Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611. til gode formål"

Transkript

1 Årsrapport fra Stiftelsen Norsk rikstoto 2009: I 2009 bidro Norsk rikstoto med 611 millioner kroner til gode formål

2 Mye å glede seg over Innhold Som det fremgår av denne beretningen, nådde ikke Stiftelsen alle sine operative mål i beretningsåret. Det er vi selvsagt ikke fornøyde med. Vi er imidlertid både stolte og fornøyde med at vi til tross for dette har opprettholdt løfte til de aktive om langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. I 2009 ble det utbetalt et rekordbeløp i form av overføringer til sportens aktive. Det faktum at vi holder hva vi lover er vi sikre på er et viktig element i å utvikle en sport som trenger og fortjener flere tilhengere. Rekruttering har vært sentralt i virksomheten gjennom hele beretningsåret. Det har blitt investert i prosjekter som skal danne selve grunnmuren i vårt arbeid for å nå flere og nye kundegrupper i årene som kommer. Vi skal favne bredere, og da vet vi at vi må tørre å tråkke opp nye spor. Sammen med sporten og sportens ambassadører står vi overfor store oppgaver i tiden som kommer. Vi må alle være ambassadører med stor A, være villige til å dele opplevelsene og gledene med den sporten vi alle er så glad i. Hestesporten fortjener flere tilhengere. Denne årsmeldingen er et redskap i denne formidlingsjobben. Hesteport er nemlig så uendelig mye mer enn det som daglig oppleves på landets 12 totalisatorbaner. Arbeidet med hesten i det daglige, gleden funksjonsfriske og funksjonshemmede har i omgang med hest, hesten i skoleverket og hesten som en viktig bidragsyter på flere områder i samfunnet utfyller den virksomheten trav og galoppsporten oftest forbindes med. Det er den formidlingsjobben vi håper denne årsmeldingen er et bidrag til. God lesning og velkommen til et nytt å spennende hesteportsår! Harald Dørum adm. direktør 02 AdMInistrerende direktør 04 Styrets beretning 08 administrasjonens beretning 10 NY tv-satsing 16 slik skal vi nå massene 18 EN kylling PÅ startstreken 20 Med kreativitet som kjepphest 23 rikstoto må strekke seg 24 kreativ mestring 28 Hest i skolen 32 norge i norden 36 forskning 38 norsk rikstotos produkter 40 Banene i Regnskap 50 revisors beretning 51 tilbakeblikk 54 english summary Benedikte Kvåle er en av fem jenter som skal trekke seere til Rikstotos nye TV-sendinger. nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskreg.) Overføringer til aktive, «hestenetto» 332,6 296,7 265,9 249,7 Overføringer til formålet totalt 611,0 580,9 526,2 486,6 Norsk Rikstoto Resultat etter tilskudd, mkr -11,1 55,1 30,3 0,5 Totalisatorspill totalt -2,3% 17,3% 13,8% 0,0% Spill utenfor bane -1,7% 18,8% 15,0% 0,1% Spill på bane - 10,3% 0,8% 1,9% - 1,5% 2 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 3

3 Årsberetning for 2009 veksten flatet ut stiftelsen Norsk Rikstoto opplevde i 2009 en stagnasjon i spillinntektene, men opprettholdt forpliktelsene overfor formålet. Virksomhetens art I medhold av totalisatorloven, som regulerer spillvirksomheten på hest, er det kun Stiftelsen Norsk Rikstoto som er gitt konsesjon av Kongen til å tilby pengespill i hesteveddeløp. Stiftelsen Norsk Rikstoto med hovedkontor i Oslo har som formål å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. «Omsetningen til utenlandske løp økte med 22 prosent i 2009.» Liten nedgang i spillomsetning men mer til formålet Etter noen år med betydelig vekst i Norsk Rikstotos spillomsetning, hadde selskapet en dempet forventning til driftsåret Den generelle utviklingen i markedet, en mer aggressiv konkurranse fra flere internasjonale aktører og en tøffere kamp om kundenes oppmerksomhet var forventet. Usikkerheten knyttet til hvordan finanskrisen ville påvirke våre kunders forbruksmønster, var også med på å dempe forventningene til omsetningsvekst i Satsing og videreutvikling av selskapets investeringer foretatt de siste årene, spesielt innenfor nye elektroniske salgs- og markedsføringsløsninger, skulle sørge for at Norsk Rikstoto i 2009 skulle forsterke fundamentet for de langsiktige målsettinger. Det lå selvsagt også en ambisjon om en mindre nominell vekst, men langt unna den veksttakten selskapet opplevde i perioden 2007 og Selv om driftsåret startet bra, flatet veksten i spillomsetningen tidlig ut og endte med en tilbakegang i forhold til Spesielt i forbindelse med noen av de største sportslige begivenhetene var nedgangen i spillomsetning stor sammenlignet med året før. En økning av spilltilbudet gjennom året kompenserte for deler av denne tilbakegangen. Spesielt spill til arrangementer utenfor landets grenser har dempet noe av omsetningssvikten til norske spillarrangementer. En omsetningsøkning på hele 22,0 prosent til arrangementer utenfor Norge har vært avgjørende for årets resultat. Det var spesielt våre tradisjonelle spilleformer som V5 og Trippel som stod for omsetningssvikten i V75, V65, V4 og Dagens Dobbel kunne derimot registrere historisk høye omsetningstall. Dette kombinert med en vekst i spill til utlandet, gjør at gevinstandelen økte med 0,5 prosent. Som forventet, økte omsetningen i nettspillkanalen, og utgjør nå hele 21,9 prosent av vår samlede omsetning. Omsetningen i kommisjonærnettet gikk ned med 3,9 prosent, hvorav de største omsetningsstedene representerte så mye som halvparten av den nominelle omsetningsnedgangen. Til tross for store investeringer i nye publikumsfasiliteter på de fleste av landets totalisatorbaner, fortsetter nedgangen i baneomsetningen. For 2009 utgjorde baneomsetningen kun 6,58 prosent av den samlede totalisatoromsetning i Norge en tilbakegang på 0,61 prosent i forhold til Å gjøre hestesportsarrangementene mer attraktive for publikum er en av sportens og spillselskapets store utfordringer om vi ønsker en levende trav- og galoppsport i Norge. Gjennom hestesportens egen modell for økonomistyring har Norsk Rikstoto lagt langsiktige forpliktelser om forutsigbare økonomiske rammebetingelser for sportens aktive. Til tross for mindre spillinntekter i 2009, har hestesportens forretningssystem aldri bidratt mer til hestesport, hestehold og hesteavl i Norge i nyere tid. Arbeidsmiljøet og organisasjonen Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde per ansatte, 4 flere enn på samme tidspunkt i Gjennom fellesfunksjoner for sporten og spillselskapet utfører 11 ansatte tjenester for andre selskaper i hestesportens forretningssystem en økning på 1 i forhold til Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Totalt utgjør sykefraværet 5,8 prosent, herav 0,9 prosent knyttet til fravær med egenmelding 1-3 dager. Det samlede sykefravær viser en økning fra 2008 på 0,5 prosent. 16 personer har hatt sykefravær på mer enn 2 uker. Ved utgangen av året er 4 langtidssykmeldte. Av det samlede antall sykedager er 9,3 prosent til kvinnelige ansatte 3,7 prosent til de mannlige. Stiftelsen Norsk Rikstoto legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Kvinneandelen blant de ansatte var pr ,2 prosent, en reduksjon på 0,3 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før. Etter styrets oppfatning gjøres det ikke forskjell mellom kjønnene eller med bakgrunn i etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk eller religion, direkte eller indirekte, ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforhold til den enkelte ansatte. Styret består av to kvinner og fem menn. SpiLLVirksomheten Det har vært en vesentlig nedkjøling i det samlede norske spillmarkedet siden Bortfallet av spillautomater, bedre oppfølging av uheldig spilladferd og tettere oppfølging og nye reguleringer fra myndighetene har påvirket omsetningsutviklingen. Fra et totalmarked for pengespill i Norge på nærmere kr 50 milliarder i 2005, blir markedet nå anslått av Lotteri og stiftelsestilsynet til å være ca kr. 25 milliarder. Parallelt med denne utviklingen har de statlige regulerte pengespillene styrket sin posisjon i forhold til utenlandske operatører. Stiftelsen Norsk Rikstoto omsatte spill på trav- og galoppløp med totalt kr millioner i beretningsåret. Av den samlede totalisatoromsetningen i 2009 ble det spilt til trav- og galoppløp som ble arrangert utenfor Norge for samlet kr 609,2 mill. Dette er en økning på kr 109, 3 mill eller 22,1 prosent. Omsetningen på spillarrangementer avholdt i Norge gikk tilbake med kr 194,0 «Lotteritilsynet anslår at det totale spillmarkedet i Norge i 2009 beløp seg til 25 milliarder kroner.» Stiftelsen Norsk Rikstoto betalte 134,1 millioner kroner i samlet statsavgift i mill., eller 6,1 prosent. Koordinering av travog galopparrangementer og tilbud av et godt sport- og spill-produkt med våre naboland styrker ikke bare spillvirksomheten, men utvikler også sporten i Norge. Antall totalisatorløp avholdt i Norge var i løp, hvorav 4753 var travløp. Dette er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med foregående år. Nye satsninger Stiftelsen Norsk Rikstoto har i løpet av beretningsåret realisert og driftsatt flere større prosjekter. Etter lanseringen av Digital Markedsplass i 2007, har arbeidet med å videreutvikle dette verktøyet, samt en mer segmentert anvendelse overfor ulike kundegrupper, blitt videreført. Resultater av dette arbeidet vil vi også høste i Den viktigste omsetningskanalen for Norsk Rikstotos produkter har siden 1992 vært kommisjonærene. Slik er det fremdeles. Antall kommisjonærer har imidlertid vært uforandret fram til 2008, men en utvidelse i antall kommisjonærer startet i 2008 og utgjør ved utgangen av beretningsåret 1370 stk. Etter blandede erfaringer med å tilby hestespill i ordinært kassepunkt, konstruerte Norsk Rikstoto en ny generasjon spillterminaler i Terminalen er mer kompakt enn sin forgjenger men tilbyr alle spillformer. Den nye «kompakt-terminalen» er primært beregnet på mindre utsalgssteder. I løpet av beretningsåret ble det etablert 74 slike kommisjonærer med en plan om utrulling av ytterligere 150 kompakt-terminaler i løpet av I beretningsåret har Norsk Rikstoto registrert ca nye kunder. Utfordringen er å ta vare på disse kundene slik at de forblir brukere av våre produkter. For oppfølging og informasjon av mer enn til sammen kunder har Norsk Rikstoto tatt i bruk et nytt CRM-verktøy. Verktøyet er basert på en toveisdialog med de kundene som ønsker dette. Arbeidet følger de retningslinjer som er gitt av Datatilsynet. Spill på vår internettportal har vist jevn vekst siden oppstarten i år For å kun- 4 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 5

4 ne tilby gode og smidige tekniske løsninger, startet selskapet med utvikling av en ny plattform for innlevering av nettspill. Den tekniske løsningen er utviklet av egne ressurser og fremstår som moderne i arkitektur, bruk og utforming. Nettspillomsetningen i Stiftelsen Norsk Rikstoto utgjorde 21,9 prosent av totalomsetningen i Profilering og informasjon Selv om det de siste årene har vært økende interesse for hestespill, har vi ikke sett den samme økte interessen for å eie trav- eller galopphest. Dette til tross for at den generelle interessen for hest og hestehold har vært i sterk vekst i Norge de siste 10 årene. I rekrutteringsarbeidet har sporten og spillselskapet felles interesser. For å sikre økonomisk vekst i Norsk Rikstoto, er selskapet avhengig av flere hestesportsarrangementer og flere hester å spille på aller helst norske. For å skape større oppmerksomhet om gleden ved å eie en trav- eller galopphest, er det et behov for å profilere sporten tydeligere samt informere bredere om hva sporten står for. Sammen med sportsorganisasjonene har derfor Stiftelsen Norsk Rikstoto besluttet i nær fremtid å etablere et opplysningskontor for hestesport og hestespill. Kontoret vil ha en uavhengig organisatorisk plassering og ha som formål å drive opplysningsvirksomhet overfor våre myndigheter og samfunnet for øvrig om virksomhetens betydning i Norge. Overføringer til formålet I beretningsåret ble det satt mange rekorder på norske trav- og galoppbaner. Etter innføringen av en ny inntekstfordelingsmodell i 2008, er en stor andel av de midler som overføres til formålsmottakerne øremerket til premier. Gjennom 593 løpsdager ble det utbetalt hele 332,6 millioner kroner i premier til hesteeiere og oppdrettere. Dette er et historisk høyt tall og viser at inntekstfordelingsmodellen innfrir de forventinger som ble stilt ved innføringen for to år siden. Aldri har det vært utbetalt så mye premiepenger i norsk trav- og galoppsport. Sammen med øvrige overføringer til sportens aktive utgjør de samlede overføringene 9,2 prosent av brutto totalisatoromsetning. Dette er kr 35,9 mill., eller 12,1prosent mer enn i Den samlede inntjeningen i gjennomsnitt per løpshest var kroner. Antall aktive løpshester økte for tredje år på rad og utgjorde totalt 6581 ulike løpshester. Av dette var det 3857 (3605*) varmblodshester, 2206 (2231*) kaldblodshester og 518 (518*) fullblodshester. *tallene i parentes er 2008-tall. «Antall hester i Norge har økt fra i 1970 til i 2009.» Rikstotoklinikken Bjerke as Stiftelsen Norsk Rikstoto har gjennom Rikstotoklinikken Bjerke AS siden høsten 2007 forestått driften av Bjerke Dyrehospital på Bjerke. Etter en nødvendig rehabiliteringsfase, gjennomført i 2009, fremstår Rikstotoklinikken Bjerke AS som moderne og innbydende. Innkjøringsfasen har tatt lengre tid enn forutsatt, men det veterinærmedisinske tilbudet fremstår som faglig godt, fremtidsrettet og er en naturlig del av stiftelsens formål med fokus på økt hestevelferd. De utfordringer som virksomheten har hatt siden oppstarten har medført at selskapet viser negative økonomiske resultater. Det er imidlertid selskapets mål at de økonomiske resultater skal være i balanse i løpet av beretningsåret Miljørapportering Stiftelsens virksomhet påvirker ikke det eksterne miljøet negativt. resultat og egenkapital Inntektene fra spillvirksomheten utgjorde i 2009 samlet 3625 millioner kroner. Dette er selskapets nest høyeste omsetning noen gang, kr 84,8 mill eller 2,3 prosent lavere enn i I perioden har likevel den gjennomsnittlige årlige omsetningsveksten vært 4,0 prosent. Totalkapitalen var per kr 334,9 mill., 50,2 mill. kr lavere enn på tilsvarende tidspunkt i Den udisponerte egenkapitalen i forhold til årets spillinntekter, fratrukket gevinster til spillerne, var 6,4 prosent og 22,5 prosent av totalkapitalen. Den totale udisponerte og disponerte egenkapital var pr kr 123,1 mill, eller 36,7 prosent av totalkapitalen. Selskapets likviditet er god. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker årsregnskapet. Styret eller administrasjonen er ikke kjent med at det eksisterer betingede eller latente forpliktelser av særlig størrelse som ikke er hensyntatt i det fremlagte regnskap per FinansieLL risiko Stiftelsen har begrenset finansiell risiko. Stiftelsens virksomhet utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og annen valuta er svært begrenset både i tid og omfang. Stiftelsen har utlån til selskaper tilknyttet hestesporten på til sammen 33,3 millioner kroner. Lånesøknader større enn én million kroner blir forelagt stiftelsens styre og avgjøres i henhold til retningslinjer for internfinansiering. Lånerammen for denne type lån ble begrenset oppad til to millioner kroner per selskap høsten Stiftelsen er netto innskyter i bank, og alle lån er i norske kroner og således kun utsatt for rentesvingninger. Renteutviklingen på inn- og utlån følges nøye. Kredittrisikoen er liten, og stiftelsen har ingen dominerende kunder som kan påføre bedriften store tap. Overskuddslikviditet er plassert i henhold til plasseringsstrategien for stiftelsen. Formuesforvaltning Stiftelsen forvalter på vegne av fellesskapet en stor andel av de omløpsmidler som er opparbeidet i spillselskapet og i norsk trav- og galoppsport. Plasseringen av overskuddslikviditet følger stiftelsens plasseringsstrategi og som hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelsesloven 18. De samlede plasseringene er redusert i 2009 som følge av en kraftig reduksjon i Jokerfondet og en økning av interne utlån i sporten på samlet kr 24,4 mill. Interne lån er sikret gjennom sikkerhet i fremtidige provisjonsutbetalinger. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer i form av sertifikater og obligasjoner gjennom fondsplasseringer. Avkastningen søkes optimalisert innenfor disse rammer. Fortsatt drift Årsoppgjøret er fremlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret og daglig leder anser fortsatt drift som forsvarlig. Stiftelsen har sammen med sine partnere innenfor trav- og galoppsporten utarbeidet et operativt verktøy for standardisering av fellesfunksjoner og en bedre ressursutnyttelse. Det gjenstår imidlertid noen juridiske avklaringer før dette kan implementeres. Budsjettet for 2010 er fastlagt for å videreføre den langsiktige målsettingen om økonomisk forutsigbarhet og økte overføringer til sportens aktive. Forskning Stiftelsen Norsk Rikstoto har sammen med stiftelsen Svensk Hästforskning og Norges forskningsråd i beretningsåret inngått en avtale om finansiering av et omfattende skandinaviskbasert forskningsarbeid på hest og hesterelaterte emner. Målet med avtalen er å bedre velferden og kvaliteten i hesteholdet, samt øke lønnsomheten i næringen gjennom økt kompetanse. Samlet representerer hesten ca. én milliard kroner i verdiskapning og ca 6000 årsverk i Norge, men representerer likevel betydelige ekspansjonsmuligheter innenfor en rekke områder. Stiftelsen Norsk Rikstotos økonomiske forpliktelse gjennom denne avtalen beløper seg til totalt ti millioner kroner fordelt på fem år. Nye vedtekter Stiftelsen har sammen med stifterne og Landbruks- og matdepartementet i beretningsåret gjennomført en modernisering av stiftelsens vedtekter. Vedtektene ble godkjent i Landbruks- og matdepartementet 18. januar 2010 og fremstår bedre tilpasset hvordan virksomheten skal drives enn tidligere. Fremtid Stiftelsen Norsk Rikstoto nådde ikke sine omsetningsmål i 2009, men maktet likevel å videreføre de langsiktige målsettingene om forutsigbare og gradvis bedrede rammebetingelser for det formål man er satt til å betjene. Som spillselskap er Stiftelsen Norsk Rikstoto klar over at utviklingen av de økonomiske rammebetingelser alene ikke er noen garanti for vekst i antall travog galopphester, men at bedrede økonomiske rammebetingelser er én av flere viktige «Samlet representerer hesten en milliard kroner i verdiskapning.» forutsetninger for rekrutteringsarbeidet til sporten. Flere hesteeiere og flere hestespillinteresserte er utvilsomt oppgave nummer én i årene som kommer. Dette målet nås ikke uten at sporten og spillet er samstemt om de viktigste oppgavene. I beretningsåret 2009 har Stiftelsen Norsk Rikstoto operasjonalisert mange av de større prosjekter som er gjennomført de siste årene. Det er styrets oppfatning at selskapet er godt rustet til å ta fatt på de planer og ambisjoner som er lagt i Norsk Rikstotos «Strategi 2015». Hovedfokus vil være å bedre tilgjenglighet både til sport og spill gjennom en modernisering av all kommunikasjon. Det er således store forventninger til den formidlingsjobben som er lagt i travog galoppsportens nye tv-satsning. Gjennom en moderne uttrykksform skal sport og spill formidles til interessenter sporten tidligere ikke har vært i kontakt med. I dette arbeidet er det viktig at totalisatorbanene også deltar slik at sporten kan eksponeres på en optimal måte for et nytt publikum. En forsterket tv-satsning vil da også bygge opp under en enda bedre utnyttelse av de til dels tunge investeringene som er gjennomført de siste årene. Spillmarkedet er i stadig raskere utvikling. Konkurransen om kundene øker, og kundene stiller stadig nye krav til spillopplevelsen. Dette tydeliggjøres hos den nye generasjon kunder som tar med seg et kjøpsmønster der alt er tilgjengelig til enhver tid live. Stiftelsen Norsk Rikstoto har gjennom 2009 gjort store forbedringer på vår teknologiske plattform for å kunne øke tjenestespekteret for våre kunder. Det mest synlige resultatet av dette er nye www. rikstoto.no. Våre nye og gamle kunder vil få tilgang til bedre informasjon og flere redaksjonelle tjenester og muligheter for arkivsøk på levende bilder. Stiftelsen Norsk Rikstoto er av den oppfatning at kombinasjonen sport og spill representerer en totalopplevelse. Gjennom særskilte økonomiske støtteordringer har banene foretatt en sterkt tiltrengt oppgradering av publikumsanlegg. Dette arbeidet er på ingen måte ferdigstilt, og det er et ønske om at det gjennom de kommende driftsårene kan avsettes midler til en videreføring av denne oppgraderingen. De ambisiøse målene spillselskapet har satt seg for den foreliggende planperiode er ikke noe som kan oppnås uten et nært samarbeid med sporten og sportens organisasjoner. Alle må være bidragsytere i et slikt arbeid, og alle bidrag blir mottatt med takk. Styret takker ansatte, sportens aktive og tillitsvalgte for det arbeidet som er lagt ned i Det store engasjementet som eksisterer for hesten og hestesporten, lover godt for fremtiden. Disponering av årets resultat Årets resultat er et underskudd på kr 11,2 mill. som er gått til reduksjon av annen egenkapital. Oslo / Mattis Asplin styreleder Rolf Sæther nestleder Benthe L. Kveseth styremedlem Jens Alm styremedlem Martha I. Mjølnerød styremedlem Ronny Birkeli styremedlem Øivind Werner Johannessen styremedlem Harald Dørum adm. direktør 6 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 7

5 administrasjonens beretning Godt grunnlag for vekst Beretningsåret 2009 ble ikke som forventet, men det er dannet et godt grunnlag for fortsatt vekst i årene som kommer. Et urolig marked Vi har lagt bak oss det første desenniet i dette århundret. Dette har på ingen måte vært preget av forutsigbarhet og et stabilt økonomisk klima. At årtusenet ble innledet med rystende terrorhandlinger og at det ble avsluttet med store økonomiske uroligheter, forteller mye om det økonomiske klima verden har opplevd i denne perioden. Spillmarkedet har da også opplevd disse svingningene og utfordret operatørene på flere områder. Norge intet unntak Stiftelsen Norsk Rikstoto opplevde i beretningsårene 2007 og 2008 den mest markante vekst av samtlige totalisatorselskaper i Europa. Veksten var først og fremst et resultat av en bedre utnyttelse av virksomhetens markedsmuligheter og en markedstilpasset distribusjon og produktstrategi. I tillegg til å realisere en høy vekstrate, forberedte og gjennomførte Stiftelsen investeringer for å møte fremtidens utfordringer og for å være godt forberedt på nye krav fra et nytt marked. Styret så vel som administrasjonen planla med en lavere omsetningsvekst i beretningsåret, men de langsiktige forpliktelsene om overføringer til sporten skulle videreføres. Etter 30 måneder med sammenheng vekst, flatet da også omsetningskurvene ut tidlig i beretningsåret. Urolighet i den norske innenlandsøkonomien ga ringvirkninger også for vår virksomhet. Omsetningsstrukturen endret seg raskt, og våre største kommisjonærer hadde en merkbar reduksjon i besøk og derigjennom omsetning på hestepill. Stiftelsen møtte denne reduksjonen med en justering av spillporteføljen og spilltilbudet. Sammen med planlagte markedstiltak hadde dette en positiv effekt. Effekten var imidlertid ikke stor nok til å unngå en omsetningsnedgang på 2,3 prosent. Veksten i spill til Sverige fortsatte i Etter en dobling av omsetningen fra 2007 til 2008, var det forventet en utflatning av denne spilldistribusjonen. Tiltakene som ble iverksatt for å motvirke omsetningsnedgangen innenlands ga imidlertid ny næring til spill over grensene. Omsetningen økte i beretningsåret med 109,1 millioner kroner - eller en økning på 22,5 prosent. Samlet fant 609,1 millioner kroner veien fra Norsk Rikstoto til utenlandske totalisatorselskaper - 16,8 prosent av Norsk Rikstotos samlede omsetning. Omsetningsreduksjonen kombinert med en økning i gevinstandelen - blant annet med bakgrunn i økt andel utenlandsspill - medfører at Stiftelsens netto inntekter reduseres med 27,7 millioner kroner. Dette har imidlertid ikke påvirket noen av Norsk Rikstotos langsiktige forpliktelser ovenfor sporten. En grunnleggende verdi i den interne fordelingen av hestesportens verdiskapning er å sikre formålsmottakere langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. De planlagte økningene i overføringene til sportens aktive ble derfor i beretningsåret videreført, selv om dette har tært på tidligere opparbeidede reserver. Hestesporten har plass til flere Etterspørselen etter produkter i spillmarkedet er utsatt for en massiv påvirkning av multifaktorielle effekter. Dette er effekter som hver for seg og samlet påvirker våre kunders kjøpsmønster, demografiske og privatøkonomiske disponeringer, generelle strømninger, tilgjengelighet og selvsagt holdninger. Vi erkjenner at disse faktorene påvirker vårt samlede resultat. Stiftelsen Norsk Rikstoto har over lengre tid fulgt disse trendene som premissgiver i arbeidet med å optimalisere vår markedsinnsats. For å få en bedre forståelse for de strømningene i markedet, investerte stiftelsen i et operativt CRM analyseverktøy høsten Beretningsåret har vært brukt til å bygge en informasjonsbase med kundedata som skal kunne benyttes i et videre operativt CRM-arbeid. Norsk hestesport skal være stolte av de resultater som er oppnådd i spillselskapet de siste årene. Riktignok ble beretningsåret 2009 ikke slik som forventet, men det er dannet et godt grunnlag for fortsatt vekst i årene som kommer. I hestesporten er alltid den største og viktigste utfordringen den som står for tur, altså den neste! At vi har hatt historisk høy vekst i 2007 og 2008, er ingen sovepute, men inspirasjon til fortsatt vekst. Dette kan nås ved å få enda flere til å delta i virksomheten knyttet til sport og spill, men også ved å bedre utnytte de ressursene som gjennom spillet stilles til rådighet for sporten. Bare siden 2005 har sporten bedret sine samlede økonomiske rammebetingelser med nesten hundre millioner kroner. Dette gjelder ikke bare premier i løpsbanen, men ulike intensivordinger for oppdrettere, unghester, organisasjonsarbeidet, totalisatorbanene og så videre. En viktig oppgave for sporten og spillselskapet er å evaluere disse innsatsfaktorene for å måle resultater. Har sporten oppnådd de ønskede målsettingene? Har vi blitt flere aktive deltagere i hestesporten? Forvalter vi de verdiene som skapes gjennom spillet til beste for hestesporten, hesteavlen og hesteholdet? Når svaret på dette foreligger, må vi også være villige til eventuelt å korrigere både kursen og incitamentene som er tatt i bruk for å bli enda bedre i fremtiden. Det er vi som setter målene, men når målene er satt, er det de som styrer oss. Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto har i beretningsåret vedtatt en ny strategiplan frem mot Strategiplanen med tilhørende forretningsplaner har vært grundig behandlet i egen organisasjon. Dette er den lengste planperiode med tilhørende plandokument noen gang utarbeidet for virksomheten. Strategi 2015 er et dokument med ambisjoner ikke bare på vegne av spillvirksomheten tilknyttet norsk hestesport, men like mye en utfordring til sportsorganisasjonen om hvordan disse midlene kan forvaltes til beste for sporten. Videre skal verdiskapningen være en garantist for fortsatt vekst i utbredelsen av hestehold og hestesport i Norge. Resultatet av dette arbeidet er omsatt til gode handlingsplaner for samtlige seksjoner. En realisering av planene representerer også et dilemma for Norsk Rikstoto som spillselskap. Enhver omlegging av strategisk prioriterte områder krever økonomiske innsatsfaktorer. Med den økonomiske fordelingsmodellen som i dag eksisterer i norsk hestesport, er det ikke rom for større økonomiske eksponeringer. Dette kan medføre en noe mer forsiktig tilnærming av den strategiske kursendring. Denne situasjonen er det tatt høyde for i planarbeidet - uten at dette påvirker den langsiktige målsettingen for planperioden. Opplevelsen av sport og spill Hestesporten er en del av samfunnet, og samfunnsutviklingen setter naturligvis preg på utviklingen i Stiftelsen. Dette har ikke minst våre arenaer erfart. Fra en situasjon bare for noen tiår siden - hvor totalisator- Ledergruppen i Norsk Rikstoto: Fra venstre Harald Dørum, Nils Eric Skantze, Carl-Fredrik Stenstrøm, Håkon Smerud og Kristian Gravdal. banene var sportens ansikt utad - har nå så vel sporten som spillet funnet nye veier til sine tilhengere. Et flertall av dem som følger sporten, gjør nå dette utenfor sportens egne arenaer. Dette er selvsagt en mulighet for sporten til å få flere tilhengere, men også en trussel, da vi trenger en levende arenasport. Stiftelsen Norsk Rikstoto har derfor de siste årene gjennom økonomiske tilskuddsordninger forsøkt å være en katalysator for å snu denne trenden. Samlet har banene - med 40 prosent egen finansiering - investert mer enn 40,0 millioner kroner gjennom denne ordningen, og banene har fått en sårt tiltrengt ansiktsløftning. Skal sportog spillproduktet i fremtiden fremstå som et attraktivt arenaprodukt, må dette være en kontinuerlig prosess. Det er ingen konflikt mellom ønsket om et optimalt arenaprodukt og ønsket om å formidle opplevelsen, gleden og spenningen gjennom elektroniske medier. I 2009 representerte spill levert utenfor banene hele 93,3 prosent av den samlede totalisatoromsetningen. Kommisjonærene er Norsk Rikstotos største formidler og distributør av spillinformasjon og omsetning av våre spillprodukter. Gjennom en opprustning av digitale medier i butikk er det nå bedre tilgjenglighet enn noen gang tidligere på god oppdatert spillinformasjon hos våre distributører over hele landet. I likhet med andre aktører i vårt og beslektede markeder, vokser nettkanalen som distribusjonsform raskt. Norsk Rikstoto kunne i beretningsåret avslutte et større oppgraderingsarbeid på sin nettplattform. etoto 3.0 har de nødvendige egenskapene for å kunne møte den fleksibiliteten vårt fremtidige marked vil kreve av oss som leverandør, både hva gjelder innhold og brukervennlige løsninger. Selv om distribusjon gjennom nettkanalen er den eneste distribusjonsform som viser vekst i 2009, er fremdeles salg gjennom våre kommisjonærer den største og viktigste distribusjonsformen. Siden utplasseringen av de første kommisjonærterminalene i 1991 har teknologien utviklet seg i rekordfart. En modernisering av hele vår terminalpark og dens teknologiske fundament vil sannsynlig måtte evalueres i løpet av noen år. I påvente av et slikt prosjektarbeid er det i beretningsåret blitt foretatt en omfattende oppgradering som har gitt terminalparken et operativt løft og en forlenget teknologisk levetid. I tillegg har det blitt utviklet en ny generasjon terminaler, Rikstoto kompakt, som skal sikre en bredere distribusjon hos distributører som av plassmangel tidligere ikke har hatt muligheter til spill i butikk. Fjernsynet har kommet for å bli. Utviklingen innen spillsektoren i flere land har en tid vist at spill som et frittstående produkt har stagnert. Pengespill trenger en ansiktsløftning for å nå et bredere lag av befolkningen. Dette vil være helt avgjørende for at produktene skal oppfattes som attraktive i underholdningsmarkedet. For hestesporten er utfordringen å få flere engasjert i både sporten og spillet. Formidlingsoppgaven er således oppgave nummer en for både sporten og Norsk Rikstoto som spillselskap. Stiftelsen Norsk Rikstoto har siden 1999 formidlet egenproduserte bilder fra trav- og galoppløp til våre kommisjonærer - og siden 2001 gjort bildene tilgjengelige for et allment publikum. Utviklingen av tv som formidlingsmedium går svært fort, og i forbindelse med utløp av kontraktsperioden med Norsk Rikstotos tidligere leverandør ble tv-produksjonen til norsk trav- og galoppsport lagt ut anbud. I løpet av beretningsåret har Norsk Rikstoto laget en helt ny base for audio/videoproduksjon - med en fleksibilitet og kundetilpasset distribusjon. Våre AV-produksjoner skal kunne distribueres i medier som tidligere var ukjent, hvilket krever egen tilpassing. Omorganisering av salgsapparatet I arbeidet med å nå bredere ut med opplevelsen av hestesportens samlede produktportefølje, sport og spill, har det tvunget seg frem en uniformering av markedsbearbeidingen. Høsten 2009 ble det derfor besluttet av salgsapparatet - som tidligere var knyttet til hver enkelt bane - skulle desentraliseres og regionaliseres gjennom en ny salgsorganisasjon. Salgsorganisasjonen skal ledes av salgssjef i Stiftelsen Norsk Rikstoto. Salgsarbeidet har i mange år vært drevet med en lokal tilpasning og under ledelse av hver enkelt totalisatorbane. Fremgangene har vært god, men nye tider setter nye krav. Ikke minst det faktum at en stadig større andel av kommisjonæromsetningen kanaliseres gjennom kjedene setter krav til en standardisering av salgsarbeidet. Målsettingen med denne omorganiseringen er således en effektiv markedsbearbeiding tuftet på erfaringer fra salgsapparatet. Organiseringen skal gi både sporten og spillet en fleksibel markedsorganisasjon. Salgskonsulentene er således inndelt i fire geografiske regioner og ikke lenger tilknyttet sine respektive totalisatorbaner. Norsk Rikstoto har på vegne av så vel sporten som spillet store forventninger til arbeidet i et nytt salgskorps. 8 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 9

6 TAR OVER TV-RUTA Benedikte Kvåle gleder seg til å lede rikstoto-sendingene fra splitter nytt studio. hun og fire andre kvinner håper den nye TV-satsingen skal tiltrekke seg både gamle og helt nye seere. 10 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 11

7 FAKTA Benedikte Kvåle 20 år, programleder FAKTA camilla W. knudsen 26 år, programleder FAKTA marte wessel 30 år, programleder og reporter FAKTA Malin GusTAFsson 34 år, travekspert FAKTA Henriette eriksen 33 år, galoppekspert «Ambisjonen er å skape et lag med sterke personligheter som er eksperter innenfor sine respektive områder, og som tør å skille seg ut.» niclas BRUnzell, prosjektleder BAKgRUnn:: Benedikte er fra galoppmiljøet på Øvrevoll, og har vært i sporten siden hun var tolv. Etter endt videregående utdannelse, jobbet hun som treningsrytter for gode trenere i Sverige og Norge, henholdsvis Arnfinn Lund på Øvrevoll og Fredrik Reuterskiöld på Jägersro. benedikte sier: Dette er spennende! Jeg får muligheten til å jobbe med sporten fra en annen vinkel med så utrolig mange dyktige mennesker. Det å hoppe ned fra hesteryggen og inn i et studio er en ny opplevelse. BAKgRUnn:: Camilla ble ansatt som reporter i «God kveld Norge» i TV 2 i 2005, og er for tiden aktuell som programleder for TV2 Zebra-satsningen «Zebra Grand Prix». Hun har i tillegg ledet «God kveld Gullruten» de tre siste årene. Hun er utdannet journalist fra Journalisthøyskolen i Oslo og har en bachelor i Internasjonale studier. camilla sier: Nå går jeg fra glamour til galopp, og jeg gleder meg til å være med på å bygge opp en ny programprofil for Rikstoto. Med den nye jobben får jeg sjansen til å videreutvikle meg i programlederrollen. BAKgRUnn:: Marte har vanket i travstaller på Jarlsberg travbane siden hun var 12 år, og har jobbet med gode hester som Delicious Rhythm og Lex Anderem. Hun har hatt montèlisens i åtte år, og er fortsatt aktiv. Til daglig jobber hun som lærer ved Granli skole i Horten. marte sier: En kombinasjon av læreryrket og en jobb foran kameraet vil bli spennende. Jeg gleder meg veldig til å starte med noe helt nytt, og både ønsker og håper at vi kan bidra til at trav- og galoppsporten vil fenge alle. BAKgRUnn:: Malin har lang erfaring med trav. Hun gikk hestegymnaset i Sverige, og har i ettertid jobbet for flere store trenere i Sverige, USA og Italia. Her i Norge har hun hatt et par hester i trening som amatørtrener, men jobber til daglig som konsulent i kosmetikkbransjen. malin sier: Jeg gleder meg til å gå igang, og håper at vi klarer å lage sendinger som alle vil bli fornøyde med både spillerne, hesteinteresserte, og helt nye tilskuere. BAKgRUnn:: Som datter til Hans Petter Eriksen, daglig leder ved Øvrevoll Galoppbane, vokste Henriette opp i galoppmiljøet. Hun er utdannet frisør og driver egen frisørsalong på Østerås, rett ved Øvrevoll. Hun har god erfaring fra årene som banereporter på Øvrevoll. HenriETTE sier: Dette blir bra, det er et nytt og spennende prosjekt. Morsomt om vi kan nå ut til et nytt publikum, og introdusere flere for veddeløpssporten i Norge. Vi er en kjempegjeng, og vil stå på for å lage spennende sendinger. Jeg skal gi mine beste tips. Benedikte Kvåle har drevet med galopp siden hun var tolv, og ser frem til å jobbe med hestesport på en annen måte. Det å hoppe ned fra hesteryggen og inn i et studio er en ny opplevelse, sier hun. Sammen med fire andre nye kvinneansikter skal hun gi Rikstotos TV-sendinger et løft. En annen nykommer innen hestesport- TV er Camilla Wold Knudsen. Spennende løp kjøres i snøføyka på Bjerke Travbane, med både gjester fra Sverige og Danmark, sier Camilla. Iført rosa genser med kulepennen i hånden og lav stemme, går hun gjennom linjene sine foran kveldens NRK-sending. Med ryggen mot banen og øynene på skjermen foran seg går ordvekslingen kjapt og sikkert. Hei, og hjertelig velkommen til onsdagens løp, sier Knudsen med glimt i øyet. Med bakgrunn fra TV 2s «God kveld Norge», «Gullruten» og «Zebra Grand Prix» hadde hun aldri trodd at hun skulle bli programleder for en travsending og elske det. EnORmt potensial Patrik Bauer og Nicklas Brunzell ved International Managment Group (IMG), som leverer det redaksjonelle innholdet til Rikstotos nye TV-satsing, hadde den første kontakten med Camilla sommeren De lette etter profiler som skulle bidra til å styrke tilbudet til allerede hekta traventusiaster og lokke til seg nye, nysgjerrige publikummere. Norsk trav og galopp har et enormt potensial til å nå ut til flere mennesker. Men samtidig gjelder det å gi alle nåværende supportere det de ønsker, sier Bauer. Egentlig handler det ikke om å gjøre en revolusjonerende forandring. Vi har mulighet til å påvirke det som skjer før og etter løpet. Vi vil invitere inn, ikke stenge ute. Vi vil holde et høyt tempo, levere nyttig og bra informasjon og bringe møter med sportens profiler, sier Brunzell. Begge prosjektlederne understreker hvor viktig det er å ta sporten på alvor, men samtidig kunne le og ha glimt i øyet. De har hentet inspirasjon fra erfaringer i nabolandet, men også fra andre sportsgrener, og understreker at samarbeidet med TV 2s datterselskap OB Team som står for den tekniske biten. Utfordringen vår er å gjøre trav mer tilgjengelig for publikum. Det er satt sammen en ny gjeng, friske pust, nye ansikter. Alle er veldig kreative og kompetente, og sammen gjør vi hverandre gode, sier Knudsen. Selv er hun kjempesportsinteressert, men har ingen spisskompetanse på trav. Den er det andre som sitter på. BryTER mannsdominansen Knudsen er ikke den eneste kvinnen i TV-ruten når Rikstoto har sendinger. Det har vært en bevisst strategi å bryte med mannsdominansen i sporten. Derfor er også Malin Gustafsson (travekspert), Henriette Eriksen (galoppekspert), Marte Wessel (programleder og reporter) og Benedikte Kvåle (programleder) på plass. Som i samfunnet forøvrig, og akkurat som i andre TV-produksjoner, skal det være en blanding av menn og kvinner blant de medvirkende. Dette er en av forandringene som gir mulighet for å nå nye grupper, sier Bauer. Ambisjonen er å skape et lag med sterke personligheter som er eksperter innenfor sine respektive områder, og som tør å skille seg ut, legger Brunzell til. Samtidig er de klar over at produksjon 363 dager i året sliter på de medvirkende. Et nytt studio står imidlertid klart til å ta imot dem i Nydalen, Oslo, i slutten av februar. Her skal Rikstoto Direkte avvikles fra. Det er alltid inspirerende med nye lokaler. I tillegg til at studio blir lysere og får alle finesser, blir det også tilrettelagt for redigeringsfasiliteter. Det igjen vil gi oss handlefrihet til å lage enda mer krydder til sendingene i form av enda flere reportasjer, sier Knudsen. KritiKKEn For idet den nye TV-satsingen begynte å bli synlig i TV-ruten, kom også de første tilbakemeldingene. Ikke alle var positive. Det stemmer, og det var vi forberedt på. Men vi velger å se det som et bevis på hvilket fantastisk engasjement travsporten og galoppens supportere viser, sier Bauer. Både han og Brunzell understreker at de lytter til konstruktiv kritikk og har direktekontakt med tittere som lufter sine synspunkter. Det har ført til justeringer. Samtidig finnes det en økonomisk virkelighet, som også legger begrensninger på hva som kan gjennomføres. Det som trengs er tid, noe vi egentlig ikke har. Alt skjer for åpen mikrofon og blir sammenliknet med hvordan det har vært tidligere, sier Brunzell. De mener at det er først når alt er ute på 12 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 13

8 luften at medarbeiderne får en reell sjanse til å komme ordentlig inn i sakene. Det er Knudsen enig i. Det er en stor utfording å bygge ned muren mellom A-segmentet og nye seere. Å omfavne og akseptere visse forandringer har vist seg å være vanskelig, men jeg er like fullt overbevist om at sendingene etterhvert vil overvinne skepsisen, understreker hun. Å omfavne og akseptere forandringer er vanskelig for mange, tror hun, men er like fullt overbevist om at sendingene vil overvinne eventuell skepsis. For å bryte ned muren mellom A-segmentet og nye seere, så må dette til. Man må skuffe noen for å glede andre, sier hun. RIKSTOTO direkte RiksTOTOs egen nisjekanal i canal DigiTAls satelittnett. RETTET mot de mest KUnnsKApsriKE og interesserte seerne. Er en BETAl-TV-KAnal med mellom 8000 og 9000 seere. Er både en KOnsumenTKAnal og en BUTiKKAnal. NRK-SEndingENE det store publikumsvinduet. SendingER på onsdager og lørdager på NRK2. MålET ER å møte de som ikke spiller like mye eller ER like interessert. Et mer FOlKElig miljø. MålET ER å skape interesse med spennende REpORTAsjER, gjester og annet. OB TEAm ER TEKnisk leverandør samtlige dager i UKEn. ProgRAmledERROllen Snøen beveger seg vannrett over Bjerke, men en håndfull publikummere har trosset den sure vinden for å se nummer 15 Mijomi gå først over streken. La oss se på resultatet etter andre avdeling, sier Knudsen med stø stemme mot kamera. Jobben hennes er å lose seerne gjennom en halvtimes sending på onsdag og tre kvarter på lørdager. Med seg har hun ekspertkommentator Tormod Hynne. Jeg er seernes øyne i programmet og har aldri likt meg så godt i en jobb som jeg gjør nå. Jeg er aldri nervøs enda vi er direkte inne på onsdager. Det er en god følelse å lede programmet, men jeg overrasket nok mange da jeg tok det valget å gå fra underholdning til trav, ler Knudsen. En del av grunnen til at hun tok det valget var ønsket om større utfordringer. Rikstotos nye TV-satsing er noe Knudsen kan være med å utvikle videre, samtidig som hun selv er nødt til å sette seg inn i et fremmed materiale. Det er viktig for meg å stå der med troverdighet. Så hvordan blir du troverdig? Jo, du må kunne det du gjør, så nå går det i trav, sier Knudsen, og legger til at nå er «Elle» og «Cosmopolitan» byttet ut med «Stallskriket» og «Trav og Galopp-nytt». Så kommer hun godt forberedt til sending, har unngått uheldige episoder hittil samt latterkrampe av rare navn fra programmet. Jeg har aldri hatt så godt humør som jeg har de dagene jeg er her. Jeg gleder meg bare til ny sending. Jentene som skal sørge for en ny giv for Rikstotos TV-sendinger: Marte Wessel (t.v.), Malin Gustafsson, Henriette Eriksen, Benedikte Kvåle og Camilla Wold Knudsen. 14 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 15

9 Administrerende direktør Harald Dørum i Rikstoto vil at det brede lag av befolkningen skal få oppleve spenningen og gleden av aktivitetene som utspiller På lag med hvermansen seg på Norges travbaner. Her på Bjerke Travbane. «Jeg tror at sportens dårlig rykte er litt miljømessig selvforskyldt, men i stor grad ufortjent.» HARAld DØRUM Norsk Rikstoto er på fremmarsj. Frynsete rykter for hestesporten er et tilbakelagt stadium, og selskapet er i forkant innen produktutvikling. Og nå er det på tide å nå ut til massene. Aldri har Norsk Rikstoto omsatt for større beløp eller gitt mer tilbake til hestesporten. Det er likevel ingen grunn til å ligge på latsiden, ifølge administrerende direktør Harald Dørum. Selskapet har formulert en langsiktig strategi som gir det en rekke hårete mål å strekke seg etter. Norsk Rikstoto skal blant annet nå ut til massene, eller «Hvermansen» som administrerende direktør Harald Dørum mener er riktigere. «Massene» er i utgangspunktet et dårlig ord. Vi har som målsetting å få dele gleden med hestesport og spill med «Hvermansen». Dette betyr at en sport og et spill som virker vanskelig tilgjenglig for mange, skal folkeliggjøres, sier han. Fortjener tilhengere Dørum er klar på at det er en helt naturlig oppgave for Norsk Rikstoto å strekke hånden enda lenger ut mot publikum, siden selskapets formål er å fremme hestesport og hestehold i landet. For alle oss som har gleden av å ha hest og spill som hobby eller sport, synes ikke at det er mer enn rimelig at vi gjør sporten og spillet tilgjengelig for flere, sier han. Trav- og galoppsport har lidd under et, fortjent eller ufortjent, frynsete rykte, slik Dørum ser det. Han er imidlertid overbevist om at en del av problemet er at miljøet har vært lukket. De som gikk på travbanene, var i stor grad deltagere i et lukket samfunn. Ikke bevisst, men ubevisst gjennom måten virksomheten var organisert på, sier han. Utilstrekkelig informasjon om hvorfor hester vant eller tapte bidro heller ikke til å åpne miljøet mer opp. Jeg tror at sportens dårlige rykte er litt miljømessig selvforskyldt, men i stor grad ufortjent. Trav- og galoppsporten har et flertall av hardt arbeidende medarbeidere og tilhengere som gleder seg over store og små sportslige prestasjoner hver dag hele året, påpeker han. Derfor har Norsk Rikstoto lagt krefter i informasjonsarbeidet nettopp ut mot herr og fru «Hvermansen». Vi har avmystifisert sporten og spillet og opplever i dag en helt annen offentlig aksept enn tidligere, mener Dørum. Vil vokse bredt Omsetning er ikke et mål i seg selv, ifølge Dørum. Å dele gleden rundt sport og spill er langt viktigere, og da følger som gjerne vekst i kjølvannet. Selskapet hadde flere alternativ da strategien ble lagt spissing av tilbud mot eksisterende kunder, med flere spillmuligheter og større vanskelighetsgrad eller å dreie kommunikasjonen mot lykkespillmarkedet og «glemme» sportselementet. Styrken til hestesporten og Norsk Rikstoto som spillselskap er at vi kan levere en samlet opplevelse til publikum. Går det bra for sporten, går det bra for spillselskapet og omvendt. Vi sier kort og godt: «Ja takk, begge deler!», sier Dørum. Han er fullt klar over at dette er den mest krevende strategien. Nøkkelordene er derfor «forsiktig» og «etappevis». Slike prosesser er verken enkle eller behagelige. Vi kommer garantert til å tråkke noen på tærne, men i beste mening. Derfor er det viktig at vi forankrer målene våre i begge sportsorganisasjoner så vel som hos våre egne, sier han. To nye hver dag nye brukere skal prøve et produkt fra Norsk Rikstoto innen 2015, heter det i selskapets strategidokument. Dørum vil imidlertid ikke henge seg opp i dette tallet. Det er uansett ikke noe vi klarer over natten. Målsettingen er at vi skal klare å rekruttere to nye kunder hver dag hos hver og en av kommisjonærene våre, året rundt, sier han. Det er ikke første gangen at Norsk Rikstoto har tatt mål av seg til å få nye kunder til å prøve produktene. Mange av dem har falt av igjen. Det viktige er ikke bare at de prøver et av våre produkter, men opplever spenningen og gleden med sporten og spillet, sier han. Norsk Rikstoto har innsett at tid er en knapphetsfaktor, at folk vil «oppleve i farten» og at opplevelsen ikke er som før med innleveringer av spillkuponger på Posten torsdag og «trekning» på lørdag. Publikum krever en helt annen form for innpakning. For å formidle nerven i sporten og spillet, slik at flere fascineres av sport og spill, er gode TV-bilder og opplevelser essensielt, sier Dørum. Han tror at selskapet vil lykkes med strategien sin. Likevel medgir han at det også vil bli krevende. Vi må ta vare på våre grunnleggende verdier. Organisasjon må fremholde åpenhet, lytte til kundene, tørre å ta konsekvensen av valg som ikke nødvendigvis er optimale og være påpasselige med at veksten er lønnsom på kort eller lang sikt. Men med hjelp av godt skolerte medarbeidere, endringsvilje og nysgjerrighet skal vi klare denne oppgaven. Lett blir det ikke, men morsomt kan jeg garantere at det vil bli, slår han fast. 16 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 17

10 Chicken Momo ble nominert til årets hest i fjor og ble historisk med seier i Polar Cup. men det er ikke en pengesterk toppstall som har fått vallaken fram, men en hesteglad familie i Nittedal. spleiselagshest med suksess «Han travet opp bakkene og ble nesten ikke svett, var veldig fremover og ble aldri lei.» ANNE lise hetland Anne-Lise Hetland er akkurat i ferd med å ta ut sin firbeinte kylling. Stans på NSB har gjort den faste rytteren hans forsinket, så det er opp til eieren å gi Chicken Momo hans daglige mosjon. Han har stått inne siden lunsj, noe han er uvant med, så Hetland skal la ham boltre seg litt i longeringen. Det er hun som ordner med ham i det daglige her på Rotnes gård, mens han bor på Øvrevoll i løpssesongen. Det har vært mye skriving om ham, ja, innrømmer Hetland. For Chicken Momo ble ifjor første treåring til å klare å ta en seier i et såkalt Gr 3-løp, et arrangement med internasjonal storløpsstatus. Da hadde han klatret opp gjennom sesongen fra å stille i sølvdivisjonen til å ta hjem førsteplasser i eliteløp. Spleiselag Hetland har kommet til Rotnes gård for å ri siden hun var 16. Hest har hun eid før, men aldri flere enn en om gangen. «Chicken» som de kaller den brunfargede sjarmøren, er en ekte spleiselagshest. Jeg har to brødre, Kaare (65) og Tom (70), som er veldig engasjerte. Den forrige hesten vi hadde ble skadet, så den ble solgt som ridehest. Så ville vi ha en ny en, forklarer Hetland, mens «den nye» napper nysgjerrig etter henne fra boksen sin. Så moren, Astrid Hexeberg, brødrene, onkelen Eivind Arentz og venninnen Trine Owren og Hetland selv, bladde opp for en hest som trener Arnfinn Lund plukket ut fra en engelsk auksjonkatalog. Sammen er de stall Kalas. Han var tynn som en spiker da han kom og har aldri vært tjukk. Han er nok en lett type og har hatt fordel av det. Men nå har han lagt seg ut litt og blitt kraftigere, sier Hetland fornøyd. Det få hadde fått med seg om Chicken Momo var at han hadde vunnet det siste løpet han deltok i med hele seks lengder. CHICKEN MOMO Kjønn: Vallak Farge: Brun Fødeland: Storbrittania Avstamning: Pyrus (far), Italian Affair (mor) Eier: Stall Kalas Oppdretter: JA & Mrs Duffy Trener: Arnfinn Lund Jockeyer: Pascolina Pinto, Tina Smith og Lennart Hammer-Hansen Meritter 2009: 7 starter ( ), formtall 94, innløpt kr At han skulle bli så bra som han er blitt, det ante vi virkelig ikke. Nei, se nå kommer han ut med nesa her. Han venter på at noe skal skje. Han er utrolig aktiv, river ned gjerder, tygger opp grimer og må ha en lekeball i boksen sin, forklarer Hetland. Det var da Hetland red på Chicken Momo høsten da han fortsatt var en toåring, at hun merket at vallaken hadde noe ekstra. Han travet opp bakkene og ble nesten ikke svett, var veldig fremover og ble aldri lei. Jeg kjente jo at det var noe ordentlig å sitte på, forklarer hun. En gang hest, alltid hest Hetland pensjonerte seg fra stillingen som rektor ved Nittedal ungdomsskole for knappe fjorten dager siden. Nå nyter hun rideturene på dagtid med kyllingen sin. En gang hest, alltid hest. Med en krevende jobb i skolen var det ren terapi å komme i stallen, da glemmer du alt annet. Men at han lykkes så bra, det er jo helt spesielt, sier hun. Selv forstår hun ikke at ikke flere gjør som henne, brødrene, moren og venninnen å anskaffe seg en hest som både kan være ridedyr og starte i løp. Du betaler jo det samme, men har mulighet til å få igjen litt til maten. Så er det jo veldig spennende når han går løp, sier hun. Mer bredde Hetland mener det er mulighet for å nå et enda bredere lag med galoppsporten, nettopp fordi flere kan gjøre som Stall Kalas. Da jeg begynte å ri, var det på en hest som egentlig ikke skulle gå løp. Men den ble så fin av ridingen at den kunne starte. Grunntrening, som vanlig riding, ødelegger ikke noe, men den bygger opp, sier Hetland. Hun tror kanskje noen er redde for å bruke galopphester som vanlige ridedyr, fordi de er så store og har rykte på seg for å være voldsomme. Men får de være nok ute og får nok mosjon, så blir de så fine. Chicken er rene dølahesten å ri på tur, sier Hetland. God på brukthandel Det er Arnfinn Lund (74), trenernestor på Øvrevoll, som har ansvaret for å trene Stall Kalas sin kylling. Han har et øye for å plukke ut gode hester på «brukthandel» i England. Det var fantastisk gøy at akkurat de fikk tak i denne hesten. Anne Lise Hetland er primus motor i Stall Kalas. Jeg trente hester for faren hennes også og har mer eller mindre trent galopphester for familien i 50 år. Man kan vel trygt si at det var fortjent at de fikk en skikkelig topphest, sa Lund, da han ble intervjuet i Dagbladet i januar. Han understreket hvor mye hesten har utviklet seg gjennom året, og at han raskt merket seg det store talentet. Chicken Momo er en lett og atletisk hest som passer perfekt for Øvrevolls gressbane. Han er ikke så stor, men det er ikke så viktig. Han er blant de beste hestene jeg har hatt, sa Lund. Men Hetland vet at den kommende sesongen blir vanskelig for kyllingen deres. Nå er det bare et spørsmål om vi klarer å holde ham så god, sier hun. Noen spleiser på Lyntoto-kupongen, andre spleiser på hesten. Gjengen fra Nittedal valgte det siste. Anne Lise Hetland med hesten Chicken Momo står her sammen med eldstebror Tom Helmer Hexeberg (t.v.), venninne Anne Lise Owren og yngste bror Kaare Hexeberg (t.h.). 18 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 19

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Balanse på stram line Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Totalmarkedet for pengespill 30 mrd. Lotterier (ekskl. Flax) 3% 0,9 mrd. Bingo 19% 5,6 mrd. Internasjonale

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009.

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. STRATEGISKE MÅL 2012 4 MRD TILLIT/ 2 000 000 TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL FORNYELSE/

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet.

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet. NORSK RIKSTOTO AGENDA: Viktig informasjon: Rikstoto Baner Kundens forventninger til deg Ansvarlighet og kredittspill Kundestøtte Markedsføring av spill Spill Spillformer- og produkter Spillmenyen Oppgaver

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580. til gode formål. årsrapport norsk rikstoto 1

Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580. til gode formål. årsrapport norsk rikstoto 1 Årsrapport fra Stiftelsen Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580 millioner kroner til gode formål årsrapport norsk rikstoto 1 men viktigst av alt er hesten Som spillselskap er det viktig

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 REGNSKAP 2014 Bank2 oppnådde i 2014 et resultat etter skatt på kr 36,7 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Banken har fortsatt høy etterspørsel

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Informasjon om DHK - sammendrag

Informasjon om DHK - sammendrag Informasjon om DHK - sammendrag Til forrige møte i Formannskapet kom det inn 3 spørsmål om DHK: Spørsmålene er besvart med informasjon fra fungerende Styreleder i DHK Leif Kronstad. Leieavtalen med Drammen

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? De fleste driver idrett primært for lekens og aktivitetens skyld, og for felleskapet man opplever i et idrettslag. Men vi kan vel også være enige om at

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? Vi kan vel være enige om at god helse er noe vi alle ønsker oss? Ikke bare for oss selv, men også for dem vi bryr oss om. I over 150 år har idrettsklubber

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

3v3 Norge - Skjetten Fotball

3v3 Norge - Skjetten Fotball 3v3 Norge - Skjetten Fotball Skjetten Stadion 27 august 2011. Del laget ditt opp i 3 mannslag og spill samme teknisk hurtige fotball som akademier og profflag over hele verden! Masse action, høyere scoringsfrekvens

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer