Kva er eit kvalitetssystem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva er eit kvalitetssystem?"

Transkript

1 Kva er eit kvalitetssystem? Hovedprinsippet i eit kvalitetssystem er at produktet eller tenesta skal ha lik prosesskvalitet, altså følgje like standardar og prosedyrar kvar gong.

2 Kva er eit kvalitetssystem? Kvalitetssystemet angir ikkje kvaliteten på sjølve produktet eller tenesta. Det dokumenterer kor vidt faste rutinar er nytta i prosessen for å fremstille produktet eller tenesta, og set standardar for å oppdage og rapportere avvik.

3 Kva er eit kvalitetsstyringssystem (QMS)? Eit QMS er det dokumenterte systemet du innfører for å styre prosessane som påverkar kvalitet. «Kvalitet» er definert som det som møter forventningane og kontinuerleg leverer det du lovar. QMS er eit organisasjonsstyringssystem med fokus på brukar-tilfredshet. Eit QMS styrer plandokumentasjonen og kontrollerer dei daglege prosessane. Det inneheld revisjons-rutinar for å sikre at du gjer det du seier. Det skal sikre samsvar mellom relevante krav og evalueringar for å overvake og måle ytinga, og identifisere og implementere forbetringar i prosessar og system. No matter what industry you are in, who your clients are, or how your business currently operates, an effective quality management system such as Quality Systems Toolbox, can revolutionize the way you do business, your reputation and your profitability.

4 Kvalitetssystem innfører m.a. krav om: Undersøkingar av kundar, marked og leverandørar. Opplæring og planlegging av tilsette sine ansvarsområder. Avvikshandtering: feil skal oppdagast, rettast, dokumenterast og systematiserast. Frå førebyggende tiltak, via evaluering av er det vi gjer bra? til korrigerande tiltak. Interne og eksterne revisjonar: gjer vi det vi har sagt vi skal gjere?. Leiinga si gjennomgang: strategi og mål for verksemda. Kontinuerleg forbetring av prosessar. Effektiv ressursstyring av menneske, utstyr og infrastruktur.

5 Mål for eit elektronisk system: A centralized quality management system that is accessible, maintainable, simple and affordable. The system is highly visible and staff are motivated to participate because of its accessibility. Automated reporting and access to the whole system in one place gives you the tools you need to identify opportunities and implement improvements to your business.

6 Andre prinsipp Engasjement frå leiinga etter eit felles målbilde for organisasjonen. Det føreset aktiv deltaking og forpliktelse hos tilsette -utan unnatak. Beslutningar blir teke basert på faktiske hendingar ikke lenger aksept for lause antakelsar.

7 Døme frå QMS (legemiddelindustri) 1. Organizational Structure 2. Responsibilities 3. Methods 4. Data Management 5. Processes 6. Resources 7. Customer Satisfaction 8. Continuous Improvement 9. Product Quality

8 Prinsipp (frå Wikipedia) Quality management adopts a number of management principles that can be used by top management to guide their organizations towards improved performance. The principles include: Customer focus: Since the organizations depend on their customers, therefore they should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and try to exceed the expectations of customers. An organization attains customer focus when all people in the organization know both the internal and external customers and also what customer requirements must be met to ensure that both the internal and external customers are satisfied. Leadership: Leaders of an organization establish unity of purpose and direction of it. They should go for creation and maintenance of such an internal environment, in which people can become fully involved in achieving the organization's quality objective. Involvement of people: People at all levels of an organization are the essence of it. Their complete involvement enables their abilities to be used for the benefit of the organization. Process approach The desired result can be achieved when activities and related resources are managed in an organization as process. System approach to management. An organization's effectiveness and efficiency in achieving its quality objectives are contributed by identifying, understanding and managing all interrelated processes as a system. Continual improvement One of the permanent quality objectives of an organization should be the continual improvement of its overall performance. Factual approach to decision making: Effective decisions are always based on the data analysis and information. Mutually beneficial supplier relationships: Since an organization and its suppliers are interdependent, therefore a mutually beneficial relationship between them increases the ability of both to add value

9 Prinsipp (frå Wikipedia) Brukarfokus Leiing Tilsette si involvering Prosesstilnærming Systemtilnærming til styring Kontinuerleg forbedring Faktabasert beslutnings -taking Gjensidige forsyningsrelasjonar Organisasjonen er avhengig av brukarane, derfor må vi forstå dei noverande og framtidige brukarbehova, og møte brukarkrava og evt overgå deira forventningar. Ein organisasjon oppnår brukarfokus når alle tilsette i organisasjonen kjenner både dei interne og eksterne brukarane, og er bevisst på kva brukar-krav som må bli møtt, slik at dei eksterne brukarane blir tilfreds. Leiarane i organisasjonen blir sameint om hensikten og retninga til organisasjonen. Leiinga bør arbeide for å skape og vedlikehalde eit internt miljø der tilsette blir fullt involvert i å nå kvalitetsmåla til organisasjonen Tilsette på alle nivå i organisasjonen er den viktigaste komponenten. Deira fullstendige deltaking gjer det mogeleg å få nytta dei samla ferdighetane til beste for organisasjonen. Dei ønska resultata kan bli nådd når aktivitetane og relaterte ressursar er styrt som ein prosess i organisasjonen. Effektiviteten og ressursutnyttinga i organisasjonen si måloppnåing kjem ved å identifisere, forstå og styre alle relaterte prosessar som eit system. Eit permanent kvalitetsmål i ein organisasjon bør vere å søke kontinuerleg forbeting av den totale ytelsen og produksjonen Effektive beslutningar blir alltid teke ut frå data-analysar og informasjon. Organisasjon og interne leverandørar er i eit internt avhengighetsforhold. Denne gjensidige relasjonen skal vere slik at den aukar sannsynlegheiten for at alle oppnår ein verdiauke

10 ISO 9001 ISO 9001 is an internationally recognized standard that defines a systematic control of business activities to ensure that the needs and expectations of your customers are being met or exceeded. ISO 9001 er ein internasjonalt akseptert standard som definerer ei systematisk styring av forretnings-aktivitetar for å sikre at behov og forventningar frå brukarane er tilfredstillt eller overgått. This systematic control, also referred to as 'quality assurance' and 'quality management', is achieved through controlling processes in your businesses that affect the quality of the products and services your organization supplies. Denne systematiske kontrollen er også referert til som 'kvalitetssikring' og 'kvalitetsstyring', og blir gjennomført via kontroll-prosessar i verksemda som påverkar kvaliteten i produkta og tenestene som din organisasjon leverer.

11 Kvalitetssystem

12 Felles element i kvalitetssystem Avviksbehandling Risikovurdering - oppfølging Forbedringsforslag Aktivitetar Dokumentasjon (tilgjengeleg og forstått i rett versjon)

13 Kvalitetssystem

14 Kvalitetssystem

15 Kvalitetssystem

16 Internkontroll og kvalitetssikring Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) Kvalitetssikring er lovpålagt kan bli kontrollert av tilsynsmyndigheter (både praksis og dokumentasjon) er frivillig kan kontrolleres/godkjennes av eksterne revisorer skal sikre kontinuerlige forbedringer av arbeidsmiljø, ytre miljøbelastninger og sikkerhet (og krever kompetanse på disse feltene) krever medvirkning fra ansatte er ikke ment for sertifisering skal sikre rett kvalitet på prosesser, produkter og tjenester, og er kundeorientert anbefales medvirkning fra ansatte kan være gjenstand for sertifisering (f.eks. ISO-standarder) er en nasjonal ordning kan være internasjonalt anerkjent (f.eks. ISO-standarder)

17 Kva element finn vi i kvalitetssystem? Mål Organisering Kartlegging Handlingsplan Rapportering Avvik handtering forbetring, aktivitetar Bibliotek Opplæring Dokumentkontroll Risikovurdering Revisjon

18 Vegvalg Kjøpe ferdige nye system? Basere seg på å utnytte og tilpasse system vi alt har?

19 Kjøpe ferdige system Fordelar Får betre spesialiserte funskjonar i t.d. dokumentbehandling Kan vere tryggare med «ein leverandør i ryggen» Ulemper Problem med integrasjon Større verktøyportefølge Meir kompleks, meir opplæring Mindre skreddarsydd system

20 Utnytte intranett, ephorte + evt. spesialmodular Fordelar Utnyttar system vi alt har, kan gi auka nytteverdi ved gjenbruk Meir gjenbruk av data, lettare integrasjon med eksisterande system Ulemper Må pårekne tilpassing og spesialutvikling Kan få dårlegare funksjonalitet ved t.d. dokumentstyring Kan vere mogeleg å kombinere med eigen dokumentstyringsmodul

21 Vurdering av eksisterande system Funksjon Dokumentasjonsstyring Leselister for dok System ok ok ok Versjonskontroll ok ok Avvikssystem Avviksoppfølging til lukking Kvalitetslosen Datakvalitet as EQS Extens ok nei ok? ok ok ok ok? ok Statistikk ok ok ok Brukarundersøkingar Risikovudering Bruk av eksisterande verktøy ephorte ephorte skjemamod +eph ephorte i skjemamod Skjemamodulen ok ok ok regneark

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse NIRFs årskonferanse 2014 Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon Disposisjon 1. Overordnet uttalelse fra internrevisor?

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige Hva gir revisjonsaktiviteten av verdi for de enkelte interessentene? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Mandag 25. oktober 2010 14.00-14.45 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen av Trygve

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Personifiserte vevtenester

Personifiserte vevtenester Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 8/2002 Personifiserte vevtenester Heather Broomfield, Ivar Petter Grøtte, Randi Marie Tandle og Svein

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Kort om Veriscan Security

Kort om Veriscan Security Verifying security since 1999 Kort om Veriscan Security Etablert i Karlstad i 1999 Spesialkompetanse innen o måling av informasjonssikkerhet o implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Klaveness 1 Navigare 4 flagger - 2013 hjem Norsk flagg på dagsorden Ekstra fokus på brann Side

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

Utfordringer ved innføring av KL systemer

Utfordringer ved innføring av KL systemer Utfordringer ved innføring av KL systemer TQM Brukerforum Tirsdag 21. september 2010 Ole Johan Dahl Principal Consultant Sustainability and Innovation - Risk management and CR Det Norske Veritas AS Mob:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net

Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Sammendrag i Strategisk Ledelse Skrevet av Kim Joar Bekkelund, mail@kimjoar.net Introduction to and overview of Strategic Management de Wit and Meyer (chapter 1)!... 3 Mason and Mitroff (1981, R1.2) Complexity:

Detaljer

Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse

Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse Vebjørn Storås Masteravhandling Master i markedsføring ved Høgskolen i Buskerud Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Hønefoss, november

Detaljer