PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING"

Transkript

1 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING Side 1 av 10

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 50 Tele og automatisering - generelt Merking Reserveplass/kapasitet Drifts- og vedlikeholds dokumentasjon, prøvedrift, service og vedlikehold Miljø Basisinstallasjoner for tele og automatisering Systemer for kabelføring Jording Rom og fordeling for teletekniske anlegg Integrert kommunikasjon Kabling for IKT Alarm og signalsystemer Brannalarm og talevarsling Lyd- og bildesystemer Bilde- og AV-systemer... 8 Side 2 av 10

3 50 Tele og automatisering - generelt PAen må ses i sammenheng med et evt.byggeprogram, ytelsesbeskrivelser, samt prosjektets øvrige kontraktsdokumenter. PAens nummerering foran første punktum følger kapittelinndelingen i NS Tele og automatiseringsanlegg skal prosjekteres og utføres i samsvar med Statsbyggs retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder Merking I tillegg til denne PA 5001 er det gitt ut følgende PAer i 5-serien: PA 5202 Teknisk spredenett PA 5431 Adgangskontroll og innbruddsalarm PA 5531 ITV og VMD PA 5551 Rom-akustikk og elektroakustisk anlegg PA 5601 Automasjon og SD-anlegg Det vises til PA 0802 Tverrfaglig merkesystem og PA 0803 ID-nummerering og fysisk merking. Disse skal benyttes i alle bygg der Statsbygg er forvalter, hvis annet ikke er avtalt. Alle kabler, uttak og annet elektroteknisk utstyr skal merkes etter denne PA. Dersom bygningen allerede har et merkesystem, må merkesystem for tilbygg tilpasses dette etter nærmere avtale med Statsbygg Reserveplass/kapasitet Det skal som et utgangspunkt medtas reservekapasiteter ettet følgende fordeling ved byggets overtakelse: Kabelføringer ca. 25% Reserve branngjennomføringer ca. 10% Kapasitet på kjøling i rom for teleanlegg ca. 50 %. Telefordelinger og rack ca. 25% Område- og bygningsstamkabling ca. 25% Brannalarmsentral ca. 25% Brannsløyfer ca. 25% Alarmkurser ca. 25% 50.3 Drifts- og vedlikeholds dokumentasjon, prøvedrift, service og vedlikehold For alle elektroinstallasjoner skal komplett drifts- og vedlikeholdsinformasjon (DVinfo) leveres. Statsbygg kan gi nærmere anvisninger om i hvilken form dette skal foreligge og eventuelt hvilke verktøy som skal benyttes for innsamling og dokumentasjon.. Mellom ferdigbefaring og overtakelse skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode. Lengden på prøvedriftsperioden skal normalt være 6 måneder. Side 3 av 10

4 50.4 Miljø For alle elektroanlegg der det er relevant, skal det innhentes tilbud på service og vedlikehold av elektroanleggene. Generelt gjelder at service- og vedlikeholdsleveransen for utstyret skal inkluderes for ett år, med opsjon på service ut reklamasjonstiden. Ved valg av alt elektroteknisk materiell, utstyr og installasjoner skal det tas hensyn til dets miljøpåvikning, herunder energiforbruk ved produksjon/drift, avgassing, luminansforhold, farger, oppsamling av støv, fleksibilitet, brannbelastning/termiske egenskaper, støy, teknisk levetid, installasjons-, bruker- og driftsvennlighet, EMC, mulighet for rengjøring/vedlikehold og tilgjengelighet. Halogenfritt elektroteknisk matriell skal i hovedsak benyttes der dette er tekniskøkonomisk forsvarlig. 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 511 Systemer for kabelføring 512 Jording Se PA4001, kap. 411 Systemer for kabelføring. Overspenningsvern og strømsikringer skal normalt medtas. Primært overspenningsvern skal monteres nærmest mulig kabelens innføringspunkt i bygningen. Behovet for sekundære vern skal vurderes. For utførelse av beskyttelsesjording henvises til relevante forskrifter for lavspenningsanlegg og PA4001. Avstanden mellom inntakene for hhv. elkraft og tele skal søkes minimalisert for å minimalisere potensialforskjell mellom "el-jord" og "tele-jord". I skisseprosjekt skal det foretas en foreløpig vurdering om signal referansejord (SRE, SRJ) er påkrevet for bygget. 515 Rom og fordeling for teletekniske anlegg Dette kapittelet omfatter rom og fordelinger for termineringer og utstyr for alle anleggskategorier under NS 3451 kapittel 5, med unntak av fordelinger for BASanlegg (se PA 5601). Felles kablingssystemer for informasjonsteknologi (heretter forkortet FKIT) skal installeres i bygninger for å dekke behov for kabling for alle typer applikasjonsspesifikt IT-utstyr, primært innen tele- og datakommunikasjon, men hvis ønskelig av bruker også for alarm- og signalanlegg, etc. Utstyr i telefordelinger/tekniske rom skal inngå i aktuelle entrepriser og behandles ikke separat i dette kapittelet. Det skal angis krav til romplassering og areal-/volumbehov ifm. sentrale telematikkrom, lokale telematikkrom og fordelere. Krav til reservekapasitet og utvidelsespotensiale skal beskrives. Rom for FKIT og øvrige teleanlegg skal etableres i et hierarki med en struktur tilpasset det aktuelle prosjekt. Hierarkisk skal man inndele rommene i fire nivåer: Områdefordeler, bygningsfordeler, etasjefordeler og lokale brukerkommunikasjonsrom. Side 4 av 10

5 Alle rom og fordelinger skal ha enkel adkomst fra trafikkarealer og det skal legges til rette for enkel fremføring av kabler horisontalt og i vertikale gjennomgående sjakter. Nødvendig areal i åpne vertikale sjakter skal endelig fastlegges etter konkret vurdering med tilstrekkelig føringskapasitet for utvidelse av kursopplegg og ettertrekking uten problemer. Lokale brukerkommunikasjonsrom skal plasseres i områder der brukere har spesielle behov og i det aktuelle brukermiljøet. Rommene inngår som del av brukernes nettoareale med funksjonsprogrammering som for øvrige brukerrom. I tillegg skal det settes av tilstrekkelig plass for audiovisuelt sentralutstyr (lyd- og bildeutstyr). Ved vurdering av hva som er tilstrekklig plass skal det skilles mellom utstyr som normalt ikke skal betjenes av bruker og utstyr som skal betjenes av bruker i forbindelse med den daglige aktivitet i arealene. Alle rom skal være brannsikret i henhold til brannklasse EI30. Fysisk sikring skal vurderes basert på konklusjon i sikringsanalyse. Det skal være automatisk brannalarmanlegg basert på adresserbare optiske røykdetektorer. Det skal vurderes bruk av punktdeteksjon og/eller aspirasjonsanlegg basert på rommets funksjon, installert utstyr og krav til oppetid. Det skal vurderes om deteksjon skal styre automatisk avslag av IKT-utstyr. Grad av adgangskontroll/sikkerhet skal vurderes basert på konklusjon i sikringsanalyse. Det skal ikke føres andre VVS-tekniske installasjoner (rør/avløp/kanaler) gjennom rommet enn de som er nødvendige for å ivareta rommets funksjon (kjøling/ventilasjon/slukkeanlegg). Rom skal ha halvledende eller avledende gulvbelegg. Temperatur skal overvåkes av utstyr som kan gi alarm til brukers driftsorganisasjon. Kjøling skal være tilstrekkelig dimensjonert til at IKT-utstyrets temperaturkrav overholdes. For alle rom for teletekniske anlegg, skal det etableres egne underfordelinger. Dersom bygget ikke har sentralisert UPS, skal underfordelingen forberedes for enkel tilkobling og etterinstallasjon av UPS. Rom for teletekniske anlegg skal ha tilstrekkelig areal for de installerte anlegg, samt nødvendig reserveplass for planlagte utvidelser. Etterfølgende tabell angir minimumsmål basert på prinsipielt installerte enheter. Side 5 av 10

6 Rom Installert utstyr Areal Merknader type 1 1 rack for utstyr (19 ) 2700 x Alt utstyr plassert i rack. Tilgang i front, en side og bak. (Utvidelsesplass for et 19 rack). 1 generelt telestativ rack for utstyr 1 generelt telestativ 2700 x (Utvidelsesplass for et 19 rack) generelt telestativ 1200 x rack for utstyr 1 generelt telestativ 5 1 rack for utstyr 2400 x rack for utstyr 2800 x rekker med rack for utstyr 8 HK-stativ for PABX 9 Sentralt hovedkommunikasjonsrom 52 Integrert kommunikasjon 521 Kabling for IKT Sjakt med vertikal føring og ikke-varmeavgivende utstyr i telestativ. Rom utvides i lengde med en rackmodul (600/800 etter behov) for hvert tilleggsrack. Minimum mål grunnflate (uten utvidelsesbehov). Når man har behov for flere rekker med rack for utstyr, skal rommet utvides med avstand mellom rack pluss rackdybde for hver rackrekke. Lengde av HK-stativ er beregnet på utkryssing av et par pr spredenettpunkt fra kommunikasjonsrom/fordeling. Det er viktig at sentralt hovedkommunikasjonsrom har tilstrekkelig plass til alt aktuelt utstyr og tilstrekkelig reserveplass for de forventede utvidelser som bebyggelsesplanen angir (utbyggingsmuligheter for området). Sentralt hovedkommunikasjonsrom skal ha et branntrygt lager tilknyttet for oppbevaring av programvare tilhørende installert utstyr. Felles kablingssystemer for informasjonsteknologi (FKIT) skal installeres i bygninger for å dekke behov for kabling for alle typer applikasjonsspesifikt IT-utstyr, primært innen tele- og datakommunikasjon, men hvis ønskelig også for alarm- og signalanlegg, byggautomatisering, medisinsk overvåkning etc. Kablingen skal utføres med maksimallengder og forlegning som angitt i gjeldende standarder for den aktuelle sambandsklasse og kategori, og knutepunkter skal plasseres slik at disse krav oppfylles for hele bygningsmassen. Dog skal det tilstrebes en mest mulig sentralisert løsning for knutepunkter for en mest mulig optimal administasjon av utstyr tilknyttet FKIT. Områdestamkabling Områdefordeler (OF) inngår bare der flere bygninger skal inngå i samme felles kablingsystem. I en evt. OF skal eksterne forbindelser, by- og internlinjer fra PBXen, områdestamkabling etc på plinter/blokker i et etasjefordelerstativ termineres, og det skal krysskobles mellom disse med krysskoblingstråd/snorkoblinger. Fra OF går det områdestamkabler i stjernestruktur til hver bygningsfordeler (BF). Side 6 av 10

7 Bygningsstamkabling Bygningsfordeleren (BF) skal plasseres i nærheten av inntak for eksterne kabler, fortrinnsvis i kjelleren, og i god avstand fra trafo, hovedfordeling, større motorer (heis, kraner etc) og kabler som fører store strømmer. Når det ikke er OF, termineres det i BF eksterne forbindelser, by- og internlinjer fra PBX-en, bygningsstamkabling etc. Fra BF går det bygningsstamkabel i stjernestruktur til hver etasjefordeler (EF). Antall og plassering av etasjefordelere / kommunikasjonsrom må ivaretas slik at max-avstandene for kabellengder ikke overskrides. Installasjonen skal tilfredsstille minst "sambandsklasse E" (Category 6, spesifisert inntil 250 MHz) for kobbersamband. FKIT skal installeres iht. krav som stilles fra det miljø det skal brukes i. Det gis derfor ingen generell fasit for valg av enten uskjermede eller skjermede løsninger. Overspenningsvern skal installeres for å beskytte utsatte deler av det bedriftsinterne nettet mot lynoverspenninger og induserte spenninger fra elkraftnettet. Det skal opprettes god jordforbindelse frem til avlederpunktet. Det skal legges separat jordleder med tilstrekkelig tverrsnitt frem til byggets hovedjord. Omfanget av uttestingen på kobber- og fiberinstallasjonen skal avklares med Statsbygg. Grenseverdien for målingene skal spesifiseres med referanse til gjeldende standarder. 54 Alarm og signalsystemer 542 Brannalarm og talevarsling Automatisk brannalarmanlegg (ABA) skal primært installeres for å dekke krav til personsikkerhet som hjemlet i lover og forskrifter. Brannalarmanleggets dekningsgrad skal bestemmes for hvert prosjekt, avhengig av klassifisering i PBL. I tillegg kan ABA installeres for å sikre verdier i bygningsmasse og inventar/utstyr, der byggherren eller brukerne ønsker dette. Dersom det ikke er i strid med forskriftene, skal ABA prosjekteres i samsvar med FGs "Regler for automatisk brannalarmanlegg". Brannalarmsentralen skal være av adressérbar type. Adressering må kunne foretas på stedet, og kunne endres løpende. Sentralen skal plasseres i umiddelbar nærhet av hovedadkomst til bygget eller i tilliggende lokaler (tekniske rom), i sistnevnte versjon med betjeningstablå plassert i hovedadkomst. Evt. øvrige betjeningstablåer vurderes ift. behov for tidlig rømning og brannsikkerhet for øvrig, og skal plasseres tilpasset byggets forventede virksomhet. Som alternativ til sentralisert brannalarmanlegg, skal det i bygningskompleks/større bygningsmasse vurderes muligheten for desentralisert anlegg ved bruk av undersentraler med full overvåket kommunikasjon mellom sentralene. Eventuelt overordnet presentasjonssystem skal kunne foreta alle nødvendige ut- og innkoblinger av detektorer/sløyfer fra sentralt betjeningssted. Side 7 av 10

8 Sentralen skal utstyres med tilstrekkelig antall sløyfer, klokkekurser, utganger for eksterne styringer etc. som kreves for det enkelte prosjekt. Det skal velges en sentral som kan utbygges til å omfatte et heldekkende ABA-anlegg. Eventuelle gasslokkeanlegg skal integreres med brannalarmanlegget. Detektorsløyfene skal benytte kabeltype som angitt fra leverandør. Hvis leverandør ikke stiller spesielle krav, kan vanlige kabeltyper normalt benyttes. Detektorer skal velges etter de krav som foreligger og ut i fra hvilket miljø de skal monteres i. Røykdetektorer skal brukes overalt der ikke spesielle miljøforhold tilsier noe annet. Forøvrig skal valg av detektorer vurderes i de enkelte rom ut fra ønske om tidlig varsling og minimalisering av uønskede alarmer. Som alternativ eller supplement til alarmklokker kan detektorsummere benyttes. Evt. behov for tilleggsvarsling med alarmlamper for hørselshemmede eller på steder med stor bakgrunnstøy, f.eks i tekniske rom, skal vurderes (evt. automatisk stopp av støykilde og lydanlegg.) Utvendig alarmklokke/lampe skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Integrering mot SD-anlegg og bussystemer skal vurderes. Særlig i bygninger i risikoklasse 5 og 6 kan det være aktuelt at ABA-systemet tilknyttes system for talevarsling. I bygg med ukjent publikum eller der store menneskemengder kan oppholde seg, skal talevarsling vurderes. Talevarsling skal benyttes også i områder der man skal kunne ha en generell beskjedgivning over høyttaleranlegg. ABA-systemet skal normalt kunne leveres med I/O-enheter med analoge/digitale innganger for ulike brytere, givere, følere, sensorer, og reléutganger for å aktivere styrefunksjoner, f.eks styre branndører, røykventilasjon etc. I auditorier skal brannalarmanlegget overstyre generelt lydanlegg og lysdemperanlegg. Automatisk brannalarm varsles lokalt til døgnvakt, personsøker, evt. til tjenesteboliger, offentlig brannvesen og/eller til godkjent alarmstasjon. Det skal avklares i hvert enkelt tilfelle hvilken tilknytning som er nødvendig og ønskelig. I spesielle bygningstyper kan det være behov for supplerende vurderinger tilpasset den spesielle bygningstypen. Eksempelvis nevnes at for fengsler vil det ofte være behov for detaljerte analyser av egnede detektortyper i celler, for å kunne foreta meget tidlig deteksjon i en situasjon der en innsatt selv antenner cellen, og bevisst tildekker detektoren. Spesielle former for aspirasjonsdetektorer kan her være aktuelt å vurdere. I spesielle tilfeller, for eksempel ved verneverdige bygg, skal trådløse adresserbare ABA-systemer vurderes. De skal i så fall i prinsippet følge de samme krav til funksjon, miljø og sikkerhet som ordinære anlegg. EMC-forhold skal påaktes spesielt. 55 Lyd- og bildesystemer 556 Bilde- og AV-systemer Utstyr som talerstol/kateter/rack/møbel skal kunne inneholde stasjonær pc, bærbar pc, dokumentkamera, dvd, plass til papirer og styreskjerm for AV anlegg. Motoriserte blendingsgardiner skal velges i samarbeid med Statsbygg. Side 8 av 10

9 Det skal legges til rette med føringsveier og sammenkopling for andre tekniske installasjoner for bilde- og AV-styresystemer. I prosjekter hvor Statsbygg skal levere deler eller alle bilde- og AV-systemer, skal beskrivelse skje i tett samabeid med Statsbygg sin fagressurs. Valg og omfang av styresystem skal skje i samarbeid med Statsbygg. I de minste (>30) auditorier er det generelt ikke behov for berøringskjerm, mens det i større auditorier bør det være berøringsskjerm som styrer alle funksjoner. Alle knapper på skjermen skal være på norsk og brukergrensesnittet enkelt. Statsbygg skal godkjenne brukergrensesnitt. Der det velges styresystem, skal blending, lerret, lyd, lys og projektor styres automatisk. Det skal også medtas en tilpasser -enhet slik at uansett hva som tilkoples i forhold til oppløsning, blir bilde på lerret riktig. Bildeformatet som brukes mest pr. i dag er bredformat type 16:9, og det skal derfor prosjekteres med den type billedflate. For å beregne størrelse på lerret gjelder følgende: 16:9 maks avstand til lerret skal være 4 x billedbredde 4:3 maks avstand til lerret skal være 5 x billedbredde I auditorier vil det i hovedsak bli benyttet projektor. Styrken på projektor skal dimensjoneres etter størrelse på lerret. Som hovedregel skal det brukes 500 ASNI lumen pr. m 2. Prosjektor skal takle både 4:3 og 16:9 og ha oppløsing 1920 x 1080p eller mer. Underkant visningsflate skal monteres minimum 1,2 m over gulv. I mange tilfeller vil 1,4 m være optimal høyde. Optimal høyde skal vurderes på basis av avstand og høyden til første rad i amfi, og en siktlinjeanalyse for alle plasser i amfiet/salen. Det skal legges til rette for plassering og opphengsmulighet for prosjektor. Utstyrsrack skal monteres slik at det er adkomst både forfra og fra minst en av sidene. Racket skal leveres med nødvendige festeinnretninger, kabelføringssystemer, sokkel, topp, dører, vegger osv. Rackene skal ha utforming tilpasset interiøret forøvrig og gjennomsiktig, låsbar dør foran. Racket skal leveres med intern, isolert og merket jordskinne for signal-referanse-jord (SRJ). Racket skal være basert på 19 " montering. For utstyr som ikke er rackmonterbare i seg selv, skal det medtas spesielle tilpasninger for rack-montasje av disse. Racket skal ha 30 % reservekapasitet utover det som er leveransen. Dersom vifter el. er nødvendige for kjøling, skal slike inkluderes. Disse skal være støysvake vifter montert på en slik måte at støyen i minst mulig grad sjenerer (Maks 30 db(a) og N-25 på nærmeste tilhørerplass). Alle enheter med mekanisk luftkjøling skal ha filter på luftinntaket. Krav til støynivå fra felles tekniske installasjoner er maks. 32 db(a) i undervisningsrom. For auditorier er kravet 30 db(a). Evt. støy fra spesielt teknisk utstyr inne i auditoriet, skal også følge samme krav, for eksempel lyskastere, vifter for kjøling av teknisk spesial-utstyr etc. Det skal være mulig å kople lyden fra de visuelle mediene til det elektro-akustiske anlegget. Teknisk utstyr skal plasseres i eget rom. Varmeutvikling fra AV-teknisk utstyr skal ivaretas. Side 9 av 10

10 For anlegg hvor det planlegges gulvbrønner, skal tilpasningsrammer med kontakter planlegges nøye for å sikre robuste løsninger og god funksjonalitet. Skjematisk oversikt over bilde- og AV-systemets oppbygging, skal være slått opp på vegg i kontrollrom eller på lignende godt synlig sted nær utstyret/rack. Side 10 av 10

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 5 TELE/AUT

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 5 TELE/AUT 5 TELE OG AUTOMATISERING 5.0 TELE OG AUTOMATISERING GENERELT 5.1 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING 5.2 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 5.3 TELEFONI OG PERSONSØKING 5.4 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER 5.5

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10 Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FUNKSJONELLE KRAV... 3 2.1 Parkabel... 3 2.2 Fiberkabel... 3 3 GRENSESNITT... 4 3.1 Balansert... 4 3.2 Halvfelt... 4 4 KRAV TIL SIKKERHET... 5 4.1 Personsikkerhet...

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING

PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING PROSJEKTERINGSASNING PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING REVISJONSLISTE PA 5001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for Tele og Automatisering Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt

Detaljer

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Kurt-Even Kristensen kkn@cowi.no 1 Referansemodell OF Områdefordeler BF Bygningsfordeler EF Etasjefordeler CP Konsolideringspunkt,

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: På forprosjektnivå kan utredningen sammenfattes i følgende hovedkonklusjon: IKT-rom felles med dimmerom og serverrom er definert i størrelse ca. 12

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Standard for tele- og datakommunikasjon i kommunale bygg i Gjøvik kommune

Standard for tele- og datakommunikasjon i kommunale bygg i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE IKT-SEKSJONEN Vår ref.: Saksnr.: Gjøvik, OPGO/09-3586-1/ 09/3586 24.09.2009 Standard for tele- og datakommunikasjon i kommunale bygg i Gjøvik kommune Innhold Innhold... 1 1. Dokumentversjon...

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 9 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 9 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.06 Elektrotekniske bygninger og rom Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGTEKNISKE KRAV... 3 2.1 Plassering... 3 2.1.1 Bygning...3 2.1.2 Internt i bygning...3 2.2 Utførelse... 3 2.3 Elektrotekniske

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom.

Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom. Elektrotekniske bygninger og rom Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGTEKNISKE KRAV... 3 2.1 Plassering... 3 2.1.1 Bygning...3 2.1.2 Internt i bygning...3 2.2 Utførelse... 3 2.3 Elektrotekniske

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Levetid og kostnadsbetraktninger

Levetid og kostnadsbetraktninger Levetid og kostnadsbetraktninger Bygg: 30-50 år Føringsveier (Oppdateres ved hovedrenovasjon), typisk 20 år Kabling 10 år Utstyr 3 år Konklusjon: Prioriter og sørg for gode føringsveier! Viktigste feilkilder

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Elektrotekniske bygninger og rom Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BYGGTEKNISKE KRAV...3 2.1 Plassering...3 2.1.1 Bygning... 3 2.1.2 Internt i bygning... 3 2.2 Utførelse...3 2.3 Elektrotekniske rom...3

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Joakim Myren Svendsen DATO S-52 Strateginotat adgang og sikkerhet 54 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER. 542 Brannalarm.

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.

AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08. AV-teknisk utrustning for Vegtrafikksentalen Region nord (VTS nord) Svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget pr. 25.08.15 NB: Nye spørsmål er merket med rød tekst. Tekniske krav, kapittel B.2

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 27.10.2011 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98 Reservestrømsystemer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RESERVESTRØMSYSTEMER...3 2.1 Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget...3 2.1.1 Plassering av reservestrømstransformator...3 2.1.2 Transformator...3

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Internt Notat. Styringsgruppen for "Operasjonssprosjektet SSK - Forprosjekt fase 2 og 3. Medlemmer Brukergruppe Teknikk

Internt Notat. Styringsgruppen for Operasjonssprosjektet SSK - Forprosjekt fase 2 og 3. Medlemmer Brukergruppe Teknikk Internt Notat Vår dato 22-03-2013 Deres dato Vår referanse Deres referanse Til Styringsgruppen for "Operasjonssprosjektet SSK - Forprosjekt fase 2 og 3 Kopi til Medlemmer Brukergruppe Teknikk Kommentarene

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 1.1 PRINSIPIELL OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR RADIOANLEGG Radioanlegget skal etableres med en sentralenhet i teknisk bygg T1 plassert utenfor sørøstre tunnelåpning på Vinterbro.

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Tele og automatisering Kapittel 5 av 7 Februar 2009 5. TELE OG AUTOMATISERING...3 500 Tele og automatisering, generelt...3 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING...3

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS. Bok 2. Fagbeskrivelse Elektro- og teletekniske anlegg

Hjalmar Johansen VGS. Bok 2. Fagbeskrivelse Elektro- og teletekniske anlegg Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 20.04.2015 DOKUMENTKONTROLL OPPDRAGSGIVER: Faveo prosjektutvikling v/ Kjell Kvam Telefon.: Epost: UTFØRT AV: v/ Eivind Bonde Tlf. dir: 40 41 56 37 Tlf.: 73 83 35 00 Fax:

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 1.

Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for FM og DAB, runde 1. Spesielle beskrivelser kringkastingsanlegg for og DAB, runde 1. Det skal leveres kringkastingsanlegg med og DAB for tunnelene omhandlet i dette dokumentet. Nytt nødnett er forventet operativt i Hordaland

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET

FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET FAGPRØVE I TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET Dokumentasjonsdel 1. Oppsummering og egenvurdering 2. Avik mellom planlegging og gjennomføring 3. Dokumentasjon 1. Oppsummering og egenvurdering Gjennomføringen

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO (YT-RIE)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO (YT-RIE) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember krosshaug - yt-rie Stavanger eiendom 1 av 15 Innhold 1. Hovedoppgave...

Detaljer

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 Tekniske rom Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TEKNISKE ROM...4 3.1 Generelt...4 3.2 Apparatskap for signalanlegg (AS-skap)...4 4 VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 5 JORDINGSSYSTEM...6 6 ALARMSYSTEM...7

Detaljer

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 Hensikt og omfang...2 2 Krav til sikkerhet...3 2.1 Informasjonssikkerhet...3 2.2 Personsikkerhet...3 3 Miljøkrav...4 3.1 Generelle krav...4 3.2 Mekanisk og klimatisk

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Rev.: 5 Teletekniske bygninger og rom Side: 1 av 9 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TELETEKNISKE BYGNINGER OG ROM...4 4 AVBRUDDSFRIE STRØMFORSYNINGSANLEGG...5

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer