Årsmøte 2005 VEL MØTT! Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag. Onsdag 1. mars 2006 kl i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2005 VEL MØTT! Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag. Onsdag 1. mars 2006 kl. 1900 i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN"

Transkript

1 Årsmøte 2005 Det innkalles til årsmøte i Røa Idrettslag Onsdag 1. mars 2006 kl i Klubbhuset, Kristian Aubertsvei 20 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Behandle lagets og gruppenes årsmeldinger 4. Behandle regnskap for laget og gruppene i revidert stand 5. Behandle innkomne forslag 6. Fastsette lagets kontingent 7. Behandle lagets organisasjon 8. Vedta lagets budsjett 9. Valg Sakslisten er satt opp i henhold til idrettslagets lover 12 Enkel servering. VEL MØTT! 1

2 Sak 3. Behandle lagets og gruppenes årsmeldinger Røa Idrettslag Årsmelding 2005 Gitt av styret til Røa IL s årsmøte 01. mars 2006 Idrettslagets styre har i driftsåret bestått av: Inge Trandum leder Jon Tufte-Johnsen nestleder Henrik Mathisen styremedlem Thor Høstmark Løve styremedlem Thomas Langaard styremedlem, gruppeleder bandy Terje Sand styremedlem, gruppeleder fotball (til ) Jan-Erik Kristiansen styremedlem, gruppeleder fotball (fra ) Knut Frederik Horn styremedlem, gruppeleder langrenn (til ) Johan Malm styremedlem, gruppeleder lagrenn (fra ) Arne Melbye styremedlem, gruppeleder allidrett (til ) Hanne Rieker styremedlem, gruppeleder allidrett (fra ) Cathrine Callander 1. varamedlem Jens Kanden 2. varamedlem Bjørg Nyrud observatør, gruppeleder turn Varamedlemmene og observatør har deltatt ordinært på styremøtene. Møtevirksomhet etc. Antall styremøter er 10 + div møter i anleggskomitéen og adhoc-utvalg. Oppnevnte komitéer: Kontrollkomiteen: Merkekomitéen: Valgkomitéen: Berit Loennechen Feiring (leder) Arne Staavi Inge Trandum (leder) Jon Tufte-Johnsen Gunnar Osland avløst av Lars Buer Jack Solberg (oldermann) avløst av Per Aamot Agnes Stibolt (leder) Erling Christoffersen, Kathrine Godager Medlemsmassen Idrettslaget har hatt følgende utvikling i registrerte medlemmer de siste årene: År: Medl.: Andelen av medlemmer 0-25 år har vist en jevn økning de siste årene, og utgjør nå 69,5%. Andelen av medlemmer 19 år og yngre utgjør 64,2%. Innføringen av allidretts-tilbudet for en del år siden, synes å være hovedforklaringen på dette. Fordelingen mellom kjønnene har vært noenlunde stabil, men kvinneandelen har økt noe. Det er nå 37,3 % kvinner og 62,7 % menn. 2

3 Medlemsmassen fordeler seg slik, basert på tilhørighet til de ulike gruppene(etter innmeldte aktivitetslister): Gruppe u.19år K o.19år K u.19år M o.19år M Totalt Fotball Langrenn Bandy Turn Allidrett Oppstillingen omfatter medlemmer som er registrert til flere grupper. Hedersbevisninger Ved årsmøtet 2004 tildelte Merkekomitén: Røa Idrettslags hedersmerke til Lars Buer for den innsatsen han har nedlagt til idrettslagets beste gjennom en årrekke. Eksterne tillitsverv Turn: Berit Loennechen Feiring styremedlem i Oslo Idrettskrets Heidi Holm leder i Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets Bandy: Per Gunnar Løken leder lovkomiteen Norges Bandyforbund Steve Brecheisen lagleder landslag U-18 og U-18 jenter, samt medlem valgkomiteen NBF Hansi Borkenhagen medlem økonomigruppen NBF Lars Buer medlem valgkomiteen OBK Fotball: Stig Tufte-Johnsen varamann til kontrollutvalget Norges Fotballforbund Harald Nickelsen styremedlem serieforeningen kvinner SKF Ole Bjørn Edner medlem topptrenerforeningen NFF Øvrig: Inge Trandum leder i Idrettens Samarbeidsutvalg i bydel Vestre Aker Sportslige resultater Det store antall treningsgrupper i de fleste idrettene vi bedriver og i de yngste aldersklassene, vitner om Røa IL s stilling som en breddeklubb. Vi har imidlertid flere eksempler på oppnådde gode resultater gjennom året, både individuelle og i lagidretter. Naturlig nok ble det stilt høye forventninger til Damelaget i fotball etter dobbeltmesterskapet i Laget gjennomførte en høyst brukbar sesong, men fikk en del skadeproblemer og endte som nr. 6 i Toppserien. For øvrig har flere lag gjort det godt, både i seriespill og cuper. Bandy er godt etablert organisatorisk og det utvises stor aktivitet i aldersbestemte klasser. Det er utført mye godt arbeid innen gruppen som lover meget godt for fremtiden, og dette har også brakt toppresultater i enkelte årsklasser, både i cup og serie. Marit Fiane Christensen og Siri Nordby spilte på det norske kvinnelandslaget som tok en sterk sølvmedalje i sommerens EM sluttspill. Gratulerer! I tillegg har Elisabeth Wahlin og Kristine Edner (før hun ble skadet) og Karin Bredland representert Røa på kvinnelandslaget. Silje Vesterbekkmo har representert på U 21. Monica Henriksen har vært med på Norges satsningslag mot OL i

4 Sverre Brecheisen som går på Bandy-gymnas i Sandviken, representerte Røa på det norske landslaget i U17 VM i Drammen i På langrennsiden har Røa fremdeles stor og god deltakelse i store renn og stafetter. Martin Sundby har vært første års senior, uttatt på forbundets impulslag, og deltok i U23-VM med flotte plasseringer. Det vises til gruppenes beretninger for mer utførlige beskrivelser. Økonomi Hovedlaget samt alle gruppene får sine regnskaper ført etter felles mal gjennom Røa Regnskapskontor som regnskapsfører. Samtlige regnskaper har vært revidert av idrettslagets valgte eksterne revisor Revisjon1 NOR. Kostnadene knyttet til regnskap og revisjon er betydelige, men innebærer at gruppene og Idrettslaget som helhet har et godt verktøy for styring av økonomien. Det er for gruppene samt Hovedlaget også tatt inn balansetall samt utarbeidet noter. Hovedlagets regnskap viser et årsoverskudd på kr som er en vesentlig forbedring fra Dette har sammenheng med at Hovedlaget har iverksatt flere tiltak, foruten heving av medlemskontingenten for å styrke økonomien i laget. Blant annet er administrasjonen styrket med det formål å fokusere på inntektsskapende aktiviteter for klubben. Administrasjonen har videre nedlagt betydelige ressurser i styrking av rutinene for medlemsregistrering som bl.a har resultert i en økning i innbetalt medlemskontingent med kr til kr på to år. Videre er tatt inn et konsolidert resultat og balanseregnskap for Røa I.L. samlet. Idrettslagets økonomiske resultat viste et samlet resultat i overkant av kr Egenkapitalen og likviditeten for Idrettslaget samlet er god. For en vurdering av de enkelte gruppene og Hovedlaget vises til regnskap og noter for disse. Anlegg «Vårens vakreste eventyr» ble gjennomført i midten av april. Det ble lagt ned et enormt arbeid av klubbens medlemmer i forbindelse med en stor dugnad på plassen. Ca 1500 arbeidstimer ble lagt ned for å male alle bygninger utvendig, samt rydding, raking, kvisting, etc. 5 store containere ble fylt til randen med rusk og rask. En stor takk til alle som bidro og en stor takk til Kultur og Idrettsetaten som stilte med utstyr og maling. Ny kunstgressbane sto ferdig høstsesongen Banen er meget godt mottatt av egne og gjestende spillere. Det gjenstår noen småarbeider ved endene av banen. Disse skal utføres så fort snøen er borte. Grusbanen fikk hard medfart i anleggsperioden for kunstgresset. Dette har fremskyndet et prosjekt for full rehabilitering med kunstis- og kunstgress her. Prosjektet er blitt fremmet for politikere på Rådhuset som en del av en 5-punktsplan for anlegget. Klubbhuset har fått skiftet alle vinduer, som en del av et rehabiliteringsprosjekt (også del av 5 punktsplanen) Det pågår en diskusjon med kommunen ang klubbhusrehabiliteringen. Vi har vært gjennom en omfattende prosess med NFF ang lisenskravene for Toppserien. Disse kravene er bygget inn i nevnte 5-punktsplan. Denne innebærer bl. a. gjerde rundt banen, speaker/innbytterboder og utbedring av tribunen. Disse tiltakene skal i hovedsak gjennomføres i 2006 Det pågår også prosjekter for Huseby ved FO-bygget. Disse er på et tidlig stadium. Det kan virke som det er politisk vilje til å gjennomføre et større kunstisprosjekt samt en kunstgressbane her. En intern diskusjon om dette prosjektet pågår ettersom det vil få til dels store konsekvenser for idrettslaget. For styret i Røa Idrettslag Inge Trandum Leder 4

5 5

6 Røa Fotball Årsmelding 2005 Styret har i perioden bestått av: Jan-Erik Kristiansen Leder Harald Nickelsen Ansvarlig KSA Kvinnefotballen Henrik Rønnevig Ansvarlig MSA Herrefotballen Roar Gaustad Ansvarlig Nye inntektsstrømmer Martin Novotny Ansvarlig Anlegg Svein Lunde Ansvarlig Økonomi Det har vært 11 styremøter, dessuten møter i Krets og Forbund, budsjettmøter, anleggsmøter, trenermøter, Trenerforum etc. og ikke minst møter med enkelte lag. Videre er gruppen representert i Hovedstyret RØA IL. Et stort arbeid har og vil bli gjennomført i forbindelse med Lisenssøknaden til NFFs Toppserie for kvinner. Dette på bakgrunn av at Styret har besluttet å videreføre denne sportslige satsingen. Styringsformen i gruppen har hittil vært preget av lagstyring, men vi har startet arbeidet med å bli mer ledelsesstyrt. Dette setter klart høye krav til skriftlige rutiner og retningslinjer som skal danne bakgrunn for lagenes virksomhet, basert på «rettigheter og plikter». Fotballgruppen hadde i sesongen 71 lag til seriespill. Vi har av medlemmene og ca. 830 spillere på lagene, hvorav ca. 400 er jenter. Vi er kjent som en breddeklubb som også huser et av Norges beste kvinnelag i Toppserien, samt at vårt herrelag spiller i 3. divisjon. Vi har hatt en rekordstor oppslutning på sommerens Fotballskoler og i vår tradisjonelle Nabocup. Det har også vært stor deltakelse til Fotballkretsens keeperkurs, Trenerkurs 1 (B-kurs) og SUP ( Spillerutviklingsprosjekt). Fotballstyret har fortsatt arbeidet med å tilrettelegge for både bredde og toppfotball. Fotballen i Røa skal være inkluderende og alle skal kunne være med på sitt nivå og ut fra sine forutsetninger. Lagene gir sterke signaler for øket sportslig innsats i neste sesong. Styret vil stimulere lagene til et sterkt samarbeide, både horisontalt i samme årsklasser, men også vertikalt i form av hospitering, deltakelse på hverandres treninger og utveksling av spillere. Dette samarbeidet vil rimelig nok også medføre større oppmerksomhet rundt behovet for trener og lederkompetanse, men også gi gevinster i form av bedre utnyttelse av ressursene. En så stor klubb som Røa har store muligheter til å få kvalifiserte spillere inn på aktuelle lag / aldersbestemte lag innen krets og forbund 2. Kvinnefotball KSA Å skulle klare å følge opp suksessen fra 2004 var det vel knapt noen som våget å tro på. Slik ble det da også; med en 6. plass i serien og semifinaletap i NM. Savnet av kaptein Edner ble nok større enn vi trodde. At vi heller ikke fikk noen fornyelse på spillersiden var nok også en medvirkende årsak. Vi hadde også håpet på avansement i E-cup, men det ble det satt en stopper for allerede i første runde. Klubblisens for kvinnefotball blir innført fra og med 2006-sesongen og i den forbindelse vil det bli stilt en rekke tøffe krav til organisasjon, infrastruktur, sport og økonomi. NFF stiller midler i en 3-års periode for Røa til å ansette en daglig leder for kvinnefotballen (KSA). Dette er et svært kjærkomment og helt nødvendig tiltak fra NFF s side. Skal man henge med i verdenstoppen, holder det ikke lenger med kun dugnad og idealisme. 3. Herrefotball MSA MSA hvor senior herrer og junior herrer inngår har vært igjennom nok en bra sesong. Herrelaget som består av mye gammelt og en del ungt og lovende, hevdet seg bra i 3. divisjon. Aldri har vel herrelaget endt høyere på tabellen i fotball- Norge. Mange spillere, en ok organisering, nøktern økonomi med bra sportslig resultat er vel en enkel oppsummering. 6

7 Juniorlaget slet mer sportslig. Nest sist i sin avdeling sier vel litt om hvordan det gikk rent sportslig. Organiseringen virker bedre enn på mange år. Så man skal ikke svartmale situasjonen. De har vært opp mot 30 stk på papiret i år, men det evinnelige problemet ikke bare i Røa-land, er hvordan man kan holde på disse guttene i den utfordrende perioden hvor de er mellom 15 og 19 år gamle. Alt i alt så skal klubben vår være greit fornøyd med de resultatene som er oppnådd på bakgrunn av ressursene som er brukt. Da venter vi bare på våren og forbedrer oss ytterligere i mellomtiden. 4. Ungdomsfotball Kravene fra spillere og lagene bare øker med aldersklassene når det gjelder tilgang til baner, trenere og andre ressurser. Fotballgruppen må tilrettelegge best mulig for å oppfylle disse kravene. Dette vil være en balansegang i forhold til tilgjengelige ressurser og på hvilket nivå de enkelte lag og årsklasser skal legge seg på rent sportslig. En annen utfordring er å holde på spillerne når de kommer opp i alder og gi et tilbud som både tilfredsstiller de sportslige og sosiale aspekter. Større grad av involvering av ungdommene i lagene, i styre og stell og at de blir hørt, vil sannsynligvis bedre vilkårene. 5. Truls og Kari Denne gruppen er av Fotballforbundet definert fra 6 12 år også kalt Barnefotballen. Vi har i Røa hatt en tradisjon for at barna etter Allidretten kan velge den idretten som de ønsker å gå videre på. Vi har derfor ikke hatt fotballtilbud i Fotballgruppens regi før fra det året de går i 2. klasse. Vi har en anbefaling om at jenter og gutter spiller sammen det første året. Vi har ennå ikke satt et tak for nye fotballspillere, men har ønsket alle velkommen til oss. Vi ser imidlertid at det her er utfordringer i forhold til både oppstart av barna på Fotballen, samt at vi er pålagt fra Fotballforbundet å spille 5-er fotball inntil de er 10 år gamle. Det siste gir utfordringer i forhold til enda flere lag, lagledelse og ikke minst treningsbaner og kamparenaer. 6. Røa Unified Det samfunnsnyttige arbeidet med integrasjon av psykisk utviklingshemmede i fotballen i Røa har fortsatt, og vi har nå ca. 20 «Unifiere» som demonstrerer en idrettsglede det er lett å bli berørt av. Svært gledelig er det at flere av våre egne seniorspillere både på jente og på herresiden deltar med iver og glede i dette arbeidet. Uten denne innsatsen ville dette helt sentrale symbol på ekte sosialt engasjement i Røaland vært umulig. En stor takk til Oldermannslauget som bidro økonomisk til deltakelse i landsturneringen(nm) i Trondheim 7. Lagenes arbeid Lagene forespør i stigende grad større ressurser i form av baner, vintertrening og betalte trenere. Dette gjelder særlig lagene i 11-er fotball og øker forståelig nok ytterligere presset på økonomi og fordeling av ressurser. Lagene skaffer egne inntekter i form av dugnader og annet arbeid. Organisering av hvert enkelt lag med oppmann, trener(e), støttapparat for øvrig rundt laget, er foreldrebasert. For styret i Røa Fotball Jan Erik Kristiansen Leder 7

8 Røa Langrenn Årsmelding Administrasjon Styret i langrennsgruppen inntil årsmøte mai 2005 var: Knut Frederik Horn Leder Jon Fredø Sekretær Jim Eilertsen Kasserer Andreas Flognfeldt Ansv. Sam. Sørkedalen IF, Bull Ski Johan Malm Arrangements ansvarlig Dag Lindbäck-Larsen Gruppeleder veteran Styret i langrennsgruppen etter årsmøte mai 2005 er: Johan O. Malm Leder Jim Eilertsen Kasserer Andreas Flognfeldt Ansv. Sam. Sørkedalen IF, Bull Ski Agnes Stibolt Oppmannsansvarlig Knut Frederik Horn Treneransvarlig Dag Lindbäck-Larsen Gruppeleder veteran Samarbeid med Sørkedalen Idrettsforening (SIF) Samarbeidet med SIF er meget viktig og gjør at vi i snøfattige vintre får tilgang til gode treningsforhold. SIF gjør en kjempejobb og samarbeidet er noe vi vil fortsette med. Og prøve å utvide. Aktiviteter Trening Langrennsgruppen har hatt følgende treningsgrupper: Snøen kom sent slutten av desember så barmarkstreningen holdt på lengre enn planlagt. Som ellers har treningen vært 1 dag i uka for 8 og 9 år, 2 ganger for de opp til 15 år- og 3 ganger for de eldre. All trening på snø har vært fram til klubbmesterskapet i slutten av mars. Kretsamling år Første helga i desember arrangerte kretsen igjen en meget vellykket samling for 14/15 år på Nordseter der 5 Røaløpere deltok. Treningssamling, Hornsjø 13 år + Også i 2005 fikk vi en en vellykket samling på Hornsjø. Ca 40 fra Røa totalt med smått og stort deltok på årets samling. Årets samling ble gjennomført som barmarkstrening da det dessverre ikke var snø så tidlig i år. Styret ser på muligheter til å forskyve neste års samling til noe senere på høsten. Treningsamling Løvlia 8-11 år Den tradisjonelle samlingen ble avholdt desember, og som alltid med «fullt hus» ca 70 deltagere. Flotte skiforhold, med ny snø like i forkant, gjorde at dette ble en fin start på sesongen. Mange gikk på ski tilbake til Sørkedalen søndag. Erfaringer fra sesongen: 8-9 år. Ca i hver aldersgruppe. For få trenere, flere ikke reg., stort sprik på ferdigheter. Neste år viktig med flere trenere 2 i hver aldersgruppe og dele inn i grupper etter ferdighet på en pedagogisk/ikke stig- Gruppe Oppmenn (høst i parentes) Trenere 14 år Eli Bjørnson/Sverre Thornes Simen Fredriksen 13 år Anne Nouri Vidar Moen 12 år Carl Brynjulfsen Niklas Skovly 11 år Agnes Stibolt/Nina Sundby Andres Pettersen 10 år Hildegunn Aase, Ragnhild Møller Didrik Holli 9 år Anne Blikra Eirik Jan Kroken 8 år Erik Furseth, Jon Simenstad Ida B. Johansen/Anja Fischer 8

9 matiserende måte. Ida kan være trener men kun etter Jul. Erik og Jon fortsetter som oppmenn. Anne også og får med seg Anders Tveit. Eirik Jan og Jon F. har sagt seg villige til å være trenere. 10 år. ca. 25 barn. Det er viktig med to trenere også til neste år. Helst onsdagstreningen barmark grunnet korps, som mange er med på, som er på torsdager. Når snøen kommer bør Kollen vurderes i stedet for Sørkedalen som er «stengt» onsdager. Didrik er i militære neste år og vi trenger 2 nye trenere. 11 år. 35 barn. Stabil fin gjeng. Mange har vært med på renn og godt sos. miljø. To trenere er det behov for til neste år. 12 år. Ca. 20 aktive og noen har vært med på renn. Niklas slutter som trener dessverre flytter til Umeå. Viktig aldersruppe å stimulere til fortsettelse. 13 år på trening. Kun 2 gått alle renn. Vidar fortsetter som trener sannsynligvis sammen med 14 år (90). 14 år. 7 på trening. Simen slutter dessverre, grunnet opplegg på skolen. Kun 5 vært med på renn. Njård har sagt ja til samarbeid neste sesong som er veldig oppmuntrende for de som vil satse også neste år år. har allerede startet barmarkstrening med Vidar som trener og nyinnkjøpte rulleski til klubben. Junior Hyggelig er det å kunne ønske velkommen til Tobias Dahl Fenre tidligere Heming som nå går for Røa. Tobias har lenge vært blant de beste i sin årsklasse og er nå på Hovden skigymnas der han får satset skikkelig. Senior Martin Sundby har lagt bak seg første året som senior. Han har oppnådd mange gode resultater der 4 pl. I U23 VM kun 4 tiendeler fra bronse bør fremheves. Dette har ført til uttak på «Impulslaget» for 2005/2006. Sammen med Tobias Dahl Fenre var Røa Langrenn representert i NM lagsprint der de oppnådde en hederlig 13 plass av 27 lag. Vi gratulerer. Veteran Oppmannens adresseliste omfatter 69 løpere, hvorav 8 damer. 4 løpere, hvorav 1 kvinne, er senior under 35 år. Treningen i høst tok seg kraftig opp. Opp til 15 var med på styrketrening inne til pausert musikk: sekunder, 15 øvelser, 3 runder deltok i kvalitetsøkta på beina tirsdag. Sommer og høst var Jan Byrkjelands 1.25, nr. 7 av 288 i klasse i Birkebeinerløpet absolutt beste prestasjon. Ellers var Torbjørn Eika sterk i mange løp blant «de litt yngre» og Christian Børs Lind best blant «de litt eldre», som det nå heter. Ny 1.gangs superbirkebeiner. I klubbmesterskapet på beina deltok 18 menn og 5 kvinner. Vidar Gundersen vant på og Gro Lundberg Færden dameklassen på Et flott arrangement, med fire langrunder rundt Jegersborgdammen. På ski har 48 løpere deltatt i 16 ulike langrenn i inn- og utland. Beste skiløper er nå senior Martin Johnsrud Sundby med 2.46 i Birken. Han ble med dette klubbmester lang løype. 39 løpere fullførte for RØA, bare 17 klarte merkekravet. Tidenes dårligste, mye pga. rennets nye startordning. Best av veteranene var igjen Jan Byrkjeland med Gro Lundberg Færden ble dameklubbmester med Følgende løpere fikk trofeer i Birken Gratulerer: Sølvmerket (1): Grete Slagsvold Gullmerket (5): Jan Byrkjeland, Eirik Jan Kroken Krus (15): Kristian Løvenskiold Fat (25): Nils Olav Sjøberg, Knut Adeler Jeg våger meg på noen relative, hyggelige betraktninger: Knut Adeler med 3. plass i klasse år i Dolomitenlauf, Randulf Riderbos store framgang generelt, Trond Tilleskjørs gode tid i Holmenkollmarsj og Grenaderløp, Terje Pettersens og Torbjørn Eikas personlige store seire i Birken. Linda Berger- 9

10 sens 2. plass i klassen i fristil i Skarverennet er også nevneverdig. 21 løpere stilte i klubbmesterskapets racerklasse ved lokalet i Sørkedalen, og omtrent like mange i trimklassen. Hans Olaf Johannessen vant herreklassen og Torun Drage Roti dameklassen. Om kvelden som vanling livlig skifest i Samfunnshus Vest. 39 sjeler kastet glans over seg sjøl. Diverse arrangementer Sportslige resultater: Klubbmesterskap i terrengløp Klubbmesterskapet i terrengløp ble avholdt lørdag 29 oktober som i fjor ved Jegersborgdammen. Årets arrangement ble preget at regnvær og derfor også dårligere deltagelse enn tidligere år. Naborunden Tre fine renn er også i år gjennomført som årets naborunde. Som tidligere år ble ett renn arrangert i Sørkedalen, ett i Holmenkollen og ett på Fossum. Røa hadde arrangementet i Holmenkollen. Deltagelsen i år fra RØA var 98, som er noe lavere enn tidligere år. Jon Hindar hadde ansvaret for gjennomføringen av vårt renn sammen med mange Røaforeldre, noe som bidro til en fin opplevelse for de ivrige deltagerne. Hovedlandsrennet år Sverre Thornes og Ingunn Hochlin representerte Røa IL på en utmerket måte og oppnådde fine resultater. Dessverre kom det sykdomsfrafall fra flere rett før mesterskapet. Stafetter Røa deltok på flere stafetter, hvor blant annet Rustadstafetten og Heming stafetten var de mest populære. Klubbmesterskapet på ski 2005 Klubbmesterskapet ble igjen arrangert i Sørkedalen i et fantastisk flott vær. Vet/Eliteklassen startet først og gikk 8 km. Kjempeflotte spor i 2 km løypa som ble gått 4 ganger. Føret var utvilsomt best da, for etter hvert som sola tok tak smeltet mye snø, og føret ble veldig tungt. Men vi fikk gjennomført et meget vellykket mesterskap. Over 198 deltagere denne gangen. Det er ny rekord. Veldig gledelig etter en snøfattig vinter. Stor takk til alle som bidro til arrangementet. Oslo, des 2005 For styret Røa Langrenn Johan O. Malm Leder Aut. rørleggermester Alle typer rørleggerarbeid utføres raskt og fagmessig Tlf Sørkedalsv. 238, 0754 Oslo 10

11 Røa Bandy Årsmelding Røa Bandy opplevde et nytt år med fremgang både sportslig og organisatorisk. Økonomien styrkes stadig og vi er i ferd med å kunne glede oss over et stadig bedre tilbud til våre aktive. Videre er styret i bandyavdelingen imponert over den støtte og entusiasme vi møter blant barn og foreldre. Selv foreldre som aldri har hatt noen tilknytning til bandy blir grepet av basillen og ikke minst det gode miljøet vi har klart å etablere på Røa. Dugnadsånden, humør og trivsel har kanskje aldri vært bedre. Uten alle foreldrenes hjelp hadde vi ikke kunnet gjennomføre Røa Subaru Cup med et flott overskudd der vi i tillegg dedikerte kroner til flomkatastrofen i ASIA, eller det tradisjonsrike Skøyte-Disko for nærmere 250 barn og foreldre. Vi har for Røa Bandy etablert følgende visjon: «VI SKAL GJØRE RØA BANDY TIL EN AV NOR- GES BESTE BANDYKLUBBER PÅ ALLE NIVÅER, MED VEKT PÅ TRIVSEL OG SPILLEGLEDE, STØTTET OPP AV ENGASJERTE FORELDRE» Som et ledd i å nå vår visjon etablerte vi på begynnelsen av 2004 sesongen følgende hovemål for kommende 3 års periode: «RØA BANDY SKAL HEVDE SEG BLANT DE BESTE I NORGE I ALLE ALDERSBESTEMTE KLASSER» Et tydlig tegn på trivsel er at mødre uten noen bandyerfaring danner Ice-Queens med mosjonistbandy en gang i uken. Da kunne jo ikke en del av fedrene være noe dårligere og dannet således iår Ice-Kings. Herlig er det derfor å se at det nå begynner å bli trangt om plassen på banen også til langt på kveld. Forholdene på banen har vi på imponerende vis klart å holde stabile og gode. Dette takket være en alltid tilstedeværende Terje Skramstad, og Røa s daglig leder Lars som er flink til å få kommunen til å prioritere nettopp Røa-banen. Vi har hatt et aktivt styre der alle har gjort en stor innsats og bidratt til den flotte fremgangen vi har oppnådd i Styret med nøkkelpersoner har bestått av: Leder Thomas Langaard Økonomiansvarlig Materialforvalter Banefordeling og kunstis Administrasjon og Kiosk-drift Rekruttering og slipemaskiner Anlegg og banemateriell Vanningsansvarlig A-laget Sportslig og Bandyfaglig ansvar Røa-rekvisita Kjell Nielsen Arne Aabye Knut Are Aas Hanne Werner Einar Asbjørnsen Terje Skramstad Ove Christie Jens Ljones Geir Olav Killingstad Elise Straume Videre har vi etablert en arrangementskomité for Røa Subaru Cup nå omdøpt til Røa Energizer Cup. Vi hadde rekorddeltakelse med 69 lag påmeldt og forferdelig regnvær på lørdag. Takket være stor hjelp fra Oslo Bandykrets fikk vi flyttet hele arrangementet til kunstisen på Norges Idrettshøyskole. Styret har jobbet etter følgende prioriteringer: Økonomi Enhver veldrevet sportsklubb må ha en sunn økonomi. Røa Bandy s aktiviteter er idag tilpasset de inntekter som skapes av våre medlemmer. Vi har gjennom 2005 opparbeidet et overskudd til tross for at vi har betydelig vedlikehold og at vi har økt tilbudet om kunstis til de aktive. Inntektene har vi skaffet gjennom salg av Julekalendere og en svært vellykket Røa Bandy 7-er Cup. Hvert lag gis i tillegg muligheten til å skaffe inntekter til cuper etc. gjennom salg av julenek og kioskvakt på lørdager og søndager. Sportslig tilbud 2005 var et krevende år med mye nedbør og (dertilhørende) snømåking. Takket være stor innsats av banemannskap og frivillige, kunne alle kamper gå 11

12 som planlagt på Røa-banen. Dog er det vel ingen tvil om at belastningen på enkeltpersoner fortsatt er for høy. Vi vil fortsatt arbeide videre med å forbedre utstyret og organisere oss slik at innsatsen kan fordeles jevnere. Vi tilbyr å betale deltagelse i 3 cuper i tillegg til Røa Bandy 7 er Cup for hvert lag. Vi mener deltagelse i flest mulig cuper er avgjørende for sportslig fremgang, og er derfor glade for å se at Røa stadig stiller med flere og flere lag i cupene. Vi tilbyr rikelig tilgang til kunstis for alle lag fra og med sesongstart tidlig i september. Vi mener det er viktig å komme fort igang med mye skøytetrening så fort fotballen har gitt seg i slutten av september. Vi har gjennom sesongen betydelige utgifter til istid i Lørenhallen, på Norges Idrettshøyskole og på Valle Hovin. Rekruttering og samarbeid med Fotballen Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har med fotballgruppen i Røa. De aktive har svært mye glede av og mye å tjene på å drive to så like idretter. Det var derfor spesielt gøy å delta i Sarpsborg Fotball-Bandycup i slutten av august med 55 jenter og gutter født 91 og 92. Vi stilte med 5 veldig like lag og var cupen s desidert største klubb. Spesielt gøy var det da også å hente hjem 3. plassen og se 91-jentene slå gutta på fotball-banen. I 97-klassen fikk vi i nye lag. Dette er i tråd med våre ambisjoner om minst 3 nye lag hver sesong. Totalt er vi nå over 280 bandyspillere i Røa (ikke hensyntatt Allidretten). Sosiale tiltak Skøyte-disko er et arrangement som har viste seg særdeles populært. Vi var nærmere 250 barn og voksne på Røa-banen første fredag i mars. I fantastisk vær, -7 grader og måneskinn, hadde vi kanskje verdens lengste fakkeltog på skøyter. Med diskomusikk og fyrverkeri til slutt håper vi at gleden ved å gå på skøyter og miljøet i Røa Bandy er noe flere vil legge merke til og få lyst til å bli en del av. Vi legger mye ressurser og frivillig innsats ned i å få en tilfredsstillende Bandy-WEB. Den har utviklet seg til å bli en informasjonskanal og et sosialt bidrag for og om lagene, aktive, foreldre og gjester. Vi oppfordrer alle lag til å legge inn bilder og litt tekst om kamper, treninger osv. Det er gøy å se hvordan A-laget nå har startet med å oppdatere tabeller, toppscorer n, man of the match etc. Sportslig suksess Sverre Brecheisen som går på Bandy-gymnas i Sandviken, representerte Røa på landslaget i U17 VM i Drammen i Gratulerer Sverre, Røa er stolte av igjen å ha en spiller blant landets beste og mest lovende gutte og juniorspillere. Spesielt har Røas 92-klasse med de 3 lagene Red Devils, Ice Bears og Lynkøllene gjennom 2005-sesongen oppnådd flotte resultater. De vant Ready cup, nummer 3 i Røa Bandys egen 7-er cup, vant Stabekk-cup, Vassenga cup og ble nummer 2 i finalen i Stabekk 11 er cup. Dette var lagets første 11 er kamper og lover godt for neste års småguttlag. 93-laget vant 3. plassen i Røa Bandy 7-er Cup og hevdet seg meget bra i serien og andre cup er. Vi har også veldig gode lag i 94- og 95-klassen. Vi kan glede oss til fortsettelsen. A-laget hadde en oppløftende sesong i 2004/2005. De tapte et knepent opprykk til 1. divisjon, men framgangen og gleden over å spille bedre og bedre bandy er tilbake for fullt blant Røas beste spillere. Med økonomien på plass og engasjerte foreldre har vi i Røa Bandy god grunn til å glede oss til ytterligere sportslig fremgang de nærmeste årene. Vi skal nå vår 3 års målsetning!! Oslo, des 2005 For styret i Røa bandy Thomas Langaard 12

13 Røa Turn Årsmelding Antall aktive medlemmer Alder Kvinner Menn Totalt 25 år og eldre Styret Bjørg J. Nyrud Gøril Tandberg Smestad Bjørn Helgesen Cecilie Ekjord Mona Hovde Nina Øen Møter/Arrangementer Årsmøtet ble sist avholdt 9. februar Til stede var styrets medlemmer. I tillegg møtte Nina Øen, Tone Lange, Eva Klingseid, Turi Holm og Berit L. Feiring. Det ble vedtatt at hele styret har ansvar for å rekruttere nye styremedlemmer. Ovennevnte styre ble valgt. Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Trening Turngruppa tilbyr aerobic trening til musikk for voksne. Det har vært 7 partier pr uke i vårsemesteret. I høstsemesteret måtte turngruppen avstå tirsdagen til langrennsgruppen, så da var det 5 partier. Trenere Inger Nordby (1. halvår) Eva Petersen Lise-Marie Aaserud Mette Ørum Pettersen (til mai) Ida Caroline Ødemark-Strengehagen (fra august til jul) Vikar: Katrine Wegge (vår) Samlinger/stevner/leir Årets kretsturnstevne i Oslo hadde deltagelse av 6 voksne fra Røa Turn. Kurs Lise-Marie Aaserud har deltatt på ett kurs i perioden. Eksterne verv Heidi Holm, Leder i OAGTK (Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets). Berit Loennechen Feiring Styremedlem i Oslo Idrettskrets Økonomi Resultatet for 2005 viser at vi gikk med et overskudd på kr 9 987,- Aktivitet 60 Pluss har fått kr i tilskudd av Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets for Vi har søkt om kroner for Midlene administreres av turngruppen. Trener er Lise-Marie Aaserud. 60 Pluss arrangeres i samarbeid med Røa eldresenter. Det er nå fire grupper, to for kvinner og to for menn. Det ble i juni inngått en avtale med Eldresenteret. Deltakelse Tilslutningen til partiene har høsten 2005 gått noe ned på grunn av reduksjonen i treningstilbudet. En annen årsak er trenerskifte. Trenerne har som vanlig gjort en god jobb. Det er vanligvis noe flere deltakere i vårsemesteret enn på høsten. Røa, desember 2005 For styret i Røa Turn Bjørg J. Nyrud Leder Representasjon På Kretstinget i Sandefjord deltok Mona Hovde. 13

14 Røa Allidrett Årsmelding har vært nok et godt år i allidrettens tegn. Det har vært stor utfoldelse, engasjement, livlig aktivitet i skjønn forening med skiftende vær og årstider. Barna i Røa Allidrett har i året som har gått deltatt på mange aktiviteter: For førsteklassingene har det vært skøytelek på Røabanen, skilek i Sørkedalen, fotball og ballek på Røabanen og innendørsaktiviteter i gymsalen ved Røabanen m.m. Barna har gjennom de ulike aktivitetene lært seg å mestre forskjellige øvelser slå hjul, gå på skøyter, hoppe på ski og mye mer. Barna har gjennom aktivitetene fått anledning til å utfolde seg i trygge, sosiale omgivelser, men med klare grenser. Det å høre etter når trenerne snakker, vente på tur m.m. er avgjørende for en velfungerende gruppe. Her har barna vært kjempeflinke. 2. klassingene har hatt mye av det samme reportoaret som førsteklassingen. Imidlertid har det vært lagt opp til mer avanserte øvelser. I tillegg har de barna som har ønsket det, fått spille bandy i stedet for skøytelek. Mange av barna er nå svært flinke på isen. Imponerende. Et av de store høydepunktene i året som gikk var Nabocupen i fotball som gikk av stabelen i høst. Allidretten deltok med flere lag og spilte kamper mot Ready, Vestre Aker m.fl. Alle barna vant sammen med stolte foreldre på sidelinjen. Røa Dynamite Girls har for øvrig også deltatt på noen av fotballtreningene. Flere finter ble plukket opp av lærevillige gutter og jenter. Friidrett var populært og ble etter ønske fra barna utvidet til å omfatte flere treninger. 60 meter, lengde, ballkast, stafett. Dette var gøy. Likeledes orientering i Mærradalen. Det anbefales å se 50 unger løpe orientering i vannrett regnvær. Gjennomføringsansvaret for treningene har dels vært fordelt mellom styret i Allidretten. Fra og med høsten 2005 ble det satt opp en rulleringsplan med ansvaret for treningene for 1. klasse blant foreldre som hadde meldt sin interesse. Styret har distribuert treningsopplegg og gitt veiledning. Røa Allidrett er basert på frivillig innsats fra foreldrene. Det er derfor på sin plass å takke alle foreldrene som har deltatt som hoved- og hjelpetrenere i året som har gått. Allidrettens inntrykk er at foreldrene som har deltatt på denne måten har funnet det stimulerende og forhåpentligvis også motiverende å fortsette. Det siste året har vist noe nedgang i antall barn. Ca. 60 barn har vært med på hvert parti, hvilket er en halvering av antallet fra året før for 1. klassingene, og en mindre reduksjon for 2. klassingene. Grunner til frafallet er sannsynligvis flere. For 1. klassingene har allidrett arrangert av Vestre Aker i SFO-tiden «stjålet» mange barn. Videre har nok ny skoleinndeling gjort at barn på Voksen nå søker mot andre idrettslag. Vi har fra høsten 2005 kjørt 2 partier pr. trinn der flest barn kommer fra Lysejordet og Huseby, deretter Bogstad. Tilbudet til barnehagebarna ble ikke videreført høsten Grunnen var at trenere gjennom mange år nå takket for seg samt manglende oppslutning blant foreldre som var villige til å drive denne delen av allidretten videre. Styret har fra sommeren 2005 bestått av: Hanne Rieker Leder Fredrik Nygaard Adm. ansvarlig 1. klasse Lise Dahm Simonsen Adm. ansvarlig 2. klasse Håvard Abrahamsen Treningsansvarlig 1. klasse Torbjørn Fredriksen Treningsansvarlig 2. klasse Knut Edvardsen Økonomiansvarlig Vi spiller på lag......med lokalmiljøet Din drøm vår jobb derfor er vi stadig på farten med oppdrag innen: nybygg, omgjøring/rehabilitering, innredning, tilbygg og våtromsarbeider. Byggmester Christian Weltz AS Kristian Auberts vei 20, 0751 Oslo Telefon

15 Sak 4. Behandle regnskap for laget og gruppene i revidert stand. Resultatregnskap Røa I.L. Konsolidert Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings/Medlemskontingenter Tilskudd fra kretser/idrettsforbund Dugnadsinntekter Utleie lokaler Cup/arrangementsinnt Lotteri Fotballskole Cupfinale Sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Leie eksterne tjenester Utgiftsgodtgjørelser Bane/halleie/gard.leie Dommerutgifter Lisenser/overgang Gebyrer kretser/forbund Lege/Fysioterapi Utdanning/spillerutvikling/kurs Stevner/cup/rennkostnader Materiell/utstyr Kontingenter/lagavgifter Transport/reisekostnader Andre driftsk. Toppserien Rammekostnader div lag Andre driftskostnader Drift/vedlikehold hus/lokaler/utstyr Strøm Administrasjon Avskrivninger Tap på krav Bankomkostninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Balanse Røa I.L. Konsolidert Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Mosjonshall Tribune Kiosk Bil Rulleski Andel Samfunnshus Vest Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Beholdninger Sum varelager og beholdning Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse Bank Depositum Sum bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld anlegg Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

16 Noter 2005 Røa Idrettslag - Konsolidert Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Varelager Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Note nr. 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Lønn innberettes Bidrag trenerutgifter Lønn og arb.g.avgift knyttet til fotballskolen ført direkte mot inntektspost fotballskole Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Forbundsting Sum lønnskostnader Gjennomsnitt antall ansatte 2 2 Godtgjørelser Daglig leder Lønn

17 Noter 2005 Røa Idrettslag - Konsolidert Revisor Kostnadsført revisjonshonorar Beløpet gjelder alle avdelinger i Røa Idrettslag Note nr. 3 - Varige driftsmidler Hall Tribune Bil Kiosk Ski Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Avskrivingsgrunnlag Akk. avskrivinger pr Balanseført verdi Årets avskrivinger Avskrivingssats 2 % 20 % 10 % 50 % Note nr. 4 - Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnet tap på krav. Note nr. 5 - Egenkapital EK Årets resultat EK Note nr. 6 - Bundne midler Av innestående i bank er kr ,50 bundne skattetrekksmidler. 17

18 18

19 Resultatregnskap Hovedlaget Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter Tilskudd fra OI/Oslo Kom/NIF Utleie av lokaler Dugnadsinntekter Sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Leie eksterne tjenester Tilskudd fotballgruppen Tilskudd bandygruppen Tilskudd langrennsgruppen refusjon baneleie grupper Drift/vedlikehold hus/lokaler Strøm Administrasjon Andre driftskostnader Bankomkostninger Avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finanskostnader Ordinært resultat Årsoverskudd Balanse Hovedlaget Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Mosjonshall Akk avskrivninger Andel Samfunnshus Vest Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Fordring fotballgruppen Fordring bandygruppen Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Gevinster Sum varelager og beholdning Fordringer Fordring fotballgruppen Andre fordringer særgrupper Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse Bank Sum bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Gjeld særgrupper langrenn/bandy Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

20 Noter 2005 Røa Idrettslag - Hovedlaget Note nr. 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitt antall ansatte 2 2 Godtgjørelser Daglig leder Lønn Revisor Kostnadsført revisjonshonorar Beløpet gjelder alle avdelinger i Røa Idrettslag Note nr. 3 - Varige driftsmidler Hall Anskaffelseskost Tilgang Avgang Avskrivingsgrunnlag Akk. avskrivinger pr Balanseført verdi Årets avskrivinger Avskrivingssats 2 % Note nr. 4 - Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påreg net tap på krav. 20

21 Noter 2005 Røa Idrettslag - Hovedlaget Note nr. 5 - Egenkapital EK Årets resultat EK Note nr. 6 - Bundne midler Av innestående i bank er kr ,50 bundne skattetrekksmidler. 21

22 22

23 Resultatregnskap Fotballgruppen Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings/medlemsavgifter Tilskudd fra Hovedlaget Tilskudd fra NFF Dugnadsinntekter Arrangementsinntekter Cupfinale Nabocup Lotteri Fotballskole Sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Spillerkjøp Leie av eksterne tjenester Utgiftsgodtgjørelser Bane/halleie/gard.leie Dommerutgifter Lisenser/overgang Treningsstudio Lege/Fysioterapi Gebyrer OFK Utdanning/spillerutvikling/kurs Stevner/cup Materiell/utstyr Treningsleir Bortekamper/transport Kontingenter OFK Kiosk Trykk, distr., provisjoner program Rammekostnader div lag Andre driftskostnader Drift/vedlikehold hus/lokaler Administrasjon Toppserien/serieforeningen Avskrivninger Tap på fordringer Bankkostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finanskostnader Balanse Fotballgruppen Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tribune Kiosk Bil Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Fordring bandy Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse Bank Sum bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Hovedlaget, tribune Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld Hovedlaget Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ordinært resultat Årsunderskudd

24 Noter 2005 Røa Idrettslag - Fotballgruppen Note nr. 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Lønn innberettes i Lønn og arb.g.avgift knyttet til fotballskolen ført direkte mot inntektspost fotballskole Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Note nr. 3 - Varige driftsmidler Tribune Bil Kiosk Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Avskrivingsgrunnlag Akk. avskrivinger pr Balanseført verdi Årets avskrivinger % 10 % Note nr. 4 - Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnet tap på krav. Note nr. 5 - Egenkapital EK Årets resultat EK

25 25

26 Resultatregnskap Langrenn Driftsinntekter og driftskostnader Note Treningsavgifter Tilskudd Oslo skikrets Tilskudd fra Hovedlaget Tilskudd trenerutgifter 456 Inntekter Klubbmesteskap Lotteri Dugnadsinntekter Salg av klær og utstyr andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Utgiftsgodtgjørelser Rennkostnader Treningsleir Premier Materiell/utstyr Kurs Kontingenter Andre driftskostnader Administrasjon Avskrivninger Bankomkostninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Resultat av finanskostnader Ordinært resultat Årsunderskudd Balanse Langrenn Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Rulleski Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Beholdninger Sum varelager og beholdning Fordringer Fordring Hovedlaget Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank Sum bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital ALT I RØRLEGGERARBEID Tlf Totalleverandør av baderom: Sanitær - Varmeanlegg - Varmepumper ingeniør aut. rørleggermester Thomas Larsen Sørkedalsveien 238, 0754 Oslo Telefon: Fax: Mobil: E-post: 26

27 Noter 2005 Røa Idrettslag Langrennsgruppen Note nr. 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Bidrag trenerutgifter Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Note nr. 3 - Varige driftsmidler Rulleski Anskaffelseskost 0 Tilgang Avgang Avskrivingsgrunnlag Akk. avskrivinger pr Balanseført verdi Årets avskrivinger Avskrivingssats 50 % Note nr. 4 - Fordringer Fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnet tap på krav. Note nr. 5 - Egenkapital EK Årets resultat EK

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer