavest og/eller har høyest alvorlighetsgrad. Derfor er det helt avgjørende at disse gjengir faktiske forhold ved det kvalitetsområdet som vurderes slik at innsats ikke blir styrt inn mot feile områder. Presisjonen i vurderingene avhenger først og fremst av indikatorpåstandene og svaralternativene. Det er en forutsetning at ansatte forstår hva som legges i den enkelte indikatorpåstand, og at tilhørende svarkolonner oppleves som anvendelige. Av dette vil overnevnte tiltak prioriteres når eksisterende kvalitetssystem skal forbedres. Særlig viktig blir det å få en skikkelig metodisk vurdering av kvalitetsvurderingene. Det er rimelig å anta at ansvarlig personal (primærkontakter) i fremtiden av dette vil komme til å oppleve prosedyrer for kvalitetsvurderinger som noe mer brukervennlige en dagens utgave. B. Prosedyre for brukermøte ble opplevd som 85% brukervennlig. Hva ansvarlig personal mener kan gjøres for å forbedre prosedyre for brukermøte.!" Mer tydelig hensikt!" Sende KV1 i forkant av brukermøtet. Sende det med informasjon/invitasjon til møtet.!" Starte med side 2 som går på samarbeid. Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" Vanskelig å få fatt i hva vedkommende mente. Den vurderes som klar nok (se prosedyren).!" Glimrende forslag. Argumentet for dette var at pårørende og hjelpeverge da kunne få mulighet til å forberede seg, slik at en reell diskusjon om kunne gjennomføres. Vil bli tatt med i bearbeidet kvalitetssystem i prosedyre, under utførelse..!" Hmmm vet ikke helt. Begrunnelsen for dette forslaget var at når en kom til dette var pårørende mettet. Vil vurderes. Vi ser at ansvarlig personal vurderer denne prosedyren relativt godt for å være første gangen de bruker den. Det er gjengs at flere opplever at prosedyren bidrar til en noe bredere diskusjon enn det samarbeidsmøter med pårørende/hjelpeverger vanligvis gjør. En kommentar fra et personal var: "bra at vi kunne dra inn pårørende, og skjemaet bidro til en god dialog og enighet". Forslaget om å sende KV1 til pårørende/hjelpeverge før dette brukermøtet vil som vist ovenfor taes til etterretning. Av dette er det rimelig å anta at ansvarlig personal i fremtiden vil oppleve prosedyre for brukermøte som mer brukervennlig enn dagens utgave. C. Prosedyrer for resultatmeldinger ble opplevd som 80% brukervennlig. Hva ansvarlig personal mener kan gjøres for å forbedre prosedyrer for resultatmeldinger. r!" Tydeliggjøre hvilke kompetanse det er snakk om. Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" I bearbeidet kvalitetssystem vil disse prosedyrene se noe annerledes ut, enn dagens. Det vil f.eks. bli laget en egen prosedyre for resultatmelding av kompetanse. Her vil det komme tydeligere frem hva som menes. Som du ser var det bare et forslag til forbedring av denne prosedyren. Generelt kan sies at ansatte i bofellesskapene tydelig gir uttrykk for at det er bra at en får muligheten til å vise bydelens faglige og administrative ledelse hvordan en ligger an jamfør tjenestekvalitet og det faglig arbeid. En kommentar på et av mine mange besøk til bofellesskapene var: "Bra at vi nå kan snu litt på kommunikasjonen. At vi sender noe oppover, og ikke bare får ting tredd nedover hodene på oss"

11 D. Prosedyrer for årsplaner ble opplevd som 90% brukervennlig. Hva ansvarlig personal mener kan gjøres for å forbedre prosedyre for brukermøte.!" større plass i tiltaksfelt!" for liten plass å skrive tiltak!" få vekk prosentscore!" få mer tid å lage de Konsekvenser for bearbeidelse av kvalitetssystemet!" Dette vil bli korrigert.!" Vil ikke bli tatt hensyn til. Oversikt over prosent på årsplanen kan fungere som en begrunnelse for de tiltak som planlegges iverksatt.!" I KS er det antydet en dag for å utarbeide årsplaner for alle brukerne i boligen. Er det flere en 5 brukere ser jeg at en dag kan bli for lite. Dette må avdelingsleder ta opp med sin avdelingssjef hvis flere en 5 brukere. Som du ser er det prosedyren for årsplaner som av ansvarlig personal oppleves som mest brukervennlig. Via samtale/intervju med ansatte ser det ut som om at hovedårsaken til denne gode vurderingen er at noen får ansvar for å sette tiltak ut i livet, og at en får tidfestet når de skal iverksettes. Med andre ord ser det ut som om at ansatte setter pris på at en utarbeider forpliktende planer. Også for denne prosedyren er det rom for forbedringer. Ved å lage større plass for tiltakskriving er det rimelig å anta at personalet vil oppleve denne prosedyren som mer brukervennlig en dagens utgave. Oppsummering: Revisjonen har avdekket at prosedyrene i snitt oppleves som 81% brukervennlige. For å være første gangen må en kunne si at dette er en relativ tilfredsstillende vurdering. Mange gode forslag kom også frem i revisjon, og hvilke konsekvenser disse vil få for bearbeidet kvalitetssystem er vist ovenfor. Prosedyrenes brukervennlighet vil av dette i fremtiden ventelig oppleves som bedre enn 81% Kvalitetsledelse den del av ledelsesoppgaven som gjelder etterlevelse av kvalitetssystemet. Forutsetningen for at bofellesskapene skal lykkes i etterlevelse av kvalitetssystemet er at lederne har en inngående kjennskap til de ulike systemelementene. De må kjenne til hvilke områder for kvalitet som skal vurderes på struktur-, prosess- og resultatnivå. Videre må de ha kjennskap til arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring, og hva som kreves i utførelse av enkelthandlinger i denne altså prosedyrer. I tillegg vil det være en fordel at de også kjenner til de 6 kvalitetsprinsipper som systemet er tuftet på; brukerfokus, engasjert og forpliktende ledelse, målrettet deltakelse fra ansatte, beslutninger basert på fakta, prosessorientering og kontinuerlig forbedring (jmf opplæring i fbm implementering). Ovenstående må oppfattes som et kompetansekrav til faglig ledelse i boligene. Mangler lederne denne grunnleggende kjennskapen vil de få store problemer med å formidle til personalet hva som skal gjøres og hvordan. Det er ingen andre enn faglig leder i bofellesskapet som kan lede ansatte når ulike handlinger i arbeidsprosess og tiltak i årsplaner skal utføres. At leder engasjerer og forplikter seg i etterlevelse av kvalitetssystemet er alfa omega. Når vi i revisjon skulle vurdere kvalitetsledelse i bofellesskapene såg vi nærmere på den informasjon, veiledning og oppfølgning faglig leder hadde gitt til ansatte i forbindelse med deres utførelse av prosedyrer og årsplaner. Avdelingssjef (administrativ og faglig ledelse i bydelen) ble vurdert i forhold til i hvor stor grad han/hun hadde kontrollert og støttet boligene i deres etterlevelse av kvalitetssystemet

12 For å avdekke hvordan kvalitetsledelse ble praktisert i forbindelse med bydelenes etterlevelse av kvalitetssystemet var det naturlig å spørre de som var blitt ledet. Derfor ble avdelingslederne bedt om å foreta en vurdering av i hvor stor grad avdelingssjef hadde kontrollert og støttet kvalitetsarbeidet i boligen. Videre ble ansvarlig personal bedt om å foreta en vurdering av hvor tilfreds de var med den informasjon, veiledning og oppfølgning faglig leder hadde gitt i forbindelse med utførelse av prosedyrer og årsplaner. Vurderingene av kvalitetsledelse er av dette foretatt av det nivået som er blitt ledet. Før du nå leser videre vil jeg kort påpeke at nedenstående vurderinger av kvalitetsledelse ikke bare er påvirket av hvor flink leder har vært. Score på vurderingene er også et uttrykk for i hvor stor grad forventninger er avklart mellom den part som vurderer og den som ble vurdert. Uavklarte forventninger vil med andre ord kunne virke negativt inn på vurderinger av ledelsespraksis. Tiltak for å bedre ledelsespraksis vil av dette kunne plasseres i to hovedkategorier: 1) avklare forventninger mellom nivåer, og 2) forbedre ledelsespraksis. Men så til resultatene fra revisjon vedrørende kvalitetsledelse. A. Avdelingssjef sin praktisering av kvalitetsledelse ble vurdert til 76% 2 tilfredsstillende. Det er altså avdelingslederne sin opplevelse som her fremstilles, og de forhold som ble vurdert var avdelingssjef sin kontroll og støtte i boligens kvalitetsarbeid. For å styrke avdelingssjef sin praktisering av kvalitetsledelse mener faglig ledelse i boligene at de bør gjøre følgende; ringe og kontrollere, sette frister og følge opp, lage plan. En kjapp kommentar til dette: plan for implementering ble laget, med frister. Av dette tolker jeg det som at det først og fremst er "kontroll og støtte" fra avdelingssjef som savnes. Hvordan avdelingssjefene beskriver sin egen utøvelse av kvalitetsledelse, og hva de selv mener kan gjøres for å forbedre den fremgår av nedenstående tabell. Hva avdelingssjefene har gjort.!" Avsatt tid i bofellesskapene til å etterleve kvalitetssystemet!" stresset lederne for å følge tidsplan for gjennomføring!" har ringt til lederne og spurt!" Spør lederne hvordan det går.!" Purret hvis nødvendig!" når noen ba om hjelp gav jeg støtte!" Tok initiativ til at P2 ble utarbeidet!"!" tatt det opp på avdelingsledermøter. Mer tideligere enn!" nå.!" vært tydelig på at dette er et krav som MÅ følges.!"!" Avsatt tid med avdelingslederne for å gå gjennom TM`er.!" Hva de mener kan gjøres for å forbedre sin kvalitetsledelse.!" følgt noen tettere opp. Noen kan følges mer opp enn andre!" sørge for at dette rutinemessig blir tema på avdelingsledermøtene!" måtte ha prioritert annleis. Men hva er vanskelig å uttale seg om. Styrking av avdelingssjef sin kvalitetsledelse må jamfør revisjon skje ved: a) avsette og bruke faste tider på avdelingsledermøtene til kvalitetssystemaktiviteter, og b) tettere oppfølging av faglig ledelse i bofellesskapene. Når det gjelder å bruke faste tider på avdelingsledermøtene uttalte en avdelingsleder det som kreves og sies på avdelingsledermøter vil forplante seg nedover i organisasjonen. Underforstått; hvis en ikke snakker om KS aktiviteter på avdelingsledermøter vil heller ikke faglig ledelse i bofellesskapene vise dette nok oppmerksomhet. Vi ser at en avdelingssjef bekrefter denne mangelen ved å si at "tatt det (kvalitetssystemet min tilføyelse) opp på avdelingsledermøter. Mer tideligere enn nå". 2 Avdelingssjefene vurderte sin egen praktisering av kvalitetsledelse til 60%

13 B. Faglig ledelse i boligene 3 sin praktisering av kvalitetsledelse ble vurdert til 56% tilfredsstillende. For å avdekke i hvor stor grad kvalitetsledelse praktiseres i bofellesskapene spurte jeg hvor tilfreds ansvarlig personal var med faglig leder når det gjelder: 1) Informasjon og veiledning FØR prosedyrer skulle utføres (66%). 2) Oppfølgning ETTER at prosedyrer var blitt utført (52%). 3) Oppfølgning av tiltak jamfør årsplaner (50%). Som du ser er kvalitetsledelse i boligene vurdert i forhold til hva leder gjør i forbindelse med etterlevelse av prosedyrer og årsplaner. Prosedyrene skal bidra til at enkelthandlinger i arbeidsprosess kvalitetssikres. Derfor må kvalitetsledelse i boligen innebære at faglig leder informerer og veileder ansvarlig personal før de skal utføre prosedyrer, for på denne måten å forsikre seg om at de forstår hva som skal gjøres og hvordan. Videre innebærer kvalitetsledelse at ansvarlig personal følges opp etter at prosedyren er utført, slik at erfaringer kan utveksles og informasjon til forbedring innehentes. Oppfølgning av tiltak jamfør årsplaner er også en viktig oppgave i praktisering av kvalitetsledelse i boligene. Jevnlig kontroll med hvordan en ligger an jamfør planer er avgjørende hvis arbeidsfellesskapet skal klare å opprettholde fokus på og få kontroll med de forbedrende tiltak som iverksettes. Tiltak iverksettes med den hensikt at de skal forbedre kvalitetsområder som scorer lavt og/eller har høy alvorlighetsgrad. Av dette må kvalitetsledelse i boligene også handle om jevnlig evaluering og justering av årsplaner. Som du ser av ovenstående punkt 3 avdekket revisjonen at faglig ledelse i boligene ikke har løst denne oppgaven på en tilfredsstillende måte. En av årsakene til at ledelsespraksis vurderes lavt i forhold til "oppfølgning av tiltak jamfør årsplaner" kan være at ikke alle hadde komt skikkelig i gang med tiltaksarbeidet. Tross denne innvending er det avdekket vesentlige mangler på dette punktet. Av dette er det rom for store forbedringer vedrørende praktisering av kvalitetsledelse i boligene, og det er ledelsens oppfølgning av prosedyrer og årsplaner som altså må forbedres. Hus/personal/fagmøter som avvikles i boligene er et viktig fora når denne form for kvalitetsledelse skal praktiseres. Det er naturlig at leder bruker disse møtene jevnlig og systematisk til å ta opp hvordan arbeidsfellesskapet jobber med kvalitetssystemet da ifbm etterlevelse av prosedyrer og årsplaner. Inntrykket en sitter igjen med etter å ha gjennomført revisjon er at faglig ledelse i liten grad bruker interne møter på denne måten i dag. Faglig leder i bolig er en nøkkelperson i etterlevelse av kvalitetssystemet, og svikter denne vil systemet aldri kunne bli det redskapet boligen ønsker. Ansatte vil da få problemer med å forstå hensikten med systemet, og da kan det fort bli opplevd som en hemsko. Som jeg vil vise senere er det en sammenheng mellom hvordan kvalitetsledelse praktiseres og de virkninger kvalitetssystemet gir. Det er tydelig at der hvor kvalitetsledelse praktiseres og fungerer, der vil også kvalitetssystemet av de ansatte bli oppfattet som et godt redskap, en felles plattform og fremgangsmåte i kvalitetsarbeidet. Kommer tilbake til dette senere. 3 I noen bofellesskap dreier dette seg om avdelingslederne, i noen handler det om avdelingslederassistentene

14 Revisjonen viser også at det er store forskjeller i hvordan kvalitetsledelse praktiseres i boligene. Bofellesskap1 kommer best ut her ble praktisering av kvalitetsledelse vurdert til 90%. Praktisering av kvalitetsledelse ble vurdert lavest i bofellesskap5 her ble den vurdert til 30%. Altså store variasjoner. En målsetting for bydelene må være at de jevner ut slike store forskjeller i praktisering av kvalitetsledelse i boligene. Dette kan gjøres ved at boligene, i tillegg til utveksling av realkompetanse, også utveksler ledelseskompetanse. Og/eller en kan jevnlig og systematisk bruke avdelingsledermøter til å ta opp kvalitetssystemet og ledelsesutfordringer i forbindelse med planlegging, utførelse og vedlikehold av dette. Oppsummering: Avdelingssjef sin av praktisering av kvalitetsledelse ble vurdert til 76% tilfredsstillende Korrigerende tiltak: a) avsette og bruke faste tider på avdelingsledermøtene til kvalitetssystemaktiviteter, og b) tettere oppfølging av faglig ledelse i bofellesskapene. Faglig ledelse i boligene sin praktisering av kvalitetsledelse ble vurdert til 56% tilfredsstillende. Korrigerende tiltak: a) Informasjon og veiledning til ansatte FØR prosedyrer skal utføres. b) Oppfølgning ETTER av ansatte at prosedyrer er blitt utført. c) Oppfølgning av tiltak jamfør årsplaner. d) Avsette og bruke faste tider på hus/personal/fagmøter til kvalitetssystemaktiviteter. I snitt ble praktisering av kvalitetsledelse i bydelene av dette vurdert til 66% noe som er langt fra tilfredsstillende. Det er min vurdering at hvis ovennevnte korrigerende tiltak ikke implementeres vil kvalitetssystemet ikke bli det redskapet det er ment å være i arbeidet med å kvalitetsutvikle og kvalitetssikre tjenester til utviklingshemmede i bofellesskap. Revisjonen har altså avdekket klare mangler når det gjelder ledelsens ansvar. Kommentar: Det stilles en del nye krav til ledelsen i tjenestene når arbeidet i bofellesskapene skal styres jamfør retningslinjer i kvalitetssystemet. For de fleste ledere innebærer dette at de må endre på, eller tilføre noe nytt til sin ledelsespraksis. Endringer utløser motstand hos mange, og spesielt hos de som allerede har en hektisk jobbhverdag og det har lederne i denne tjenesten. Derfor er det særlige utfordringer når praktisering av ledelse her skal forsøkes endres, eller påvirkes. I denne form for endringsarbeid tror jeg det er viktig å fremheve særlige to viktige ledelsesutfordringer nemlig prioritering og delegering. I en hektisk hverdag kan ikke alt være like viktig (prioritering) og alt trenger ikke gjøres av leder (delegering). Et kvalitetssystem er et ledelsesverktøy i bydelens/boligens arbeid med å oppnå gode resultater for brukerne, skape et godt arbeidsmiljø, og for å kunne bruke ressursene på en mer effektiv måte. Derfor må lederne prioritere dette arbeidet fremfor mye annet, og delegere eller omdefinere gjøremål slik at nødvendig tid til praktisering av kvalitetsledelse blir tilgjengelig

15 DEL 5: Observerte resultater/avvik virkning av kvalitetssystemet. I revisjon søkte vi også etter svar på om kvalitetssystemet gir de virkningene vi er ute etter. Vi ønsker at systemet skal bidra til: 1. Samarbeid mellom bofellesskapene ved utveksling av realkompetanse. 2. Samarbeid mellom den enkelte bolig og avdelingssjef ved å styrke fagkomponenten. 3. Kontinuerlig forbedring og sikring av tjenestene (på individnivå) og av boligens Rammer og støttesystemer (på systemnivå). 4. Styrking av det faglige arbeidet i boligene. 5. Effektiv bruk av ressurser oppnådde resultater for brukerne i forhold til hva som puttes inn av ressurser (input/output). Før jeg presenterer hva revisjonen har avdekket vedrørende kvalitetssystemets virkninger på ovennevnte forhold må det sies at den i forhold til å vurdere effekter kanskje er gjennomført noe tidelig. For systemet er ikke brukt lenge nok til at vi på nåværende tidspunkt kan få et fullgodt svar på om det gir de virkningene vi ønsker. Når det er sagt vil revisjon på dette tidspunkt allikevel kunne gi oss viktig informasjon om hvor det bærer hen om vi er på riktig vei Kvalitetssystemets virkning på samarbeid mellom bofellesskapene lesskapene ble vurdert til 50% tilfredsstillende. Hvert bofellesskap skal motta en tilbakemelding fra avdelingssjef (TM1) som viser hvilke andre boliger de kan kontakte for å få hjelp i videre forbedringsarbeid dette ved å utveksle realkompetanse. Så når kvalitetssystemets virkning på samarbeid mellom boligene skulle vurderes ble TM1 prosedyrer gjennomgått. Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke koplinger avdelingssjef har gjort på TM1, og om samarbeid mellom bofellesskapene reelt skjer. Andre boliger de jmf TM1 kan samarbeide med Bofellesskap i revisjon INGEN Gullstølbotn Storåsen Bråtet Vestre sikth. Fantoftsåsen Krist. Janansonv Sollien Svaneviksveien Om samarbeid reelt skjer (ved utveksling av realkompetanse) JA NEI Kommentarer til hvorfor ev. utveksling ikke skjer. Bofellesskap 1 x x Bofellesskap 2 x x Bofellesskap 3 x x Bofellesskap 4 x x Av en eller annen grunn kopler ikke TM1 Storåsen til andre bofellesskap 4. Ikke sendt inn RM 1. Som da er grunnlaget for utarbeidelse av prosedyre TM1. Av en eller annen grunn kopler ikke TM1 Fantoftsåsen til andre bofellesskap. Bofellesskap 5 x x Bofellesskap 6 x x x ikke med Fantoftsåsen Tilbakemeldingene fra avdelingssjef viser altså at 3 av 6 bofellesskap kan utveksle realkompetanse (50%). Det er tillitsvekkende at samtlige av disse 3 allerede har opprettet kontakt og påbegynt et samarbeid. En rimelig tolkning av dette kan være at samarbeid mellom boligene vil skje så lenge forholdene blir lagt til rette for det. 4 Det samme gjelder Fantoftsåsen i Årstad bydel. Samarbeid bør her skje på tvers av bydelene da disse har til dels like utfordringer

16 Vi ser at grunnet mangler i etterlevelse av kvalitetssystemet vil bofellesskap 3 gå glipp av mulighetene til å samarbeide med andre. Når det gjelder Storåsen og Fantoftsåsen antyder TM1 fra avdelingssjefene at ingen andre bofellesskap i bydelen de tilhører har den realkompetansen de etterspør. For Fyllingsdalen bydel ser det ut som om at Storåsen ønsker tilførsel av en type kompetanse ingen andre boliger i bydelen besitter. Det samme gjelder for Fantoftsåsen i Årstad ingen andre boliger i bydelen kan imøtekomme deres kompetansebehov. Ved å studere disse boligenes resultatmeldinger nærmere er det tydelig at Storåsen og Fantoftsåsen bør opprette et samarbeid. Revisjonen har av ovenstående vist at boligene trolig vil utveksle realkompetanse så lenge forholdene er lagt til rette for det. Bofellesskap 3 må som vi ser først berede grunnen selv ved å etterleve kvalitetssystemet. Videre viser revisjonen at Storåsen og Fantoftsåsen har særlige behov når det gjelder tilførsel av realkompetanse. Korrigerende tiltak når det gjelder utveksling av realkompetanse må av dette bli: 1) sørge for at bofellesskap 3 etterlever kvalitetssystemet, og 2) legge forholdene til rette for at Storåsen og Fantoftsåsen kan samarbeide Kvalitetssystemets virkning på det faglige samarbeid mellom den enkelte bolig og avdelingssjef. Hvert bofellesskap skal også motta en tilbakemelding fra avdelingssjef (TM2) som viser hva han/hun (ev. andre) kan gjøre for å bistå ved iverksettelse av tiltak som forutsetter slik ekstern støtte. Så når kvalitetssystemets virkning på samarbeid mellom den enkelte bolig og avdelingssjef skulle vurderes ble TM2 prosedyrer gjennomgått. På bakgrunn av disse ble et tilfeldig utvalg av det avdelingssjef melder han/hun kan bistå med valgt ut, og sjekket opp om faktisk skjer altså stikkprøver. Tabellen nedenfor viser noe av det avdelingssjef melder han/hun kan bistå med, og en stadfesting på om slik bistand skjer eller ikke 5. Bofellesskap 1 Bofellesskap 2 Bofellesskap 3 Bofellesskap 4 Hva avdelingssjef melder han/hun kan bistå med på bakgrunn av RM2 fra boligene!" IKKE AKTUELT: jamfør avdelingssjef har boligen selv funnet kreative løsninger på de tiltak de ønsker å iverksette.!" rutiner for oppfølgning og veiledning x!" kurs i holdninger og verdier x!" IKKE AKTUELT: Det ble i resultatmelding til avdelingssjef formidlet at de ikke trengte denne type hjelp i videre forbedringsarbeid.!" Initiativ til kurs i diabetes x!" Bidra til kontakt med andre som har brukere med adferdsproblem og som x trenger dagtilbud!" Bidra til å øke boligens kompetanse i veiledning x Dette skjer reelt JA NEI ikke aktuelt ikke aktuelt Bofellesskap 5!" initiere opplæring, (ev. iverksetting) i utarbeidelse av individuelle planer x Bofellesskap 6!" Bistå med kurs i å sette stesolid rectalt x!" Medarbeidsamtale med leder x!" Kurs i autisme x!" Kurs til avdelingsleder vedrørende medarbeidersamtaler x Stikkprøven i revisjon viser altså at boligene og avdelingssjef har påbegynt et samarbeid på 8 av 10 saker (80%) som ble meldt i TM2. 5 Dette ved å ringe rundt til faglig ledelse i boligene og spørre

17 Det må sies at kryss som står i JA kolonnen ikke betyr at f.eks. de ulike kursene er gjennomført, men det betyr at saken jobbes med. Vi ser at innholdet i samarbeidet favner bredt, og at det hovedsakelig dreier seg om ulike forhold ved strukturkvalitet altså viktige forutsetninger for at boligene skal kunne utføre et godt faglig arbeid. Det er tillitsvekkende at det så kort tid etter implementering av kvalitetssystemet kan konstantere at avdelingssjef allerede er i gang med å følge opp og støtte boligene som fremsatt i TM2 prosedyrer. Som et ledd i å få svar på om samarbeidet mellom bofellesskapene og avdelingssjef nå mer en tideligere handler om forhold som angår det faglige arbeidet intervjuet vi ledelse i bolig om dette. Bakgrunnen for dette er altså ønsket om at kvalitetssystemet skal bidra til at det faglige samarbeidet mellom disse to nivåene styrkes. To av lederne i bofellesskapene svarte JA på spørsmålet, og tre svarte NEI; kvalitetssystemet har ikke bidratt til en styrking av det faglige samarbeidet. Revisjonen avdekker altså at noen bofellesskap oppfatter kvalitetssystemet som et bidrag når fagkomponenten i samarbeidet med avdelingssjef skal styrkes. Men flertallet uttalte at systemet ikke innvirker på dette forhold. Hvorfor det oppleves på den ene eller andre måten vites ikke. En avdelingsleder mente at når lederne og ansatte blir bedre kjent med kvalitetssystemet vil det positivt påvirke denne delen av samarbeidet mellom de to nevnte ledelsesnivåer. De aktuelle korrigerende tiltak for å styrke det faglige samarbeid med avdelingssjef som kom frem i revisjon var: 1) avdelingssjef følge opp årsplaner for kvalitetsforbedring på systemnivå (P2), 2) sette av tid på avdelingsledermøter Om kvalitetssystemet bidrar til kontinuerlig forbedring og sikring på individ- og systemnivå. Etterlevelse av beskrevet arbeidsprosess (se vedlegg 2) i kvalitetssystemet vil føre til at brukertilfredshet, tjenesteutvikling og levering (på individnivå) og boligens Rammer og støttesystemer (på systemnivå) kontinuerlig forbedres. For hver enkelthandling i denne arbeidsprosessen er prosedyrer utarbeidet for å kunne få tilstrekkelig tiltro til (kvalitetssikre) at arbeidsprosessen etterleves, og at den utføres etter en viss standard. Derfor kan en ved å sjekke utfylte prosedyrer for enkelthandlinger i arbeidsprosess kunne få dokumentert om kontinuerlig forbedring og sikring faktisk skjer både på individ- og systemnivå. På side 5 i revisjonsrapporten vises i to tabeller en oversikt over hvilke enkelthandlinger i arbeidsprosess som er etterlevd av de ulike bofellesskapene. Vi ser av disse at så godt som alle boligene etterlever prosedyrer bortsatt fra bofellesskap 3. Av dette kan vi konkludere med at kvalitetssystemet i aller høyeste grad bidrar til at boligene kontinuerlig forbedrer og sikrer kvalitet både på individ- og systemnivå

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer