Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm"

Transkript

1 Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm NORSK / ENGLISH Monterings- og vedlikeholdsanvisning Installation and maintenance instructions IMA R1B

2 NORSK Elotec trådløs optisk røykvarsler Elotec røykvarsler er alltid operativ så lenge batteriet er montert og fungerer. Røykvarsleren leveres med batteri, som ikke er tilkoblet. Batteriet har en levetid på hele 8 år. PLASSERING Dette er en trådløs røykvarsler som kommuniserer via radiosignaler. Da er det spesielt viktig å tenke på plassering og rekkevidde. Metallvegger/-dører, kjøleskap, speil, armerte betongvegger, store ansamlinger av metallrør og lignende hindringer svekker radiosignalene, og røykvarslerne bør derfor ikke monteres i nærheten av disse. Disse hindringene bør heller ikke ligge i siktelinjen mellom varslerne. Etter installasjon bør du teste varslerne som beskrevet senere i denne veiledningen. Røykvarsleren skal monteres i tak og minimum 50 cm fra vegg. Elotec røykvarsler monteres på/ved soverom, høyt oppe i trapperom eller lignende. I barnerom og rom med mye elektronisk utstyr, er det også naturlig å installere røykvarslere. Monter minimum en røykvarsler i hver etasje. Det er viktig at røykvarsleren høres på soverommene. Unngå plassering i garasje og nær lysrørarmaturer. Romtemperatur og luftfuktighet bør være normal. Røykvarsleren må ikke overmales eller lakkeres. 2

3 MONTERING MED FESTEBRAKETT BATTERI: Sørg for at adressering på DIP-bryter er utført FØR batteriet settes inn. Skru opp festebraketten i taket. Still inn kanalen for trådløs kommunikasjon dersom det monteres flere varslere (se neste avsnitt). Løft opp batteriluken og koble 9V-batteriet til batteriklemmene (etter at kanalen er satt). Det er viktig at batteriet kobles til riktig (se anvisning på baksiden av røykvarsleren). Rød LED blinker kort når batteriet er satt inn. Lukk batterilokket og vri deretter røykvarsleren på plass i sokkelen (med klokken). Når batteriet er klart for utskifting gir røykvarsleren ifra seg et varselsignal en gang i minuttet. Batteriet som følger med har en levetid på opptil 8 år. Montering i båt og campingvogn: Ved montering på steder der det kan oppstå vibrasjon eller uønsket nedtaking (eks. campinghytter og lignende) benyttes låsepinne. Den løsnes fra sokkel og skyves inn fra siden etter at detektoren er montert. NB! Røykvarsleren må ikke åpnes! 3

4 MONTERING AV FLERE VARSLERE Dersom du kobler opp flere tilsvarende trådløse røykvarslere vil de kommunisere via radiosignaler. Røykvarslerne har 7 mulige kanaler, og det betyr at du må stille alle dine varslere inn på samme kanal for at de skal snakke sammen. Som nevnt må dette gjøres før batteriet settes inn. Kanalene stilles inn ved hjelp av DIP-brytere på baksiden av røykvarsleren. Sifrene 1-3 i kombinasjon gir 7 mulige kanaler. Siffer 4 er for repeaterfunksjonen. Når den settes i ON, vil repeaterfunksjonen være aktiv (se neste avsnitt). 1~3 ID/kanal 000 Felles Ved brann vil den røykvarsleren som detekterer brannen (primær varsler) gi signal til de andre røykvarslerne (sekundære varslere) slik at også de gir alarm. Dette gir en ekstra sikkerhet i forhold til evakuering av boligen siden røykvarslere over hele huset utløses ved branntilløp, i stedet for kun i området hvor brannen detekteres først. OPPSETT AV TRÅDLØSKANAL OG REPEATER- FUNKSJON Velg ut en av røykvarslerne som settes opp i et bestemt mønster ved å flytte på DIP-bryterne. Den vil da få en ID/kanal som må legges inn på de andre varslerne også. Når kanal/id er satt kan en sette inn batteriet. Test røykvarslerne i henhold til avsnittet Test av røykvarslere. Repeaterfunksjonen settes som nevnt med DIP-bryter 4. Se eksempel på oppsett i figuren på neste side. 4

5 Dersom det senere skal endres kanal og repeaterfunksjon, må batteri tas ut og testknapp trykkes, før kanal og funksjon endres, og batteri settes inn igjen. STOPPE UTLØST ALARM For å stoppe en utløst alarm kan du trykke på testknappen på den primære varsleren (se avsnitt om montering av flere varslere). Da vil alle røykvarslerne stanse etter en tid. Ved mistanke om uønsket alarm trykkes testknappen for å stilne røykvarsleren i 10 minutter. Du får da tid til å undersøke årsak til alarmen og lufte ut eventuell røyk, matos eller lignende. I denne perioden får røykvarsleren lavere følsomhet. Dette indikeres ved at enheten blinker hvert 10. sekund (mot normalt hvert 40.). Dersom en trykker røykvarsleren som ble utløst vil alle røykvarslere stoppes, men dersom en trykker på en annen røykvarsler vil ikke alle stoppes. 5

6 TEST AV RØYKVARSLERE For individuell testing av varslerne trykkes det kort på testknappen. Da vil røykvarslerens sirene gi lyd fra seg. Varsleren vil da som nevnt gå inn i modus med lavere følsomhet. Dersom en ønsker å teste radiosystemet og alle røykvarslerne, holdes testknappen på en av røykvarslerne inne i minst 8 sekunder. Da vil også de andre røykvarslerne i systemet gi alarm. Elotec røykvarsler er godkjent etter Europeisk norm for røykvarslere, EN14604, samt EN50130, AS3786 og UL217 Advarsel / Ansvar Dersom utstyret brukes i strid med montasje-/installasjonsveiledningen, til annet formål enn det som er angitt, tilkobles annet utstyr enn beskrevet i veiledningen eller tilkobles slikt utstyr på annen måte enn beskrevet, kan dette medføre skade på utstyret selv eller tilleggsutstyr, samt medføre at annen skade oppstår, herunder overoppheting, brann, eksplosjon, elektromagnetiske forstyrrelser m.v. Produsenten har ikke ansvar for noen som helst skade som oppstår i slikt tilfelle, herunder eventuell skade på tredjemanns eiendom. Kjøpers garantirettigheter og rettigheter ihht kjøpsloven bortfaller ved slik bruk. Det gis 2 års garanti etter kjøpslovens bestemmelser. Garantien gjelder reparasjon eller bytte av produkt med material- og el. produksjonsfeil. 6

7 Forholdsregler Opprett en felles utvendig oppsamlingsplass før ulykken er ute, slik at andre ikke løper inn for å redde personer som er i trygghet. Test røykvarsleren minst en gang per måned, gjerne oftere. Noter telefonnummeret til brannvesenet ved telefonen. Oppbevar et brannslokningsapparat på eller nær soverommet. Ved brann Forlat rommet såfremt det er mulig og lukk døren. Ikke risiker å bli utestengt fra rommet. Det kan være nødvendig å flykte tilbake dit. Kjenn på dørene før du åpner. Det kan være sterk varme på den andre siden. Beskytt deg mot røykog branngasser. Hold hodet lavt og kryp under branngassene. Brann i rømningsvei Tett dørsprekker og lignende med våte laken. Prøv å få kontakt med naboer eller brannvesen. Hold dører og vinduer lukket om mulig. Innestengt på rommet Påkall oppmerksomhet fra redningsmannskapene og naboer, ved å vinke med et håndkle igjennom lukket vindu eller ved å blinke med rommets taklampe. Tett dørsprekker og lignende med våte laken. Hold dører og vinduer lukket inntil hjelpen kommer. Brann på eget soverom Bruk ikke unødig tid på slukking. Etter få minutter kan det oppstå problemer med å puste. Du har sannsynligvis pustet inn farlige branngasser allerede før du våkner. Det er de første minuttene som er avgjørende. Påkall oppmerksomhet fra andre familiemedlemmer. 7

8 8

9 ENGLISH Elotec wireless optical smoke alarm Elotec smoke alarm is always operative as long as the battery is installed and functioning. The smoke alarm is supplied with a battery which is not installed. The battery has a life time of as much as 8 years. PLACEMENT This is a wireless smoke alarm which communicates via radio signals. It is especially important that you take precautions regarding location and range. Metal doors and walls, fridges, mirrors, reinforced concrete walls, large accumulations of metal pipes or similar hindrances weaken the radio signals. Therefore you should not install smoke alarms close to these obstacles. Neither should such obstacles be in the line of sight between the smoke alarms. After installation you should test the smoke alarms as described later on in this manual. Smoke alarms must be mounted on the ceiling, at least 50 cm from the wall. Elotec smoke alarms should be installed in bedrooms, high up in stairwells or similar locations. Install at least one alarm on each floor. Children's bedrooms and rooms with lots of electronic equipment should have alarms installed. It is important that smoke alarms can be heard from all bedrooms. Avoid mounting in garages or near strip lighting. The temperature and humidity of the rooms they are installed in should be normal. Smoke alarms must not be painted or varnished over. 9

10 MOUNTING WITH BRACKET BATTERY: Make sure that the addressing on the DIP switch is set BEFORE the battery is inserted. Mount the bracket on the ceiling. If several alarms are to be installed, set the channel for wireless communication (see next section). Open the battery lid and connect the 9 V battery to the battery connectors (after the channel has been set). It is important that the battery is installed correctly (see instructions on the back of the smoke alarm). The red LED flashes briefly when the battery is installed. Close the battery lid and turn the smoke alarm clockwise to lock it in place in the mounting bracket. When the battery needs to be replaced, the smoke alarm will give a warning signal every minute. The battery that comes with the smoke alarm has a lifetime of up to 8 years. Installation in boat and caravan: When you install the smoke alarm in places where there may be vibrations or unwanted dismantling (ex. camping cabins and similar), use the latch pin. Loosen it from the base and push it in from the side after the detector is mounted. NB: The smoke alarm must not be opened! 10

11 INSTALLATION OF SEVERAL ALARMS If you install several corresponding wireless smoke alarms they will communicate via radio signals. The smoke alarms have 7 channels, and this means that you have to put every smoke alarm on the same channel. As mentioned this must be done before the battery is inserted. The channels is set with DIP switches on the back of the smoke alarm. The 1-3 numeric in combination gives the 7 possible channels. The 4 numeric is for the repeater function. 1~3 ID/ Channel 000 Common When a smoke alarm (primary alarm) detects a fire it will signal the other smoke alarms (secondary alarms). These alarms will then also give sounder signals. This gives you extra security regarding evacuation of the house because all alarms will be triggered, and not only in the area where the fire was first detected. SETUP OF WIRELESS INTERCONNECTION FUNCTION AND REPEATER FUNCTION Choose one of the smoke alarms and define the ID of your system by positioning the switches of the DIP-switch in a random pattern. This ID/channel has to be set on the other smoke alarms as well. When the ID/channel is set you can install the battery in the smoke alarm. Test the smoke alarms according to the section Testing the smoke alarm. The repeater function is set with DIP-switch number 4. See an example of setup in the illustration on the next page. 11

12 If you later want to change the address/channel or repeater function, the battery has to be taken out, test button pressed, and then you can change the channel or function and put the battery back inside. STOPPING AN ALARM To stop an alarm you can push the test button on the primary smoke alarm (see the section Installation of several alarms ). Then all smoke alarms will stop after a little while. If you suspect a false alarm, push the test button to silence the smoke alarm for 10 minutes. You will then have time to investigate the cause of the alarm and ventilate possible smoke or cooking fumes. In this period the smoke alarm will have lower sensitivity. This is indicated by the LED flashing every 10th second (normally every 40th second). If you push the smoke alarm that was triggered all the smoke alarms will stop. This will not happen if you push one of the others. 12

13 TESTING THE SMOKE ALARM To test each smoke alarm you simply press the test button of the desired alarm briefly. The sounder will go off, and the alarm, as mentioned, enters a lower sensitivity mode. If you would like to test the radio system and all the smoke alarms, the test button should be held in for at least 8 seconds. Then all the other alarms in the system will give alarm. Elotec smoke alarm is approved according to the European Norm for smoke alarms, EN14604, and also EN50130, AS3786 and UL217 Warning / Liability If the equipment is not used as described in the installation guide, for purposes other than those stated, is connected to equipment other than that described in the guide or connected to equipment in a way other than that described, this may cause damage to the equipment itself or auxiliary equipment, and lead to other damage being caused, including overheating, fires, explosions, electromagnetic disturbances, etc. The manufacturer bears no liability for any damage whatsoever that occurs in such circumstances, including any damage to a third party's property. The buyer's rights pursuant to the guarantee and rights pursuant to the Sale of Goods Act cease to exist in the event of such use. The product comes with a 2 year guarantee pursuant to the provisions of the Sale of Goods Act. The guarantee applies to the repair or exchange of smoke alarms in the event of material and production faults. 13

14 Precautions Decide on a common gathering point outdoors before an incident occurs so that others do not run into a building to save people who are already in safety. Test smoke alarms at least once a month, if not more often. Make a note of the fire service's number near the telephone. Keep a fire extinguisher inside or near the bedroom. In the event of a fire Leave the room if possible, close the door. Do not risk being locked out of the room; you may have to run back into it. Feel the door before opening it. It may be extremely hot on the other side. Protect yourself from smoke and fire gases. Keep your head low, crawl under the fire gases. Fire blocking escape route Seal gaps around doors, etc, with wet sheets. Try to contact neighbours or the fire service. Keep doors and windows closed if possible. Trapped in a room Attract the attention of rescue workers or neighbours by waving a towel or similar from behind closed windows or by flashing the room's lights. Seal gaps around doors, etc with wet sheets. Keep doors and windows closed until help arrives. Fire in own bedroom Do not waste unnecessary time trying to extinguish a fire. You may experience breathing problems after just a few minutes. You have probably already inhaled dangerous fire gases before you woke up. The first minutes are crucial. Attract the attention of other family members. 14

15 15

16 Industriveien S. 1, 7340 Oppdal, Norway Telefon / Telephone: Telefax: / IMAÎ000Î080QÄ IMA

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e TANGO VII Konfigurasjons tabell/ Configuration Table User manual Type telefonapparat / Telephone type Alcatel, Reflex, Ericsson, Telenor Venus, Siemens, Ludia, Nortel, Meridian Panasonic, Teleste Ascom

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 -

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - Brukermanual 1 Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - INTRODUKSJON Gratulerer med ditt nye massasjebad fra Viking Spa. Vi håper dette produktet vil imøtekomme alle dine krav til komfort og avslapping.

Detaljer