Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål"

Transkript

1 Årsrapport fra Stiftelsen Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611 millioner kroner til gode formål

2 Mye å glede seg over Innhold Som det fremgår av denne beretningen, nådde ikke Stiftelsen alle sine operative mål i beretningsåret. Det er vi selvsagt ikke fornøyde med. Vi er imidlertid både stolte og fornøyde med at vi til tross for dette har opprettholdt løfte til de aktive om langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. I 2009 ble det utbetalt et rekordbeløp i form av overføringer til sportens aktive. Det faktum at vi holder hva vi lover er vi sikre på er et viktig element i å utvikle en sport som trenger og fortjener flere tilhengere. Rekruttering har vært sentralt i virksomheten gjennom hele beretningsåret. Det har blitt investert i prosjekter som skal danne selve grunnmuren i vårt arbeid for å nå flere og nye kundegrupper i årene som kommer. Vi skal favne bredere, og da vet vi at vi må tørre å tråkke opp nye spor. Sammen med sporten og sportens ambassadører står vi overfor store oppgaver i tiden som kommer. Vi må alle være ambassadører med stor A, være villige til å dele opplevelsene og gledene med den sporten vi alle er så glad i. Hestesporten fortjener flere tilhengere. Denne årsmeldingen er et redskap i denne formidlingsjobben. Hesteport er nemlig så uendelig mye mer enn det som daglig oppleves på landets 12 totalisatorbaner. Arbeidet med hesten i det daglige, gleden funksjonsfriske og funksjonshemmede har i omgang med hest, hesten i skoleverket og hesten som en viktig bidragsyter på flere områder i samfunnet utfyller den virksomheten trav og galoppsporten oftest forbindes med. Det er den formidlingsjobben vi håper denne årsmeldingen er et bidrag til. God lesning og velkommen til et nytt å spennende hesteportsår! Harald Dørum adm. direktør 02 AdMInistrerende direktør 04 Styrets beretning 08 administrasjonens beretning 10 NY tv-satsing 16 slik skal vi nå massene 18 EN kylling PÅ startstreken 20 Med kreativitet som kjepphest 23 rikstoto må strekke seg 24 kreativ mestring 28 Hest i skolen 32 norge i norden 36 forskning 38 norsk rikstotos produkter 40 Banene i Regnskap 50 revisors beretning 51 tilbakeblikk 54 english summary Benedikte Kvåle er en av fem jenter som skal trekke seere til Rikstotos nye TV-sendinger. nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskreg.) Overføringer til aktive, «hestenetto» 332,6 296,7 265,9 249,7 Overføringer til formålet totalt 611,0 580,9 526,2 486,6 Norsk Rikstoto Resultat etter tilskudd, mkr -11,1 55,1 30,3 0,5 Totalisatorspill totalt -2,3% 17,3% 13,8% 0,0% Spill utenfor bane -1,7% 18,8% 15,0% 0,1% Spill på bane - 10,3% 0,8% 1,9% - 1,5% 2 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 3

3 Årsberetning for 2009 veksten flatet ut stiftelsen Norsk Rikstoto opplevde i 2009 en stagnasjon i spillinntektene, men opprettholdt forpliktelsene overfor formålet. Virksomhetens art I medhold av totalisatorloven, som regulerer spillvirksomheten på hest, er det kun Stiftelsen Norsk Rikstoto som er gitt konsesjon av Kongen til å tilby pengespill i hesteveddeløp. Stiftelsen Norsk Rikstoto med hovedkontor i Oslo har som formål å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. «Omsetningen til utenlandske løp økte med 22 prosent i 2009.» Liten nedgang i spillomsetning men mer til formålet Etter noen år med betydelig vekst i Norsk Rikstotos spillomsetning, hadde selskapet en dempet forventning til driftsåret Den generelle utviklingen i markedet, en mer aggressiv konkurranse fra flere internasjonale aktører og en tøffere kamp om kundenes oppmerksomhet var forventet. Usikkerheten knyttet til hvordan finanskrisen ville påvirke våre kunders forbruksmønster, var også med på å dempe forventningene til omsetningsvekst i Satsing og videreutvikling av selskapets investeringer foretatt de siste årene, spesielt innenfor nye elektroniske salgs- og markedsføringsløsninger, skulle sørge for at Norsk Rikstoto i 2009 skulle forsterke fundamentet for de langsiktige målsettinger. Det lå selvsagt også en ambisjon om en mindre nominell vekst, men langt unna den veksttakten selskapet opplevde i perioden 2007 og Selv om driftsåret startet bra, flatet veksten i spillomsetningen tidlig ut og endte med en tilbakegang i forhold til Spesielt i forbindelse med noen av de største sportslige begivenhetene var nedgangen i spillomsetning stor sammenlignet med året før. En økning av spilltilbudet gjennom året kompenserte for deler av denne tilbakegangen. Spesielt spill til arrangementer utenfor landets grenser har dempet noe av omsetningssvikten til norske spillarrangementer. En omsetningsøkning på hele 22,0 prosent til arrangementer utenfor Norge har vært avgjørende for årets resultat. Det var spesielt våre tradisjonelle spilleformer som V5 og Trippel som stod for omsetningssvikten i V75, V65, V4 og Dagens Dobbel kunne derimot registrere historisk høye omsetningstall. Dette kombinert med en vekst i spill til utlandet, gjør at gevinstandelen økte med 0,5 prosent. Som forventet, økte omsetningen i nettspillkanalen, og utgjør nå hele 21,9 prosent av vår samlede omsetning. Omsetningen i kommisjonærnettet gikk ned med 3,9 prosent, hvorav de største omsetningsstedene representerte så mye som halvparten av den nominelle omsetningsnedgangen. Til tross for store investeringer i nye publikumsfasiliteter på de fleste av landets totalisatorbaner, fortsetter nedgangen i baneomsetningen. For 2009 utgjorde baneomsetningen kun 6,58 prosent av den samlede totalisatoromsetning i Norge en tilbakegang på 0,61 prosent i forhold til Å gjøre hestesportsarrangementene mer attraktive for publikum er en av sportens og spillselskapets store utfordringer om vi ønsker en levende trav- og galoppsport i Norge. Gjennom hestesportens egen modell for økonomistyring har Norsk Rikstoto lagt langsiktige forpliktelser om forutsigbare økonomiske rammebetingelser for sportens aktive. Til tross for mindre spillinntekter i 2009, har hestesportens forretningssystem aldri bidratt mer til hestesport, hestehold og hesteavl i Norge i nyere tid. Arbeidsmiljøet og organisasjonen Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde per ansatte, 4 flere enn på samme tidspunkt i Gjennom fellesfunksjoner for sporten og spillselskapet utfører 11 ansatte tjenester for andre selskaper i hestesportens forretningssystem en økning på 1 i forhold til Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Totalt utgjør sykefraværet 5,8 prosent, herav 0,9 prosent knyttet til fravær med egenmelding 1-3 dager. Det samlede sykefravær viser en økning fra 2008 på 0,5 prosent. 16 personer har hatt sykefravær på mer enn 2 uker. Ved utgangen av året er 4 langtidssykmeldte. Av det samlede antall sykedager er 9,3 prosent til kvinnelige ansatte 3,7 prosent til de mannlige. Stiftelsen Norsk Rikstoto legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Kvinneandelen blant de ansatte var pr ,2 prosent, en reduksjon på 0,3 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før. Etter styrets oppfatning gjøres det ikke forskjell mellom kjønnene eller med bakgrunn i etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk eller religion, direkte eller indirekte, ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforhold til den enkelte ansatte. Styret består av to kvinner og fem menn. SpiLLVirksomheten Det har vært en vesentlig nedkjøling i det samlede norske spillmarkedet siden Bortfallet av spillautomater, bedre oppfølging av uheldig spilladferd og tettere oppfølging og nye reguleringer fra myndighetene har påvirket omsetningsutviklingen. Fra et totalmarked for pengespill i Norge på nærmere kr 50 milliarder i 2005, blir markedet nå anslått av Lotteri og stiftelsestilsynet til å være ca kr. 25 milliarder. Parallelt med denne utviklingen har de statlige regulerte pengespillene styrket sin posisjon i forhold til utenlandske operatører. Stiftelsen Norsk Rikstoto omsatte spill på trav- og galoppløp med totalt kr millioner i beretningsåret. Av den samlede totalisatoromsetningen i 2009 ble det spilt til trav- og galoppløp som ble arrangert utenfor Norge for samlet kr 609,2 mill. Dette er en økning på kr 109, 3 mill eller 22,1 prosent. Omsetningen på spillarrangementer avholdt i Norge gikk tilbake med kr 194,0 «Lotteritilsynet anslår at det totale spillmarkedet i Norge i 2009 beløp seg til 25 milliarder kroner.» Stiftelsen Norsk Rikstoto betalte 134,1 millioner kroner i samlet statsavgift i mill., eller 6,1 prosent. Koordinering av travog galopparrangementer og tilbud av et godt sport- og spill-produkt med våre naboland styrker ikke bare spillvirksomheten, men utvikler også sporten i Norge. Antall totalisatorløp avholdt i Norge var i løp, hvorav 4753 var travløp. Dette er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med foregående år. Nye satsninger Stiftelsen Norsk Rikstoto har i løpet av beretningsåret realisert og driftsatt flere større prosjekter. Etter lanseringen av Digital Markedsplass i 2007, har arbeidet med å videreutvikle dette verktøyet, samt en mer segmentert anvendelse overfor ulike kundegrupper, blitt videreført. Resultater av dette arbeidet vil vi også høste i Den viktigste omsetningskanalen for Norsk Rikstotos produkter har siden 1992 vært kommisjonærene. Slik er det fremdeles. Antall kommisjonærer har imidlertid vært uforandret fram til 2008, men en utvidelse i antall kommisjonærer startet i 2008 og utgjør ved utgangen av beretningsåret 1370 stk. Etter blandede erfaringer med å tilby hestespill i ordinært kassepunkt, konstruerte Norsk Rikstoto en ny generasjon spillterminaler i Terminalen er mer kompakt enn sin forgjenger men tilbyr alle spillformer. Den nye «kompakt-terminalen» er primært beregnet på mindre utsalgssteder. I løpet av beretningsåret ble det etablert 74 slike kommisjonærer med en plan om utrulling av ytterligere 150 kompakt-terminaler i løpet av I beretningsåret har Norsk Rikstoto registrert ca nye kunder. Utfordringen er å ta vare på disse kundene slik at de forblir brukere av våre produkter. For oppfølging og informasjon av mer enn til sammen kunder har Norsk Rikstoto tatt i bruk et nytt CRM-verktøy. Verktøyet er basert på en toveisdialog med de kundene som ønsker dette. Arbeidet følger de retningslinjer som er gitt av Datatilsynet. Spill på vår internettportal har vist jevn vekst siden oppstarten i år For å kun- 4 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 5

4 ne tilby gode og smidige tekniske løsninger, startet selskapet med utvikling av en ny plattform for innlevering av nettspill. Den tekniske løsningen er utviklet av egne ressurser og fremstår som moderne i arkitektur, bruk og utforming. Nettspillomsetningen i Stiftelsen Norsk Rikstoto utgjorde 21,9 prosent av totalomsetningen i Profilering og informasjon Selv om det de siste årene har vært økende interesse for hestespill, har vi ikke sett den samme økte interessen for å eie trav- eller galopphest. Dette til tross for at den generelle interessen for hest og hestehold har vært i sterk vekst i Norge de siste 10 årene. I rekrutteringsarbeidet har sporten og spillselskapet felles interesser. For å sikre økonomisk vekst i Norsk Rikstoto, er selskapet avhengig av flere hestesportsarrangementer og flere hester å spille på aller helst norske. For å skape større oppmerksomhet om gleden ved å eie en trav- eller galopphest, er det et behov for å profilere sporten tydeligere samt informere bredere om hva sporten står for. Sammen med sportsorganisasjonene har derfor Stiftelsen Norsk Rikstoto besluttet i nær fremtid å etablere et opplysningskontor for hestesport og hestespill. Kontoret vil ha en uavhengig organisatorisk plassering og ha som formål å drive opplysningsvirksomhet overfor våre myndigheter og samfunnet for øvrig om virksomhetens betydning i Norge. Overføringer til formålet I beretningsåret ble det satt mange rekorder på norske trav- og galoppbaner. Etter innføringen av en ny inntekstfordelingsmodell i 2008, er en stor andel av de midler som overføres til formålsmottakerne øremerket til premier. Gjennom 593 løpsdager ble det utbetalt hele 332,6 millioner kroner i premier til hesteeiere og oppdrettere. Dette er et historisk høyt tall og viser at inntekstfordelingsmodellen innfrir de forventinger som ble stilt ved innføringen for to år siden. Aldri har det vært utbetalt så mye premiepenger i norsk trav- og galoppsport. Sammen med øvrige overføringer til sportens aktive utgjør de samlede overføringene 9,2 prosent av brutto totalisatoromsetning. Dette er kr 35,9 mill., eller 12,1prosent mer enn i Den samlede inntjeningen i gjennomsnitt per løpshest var kroner. Antall aktive løpshester økte for tredje år på rad og utgjorde totalt 6581 ulike løpshester. Av dette var det 3857 (3605*) varmblodshester, 2206 (2231*) kaldblodshester og 518 (518*) fullblodshester. *tallene i parentes er 2008-tall. «Antall hester i Norge har økt fra i 1970 til i 2009.» Rikstotoklinikken Bjerke as Stiftelsen Norsk Rikstoto har gjennom Rikstotoklinikken Bjerke AS siden høsten 2007 forestått driften av Bjerke Dyrehospital på Bjerke. Etter en nødvendig rehabiliteringsfase, gjennomført i 2009, fremstår Rikstotoklinikken Bjerke AS som moderne og innbydende. Innkjøringsfasen har tatt lengre tid enn forutsatt, men det veterinærmedisinske tilbudet fremstår som faglig godt, fremtidsrettet og er en naturlig del av stiftelsens formål med fokus på økt hestevelferd. De utfordringer som virksomheten har hatt siden oppstarten har medført at selskapet viser negative økonomiske resultater. Det er imidlertid selskapets mål at de økonomiske resultater skal være i balanse i løpet av beretningsåret Miljørapportering Stiftelsens virksomhet påvirker ikke det eksterne miljøet negativt. resultat og egenkapital Inntektene fra spillvirksomheten utgjorde i 2009 samlet 3625 millioner kroner. Dette er selskapets nest høyeste omsetning noen gang, kr 84,8 mill eller 2,3 prosent lavere enn i I perioden har likevel den gjennomsnittlige årlige omsetningsveksten vært 4,0 prosent. Totalkapitalen var per kr 334,9 mill., 50,2 mill. kr lavere enn på tilsvarende tidspunkt i Den udisponerte egenkapitalen i forhold til årets spillinntekter, fratrukket gevinster til spillerne, var 6,4 prosent og 22,5 prosent av totalkapitalen. Den totale udisponerte og disponerte egenkapital var pr kr 123,1 mill, eller 36,7 prosent av totalkapitalen. Selskapets likviditet er god. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker årsregnskapet. Styret eller administrasjonen er ikke kjent med at det eksisterer betingede eller latente forpliktelser av særlig størrelse som ikke er hensyntatt i det fremlagte regnskap per FinansieLL risiko Stiftelsen har begrenset finansiell risiko. Stiftelsens virksomhet utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og annen valuta er svært begrenset både i tid og omfang. Stiftelsen har utlån til selskaper tilknyttet hestesporten på til sammen 33,3 millioner kroner. Lånesøknader større enn én million kroner blir forelagt stiftelsens styre og avgjøres i henhold til retningslinjer for internfinansiering. Lånerammen for denne type lån ble begrenset oppad til to millioner kroner per selskap høsten Stiftelsen er netto innskyter i bank, og alle lån er i norske kroner og således kun utsatt for rentesvingninger. Renteutviklingen på inn- og utlån følges nøye. Kredittrisikoen er liten, og stiftelsen har ingen dominerende kunder som kan påføre bedriften store tap. Overskuddslikviditet er plassert i henhold til plasseringsstrategien for stiftelsen. Formuesforvaltning Stiftelsen forvalter på vegne av fellesskapet en stor andel av de omløpsmidler som er opparbeidet i spillselskapet og i norsk trav- og galoppsport. Plasseringen av overskuddslikviditet følger stiftelsens plasseringsstrategi og som hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelsesloven 18. De samlede plasseringene er redusert i 2009 som følge av en kraftig reduksjon i Jokerfondet og en økning av interne utlån i sporten på samlet kr 24,4 mill. Interne lån er sikret gjennom sikkerhet i fremtidige provisjonsutbetalinger. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer i form av sertifikater og obligasjoner gjennom fondsplasseringer. Avkastningen søkes optimalisert innenfor disse rammer. Fortsatt drift Årsoppgjøret er fremlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret og daglig leder anser fortsatt drift som forsvarlig. Stiftelsen har sammen med sine partnere innenfor trav- og galoppsporten utarbeidet et operativt verktøy for standardisering av fellesfunksjoner og en bedre ressursutnyttelse. Det gjenstår imidlertid noen juridiske avklaringer før dette kan implementeres. Budsjettet for 2010 er fastlagt for å videreføre den langsiktige målsettingen om økonomisk forutsigbarhet og økte overføringer til sportens aktive. Forskning Stiftelsen Norsk Rikstoto har sammen med stiftelsen Svensk Hästforskning og Norges forskningsråd i beretningsåret inngått en avtale om finansiering av et omfattende skandinaviskbasert forskningsarbeid på hest og hesterelaterte emner. Målet med avtalen er å bedre velferden og kvaliteten i hesteholdet, samt øke lønnsomheten i næringen gjennom økt kompetanse. Samlet representerer hesten ca. én milliard kroner i verdiskapning og ca 6000 årsverk i Norge, men representerer likevel betydelige ekspansjonsmuligheter innenfor en rekke områder. Stiftelsen Norsk Rikstotos økonomiske forpliktelse gjennom denne avtalen beløper seg til totalt ti millioner kroner fordelt på fem år. Nye vedtekter Stiftelsen har sammen med stifterne og Landbruks- og matdepartementet i beretningsåret gjennomført en modernisering av stiftelsens vedtekter. Vedtektene ble godkjent i Landbruks- og matdepartementet 18. januar 2010 og fremstår bedre tilpasset hvordan virksomheten skal drives enn tidligere. Fremtid Stiftelsen Norsk Rikstoto nådde ikke sine omsetningsmål i 2009, men maktet likevel å videreføre de langsiktige målsettingene om forutsigbare og gradvis bedrede rammebetingelser for det formål man er satt til å betjene. Som spillselskap er Stiftelsen Norsk Rikstoto klar over at utviklingen av de økonomiske rammebetingelser alene ikke er noen garanti for vekst i antall travog galopphester, men at bedrede økonomiske rammebetingelser er én av flere viktige «Samlet representerer hesten en milliard kroner i verdiskapning.» forutsetninger for rekrutteringsarbeidet til sporten. Flere hesteeiere og flere hestespillinteresserte er utvilsomt oppgave nummer én i årene som kommer. Dette målet nås ikke uten at sporten og spillet er samstemt om de viktigste oppgavene. I beretningsåret 2009 har Stiftelsen Norsk Rikstoto operasjonalisert mange av de større prosjekter som er gjennomført de siste årene. Det er styrets oppfatning at selskapet er godt rustet til å ta fatt på de planer og ambisjoner som er lagt i Norsk Rikstotos «Strategi 2015». Hovedfokus vil være å bedre tilgjenglighet både til sport og spill gjennom en modernisering av all kommunikasjon. Det er således store forventninger til den formidlingsjobben som er lagt i travog galoppsportens nye tv-satsning. Gjennom en moderne uttrykksform skal sport og spill formidles til interessenter sporten tidligere ikke har vært i kontakt med. I dette arbeidet er det viktig at totalisatorbanene også deltar slik at sporten kan eksponeres på en optimal måte for et nytt publikum. En forsterket tv-satsning vil da også bygge opp under en enda bedre utnyttelse av de til dels tunge investeringene som er gjennomført de siste årene. Spillmarkedet er i stadig raskere utvikling. Konkurransen om kundene øker, og kundene stiller stadig nye krav til spillopplevelsen. Dette tydeliggjøres hos den nye generasjon kunder som tar med seg et kjøpsmønster der alt er tilgjengelig til enhver tid live. Stiftelsen Norsk Rikstoto har gjennom 2009 gjort store forbedringer på vår teknologiske plattform for å kunne øke tjenestespekteret for våre kunder. Det mest synlige resultatet av dette er nye www. rikstoto.no. Våre nye og gamle kunder vil få tilgang til bedre informasjon og flere redaksjonelle tjenester og muligheter for arkivsøk på levende bilder. Stiftelsen Norsk Rikstoto er av den oppfatning at kombinasjonen sport og spill representerer en totalopplevelse. Gjennom særskilte økonomiske støtteordringer har banene foretatt en sterkt tiltrengt oppgradering av publikumsanlegg. Dette arbeidet er på ingen måte ferdigstilt, og det er et ønske om at det gjennom de kommende driftsårene kan avsettes midler til en videreføring av denne oppgraderingen. De ambisiøse målene spillselskapet har satt seg for den foreliggende planperiode er ikke noe som kan oppnås uten et nært samarbeid med sporten og sportens organisasjoner. Alle må være bidragsytere i et slikt arbeid, og alle bidrag blir mottatt med takk. Styret takker ansatte, sportens aktive og tillitsvalgte for det arbeidet som er lagt ned i Det store engasjementet som eksisterer for hesten og hestesporten, lover godt for fremtiden. Disponering av årets resultat Årets resultat er et underskudd på kr 11,2 mill. som er gått til reduksjon av annen egenkapital. Oslo / Mattis Asplin styreleder Rolf Sæther nestleder Benthe L. Kveseth styremedlem Jens Alm styremedlem Martha I. Mjølnerød styremedlem Ronny Birkeli styremedlem Øivind Werner Johannessen styremedlem Harald Dørum adm. direktør 6 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 7

5 administrasjonens beretning Godt grunnlag for vekst Beretningsåret 2009 ble ikke som forventet, men det er dannet et godt grunnlag for fortsatt vekst i årene som kommer. Et urolig marked Vi har lagt bak oss det første desenniet i dette århundret. Dette har på ingen måte vært preget av forutsigbarhet og et stabilt økonomisk klima. At årtusenet ble innledet med rystende terrorhandlinger og at det ble avsluttet med store økonomiske uroligheter, forteller mye om det økonomiske klima verden har opplevd i denne perioden. Spillmarkedet har da også opplevd disse svingningene og utfordret operatørene på flere områder. Norge intet unntak Stiftelsen Norsk Rikstoto opplevde i beretningsårene 2007 og 2008 den mest markante vekst av samtlige totalisatorselskaper i Europa. Veksten var først og fremst et resultat av en bedre utnyttelse av virksomhetens markedsmuligheter og en markedstilpasset distribusjon og produktstrategi. I tillegg til å realisere en høy vekstrate, forberedte og gjennomførte Stiftelsen investeringer for å møte fremtidens utfordringer og for å være godt forberedt på nye krav fra et nytt marked. Styret så vel som administrasjonen planla med en lavere omsetningsvekst i beretningsåret, men de langsiktige forpliktelsene om overføringer til sporten skulle videreføres. Etter 30 måneder med sammenheng vekst, flatet da også omsetningskurvene ut tidlig i beretningsåret. Urolighet i den norske innenlandsøkonomien ga ringvirkninger også for vår virksomhet. Omsetningsstrukturen endret seg raskt, og våre største kommisjonærer hadde en merkbar reduksjon i besøk og derigjennom omsetning på hestepill. Stiftelsen møtte denne reduksjonen med en justering av spillporteføljen og spilltilbudet. Sammen med planlagte markedstiltak hadde dette en positiv effekt. Effekten var imidlertid ikke stor nok til å unngå en omsetningsnedgang på 2,3 prosent. Veksten i spill til Sverige fortsatte i Etter en dobling av omsetningen fra 2007 til 2008, var det forventet en utflatning av denne spilldistribusjonen. Tiltakene som ble iverksatt for å motvirke omsetningsnedgangen innenlands ga imidlertid ny næring til spill over grensene. Omsetningen økte i beretningsåret med 109,1 millioner kroner - eller en økning på 22,5 prosent. Samlet fant 609,1 millioner kroner veien fra Norsk Rikstoto til utenlandske totalisatorselskaper - 16,8 prosent av Norsk Rikstotos samlede omsetning. Omsetningsreduksjonen kombinert med en økning i gevinstandelen - blant annet med bakgrunn i økt andel utenlandsspill - medfører at Stiftelsens netto inntekter reduseres med 27,7 millioner kroner. Dette har imidlertid ikke påvirket noen av Norsk Rikstotos langsiktige forpliktelser ovenfor sporten. En grunnleggende verdi i den interne fordelingen av hestesportens verdiskapning er å sikre formålsmottakere langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. De planlagte økningene i overføringene til sportens aktive ble derfor i beretningsåret videreført, selv om dette har tært på tidligere opparbeidede reserver. Hestesporten har plass til flere Etterspørselen etter produkter i spillmarkedet er utsatt for en massiv påvirkning av multifaktorielle effekter. Dette er effekter som hver for seg og samlet påvirker våre kunders kjøpsmønster, demografiske og privatøkonomiske disponeringer, generelle strømninger, tilgjengelighet og selvsagt holdninger. Vi erkjenner at disse faktorene påvirker vårt samlede resultat. Stiftelsen Norsk Rikstoto har over lengre tid fulgt disse trendene som premissgiver i arbeidet med å optimalisere vår markedsinnsats. For å få en bedre forståelse for de strømningene i markedet, investerte stiftelsen i et operativt CRM analyseverktøy høsten Beretningsåret har vært brukt til å bygge en informasjonsbase med kundedata som skal kunne benyttes i et videre operativt CRM-arbeid. Norsk hestesport skal være stolte av de resultater som er oppnådd i spillselskapet de siste årene. Riktignok ble beretningsåret 2009 ikke slik som forventet, men det er dannet et godt grunnlag for fortsatt vekst i årene som kommer. I hestesporten er alltid den største og viktigste utfordringen den som står for tur, altså den neste! At vi har hatt historisk høy vekst i 2007 og 2008, er ingen sovepute, men inspirasjon til fortsatt vekst. Dette kan nås ved å få enda flere til å delta i virksomheten knyttet til sport og spill, men også ved å bedre utnytte de ressursene som gjennom spillet stilles til rådighet for sporten. Bare siden 2005 har sporten bedret sine samlede økonomiske rammebetingelser med nesten hundre millioner kroner. Dette gjelder ikke bare premier i løpsbanen, men ulike intensivordinger for oppdrettere, unghester, organisasjonsarbeidet, totalisatorbanene og så videre. En viktig oppgave for sporten og spillselskapet er å evaluere disse innsatsfaktorene for å måle resultater. Har sporten oppnådd de ønskede målsettingene? Har vi blitt flere aktive deltagere i hestesporten? Forvalter vi de verdiene som skapes gjennom spillet til beste for hestesporten, hesteavlen og hesteholdet? Når svaret på dette foreligger, må vi også være villige til eventuelt å korrigere både kursen og incitamentene som er tatt i bruk for å bli enda bedre i fremtiden. Det er vi som setter målene, men når målene er satt, er det de som styrer oss. Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto har i beretningsåret vedtatt en ny strategiplan frem mot Strategiplanen med tilhørende forretningsplaner har vært grundig behandlet i egen organisasjon. Dette er den lengste planperiode med tilhørende plandokument noen gang utarbeidet for virksomheten. Strategi 2015 er et dokument med ambisjoner ikke bare på vegne av spillvirksomheten tilknyttet norsk hestesport, men like mye en utfordring til sportsorganisasjonen om hvordan disse midlene kan forvaltes til beste for sporten. Videre skal verdiskapningen være en garantist for fortsatt vekst i utbredelsen av hestehold og hestesport i Norge. Resultatet av dette arbeidet er omsatt til gode handlingsplaner for samtlige seksjoner. En realisering av planene representerer også et dilemma for Norsk Rikstoto som spillselskap. Enhver omlegging av strategisk prioriterte områder krever økonomiske innsatsfaktorer. Med den økonomiske fordelingsmodellen som i dag eksisterer i norsk hestesport, er det ikke rom for større økonomiske eksponeringer. Dette kan medføre en noe mer forsiktig tilnærming av den strategiske kursendring. Denne situasjonen er det tatt høyde for i planarbeidet - uten at dette påvirker den langsiktige målsettingen for planperioden. Opplevelsen av sport og spill Hestesporten er en del av samfunnet, og samfunnsutviklingen setter naturligvis preg på utviklingen i Stiftelsen. Dette har ikke minst våre arenaer erfart. Fra en situasjon bare for noen tiår siden - hvor totalisator- Ledergruppen i Norsk Rikstoto: Fra venstre Harald Dørum, Nils Eric Skantze, Carl-Fredrik Stenstrøm, Håkon Smerud og Kristian Gravdal. banene var sportens ansikt utad - har nå så vel sporten som spillet funnet nye veier til sine tilhengere. Et flertall av dem som følger sporten, gjør nå dette utenfor sportens egne arenaer. Dette er selvsagt en mulighet for sporten til å få flere tilhengere, men også en trussel, da vi trenger en levende arenasport. Stiftelsen Norsk Rikstoto har derfor de siste årene gjennom økonomiske tilskuddsordninger forsøkt å være en katalysator for å snu denne trenden. Samlet har banene - med 40 prosent egen finansiering - investert mer enn 40,0 millioner kroner gjennom denne ordningen, og banene har fått en sårt tiltrengt ansiktsløftning. Skal sportog spillproduktet i fremtiden fremstå som et attraktivt arenaprodukt, må dette være en kontinuerlig prosess. Det er ingen konflikt mellom ønsket om et optimalt arenaprodukt og ønsket om å formidle opplevelsen, gleden og spenningen gjennom elektroniske medier. I 2009 representerte spill levert utenfor banene hele 93,3 prosent av den samlede totalisatoromsetningen. Kommisjonærene er Norsk Rikstotos største formidler og distributør av spillinformasjon og omsetning av våre spillprodukter. Gjennom en opprustning av digitale medier i butikk er det nå bedre tilgjenglighet enn noen gang tidligere på god oppdatert spillinformasjon hos våre distributører over hele landet. I likhet med andre aktører i vårt og beslektede markeder, vokser nettkanalen som distribusjonsform raskt. Norsk Rikstoto kunne i beretningsåret avslutte et større oppgraderingsarbeid på sin nettplattform. etoto 3.0 har de nødvendige egenskapene for å kunne møte den fleksibiliteten vårt fremtidige marked vil kreve av oss som leverandør, både hva gjelder innhold og brukervennlige løsninger. Selv om distribusjon gjennom nettkanalen er den eneste distribusjonsform som viser vekst i 2009, er fremdeles salg gjennom våre kommisjonærer den største og viktigste distribusjonsformen. Siden utplasseringen av de første kommisjonærterminalene i 1991 har teknologien utviklet seg i rekordfart. En modernisering av hele vår terminalpark og dens teknologiske fundament vil sannsynlig måtte evalueres i løpet av noen år. I påvente av et slikt prosjektarbeid er det i beretningsåret blitt foretatt en omfattende oppgradering som har gitt terminalparken et operativt løft og en forlenget teknologisk levetid. I tillegg har det blitt utviklet en ny generasjon terminaler, Rikstoto kompakt, som skal sikre en bredere distribusjon hos distributører som av plassmangel tidligere ikke har hatt muligheter til spill i butikk. Fjernsynet har kommet for å bli. Utviklingen innen spillsektoren i flere land har en tid vist at spill som et frittstående produkt har stagnert. Pengespill trenger en ansiktsløftning for å nå et bredere lag av befolkningen. Dette vil være helt avgjørende for at produktene skal oppfattes som attraktive i underholdningsmarkedet. For hestesporten er utfordringen å få flere engasjert i både sporten og spillet. Formidlingsoppgaven er således oppgave nummer en for både sporten og Norsk Rikstoto som spillselskap. Stiftelsen Norsk Rikstoto har siden 1999 formidlet egenproduserte bilder fra trav- og galoppløp til våre kommisjonærer - og siden 2001 gjort bildene tilgjengelige for et allment publikum. Utviklingen av tv som formidlingsmedium går svært fort, og i forbindelse med utløp av kontraktsperioden med Norsk Rikstotos tidligere leverandør ble tv-produksjonen til norsk trav- og galoppsport lagt ut anbud. I løpet av beretningsåret har Norsk Rikstoto laget en helt ny base for audio/videoproduksjon - med en fleksibilitet og kundetilpasset distribusjon. Våre AV-produksjoner skal kunne distribueres i medier som tidligere var ukjent, hvilket krever egen tilpassing. Omorganisering av salgsapparatet I arbeidet med å nå bredere ut med opplevelsen av hestesportens samlede produktportefølje, sport og spill, har det tvunget seg frem en uniformering av markedsbearbeidingen. Høsten 2009 ble det derfor besluttet av salgsapparatet - som tidligere var knyttet til hver enkelt bane - skulle desentraliseres og regionaliseres gjennom en ny salgsorganisasjon. Salgsorganisasjonen skal ledes av salgssjef i Stiftelsen Norsk Rikstoto. Salgsarbeidet har i mange år vært drevet med en lokal tilpasning og under ledelse av hver enkelt totalisatorbane. Fremgangene har vært god, men nye tider setter nye krav. Ikke minst det faktum at en stadig større andel av kommisjonæromsetningen kanaliseres gjennom kjedene setter krav til en standardisering av salgsarbeidet. Målsettingen med denne omorganiseringen er således en effektiv markedsbearbeiding tuftet på erfaringer fra salgsapparatet. Organiseringen skal gi både sporten og spillet en fleksibel markedsorganisasjon. Salgskonsulentene er således inndelt i fire geografiske regioner og ikke lenger tilknyttet sine respektive totalisatorbaner. Norsk Rikstoto har på vegne av så vel sporten som spillet store forventninger til arbeidet i et nytt salgskorps. 8 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 9

6 TAR OVER TV-RUTA Benedikte Kvåle gleder seg til å lede rikstoto-sendingene fra splitter nytt studio. hun og fire andre kvinner håper den nye TV-satsingen skal tiltrekke seg både gamle og helt nye seere. 10 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 11

7 FAKTA Benedikte Kvåle 20 år, programleder FAKTA camilla W. knudsen 26 år, programleder FAKTA marte wessel 30 år, programleder og reporter FAKTA Malin GusTAFsson 34 år, travekspert FAKTA Henriette eriksen 33 år, galoppekspert «Ambisjonen er å skape et lag med sterke personligheter som er eksperter innenfor sine respektive områder, og som tør å skille seg ut.» niclas BRUnzell, prosjektleder BAKgRUnn:: Benedikte er fra galoppmiljøet på Øvrevoll, og har vært i sporten siden hun var tolv. Etter endt videregående utdannelse, jobbet hun som treningsrytter for gode trenere i Sverige og Norge, henholdsvis Arnfinn Lund på Øvrevoll og Fredrik Reuterskiöld på Jägersro. benedikte sier: Dette er spennende! Jeg får muligheten til å jobbe med sporten fra en annen vinkel med så utrolig mange dyktige mennesker. Det å hoppe ned fra hesteryggen og inn i et studio er en ny opplevelse. BAKgRUnn:: Camilla ble ansatt som reporter i «God kveld Norge» i TV 2 i 2005, og er for tiden aktuell som programleder for TV2 Zebra-satsningen «Zebra Grand Prix». Hun har i tillegg ledet «God kveld Gullruten» de tre siste årene. Hun er utdannet journalist fra Journalisthøyskolen i Oslo og har en bachelor i Internasjonale studier. camilla sier: Nå går jeg fra glamour til galopp, og jeg gleder meg til å være med på å bygge opp en ny programprofil for Rikstoto. Med den nye jobben får jeg sjansen til å videreutvikle meg i programlederrollen. BAKgRUnn:: Marte har vanket i travstaller på Jarlsberg travbane siden hun var 12 år, og har jobbet med gode hester som Delicious Rhythm og Lex Anderem. Hun har hatt montèlisens i åtte år, og er fortsatt aktiv. Til daglig jobber hun som lærer ved Granli skole i Horten. marte sier: En kombinasjon av læreryrket og en jobb foran kameraet vil bli spennende. Jeg gleder meg veldig til å starte med noe helt nytt, og både ønsker og håper at vi kan bidra til at trav- og galoppsporten vil fenge alle. BAKgRUnn:: Malin har lang erfaring med trav. Hun gikk hestegymnaset i Sverige, og har i ettertid jobbet for flere store trenere i Sverige, USA og Italia. Her i Norge har hun hatt et par hester i trening som amatørtrener, men jobber til daglig som konsulent i kosmetikkbransjen. malin sier: Jeg gleder meg til å gå igang, og håper at vi klarer å lage sendinger som alle vil bli fornøyde med både spillerne, hesteinteresserte, og helt nye tilskuere. BAKgRUnn:: Som datter til Hans Petter Eriksen, daglig leder ved Øvrevoll Galoppbane, vokste Henriette opp i galoppmiljøet. Hun er utdannet frisør og driver egen frisørsalong på Østerås, rett ved Øvrevoll. Hun har god erfaring fra årene som banereporter på Øvrevoll. HenriETTE sier: Dette blir bra, det er et nytt og spennende prosjekt. Morsomt om vi kan nå ut til et nytt publikum, og introdusere flere for veddeløpssporten i Norge. Vi er en kjempegjeng, og vil stå på for å lage spennende sendinger. Jeg skal gi mine beste tips. Benedikte Kvåle har drevet med galopp siden hun var tolv, og ser frem til å jobbe med hestesport på en annen måte. Det å hoppe ned fra hesteryggen og inn i et studio er en ny opplevelse, sier hun. Sammen med fire andre nye kvinneansikter skal hun gi Rikstotos TV-sendinger et løft. En annen nykommer innen hestesport- TV er Camilla Wold Knudsen. Spennende løp kjøres i snøføyka på Bjerke Travbane, med både gjester fra Sverige og Danmark, sier Camilla. Iført rosa genser med kulepennen i hånden og lav stemme, går hun gjennom linjene sine foran kveldens NRK-sending. Med ryggen mot banen og øynene på skjermen foran seg går ordvekslingen kjapt og sikkert. Hei, og hjertelig velkommen til onsdagens løp, sier Knudsen med glimt i øyet. Med bakgrunn fra TV 2s «God kveld Norge», «Gullruten» og «Zebra Grand Prix» hadde hun aldri trodd at hun skulle bli programleder for en travsending og elske det. EnORmt potensial Patrik Bauer og Nicklas Brunzell ved International Managment Group (IMG), som leverer det redaksjonelle innholdet til Rikstotos nye TV-satsing, hadde den første kontakten med Camilla sommeren De lette etter profiler som skulle bidra til å styrke tilbudet til allerede hekta traventusiaster og lokke til seg nye, nysgjerrige publikummere. Norsk trav og galopp har et enormt potensial til å nå ut til flere mennesker. Men samtidig gjelder det å gi alle nåværende supportere det de ønsker, sier Bauer. Egentlig handler det ikke om å gjøre en revolusjonerende forandring. Vi har mulighet til å påvirke det som skjer før og etter løpet. Vi vil invitere inn, ikke stenge ute. Vi vil holde et høyt tempo, levere nyttig og bra informasjon og bringe møter med sportens profiler, sier Brunzell. Begge prosjektlederne understreker hvor viktig det er å ta sporten på alvor, men samtidig kunne le og ha glimt i øyet. De har hentet inspirasjon fra erfaringer i nabolandet, men også fra andre sportsgrener, og understreker at samarbeidet med TV 2s datterselskap OB Team som står for den tekniske biten. Utfordringen vår er å gjøre trav mer tilgjengelig for publikum. Det er satt sammen en ny gjeng, friske pust, nye ansikter. Alle er veldig kreative og kompetente, og sammen gjør vi hverandre gode, sier Knudsen. Selv er hun kjempesportsinteressert, men har ingen spisskompetanse på trav. Den er det andre som sitter på. BryTER mannsdominansen Knudsen er ikke den eneste kvinnen i TV-ruten når Rikstoto har sendinger. Det har vært en bevisst strategi å bryte med mannsdominansen i sporten. Derfor er også Malin Gustafsson (travekspert), Henriette Eriksen (galoppekspert), Marte Wessel (programleder og reporter) og Benedikte Kvåle (programleder) på plass. Som i samfunnet forøvrig, og akkurat som i andre TV-produksjoner, skal det være en blanding av menn og kvinner blant de medvirkende. Dette er en av forandringene som gir mulighet for å nå nye grupper, sier Bauer. Ambisjonen er å skape et lag med sterke personligheter som er eksperter innenfor sine respektive områder, og som tør å skille seg ut, legger Brunzell til. Samtidig er de klar over at produksjon 363 dager i året sliter på de medvirkende. Et nytt studio står imidlertid klart til å ta imot dem i Nydalen, Oslo, i slutten av februar. Her skal Rikstoto Direkte avvikles fra. Det er alltid inspirerende med nye lokaler. I tillegg til at studio blir lysere og får alle finesser, blir det også tilrettelagt for redigeringsfasiliteter. Det igjen vil gi oss handlefrihet til å lage enda mer krydder til sendingene i form av enda flere reportasjer, sier Knudsen. KritiKKEn For idet den nye TV-satsingen begynte å bli synlig i TV-ruten, kom også de første tilbakemeldingene. Ikke alle var positive. Det stemmer, og det var vi forberedt på. Men vi velger å se det som et bevis på hvilket fantastisk engasjement travsporten og galoppens supportere viser, sier Bauer. Både han og Brunzell understreker at de lytter til konstruktiv kritikk og har direktekontakt med tittere som lufter sine synspunkter. Det har ført til justeringer. Samtidig finnes det en økonomisk virkelighet, som også legger begrensninger på hva som kan gjennomføres. Det som trengs er tid, noe vi egentlig ikke har. Alt skjer for åpen mikrofon og blir sammenliknet med hvordan det har vært tidligere, sier Brunzell. De mener at det er først når alt er ute på 12 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 13

8 luften at medarbeiderne får en reell sjanse til å komme ordentlig inn i sakene. Det er Knudsen enig i. Det er en stor utfording å bygge ned muren mellom A-segmentet og nye seere. Å omfavne og akseptere visse forandringer har vist seg å være vanskelig, men jeg er like fullt overbevist om at sendingene etterhvert vil overvinne skepsisen, understreker hun. Å omfavne og akseptere forandringer er vanskelig for mange, tror hun, men er like fullt overbevist om at sendingene vil overvinne eventuell skepsis. For å bryte ned muren mellom A-segmentet og nye seere, så må dette til. Man må skuffe noen for å glede andre, sier hun. RIKSTOTO direkte RiksTOTOs egen nisjekanal i canal DigiTAls satelittnett. RETTET mot de mest KUnnsKApsriKE og interesserte seerne. Er en BETAl-TV-KAnal med mellom 8000 og 9000 seere. Er både en KOnsumenTKAnal og en BUTiKKAnal. NRK-SEndingENE det store publikumsvinduet. SendingER på onsdager og lørdager på NRK2. MålET ER å møte de som ikke spiller like mye eller ER like interessert. Et mer FOlKElig miljø. MålET ER å skape interesse med spennende REpORTAsjER, gjester og annet. OB TEAm ER TEKnisk leverandør samtlige dager i UKEn. ProgRAmledERROllen Snøen beveger seg vannrett over Bjerke, men en håndfull publikummere har trosset den sure vinden for å se nummer 15 Mijomi gå først over streken. La oss se på resultatet etter andre avdeling, sier Knudsen med stø stemme mot kamera. Jobben hennes er å lose seerne gjennom en halvtimes sending på onsdag og tre kvarter på lørdager. Med seg har hun ekspertkommentator Tormod Hynne. Jeg er seernes øyne i programmet og har aldri likt meg så godt i en jobb som jeg gjør nå. Jeg er aldri nervøs enda vi er direkte inne på onsdager. Det er en god følelse å lede programmet, men jeg overrasket nok mange da jeg tok det valget å gå fra underholdning til trav, ler Knudsen. En del av grunnen til at hun tok det valget var ønsket om større utfordringer. Rikstotos nye TV-satsing er noe Knudsen kan være med å utvikle videre, samtidig som hun selv er nødt til å sette seg inn i et fremmed materiale. Det er viktig for meg å stå der med troverdighet. Så hvordan blir du troverdig? Jo, du må kunne det du gjør, så nå går det i trav, sier Knudsen, og legger til at nå er «Elle» og «Cosmopolitan» byttet ut med «Stallskriket» og «Trav og Galopp-nytt». Så kommer hun godt forberedt til sending, har unngått uheldige episoder hittil samt latterkrampe av rare navn fra programmet. Jeg har aldri hatt så godt humør som jeg har de dagene jeg er her. Jeg gleder meg bare til ny sending. Jentene som skal sørge for en ny giv for Rikstotos TV-sendinger: Marte Wessel (t.v.), Malin Gustafsson, Henriette Eriksen, Benedikte Kvåle og Camilla Wold Knudsen. 14 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 15

9 Administrerende direktør Harald Dørum i Rikstoto vil at det brede lag av befolkningen skal få oppleve spenningen og gleden av aktivitetene som utspiller På lag med hvermansen seg på Norges travbaner. Her på Bjerke Travbane. «Jeg tror at sportens dårlig rykte er litt miljømessig selvforskyldt, men i stor grad ufortjent.» HARAld DØRUM Norsk Rikstoto er på fremmarsj. Frynsete rykter for hestesporten er et tilbakelagt stadium, og selskapet er i forkant innen produktutvikling. Og nå er det på tide å nå ut til massene. Aldri har Norsk Rikstoto omsatt for større beløp eller gitt mer tilbake til hestesporten. Det er likevel ingen grunn til å ligge på latsiden, ifølge administrerende direktør Harald Dørum. Selskapet har formulert en langsiktig strategi som gir det en rekke hårete mål å strekke seg etter. Norsk Rikstoto skal blant annet nå ut til massene, eller «Hvermansen» som administrerende direktør Harald Dørum mener er riktigere. «Massene» er i utgangspunktet et dårlig ord. Vi har som målsetting å få dele gleden med hestesport og spill med «Hvermansen». Dette betyr at en sport og et spill som virker vanskelig tilgjenglig for mange, skal folkeliggjøres, sier han. Fortjener tilhengere Dørum er klar på at det er en helt naturlig oppgave for Norsk Rikstoto å strekke hånden enda lenger ut mot publikum, siden selskapets formål er å fremme hestesport og hestehold i landet. For alle oss som har gleden av å ha hest og spill som hobby eller sport, synes ikke at det er mer enn rimelig at vi gjør sporten og spillet tilgjengelig for flere, sier han. Trav- og galoppsport har lidd under et, fortjent eller ufortjent, frynsete rykte, slik Dørum ser det. Han er imidlertid overbevist om at en del av problemet er at miljøet har vært lukket. De som gikk på travbanene, var i stor grad deltagere i et lukket samfunn. Ikke bevisst, men ubevisst gjennom måten virksomheten var organisert på, sier han. Utilstrekkelig informasjon om hvorfor hester vant eller tapte bidro heller ikke til å åpne miljøet mer opp. Jeg tror at sportens dårlige rykte er litt miljømessig selvforskyldt, men i stor grad ufortjent. Trav- og galoppsporten har et flertall av hardt arbeidende medarbeidere og tilhengere som gleder seg over store og små sportslige prestasjoner hver dag hele året, påpeker han. Derfor har Norsk Rikstoto lagt krefter i informasjonsarbeidet nettopp ut mot herr og fru «Hvermansen». Vi har avmystifisert sporten og spillet og opplever i dag en helt annen offentlig aksept enn tidligere, mener Dørum. Vil vokse bredt Omsetning er ikke et mål i seg selv, ifølge Dørum. Å dele gleden rundt sport og spill er langt viktigere, og da følger som gjerne vekst i kjølvannet. Selskapet hadde flere alternativ da strategien ble lagt spissing av tilbud mot eksisterende kunder, med flere spillmuligheter og større vanskelighetsgrad eller å dreie kommunikasjonen mot lykkespillmarkedet og «glemme» sportselementet. Styrken til hestesporten og Norsk Rikstoto som spillselskap er at vi kan levere en samlet opplevelse til publikum. Går det bra for sporten, går det bra for spillselskapet og omvendt. Vi sier kort og godt: «Ja takk, begge deler!», sier Dørum. Han er fullt klar over at dette er den mest krevende strategien. Nøkkelordene er derfor «forsiktig» og «etappevis». Slike prosesser er verken enkle eller behagelige. Vi kommer garantert til å tråkke noen på tærne, men i beste mening. Derfor er det viktig at vi forankrer målene våre i begge sportsorganisasjoner så vel som hos våre egne, sier han. To nye hver dag nye brukere skal prøve et produkt fra Norsk Rikstoto innen 2015, heter det i selskapets strategidokument. Dørum vil imidlertid ikke henge seg opp i dette tallet. Det er uansett ikke noe vi klarer over natten. Målsettingen er at vi skal klare å rekruttere to nye kunder hver dag hos hver og en av kommisjonærene våre, året rundt, sier han. Det er ikke første gangen at Norsk Rikstoto har tatt mål av seg til å få nye kunder til å prøve produktene. Mange av dem har falt av igjen. Det viktige er ikke bare at de prøver et av våre produkter, men opplever spenningen og gleden med sporten og spillet, sier han. Norsk Rikstoto har innsett at tid er en knapphetsfaktor, at folk vil «oppleve i farten» og at opplevelsen ikke er som før med innleveringer av spillkuponger på Posten torsdag og «trekning» på lørdag. Publikum krever en helt annen form for innpakning. For å formidle nerven i sporten og spillet, slik at flere fascineres av sport og spill, er gode TV-bilder og opplevelser essensielt, sier Dørum. Han tror at selskapet vil lykkes med strategien sin. Likevel medgir han at det også vil bli krevende. Vi må ta vare på våre grunnleggende verdier. Organisasjon må fremholde åpenhet, lytte til kundene, tørre å ta konsekvensen av valg som ikke nødvendigvis er optimale og være påpasselige med at veksten er lønnsom på kort eller lang sikt. Men med hjelp av godt skolerte medarbeidere, endringsvilje og nysgjerrighet skal vi klare denne oppgaven. Lett blir det ikke, men morsomt kan jeg garantere at det vil bli, slår han fast. 16 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 17

10 Chicken Momo ble nominert til årets hest i fjor og ble historisk med seier i Polar Cup. men det er ikke en pengesterk toppstall som har fått vallaken fram, men en hesteglad familie i Nittedal. spleiselagshest med suksess «Han travet opp bakkene og ble nesten ikke svett, var veldig fremover og ble aldri lei.» ANNE lise hetland Anne-Lise Hetland er akkurat i ferd med å ta ut sin firbeinte kylling. Stans på NSB har gjort den faste rytteren hans forsinket, så det er opp til eieren å gi Chicken Momo hans daglige mosjon. Han har stått inne siden lunsj, noe han er uvant med, så Hetland skal la ham boltre seg litt i longeringen. Det er hun som ordner med ham i det daglige her på Rotnes gård, mens han bor på Øvrevoll i løpssesongen. Det har vært mye skriving om ham, ja, innrømmer Hetland. For Chicken Momo ble ifjor første treåring til å klare å ta en seier i et såkalt Gr 3-løp, et arrangement med internasjonal storløpsstatus. Da hadde han klatret opp gjennom sesongen fra å stille i sølvdivisjonen til å ta hjem førsteplasser i eliteløp. Spleiselag Hetland har kommet til Rotnes gård for å ri siden hun var 16. Hest har hun eid før, men aldri flere enn en om gangen. «Chicken» som de kaller den brunfargede sjarmøren, er en ekte spleiselagshest. Jeg har to brødre, Kaare (65) og Tom (70), som er veldig engasjerte. Den forrige hesten vi hadde ble skadet, så den ble solgt som ridehest. Så ville vi ha en ny en, forklarer Hetland, mens «den nye» napper nysgjerrig etter henne fra boksen sin. Så moren, Astrid Hexeberg, brødrene, onkelen Eivind Arentz og venninnen Trine Owren og Hetland selv, bladde opp for en hest som trener Arnfinn Lund plukket ut fra en engelsk auksjonkatalog. Sammen er de stall Kalas. Han var tynn som en spiker da han kom og har aldri vært tjukk. Han er nok en lett type og har hatt fordel av det. Men nå har han lagt seg ut litt og blitt kraftigere, sier Hetland fornøyd. Det få hadde fått med seg om Chicken Momo var at han hadde vunnet det siste løpet han deltok i med hele seks lengder. CHICKEN MOMO Kjønn: Vallak Farge: Brun Fødeland: Storbrittania Avstamning: Pyrus (far), Italian Affair (mor) Eier: Stall Kalas Oppdretter: JA & Mrs Duffy Trener: Arnfinn Lund Jockeyer: Pascolina Pinto, Tina Smith og Lennart Hammer-Hansen Meritter 2009: 7 starter ( ), formtall 94, innløpt kr At han skulle bli så bra som han er blitt, det ante vi virkelig ikke. Nei, se nå kommer han ut med nesa her. Han venter på at noe skal skje. Han er utrolig aktiv, river ned gjerder, tygger opp grimer og må ha en lekeball i boksen sin, forklarer Hetland. Det var da Hetland red på Chicken Momo høsten da han fortsatt var en toåring, at hun merket at vallaken hadde noe ekstra. Han travet opp bakkene og ble nesten ikke svett, var veldig fremover og ble aldri lei. Jeg kjente jo at det var noe ordentlig å sitte på, forklarer hun. En gang hest, alltid hest Hetland pensjonerte seg fra stillingen som rektor ved Nittedal ungdomsskole for knappe fjorten dager siden. Nå nyter hun rideturene på dagtid med kyllingen sin. En gang hest, alltid hest. Med en krevende jobb i skolen var det ren terapi å komme i stallen, da glemmer du alt annet. Men at han lykkes så bra, det er jo helt spesielt, sier hun. Selv forstår hun ikke at ikke flere gjør som henne, brødrene, moren og venninnen å anskaffe seg en hest som både kan være ridedyr og starte i løp. Du betaler jo det samme, men har mulighet til å få igjen litt til maten. Så er det jo veldig spennende når han går løp, sier hun. Mer bredde Hetland mener det er mulighet for å nå et enda bredere lag med galoppsporten, nettopp fordi flere kan gjøre som Stall Kalas. Da jeg begynte å ri, var det på en hest som egentlig ikke skulle gå løp. Men den ble så fin av ridingen at den kunne starte. Grunntrening, som vanlig riding, ødelegger ikke noe, men den bygger opp, sier Hetland. Hun tror kanskje noen er redde for å bruke galopphester som vanlige ridedyr, fordi de er så store og har rykte på seg for å være voldsomme. Men får de være nok ute og får nok mosjon, så blir de så fine. Chicken er rene dølahesten å ri på tur, sier Hetland. God på brukthandel Det er Arnfinn Lund (74), trenernestor på Øvrevoll, som har ansvaret for å trene Stall Kalas sin kylling. Han har et øye for å plukke ut gode hester på «brukthandel» i England. Det var fantastisk gøy at akkurat de fikk tak i denne hesten. Anne Lise Hetland er primus motor i Stall Kalas. Jeg trente hester for faren hennes også og har mer eller mindre trent galopphester for familien i 50 år. Man kan vel trygt si at det var fortjent at de fikk en skikkelig topphest, sa Lund, da han ble intervjuet i Dagbladet i januar. Han understreket hvor mye hesten har utviklet seg gjennom året, og at han raskt merket seg det store talentet. Chicken Momo er en lett og atletisk hest som passer perfekt for Øvrevolls gressbane. Han er ikke så stor, men det er ikke så viktig. Han er blant de beste hestene jeg har hatt, sa Lund. Men Hetland vet at den kommende sesongen blir vanskelig for kyllingen deres. Nå er det bare et spørsmål om vi klarer å holde ham så god, sier hun. Noen spleiser på Lyntoto-kupongen, andre spleiser på hesten. Gjengen fra Nittedal valgte det siste. Anne Lise Hetland med hesten Chicken Momo står her sammen med eldstebror Tom Helmer Hexeberg (t.v.), venninne Anne Lise Owren og yngste bror Kaare Hexeberg (t.h.). 18 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 19

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål

I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål I 2010 bidro Norsk rikstoto med 620 millioner kroner til gode formål Å eie hest sammen Gigant Dream er helt sjef. Så sjef at Monica Andonov sa opp jobben som sykepleier for å vie tiden sin til ham. Sammen

Detaljer

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006 I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Norsk rikstoto er en ideell stiftelse som har som formål å støtte og utvikle hesteholdet i norge Ikke

Detaljer

NØDVENDIGE KURSENDRINGER

NØDVENDIGE KURSENDRINGER I 2012 bidro Norsk Rikstoto med 601 millioner kroner til formålet. I denne årsrapporten vil du blant annet få historien om norsk travsports mest populære ekvipasje noensinne, Rex Rodney og Kjell Håkonsen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet

ÅRSRAPPORT. Konkurransen i pengespillmarkedet ÅRSRAPPORT 2013 Konkurransen i pengespillmarkedet er vesentlig skjerpet i beretningsåret. Flere aktører konkurrerer i markedet, men ikke nødvendigvis på samme vilkår som de konsesjonsbelagte aktørene.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER.

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER. ET LØFT FOR NORSK HESTENÆRING 1 INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER Sammendrag 4 Hestenæringen i dag 6 Store utfordringer

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2015

HANDLINGSPLAN 2010 2015 Det Norske Travselskap HANDLINGSPLAN 2010 2015 2 Innhold 0. INNLEDNING... 4 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJONER... 6 2. NÆRING POLITISK PÅVIRKNING... 8 3. INNTEKTSBRINGENDE TILTAK... 11 4. AVLSFREMMENDE TILTAK...

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE 14-15 UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE 16-17 Flygelederen forteller SIDE

Detaljer