RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM"

Transkript

1 OUT.1 OUT.2 ALARM Brukerhåndbok RH98 %RH SET RH 98 RH 8 9 System for fuktighetskontroll RH98 TNO-1026 Munters Europe AB 2001

2

3 Innhold 1. Innledning 1.1 Generelt Håndbokens hensikt og struktur Funksjoner Generelt Sender Kontrollenhet Sikkerhet Merking Operatørpanel Feilindikatorer Installering 2.1 Generelt Sikkerhet Mottakskontroll Krav til installeringsstedet Montering Montere kontrollenhet for veggmontering Montere fuktighetssender for veggmontering Montere fuktighetssender for kanalmontering Kople til en ekstern alarm Kontrollenhet bygget inn i en enhet Kople til en fuktighetssender Kople til en ekstern alarm Vedlikehold 5.1 Generelt Vedlikeholdsplan Kalibrere fuktighetssenderen Bytte sensor og filter i fuktighetssenderen Bytte sikring i en kontrollenhet Feilsøking 6.1 Generelt Sikkerhet Feillokalisering Generelt Feilmeldinger Feilsymptomer Tabell 2 Feilmeldinger Tabell 3 Feilsøkingsliste Vedlegg 7.1 Tekniske spesifikasjoner Reservedeler Koplingsskjema Salg ved forhandlere 3.1 Generelt Kontroller før start Starte opp første gang Kontrollere og endre parametere Drift 4.1 Generelt Sikkerhet Oppstart Vanlig drift Generelt Vise og endre innstillingsverdi for ønsket luftfuktighet Vise og endre andre parameterinnstillinger Tabell 1. Systemparametere Innhold i

4 Viktig brukerinformasjon Tilsiktet bruk Systemet for fuktighetskontroll RH98 er laget for å kontrollere klimaanleggsapparater All annen bruk av utstyret eller bruk som går i mot instruksene i håndboken, kan forårsake skade på person og/eller produkt Munters kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for tilsiktet eller utilsiktet skade, og følgende ubegrensede gevinsttap, inntektstap, tap av forretningsmuligheter, tap av bruk eller andre lignende ulemper, uansett hvordan dette er blitt forårsaket, som er en følge av ukorrekt bruk av dette utstyret eller bruk av utstyret som ikke er tilsiktet Garanti og forpliktelser Garantien er gyldig i 12 måneder etter at utstyret forlot fabrikken, hvis ikke annet er underrettet i skriftlig form Garantien er begrenset til gratis erstatning og levering av ødelagte enheter eller komponenter som er ødelagt som følge av dårlig kvalitet eller produksjonsfeil Munters garanterer at levert produkt har gått gjennom nøye testing for å sikre at spesifikasjonene her er oppfylt Alle reklamasjoner må vedlegges bevis for at feilen er oppstått innenfor garantiperioden, og at enheten er brukt i henhold til retningslinjene Alle reklamasjoner må inneholde informasjon om produkttype og produksjonsnummer Disse opplysningene er angitt på enhetens identifikasjonsplate, se avsnitt 1 5 Merking Merk Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel Produktnavn oppgitt i denne håndboken kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive selskapene Denne håndboken inneholder opplysninger som er beskyttet av copyright-lovene Ingen deler av håndboken kan reproduseres, lagres i et system for informasjonsgjenfinning eller overføres i noen form, på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Munters Eventuelle kommentarer til innholdet i denne håndboken sendes til: Munters Europe AB Dehumidification Division Technical Publications P O Box 434 SE Sollentuna Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Munters Europe AB 2001 Sikkerhet Merk! ADVARSEL! Brukes i denne håndboken for å angi mulig fare for personskader Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje hvis denne advarselen ignoreres FORSIKTIG! Brukes i denne håndboken for å angi mulig fare for skader på produktet eller annet utstyr og/eller forurensning av miljøet Det gis normalt instrukser sammen med en kort forklaring og en beskrivelse av hva som kan skje med miljøet hvis denne advarselen ignoreres Brukes for å angi tilleggsinformasjon som er nødvendig for problemfri eller optimal bruk av produktet Direktiver og standarder Systemet for fuktighetskontroll RH98 er utformet og produsert av en organisasjon som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 Produktet oppfyller de generelle kravene i EN (Generelle krav til leverandørers erklæring om overensstemmelse) Produktet er i overensstemmelse med kravene i EMK-direktivet 89/336/EØF, forutsatt at installeringen er gjort i henhold til instruksene i kapittel 2, Installering, i denne håndboken Følgende standarder gjelder for produktutformingen: EN (del 3-2) - Elektromagnetisk kompatibilitet, norm for emisjon, grenseverdier for overharmonisk emisjon (utstyr med strømforsyning mindre enn 16 A) EN (del 1) - Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk norm for immunitet EN (del 2) - Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk norm for immunitet, industrimiljø ii Innhold

5 1. Introduction 1.1 Generelt OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Figur 1 System for fuktighetskontroll RH98 Munters RH98 er et system for fuktighetskontroll til bruk for Munters klimaanleggsenheter RH98 kontrollerer luftfuktigheten ved å kontrollere strømmen til enhetens varmeelement for reaktivering Systemet består av en fuktighetssender og en kontrollenhet Fuktighetssenderen er en to-tråds sender som er plassert der luftfuktigheten skal kontrolleres, enten i de aktuelle lokalene eller direkte i luftekanalen Kontrollenheten sender ut kontrollsignaler til klimaanleggsenheten Strømkontrollen foretas i ett eller to trinn Systemet har en spenningsfri kontakt som det kan koples en ekstern alarm til Systemet kan installeres og kombineres i to varianter: RH98-CW/SW Kontrollenhet og veggmontert fuktighetssender RH98-CW/SD Kontrollenhet og kanalmontert fuktighetssender 1. Innledning 1-1

6 1.2 Håndbokens hensikt og struktur 1.3 Funksjoner Hensikten med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon om kontrollsystemets utforming og funksjon, og å gi veiledning for installering, drift, vedlikehold og feilsøking Tekniske data er samlet i kapittel 7 Vedlegg Håndboken har disse kapitlene: 1 Innledning 2 Installering 3 Salg ved forhandlere 4 Drift 5 Vedlikehold 6 Feilsøking 7 Vedlegg Generelt Systemet består av disse delene: Fuktighetssender Kontrollenhet Sendere a. b. Figur 2 Fuktighetssendere, veggmontert (a) og kanalmontert (b) Fuktighetssenderens sensor sender ut et signal som påvirkes av luftfuktigheten Signalet forsterkes og føres til kontrollenheten via en kabel Fuktighetssenderne er tilgjengelige i to varianter: RH98-SW, for veggmontering i lokalene der luftfuktigheten skal kontrolleres RH98-SD, for montering i enhetens inngangskanal for prosessluften Fuktighetssenderens sensor er følsom og må behandles med varsomhet Innledning

7 1.3.3 Kontrollenhet OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Figur 3 Kontrollenhet for veggmontering, RH98-CW Kontrollenheten inneholder en kontroller som mottar signalet fra fuktighetssenderen Kontrolleren sender deretter et kontrollsignal til klimaanleggsenheten som bestemmer utgangssignalet hos varmeelementet for reaktivering På kontrollenheten er det også et operatørpanel med et informasjonsvindu Under normal drift viser vinduet luftfuktigheten som er målt til enhver tid Ulike parametere kan velges ved å bruke knappene på panelet, for eksempel ønskede innstillingsverdier for luftfuktighet, kontrollergrenser og alarmgrenser Kontrollenheten mottar hele tiden signaler fra fuktighetssenderen og kontrollerer kapasiteten ved å sjekke enhetens varmeelement for reaktivering i ett eller to trinn Ved 2-trinns kontroll er det først et grunntrinn med 2/3 av utgangssignalet for reaktiveringen, og deretter kan 1/3 av utgangssignalet kontrolleres som trinn 2 Kontrollenheten er utstyrt med en spenningsfri kontakt der en ekstern alarmenhet kan koples til Den eksterne alarmen aktiveres når kontrollenhetens interne alarm er aktivert 1.4 Sikkerhet RH98 er utformet slik at den oppfyller alle aktuelle sikkerhetsbestemmelser for denne type utstyr Ved drift og arbeid på maskiner er det imidlertid alltid den enkeltes ansvar å tenke på: Sin egen og andres sikkerhet Systemsikkerhet gjennom korrekt bruk av utstyret i henhold til beskrivelser og instrukser i denne håndboken ADVARSEL! Elektriske tilkoplinger skal bare utføres av godkjent personell i henhold til gjeldende lover og regler ADVARSEL! Systemet må ikke koples til en annen spenning eller frekvens enn det er produsert for Se avsnitt 1 5 Merking 1. Innledning 1-3

8 ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell FORSIKTIG! Skader på grunn av feilinnstilling av systemet som er utført av ikke godkjene personell, kan oppheve garantien 1.5 Merking Identifikasjonsplaten er plassert på baksiden av kontrollenheten HUMIDITY CONTROL RH98-CW 1~ V 50/60Hz Typenr.: Date: Article No.: Par.: 1998 Figur 4 Identifikasjonsplate 1.6 Operatørpanel OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Figur 5 Operatørpanel RH98 styres ved bruk av operatørpanelet på kontrollenheten Parametrene og innstillingsverdiene justeres ved å bruke knappene på panelet Ved vanlig drift viser vinduet luftfuktigheten målt til enhver tid Systemets ulike parametere, verdier og feilindikatorer vises også 1.7 Feilindikatorer Følgende feil vises på operatørpanelet: rhi rlo E1 EEE Øvre alarmgrense overskredet Nedre alarmgrense overskredet Feil ved fuktighetssender Alle parameterinnstillinger slettet Innledning

9 2. Installering 2.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 kontrolleres og testes før det sendes ut av fabrikken for å garantere korrekt kvalitet og størst mulig pålitelighet Systemet monteres og installeres i henhold til beskrivelsen nedenfor 2.2 Sikkerhet ADVARSEL! All elektrisk tilkopling av utstyr må utføres i henhold til gjeldende lover og regler og må gjøres av kvalifisert personell ADVARSEL! Systemet skal ikke koples til annen spenning eller frekvens enn det er produsert for (se identifikasjonsplaten) ADVARSEL! Strømforsyningen skal koples fra enheten som systemet vil bli koplet til, før installeringen begynner 2.3 Mottakskontroll 1 Kontroller leveransen mot pakkseddelen Ta kontakt med Munters umiddelbart hvis det mangler noe for å unngå unødvendige forsinkelser i installeringsarbeidet 2 Fjern all emballasje Kontroller hver enhet for å se at det ikke er blitt påført skader under transporten 3 Alle synlige skader bør rapporteres til Munters før installeringen begynner 2.4 Krav til installeringsstedet Systemet er laget for innendørs montering Det er viktig at installeringsstedet oppfyller utstyrets krav til plassering og plass for å kunne oppnå best mulig ytelse og feilfri drift Veiledning for plassering av systemet: Senderen for veggmontering skal plasseres minst 1-1,5m over gulvet, slik at den relative fuktigheten den måler er representativ for hele lokalet som skal kontrolleres Senderen for veggmontering skal monteres et sted der den ikke er utsatt for tørr eller fuktig luft Unngå trekk som for eksempel fra dører som åpnes 2. Installering 2-1

10 Ikke plasser fuktighetssenderen tett inntil utstyr som utstråler varme eller i direkte sollys Temperatursvingninger kan direkte påvirke den relative fuktigheten Veiledning for elektriske koplinger: Strømkabelen til kontrollenheten skal ha en leder med tverrsnitt på minst 0,75 mm 2 og en isoleringsspenning høyere enn 500 V vekselstrøm 2.5 Montering Montere kontrollenhet for veggmontering OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 RH 8 9 Beskyttende deksel for skruklemmer Figur 6 Kontrollenhet for veggmontering, RH98-CW Forbered følgende: Strømkabel med tre ledere, ledertverrsnitt: ³0,75 mm 2, isoleringsspenning: ³500 V vekselstrøm Kabel med to (1-trinns kontroll) eller fire (2-trinns kontroll) ledere for kopling til en klimaanleggsenhet, ledertverrsnitt: ³0,5 mm 2 Kabelføring med avspenningsisolator 3 skruer for feste til veggen Bestem hvor kontrollenheten skal plasseres, og monter på denne måten: 1 Løsne dekslet som skruklemmene 2 Løsne og fjern plastikkpluggene (3) på undersiden Hullene fungerer som kabelføringer 3 Fest en skrue i veggen og heng boksen på skruen 4 Fest de to andre skruene i hullene via koplingsplassen i boksen Installering

11 5 Trekk strømkabelen inn gjennom venstre hull i boksen Ikke glem kabelføringen med avspenningsisolator 6 Kople lederne til skruklemmene for +, - og jording (se symbol på koplingsblokken) Ikke kople strømkabelen til nettet 7 Trekk kabelen som skal koples til klimaanleggsenheten inn gjennom det midterste hullet i veggmonteringsboksen 8 Kople lederne til følgende skruklemmer: RY1 C og RY1 NO (1-trinns kontroll eller grunntrinnet i 2- trinns kontroll) RY2 C og RY2 NO/RY2NC (trinn 2 i2-trinns kontroll) Merk! Høyeste belastning for relékontaktene må ikke overskrides Se avsnitt 7 1 Tekniske spesifikasjoner 9 Kople den andre enden av kabelen til ønsket koplingsblokk i enheten (se koplingsskjema for enheten) 10 Skru til skruene på dekslet for de elektriske koplingene Montere fuktighetssender for veggmontering Forbered følgende: Signalkabel med to ledere, tverrsnitt: ³0,5 mm 2 per leder 2 skruer for veggfeste Fest senderen slik: 1 Fjern forsiktig det beskyttende dekslet 2 Løsne kretskortet fra den svarte monteringsplaten 3 Bestem hvor senderen skal plasseres, og fest monteringsplaten med to skruer 4 Mål lengden på signalkabelen til kontrollenheten 5 Kutt og avisoler kabelen 6 Trekk kabelen gjennom hullet i kretskortet fra undersiden -RH +RH 7 Fest godt kabelens ledere til koplingsblokkene RH- og RH+ på kretskortets 5-polede rekkeklemme 2. Installering 2-3

12 8 Når kontrollenheten er installert, må den andre enden av kabelen festes godt til kontrollenhetens skruklemmer på denne måten: Sender Kontrollenhet RH+ SENSOR I+ RH- SENSOR I- Vær nøye med å kople plussspol til plusspol og minuspol til minuspol for å få et korrekt målesignal 9 Fest kortet til monteringsplaten Se etter at opp-pilen på kortet peker oppover 10 Trykk på beskyttelseshetten for å sikre Montere fuktighetssender for kanalmontering Forbered følgende: Signalkabel med tre ledere, kabelsnitt: 7 10 mm, tverrsnitt: ³0,5 mm 2 per leder Monter sensoren slik: 1 Bestem hvor i kanalen senderen skal monteres 2 Drill hull i kanalen ved å bruke drillmalen som følger med Husk å drille et hull for kalibereringsapparatet også 3 Løsne senderens deksel 4 Fest senderen i kanalen med skruene som følger med 5 Kutt og avisoler signalkabelen 6 Trekk kabelen gjennom kabelføringen og hullet i boksen 7 Fest kabelen gjennom kabelføringen Legg merke til at kabelisolasjonen må festes i kabelføringen slik at det blir tilfredsstillende kontakt med senderchassiset 8 Fest de tre lederne til RH-, RH+ og jordet skruklemme i den 5-polede rekkeklemmen på kretskortet 9 Fest den andre enden av kabelens ledere til kontrollenhetens skruklemmer på denne måten: Sender Kontrollenhet RH+ SENSOR I+ RH- SENSOR I- Jord Den jordede lederen festes til jordet strømtilførsel (se symbol på koplingsblokken) Legg merke til at plusspol må koples til plusspol og minuspol til minuspol for å få korrekt målesignal 10 Fest sensordekslet godt Installering

13 2.5.4 Kople til en ekstern alarm Kontrollenheten er utstyrt med en intern alarm som aktiveres når alarmgrensene er overskredet Alarmen vises på operatørpanelet Et eksternt alarmapparat kan også koples til kontrollenheten 1 Løsne dekslet for de elektriske koplingene 2 Kople kabelen (godkjent) fra alarmapparatet til kontrollenhetens spenningfrie kontakter RY3 C (felles) og RY3 NO (vanligvis åpen), eller til RY3 C og RY3 NC (vanligvis lukket), avhengig av hvordan alarmen aktiveres Merk! Høyeste belastning for relékontakten må ikke overskrides Se avsnitt 7 1 Tekniske spesifikasjoner 3 Fest dekslet godt 2. Installering 2-5

14 2.6 Kontrollenhet bygget inn i en enhet Kontrollenheten brukes også for innbygging i avfuktingsenheten Elektriske koplinger gjøres da på fabrikken, og det er bare fuktighetssenderen som må koples til enhetens elektriske utstyr Kontrollenhetens operatørpanel er tilgjengelig for å lese av og endre innstillinger direkte på enhetens operatørpanel Figur 7 Eksempel på en kontrollenhet som er bygget inn i enhetens operatørpanel Systemet kan installeres og kombineres på fire måter RH98CB/SD Kontrollenhet og kanalsender RH98CBA/SD Kontrollenhet, kanalsender og alarmrelé RH98CB/SW Kontrollenhet, og romsender RH98CBA/SW Kontrollenhet, romsender og alarmrelé Kople til en fuktighetssender 1 Monter fuktighetssenderen i henhold til instruksjonene i avsnitt Kople kabelen fra fuktighetssenderen til egnet koplingsblokk/ koplingsanordning i enheten i henhold til enhetens koplingsskjema Legg merke til at plusspol må koples til plusspol og minuspol til minuspol for å få korrekt målesignal Kople til en ekstern alarm Kontrollenheten er utstyrt med en intern alarm som aktiveres når alarmgrensene er overskredet Alarmen vises på operatørpanelet Et eksternt alarmapparat kan også koples til kontrollenheten Bruk en godkjent kabel og kople det eksterne alarmapparatet til egnet skruklemme på enheten i henhold til avfuktingsapparatets koplingskjema Installering

15 3. Salg ved forhandlere 3.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 har styreparametere som er forhåndssatt i fabrikken slik at systemet kan selges av forhandlere på en trygg måte Fabrikkinnstillingene er spesifisert i kapittel 4 Drift Der er det også en beskrivelse av parametrene og hvordan de kan endres Fuktighetssenderen kalibreres før levering 3.2 Kontroller før start Disse kontrollene bør utføres før systemet startes opp første gang: 1 Kontroller at inngående strømforsyning er korrekt 2 Kontroller at kablingen er installert på riktig måte 3.3 Starte opp første gang 1 Slå på strømmen til klimaanleggsenheten 2 Kople strømkontakten til nettet Systemet utfører en selvtest 3 Kontroller at vinduet på operatørpanelet viser gjeldende luftfuktighet Hvis vinduet viser en feilmelding etter selvtesten, se kapittel 6 Feilsøking 3.4 Kontrollere og endre parametere Alle parametere og innstillinger som er nødvendig for å kjøre systemet, er satt i fabrikken Forhåndsinnstilte verdier er dokumentert i kapittel 4 Drift Der er det også en beskrivelse av hvordan parametrene og innstillingene kan endres 3. Salg ved forhandlere 3-1

16 4. Drift 4.1 Generelt 4.2 Sikkerhet 4.3 Oppstart På operatørpanelet finnes det flere knapper for betjening av systemet og et vindu som viser feil- og alarmstatus Informasjon om fabrikkinnstillinger finnes i Tabell 1, Systemparametere Innstillingsverdien er forhåndssatt til 50 %RH ADVARSEL! Risiko for elektrisk støt Ikke åpne veggmonteringsboksen eller annet elektrisk koplingsutstyr Systemet inneholder deler som er koplet til høy spenning og berøring av disse delene kan være skadelig eller dødelig Kontrollenheten startes opp ved å kople enhetens strømkabel til nettet En kontrollenhet som er bygget inn i et avfuktingsapparat, startes opp ved å slå på strømmen til avfuktingsapparatet Avfuktingsapparatets modusbryter bør være satt til AUT 4.4 Vanlig drift Generelt Ved vanlig drift er det ikke nødvendig med noen spesielle tiltak, unntatt når innstillingsverdien for ønsket luftfuktighet eller andre kontrollparametere skal endres De kan endres både under drift og i forberedelsesfasen OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Figur 8 Operatørpanel Knappene har disse hovedfunksjonene: SET Ù Ú Vise/endre innstillingsverdier og tilbakestille alarm Øke verdi Minske verdi %RH Vise status til de tre utgangssignalene som kontrollerer 1-trinns kontrollen, 2-trinns kontrollen og den eksterne alarmen Under vanlig drift viser vinduet på operatørpanelet luftfuktigheten målt til enhver tid Drift

17 4.4.2 Vise og endre innstillingsverdi for ønsket luftfuktighet For å vise og endre innstillingsverdien, gjør du slik: 1 Trykk på SET for å vise innstillingsverdien Nederst i høyre hjørne av vinduet begynner det å blinke 2 Hold SET nede og trykk påù eller Ú for å øke eller minske verdien 3 Slipp opp knappene Etter en stund vil systemet gå tilbake til vanlig modus Innstillingsverdien er forhåndssatt i fabrikken til 50 %RH Vise og endre andre parameterinnstillinger Tabell 1 Systemparametere beskriver alle parametrene i systemet og viser fabrikkinnstillingene For å vise og endre parameterinnstillingene, gjør du slik: 1 Trykk på Ú i mer enn 10 sekunder for å vise parametermenyen Øvre og nedre segment til venstre i vinduet begynner å blinke Parameter 01 er forhåndssatt 2 Trykk på Ù ellerú for å velge en parameter 3 Trykk på SET for å vise gjeldende verdi til parameteren du har valgt 4 Hold SET nede og trykk på Ùeller Ú for å øke eller minske parameterverdien 5 Hvis det ikke blir trykket på noen knapp innen 20 sekunder, går systemet tilbake til vanlig modus og endringene lagres Kommentarer: Parameter er relative verdier som settes i forhold til innstillingsverdien Relé 1 koples til ved: Innstillingsverdi + Forskyvning fra innstillingsverdi, relé 1 + AV/PÅintervall, relé 1 (Innstillingsverdi + parameter 11 + parameter 10) Relé 1 koples fra ved: Innstillingsverdi + Forskyvning fra innstillingsverdi, relé 1 (Innstillingsverdi + parameter 11) Tilsvarende gjelder for relé 2 4. Drift 4-2

18 Parameter Beskrivelse Tilgjengelig parametervalg Fabrikkinnstilling Utgangssignal 1 for relé Utgangssignal 2 for relé Utgangssignal for alarm 1 = Fukting 2 = Avfukting 3 = Alarm 2 = Avfukting; reléet stenger når %RH øker. 2 = Avfukting; reléet stenger når %RH øker. 3 = Alarm; utgangssignalet aktiveres når alarmgrensen er overskredet. 05 Korrigering av fuktighetssenderens avlesningsverdi 0 %RH Ingen korrigering AV/PÅ-intervall, relé 1 Forskyvning fra innstillingsverdi, relé %RH %RH 2 %RH; relé 1 slås på ved 51 %RH og av ved 49 %RH. -1 % RH AV/PÅ-intervall, relé 2 Forskyvning fra innstillingsverdi, relé %RH %RH 6 %RH; relé 2 slås på ved 55 %RH og av ved 49 %RH. -1 % RH AV/PÅ-intervall, utgangssignal for alarm Forskyvning fra innstillings-verdi, utgangssignal alarm 1 15 %RH %RH 1 %RH; ikke brukt når param. 03 = 3 (alarm). 0 %RH; ikke brukt når param. 03 = 3 (alarm) Lavest tillatte innstillingsverdi Høyest tillatte innstillingsverdi %RH %RH 0 %RH 100 %RH Alarmgrensetype; absolutt grense eller relativ til innstillingsverdi Laveste alarmgrense Øverste alarmgrense Forsinkelse for alarm, laveste Forsinkelse for alarm, øverste Funksjon alarms utgangssignal Tilbakestille alarmen etter at alarmårsak er rettet Tilbakestille alarmens utgangs-signal når SETknappen er trykket 0 = Ikke aktivert 1 = Absolutt 2 = Relativ %RH %RH 0 99 min 0 99 min 0 = clokke 1 = kontroll 0 = Nei 1 = Ja 0 = Nei 1 = Ja 2 = Relativ; alarmgrensene settes i forhold til innstillingsverdien. 50 %RH; aktivert ved %RH lavere enn0%rh. 10 %RH; aktivert ved %RH høyereenn0%rh. 0 min; aktivert umiddelbart 0 min; aktivert umiddelbart. 1 = Viser status relé 1, relé 2 og alarmsignal. 0,0,0 = ingen er aktivert. 1 = Ja; vindu og utgangssignal tilbakestilles automatisk. (Hvis 0 = Nei, må SET-knappen trykkes.) 1 = Ja; bare utgangssignalet tilbakestilles (Hvis 0 = Nei, tilbakestilles utgangssignal og vindu.) Forsinkelse etter strømbrudd Reléfunksjon hvis senderen er ute av drift 0 99 min 0 = Av 1 = Fukting 2 = Avfukting 0 min; ingen forsinkelse 2 = Avfukting, både relé 1 og relé 2 aktivert hele tiden. Vinduet viser senderfeil (E1) Programversjon Produksjonsår Produksjonsuke Serienummer Serienummer Table 1 System parameters Drift

19 5. Vedlikehold 5.1 Generelt Systemet for fuktighetskontroll RH98 er utformet for å kunne kjøres over en lang periode med minimalt tilsyn Det er vanligvis lite behov for vedlikehold Lengden på vedlikeholdsintervallet bestemmes i første rekke av driftsforholdene og i hvilket miljø enheten installeres 5.2 Vedlikeholdsplan Følgende vedlikeholdsplan er en anbefaling fra Munters Den dekker prosedyrer og vedlikeholdsintervaller for enheter som er i drift under normale drifts- og miljøforhold ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som kjenner til risikoen ved å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr med høyspenning Intervall En gang per år En gang per år Handling Kanalsender Kontroller at sensorens filter ikke er dekket av støv og skitt Bytt filter hvis nødvendig Kontroller at sensorens nøyaktighet er i henhold til spesifikasjonene Kalibrer sensoren hvis nødvendig (se 5 3 Kalibrere fuktighetssenderen) Hvis prosessluften har høyt støvinnhold, bør enheten vedlikeholdes oftere enn det som er foreslått her 5.3 Kalibrere fuktighetssenderen Senderens nøyaktighet bør kontrolleres minst en gang i året Hvis miljø- og driftsforholdene krever det, bør den kontrolleres oftere For kalibrering, ta kontakt med nærmeste Munters produktservice 5.4 Bytte sensor og filter i fuktighetssenderen Romsender Senderen er loddet fast til kretskortet Hvis sensoren feiler, byttes hele fuktighetssenderen Kanalsender Sensoren er plassert i enden av kanalen Skru løs filteret og løsne sensoren forsiktig Kople til en ny sensor, og fest det nye filteret Legg merke til at plusspol skal koples til plusspol, og minuspol til minuspol for å få et korrekt målesignal Fuktighetssenderen må kalibreres etter at det er byttet sensor 5. Vedlikehold 5-1

20 5.5 Bytte sikring i en kontrollenhet Sikring Figur 9 Plassere sikringen 1 Løsne frontplaten på kontrollenheten og ta den av 2 Løsne sikringsholderen ved å trykke den ned og vri den mot klokken 3 Bytt den ødelagte sikringen med en ny (T 2A L, 250V) 4 Sett sikringsholderen på plass 5 Fest panelet på enheten igjen Vedlikehold

21 6. Feilsøking 6.1 Generelt Dette kapitlet gir veiledning i feilsøking og gir instrukser i hvordan feil kan rettes For feilsøking i en kontrollenhet som er bygd inn i et avfuktingsapparat, henvises det også til avfuktingsapparatets koplingsskjema 6.2 Sikkerhet 6.3 Feillokalisering Generelt ADVARSEL! Justeringer, vedlikehold og reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personell som kjenner til risikoen ved å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr med høyspenning Feilmeldingen som vises i vindet, er hovedinformasjonen for å kunne finne feilen For andre typer feil som ikke vises på operatørpanelet, kan andre feilsymptomer gi en pekepinn på hvor feilen kan rettes Feilmeldinger Tabell 2 Feilmeldinger viser aktuelle feilmeldinger som vises i vinduet i form av en tallkode Listen kan også være til hjelp med å isolere feilen og eventuelt få den rettet Feilsymptomer Gå gjennom listen Tabell 3 Feilsøkingsliste før det blir bestilt servicetekniker Listen hjelper til med å identifisere feil som er enkle å rette uten assistanse fra spesialopplært personell 6. Feilsøking 6-1

22 Feilkode Feilmelding Handling rlo rhi E1 EEE Laveste alarmgrense overskredet Øverste alarmgrense overskredet Fuktighetssenderen er ute av drift Parameterinnstillingene for kontrolleren er slettet. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller hvordan klimaanleggsapparatet fungerer. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller hvordan klimaanleggsapparatet fungerer. Bekreft alarmen ved å trykke på SET (parameter 37 må være satt til 1). Kontroller at fuktighetssenderkabelen er korrekt installert, at fuktighetssenderens plusspol er koplet til kontrollenhetens plusspol, og at minuspolen er koplet til kontrollenhetens minuspol. En sender som ikke er korrekt koplet, vil ikke gi korrekt målesignal. Kontroller fuktighetssenderens signal (0-100 %RH = 4-20 ma Bytt sensor i fuktighetssenderen.. Tilbakestill parameterinnstillingene. Tabell 2 Feilmeldinger Feilsymptomer Mulig årsak Recommended action Operatørpanelets vindu er slått av. Det er ikke lenger matespenning til kontrollenheten. Avfukterens strømbryter er ikke slått på. Sikringen i veggmontert kontrollenhet er gått på grunn av ukorrekt kopling. Kontroller at matekabelen er installert korrekt. Kontroller matespenningen inn til matekabelen. Slå på strømbryteren til avfukteren. Switch on the circuit breaker for the dehumidifier. Undersøk årsaken til feilen og rett den. Bytt sikring. Hvis feilen fremdeles oppstår, ta kontakt med Munters produktservice. Tabell 3 Feilsøkingsliste Feilsøking

23 7. Vedlegg 7.1 Tekniske spesifikasjoner Kontrollenhet RH98-CW og RH98-CB Arbeidsområde %RH Nøyaktighet +/-0.5 % av arbeidsområde Display 3 siffer, digitalt med 7 segmenter Strømforsyning RH98 CB 24 VAC, 50/60 Hz RH98 CW VAC, 50/60 Hz Fuse T 2A L, 250 V Utgangssignal 1) RY1 = SPST(NO) 250 V/8 A (cosø=1) av 250 V/5 A (cosø=0,4) 2) RY2 = SPDT(NO/NC) 250 V/8 A (cosø=1) av 250V/5 A (cosø=0,4) 3) Åpen kollektor, maks. 500 ma/50 VDC Inngangssignal, sensor 4 20 ma ( %RH) Materiale, veggmontert deksel vindu Polykarbonat deksel Polystyrol Ytre mål (hxbxd) Veggmontert deksel 180 x 130 x 78 mm Sikkerhetsklasse IP54 Driftstemperatur C Lagringstemperatur C Arbeidsområde for fuktighet %RH (ikke kondensering) EMK-standarder Stråling EN Immunitet EN EN Generell standard EN45014 Annet Selvtestfunksjon Funksjon for automatisk oppdaging av sensorsvikt Romsender RH98-SW Arbeidsområde 0 95 %RH (utgangssignal tilsvarer RH) Nøyaktighet ved +20 C +/-2 %RH (0 90 %RH), +/-3 %RH (90 95 %RH Nøyaktighet ved -20 C; +/-4 %RH (0 90 %RH) Sensor HUMICAP 180 Svartid (90 %) 15 sekunder ved +20 C i stille luft Sikkerhetsklasse IP30 Materiale Deksel ABS-plast 7.Vedlegg 7-1

24 Monteringsplate Tilkoplinger PA Skrueklemmer, mm² Hjelpespenning VDC (R L = 0 ohm), VDC (R L = 500 ohm), Sensorsignal 4 20 ma Driftstemperatur C Lagringstemperatur C Fuktighetsintervall for 0 85 %RH langtidsbruk EMK-standarder Stråling EN EN55022 class B Immunitet EN IEC 801-2:1991 crit. B IEC 801-4:1988 krit. B IEC 801-3:1984 krit. A ENV50204:1995 krit. A Kanalsender RH98-SD Arbeidsområde %RH Nøyaktighet ved +20 C +/-2 %RH (0 90 %RH) +/-3 %RH ( %RH Nøyaktighet ved -20 C +/-3.5 %RH (0 90 %RH) Sensor HUMICAP 180 Filter Membranfilter Svartid (90 %) 15 sekunder ved +20 C i stille luft Sikkerhetsklasse IP65 Materiale Boks Aluminium Sensorhode Rustfritt stål Tilkoplinger Skruklemmer, mm² Hjelpespenning VDC (R L = 0 ohm), VDC (R L = 500 ohm), Sensorsignal 4 20 ma Driftstemperatur Elektronikk C Sensorhode C Lagringstemperatur C Fuktighetsintervall for 0 85 %RH langtidsbruk EMK-standarder Stråling EN EN55022 classe B Immunitet EN IEC 801-2:1991 crit. B IEC 801-4:1988 crit. B IEC 801-3:1984 crit. A ENV50204:1995 crit. A Vedlegg

25 7.2 Reservdelar Deksel Monteringsplate Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Monteringsplate for RH98-SW Deksel for RH98-SW Filter, sensorbeskytter Fuktighetssensor Humicap 180 Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Fuktighetssensor HUMICAP 180 for RH98-SD Filter for RH98-SD, sensorbeskytter Filter for RH98-SD, sensorbeskytter Vedlegg 7-3

26 Kontrollenhet OUT.1 OUT.2 ALARM %RH SET RH 98 Reservedel Antall/pakke Artikkelnr. Kontrollenhet RH98-CB Vindusglass for RH98-CW Koplingsskjema Figur 10 RH98-CW, koplingsskjema Vedlegg

27 Humidity Control System RH98

28 ARGENTINA Munters Argentina BUENOS AIRES Tlf: +54 (0) Faks: +54 (0) DANMARK Munters A/S FARUM Tlf: Faks: KINA Munters Beijing Ltd BEIJING Tlf: +86 (0) Faks: +86 (0) POLEN Munters Poland Sp zoo GDANSK Tlf: Faks: SVEITS Munters AG ZÜRICH Tlf: +41 (0) Faks: +41 (0) USA Munters Corporation AMESBURY Tlf: Faks: AUSTRALIA Munters Pty NORTH ALBURY Tlf: +61 (0) Faks: +61 (0) FINLAND Munters OY HELSINGFORS Tlf: +358 (0) Faks: +358 (0) KOREA Munters SEOUL Tlf: +82 (0) Faks: +82 (0) SAUDI-ARABIA Hawa Munters RIYADH Tlf: +966 (1) Faks: +966 (1) SVERIGE Munters Europe AB SOLLENTUNA Tlf: +46 (0) Faks: +46 (0) ØSTERRIKE Munters Luftentfeuchtung WIEN Tlf: +43 (0) Faks: +43 (0) BELGIA Munters N.V. AARTSELAAR Tlf: +32 (0) Faks: +32 (0) FRANKRIKE Munters France S.A. COLOMBES PRINCIPAL CEDEX Tlf: +33 (0) Faks: +33 (0) MEXICO Munters de Mexico S.A. de C.V. GUADALUPE N.L. Tlf: +52 (9) til 93 Faks: +52 (9) SINGAPORE Munters Pte Ltd SINGAPORE Tlf: Faks: SØR-AFRIKA Munters (Pty) Ltd JOHANNESBURG Tlf: +27 (0) /1/2 Faks: +27 (0) BRASIL Munters Brasil VILA EMILIANO PERNETA Tlf: +55 (0) Faks: +55 (0) ITALIA Munters S.R.L. ASSAGO (MI) Tlf: Faks: NEDERLAND Munters Vochtbeheersing ALPHEN a/d RIJN Tlf: +31 (0) Faks: +31 (0) SPANIA Munters Spain SA MADRID Tlf: +34 (9) Faks: +34 (9) THAILAND Munters Co., Ltd BANGKOK Tlf: Faks: CANADA Munters Inc. MISSISSAUGA Tlf: Faks: JAPAN Munters KK TOKYO 174 Tlf: +81 (0) Faks: +81 (0) NEW ZEALAND Munters Pty Ltd AUCKLAND Tlf: Faks: STORBRITANNIA Munters UK Ltd HUNTINGDON Tlf: +44 (0) Faks: +44 (0) TYSKLAND Munters GmbH HAMBURG Tlf: +49 (0) Faks: +49 (0)

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Bruk kun nettledningen som følger med dette utstyret.

Bruk kun nettledningen som følger med dette utstyret. 1999 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Opphavsretten dekker alle versjoner av materiale og informasjon som er eller vil bli opphavsrettbeskyttet i henhold til loven om opphavsrett. Dette

Detaljer