Innretningsspesifikk HMS-håndbok for HAMMERFEST LNG. Vedlegg til personlige HMS håndboka GL1122

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innretningsspesifikk HMS-håndbok for HAMMERFEST LNG. Vedlegg til personlige HMS håndboka GL1122"

Transkript

1 Innretningsspesifikk HMS-håndbok for HAMMERFEST LNG Vedlegg til personlige HMS håndboka GL1122

2 Formål Å sikre felles forståelse for HMS-krav og retningslinjer ved arbeid på anleggene. Målgruppe Alle som skal ha adgang til Statoils landanlegg. HAMMERFEST LNG VARSLING VED NØDSITUASJON kontakt områdeoperatør/hovedkontrollrom via radio på kanal 1 sone 1 NØDNUMMER Ring intern-nummer 100 eller vanlig telefon-nummer

3 Velkommen Velkommen til Statoil Hammerfest LNG. Hammerfest LNG ligger på Melkøya i Finnmark fylke. Hammerfest LNG er et kompakt anlegg. Anlegget er bygd på Melkøya som er landfast gjennom en undersjøisk tunnel, det er Europas første eksportanlegg for nedkjølt, flytende naturgass, også kalt LNG. I Statoil tar vi ansvar for vår egen og andres helse, sikkerhet og sikring. Alle ulykker kan forebygges. Denne boken skal bidra til at vi unngår uønskede hendelser og at vi skal ha en trygg arbeidsplass. Boken gir en oversikt over de viktigste HMS-bestemmelsene, og hvor du kan finne mer detaljert informasjon. Alle som skal inn på fabrikkområdet plikter å kjenne til, og etterleve disse bestemmelsene, som er utarbeidet basert på myndighetskrav, risikovurderinger og erfaring. Bestemmelsene utgjør nødvendige barrierer mot uønskede hendelser. Husk at: Du har ansvar for din egen og andres sikkerhet Du jobber sikkert, eller lar være å jobbe. Du er den siste og viktigste barrieren mot uønskede hendelser Det at du påpeker avvik hos en kollega eller andre, er å vise omtanke for at dere alle skal komme hjem igjen uten skader Du kan jobben Statoil kan anlegget; sammen skal vi sørge for at sikkerheten ivaretas og uønskede hendelser unngås Stopp og tenk før du handler! SPØR hvis du ikke er hundre prosent sikker. Ha alltid denne boken tilgjengelig og bruk den aktivt! Hammerfest LNG Sign Produksjonsdirektør 4 5

4 Mønstringsspesifikke forhold Alarmsignaler, varsellys og møteplasser ved Hammerfest LNG Alarmer og aksjoner: Alarmsignal LOKAL ALARM - Høyfrekvent tone lokalt i avgrenset område - Rødt lys ved inngang til område Handling Stans/sikre arbeidssted /aktivitet Forlat område Lytt til PA/Radio melding og følg instruks Møtested ved: BRANN / GASS ALARM - Støtvis sirene med 1 sekund intervall - Gult blinkende lys - Sammenhengende sirene - Gult blinkende lys EVAKUERINGS ALARM Lokal alarm: Utenfor lokalt område eller som angitt over PA/Radio Brann/gass alarm Ytre ringvei eller som angitt over PA/Radio. Stans/sikre arbeidssted /aktivitet Trekk ut mot ringvei Lytt til PA/Radio melding og følg instruks Stans/sikre arbeidssted /aktivitet Følg evakueringsvei til mønstringssted Lytt til PA/Radio melding og følg instruks Registrer kort i kortleser ved mønstringssted Evakurerings alarm: Angitte mønstringssted ved Administrasjonsbygg og Camp/Rorhuset eller som angitt over PA/Radio. 6 7

5 Hvis DU oppdager/blir vitne til brann/-tilløp, eksplosjon, stor gasslekkasje eller personskade, må du Ved mindre personskader Varsle (rusk på øyet, mindre kuttskader og lignende) må du Ring Internt telefon-nummer 100 eller vanlig telefon-nummer eller kontakt områdeoperatør/ Hovedkontrollrom via radio kanal sone 1 kontakte bedriftshelsetjenesten og informere nærmeste leder. Ved mindre personskader utenfor bedriftshelsetjenestens kontortid kontaktes skiftleder /førstehjelper på skift Fortell Hvem du er Hva som har skjedd Hvor det har skjedd Sikre Sikre ulykkesstedet, hvis dette kan gjøres uten å utsette deg i unødig fare. Er du usikker på om det allerede er varslet? Det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite! Redde Gi den hjelpen du kan, til eventuelt skadde personer. Bekjempe Hvis sikkerhetsmessig forsvarlig; forsøk å bekjempe nødsituasjon/begrense skadeomfanget. Vente Hvis sikkerhetsmessig forsvarlig; vent på anleggets industrivern-personell og gi bistand hvis behov. All videre varsling gjennomføres av beredskapsorganisasjonen 8 9

6 Møteplasser ved evakueringsalarm (se også områdekart bak i boken) Gå til nærmeste møteplass ut fra situasjonen, for registrering og informasjon om hvordan du skal forholde deg. Møteplasser ved brannalarm i bygninger (se også områdekart bak i boken) Dersom brannalarm blir aktivert, skal alt personell forlate bygget og gå til følgende møteplass: Bygg Administrasjonsbygg Brakkerigger ved adm bygg Camp Nybyen Møteplass Mønstringssted utenfor adminbygget Mønstringssted utenfor adminbygget Mønstringssted i camp/ Rorhuset Mønstringssted i camp/ Rorhuset 10 11

7 Viktige telefon nummer Nødnummer 100 fra fasttelefoner (hele døgnet) (vakta Meland) fra alle telefoner (hele døgnet) Resepsjon Hammerfest LNG ( ) Hovedvernombud ( ) Hovedvakta på Meland (Hele døgnet) Radiokanalplan Ved normal drift vil følgende radiokanaler være tilgjengelige: X A B C Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Chan nel Operation V&M Disp. Disp. 1 DRIFT Aibel Elektro Disp. Disp. 2 Gate/Fire/ Emergency 3 Storage & Loading Aibel Instrument Aibel Mekanisk x Zone selector on radios without keypad Oppdatert plan ligger på Hammerfest LNGs Team Site: 12 Hammerfest LNG, Plant Operation. Issued by Johnny Olsen 86 system resp. engineer 13 Disp. Disp. Disp. Disp. 4 Process 1 Disp. Disp. Disp. 5 Process 2 Disp. Disp. Disp. 6 Process 3 Lastebil / Truck Disp. Disp. 7 Maintenance 1 EL 8 Maintenance 2 MEK 9 Maintenance 3 AUT BIS Stillas Disp. Disp. BIS Isolasjon Disp. Disp. NCC Disp. Disp. 10 Crane 1 NCC Disp. Disp. 11 Crane 2 ABB Disp. Disp. 12 Måling / Analyse Maintenance Valves Disp. Disp. 13 Vakt/Sikring HMS Disp. Disp. 14 Aibel Elektrovakt SAR Disp. Disp. 15 Sikringsvakt Bussring Disp. Disp. 16 ALL in Zone 1 (A) ALL in Zone 2 (B) ALL in Zone 3 (C) ALL in Zone 4

8 Lokale HMS-bestemmelser for Hammerfest LNG: Tenningsnøkler i kjøretøy Nøkler skal alltid stå i parkert kjøretøy, med unntak av angitte parkeringsplasser for privatbiler utenfor administrasjonsbygg og ved camp. Retningslinjer for bruk av mobiltelefon Det er strengt forbudt å bruke kommunikasjonsutstyr som mobiltelefon, personsøker og radio som ikke er EXgodkjent inne på fabrikkområdet. Ved evakueringsalarm skal alle gå til camp. Ved brann-/gass-alarm skal alle kjøretøy umiddelbart stanses, motoren stoppes og forlates med nøklene i. Personell som har vært inne i anlegget og ikke registrert seg ut skal registrere seg i evakueringsleser i camp raskest innen 20 minutter Spesielt for (Nybyen) Nybyen ligger i sikkert område for arbeid. På grunn av folks oppfattelse av risiko og nærhet til anlegget blir Nybyen koblet ut manuelt eller automatisk ved gass og evakueringsalarm. Ved brann-/gass og evakueringsalarm bør bruk av tennkilder unngås i Nybyen. Fotografering(APOS OMM no) Fotografering/filming med utstyr (ikke-ex) som har batteri / blits regnes som Tennkilde kl. B. I tillegg kan bruk av blits aktivere flammedetektorer. Fotografering/filming krever AT med unntak for: Områdetekniker i eget område i arbeidets medfør Inspeksjonsavdeling i arbeidets medfør hvis avdelingen er en del av organisasjonen på anlegget Sikkerhetsleder/HMS-koordinator Når det fotograferes / filmes uten AT skal dette alltid godkjennes av områdetekniker, og gjeldende sikkerhetskrav skal følges. Dette betyr i praksis at: Bruk av blits krever muntlig godkjenning av Områdetekniker Områdetekniker / SKR skal involveres for eventuell ut-/innkobling av flammedetektorer Kontinuerlig gassmåling skal utføres ved fotografering/filming i klassifisert område når det brukes utstyr som ikke er ex-godkjent Det er normalt ingen restriksjoner på bruk av film og fotoutstyr i boligkvarter og administrasjonsbygg ISPS Kaiene ved Hammerfest LNG er underlagt de internasjonale havneregler (ISPS-regler) som skal hindre at skip kan bli utsatt for sikringsrelaterte hendelser

9 Generelt om tennkilder: Portabelt elektrisk utstyr og midlertidig elektrisk utstyr skal være merket og godkjent i henhold til APOS COMM Kontroll og godkjenning gjøres av Elektrokontroll. Skjøteledninger skal ha et tverrsnitt på minimum 2,5 mm2 og ikke være mer enn 25 m lang. Før portabelt elektrisk utstyr anvendes må det taes en visuell kontroll av utstyret Det må bekreftes at: - utstyret/verktøyet er helt, beskyttelsesinnretninger er på plass, alle skruer er på, og lokk og kapslinger er på plass - at skjøteledninger er fri for kutt og skader - at støpsler er hele - at utstyr med feil og mangler repareres eller kasseres Husk at arbeidsprossesser i APOS skal følges Elektrokontroll: Elektrokontroll holder til i Hall 10 i Nybyen Elektrokontroll kan kontaktes på mob: Ferdsel og sperringer på fabrikkområdet Generelt Veitrafikkloven gjelder også inne på fabrikkområdet. I tillegg kreves innkjøringstillatelse ved bruk av motorisert kjøretøy/maskin på veier i klassifisert område, eller innenfor skilt merket Innkjøring forbudt. ferdselsrestriksjoner (skilt, sperringer og lignende) skal brukes på en hensiktsmessig måte for å ivareta sikkerheten, og må respekteres av alle. Spesielt vedrørende kjøretøy og mobilt utstyr med forbrenningsmotor Kjøretøy er en tennkilde, husk derfor at: Med kjøretøy menes også mobilt utstyr m/forbrenningsmotor som for eksempel asfaltkutter, dieselaggregat, motorsag, hoppetusse etc. Kjøretøy skal være godkjent og merket med årets farge av elektrokontroll kjøretøy må ha gyldig tillatelse/bilpass og dette gir kun løyve til ferdsel på deler av anleggets veinett ferdsel med kjøretøy andre steder på fabrikkområdet krever særskilt innkjøringstillatelse som gis av driftsansvarlig instans motoren skal stanses når du forlater kjøretøyet tomgangskjøring er ikke tillatt nøklene skal stå i tenningslåsen parkering er ikke tillatt nærmere enn 10 meter fra hydranter og annet brannvernutstyr Husk bilbelte! 17

10 Følgende utføres ved sperringer/ markeringer: Være en eier av en sperring Avsperre kun nødvendig område Vurdere behovet for sperringer over og under sperringsstedet Skilte alternativ rømningsvei Plassere skilt synlig ved alle sperringer, med unntak av radiografi Sperre radiografi med sperreband og svart strålemerke på gul bunn Skiltene skal være i A4-format, og angi fare, adgang, eier og kontaktinformasjon Eier skal sørge for at sperringen er intakt hele tiden Fjerne sperringer etter avsluttet arbeid Markeringer Bruke gul/svart som markeringskode i område hvor det skal vises aktsomhet. Ved bruk av skilt, skal markering og skilt skal ha samme farger Sperrekoder: Rød betyr ingen adgang og skal benyttes der ingen personer skal være innenfor sperringen Åpne kablegrøfter skal i tillegg merkes med Avsperringsliner m/ runde varselskilt Godkjent sperremateriell er: Kjetting Snelleband Svingport Stillasmateriale Jerseyblokker* Plastkjegler* Byggegjerder* Rød/hvit betyr begrenset adgang, og skal benyttes der personer kan være innenfor sperringen etter tillatelse Avsperringsliner m/ runde varselskilt* *Gjelder kun landanlegg 18 19

11 Transport og løfteoperasjoner NORSOK R-005N - Sikker bruk av løfte- og tranportutstyr på petroleumsanlegg på land se APOS OMM10.02no - Materialhåndtering land Problemstilling: Du skal utføre en transport eller en løfteoperasjon inne på fabrikkområdet. Hva må du vite/ gjøre? Krav som du må oppfylle: være autorisert i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter og Statoils interne krav, før du får tillatelse til å betjene kraner, trucker og lifter. Løft er et eget fagområde. Krav til utstyr du tar med: det skal bare benyttes sertifisert utstyr som er i forsvarlig stand Dersom du skal bruke/rigge opp en løfteinnretning, må du huske: det skal avklares på forhånd hvem som leder løfteoperasjonen nødvendig avsperring av områder skal minst dekke kranens løftsone og skal utføres før løfteoperasjonen igangsettes personell skal aldri gå/oppholde seg under hengende last alt personell som er involvert i løfteoperasjonen, skal sikre at de alltid har fri rømningsvei operatør av løfteinnretning skal bare rette seg et- ter signaler fra utpekt signalgiver, men skal adlyde nødstoppsignal til enhver tid uansett hvem som gir dette signalet operatør av løfteinnretning skal ikke forlate førerhus eller -plass med fritt hengende last i kroken lift (personløfter) skal ikke brukes ved vindstyrke over 10m/sek bruk av kran utendørs skal ikke foregå ved vindstyrke over 15 m/sek Alle Statoils løfteredskaper godkjennes årlig og er da merket med årets fargekode Dersom du deltar i, eller er ansvarlig for en transport, må du huske: største akseltrykk, spesifisert for hvert anlegg, må følges det er krav om spesiell tillatelse for flytting av tungt utstyr alle kjøretøy skal være vedlikeholdt, i forskriftsmessig stand, og fri for feil for transport av løst materiell skal det benyttes en lastbærer som er slik konstruert at materiell ikke kan falle ned under transport-, laste- eller losseoperasjoner flytende produkter skal transporteres i lukket lastbærer 20 21

12 Notater Notater 22 23

13 26

14 COS

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011

Arbeidstillatelse. Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Arbeidstillatelse Dokumentnr.: POP-PRO-TEN-011 Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 01 1.5.2010 Inkludere entring og arbeid i høyden og HSE instruks for Gyda Nytt dokumentnr/struktur Navn Tittel Dato Utarbeidet

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER

HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER AT HMS DIREKTIV 1 ARBEIDSTILLATELSER Direktiveier pr. 01.01.2014 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01022008 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning...3 2. Definisjon...3 3. Taushetsplikt...3 4. Praktisering av avtalen...3 5. Informasjonssikkerhet...3

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

ANSVAR OG SIKKERHET I NEDFARTER. Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Alpinanleggenes Landsforening

ANSVAR OG SIKKERHET I NEDFARTER. Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Alpinanleggenes Landsforening ANSVAR OG SIKKERHET I NEDFARTER Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Alpinanleggenes Landsforening Revidert utgave desember 2005 INNHOLD 1. Generelt om ansvar ved alpin skikjøring.........................4

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer