RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM"

Transkript

1 OUT.1 OUT.2 ALARM Brukerhåndbok RH98 %RH SET RH 98 RH 8 9 System for fuktighetskontroll RH98 TNO-1026 Munters Europe AB 2001

2

3 Innhold 1. Innledning 1.1 Generelt Håndbokens hensikt og struktur Funksjoner Generelt Sender Kontrollenhet Sikkerhet Merking Operatørpanel Feilindikatorer Installering 2.1 Generelt Sikkerhet Mottakskontroll Krav til installeringsstedet Montering Montere kontrollenhet for veggmontering Montere fuktighetssender for veggmontering Montere fuktighetssender for kanalmontering Kople til en ekstern alarm Kontrollenhet bygget inn i en enhet Kople til en fuktighetssender Kople til en ekstern alarm Vedlikehold 5.1 Generelt Vedlikeholdsplan Kalibrere fuktighetssenderen Bytte sensor og filter i fuktighetssenderen Bytte sikring i en kontrollenhet Feilsøking 6.1 Generelt Sikkerhet Feillokalisering Generelt Feilmeldinger Feilsymptomer Tabell 2 Feilmeldinger Tabell 3 Feilsøkingsliste Vedlegg 7.1 Tekniske spesifikasjoner Reservedeler Koplingsskjema Salg ved forhandlere 3.1 Generelt Kontroller før start Starte opp første gang Kontrollere og endre parametere Drift 4.1 Generelt Sikkerhet Oppstart Vanlig drift Generelt Vise og endre innstillingsverdi for ønsket luftfuktighet Vise og endre andre parameterinnstillinger Tabell 1. Systemparametere Innhold i

4 Viktig brukerinformasjon Tilsiktet bruk Systemet for fuktighetskontroll RH98 er laget for å kontrollere klimaanleggsapparater All annen bruk av utstyret eller bruk som går i mot instruksene i håndboken, kan forårsake skade på person og/eller produkt Munters kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tilsiktet eller utilsiktet skade, og følgende ubegrensede gevinsttap, inntektstap, tap av forretningsmuligheter, tap av bruk eller andre lignende ulemper, uansett hvordan dette er blitt forårsaket, som er en følge av ukorrekt bruk av dette utstyret eller bruk av utstyret som ikke er tilsiktet Garanti og forpliktelser Garantien er gyldig i 12 måneder etter at utstyret forlot fabrikken, hvis ikke annet er underrettet i skriftlig form Garantien er begrenset til gratis erstatning og levering av ødelagte enheter eller komponenter som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil Munters garanterer at levert produkt har gått gjennom nøye testing for å sikre at spesifikasjonene her er oppfylt Alle reklamasjoner må vedlegges bevis for at feilen er oppstått innenfor garantiperioden, og at enheten er brukt i henhold til retningslinjene Alle reklamasjoner må inneholde informasjon om produkttype og produksjonsnummer Disse opplysningene er angitt på enhetens identifikasjonsplate, se avsnitt 1 5 Merking Merk Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel Produktnavn oppgitt i denne håndboken kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive selskapene Denne håndboken inneholder opplysninger som er beskyttet av copyright-lovene Ingen deler av håndboken kan reproduseres, lagres i et system for informasjonsgjenfinning eller overføres i noen form, på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Munters Eventuelle kommentarer til innholdet i denne håndboken sendes til: Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Publications P O Box 434 SE Sollentuna Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Munters Europe AB 2001 Sikkerhet Merk! ADVARSEL! Brukes i denne håndboken for å angi mulig fare for personskader Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres FORSIKTIG! Brukes i denne håndboken for å angi mulig fare for skader på produktet eller annet utstyr og/eller forurensning av miljøet Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje med miljøet hvis denne advarselen ignoreres Brukes for å angi tilleggsinformasjon som er nødvendig for problemfri eller optimal bruk av produktet Direktiver og standarder Systemet for fuktighetskontroll RH98 er utformet og produsert av en organisasjon som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 Produktet oppfyller de generelle kravene i EN (Generelle krav til leverandørers erklæring om overensstemmelse) Produktet er i overensstemmelse med kravene i EMK-direktivet 89/336/EØF, forutsatt at installeringen er gjort i henhold til instruksene i kapittel 2, Installering, i denne håndboken Følgende standarder gjelder for produktutformingen: EN (del 3-2) - Elektromagnetisk kompatibilitet, norm for emisjon, grenseverdier for overharmonisk emisjon (utstyr med strømforsyning mindre enn 16 A) EN (del 1) - Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk norm for immunitet EN (del 2) - Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk norm for immunitet, industrimiljø ii Innhold

5 1. Introduction 1.1 Generelt OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Figur 1 System for fuktighetskontroll RH98 Munters RH98 er et system for fuktighetskontroll til bruk for Munters klimaanleggsenheter RH98 kontrollerer luftfuktigheten ved å kontrollere strømmen til enhetens varmeelement for reaktivering Systemet består av en fuktighetssender og en kontrollenhet Fuktighetssenderen er en to-tråds sender som er plassert der luftfuktigheten skal kontrolleres, enten i de aktuelle lokalene eller direkte i luftekanalen Kontrollenheten sender ut kontrollsignaler til klimaanleggsenheten Strømkontrollen foretas i ett eller to trinn Systemet har en spenningsfri kontakt som det kan koples en ekstern alarm til Systemet kan installeres og kombineres i to varianter: RH98-CW/SW Kontrollenhet og veggmontert fuktighetssender RH98-CW/SD Kontrollenhet og kanalmontert fuktighetssender 1. Innledning 1-1

6 1.2 Håndbokens hensikt og struktur 1.3 Funksjoner Hensikten med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon om kontrollsystemets utforming og funksjon, og å gi veiledning for installering, drift, vedlikehold og feilsøking Tekniske data er samlet i kapittel 7 Vedlegg Håndboken har disse kapitlene: 1 Innledning 2 Installering 3 Salg ved forhandlere 4 Drift 5 Vedlikehold 6 Feilsøking 7 Vedlegg Generelt Systemet består av disse delene: Fuktighetssender Kontrollenhet Sendere a. b. Figur 2 Fuktighetssendere, veggmontert (a) og kanalmontert (b) Fuktighetssenderens sensor sender ut et signal som påvirkes av luftfuktigheten Signalet forsterkes og føres til kontrollenheten via en kabel Fuktighetssenderne er tilgjengelige i to varianter: RH98-SW, for veggmontering i lokalene der luftfuktigheten skal kontrolleres RH98-SD, for montering i enhetens inngangskanal for prosessluften Fuktighetssenderens sensor er følsom og må behandles med varsomhet Innledning

7 1.3.3 Kontrollenhet OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Figur 3 Kontrollenhet for veggmontering, RH98-CW Kontrollenheten inneholder en kontroller som mottar signalet fra fuktighetssenderen Kontrolleren sender deretter et kontrollsignal til klimaanleggsenheten som bestemmer utgangssignalet hos varmeelementet for reaktivering På kontrollenheten er det også et operatørpanel med et informasjonsvindu Under normal drift viser vinduet luftfuktigheten som er målt til enhver tid Ulike parametere kan velges ved å bruke knappene på panelet, for eksempel ønskede innstillingsverdier for luftfuktighet, kontrollergrenser og alarmgrenser Kontrollenheten mottar hele tiden signaler fra fuktighetssenderen og kontrollerer kapasiteten ved å sjekke enhetens varmeelement for reaktivering i ett eller to trinn Ved 2-trinns kontroll er det først et grunntrinn med 2/3 av utgangssignalet for reaktiveringen, og deretter kan 1/3 av utgangssignalet kontrolleres som trinn 2 Kontrollenheten er utstyrt med en spenningsfri kontakt der en ekstern alarmenhet kan koples til Den eksterne alarmen aktiveres når kontrollenhetens interne alarm er aktivert 1.4 Sikkerhet RH98 er utformet slik at den oppfyller alle aktuelle sikkerhetsbestemmelser for denne type utstyr Ved drift og arbeid på maskiner er det imidlertid alltid den enkeltes ansvar å tenke på: Sin egen og andres sikkerhet Systemsikkerhet gjennom korrekt bruk av utstyret i henhold til beskrivelser og instrukser i denne håndboken ADVARSEL! Elektriske tilkoplinger skal bare utføres av godkjent personell i henhold til gjeldende lover og regler ADVARSEL! Systemet må ikke koples til en annen spenning eller frekvens enn det er produsert for Se avsnitt 1 5 Merking 1. Innledning 1-3

8 ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell FORSIKTIG! Skader på grunn av feilinnstilling av systemet som er utført av ikke godkjene personell, kan oppheve garantien 1.5 Merking Identifikasjonsplaten er plassert på baksiden av kontrollenheten HUMIDITY CONTROL RH98-CW 1~ V 50/60Hz Typenr.: Date: Article No.: Par.: 1998 Figur 4 Identifikasjonsplate 1.6 Operatørpanel OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Figur 5 Operatørpanel RH98 styres ved bruk av operatørpanelet på kontrollenheten Parametrene og innstillingsverdiene justeres ved å bruke knappene på panelet Ved vanlig drift viser vinduet luftfuktigheten målt til enhver tid Systemets ulike parametere, verdier og feilindikatorer vises også 1.7 Feilindikatorer Følgende feil vises på operatørpanelet: rhi rlo E1 EEE Øvre alarmgrense overskredet Nedre alarmgrense overskredet Feil ved fuktighetssender Alle parameterinnstillinger slettet Innledning

9 2. Installering 2.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 kontrolleres og testes før det sendes ut av fabrikken for å garantere korrekt kvalitet og størst mulig pålitelighet Systemet monteres og installeres i henhold til beskrivelsen nedenfor 2.2 Sikkerhet ADVARSEL! All elektrisk tilkopling av utstyr må utføres i henhold til gjeldende lover og regler og må gjøres av kvalifisert personell ADVARSEL! Systemet skal ikke koples til annen spenning eller frekvens enn det er produsert for (se identifikasjonsplaten) ADVARSEL! Strømforsyningen skal koples fra enheten som systemet vil bli koplet til, før installeringen begynner 2.3 Mottakskontroll 1 Kontroller leveransen mot pakkseddelen Ta kontakt med Munters umiddelbart hvis det mangler noe for å unngå unødvendige forsinkelser i installeringsarbeidet 2 Fjern all emballasje Kontroller hver enhet for å se at det ikke er blitt påført skader under transporten 3 Alle synlige skader bør rapporteres til Munters før installeringen begynner 2.4 Krav til installeringsstedet Systemet er laget for innendørs montering Det er viktig at installeringsstedet oppfyller utstyrets krav til plassering og plass for å kunne oppnå best mulig ytelse og feilfri drift Veiledning for plassering av systemet: Senderen for veggmontering skal plasseres minst 1-1,5m over gulvet, slik at den relative fuktigheten den måler er representativ for hele lokalet som skal kontrolleres Senderen for veggmontering skal monteres et sted der den ikke er utsatt for tørr eller fuktig luft Unngå trekk som for eksempel fra dører som åpnes 2. Installering 2-1

10 Ikke plasser fuktighetssenderen tett inntil utstyr som utstråler varme eller i direkte sollys Temperatursvingninger kan direkte påvirke den relative fuktigheten Veiledning for elektriske koplinger: Strømkabelen til kontrollenheten skal ha en leder med tverrsnitt på minst 0,75 mm 2 og en isoleringsspenning høyere enn 500 V vekselstrøm 2.5 Montering Montere kontrollenhet for veggmontering OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Beskyttende deksel for skruklemmer Figur 6 Kontrollenhet for veggmontering, RH98-CW Forbered følgende: Strømkabel med tre ledere, ledertverrsnitt: ³0,75 mm 2, isoleringsspenning: ³500 V vekselstrøm Kabel med to (1-trinns kontroll) eller fire (2-trinns kontroll) ledere for kopling til en klimaanleggsenhet, ledertverrsnitt: ³0,5 mm 2 Kabelføring med avspenningsisolator 3 skruer for feste til veggen Bestem hvor kontrollenheten skal plasseres, og monter på denne måten: 1 Løsne dekslet som skruklemmene 2 Løsne og fjern plastikkpluggene (3) på undersiden Hullene fungerer som kabelføringer 3 Fest en skrue i veggen og heng boksen på skruen 4 Fest de to andre skruene i hullene via koplingsplassen i boksen Installering

11 5 Trekk strømkabelen inn gjennom venstre hull i boksen Ikke glem kabelføringen med avspenningsisolator 6 Kople lederne til skruklemmene for +, - og jording (se symbol på koplingsblokken) Ikke kople strømkabelen til nettet 7 Trekk kabelen som skal koples til klimaanleggsenheten inn gjennom det midterste hullet i veggmonteringsboksen 8 Kople lederne til følgende skruklemmer: RY1 C og RY1 NO (1-trinns kontroll eller grunntrinnet i 2- trinns kontroll) RY2 C og RY2 NO/RY2NC (trinn 2 i2-trinns kontroll) Merk! Høyeste belastning for relékontaktene må ikke overskrides Se avsnitt 7 1 Tekniske spesifikasjoner 9 Kople den andre enden av kabelen til ønsket koplingsblokk i enheten (se koplingsskjema for enheten) 10 Skru til skruene på dekslet for de elektriske koplingene Montere fuktighetssender for veggmontering Forbered følgende: Signalkabel med to ledere, tverrsnitt: ³0,5 mm 2 per leder 2 skruer for veggfeste Fest senderen slik: 1 Fjern forsiktig det beskyttende dekslet 2 Løsne kretskortet fra den svarte monteringsplaten 3 Bestem hvor senderen skal plasseres, og fest monteringsplaten med to skruer 4 Mål lengden på signalkabelen til kontrollenheten 5 Kutt og avisoler kabelen 6 Trekk kabelen gjennom hullet i kretskortet fra undersiden -RH +RH 7 Fest godt kabelens ledere til koplingsblokkene RH- og RH+ på kretskortets 5-polede rekkeklemme 2. Installering 2-3

12 8 Når kontrollenheten er installert, må den andre enden av kabelen festes godt til kontrollenhetens skruklemmer på denne måten: Sender Kontrollenhet RH+ SENSOR I+ RH- SENSOR I- Vær nøye med å kople plussspol til plusspol og minuspol til minuspol for å få et korrekt målesignal 9 Fest kortet til monteringsplaten Se etter at opp-pilen på kortet peker oppover 10 Trykk på beskyttelseshetten for å sikre Montere fuktighetssender for kanalmontering Forbered følgende: Signalkabel med tre ledere, kabelsnitt: 7 10 mm, tverrsnitt: ³0,5 mm 2 per leder Monter sensoren slik: 1 Bestem hvor i kanalen senderen skal monteres 2 Drill hull i kanalen ved å bruke drillmalen som følger med Husk å drille et hull for kalibereringsapparatet også 3 Løsne senderens deksel 4 Fest senderen i kanalen med skruene som følger med 5 Kutt og avisoler signalkabelen 6 Trekk kabelen gjennom kabelføringen og hullet i boksen 7 Fest kabelen gjennom kabelføringen Legg merke til at kabelisolasjonen må festes i kabelføringen slik at det blir tilfredsstillende kontakt med senderchassiset 8 Fest de tre lederne til RH-, RH+ og jordet skruklemme i den 5-polede rekkeklemmen på kretskortet 9 Fest den andre enden av kabelens ledere til kontrollenhetens skruklemmer på denne måten: Sender Kontrollenhet RH+ SENSOR I+ RH- SENSOR I- Jord Den jordede lederen festes til jordet strømtilførsel (se symbol på koplingsblokken) Legg merke til at plusspol må koples til plusspol og minuspol til minuspol for å få korrekt målesignal 10 Fest sensordekslet godt Installering

13 2.5.4 Kople til en ekstern alarm Kontrollenheten er utstyrt med en intern alarm som aktiveres når alarmgrensene er overskredet Alarmen vises på operatørpanelet Et eksternt alarmapparat kan også koples til kontrollenheten 1 Løsne dekslet for de elektriske koplingene 2 Kople kabelen (godkjent) fra alarmapparatet til kontrollenhetens spenningfrie kontakter RY3 C (felles) og RY3 NO (vanligvis åpen), eller til RY3 C og RY3 NC (vanligvis lukket), avhengig av hvordan alarmen aktiveres Merk! Høyeste belastning for relékontakten må ikke overskrides Se avsnitt 7 1 Tekniske spesifikasjoner 3 Fest dekslet godt 2. Installering 2-5

14 2.6 Kontrollenhet bygget inn i en enhet Kontrollenheten brukes også for innbygging i avfuktingsenheten Elektriske koplinger gjøres da på fabrikken, og det er bare fuktighetssenderen som må koples til enhetens elektriske utstyr Kontrollenhetens operatørpanel er tilgjengelig for å lese av og endre innstillinger direkte på enhetens operatørpanel Figur 7 Eksempel på en kontrollenhet som er bygget inn i enhetens operatørpanel Systemet kan installeres og kombineres på fire måter RH98CB/SD Kontrollenhet og kanalsender RH98CBA/SD Kontrollenhet, kanalsender og alarmrelé RH98CB/SW Kontrollenhet, og romsender RH98CBA/SW Kontrollenhet, romsender og alarmrelé Kople til en fuktighetssender 1 Monter fuktighetssenderen i henhold til instruksjonene i avsnitt Kople kabelen fra fuktighetssenderen til egnet koplingsblokk/ koplingsanordning i enheten i henhold til enhetens koplingsskjema Legg merke til at plusspol må koples til plusspol og minuspol til minuspol for å få korrekt målesignal Kople til en ekstern alarm Kontrollenheten er utstyrt med en intern alarm som aktiveres når alarmgrensene er overskredet Alarmen vises på operatørpanelet Et eksternt alarmapparat kan også koples til kontrollenheten Bruk en godkjent kabel og kople det eksterne alarmapparatet til egnet skruklemme på enheten i henhold til avfuktingsapparatets koplingskjema Installering

15 3. Salg ved forhandlere 3.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 har styreparametere som er forhåndssatt i fabrikken slik at systemet kan selges av forhandlere på en trygg måte Fabrikkinnstillingene er spesifisert i kapittel 4 Drift Der er det også en beskrivelse av parametrene og hvordan de kan endres Fuktighetssenderen kalibreres før levering 3.2 Kontroller før start Disse kontrollene bør utføres før systemet startes opp første gang: 1 Kontroller at inngående strømforsyning er korrekt 2 Kontroller at kablingen er installert på riktig måte 3.3 Starte opp første gang 1 Slå på strømmen til klimaanleggsenheten 2 Kople strømkontakten til nettet Systemet utfører en selvtest 3 Kontroller at vinduet på operatørpanelet viser gjeldende luftfuktighet Hvis vinduet viser en feilmelding etter selvtesten, se kapittel 6 Feilsøking 3.4 Kontrollere og endre parametere Alle parametere og innstillinger som er nødvendig for å kjøre systemet, er satt i fabrikken Forhåndsinnstilte verdier er dokumentert i kapittel 4 Drift Der er det også en beskrivelse av hvordan parametrene og innstillingene kan endres 3. Salg ved forhandlere 3-1

16 4. Drift 4.1 Generelt 4.2 Sikkerhet 4.3 Oppstart På operatørpanelet finnes det flere knapper for betjening av systemet og et vindu som viser feil- og alarmstatus Informasjon om fabrikkinnstillinger finnes i Tabell 1, Systemparametere Innstillingsverdien er forhåndssatt til 50 %RH ADVARSEL! Risiko for elektrisk støt Ikke åpne veggmonteringsboksen eller annet elektrisk koplingsutstyr Systemet inneholder deler som er koplet til høy spenning og berøring av disse delene kan være skadelig eller dødelig Kontrollenheten startes opp ved å kople enhetens strømkabel til nettet En kontrollenhet som er bygget inn i et avfuktingsapparat, startes opp ved å slå på strømmen til avfuktingsapparatet Avfuktingsapparatets modusbryter bør være satt til AUT 4.4 Vanlig drift Generelt Ved vanlig drift er det ikke nødvendig med noen spesielle tiltak, unntatt når innstillingsverdien for ønsket luftfuktighet eller andre kontrollparametere skal endres De kan endres både under drift og i forberedelsesfasen OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Figur 8 Operatørpanel Knappene har disse hovedfunksjonene: SET Ù Ú Vise/endre innstillingsverdier og tilbakestille alarm Øke verdi Minske verdi %RH Vise status til de tre utgangssignalene som kontrollerer 1-trinns kontrollen, 2-trinns kontrollen og den eksterne alarmen Under vanlig drift viser vinduet på operatørpanelet luftfuktigheten målt til enhver tid Drift

17 4.4.2 Vise og endre innstillingsverdi for ønsket luftfuktighet For å vise og endre innstillingsverdien, gjør du slik: 1 Trykk på SET for å vise innstillingsverdien Nederst i høyre hjørne av vinduet begynner det å blinke 2 Hold SET nede og trykk påù eller Ú for å øke eller minske verdien 3 Slipp opp knappene Etter en stund vil systemet gå tilbake til vanlig modus Innstillingsverdien er forhåndssatt i fabrikken til 50 %RH Vise og endre andre parameterinnstillinger Tabell 1 Systemparametere beskriver alle parametrene i systemet og viser fabrikkinnstillingene For å vise og endre parameterinnstillingene, gjør du slik: 1 Trykk på Ú i mer enn 10 sekunder for å vise parametermenyen Øvre og nedre segment til venstre i vinduet begynner å blinke Parameter 01 er forhåndssatt 2 Trykk på Ù ellerú for å velge en parameter 3 Trykk på SET for å vise gjeldende verdi til parameteren du har valgt 4 Hold SET nede og trykk på Ùeller Ú for å øke eller minske parameterverdien 5 Hvis det ikke blir trykket på noen knapp innen 20 sekunder, går systemet tilbake til vanlig modus og endringene lagres Kommentarer: Parameter er relative verdier som settes i forhold til innstillingsverdien Relé 1 koples til ved: Innstillingsverdi + Forskyvning fra innstillingsverdi, relé 1 + AV/PÅintervall, relé 1 (Innstillingsverdi + parameter 11 + parameter 10) Relé 1 koples fra ved: Innstillingsverdi + Forskyvning fra innstillingsverdi, relé 1 (Innstillingsverdi + parameter 11) Tilsvarende gjelder for relé 2 4. Drift 4-2

18 Parameter Beskrivelse Tilgjengelig parametervalg Fabrikkinnstilling Utgangssignal 1 for relé Utgangssignal 2 for relé Utgangssignal for alarm 1 = Fukting 2 = Avfukting 3 = Alarm 2 = Avfukting; reléet stenger når %RH øker. 2 = Avfukting; reléet stenger når %RH øker. 3 = Alarm; utgangssignalet aktiveres når alarmgrensen er overskredet. 05 Korrigering av fuktighetssenderens avlesningsverdi 0 %RH Ingen korrigering AV/PÅ-intervall, relé 1 Forskyvning fra innstillingsverdi, relé %RH %RH 2 %RH; relé 1 slås på ved 51 %RH og av ved 49 %RH. -1 % RH AV/PÅ-intervall, relé 2 Forskyvning fra innstillingsverdi, relé %RH %RH 6 %RH; relé 2 slås på ved 55 %RH og av ved 49 %RH. -1 % RH AV/PÅ-intervall, utgangssignal for alarm Forskyvning fra innstillings-verdi, utgangssignal alarm 1 15 %RH %RH 1 %RH; ikke brukt når param. 03 = 3 (alarm). 0 %RH; ikke brukt når param. 03 = 3 (alarm) Lavest tillatte innstillingsverdi Høyest tillatte innstillingsverdi %RH %RH 0 %RH 100 %RH Alarmgrensetype; absolutt grense eller relativ til innstillingsverdi Laveste alarmgrense Øverste alarmgrense Forsinkelse for alarm, laveste Forsinkelse for alarm, øverste Funksjon alarms utgangssignal Tilbakestille alarmen etter at alarmårsak er rettet Tilbakestille alarmens utgangs-signal når SETknappen er trykket 0 = Ikke aktivert 1 = Absolutt 2 = Relativ %RH %RH 0 99 min 0 99 min 0 = clokke 1 = kontroll 0 = Nei 1 = Ja 0 = Nei 1 = Ja 2 = Relativ; alarmgrensene settes i forhold til innstillingsverdien. 50 %RH; aktivert ved %RH lavere enn0%rh. 10 %RH; aktivert ved %RH høyereenn0%rh. 0 min; aktivert umiddelbart 0 min; aktivert umiddelbart. 1 = Viser status relé 1, relé 2 og alarmsignal. 0,0,0 = ingen er aktivert. 1 = Ja; vindu og utgangssignal tilbakestilles automatisk. (Hvis 0 = Nei, må SET-knappen trykkes.) 1 = Ja; bare utgangssignalet tilbakestilles (Hvis 0 = Nei, tilbakestilles utgangssignal og vindu.) Forsinkelse etter strømbrudd Reléfunksjon hvis senderen er ute av drift 0 99 min 0 = Av 1 = Fukting 2 = Avfukting 0 min; ingen forsinkelse 2 = Avfukting, både relé 1 og relé 2 aktivert hele tiden. Vinduet viser senderfeil (E1) Programversjon Produksjonsår Produksjonsuke Serienummer Serienummer Table 1 System parameters Drift

19 5. Vedlikehold 5.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 er utformet for å kunne kjøres over en lang periode med minimalt tilsyn Det er vanligvis lite behov for vedlikehold Lengden på vedlikeholdsintervallet bestemmes i første rekke av driftsforholdene og i hvilket miljø enheten installeres 5.2 Vedlikeholdsplan Følgende vedlikeholdsplan er en anbefaling fra Munters Den dekker prosedyrer og vedlikeholdsintervaller for enheter som er i drift under normale drifts- og miljøforhold ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som kjenner til risikoen ved å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr med høyspenning Intervall En gang per år En gang per år Handling Kanalsender Kontroller at sensorens filter ikke er dekket av støv og skitt Bytt filter hvis nødvendig Kontroller at sensorens nøyaktighet er i henhold til spesifikasjonene Kalibrer sensoren hvis nødvendig (se 5 3 Kalibrere fuktighetssenderen) Hvis prosessluften har høyt støvinnhold, bør enheten vedlikeholdes oftere enn det som er foreslått her 5.3 Kalibrere fuktighetssenderen Senderens nøyaktighet bør kontrolleres minst en gang i året Hvis miljø- og driftsforholdene krever det, bør den kontrolleres oftere For kalibrering, ta kontakt med nærmeste Munters produktservice 5.4 Bytte sensor og filter i fuktighetssenderen Romsender Senderen er loddet fast til kretskortet Hvis sensoren feiler, byttes hele fuktighetssenderen Kanalsender Sensoren er plassert i enden av kanalen Skru løs filteret og løsne sensoren forsiktig Kople til en ny sensor, og fest det nye filteret Legg merke til at plusspol skal koples til plusspol, og minuspol til minuspol for å få et korrekt målesignal Fuktighetssenderen må kalibreres etter at det er byttet sensor 5. Vedlikehold 5-1

20 5.5 Bytte sikring i en kontrollenhet Sikring Figur 9 Plassere sikringen 1 Løsne frontplaten på kontrollenheten og ta den av 2 Løsne sikringsholderen ved å trykke den ned og vri den mot klokken 3 Bytt den ødelagte sikringen med en ny (T 2A L, 250V) 4 Sett sikringsholderen på plass 5 Fest panelet på enheten igjen Vedlikehold

21 6. Feilsøking 6.1 Generelt Dette kapitlet gir veiledning i feilsøking og gir instrukser i hvordan feil kan rettes For feilsøking i en kontrollenhet som er bygd inn i et avfuktingsapparat, henvises det også til avfuktingsapparatets koplingsskjema 6.2 Sikkerhet 6.3 Feillokalisering Generelt ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som kjenner til risikoen ved å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr med høyspenning Feilmeldingen som vises i vindet, er hovedinformasjonen for å kunne finne feilen For andre typer feil som ikke vises på operatørpanelet, kan andre feilsymptomer gi en pekepinn på hvor feilen kan rettes Feilmeldinger Tabell 2 Feilmeldinger viser aktuelle feilmeldinger som vises i vinduet i form av en tallkode Listen kan også være til hjelp med å isolere feilen og eventuelt få den rettet Feilsymptomer Gå gjennom listen Tabell 3 Feilsøkingsliste før det blir bestilt servicetekniker Listen hjelper til med å identifisere feil som er enkle å rette uten assistanse fra spesialopplært personell 6. Feilsøking 6-1

22 Feilkode Feilmelding Handling rlo rhi E1 EEE Laveste alarmgrense overskredet Øverste alarmgrense overskredet Fuktighetssenderen er ute av drift Parameterinnstillingene for kontrolleren er slettet. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller hvordan klimaanleggsapparatet fungerer. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller hvordan klimaanleggsapparatet fungerer. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller at fuktighetssenderkabelen er korrekt installert, at fuktighetssenderens plusspol er koplet til kontrollenhetens plusspol, og at minuspolen er koplet til kontrollenhetens minuspol. En sender som ikke er korrekt koplet, vil ikke gi korrekt målesignal. Kontroller fuktighetssenderens signal (0-100 %RH = 4-20 ma Bytt sensor i fuktighetssenderen.. Tilbakestill parameterinnstillingene. Tabell 2 Feilmeldinger Feilsymptomer Mulig årsak Recommended action Operatørpanelets vindu er slått av. Det er ikke lenger matespenning til kontrollenheten. Avfukterens strømbryter er ikke slått på. Sikringen i veggmontert kontrollenhet er gått på grunn av ukorrekt kopling. Kontroller at matekabelen er installert korrekt. Kontroller matespenningen inn til matekabelen. Slå på strømbryteren til avfukteren. Switch on the circuit breaker for the dehumidifier. Undersøk årsaken til feilen og rett den. Bytt sikring. Hvis feilen fremdeles oppstår, ta kontakt med Munters produktservice. Tabell 3 Feilsøkingsliste Feilsøking

23 7. Vedlegg 7.1 Tekniske spesifikasjoner Kontrollenhet RH98-CW og RH98-CB Arbeidsområde %RH Nøyaktighet +/-0.5 % av arbeidsområde Display 3 siffer, digitalt med 7 segmenter Strømforsyning RH98 CB 24 VAC, 50/60 Hz RH98 CW VAC, 50/60 Hz Fuse T 2A L, 250 V Utgangssignal 1) RY1 = SPST(NO) 250 V/8 A (cosø=1) av 250 V/5 A (cosø=0,4) 2) RY2 = SPDT(NO/NC) 250 V/8 A (cosø=1) av 250V/5 A (cosø=0,4) 3) Åpen kollektor, maks. 500 ma/50 VDC Inngangssignal, sensor 4 20 ma ( %RH) Materiale, veggmontert deksel vindu Polykarbonat deksel Polystyrol Ytre mål (hxbxd) Veggmontert deksel 180 x 130 x 78 mm Sikkerhetsklasse IP54 Driftstemperatur C Lagringstemperatur C Arbeidsområde for fuktighet %RH (ikke kondensering) EMK-standarder Stråling EN Immunitet EN EN Generell standard EN45014 Annet Selvtestfunksjon Funksjon for automatisk oppdaging av sensorsvikt Romsender RH98-SW Arbeidsområde 0 95 %RH (utgangssignal tilsvarer RH) Nøyaktighet ved +20 C +/-2 %RH (0 90 %RH), +/-3 %RH (90 95 %RH Nøyaktighet ved -20 C; +/-4 %RH (0 90 %RH) Sensor HUMICAP 180 Svartid (90 %) 15 sekunder ved +20 C i stille luft Sikkerhetsklasse IP30 Materiale Deksel ABS-plast 7.Vedlegg 7-1

24 Monteringsplate Tilkoplinger PA Skrueklemmer, mm² Hjelpespenning VDC (R L = 0 ohm), VDC (R L = 500 ohm), Sensorsignal 4 20 ma Driftstemperatur C Lagringstemperatur C Fuktighetsintervall for 0 85 %RH langtidsbruk EMK-standarder Stråling EN EN55022 class B Immunitet EN IEC 801-2:1991 crit. B IEC 801-4:1988 krit. B IEC 801-3:1984 krit. A ENV50204:1995 krit. A Kanalsender RH98-SD Arbeidsområde %RH Nøyaktighet ved +20 C +/-2 %RH (0 90 %RH) +/-3 %RH ( %RH Nøyaktighet ved -20 C +/-3.5 %RH (0 90 %RH) Sensor HUMICAP 180 Filter Membranfilter Svartid (90 %) 15 sekunder ved +20 C i stille luft Sikkerhetsklasse IP65 Materiale Boks Aluminium Sensorhode Rustfritt stål Tilkoplinger Skruklemmer, mm² Hjelpespenning VDC (R L = 0 ohm), VDC (R L = 500 ohm), Sensorsignal 4 20 ma Driftstemperatur Elektronikk C Sensorhode C Lagringstemperatur C Fuktighetsintervall for 0 85 %RH langtidsbruk EMK-standarder Stråling EN EN55022 classe B Immunitet EN IEC 801-2:1991 crit. B IEC 801-4:1988 crit. B IEC 801-3:1984 crit. A ENV50204:1995 crit. A Vedlegg

25 7.2 Reservdelar Deksel Monteringsplate Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Monteringsplate for RH98-SW Deksel for RH98-SW Filter, sensorbeskytter Fuktighetssensor Humicap 180 Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Fuktighetssensor HUMICAP 180 for RH98-SD Filter for RH98-SD, sensorbeskytter Filter for RH98-SD, sensorbeskytter Vedlegg 7-3

26 Kontrollenhet OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Kontrollenhet RH98-CB Vindusglass for RH98-CW Koplingsskjema Figur 10 RH98-CW, koplingsskjema Vedlegg

27 Humidity Control System RH98

28 ARGENTINA Munters Argentina BUENOS AIRES Tlf: +54 (0) Faks: +54 (0) DANMARK Munters A/S FARUM Tlf: Faks: KINA Munters Beijing Ltd BEIJING Tlf: +86 (0) Faks: +86 (0) POLEN Munters Poland Sp zoo GDANSK Tlf: Faks: SVEITS Munters AG ZÜRICH Tlf: +41 (0) Faks: +41 (0) USA Munters Corporation AMESBURY Tlf: Faks: AUSTRALIA Munters Pty NORTH ALBURY Tlf: +61 (0) Faks: +61 (0) FINLAND Munters OY HELSINGFORS Tlf: +358 (0) Faks: +358 (0) KOREA Munters SEOUL Tlf: +82 (0) Faks: +82 (0) SAUDI-ARABIA Hawa Munters RIYADH Tlf: +966 (1) Faks: +966 (1) SVERIGE Munters Europe AB SOLLENTUNA Tlf: +46 (0) Faks: +46 (0) ØSTERRIKE Munters Luftentfeuchtung WIEN Tlf: +43 (0) Faks: +43 (0) BELGIA Munters N.V. AARTSELAAR Tlf: +32 (0) Faks: +32 (0) FRANKRIKE Munters France S.A. COLOMBES PRINCIPAL CEDEX Tlf: +33 (0) Faks: +33 (0) MEXICO Munters de Mexico S.A. de C.V. GUADALUPE N.L. Tlf: +52 (9) til 93 Faks: +52 (9) SINGAPORE Munters Pte Ltd SINGAPORE Tlf: Faks: SØR-AFRIKA Munters (Pty) Ltd JOHANNESBURG Tlf: +27 (0) /1/2 Faks: +27 (0) BRASIL Munters Brasil VILA EMILIANO PERNETA Tlf: +55 (0) Faks: +55 (0) ITALIA Munters S.R.L. ASSAGO (MI) Tlf: Faks: NEDERLAND Munters Vochtbeheersing ALPHEN a/d RIJN Tlf: +31 (0) Faks: +31 (0) SPANIA Munters Spain SA MADRID Tlf: +34 (9) Faks: +34 (9) THAILAND Munters Co., Ltd BANGKOK Tlf: Faks: CANADA Munters Inc. MISSISSAUGA Tlf: Faks: JAPAN Munters KK TOKYO 174 Tlf: +81 (0) Faks: +81 (0) NEW ZEALAND Munters Pty Ltd AUCKLAND Tlf: Faks: STORBRITANNIA Munters UK Ltd HUNTINGDON Tlf: +44 (0) Faks: +44 (0) TYSKLAND Munters GmbH HAMBURG Tlf: +49 (0) Faks: +49 (0)

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset

M90L. Brukerhåndbok. Avfukter M90L. Gjelder fra serienr. 10000. TNO-1015 Munters Europe AB 2001. 1 Aut. Thermostat. Man. Reset Type M90L M 1 0 1~50Hz 230V Munters Europe AB Tobo Sweden Aut Man Thermostat Reset Brukerhåndbok M90L Fabr.No 2000/XX/XXXXX 0,11 kw 0,72 kw Max 0,83 kw Avfukter M90L Gjelder fra serienr. 10000 TNO-1015

Detaljer

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003

Brukerhåndbok. Avfuktere MG50 & MG90. Gjelder fra serienr. 31880. 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 Brukerhåndbok MG Avfuktere MG50 & MG90 Gjelder fra serienr. 31880 190TNO-1004 Munters Europe AB 2003 e Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1. Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774

MH270. Brukerhåndbok. Avfukter MH270. Gjelder fra serienummer: 12774 Brukerhåndbok MH270 Avfukter MH270 Gjelder fra serienummer: 12774 190TNO-1012 Munters Europe AB 2001 Innholdsfortegnelse Viktig brukerinformasjon...4 1 Innledning 1.1 Generelt...5 1.2 Om denne håndboken...5

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 57639 11/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 2 Advarsel: Farlig spenning kan forekomme. Disse instruksjonene er kun beregnet på autoriserte installatører. Arbeid aldri på kretser under spenning i forbindelse

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO BRUKERVEILEDNING 122 VIKTIGE SIKKEHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Veggmontert luksusoverflateskimmer Advarsler...39 Liste over

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 57614 02/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 2 PRODUKTPROGRAM.......... SIDE 3 CE-MERKING............ SIDE 3 TEKNISKE DATA............ SIDE 5 KLASSIFISERING........... SIDE 6 FØLERINSTALLASJON.........

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG

OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG OKTOBER 2015 BRUKERVEILEDNING FOR BYTTE OG MONTERING AV HJEMMESENTRAL FRA ZYXEL P2812 TIL ALTIBOX FMG Dette er din nye hjemmesentral Altibox FMG Fremsiden av Altibox FMG Forside med statuslys. Mer informasjon

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde MONTERINGSGUIDE MONTERINGSDELER Kontrollenhet med integrert GSM-antenne og SIM-kortleser Installasjonskabler Temperatursensor, med 2 m kabel Bryter med indikatorlampe og 1,5 m kabel ELEKTRISKE EGENSKAPER

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype)

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) BRUKSANVISNING MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG OG TA VARE PÅ DEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.15

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Batterifri Trådløs Dørklokke

Batterifri Trådløs Dørklokke Batterifri Trådløs Dørklokke Katt. Nr.: 27783 Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full funksjon. 1. Viktig 1) Ikke få mottakeren våt. 2) Ikke demonter, reparer

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer