Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole"

Transkript

1 Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling Bergh Bilder nederst: Fotballaktivitet. Foto: Fotoarkiv Verdal IL 29. mai

2 Innhold 1. OPPSUMMERING TRE UTREDNINGER FRIIDRETTSANLEGG OG/ELLER 11 ER FOTBALLHALL VED VERDAL VGS Samlokaliseringsmuligheter for friidrettsanlegg og 11 er fotballhall foran Verdal vgs Friidrettsanlegg er fotballhall Kommunale kostnader, forpliktelser og risiko med de ulike alternativene RAMMER I PLANVERKET ØKONOMIPLAN OG KOMMUNENS ØKONOMISKE HANDLINGSROM TEMAPLAN ANLEGG FOR LEIK, IDRETT OG AKTIVITET NORGES FOTBALLFORBUNDS HANDLINGSPLAN STATUS FOR FRIIDRETTS- OG FOTBALLAKTIVITET OG ANLEGG AKTIVITET EKSISTERENDE ANLEGG BESTILTE UTREDNINGER OG RESULTATER AV DISSE UTREDNING NR. 1: FRIIDRETTSANLEGG VED VERDAL VGS Bestilling Resultat av utredning nr UTREDNING NR. 2: ALTERNATIVE LOKALITETER FOR FRIIDRETTSANLEGG Bestilling Resultat av utredning nr UTREDNING NR. 3: MULIG SAMLOKALISERING AV FRIIDRETTSANLEGG OG FOTBALLHALL VED VERDAL VGS Bestilling Resultat av utredning nr INNMELDTE BEHOV OG INTERESSER VED VERDAL VGS FRIIDRETTSANLEGG Verdal Friidrettsklubbs beskrivelse anleggsbehov og aktivitet Utviklingsmuligheter og andre anlegg i tilknytning til et friidrettsanlegg Behov fremkommet i utredningsprosess 1 og FOTBALLHALL Verdal IL s vedtak om utredning og bygging av 11 er fotballhall Verdal ILs beskrivelse av behov for en 11 er fotballhall og aktivitet Verdal IL sin beskrivelse av hallprosjekt ved Verdal vgs Verdal ILs vurderinger av alternativ 7 er fotballhall VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLES BESKRIVELSE AV BEHOV VERDAL SKOTTHYLLKLUBBS BESKRIVELSE AV BEHOV SPREK TRENINGSSENTERS BESKRIVELSE AV BEHOV VERDAL KLATREKLUBBS BESKRIVELSE AV BEHOV TURNFORENINGENES BESKRIVELSE AV BEHOV ALTERNATIVE LOKALISERINGSMULIGHETER FOR FRIIDRETTSANLEGG I VERDAL ALTERNATIVE LOKALISERINGSMULIGHETER FOR 11 ER FOTBALLHALL VED VERDAL VGS KOMMUNALE FORPLIKTELSER I FORHOLD TIL ET FRIIDRETTSANLEGG KOMMUNALE KOSTNADER

3 9. KOMMUNALE FORPLIKTELSER I FORHOLD TIL EN 11 ER FOTBALLHALL KOMMUNAL GARANTI OG UDEKKEDE, SANNSYNLIGE KOMMUNALE KOSTNADER KOMMUNALE FORPLIKTELSER I FORHOLD TIL SAMLOKALISERTE ANLEGG ESTETISKE HENSYN UTTALELSER VERDAL IDRETTSRÅD NORSK FRIIDRETT NORD-TRØNDELAG TRØNDELAG FOTBALLKRETS LANDBRUKSSJEFEN I INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNALSJEFEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD I VERDAL KOMMUNE VUKU IL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE VEDLEGG

4 1. Oppsummering 1.1 Tre utredninger Kommunestyret har bestilt tre utredninger knyttet til muligheten for lokalisering av et friidrettsanlegg og/eller en 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole (Verdal vgs.). I utredning nr. 1, behandlet i kommunestyrets møte , ble det vurdert hva slags standard et friidrettsanlegg bør ha og hva det vil koste å bygge et slikt anlegg på grusbanen ved Verdal vgs., med fotball gressbane i midten kombinert med mulighet for skøyteis på vinteren. I utredning nr. 2, behandlet i kommunestyrets møte , ble det vurdert alternative lokaliteter for et friidrettsanlegg med kretsstandard, ved Vinne aktivitetspark og på sentralidrettsanlegget. Utredningen bygger på et rendyrket friidrettsanlegg hvor fotball gressbane i kombinasjon med skøyteis i midten av friidrettsanlegget ble tatt ut. Dette innebar redusert anleggskostnad i forhold til utredning nr. 1, ved at investeringskostnader knyttet til isanlegg er tatt ut. Utredning nr. 2 viser at det kun er grusbanen ved Verdal vgs. som gir rom for et fullverdig anlegg. Dette er også det billigste alternativet av de tre, og det alternativet som gir størst utviklingsmuligheter for andre uorganiserte og organiserte aktiviteter i tilknytning til et friidrettsanlegg. Da Verdal IL ønsker å plassere en 11 er fotballhall ved Verdal vgs. bla for å sikre leieinntekter gjennom utleie av areal til Verdal vgs., er det gjennom utredning nr. 3 sett på muligheten for samlokalisering av et friidrettsanlegg og en 11 er fotballhall ved Verdal vgs. Utredning nr. 3 bygger på utredning nr. 1 og 2, dvs. et friidrettsanlegg med kretsstandard og på Verdal IL sin beskrivelse av en 11 er fotballhall og forhold knyttet til denne. Gjennom utredning nr. 3 er det avklart at en 7 er fotballhall vil dekke Verdal vgs. sine behov for lokaliteter, men at det ikke er et aktuelt for Verdal IL å bygge en 7 er fotballhall ved Verdal vgs. Dermed utgår dette alternativet. I tilknytning til utredning nr. 3 uttaler Vuku IL at de mener at bygging av både 11 er og 7 er fotballhall vil ha store konsekvenser for utleie av hallen i Vuku, og at dette i neste omgang kan innebære en risiko med tanke på Verdal kommunes garantier. Verdal kommunes planverk setter rammer for framtidig ressursbruk og innsats gjennom vedtatte mål, strategier og økonomi. Det er spesielt to kommunale planer viktige i denne sammenhengen; Økonomiplan /Budsjett 2015 og Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Relevante forhold i disse planene beskrives i kap. 2. Her beskrives også Norges Fotballforbunds anleggsprioriteringer i handlingsplan

5 I kap. 3 beskrives statusen for eksisterende fotball- og friidrettsanlegg i Verdal. I kap. 4 gjennomgås de bestillinger som er gjort med hensyn til utredning av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall og resultatet av disse. I kap. 5 beskrives innmeldte behov og interesser ved Verdal vgs. Kap. 6 og 7 omhandler henholdsvis alternative lokaliseringsmuligheter for et friidrettsanlegg i Verdal og en 11 er fotballhall ved Verdal vgs. I kap. 8, 9 og 10 gjennomgås kommunale forpliktelser i forhold til et friidrettsanlegg, en 11 er fotballhall og samlokaliserte anlegg. Kap. 11 handler om estetiske hensyn, og i kap. 12 fremgår innkomne uttalelser i tilknytning til de tre utredningene. Verdal kommune er registrert som grunneier av tomten gnr. 23, bnr. 44 hvor Verdal vgs. ligger, og hvor mulig lokalisering av framtidig friidrettsanlegg og/eller fotballhall nå utredes. Fylkeskommunen er orientert om kommunens utredningsarbeid, og er gitt frist for eventuelle merknader til disponering av tomta til Arbeidsgruppene som har jobbet med de tre utredningene har delvis hatt de samme deltakerne, mens noen er skiftet ut under veis. I alle de tre rundene har deltakerne bidratt aktivt. Arbeidsgruppene har også hatt hjelp fra eksterne aktører. Ole Petter Sandvig fra Norges Friidrettsforbund har klargjort forhold knyttet til friidrettsanlegg. Terje Wist fra KomRev har bidratt med kunnskap om regelverket for delprosjekter og moms. Og Norconsult AS har vært innleid for å utarbeide plantegninger og å beregne kostnader for friidrettsanleggene i utredning nr. 2. I tillegg er det kommet innspill fra en rekke interessenter som vist i rapporten. 1.2 Friidrettsanlegg og/eller 11 er fotballhall ved Verdal vgs Samlokaliseringsmuligheter for friidrettsanlegg og 11 er fotballhall foran Verdal vgs. For å avklare muligheten for samlokalisering av anleggene, er det, som beskrevet i kap. 7, sett på flere muligheter for plassering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall på arealet som Verdal vgs. disponerer i dag. Dette er vist som alternativ 5, 6 og 7 på s. 43, 44 og 45:

6 Av disse er det kun alternativ 7 som er aktuell. Plassen er imidlertid svært knapp. Alternativet stenger for videre utbygging av Verdal bo- og helsetun, og det innebærer at skolen må bygges om. Dette krever omfattende samarbeid mellom Verdal vgs. og Verdal IL. Alternativ 7 vil også innebære tilleggskostnader utover de som er beskrevet i denne rapporten. Det må bla. påregnes høyere kostnader til grunnarbeid for friidrettsanlegget som får annen plassering, og det vil påløpe kostnader til ombygging av skolen. Som følge av de nevnte utfordringer, er alternativet lite aktuelt. Det er også vurdert om det finnes lokaliteter for en 11 er fotballhall ved Verdal vgs. utenfor det arealet som skolen disponerer i dag. Dette er vist som alternativ 2, 3 og 4. Alternativ 2, bak Verdal vgs., er av landbruksmessige hensyn uaktuelt. Alternativ 3, småbruket Stiklestad/Gren gnr. 24 bnr. 5, og alternativ 4, Fæby på andre siden av FV757, er mulige lokaliteter, men innebærer høye kostnader. I det videre følger en oppsummering av de mulige alternative løsningene og hva de innebærer Friidrettsanlegg Fordeler: Gir gode og allsidige treningsfasiliteter for friidrett og annen uorganisert/organisert aktivitet. Mulig å avholde klubb- og kretsstevner i Verdal Mulig å opprettholde egenorganisert skøyteaktivitet på vinteren Vil være et nær-/fleraktivitetsområde for Reinsholm boområde og Garpa/Prærien-området med mulighet for å utvikle anlegg for flere aktiviteter. Mulighet for samarbeid med Sprek Treningssenter med hensyn til en utendørs treningspark for Sprek sine medlemmer, samt uorganisert aktivitet i tilknytning til anlegget Ikke i berøring med skotthyllklubbens arealer Ulemper: Dekker ikke Verdal vgs. sitt behov for lokaler Investeringskostnad for tilrettelegging av is-aktivitet er ikke med. Ingen endring på driftskostnad i forhold til i dag. Verdal friidrettklubbs forutsetninger: Verdal Friidrettsklubb forutsetter at de får tinglyst bruksrett på grunn i 30 år for målhus/utstyrslager på ca. 100 m 2. Verdal friidrettsklubbs forpliktelser: Verdal friidrettsklubb tar ansvar for bygging, drift og vedlikehold av mål-/ lagerhus til anslått kostnad på 1,5 mill. kr. 6

7 Verdal friidrettsklubb anskaffer utstyr til ca. 0,5 mill. kr. gjennom trinnvise innkjøp. Dette skjer i partnerskap med næringsliv og samarbeidsklubber. Samarbeid med Verdal vgs. ByggTAF, inngår også i prosjektet. Formålet sponses fra lokalt næringsliv gjennom f.eks. rabatt fra Unicon og fritt tilkjørt kompost/ jordforbedringsmiddel fra Ecopro. Verdal Friidrettsklubb er overbyggingsklubb for friidrettsaktiviteten i Leksdal IL, Leirådal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal IL og Ness IL. Alle klubbene har gjennom skriftlig avtale forpliktet seg til å bistå Verdal Friidrettsklubb med dugnad og finansiering av mål/lagerhus og utstyr er fotballhall Fordeler: Bedre treningsmuligheter for fotballen, spesielt på vinteren Dekker Verdal vgs. sitt behov for lokaler Mulighet for arealer til andre typer aktivitet som følge av 7 mål ledig uteareal rundt hallen Ikke i berøring med skotthyllklubbens arealer Ulemper: Ikke mulig å opprettholde egenorganisert skøyteaktivitet på vinteren Ikke mulig å samlokalisere med utendørs treningspark for Sprek Vil i følge Vuku IL påvirke Vukuhallens økonomi negativt Estetisk: Hallen vil være ruvende i omgivelsene Verdal ILs forpliktelser: Bygge og drifte en 11 er fotballhall Verdal ILs forutsetninger: Verdal IL ønsker å kjøpe ut sentralidrettsanlegget Driften av fotballhallen finansieres bl.a. ved at dagens driftstilskudd fra Verdal kommune på 1 mill. kroner overføres fra sentralidrettsanlegget til hallen Verdal IL drifter Sentralidrettsanlegget for egen kostnad, og ivaretar utvikling av anlegget for å sikre standsmessige fasiliteter Tomt ved Verdal vgs. forutsettes avgitt til Verdal IL og brukes som egenkapital i forhandling med bank 7

8 1.2.4 Kommunale kostnader, forpliktelser og risiko med de ulike alternativene På dette stadiet i planleggingen er det kun mulig å foreta grove kostnadsberegninger. Detaljerte kostnadsberegninger må gjøres når det er avklart hvilke løsninger det eventuelt skal jobbes videre med. Alle kommunale investeringskostnader må finansieres med lån, og innebærer derfor årlige rente- og avdragskostnader. Alternativ 7: Kommunale kostnader ved samlokalisering av friidrettsanlegg og fotballhall på areal Verdal vgs. disponerer 7 Tomteverdi: Sum investeringskostnader: Friidrettsanlegg: 6,5 mill. kroner. Her kommer en merkostnad som følge av endret plassering. Flytting av garasjeanlegg Verdal vgs.: 5,8 mill. kroner Flytting av skotthyllanlegg: 3-5 mill. kroner Nytt parkeringsareal: mill. kroner Kvisla i rør: 1-2 mill. kroner Ny rundkjøring: 6-7 mill. kroner Engangs driftskostnader: Driftskostnader i form av årlige kapitalkostnader investeringer Alle kommunale investeringskostnader må finansieres med lån 20 års nedbetalingstid: Årlig avdrag ca. 1,9 mill. kroner 3,2 % rente: Årlig rente ca. 1,3 mill. kroner 10 mill. kroner 34,3-41,3 mill. kroner 1,2 mill. kroner 3,2 mill. kroner Kommunale kostnader med friidrettsanlegg på grusbanen foran vgs. Investeringskostnad friidrettsanlegg 6.5 mill. kr. avsatt i Økonomiplan Økte kommunale driftskostnader/kapitalkostnader på kroner. 8

9 Kommunale kostnader med 11 er fotballhall ved Verdal vgs Alle lokaliseringsalternativer innebærer: Kommunal garanti for spillemidler på 9,2 mill. kroner. Verdal IL overfører dagens driftstilskudd på 1 mill. kroner fra sentralidrettsanlegget til fotballhallen. Verdal IL ønsker å kjøpe ut sentralidrettsanlegget. Området er sentralt har en markedsverdi på anslagsvis 40 mill. kroner. Lavere pris enn markedsverdien innebærer verditap for kommunen. Økt økonomisk risiko i tilknytning til kommunal garanti for Vukuhallen I tillegg kommer tilleggskostnader for de ulike alternativene som vist under. Alternativ 1: Kommunale kostnader med 11 er fotballhall på grusbanen foran Verdal vgs. Tomteverdi: 10 mill. kroner Sum investeringskostnader: Erverv av grunn til flere parkeringsplasser: mill. kroner Kvisla i rør: 1-2 mill. kroner Rundkjøring i kryss med FV757: 6-7 mill. kroner Engangs driftskostnader: Driftskostnader i form av årlige kapitalkostnader investeringer Alle kommunale investeringskostnader må finansieres med lån 20 års nedbetalingstid: Årlig avdrag ca. 1,1 mill. kroner 3,2 % rente: Årlig rente ca. 0,7 mill. kroner mill. kroner 1,2 mill. kroner 1,8 mill. kroner Alternativ 3: Kommunale kostnader med 11 er fotballhall på småbruket Stiklestad/Gren, bnr. 24 gnr. 5 Sum investeringskostnader: Erverv av grunn til tomt: mill. kroner mill. kroner Ny rundkjøring: 6-7 mill. kroner Kvisla i rør: 1-2 mill. kroner Engangs driftskostnader: 1,2 mill. kroner Driftskostnader i form av årlige kapitalkostnader investeringer 20 års nedbetalingstid: Årlig avdrag 1,3 mill. kroner 2,2 mill. kroner 3,2 % rente: Årlig rente 0,9 mill. kroner 9

10 Alternativ 4: Kommunale kostnader med 11 er fotballhall på Fæby, på andre siden av FV567 Sum investeringskostnader: Erverv av grunn til tomt: 10 mill. kroner Oppfylling av grunn: 2-3 mill. kroner Planfri kryssing av veg bru eller undergang: mill. kroner Ny rundkjøring, 6-7 mill. kroner Engangs driftskostnader: Driftskostnader i form av årlige kapitalkostnader investeringer 20 års nedbetalingstid: Årlig avdrag 1,6 mill. kroner 3,2 % rente: Årlig rente 1 mill. kroner mill. kroner 1,2 mill. kroner 2,6 mill. kroner 2. Rammer i planverket 2.1 Økonomiplan og kommunens økonomiske handlingsrom Vurderingen i dette avsnittet er gjort av enhetshetsleder økonomi. Kommunens økonomi har de siste årene vært under stort press. De to siste driftsårene har kommunen hatt et samlet regnskapsmessig merforbruk på nærmere 25 mill. kroner. Tjenestetilbudet er svekket innen flere områder, og i gjeldende økonomiplan er det lagt opp til svært små reserver (avsetninger til disposisjonsfond) de kommende årene. For at kommunen skal kunne ligge på det anbefalte nivået for økonomisk resultat i kommunene, må det gjennomføres omstillinger i størrelsesorden 20 millioner kroner enten gjennom aktivitetsreduksjoner eller økte avgifter/gebyrer for innbyggerne. Som følge av endringer i kommunenes inntektssystem er det ikke sannsynlig at Verdal kommune vil få bedrede økonomiske rammevilkår i årene fremover. I tillegg står kommunen ovenfor store demografiske endringer i kommende 10-årsperiode som vil gi økt press på, og etterspørsel etter, kommunale tjenester, spesielt innen helse- og velferdsområdet. I årene fremover vil kommunen måtte foreta relativt tunge investeringer innen både oppvekstsektoren gjennom renovering av skole- og barnehagebygg og innen helse- og velferdsområdet, for å kunne møte framtidige behov. I tillegg har kommunen et stort udekket vedlikeholdsbehov på kommunal infrastruktur som veg og kommunale bygg. Gjeldende økonomiplan for Verdal kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte i sak 100/14. Det er her avsatt 6,5 millioner kroner i 2016 for etablering av friidrettsanlegg, og i tillegg 12,5 mill.kr for å kunne realisere prosjekter i perioden innen idrett og kultur, hvor kommunen står som eier. I planperioden kan dette gjelde videreføring av arbeidet med Vinne aktivitetspark, skifte av kunstgressdekke på Coop-banen på Sentralidrettsanlegget, videre 10

11 utvikling av sentralidrettsanlegget og anlegg for fysisk aktivitet omkring kommunens skoler og Moe-parken. I planene om etablering av fotballhall ved Verdal videregående skole forutsetter Verdal IL at bl.a. erverv av tomtegrunn til hall, parkeringsplasser, trafikksikkerhetstiltak og veger dekkes av andre parter enn idrettslaget. Det samme gjelder reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, gebyrer til vann og kloakk etc. Disse forholdene innebærer investeringskostnader på mill. kroner og årlige driftskostnader på 1,8-2,6 mill. kroner Fylkeskommunens representant i prosessen har gitt klart uttrykk for at fylkeskommunen ikke har midler til slike formål, slik at kostnadene i sin helhet må dekkes av Verdal kommune. Da økonomiplanen ikke tar høyde for økte tilskudd til idretten i Verdal kommune i kommende periode, og da det ut fra kommunens økonomi ikke er forsvarlig å øke tilskuddspotten til lag og foreninger framover, vil det selv med dagens historisk lave rentenivå ikke være forsvarlig at Verdal kommune investerer betydelige summer i etablering av en ny fotballhall. 2.2 Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet Vurderingen i dette avsnittet er gjort av virksomhetsleder kultur. Hovedmål: Alle innbyggerne i Verdal kommune er fysisk aktiv hver dag Temaplanens mål Anleggene utfyller hverandre i bruk og plassering Anlegg og friluftslivsområder er allsidige og fungerer som gode møteplasser hele året Det er samarbeid på tvers av kommuner om anlegg av regional betydning Temaplanens strategier Lokalt og regionalt samarbeid for utfyllende anlegg med rasjonell drift Økt bruk og utvikling av dagens anlegg og friluftslivsområder Utvikle anlegg som inviterer til aktivitet for begge kjønn, alle aldre og funksjonsnivå Økt satsing på tettstedsnært friluftsliv Utvikle anlegg på eller ved skolene for både organisert og egenorganisert aktivitet Sikre hensiktsmessige områder for leik, idrett og aktivitet gjennom arealplanlegging Prioritering av spillemidler i Verdal kommune, i tillegg til statlige føringer Friluftstiltak med tilrettelegging av tursti/turløype/turveg, merking/skilting og parkering prioriteres fram Anlegg på eller ved skoler og sentrumsområder prioriteres fram 11 Anlegg med en realistisk driftsprofil prioriteres fram

12 Anlegg av regional betydning som krever kommunal garanti prioriteres ikke før samarbeid på tvers av kommuner er avklart Vurdering av fotballhall og friidrettsanlegg opp mot temaplanen: Anleggsplanen er et redskap for at strategiske føringer i kommuneplanens samfunnsdel blir omsatt til handling. Mål og strategier i planen skal være førende for prioritering av spillemidler og retningsgivende for den videre anleggsutviklingen i kommunen. Planen har fokus på at anleggsutvikling skal fremme folkehelse i alle aldersgrupper og sikre anlegg som er tilpasset fra leik til toppidrett. Fremtidens anlegg skal utvikles slik at de inviterer til allsidig aktivitet og kan benyttes både til egenorganisert og organisert aktivitet. I Verdal har vi ingen friidrettsanlegg som oppfyller dagens krav til standard. Vi har to treningsanlegg; et på Verdalsøra og et i Vukuhallen, men ingen anlegg for å utøve alle øvelser eller gjennomføring av friidrettsstevner. Dagens anlegg ved Verdal videregående skole har lav standard og det er forholdsvis liten aktivitet der. Dersom kommunen investerer 6,5 mill. kroner i friidrettsanlegg må det forutsettes at friidrettsmiljøet tar et ansvar for å øke aktiviteten betraktelig, både trening og konkurranser. Et friidrettsanlegg har stor brukskapasitet og det vil kunne benyttes til både organisert og egenorganisert aktivitet. Det bør derfor utformes slik at det innbyr til at stor egenaktivitet slik at det kan benyttes som aktivitetsanlegg for nærmiljøet. Et tidsmessig friidrettsanlegg vil bidra til mulighet for allsidig aktivitet, og vil også kunne benyttes til grunntrening for andre idretter. Både Levanger, Inderøy og Steinkjer har utendørs friidrettsanlegg, og Steinkjer har i tillegg fullskala friidrettshall. Et nytt anlegg i Verdal vil således ikke være anlegg hvor det er interesse fra kommunene rundt og for et interkommunalt samarbeid. Fotball er en stor idrett i Verdal og bidrar til at mange barn og unge er fysisk aktive. Dette er et resultat av at fotballmiljøet jobber godt både med tilrettelegging av tilbudet og med anleggsutvikling. De har vært flinke til å lage partnerskap som har gjort det interessant for kommunen å gå inn og bidra økonomisk. Kommunen har det siste tiåret bidratt til utvikling av følgende baner: Kunstgress på Coopbanen og Coop Arena på Sentralidrettsanlegget, kunstgressprosjektet ved skolene Stiklestad, Leksdal, Vinne, Ørmelen, Garnes, Ness, Verdalsøra, og Volden samt til realisering av Vukuhallen. Anleggsdekningen for fotball for barn og unge vurderes som god, både for organisert og uorganisert aktivitet. Realisering av 11 er fotballhall vil imidlertid ha en regional interesse og spesielt ha interesse for utvikling av idretten på seniornivå. En slik hall vil være et prosjekt som kvalifiserer til interkommunalt samarbeid. Som utredningen viser vil en slik hall forutsette stort økonomisk bidrag for at det skal kunne realiseres, i tillegg til de garantier som kommunen må stå inne for. Det vil være en prioritering om kommunen ønsker å ta en utviklingsrolle for fotballen i regionen. Det vil sannsynligvis ha store konsekvenser for handlingsrommet når det gjelder å 12

13 bidra i forhold til andre idretts- og aktivitetsanlegg. En slik prioritering vil således ikke være i samsvar med de mål og strategier som er vedtatt i planverket. Ideelt sett er det ønskelig å realisere flest mulig anlegg, men økonomisk sett er det ikke mulig. Med henvisning til planverket bør kommunen derfor prioritere anlegg som bidrar til å få flere i aktivitet. Da bør fokus være på mangfold som appellerer til ulike interesser. Bygging av et friidrettsanlegg vil best ivareta disse føringene. 2.3 Norges Fotballforbunds handlingsplan Jfr. planens s. 21: Norges Fotballforbunds kjerneområde anlegg: Anleggsutvikling Utfordringer Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater Grusbaner kan legges om og nye arealer kan utnyttes Rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner Kapasiteten på spillflater i storbyområdene Klubbenes kjennskap til NFFs anleggskompetanse Tilgjengelighet til kunstgressflater i vinterhalvåret Prioriteringer Utendørsanlegg skal prioriteres Kunstgress 11 er, kunstgress 7 er, balløkker og ballbinger er de sentrale anleggene NFF skal tilby klubbene veiledning og støtte i arbeidet med rehabilitering av eksisterende kunstgressflater Utarbeide spesifikke strategier og handlingsplaner for storbyområdene NFF skal forsterke formidlingen av de gode eksemplene og videreutvikle manualer og driftsplaner Videreutvikle praktiske løsninger for kunstgressbaner om vinteren 3. Status for friidretts- og fotballaktivitet og anlegg 3.1 Aktivitet I Norges Idrettsforbunds årlig idrettsregistrering ble det i 2014 registret 8576 medlemmer fordelt på 30 idrettslag i Verdal. Av disse driver 2232 personer med fotball mens 605 personer driver med friidrett. 13

14 Aktivitet M0-5 K0-5 M6-12 K6-12 M13-19 K13-19 M20-25 K20-25 M26- K26- Total Verdal Idrettsråd Fotball: Helgådal IL-Fotball Inndal IL-Fotball Leksdal IL-Fotball Ness IL-Fotball Stiklestad IL-Fotball Verdal IL - Fotball Vinne IL - Fotball Vuku IL - Fotball Sum: Friidrett: Verdal Friidrettsklubb Helgådal IL - Friidrett Vinne IL - Friidrett Sum: Eksisterende anlegg Verdal kommune har et anleggsregister over alle anlegg som har mottatt spillemidler innenfor de ulike anleggstyper. Fotballanlegg Alle skolekretser har to eller flere fotballbaner, og det finnes kunstgressbaner ved alle skolene. I tillegg finnes det ball-løkker i tilknytning til boområder som ikke står på lista under. Standarden på de fleste fotballanleggene er god. Fotballanlegg i Verdal Verdal stadion hovedbane Coop arena Verdal stadion hovedbane Coop banen Verdal stadion treningsfelt Verdal stadion treningsbane Ørmelen skole 7-erbane Ørmelen skole ballbinge 14 Skolekrets Type anlegg og status 11-erbane. Ordinært anlegg Kunstgress 11-erbane. Ordinært anlegg Kunstgress Ørmelen Treningsareal. Gressbane 11-erbane. Ordinært anlegg Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress Nærmiljøanlegg. Kunstgress God standard

15 Verdal videregående skole 11-erbane Verdalsøra skole 7-erbane Verdalsøra skole ballbinge Lyngbanen 11-erbane Stiklestad skole 7-erbane Stiklestad skole ballbinge Stiklestadhallen Leksdal stadion 11-er Leksdal skole nærmiljøbane Leksdal barnehage 7-erbane Vinne stadion 11-erbane Vinne stadion ballbinge Vinne skole 7-erbane Verdalsøra Stiklestad Leksdal Vinne Ordinært anlegg. Grusbane. Nærmiljøanlegg. Kunstgress Nærmiljøanlegg. Ballbinge Ordinært anlegg. Gressbane Ordinært anlegg. Kunstgress Nærmiljøanlegg. Kunstgress Treningsanlegg Kunstgress 43x22m Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress 40x22m Nærmiljøanlegg. Grusbane Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress Ordinært anlegg. Kunstgress Dårlig standard God standard Nessbanen 11-erbane Ness skole nærmiljøbane Vuku stadion 11-erbane Vuku oppvekstsenter nærmiljøbane Ness Vuku Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress 63x35m Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Grusbane Vukuhallen 7er-bane Ordinært anlegg. Kunstgress Elneshøgda stadion 11-erbane Volden skole ballbinge Inndalsbanen 11-erbane Garnes skole 7-erbane Volden Garnes Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress Ordinært anlegg. Gressbane Nærmiljøanlegg. Kunstgress Ordinært anlegg = anlegg for organisert idrett samt egenorganisert fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg = Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder Friidrettsanlegg Det fantes 6 friidrettsanlegg i Verdal. 60 m sprintstripe i Vukuhallen er under bygging, og 100 m sprintstripe ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole holder dagens standard og brukes som treningsareal. De 4 øvrige anleggene på Vinne stadion, Nessbanen, Vuku stadion og Inndal stadion er utdaterte og nesten gjengrodde. Ingen av dem kan brukes som trenings- eller konkurranseanlegg. 15

16 FRIIDRETT Skolekrets Type anlegg og status Verdalsøra barne- og ungdomsskole friidrettsanlegg Vukuhallen - under oppføring Verdalsøra Vuku Treningsareal Sprintstripe 100 m Treningsareal Sprintstripe 60 m Verdal vgs friidrettsanlegg Verdalsøra Friidrett grusbane God standard Ikke egnet for konkurranse eller trening 4. Bestilte utredninger og resultater av disse Arbeidsgruppa har gjennomført tre utredninger som bygger på politiske og administrative bestillinger og føringer vist under. 4.1 Utredning nr. 1: Friidrettsanlegg ved Verdal vgs Bestilling Kommunestyrets sak 85/13 Økonomiplan /Budsjett 2014: «Pkt. 18. Friidrettsanlegg. Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest Det tas sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.» Komite Mennesker og Livskvalitets sak 11/14 Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Oppnevning av arbeidsgruppe: «For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei arbeidsgruppe bestående av: To representanter fra Verdal friidrettsklubb - Stian Stensland og Ingeborg Østerås En representant fra Verdal Idrettsråd - Paul Elvebø Bård Kotheim, Teknisk drift Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune Ingvild Aasen, Kulturtjenesten En representant fra Verdal videregående skole - Bjørn Sivert Woll Politisk representant: Varaordfører Kommunalsjef samfunn Trond Selseth, bestilling i møte : Varaordfører Kristin Hildrum skal lede arbeidet i gruppa Utredningen skal leveres rådmannen innen 1. juni

17 Det aktuelle arealet er kommunal eiendom som leies av Verdal videregående skole Kommunen må være eier av anlegget for å få momsfradrag Alternativ(e) løsning(er) for anlegg innenfor gitte økonomiske ramme skal vurderes Det skal avklares om andre aktører kan bidra og hva de eventuelt kan bidra med Behov for garderober og parkering skal vurderes Mulighet for skøyteis skal vurderes Det skal vurderes løsninger for driften Kommunalsjef Trond Selseth ga i ettertid utsettelse på fristen for levering Resultat av utredning nr. 1 Det ble gjennomført fire møter i arbeidsgruppa i tilknytning til første utredning. Som det fremgår av utredning datert ble følgende tre alternative løsninger for friidrettsanlegg ved Verdal vgs. vurdert: Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholdes kretsstevner. Nasjonal standard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Med tribune, lysanlegg og større målhus. Kan avholdes norgesmesterskap. Treningsstandard: 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Lite egnet til å avholde stevner. Anbefaling fra arbeidsgruppa: De 5 mill. kroner som er avsatt i Økonomiplan for 2017 som kommunal andel friidrettsanlegg, jfr. k.sak 85/13 Økonomiplan /Budsjett 2014, er ikke tilstrekkelig for å oppnå et anlegg som utnytter områdets potensiale for allsidig aktivitet. Det gjelder friidrett, fotball, skøyter og uorganisert aktivitet, spesielt med tanke på Reinsholm som mangler leke-/ aktivitetsområde. Om det skal bygges et anlegg ved Verdal videregående skole anbefales det å bygge et anlegg med kretsstandard. Da det allerede er et friidrettsanlegg med status som regionanlegg på Levanger, er det ikke aktuelt med et slikt anlegg i Verdal. Det er viktig å se saken i sammenheng med revidering av Anleggsplan for aktivitet, idrett og leik som skal behandles i november Den må også ses i sammenheng med at det skal legges nytt kunstgrasdekke på sentralidrettsanlegget, da dette er et alternativ til friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. 17

18 4.2 Utredning nr. 2: Alternative lokaliteter for friidrettsanlegg Bestilling Kommunestyrets sak 67/14 Utredning av friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole: 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole til orientering. 2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til friidrettsanlegg ved Verdal vgs.: a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen. b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne oppvekstsenter/vinne aktivitetspark. 3. Administrasjonen bes ta kontakt med aktuelle aktører og i samarbeid med disse utarbeide en utredning for et hallprosjekt ved Verdal videregående skole. Det legges fram en sak vedrørende realisering av et mulig hallprosjekt til politisk behandling innen 15.desember Det skal sees på flere alternative plasseringer av hall ved Verdal videregående skole. Bestilling fra kommunalsjef samfunn Trond Selseth i møte : For å utrede saken angående friidrettsanlegg ved Sentralidrettsanlegget og ved Vinne Oppvekstsenter i tillegg til arealet ved Verdal Videregående skole nedsatte kommunalsjef samfunn Trond Selseth, følgende arbeidsgruppe: To representanter fra Verdal friidrettsklubb Stian Stensland og Ingeborg Østerås En representant fra Verdal IL - Hege Anita Austad En representant fra Vinne IL Munhild Berg Johnsen En representant fra Verdal Idrettsråd Paul Elvebø Bård Kotheim, Teknisk drift Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune Ingvild Aasen, Marian Lyngsaunet Kulturtjenesten Politisk representant: Varaordfører. Varaordfører Kristin Hildrum leder gruppen. Til grunn for arbeidet ligger den samme økonomiske rammen som for utredningen av friidrettsanlegg ved Verdal vgs. Politisk signaliseres det at det er kretsstandard og treningsstandard, evt. treningsstandard med mulighet for senere utvidelse, som ønskes utredet. Frist: Det er ønskelig at utredningen leveres innen utgangen av oktober slik at den kan inngå i beslutningsgrunnlaget for Økonomiplan /Budsjett Det kan disponeres midler til konsulentbistand i utredningsarbeidet. Ingvild Aasen avklarer beløpsstørrelse med Trond Selseth når kostnad er avklart. Eierstruktur rundt et evt. friidrettsanlegg i Vinne må avklares. I dag eier Vinne IL, Vinne stadion mens Vinne aktivitetspark er kommunal eiendom. Betydningen av eierforholdet i forhold til økonomi må belyses. 18

19 Jfr. Johnsen er Vinne IL ikke interessert i å miste fotballareal, men positive til å være med på en utredning. Vinne IL må spille inn sine planer for anleggsutvikling og avklare om de ønsker en utredning av friidrettsanlegg på Vinne stadion. Forutsetninger for de ulike alternativene må klargjøres i utredningen, som må ende opp med et oppsett hvor fordeler og ulemper med de ulike alternativene fremgår Resultat av utredning nr. 2 Som vist i utredning datert okt vurderte arbeidsgruppa gjennom fem møter følgende alternative lokaliteter for friidrettsanlegg: Friidrettsanlegg, Sentralidrettsanlegget på Ørmelen: Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner. Friidrettsanlegg, Vinne Stadion: Treningsstandard (ikke plass til kretsstandard): 400 m løpebane med 4 baner rundt og 6 sprintbaner (på ene langsiden). Kast- og hoppmuligheter. Mindre egnet til å avholde kretsstevner. Verdal videregående skole, bearbeidet etter første utredning: Kretsstandard: 400 m løpebane med 6 baner hele veien rundt. Kast og hoppmuligheter. Kan avholde kretsstevner. Arbeidsgruppas konklusjon: Utgangspunkt for utredningen har vært å finne ut hva som er mulig å få til for den kommunale andelen som var på 5 mill. kroner, med tillegg av spillemidler, egeninnsats, partnerskap og andre bidrag. Kostnadene i utredningen er grove anslag basert på utbygging av et friidrettsanlegg. Utredningen viser et behov for å øke den kommunale egenandelen noe. Dette er fulgt opp i rådmannens forslag til Økonomiplan/budsjett med 6,5 mill. kroner i Utredningen viser at et friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole er billigst, mest fullstendig og gir de beste utviklingsmulighetene framover. I denne siste utredningen er en fullverdig fotballbane tatt ut (jfr. utbyggingsalternativ av i sommer), og erstattet med en enkel grasmatte. Dette er årsaken til den store kostnadsreduksjonen i det nye forslaget for friidrettsanlegg ved Verdal vgs. Grasmatta i midten av friidrettsanlegget gir foruten kastemuligheter rom for uorganisert aktivitet inkludert fotball og skøyter. Da det planlegges kunstgressutbygging både i Vinne og på sentralidrettsanlegget, er Verdal vgs. det eneste alternativet som ivaretar mulighetene for et fullverdig friidrettsanlegg inkludert kastøvelsene diskos, spyd og slegge som ikke kan foregå på kunstgress. 19

20 Et friidrettsanlegg ved Verdal vgs. kan være grunnelementet for over tid å utvikle et næraktivitetsområde/fleraktivitetsområde for ulike målgrupper. Det vil da åpnes for muligheter til å kunne søke om spillemidler til flere nærmiljøanlegg i samarbeid med ulike partnere. Dette er derfor arbeidsgruppas anbefaling. Da en lavere spillemiddelandel for treningsanlegg fører til liten kostnadsmessig forskjell på kretsstandard og treningsstandard, samtidig som kretsstandard gir bedre mulighet til å arrangere kretsstevner, anbefales også kretsstandard. Gjennom utredningen er det avklart at Verdal Friidrettsklubb gjennom partnerskap med næringsliv og samarbeidsklubbene tar på seg ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av mål-/ lagerhus anslått til en kostnad på 1,5 mill. og anskaffelse av utstyr til en anslått verdi på kr med trinnvis innkjøp. Dette forutsetter at Verdal friidrettsklubb får tinglyst bruksrett på grunn i 30 år. Løsningen innebærer at mål-/lagerhus organiseres som et eget prosjekt i regi Verdal Friidrettsklubb, og at samarbeid rundt bygging av mål-/lagerhus med Verdal videregående skole, ByggTAF, inngår i dette prosjektet. Det samme gjelder sponsing til formålet fra lokalt næringsliv som f.eks. rabatt fra Unicon og fritt tilkjørt kompost/jordforbedringsmiddel til gressmatta fra Ecopro. Verdal Friidrettsklubb er overbyggingsklubb for friidrettsaktiviteten i Leksdal IL, Leirådal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal IL og Ness IL. Alle klubbene har gjennom avtale forpliktet seg skriftlig til å bistå Verdal Friidrettsklubb med dugnad/finansiering av mål/lagerhus og utstyr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet har et helhetsperspektiv som handler om at vi skal utvikle anlegg for fremme av folkehelse for alle aldersgrupper, og anlegg som er tilpasset fra leik til toppidrett. Målet i temaplanen er at alle skal være i fysisk aktivitet hver dag. Forskning fra Folkehelseinstituttet viser at tilgjengeligheten til aktivitetsområder har betydning for om folk er fysisk aktive eller ikke. Spesielt er barn og eldres aksjonsradius begrenset. De er mest aktive innenfor 400 m. Det er viktig å utvikle fremtidens anlegg slik at de inviterer til allsidig aktivitet og kan benyttes både til egenorganisert og organisert aktivitet, slik at alle på best mulig måte kan få utviklet sitt talent eller oppnå god helse. Planen sier også at anlegg i tilknytning til skoler og sentrumsområder prioriteres fram i kommende periode. I lys av dette og ut fra folkehelseperspektivet i Kommuneplanens samfunnsdel, er det nærliggende å tenke på behovet for aktivitetsmuligheter hos innbyggerne i Verdals nye boområde Reinsholm. Det finnes ikke andre aktivitetsflater i området enn uteområdet ved Reinsholm barnehage og grusbanen ved Verdal videregående skole. På Reinsholm bor det pr. august personer med aldersfordeling som vist i fig. 1 Innbyggere Reinsholm. Det pågår fortsatt utbygging av området. Også Garpa/Prærien-området med stor befolkningstetthet, er innenfor 400 meter fra Verdal videregående skole. 20

21 Innbyggere i ulik alder fra hele kommunen benytter eksisterende grusbane ved Verdal videregående skole til egenorganisert skøyteaktivitet på vinteren. Det er derfor viktig å gjøre oppmerksom på at det også etter etablering av et friidrettsanlegg, vil være mulig og benytte indre bane til skøyteis. I forbindelse med utredningsarbeidet har det kommet uttalelse fra daglig leder ved treningssenteret Sprek v/anne Sigrid S. Christoffersen. Treningssenteret aktiviserer nærmere 2000 verdalinger over 15 år, og helårsmedlemmene trener i gjennomsnitt 1,5 ganger per uke. I følge Christoffersen viser studier at de som trener på treningssenter også er svært aktive brukere av natur og friluft som arena for fysisk aktivitet, og treningssenteret benytter flere ganger i uka parker, turstier og veitraséer i nærområdet i sitt treningstilbud. Sprek ønsker seg en park med enkle installasjoner for å kunne variere og utvide denne delen av tilbudet av type Tufteparken (www.tufteparken.no), og dersom det bygges opp et friidrettsanlegg ved Verdal vgs. er dette også en aktuell lokaliseringsarena for Sprek. Sprek ønsker å delta både i planlegging og utforming av en park, og stiller seg positiv til å bidra økonomisk ved etableringen av parken, anslagsvis med et beløp opp mot kroner. I arbeidet med temaplan anlegg er det registrert planer for utvikling av klatrehall for nasjonale konkurranser, 11èr fotballhall og turn-/basishall. Dette er enkeltinteresser som ikke har noe avklart plasseringssted per i dag. Her er det mulighet for at Verdal kommune kan ta oppmannsrollen for å mobilisere frivillige krefter til en felles utvikling. Det kan på sikt være et positivt bidrag til Verdal kommunes vertskapsrolle overfor Verdal videregående skole. 4.3 Utredning nr. 3: Mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og fotballhall ved Verdal vgs Bestilling Kommunestyrets sak 101/14 Utredning av alternative lokaliteter til friidrettsanlegg: 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering. 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole. Bestilling fra kommunalsjef samfunn Trond Selseth i møte : Kommunens planverk, herunder Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan kultur og Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet er utgangspunkt for utredningsarbeidet Det forutsettes at Verdal IL som står som eier av en fotballhall Arbeidsgruppa skal utrede om det er mulighet for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole. Utredningen baseres på 11 fotballhall og alternativt 7 fotballhall. Varaordfører Kristin J. Hildrum skal lede arbeidsgruppa 21

22 Utredningen skal være ferdig innen utgangen av mars 2015 Arbeidsgruppa endres i forhold til tidligere utredninger, slik: o Vinne IL sin representant går ut o Verdal IL forespørres om de ønsker å ha to representanter o Verdal videregående skole bes om å delta med rektor o Representant for skotthyllklubben inviteres til å delta Flg. skal avklares gjennom utredningen: Nasjonale og regionale føringer for en fotballhall Lokale og regionale behov o Inkl. gjennomgang av sjekkliste i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Tydeliggjøring av Verdal videregående skole sitt behov Ivaretakelse av Verdal skotthyllklubb sine behov Verdal IL sine forpliktelser ved etablering av fotballhall ved Verdal vg. skole Verdal IL sine forventninger til Verdal kommune Hva skjer med leieinntekter Verdal IL har fra kommunen i dag Hva kreves for å få til samlokalisering o Arealbehov og alternative plasseringsmuligheter o Økonomi investering og drift. Inntekter skal dokumenteres. Muligheter, aktivitetspotensial og potensielle brukere ved samlokalisering av fotballhall, friidrettsanlegg og andre aktiviteter som klatrevegg, turn og tilrettelegging for uorganisert aktivitet Konsekvenser av samlokalisering med hensyn til o Landbruket o Verdal bo og helsetun o Vukuhallen o Estetiske hensyn - stor hall ved veien til Stiklestad Verdal idrettsråd v/paul Elvebø bes om å ivareta kontakten med klatring og turn Økonomiske rammer for arbeidet er som før. Om det oppstår behov for å ta større kostnader, avklarer Ingvild Aasen dette med Trond Selseth i forkant. Før første møte i arbeidsgruppa forbereder kommunes representanter et forslag til arbeidsplan som gjennomgås med Trond Selseth Resultat av utredning nr. 3 Resultatet av utredning nr. 3 fremgår av denne rapporten og er oppsummert i kap

23 5. Innmeldte behov og interesser ved Verdal vgs. 5.1 Friidrettsanlegg Verdal Friidrettsklubbs beskrivelse anleggsbehov og aktivitet Friidrett omfatter løp, kast og hopp, og betegnes i lag med turn som «alle idretters mor» på grunn av allsidigheten og variasjonen i øvelsene. Friidrett er derfor ideelt for utvikling av motoriske ferdigheter, styrke og kondisjon spesielt hos barn og unge, men også hos voksne. Friidrett bedrives i dag både innendørs og utendørs. Kappgang, mosjonsløp og annen løping utenfor bane (gateløp, terrengløp, stafetter) hører også innunder friidretten. Verdal friidrettsklubb (FIK) er en overbyggingsklubb for idrettslagene (moderklubbene) Verdal IL, Leksdal IL, Stiklestad IL, Leirådal IL, Helgådal IL og Ness IL, og representerer idrettslagene i kommunen. Utøverne representerer dermed Verdal FIK i stevner og løp. I 2014 var det 481 aktive medlemmer i Verdal FIK. Alle disse fyller kriteriene for idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund som har krav om betalt medlemskontingent og aktivitet. I tillegg til disse aktive medlemmene er det også barn, ungdommer og voksne i Verdal som deltar i TINE-stafetten, mosjonsløp, St. Olavsloppet, driver løpstrening uten nødvendigvis å være registrert som aktive medlemmer i Verdal FIK. Av egne arrangementer nevnes TINEstafetten (900 deltakere, arrangert på Moan), Friidrettsskole (80 deltakere), terrengløp på Ørin (80-90 deltakere), terreng- og motbakkeløp i Blommen (40-50 stk) og delansvarlig for St. Olavsloppet gjennom Verdal. I tillegg arrangerer moderklubbene egne løp så som Leirsjørunden, Veressjøen rundt, Mekken oppned, lokale stevner og treninger. Lengdehopp på friidrettskolen Foto: Leif Arne Holme 23

24 Utøvere er også med på stevner og ulike løp utenfor Verdal. Verdal FIK har de siste årene vært en av klubbene i Nord-Trøndelag med størst barne- og ungdomsaktivitet. Aktiviteten har økt med 25 % siden 2010, og Verdal FIK har blitt utplukket av Norges friidrettsforbund som en av 10 norske satsingsklubber for barn og unge. Verdal friidrettsklubb har også fostret flere unge distanseløpere som til tross for dårlige baneforhold har tatt NM-medaljer på junior- og seniornivå. Når det gjelder kast og tekniske øvelser er man derimot helt avhengig av et fullverdig friidrettsanlegg, for å få gode treningsforhold. Anlegget vil dermed være et friidrettsanlegg for hele Verdal kommune, og gi Verdal friidrettsklubb - fylkets beste barne- og ungdomsklubb de siste årene, og en utpekt satsingsklubb fra Norges friidrettsforbund - gode treningsfasiliteter og muligheter til å arrangere stevner for sine utøvere i egen kommune. Ved bygging av idrettsanlegg for friidrett, fotball, skøyter mm. ved Verdal videregående skole anbefales det å bygge et anlegg med kretsstandard for friidretten. Da det allerede er et regionanlegg (nasjonal standard) for friidrett på Levanger, er det ikke aktuelt med et slikt anlegg i Verdal. Det er viktig å se saken i sammenheng med at det skal legges nytt kunstgrasdekke på sentralidrettsanlegg, da dette fra den organiserte idrettens side er et alternativ til nytt idrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Et friidrettsanlegg ved sentralidrettsanlegget vurderes til å gi mindre uorganisert aktivitet enn ved Verdal videregående skole. Hovedarena for friidretten i Verdal var inntil tidlig på 80-tallet på sentralidrettsanlegget på Ørmelen. Da grusbanen ved Verdal videregående ble bygd ble det besluttet å flytte friidretten til videregående for å unngå krangel og konflikter med fotballen. Etter dette har friidrettsaktiviteten i Verdal hatt sin base ved Verdal videregående. Anlegget har imidlertid ikke blitt oppgradert siden det ble ferdig i 1982/1983 og mangler vedlikehold. Idrettens og utøvernes krav til anlegg og treningsforhold har endret seg over tid. I Verdal trengs det en opprustning av friidrettsanlegget for å følge den anleggsutvikling som har skjedd de senere år i andre idretter, og spesielt i fotballen med mange kunstgrasbaner. Uten moderne anlegg kan man ikke gi gode tilbud, og barn og unge går til andre idretter i stedet. Fra andre steder vet man at bedre anlegg gir mer bruk. Anlegg avler aktivitet og interesse. Pr. i dag mangler gode treningsfasiliteter, og det kan ikke avholdes godkjente banestevner i Verdal. Manglende anlegg med fast dekke i Verdal, gjør at klubbens utøvere må farte mellom Moan Levanger, sprintstripa på Øraskolen og Verdal vgs. (kast) for treninger. Til sammenligning har «småkommunene» Frosta, Inderøy, Snåsa, og Meråker fått bygd anlegg de senere år. Sirkusbruken av grusbanen i år gjorde at den ene kastringen ble kjørt i stykker. Også Verdal Idrettsråd påpeker i skriv av 14. juni 2014 at friidretten i Verdal over lang tid har hatt dårlige treningsforhold/anlegg for trening og mangler anlegg for å kunne arrangere klubbog kretsstevner. 24

25 Verdal FIK er opptatt av at alle barn og unge i kommunen skal ha et tilbud om friidrett både på fritida og gjennom skole/sfo. Et friidrettsanlegg gir muligheter til uorganisert bruk, spesielt attraktivt vil det kunne være om man lager ei styrke- og trimløype ved anlegget. Løpebanen er også godt egnet til bruk av rullestol eller rullator og man slipper konflikt med syklister på smale gangveier. En isflate på grasbanen vil utvide bruken ytterligere, og spesielt uorganisert bruk. Ønsker man størst mulig bruk taler det for lokalisering nær skole(r) og Øra. Friidrett gir barn og unge grunnleggende og allsidige motoriske ferdigheter som ingen annen idrett. Verdal FIK ser det som viktig at man i Verdal kan tilby innbyggerne et mangfold av idretter. Det betinger aktivitetsarenaer der det kan foregå uorganisert så vel som organisert aktivitet Utviklingsmuligheter og andre anlegg i tilknytning til et friidrettsanlegg På anlegget kan det videre legges til rette for andre aktiviteter slik at flere målgrupper (spesielt uorganiserte) nås, f.eks. basketball, boccia, frisbeegolf, klatretårn. Grasbanen på indre bane kan blant annet brukes til ballaktiviteter på sommeren og skøyteaktivitet på vinteren. I følge Nord- Trøndelag Fylkeskommune (Gisle Løseth pers. meddelelse) ønsker departementet en slik tilrettelegging for flere aktiviteter når spillemidler skal tildeles. Næringslivet, bl.a. Sprek Treningssenter, ønsker å bidra til realisering av en aktivitetspark med basisapparater i tilknytning til anlegget. Slike utendørs aktivitetsparker er blitt populære nærmiljøanlegg i flere europeiske byer, og kommer nå også til Norden 1. Stockholm kommune har satt opp rundt ti utegymmer i byen i tilknytning til parker/idrettsanlegg, København har også flere. Med skotthyllbanen like i nærheten vil området framstå som et meget allsidig, men lite ruvende idrettsanlegg, både til uorganisert og organisert aktivitet. Full aktivitet på oppvarminga med instruktør fra Sprek. Friidrettskolen Foto: Leif Arne Holme 1 Link til bilder og video fra utegymmen på Ås: Link til utegymmen i Stockholms parker 25

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer