Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem"

Transkript

1 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetssikring og kvalitetsarbeid i høgre utdanning Rapport fra pilotprosjektgruppa 1

2 Forord Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ga i brev av Norgesnettrådet et systemansvar for kvalitetssikring av høgre utdanning i Norge. Rådet ble bedt om å prioritere arbeidet med å utvikle felles retningslinjer og prosedyrer for arbeidet med evaluering og kvalitetssikring i sektoren som helhet, og så selv foreta oppfølging i form av kontroll av institusjonenes egne kvalitetsikringssystemer. Norgesnettrådet nedsatte på dette grunnlaget en arbeidsgruppe som utredet videre omkring kvalitetssikringsmandatet. I sin rapport Basert på det fremste? (NNR-rapport nr. 2/1999) la arbeidsgruppa fram et utkast til nasjonalt system for kvalitetssikring, basert på noen felles rammekrav til institusjonenes arbeid med utdanningskvaliteten og systematiske, eksterne evalueringer i institusjonene. I mai 2000 vedtok Norgesnettrådet (NNR-sak 25/2000) at det foreslåtte opplegget for kvalitetssikring av høgre utdanning skulle prøves ut i et pilotprosjekt. Fire institusjoner av ulik størrelse og kategori sa seg villige til å delta i prosjektet, og oppnevnte hver én representant til styringsgruppa ( pilotprosjektgruppa ): Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Norges landbrukshøgskole Høgskolen i Sogn og Fjordane Det teologiske menighetsfakultet I denne rapporten summerer prosjektgruppa opp erfaringene fra prosjektet og legger fram sine anbefalinger om videre bruk av kvalitetssystemet. Til den eksterne evalueringa av de fire pilotinstitusjonene utpekte Norgesnettrådet en evalueringskomité bestående av professor Kirsten H. Lycke, Universitetet i Oslo (leder), professor Berit Askling, Göteborgs Universitet og adm. direktør Ola Stave, Arkitekthøgskolen i Oslo. Komiteen utarbeidet egne evalueringsrapporter for hver institusjon på bakgrunn av framlagt dokumentasjon og institusjonsbesøk. Disse enkeltrapportene er arbeidsdokument og vil ikke bli offentliggjort. Komiteen oppsummerer og analyserer erfaringene fra hele den eksterne evalueringsrunden i rapporten Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern evaluering (NNR-rapport nr. 7/2002). Foruten medlemmene av prosjektgruppa har rådgiver Pål Bakken (data og statistikk) og rådgiver Astrid Børsheim (sekretær for ekstern komité) fra Norgesnettrådets sekretariat hatt viktige funksjoner i prosjektet. Ved de deltakende institusjonene har flere enkeltpersoner, for mange til å nevne ved navn, utført et betydelig arbeid. Norgesnettrådet takker alle som har bidratt til dette viktige arbeidet. Oslo, august 2002 Oddvar Haugland direktør Tove Blytt Holmen avdelingsdirektør 2

3 Innhold Innledning Kort sammendrag Pilotprosjektet Prosjektplanen Prosjektorganisering og -styring Prosjektets gjennomføring Kvalitetssystemet Kvantitativ dokumentasjon (nøkkeltall) Retningslinjer for kvalitetsarbeidet i institusjonene Årsrapport Ekstern evaluering Sluttkommentar Anbefalinger Kvantitativ dokumentasjon (nøkkeltall) Retningslinjer for kvalitetsarbeidet i institusjonene Årlig rapport om utdanningskvaliteten Ekstern evaluering

4 Innledning Styringsgruppa for Norgesnettrådets pilotprosjekt med system for kvalitetssikring legger med dette fram sin sluttrapport. Formålet med prosjektet var å prøve ut de sentrale elementene i det systemet for nasjonalt kvalitetstilsyn med høgre utdanning som Norgesnettrådet hadde utarbeidet, inkludert retningslinjer for institusjonenes kvalitetsarbeid og eksterne evalueringer. Pilotprosjektgruppa har bestått av følgende medlemmer: Studiedirektør Siri-Margrethe Løksa, Norges landbrukshøgskole Studiedirektør Terje Bjelle, Høgskolen i Sogn og Fjordane Studiesjef Arne J. Eriksen, Det teologiske menighetsfakultet Rådgiver Gunn-Helen Lykke, NTNU, Trondheim Seniorrådgiver Jon Haakstad, Norgesnettrådet (leder) Prosjektet har hatt tre faser: 1) Planleggingsfasen ved pilotprosjektgruppa (mai 2000 februar 2001); 2) Gjennomføringsfasen med lokalt kvalitetsarbeid i institusjonene og etterpåfølgende ekstern evaluering (mars 2001 mai 2002); 3) Konklusjonsfasen ved pilotprosjektgruppa (mai/juni 2002). Mens prosjektet var i gang, ble det klart at det skal innføres ei akkrediteringsordning for høgre utdanning i Norge. Denne vil i stor grad bygge på systematisk kontroll med de interne kvalitetssikringssystemene som loven nå pålegger institusjonene å ha. Det opplegget som var under utprøving i pilotprosjektet syntes å være godt tilpasset denne funksjonen, og uten at dette opprinnelig inngikk i prosjektplanen, har en derfor tatt med vurderinger om hvorvidt det utprøvde systemet også kan fungere med akkrediteringsformål. Den eksterne komiteen som gjennomførte evalueringer ved de fire deltakende pilotinstitusjonene har i sin rapport foretatt ei vurdering av det utprøvde evalueringsopplegget. I følge komiteen har prosjektet vist at: eksterne evalueringer med tydelig instruksjon og informasjon vil være et effektivt redskap for å få kjennskap til hvordan et lærested ivaretar sitt ansvar for kvalitetsarbeid. En slik ekstern evaluering (..) kan fungere som et hensiktsmessig instrument når det gjelder å vurdere kvalitetsarbeid og å avdekke kvalitetssvikt. Denne tilnærmingen kan også øke bevisstheten om kvalitetsarbeidets betydning (NNR-rapport nr. 7/2002, Sammendrag konklusjoner, s. 3) Styringsgruppa for pilotprosjektet slutter seg til denne generelle konklusjonen og viser ellers til sine enstemmige vurderinger og anbefalinger i rapporten. Gunn-Helen Lykke (sign.) Terje Bjelle (sign.) Siri-Margrethe Løksa (sign.) Arne J. Eriksen (sign.) Jon Haakstad (sign.) 4

5 1. Kort sammendrag Pilotprosjektet Pilotprosjektet ble igangsatt etter vedtak i Norgesnettrådet for å prøve ut i mindre skala det forslaget til nasjonalt opplegg for systematisk evaluering og kvalitetssikring av norsk høgre utdanning som rådet hadde utarbeidet. I tillegg til Norgesnettrådet deltok fire høgre utdanningsinstitusjoner: et universitet, en statlig høgskole, en vitenskapelig høgskole og en privat høgskole. I denne rapporten gir prosjektgruppa en beskrivelse av prosjektets bakgrunn og forløp, samt foretar vurderinger av kvalitetssystemet på bakgrunn av erfaringene. Nasjonalt kvalitetssystem for høgre utdanning Norgesnettrådets forslag til nasjonalt kvalitetssystem består i en litt forenklet presentasjon - av følgende faste elementer: o Systematisk, årlig registrering og analyse av noen faste kvantitative indikatorer på kurs- eller programnivå i institusjonene. o Systematisk, årlig evaluering av alle kurs/program ved studenter og lærere. o Andre anbefalte interne evalueringstiltak som bør foretas med visse mellomrom. o Årlige rapporter i institusjonene som omfatter dokumentasjon fra kvalitetsarbeidet, analyse av tilstanden og vurdering av behov for tiltak. o Eksterne evalueringer av kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet i institusjonen, gjennomført i sykluser på ca. 5 år. Systemet baserer seg på institusjonenes eget ansvar for utdanningskvaliteten. De fire første punktene ovenfor omhandler institusjonens interne kvalitetsarbeid og kan anses som standarder for god og dokumentert kvalitetssikring. De eksterne evalueringene skjer hovedsakelig med utgangspunkt i dokumentasjon som det interne arbeidet genererer. Prosjektets gjennomføring Det ble utarbeidet en detaljert plan for prosjektet, som tok to år å gjennomføre, noe forsinket etter denne opprinnelige framdriftsplanen. Forsinkelsen hadde dels sammenheng med at selvevaluering (før den eksterne evalueringa) som ikke var med i opprinnelig plan - ble innført som nytt element for utprøving i to av institusjonene. Dels hadde det også sammenheng med at den eksterne evalueringa viste seg å bli mer omfattende og tidkrevende enn antatt. Prosjektet ble tidlig nedskalert i forhold til opprinnelig plan ved at det ble foretatt registreringer og evalueringer ved bare noen utvalgte utdanninger/tilbud i de fire institusjonene. Prosjektet er blitt gjennomført i godt samarbeid mellom Norgesnettrådet og de deltakende institusjonene. Til tross for en del metodiske og praktiske vansker, har det gitt innsikt og erfaringer med tanke på innføring av et fast opplegg. De praktiske vanskene var særlig forbundet med registrering og behandling av kvantitative data, mens de metodiske problemene hadde sammenheng med den betydelige inkongruensen mellom systemet slik det tenkes å fungere permanent (for hele institusjoner over flere år) og slik det var mulig å få det til over kort tid med få utdanningstilbud i hver institusjon. Prosjektgruppas vurderinger og anbefalinger Den eksterne evalueringskomiteen, som var den samme for alle fire institusjonene, la mye arbeid i å vurdere det foreslåtte systemet og har gitt sine anbefalinger i egen rapport. I det alt vesentlige stemmer den eksterne komiteens vurderinger overens med prosjektgruppas. Verken 5

6 komiteen eller prosjektgruppa har forslag om å endre de faste elementene i systemet, og begge har bare mindre endringsforslag til den konkrete utforminga av disse elementene. Prosjektgruppas vurderinger kan oppsummeres slik: o Et begrenset utvalg kvantitative indikatorer bør registreres etter en felles mal i alle institusjoner. Indikatorene må omfatte kategoriene inntak, ressursinnsats og resultat. Institusjonene kan utvide malen etter eget behov. Registreringene, som til dels er på individnivå, må oppsummeres årlig for hvert program (årskull, når programmet er flerårig), og aggregeres videre til relevante beslutningsnivåer. o Det må avklares om registreringer skal foretas via sentral operatør (DBH), eller i interne systemer. Sentral registrering har praktiske fordeler, selv om slike data kan anses prinsipielt som institusjonens eiendom og styringsinformasjon. Uansett må de kunne framskaffes i systematisert form for det nasjonale kvalitetssikringsorganet. o Det er ingen grunn til å foreta betydelige endringer i det opprinnelige forslaget til retningslinjer for kvalitetsarbeidet i institusjonene. Det bør legges vekt på følgende elementer: De systematiske interne evalueringene må følge og sammenholdes med de kvantitative indikatorene, slik at begge typer informasjon kan inngå i analyse og vurderinger om programmets kvalitet. Kvalitative data må aggregeres til de samme nivåer som de kvantitative. Aggregering av kvalitative data betyr en bearbeidet og forenklet videreføring av hovedinnhold, hovedtendenser og spesielle utslag i de kvalitative vurderingene, dvs. ei fortolkende oppsummering. Den årlige rapporten på institusjonsnivå er på den ene siden det øverste aggregeringsledd av alle evalueringsdata for et gitt år. På den andre siden er den også et strategisk handlingsredskap for institusjonen. Derfor må den gi en vurderende analyse av tilstanden og drøfte behov for tiltak. o Heller ikke for den eksterne evalueringa er det behov for betydelige endringer. Valget av audit-metode stemmer godt overens med retningslinjene for institusjonenes kvalitetsarbeid. Men det er viktig at den eksterne evalueringa ikke bare blir en ren systemrevisjon. Den må både kunne oppspore indikasjoner på sviktende kvalitet og stimulere til ei aktiv videreutvikling av utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet i institusjonene. o Pilotprosjektgruppa anser at det foreslåtte opplegget er godt tilpasset den nye akkrediteringsfunksjonen, slik denne er beskrevet i revidert Lov om universiteter og høgskoler og utkast til forskrifter. Denne funksjonen krever at de eksterne evalueringene er robuste og konsistente. o Prosjektgruppa ser det som viktig at nye retningslinjer og evalueringsopplegg innføres i forståelse med sektoren. For institusjonene krever oppbygginga av systemer for kvalitetssikring ei viss tid til nytenking, utforming og tilvenning. Forutsetninger for at kvalitetssystemet skal gi resultater, er at det er god informasjonsflyt omkring hva det innebærer og hvordan det kan konkretiseres, og at de eksterne evalueringene praktiseres på en tillitskapende måte. 6

7 2. Pilotprosjektet 2.1. Prosjektplanen Norgesnettrådet vedtok plan for pilotprosjektet i møte 10. mai 2000, NNR-sak 25/00. Planen var utviklet av sekretariatet, og bygde på diskusjoner i forberedende møter med de deltakende institusjonene i februar og april Med unntak av fremdriftsplan og budsjett er planen tatt inn i sin helhet nedenfor: Mål Pilotprosjektet har følgende mål: 1. Prøve ut i mindre skala det utkastet til kvalitetssystem for høgre utdanning som er foreslått i utredningen Basert på det fremste? 2. Videreutvikle det foreslåtte kvalitetssystemet på grunnlag av erfaringer med å bruke det på pilotinstitusjonene 3. Utvikle en hensiktsmessig nasjonal mal for registrering og rapportering av kvalitetsrelaterte data for høgre utdanning Deltakere Foruten Norgesnettrådet er følgende interessenter med i prosjektet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Norges landbrukshøgskole Høgskolen i Sogn og Fjordane Det teologiske menighetsfakultet Oppgaver Prosjektet skal: 1. Vurdere og fastlegge en best mulig tilpasning av hovedelementene i det foreslåtte kvalitetssystemet innenfor prosjektets tids- og ressursramme. 2. Gi forslag til en mal for rapportering av kvalitetsrelaterte nøkkeltall fra institusjonene 3. Prøve ut hovedelementene i systemet: 3.1. Rapportering av nøkkeltall om utdanningsvirksomheten i institusjonene etter felles mal 3.2. Bruk av felles retningslinjer for de fire institusjonenes arbeid med utdanningskvalitet, som gjelder Plan og organisering Interne evalueringer av egne utdanningstilbud Dokumentasjon ved årsrapport 3.3. Ekstern evaluering ved de fire institusjonene der institusjonenes planer for kvalitetsarbeidet, rapporterte nøkkeltall og årsrapporter er det sentrale dokumentasjonsgrunnlaget. Ved evalueringa skal en vurdere og gi tilrådinger om: Institusjonenes kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid Institusjonenes generelle kvalitetsnivå og resultater av utdanningsvirksomheten 4. Vurdere det foreslåtte kvalitetssystemet og eventuelt foreslå justeringer av det Organisering Arbeidet organiseres gjennom ei prosjektgruppe, der NNR og hver av institusjonene har et medlem. NNRs representant leder gruppa og er ansvarlig for prosjektets framdrift. Medlemmene i prosjektgruppa opptrer på vegne av sine institusjoner. Innenfor ramma av 7

8 denne planen beslutter prosjektgruppa hvordan kvalitetssystemet skal utprøves i pilotprosjektet. NNRs sekretariat har ansvar for å administrere prosjektet, mens institusjonene selv administrerer og utfører de kvalitetssikringsoppgavene som etter systemet ligger til institusjonene, med den frihetsgrad som systemet legger opp til. Slik prosjektgruppa vurderer det i ettertid, hadde pilotprosjektet en målrettet og sammenhengende prosjektplan, med anvisning om suksessiv gjennomgang av prosjektets elementer og tidsplan for deres gjennomføring i institusjonene. Det viste seg likevel tidlig at planen var for ambisiøs, og gjennom prosjektgruppa vedtok NNR og de deltakende institusjonene å endre planen til bare å omfatte et mindre utvalg av studietilbud i hver institusjon. Denne nedskaleringa ble ansett som nødvendig ut fra mulighetene for ressurs- og arbeidstidsbruk i institusjonene, men den svekket prosjektets systemkarakter, ved at det ble lagt mindre vekt på transport og behandling av evalueringsdata enn på selve registreringen av dem. Også planens opprinnelige mal for registrering av nøkkeltall ble for detaljert og krevende. Til tross for at visse forenklinger ble innført underveis, kom arbeidet med registrering av kvantitative data om inntak, innsats og resultater i utdanningene til å beslaglegge uforholdsmessig mye tid og arbeid i institusjonene og i pilotprosjektgruppa. Det var en opprinnelig ambisjon med malen at den skulle gi gjennomsnittlige og sammenlignbare verdier eller poeng for inntakskvalitet og undervisningsinnsats i hver studentgruppe, ved at en vektet og summerte visse kvantitative indikatorer. Prosjektgruppa gjorde etter hvert den vurdering at dette var et uproduktivt sidespor, dels fordi dette ville bety mye arbeid til relativt liten nytte, og ikke minst fordi en hver vekting ville kunne diskuteres og bestrides. Et annet vanskelig punkt i planen var usikkerhet omkring formatet for de kurs/program som skulle evalueres. Også dette berørte oppgaven med registrering av nøkkeltall. Prosjektgruppa forsøkte lenge å finne fram til en felles omfangsstørrelse, noe som var vanskelig i forhold til de ulike typer programmer og tilbud som institusjonene har. Målsettinga om evalueringer på kursnivå ble problematisk. Også innføringa av selvevaluering for to av institusjonenes vedkommende ble en kompliserende faktor. Dette elementet ble tatt inn i prosjektet etter vedtak i Norgesnettrådet, der en kan ha basert seg mer på ei oppfatning av tradisjonell evalueringsprosedyre enn på hva som passer for dette systemets formål og egenart. Selvevaluering hadde vært mer naturlig dersom den hadde vært utført på toppen av en full syklus med flere årsrapporter, noe som jo ikke var mulig i pilotprosjektet. Prosjektgruppa foretok ingen avklarende grenseoppgang mellom begrepene årsrapport og selvevaluering, og det ble følgelig liten prinsipiell forskjell mellom de to formatene i den praktiske gjennomføringa. Alt ved utforminga av prosjektplanen var det åpenbart for prosjektgruppa at pilotprosjektet uansett ville ha betydelige begrensninger og metodiske svakheter i forhold til målet om å vurdere i hvilken grad det foreslåtte kvalitetssystemet er velegnet for formålet. Slik systemet er tenkt å fungere, baserer det seg (1) på institusjonenes vedtatte og totale engasjement i kvalitetsarbeidet gjennom systematisk tilnærming og forankring i ledelses- og styringsleddene (jf. retningslinjene), (2) på kvalitetsarbeid i hele institusjonens bredde, og (3) over tid. Ingen av disse faktorene var på plass i institusjonene i særlig grad pr. 2001, og måtte til dels søkes kompensert for gjennom særskilte tiltak. Lovens nye krav om at institusjonene skal ha et system for kvalitetssikring vil sannsynligvis legge bedre til rette for å anvende opplegget. 8

9 2.2. Prosjektorganisering og -styring Pilotprosjektet skiller seg fra Norgesnettrådets ordinære evalueringer ved at det i stor grad var et samarbeidsprosjekt. Forutsetningene for god styring av prosjektet hvilte derfor til dels på prosjektgruppas og gjennom denne de deltakende institusjonenes - evne til å handle ut fra en omforent forståelse av prosjektets formål og metode. Ved en slik demokratisk styringsmodell tar naturlig nok prosjektgruppemedlemmene sin institusjons forståelse og interesser med seg inn i arbeidet, noe som medfører både fordeler og ulemper. Fordelene lå i at prosjektet kunne modifiseres i forhold til hva som var naturlig og realistisk gjennomførbart i institusjonene, mens uklare autoritetsforhold og usikker styring ble begrensende faktorer. Selv om pilotprosjektgruppa drøftet seg fram til enighet på alle hovedpunkter i opplegget, kan det ha oppstått underkommuniserte felt der en ikke greidde å være presise eller grundige nok, og der institusjonene selv måtte fylle tomrommet på ulike vis. Problemet ble i noen grad liggende hos det enkelte prosjektgruppemedlem, som pådriver for å få implementert prosjektet etter retningslinjene i egen institusjon. På dette punktet var det noe ujevnt med den autoritets- og legitimitetsforankring som prosjektet hadde internt i de deltakende institusjonene, der det ikke alltid var styring nok til at det ble jobbet med opplegg og metoder på bred front i de deltakende miljøene. I stedet måtte ofte de relativt få enkeltpersonene som var direkte engasjert i prosjektet drive det fram Prosjektets gjennomføring Prosjektet har hele tida vært preget av godt og konstruktivt samarbeid mellom Norgesnettrådet og de deltakende institusjonene. Men det har også vært et vanskelig prosjekt. I det følgende legges hovedvekten på de elementene som opplevdes som problematiske. Etter planen skulle pilotprosjektgruppa avgi sine oppsummeringer, evalueringer og anbefalinger 30. mai 2001, og prosjektet er følgelig et år forsinket. Det er flere årsaker til dette: Mange vanskelige avklaringer i startfasen. Vansker med gjennomføring av oppgavene i institusjonene med ulik vilje hos fagmiljøene til å bidra, og tekniske og tolkningsmessige problemer med nøkkeltallindikatorene. Sen beslutning om å inkludere selvevaluering i to av institusjonene. Hovedforklaringan er likevel gjennomføringa av de eksterne evalueringene, der det ble besluttet underveis at det ville være hensiktsmessig å la samme komité evaluere samtlige institusjoner. Dette var metodisk et riktig grep, men det sprengte tidsskjemaet med et halvt år, da den samlede arbeidsmengden for komiteen gjorde det nødvendig å strekke ut evalueringsfasen. I prosjektgruppa var det i utgangspunktet en del motstand mot hele rapporteringsdelen i prosjektet, og det var betydelig uenighet om hvilke tall som det uansett kan være hensiktsmessig å rapportere. Gruppas diskusjoner omkring malen gjenspeilte institusjonenes holdninger til å måtte rapportere og bli evaluert på et noe uferdig grunnlag. Det viste seg da også at den eksterne evalueringa fikk mer preg av reell evaluering enn institusjonene hadde forestilt seg på forhånd. Det kunne med fordel ha vært gjort enda klarere at det var utprøvinga av kvalitetssystemet, og ikke evalueringa av institusjonenes aktuelle kvalitetsarbeid som var et sentrale i prosjektet. Det kunne ha gitt bedre resultater på tre viktige områder: Aanalyse av tallene. Idéutvikling og utveksling om interne evalueringer og andre kvalitetstiltak. 9

10 Problematikken rundt aggregering og transport av informasjon til overliggende nivåer. Etter at institusjonenes arbeidsoppgaver i prosjektet var ferdig utarbeidet og sendt til institusjonene, ble prosjektet fulgt lite opp fra den sentrale pilotprosjektgruppas side. Prosjektet ble styringsmessig tomt i midten. I ettertid kan en vurdere det slik at institusjonene ble for mye overlatt til seg selv og de nakne retningslinjene. Hensikten var imidlertid å ikke styre institusjonenes valg av metoder og formater. Til tross for prosjektets nedskalering i bredden holdt prosjektplanen fast ved at de vertikale linjene som retningslinjene forutsetter i institusjonenes kvalitetsarbeid måtte prøves ut, siden systemet legger stor vekt på tolking, analyse og ikke minst videreformidling av evalueringsdata til ulike nivåer i institusjonen. Betoninga av kvalitetsarbeidets forankring i ledelse og styringsnivåer førte til at noen av institusjonene la vekt på å presentere hele sitt kvalitetsarbeid, og brukte prosjektet i større eller mindre grad for egne formål til en institusjonell gjennomgang og systemutvikling. Dette ga et læringsutbytte i institusjonene, men også mindre fokus på noen av prosjektets sentrale tema. I andre institusjoner avgrenset en seg mer til de studietilbudene som var plukket ut i prosjektet, men fulgte ikke alltid like godt opp med analyser og transport av evalueringsinformasjon til overliggende nivåer. Institusjonenes noe ulike måter å realisere oppgavene på førte til at det ikke alltid var samsvar mellom institusjonenes og den eksterne komiteens forventninger til den eksterne evalueringa. På samme måte som institusjonene gled ut over de snevre kravene i prosjektet, la også komiteen til dels an ei tilnærming som inkluderte institusjonens samlede kvalitetsarbeid, med den status dette faktisk hadde på evalueringstidspunktet. Dette kunne nok i blant forvirre institusjonenes representanter i intervjuene, men har også sin grunn i at den dokumentasjonen som ble presentert, ikke alltid forelå i den form som den eksterne komiteen mente de hadde grunn til å forvente. Pilotprosjektet ga ikke ei konsistent og nøyaktig utprøving av elementene i kvalitetssystemet. Som undersøkende prosjekt ble det dermed noe utydelig. Men når det er sagt, er det også viktig å framheve at prosjektet måtte hvile på forutsetninger som ikke samsvarte særlig godt med de en forventer skal være tilstede når autoritative nasjonale retningslinjer for institusjonenes kvalitetsarbeid har vært gjeldende i noen tid. Dette var også et krevende og komplisert nybrottsarbeid, der det på forhånd forelå få erfaringer om hvordan nøkkeltall og interne evalueringer av enkeltkurs kan oppsummeres, aggregeres og kommuniseres. Til dels på tross av, og til dels på grunn av de praktiske og metodiske vanskene har pilotprosjektet gitt betydelige erfaringer og læring. 10

11 3. Kvalitetssystemet Den eksterne audit-komiteen har i sin sluttrapport gitt vurderende kommentarer til det samlede kvalitetssystemet og elementene i det. Det er langt på vei samsvar mellom auditkomiteens og pilotprosjektgruppas vurderinger, med nyanser som vil framgå nedenfor Kvantitativ dokumentasjon (nøkkeltall) For å møte kravet om nøkkeltall for inntak, innsats og resultat, fikk pilotprosjektgruppa utviklet en mal for registrering av en del slike faktorer, et arbeid som i praksis foregikk ved at sekretariatet utarbeidet et regneark for konsentrert registrering og aggregering, i nært samarbeid med systemansvarlige ved institusjonene i pilotprosjektet. Malen hadde følgende kategorier: Inntaksdata: For hver studieenhet i prosjektet ble det gjort registreringer på individnivå, som ble aggregert til gjennomsnittsverdier eller prosentandeler for studentgruppa: o Persondata: Alder; kjønn, opptaksår. o Poengdata: Karakterpoeng videregående opplæring; konkurransepoeng SO; opptatt fra restetorg. o Kompetansedata: Realkompetanse; generell studiekompetanse; vekttallskompetanse (Utslag for 20 tidligere vekttall eller mer). Innsatsdata: Følgende innsatsdata ble registrert for studieenheten som helhet: o Ressursinnsats: Pilotinstitusjonene ble stilt fritt med hensyn til om beregninga ble gjort i undervisningstimer eller i lønnskostnad til undervisning. o Kompetanseinnsats: Lærerinnsatsen til undervisning ble vektet etter lærernes formelle kompetanse, slik at det kom ut en faktor for studieenheten. Resultatdata: Det ble gjort registreringer fra studieenheten på individnivå, som ble aggregert til gjennomsnittsverdier eller prosentandeler for studentgruppa: o Tidligere eksamensforsøk: Antall frafall eller stryk i tidligere semestre. o Sluttresultat: Frafall, stryk, karakter (beståtte), effektiv tidsbruk på enheten. Bunnlinje / rapporteringslinje : Bunnlinja i malen var tenkt som rapporteringsformatet fra studieenheten. Denne besto av gjennomsnittsverdier og prosentandeler for de individbaserte registreringene under inntak og resultat, samt fellesverdier for innsats. Vekting av ulike kompetansenivåer for studentene under inntak og for lærerne under innsats skulle gi sammenlignbare faktorer for disse kategoriene. Den eksterne evalueringskomiteen trekker følgende konklusjon av sine erfaringer fra denne delen av pilotprosjektet: Erfaringene fra pilotprosjektet viser at pilotprosjektgruppens mal for registrering og rapportering av nøkkeldata ikke blir oppfattet som hensiktsmessig av institusjonene selv. Enkelte av institusjonene har i 11

12 tilknytning til sitt arbeid med å fremskaffe nøkkeldata for pilotprosjektet også utredet hvordan malen for registrering og rapportering kan utvikles videre. De har vist hvordan Felles studieadministrativt system (FS) og det sentralt planlagte LIS-systemet (ledelsesinformasjonssystem) kan utnyttes for å fremskaffe det ønskede datagrunnlaget, og har dermed bidratt på en konstruktiv måte til videre utvikling av indikatorer for kvalitet. (NNR-rapport nr. 7/2002, s. 20) Det må være et mål at produksjon av nøkkeltall begrunnes i reelle behov (for institusjonene, departementet og det eksterne tilsynet), og at en tilstreber et visst måtehold i kravene til rapportering. I mange institusjoner eksisterer det betydelig trøtthet og motvilje i forhold til sentrale rapporteringer, og den rapporteringsmalen som ble brukt i pilotprosjektet var helt klart for detaljert og ambisiøs. Det ble likevel utført et omfattende registreringsarbeid i alle de fire institusjonene, og det er litt påfallende at ingen av institusjonene gjorde analyser av det store tallmaterialet de fikk fram. Sannsynligvis vil innsamling av færre, sentrale data gjøre det lettere å vurdere materialet. Om det i framtida skal være en felles mal for alle institusjoner, bør den være enklere enn den som ble prøvd ut i pilotprosjektet en slags kjernemal som institusjonene selv eventuelt kan utvide ut fra egen oppfatning av behov og nytte. Arbeidet med nøkkeltall i prosjektet aktualiserte problemstillinga om en helt bør droppe tanken om en nasjonal mal, og heller overlate til den enkelte institusjon å lage sitt eget format for nøkkeltall på studiekvalitetsområdet, kun med krav om å inkludere indikatorer innenfor de generelle kategoriene inntak, innsats og resultat. Pilotprosjektgruppa ser likevel klare fordeler med å benytte en felles mal. Den vil gi et mer konsistent grunnlag for de eksterne evalueringene og muliggjøre nasjonale, sammenlignende undersøkelser. For institusjonene vil det også kunne være en fordel at de slipper å designe sitt eget opplegg, men kan registrere etter anvisning fra en sentral aktør. Ved evalueringer og ulike andre typer undersøkelser er ekstra pålagte registreringer uforholdsmessig arbeidskrevende for institusjonene. Rapportering må derfor baseres mest mulig på foreliggende data. I åpne studier registreres det for eksempel ikke lenger inntakspoeng, da dette er overflødig informasjon for opptaksformålet. Hvis det ut fra kvalitetssikringsformål anses som viktig å få denne kategorien systematisk registrert, må den innføres som et fast pålagt rapporteringsobjekt. Tida kan være moden for en nasjonal dugnad, der legitime bestillere av data fra institusjonene samarbeider med departementet og sektoren selv for å komme fram til et samlet fast rapporteringsvolum, slik at dette kan innarbeides i de lokale studieadministrative systemene. Det nye kvalitetssikringsorganet kan ta initiativ til at dette skjer. Sett fra institusjonenes side kan det være ei motsetning mellom behovet for gode data og krav om vidererapportering av disse. Det fins en viss bekymring for at slike data kan bli brukt på en insensitiv måte til nasjonale styringsformål og som grunnlag for ressurstildeling. I prinsippet behøver ikke dette å være noe vanskelig dilemma. Prosjektgruppa anser at data for utdanningskvalitet som institusjonen forventes å registrere for dette formålet, er institusjonens egen eiendom. I neste omgang må tallene være åpent tilgjengelige for det eksterne kvalitetstilsynet, uten at de nødvendigvis rapporteres videre. Dilemmaet melder seg likevel i praksis: I stor grad bruker institusjonene i dag DBH som sitt eget system ved at de rapporterer inn det som skal rapporteres, og så henter ut den informasjonen de selv trenger til ulike formål derfra. Hvis stadig mer detaljerte data om studietilbudene inkluderes i disse sentrale rutinene, vil tallene ligge der åpent for andre å hente ut. På sikt vil det være naturlig og nødvendig at autonome utdanningsinstitusjoner utvikler sine egne studieadministrative systemer til å dekke alle relevante behov, der ulike typer rapporter og oversikter kan kjøres ut med sikte på intern bruk eller avsending til eksterne adresser. Men hvis dette tar tid å få til, kan det i første omgang være hensiktsmessig 12

13 å finne fram til noen relativt få indikatorer som en forventer at alle rapporterer inn sentralt. En forenklet utgave av den malen som ble brukt i pilotprosjektet kan være et godt utgangspunkt for utvelgelse av indikatorer. Et helhetlig kvalitetssystem omfatter mer enn tallene! Når hele systemet er på plass, får tallene sin rette funksjon i helheten. Det blir institusjonens oppgave å integrere kvantitative registreringer med kvalitative evalueringer og analyser i sitt eget kvalitetssystem. For institusjonen selv og for det eksterne tilsynet er det viktig at tallene både er lett identifiserbare og utkjørbare for ettersyn og kan framstilles sammen med andre evalueringsdata som de er relevante i forhold til Retningslinjer for kvalitetsarbeidet i institusjonene Et sentralt element i kvalitetssikringssystemet er retningslinjene for hvilke interne evalueringer, prosedyrer og andre kvalitetstiltak som institusjonene bør gjennomføre. Hovedvekta ligger på noen krav om plan og styring, og at det må foretas årlige evalueringer ved studenter og lærere på kurs eller programnivå. Slike felles retningslinjer skal ikke gi detaljerte oppskrifter for evalueringene, men være systemkrav : De bør for det første sikre at alle evalueringer i samme institusjon har en kjerne som er fastlagt av institusjonen (ikke læreren eller programmets/kurset) og at de dermed vil ha noen sammenlignbare fellestrekk. (Trekk som er særegne for kurset/programmet kan sjølsagt komme i tillegg.) For det andre må informasjonen fra evalueringene transporteres videre fra dette grunnivået gjennom aggregerte framstillinger til organer som har beslutningsmyndighet over (og ansvar for) utdanningene. Dette kan gjøres i rapporter på f. eks. program- og avdelingsnivå, helt opp til institusjonens årlige hovedrapport om utdanningskvaliteten, der det også inngår analyser og vurdering av tiltak. (Se neste avsnitt om Årsrapport ). For det tredje, må denne transporten skje parallelt med transport av informasjon fra de kvantitative registreringene (se avsnittet foran). Pilotprosjektgruppa finner ikke at prosjektet har påvist noe behov for substansielle endringer i de foreslåtte retningslinjene. Pilotprosjektgruppa legger likevel fram et revidert utkast til retningslinjer som justerer de opprinnelige på noen punkter og tar opp i seg noen forslag fra den eksterne komiteen. Pilotprosjektgruppas forslag til retningslinjer står under punktet Anbefalinger sist i denne rapporten. Det er et diskusjonsspørsmål hvilke sider av utdanningskvaliteten som bør være gjenstand for årlig gjenomgang i institusjonene, og med hvilken grundighet institusjonen bør behandle årlige evalueringer. Retningslinjene bør gi institusjonene et visst spillerom, men pilotprosjektgruppa holder fast ved at det bør bes om mer enn bare studentevalueringer, idet en antar at en naturlig prosess etter avsluttet studieenhet/studieår vil være en refleksjon fra lærenes/fagmiljøets side over hvordan studentenes evaluering falt ut, hva som gikk bra/mindre bra i læringsprosessen, hvordan en forklarer interessante utslag i resultatindikatorene, og hva som bør justeres til neste gang. Og i et kvalitetssikringssystem må det stilles krav om at resultatene fra slike evalueringer vidererapporteres. Dette trenger ikke å ha noe stort omfang eller belaste fagmiljøene i stor grad, men det må gjøres som en fast rutine. Derimot kan en ikke forvente at større faglige og tematiske gjennomganger foretas hvert år. Men retningslinjene må gi klare antydninger om at institusjonene bør operere med et større spektrum av evalueringer og andre kvalitetsbefordrende tiltak innenfor lengre tidsperioder, f. eks. intervallet mellom to auditevalueringer. Det kan være nærliggende å be om at institusjonene gjennomfører én grundig gjennomgang av hvert program innenfor den sykliske perioden. Det kan være nødvendig for å sikre at et flerfasettert kvalitetsbegrep kommer til anvendelse (f. eks. relevans og ulike rammekvalitetsfaktorer, som undervisningsutstyr, 13

14 lærerkompetanse og forskningsforankring) og at kvalitetsbedømmelsene relateres til forutsetninger og målsettinger. Et moment som ikke var nærmere definert i retningslinjene, er hvordan begrepet studietilbud skal forstås. Den opprinnelig ambisjonen i pilotprosjektet var at tallregistreringer og interne evalueringer skulle ta utgangspunkt i og samkjøres for alle vekttallsdefinerte (karaktergivende) enheter/moduler, og at informasjonen skulle aggregeres videre fra dette lave nivået. Forslaget om ei så tett registrering ble raskt et vanskelig punkt i prosjektet, og en gikk over til å tenke seg samlede enheter på 10 eller 20 vekttall. Men heller ikke dette samsvarte alltid med virkeligheten i institusjonene, hvis forutsetningen var at det skulle være tilnærmet samlede studentgrupper og avsluttende vurdering i de definerte enhetene. I lys av disse erfaringene, og ut fra kvalitetsreformens krav om organisering av studietilbudene i mer sammenhengende programmer, foreslår pilotprosjektgruppa at grunnivået i institusjonenes kvalitetsarbeid settes lik utdanningsprogrammene (hovedsakelig enheter på fra 2 til 5 år), men at registreringer, evalueringer og analyser likevel foretas og oppsummeres årlig, dvs. per årskull. Et slikt utgangspunkt betyr for det første at de årlige registreringene av nøkkeltall ikke alltid blir fullstendige etter malen (f. eks. ved program som ikke har eksamen i et gitt år), eller at de kan bli repetitive (samme studenter som forrige år). For det andre betyr det at det må foretas ei viss samordning av evalueringsdata fra underliggende moduler opp til grunnivået, uten at pilotprosjektgruppa finner det hensiktsmessig å foreslå retningslinjer for hvordan det skal gjøres. Problemet løses best på stedet, og det kan heller ikke være noe i veien for at institusjoner som finner det formålstjenlig registrerer systematisk på lavere enhetsnivåer. Det er et sentralt punkt i det foreslåtte opplegget at en forventer aggregering også av kvalitative evalueringsdata. Dette kan synes å være et metodisk problem, der også terminologien (bruken av ordet aggregering om kvalitative data) kan være til hinder for forståelsen. Aggregering av kvalitative data må forstås og forklares som en bearbeidet og forenklet videreføring av hovedinnhold og hovedtendenser (og spesielt interessante utslag) i de kvalitative vurderingene, dvs. ei fortolkende oppsummering. Denne fortolkningsdelen er et essensielt element i det interne kvalitetsarbeidet. Prosjektgruppa viser til at det nye organet for kvalitetssikring av norsk høgre utdanning vil utvikle kriterier som institusjonenes kvalitetssystemer skal evalueres etter 1. Gruppa anser at det i denne sammenhengen vil være aktuelt å ta utgangspunkt i de retningslinjene som ble anvendt i pilotprosjektet. 3.3 Årsrapport Årsrapporter er tenkt som institusjonens øverste styringsgrunnlag for utdanningskvaliteten. De bør gjøre rede for målsettinger og pågående tiltak, samt summere opp på en analyserende måte det kvalitetsarbeidet inklusive interne evalueringer som er utført, samt inneholde ei vurdering av resultatene. Rapporten bør også se framover i form av forslag til nye tiltak eller justeringer av slike som er i gang. Institusjonenes årsrapporter fungerte noe ulikt i pilotprosjektet, og dette tyder på uklarhet om hva de skulle være. Men det vil sannsynligvis bli lettere å finne gode formater etter hvert som kvalitetssystemene har fungert internt på institusjonene i noen tid. Det ligger i systemets frihetsgrad at hver institusjon finner fram til hensiktsmessig format uten for detaljerte retningslinjer. 1 Utkast til forskrift,

15 Forholdet til begrepet selvevalueringsrapport bidro til å komplisere forståelsen, da forskjellen mellom de to termene aldri ble klargjort skikkelig i prosjektet. Teoretisk sett bør forholdet mellom årsrapport og selvevaluering være at: Årsrapporten er et siste ledd i systemets rutinemessige kommunisering av evalueringsdata og kvalitetsvurderinger fra kurs-/programenheten og opp til institusjonens ledelses- og styringsnivå; dvs. den benytter hovedsakelig de evalueringsdata som kommer fram gjennom systemets rutinemessige registreringer og prosesser. Det er likevel viktig å understreke at årsrapporten er mer enn en mekanisk rapportering av data. Gjennom analyse av dataene skal det gjøres vurderinger, som i sin tur gir grunnlag for forslag til handling. Selvevealuering er et særskilt og mer omfattende evalueringstiltak som hever seg over rapportnivået og bedømmer kvalitet og kvalitetsarbeid i større bredde og detalj, med informasjonsinnhenting bak systemets faste prosedyrer. Eksempler på slik informasjonsinnhenting er relevansstudier, intervjuer med studenter og lærere utenom de ordinære kursevalueringene, systematisk analyse av sensorrapporter (som for øvrig også kan inngå i systemet ), tematiske studier av undervisnings- og læringsformer, studieplananalyser, osv. Ei selvevaluering vil normalt bli dokumentert i en mer omfattende rapport. Som regel er den institusjonens grunnleggende bidrag til ei evaluering som også omfatter ekstern bedømmelse, men den kan også foretas kun internt. For institusjonene vil det være nyttig å foreta ei selvevaluering med en del års mellomrom, enten denne retter seg mot utdanningskvaliteten alene eller også mot andre sider ved virksomheten. For å få maksimalt utbytte bør en også la eksterne se på materialet og vurdere det. Selvevalueringsrapporter vil selvsagt være relevante og interessante dokumenter i forbindelse med ekstern evaluering av kvalitetsarbeidet, men det er likevel tvilsomt om de bør kreves som en fast og integrert del av dette systemet, dvs. som grunnlagsdokument for de eksterne evalueringene. Årsrapporter etter fornuftige retningslinjer for de årene som inngår i evalueringssyklusen - vil langt på vei ivareta denne funksjonen, og det er grunn til å anta at selvevalueringer vil tape noe av sitt konstruktive og selvkritiske preg hvis de produseres som svar på ytre krav om dokumentert utdanningskvalitet og kvalitetssikring. Betegnelsen årsrapport er ikke helt god. For det første er den for generell, og kan lett bli forvekslet med dokumenter fra andre saksområder i institusjonen. I pilotprosjektet kan den ha bidratt til at hovedvekten ble lagt på rapport, og i mindre grad på vurdering og analyse. Den eksterne evalueringskomiteen foreslår av den grunn at betegnelsen endres til Årlig selvevalueringsrapport, men også denne betegnelsen kan gi forkjærte assosiasjoner. Noe stort punkt er ikke dette, men det vil være en fordel om retningslinjene kan operere med ett fast begrep som blir brukt likt i alle institusjonene. Et alternativt forslag kan være Rapport om utdanningskvaliteten (år 2xxx), men det kan fortsatt søkes etter en bedre betegnelse. Rapporten vil utgjøre siste aggregeringsledd av alle evalueringsdata for et gitt år, der også interessante utslag (avvik) er registrert. Den vil gi institusjonens fortolkning av denne dokumentasjonen, en oversikt over de tiltak som er i gang og eventuelt resultatene av disse. Den vil eventuelt også foreslå nye målsettinger og tiltak. Transporten av informasjon fra grunnivå og oppover må gjøres på en fornuftig og økonomisk måte. Utforminga av rapporten bør være opp til institusjonen. Det er en fordel jo mer integrert den er i institusjonens øvrige portefølje av styringsdokumenter, men den må være synlig som egen del, dvs. utkjørbar som eget dokument. En slik rapport trenger slett ikke å være lang, men må vise funksjonelt til oppsummerte evalueringsdata i korte delrapporter utover i systemet. Som 15

16 inngangsdokument til kvalitetsettersyn og videre kvalitetsarbeid må den forbindes med a) hele korpusen av evalueringsdata for det gjeldende år og b) tidligere års rapporter. Rapporten er tenkt først og fremst som institusjonens eget styringsredskap for utvikling og kontroll av utdanningskvaliteten. For å fungere som grunnlag for handling, må det i rapporten legges like stor vekt på de tre hovednivåene i et kvalitetssystem: 1) Oppsummering av registreringer og dokumentasjon, 2) analyse av tilstanden, og 3) vurdering av løpende tiltak/prosedyrer og av behovet for justeringer eller andre tiltak. Det blir ei utfordring for institusjonene å integrere rapporten i styringssløyfa og med de øvrige dokumenter som inngår her, samtidig som den også er gjenstand for særskilt dokumentasjon og behandling. Rapporten bør ha en form og få en funksjon som gjør den nyttig i forbindelse med revidering av strategiske planer og som tilbakemelding til rapporterende enheter i institusjonen. Som grunnlag for den årlige rapporten må hvert beslutningsledd (i forhold til utdanningstilbudene) ansvarliggjøres når det gjelder å analysere og rapportere om utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet på sitt område Ekstern evaluering De tre avsnittene foran beskriver hovedsakelig de forventningene som bør stilles til det kvalitetsarbeidet som utføres av institusjonen (jfr. revidert lov). I og med institusjonenes ansvar for utdanningskvaliteten, er det dette som er det sentrale. I prinsippet skal ikke den eksterne evalueringa bringe inn nye elementer, men fungere som en ytre kvalitetskontroll, i tillegg til at den bør fungere stimulerende og utviklingsdrivende på institusjonen. I pilotprosjektet, som i de nye forskriftene for akkrediteringsfunksjonen, var de eksterne evalueringene såkalte audits, eller meta-evalueringer. Med tanke på systemets sannsynlige funksjon som redskap for akkrediteringskontroll, er det svært viktig at de eksterne evalueringene er robuste og konsistente i sin behandling av institusjonene. I pilotprosjektet forløp de eksterne evalueringene i noen grad forskjellig, selv om mandatet for den eksterne evalueringskomiteen var rimelig detaljert, og selv om alle fire evalueringer ble foretatt av en og samme komité. Hovedgrunnen var nok at institusjonene ikke alltid greide å produsere dokumentasjon i henhold til retningslinjene. Effektiviteten i den eksterne evalueringa vil i alt vesentlig avhenge av institusjonens eget arbeid med utdanningskvaliteten: i hvilken grad arbeidet utføres etter et system som følger de sentrale retningslinjene og produserer den nødvendige dokumentasjonen. Men det vil også være et behov for å systematisere og standardisere prosedyrene og bedømmelseskriteriene ved den eksterne evalueringa. For pilotprosjektet viste også hvordan den eksterne komiteen fikk et bedre og sikrere grep på sin egen oppgave fra gang til gang. Dette til tross for at komiteen besto av svært evalueringskompetente personer. En må ikke undervurdere de utfordringene som eksterne komitémedlemmer her stilles overfor når det gjelder system- og målforståelse og evalueringsfaglig kompetanse, og dette peker mot et behov for konkrete tiltak fra evalueringsorganets side for å sette komiteene i stand til å løse sin oppgave på en god måte. Mulige slike tiltak er f. eks. å utarbeide en veiledning for eksterne sakkyndige, hyre de sakkyndige for lengre kontraktsperioder, kursing av disse med henblikk på standarder og bedømmelseskriterier, samt utarbeiding av mer detaljerte, interne prosedyreregler for evalueringene. Standardisering bør likevel ikke bety at en henfaller til ritualisme i framgangsmåten, og det må alltid være et element av usikkerhet når det gjelder hvilke konkrete områder evalueringen vil gå nærmere inn på. Det mandatet som var utarbeidet for den eksterne evalueringskomiteen i pilotprosjektet fikk i stor grad aksept fra den eksterne komiteen selv, som bare har mindre endringsforslag for 16

17 framtidige evalueringer. Når en justerer for at mandatet skal kunne fungere i et fullstendig system og for hele institusjoner, gir det opprinnelige mandatet også etter pilotprosjektgruppas oppfatning - et godt utgangspunkt for de eksterne evalueringene. I akkrediteringssammenheng er det interessant i hvilken grad ekstern evaluering etter dette systemet skal berøre selve utdanningskvaliteten direkte. I de nye forskriftene (foreløpig bare i utkast) er det riktignok institusjonenes kvalitetssystem som står i fokus for evalueringa, mens reell kvalitetsbedømmelse av de enkelte tilbudene skal skje gjennom fagevaluerende drilldowns ( revisjon i lovutkastets formulering). Den eksterne evalueringa må imidlertid ikke begrenses til en ren systemgjennomgang (som kan bli helt teoretisk), men også fokusere på hva kvalitetssystemet viser, og hvilke kvalitetstilstander det gir indikasjoner på. Gjennom den eksterne evalueringa må en med andre ord kunne danne antakelser og hypoteser om hvordan det egentlig står til med utdanningskvaliteten ved institusjonen, akkurat som institusjonen selv må kunne gjøre det når den ser på materialet. Dette er også ei sentral forutsetning for vurderinga av hvor det bør settes inn revisjon. Det vil kreve prosesser som ikke bare ser forbi rapportene og videre nedover i dokumentasjonen, men som også i noen grad går bak dokumentasjonen og sammenholder den med undersøkelser (intervjuer) som komiteen selv gjør med studenter, lærere og ledere. Pilotprosjektgruppas forslag til mandat for de eksterne evalueringene som avviker lite fra den eksterne komiteens forslag gis under siste punkt i rapporten, Anbefalinger Sluttkommentar Det er pilotprosjektgruppas vurdering at det foreslåtte systemet, med de justeringer som vi her antyder, vil være et egnet redskap for det nye organet i dets oppgave med å føre tilsyn med utdanningskvaliteten. Denne vurderinga samsvarer med den som den eksterne evalueringskomiteen gjør, og den samsvarer med de vurderingene som vi antar ligger til grunn for foreliggende føringer i lov og forskrift om akkrediteringskontroll. Med dette systemet bør en kunne foreta slikt tilsyn på en effektiv, utviklende og lite byråkratisk måte. Det kan være særlig grunn til å understreke at de eksterne evalueringene ikke bare må være kontrollerende, men også utviklingsorientert. Norsk høgre utdanning er ennå noenlunde oversiktlig, og behovet for ekstern kvalitetskontroll føles ikke alltid presserende. I denne situasjonen introduseres det ei akkrediteringsordning som lett kan oppfattes som en byråkratisk kontrollrutine. I debatten om kvalitetsreformen har få vært opptatt av det nye kvalitetssikringsorganet og dets akkrediterende rolle, og enda færre har aktivt ønsket det velkommen. Det blir derfor ei utfordring å praktisere eksternt evaluerende tilsyn på en måte som skaper legitimitet og aksept. Det vil kreve en evalueringspraksis som har høg kvalitet og fungerer rettferdig uten å være unødig belastende. Det må også godtgjøres over tid at evalueringene er til direkte nytte for institusjonene ved at de er utviklingsrettet og reelt kvalitetsdrivende. Det foreslåtte opplegget bygger på at det er institusjonene selv som er ansvarlig for kvaliteten i utdanningene. Det tar på alvor lovens nye krav om at institusjonene skal ha egne systemer for kvalitetssikring av utdanningene og understreker prinsippet om at institusjonenes kvalitetssystem er deres eget styrings- og kontrollredskap. Det presiserer noen kriterier på hva det vil si å ha et system, samtidig som det gir spillerom for institusjonene til å selv bygge sine systemer innenfor retningslinjene. Den største utfordringa ved implementering av systemet for hele sektoren kan bli å kommunisere og få internalisert den systemforståelsen som ligger til grunn. Pilotprosjektet har vist til fulle hvor vanskelig det er å ta inn over seg ei slik systemtenking (og praksis). 17

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefaks: 73 59 25 70 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA UNDERVEIS?

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning NOKUTs utredninger og analyser Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning Undersøkelse om universiteters og høyskolers arbeidslivskontakt og studienes relevans for arbeidslivet April 2015 Med NOKUTs analyse-

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring RAPPORT 41/2008 Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer