Rapport Folkehelsearbeidet i Spydeberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2008 - Folkehelsearbeidet i Spydeberg"

Transkript

1 Årsrapport Rapport - Folkehelsearbeidet i Spydeberg Årsrapporten for folkehelse i Spydeberg tar utgangspunkt i: Samarbeidsavtalen med Østfold fylkskommune om Folkehelseprogrammet, (politisk vedtatt i UO sak 15. den ) Folkehelseprogrammets strategier: Østfoldhelsa Kommuneplan for Spydeberg Økonomi og strategiplan for Spydeberg Årsmelding for Spydeberg kommune Folkehelse er i Spydeberg kommune sitt plansystem definert som et eget fokusområde men er også knyttet opp til de andre fokusområdene i kommuneplanen: Grønn kommune, Kultur og idrett og Samfunn.. Folkehelse og de andre fokusområdene er satsningsområder og alle virksomheter forsøker å utvikle noe aktivitet og tiltak i forhold til dette. Denne årsrapporten inneholder en del av hva Spydeberg kommune har hatt av helsefremmende og forebyggende aktivitet i. Årsmeldingen har ikke tatt med seg alt folkehelsearbeid som utføres i Spydeberg. Folkehelseinnsatsen til de mange lag og foreninger, frivillighetssentral, og andre som også er knyttet til folkehelsearbeidet organisatorisk er ikke beskrevet. Det samme gjelder flere gode aktiviteter som virksomhetene yter i sitt daglige arbeid eller i partsammensatte/tverrfaglige utvalg som f. eks arbeidsmiljøutvalget,(amu) med sitt arbeid for helse, miljø og sikkerhet, (HMS). Det gode helsefremmende og forebyggende arbeide som utføres i de forskjellige administrative virksomheter har i Spydeberg følgende suplerende organisering: Folkehelsekomiteen, ledet av ordfører, med lag/foreninger, lensmann, frivillighetssentral og kirke. Spydeberg trygt lokalsamfunn, (Safe community), ledet av ordfører, med styringsteam, trafikkteam, eldreteam, og SLT-team(samordnet lokalt forebyggende tiltak). Ungdomsundersøkelse 1

2 En felles spørreundersøkelse for 10.klassetrinn ved fylkets ungdomsskoler ble avholdt i. I Spydeberg deltok også 8. klassetrinnet og 9.klassetrinnet.Gjennomføringen av undersøkelsen var gratis for kommunene og undersøkelsen skal brukes som grunnlag for ny planlegging og prioritering innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Undersøkelsen var i regi av fylkespartnerskapet for folkehelse, Østfoldhelsa og var tilknyttet prosjektene Helse i plan og det internasjonale utviklingsprosjektet HEPRO som Spydeberg deltar i. Resultatet av undersøkelsen vil bli drøftet med elever, skolen og foresatte i et eget dialogprosjekt i Foreløpige hovedfunn fra undersøkelsen viser at: Østfoldungdommene har god helse, er mye fysisk aktive og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker. Ungdom fra vårt fylke drikker mindre alkohol enn sine jevnaldrende i andre fylker både i forhold til ukentlig forbruk og til antall ganger de oppgir å ha vært beruset. Våre ungdommer har høyere andel med psykiske plager. Blant jenter er det flere ungdommer som slanker seg og oppgir slankemetoder som åpenbart er skadelig. Resultatene av helseundersøkelsen HEPRO Resultatene av helseundersøkelsen HEPRO er presentert for kommunestyret, for folkehelsekomiteen og i flere etapper er det laget artikler på kommunens webside om utvalgte tema. Hepro-undersøkelsen viser at det er helseforskjeller også lokalt i vår kommune og at utdanning er en viktig faktor for befolkningens helse og livskvalitet. Gjennomført ungdomsundersøkelse på ungdomsskolen. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen med påfølgende planlegging sammen med ungdommene, skole og nærmiljø vil være et viktig tiltak for å skape et helsefremmende oppvekst og lokalmiljø. I arbeidet med å lage en lokal folkehelseprofil for Spydeberg vil en bruke resultater fra de siste 10 års lokale spørreundersøkelser sammen med annen tilgjengelig statistikk. Verdensdagen for psykisk helse Som en oppfølging etter Verdensdagen for psykisk helse har det blitt satt i gang tre selvdrevne foreldregrupper etter konseptet Røtter og vinger. Tiltak på skole og i Sfo Tiltak på skole og i Sfo har på ulike måter gitt barn øvelse i kroppsbevissthet og økt fysisk aktivitet. Så mange som 80 Sfo-barn fikk i løpet av høsten 2 timers barneidrett i uka. Tiltaket kom til som et samarbeid mellom virksomheter, sentraladministrasjonen, frivillige og den videregående skolen i Askim. Økoløftet Gjennom prosjekt Økoløftet har vi arbeidet med tilrettelegging for produksjon og forbruk av økologiske produkter. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom kommunene Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg finansiert av Statens Landbruksforvaltning Virksomheter i med betydelig matomsetning i disse kommunene er involvert på forbrukssiden. I løpet av har det blitt fokusert på og prosjektert for tiltak som fremmer økologisk, kortreist og ernæringsmessig riktig mat. 2

3 Spydeberg kommune SUNNE ØSTFOLD Spydeberg kommune i Type tiltak Planla gt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Vannprosjektet Oppmuntre barn og unge, ansatte til å drikke vann istedenfor sukkerholdige drikker. Innstallert vannkjøler: Hovin skole 2 stk U.skolen, idrettshallen Spydeberg skole Kommunehusets kantine x x X X Målet er å få innbyggere til å drikke mindre sukkerholdige drikker. VÆR røykfri Ungdomskolen bruker programmet VÆR røyk FRI Røykeslutt Jevnlige kurs i røykeslutt for voksne I samarbeid med AOF Askim. Tilbudet er gratis under forutsetning av at kursdeltakerne klarer å være røykfrie i 6 mnd etter endt kurs. Grønn Resept Folk kan nå få en resept på fysisk aktivitet. Med veiledning av fysioterapeut kan en få hjelp til å komme på sporet av positive forebyggende aktiviteter. Nærmiljøanlegg ved alle skolene. Ytterligere planlegging for uteområdene ved u.skolen dialog planlegging forberedt for 2009 Lions Quest x Oppstart febr.2004 Ukentlige trimgrupper har fortsatt i Det informeres om programmet VÆR røykfri i form av brev fra fylkesmannen med oppfordring til skolene om å delta. Det informeres om kursene i form av brev sammen med brosjyren Stump røyken til alle fastleger, apotek, legevakt, via pressemeldinger, samt i vårt Nyhetsbrev og på kommunens nettside. Tilbakemeldinger om at brukere har fått bedre kondisjon, kommet i gang med god egentrening. Oppslag og faktaark på websiden x Økt fysisk aktivitet i friminuttene og på fritid. Større mulighet for uteaktivitet i gymtimer Spydeberg 3

4 Zippas venner Foreldregruppe på frivillighetssentralen Samtalegrupper I barneskolen Samtalegrupper i ungdomsskolen Guttegrupper på Vollene miljø og kultur gård Sti for forberedt for rullestolbrukere skole Spydeberg sk. og Hovin sk. Revitalisert i Egen brosjyre Ut til lavo og bålplass også for rullestolbruk ere Samtale med klasse og sosionom i skolen selvbeherskelse og grensesetting Foreldre treff med muligheter for temadrøfting og felles erfaringsutveksling på foreldrerollen. Selvhevdelsesgrupper Ungdommens helsestasjon 2002 Frukt og grønt på ungdomsskolen tilgjengelig i kommunens kantiner Du bestemmer Styrking av selvtillit gjennom leik fysisk aktivitet. Tilbud om friluftsliv for alle. Et tilbud knyttet til Vollene Vestre, miljø og kulturgård. En time ekstra fysak i uka- Ungdomsskolen-lek og gym SFO Åpen idrettshall Trim på skolevei Hoven barneskole: Oppfordrer elevene til å bevege seg til skolen ved å gå, sykle eller gå på ski. Minst mulig bil/skyss. Målet er at vi skal ha 180 barn som sykler eller, går,- (Tar hensyn til busselevene.) TRYGGE ØSTFOLD Spydeberg.kommune i Type tiltak Planlagt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Førskolebarn.Forebygging av skader og ulykker. Egen perm knyttet til hvert barn som foreldrene får. Det deles ut brosjyrer og Tema for foreldresamtale og ved kontroller.. Sjekkliste er gjennomført og i bruk Tiltaket er nå innarbeidet i virksomhetens ordinære drift. Øke bevisstheten hos foreldre om ulykker som kan ramme sped- og småbarn samt førskolebarn og hvordan foreldre 4

5 Brosjyrene inneholder en sjekkliste: Fallulykker, forbrenningsulykker, forgiftningsulykker og kvelningsulykker. Nyttige tips drukningsulykker og trafikkulykker osv. Miljøsertifisering Alle barnehagene i kommunen (6) har gjennomgått en prosess for å bli sertifisert som miljøfyrtårn. HMS MHV Sikkerhetsrunder i barnehagen Prosedyrer og sjekklister Kildesortering/kompostering m.mye mer Miljøsertifisering - resertifisering Grinitun, boog rehab.senter Miljø og sikkerhet blir her gjennomgått etter gitte sertifiseringsrutiner Miljøsertifisering av kommunehus Miljøsertifisering av kulturhus Miljøsertifisering resertifisering av alle kommunens barnehager Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) Det har i Spydeberg vært prioritert individrettede tiltak basert på et tett samarbeide mellom politiet og aktuelle kommunale virksomheter. Det er etablert fire tiltaksprogram for ulike målgrupper der også de frivillige organisasjonene er Resertifisering med enkle midler kan forebygge disse. Økt trygghet og større miljøbevissthet og mer miljøvennlig drevne barnehager. Best mulig helse og miljøballast til alle barn i barnehagene Økt trygghet og større miljøbevissthet 2006 Bedre arbeidsklima og miljø Bedre arbeidsklima og miljø, økt trygghet Økt trygghet og større miljøbevissthet Pågår Politiet melder at anmeldelser av ungdom har gått ned. Tverrfaglig samarbeid om ungdom i risikosonen har økt. 5

6 involvert. Hestkraft et EU prosjekt 2005 Handikapridning Eldreteam og aktivitet er et ledd i kommunens satsning på skade- og ulykkesforebyggende arbeid. Fallforebygging med infovirksomhet egen brosjyre og artikler i media Brannforebyggende arbeid.- info Trygg turgang. Turguider Trygg bilkjøringkursforbredelse Utstilling av sikkerhetsartikler i samarb. med frivillighetssentral Hoftebeskytter, Skjermet enhet for personer med demens bruker hoftetrusa for alle som har en tendens til å falle. Brannslokkingsappartater og vedlikeholdservise. Spydeberg brannvesen holder kurs for innbyggere og ettersyn/påfyll av br.slokke aparater Trafikkteam og trafikksikkerhetstiltak Rullering av Trafikksikkerhetsplanen I samarbeid med Viking Redningstjeneste og Spydeberg Sparebank ble det også i år delt ut klassesett med refleksvester til barneskolene. Via Folkehelseprogrammet og Statens Vegvesen var det en egen aksjon Aktiv skolevei/skoleveisuke. F.eks hadde Spydeberg skole egen gå-til-skole-uke. Gruppa har vært i aktivitet så å si sammen-hengende siden Hensikten er å redusere skader som følge av hjemmeulykker blant våre seniorer på en ressursbesparende og god måte. Måten vi måler effekten av innsats er å følge med på utviklingen av lårhalsbrudd og skadestatistikk ved sykehusinnleggels er. Dette siden Lårhalsbrudd er sterkt redusert etter at en begynte med denne arbeidet pågår Effekten av trafikksikkerhets planen måles i utviklingen av tr.- ulykkesstat. 6

7 Blomsterveien er et eget tiltak hvor et blomstersymbol er malt på asfalten på trygge stier og gangveier i sentrum for skolebarn. Disse blir frisket opp igjen ved behov/skolestart Godt samliv, parkurs for småbarnforeldre Anti mobbearbeid på skolene Kartlegging av risikosteder og forebyggingsintervju i alle kommunens utleideboliger Vedtak og bevilget penger til brannforebygging overrislingsanlegg ved alle kommunale trygdeboliger Utredning av overrislingsanlegg ved alle omsorgsboliger i borettslag Bygget nytt borettslag hvor det er overrislingsanlegg ferdig Landbruksavd arrangerte 2 skogdager for skolebarn (5.kl) Brannvesenet har tilbud om brannslokkekurs for innbyggerne Hovin skole har skolepatrulje v/jernbanen Hovin sk. Gjennom brev går det ut oppfordringer til foresatte om ikke å skysse elevene til skolen, - dette gjøres både for å bedre helsen og avlaste miljøet og trafikk-forholdene rundt skolen Spydeberg skole:mat-kurs for elevene i SFO med fokus på sunn mat (bl.a. grove kornsorter til erstatning for hvitt mel og redusert sukkerinnhold). X 1-2 kurs per år Spydeberg sk.: I faget mat 7

8 og helse er folkehelse et sentralt tema. Hovin og Grini barnehager: Sunn mat og økologiske varer i fokus. 8

9 LEVENDE ØSTFOLD Spydeberg.kommune i Type tiltak Planlagt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Folkehelsekomite og medvirkningskomite drøftet løpende planlegging og større saker som har vært aktuelle i. (Egen årsmelding) Utgivelsen av tur og kulturkartet for Hobøl og Spydeberg, Deles ut til alle nyinnflyttere Fast drøftingskomite og møteplass for politisk ledelse og lag og foreninger. Helsefremmende aktiviteter og forebyggingsverksted Tur og kulturkart med masse info om turmuligheter og kultur Tur og kulturminne guiden på websiden på tur i regi av idrettslaget et samarbeid mellom idrettslag, folkehelse og kulturkrefter Sansehage ved sykehjemet. En lokalsamfunns park med stier, beplantning, mjølkebukk og m.m. Her har det vært arrangementer og konserter med god oppslutning. Tilbud om fysisk aktivitet Etter initiativ fra frivillighetssentralen i er det senior dans og stavgang grupper Folkesti 2 folkestier En tursløyfe i Spydeberg sentrum er merket tilrettelagt for rullestolbrukere og en sti over til Knapstad i Hobøl kommune langs den på det 10.ende året Turforslag, bilder, historier og kart på nettet slik at en kan planlegge sesongens turer. Meldinger om at folk utenfor kommunen kommer for å gå tur i Spydeberg. 19 beskrevne ruter er lagt ut med kart. Har vært svært vellykket og over forskjellige registreringer i turbøkene som er lagt ut. Til sammen er registrert (81583)km er gått km mer enn sist år. Blomster, stier, gamle kulturminner og dyr gir helse og velvære til eldre og oppmuntring til å gå ut God tilstrømming til aktivitetene Hensikten er å øke det fysiske aktivitetsnivået I befolkningen generelt ved å tilrettelegge for daglig turgåing og ved å arrangere aktiviteter. Trimbok lagt ut registreringer 9

10 gamle byveien Vollenestien. En ny sti forberedt for rullestolbrukere ble laget i 2004 på Vollene Vestre ut til en lavo og bålplass Prosjektuke for lokalsamfunn på ungdomskolen. VISA. Vi ser andre Tverrfaglighet I forebyggende arbeid på barne og ungdomskolen med ansatt sosionom på skolen. Spydeberg barneskole har åpne arrangementer på kveldstid for lokalmiljøet Åpen idrettshall på fredagsseinkvelder i samarb. Natteravner og forballgr. Frivillighetskoordinator ansatt for 1 års engasjement Samarbeid NAV og frivillige org i flyktningarbeid Åpen idrettshall enkelte ettermiddager for barn Sommerferieuker for barn og unge på Vollene i samarbeid mellom barnevern, SLT og Vollene. Helsetjenesten/barnevern: Økt fokus og tiltak i forhold til elever som er i ferd med å falle ut av skolegang Kantina på sykehjemmet åpent for lokalsamfunnet Kantina på sykehjemmet har begynt å fokusere på økologiske varer Tilrettelagt for rullestolbrukere 10

11 Strukturer og prosesser JA NEI Und er opps tart / planl eggi ng FORKLARING / UTDYPING Det er opprettet stilling for folkehelsekoordinator Er folkehelsekoordinatoren tilknyttet rådmannens sentrale stab? Kommunen har opprettet en folkehelsekomité / lokal tverrfaglig folkehelsegruppe Folkehelse er forankret i kommuneplanens langsiktige del Folkehelse er forankret i handlings- og økonomiplanen Folkehelse er forankret i budsjettet 2009 Folkehelse er forankret i kommuneplanens arealdel Folkehelse er innarbeidet i kommunedelsplaner, temaplaner og sektorplaner. Kommunen har en egen folkehelseplan Kommunen har vedtatt langsiktige mål for folkehelsearbeidet Kommunen har vedtatt kortsiktige mål for folkehelsearbeidet Kommunen har vedtatt konkrete satsningsområder innenfor folkehelsearbeidet Evaluering av folkehelsearbeidet Ja Ja 50% Folkehelserådgiver stillingen er sammensatt med 50% planlegger/miljørådgiver Hvis fyll ut spørsmål nedenfor Folkehelse er et av 5 fokusområder Ja Lønn brutto kr Driftsutgifter kr Et av 5 fokusområder Presiser i hvilke planer i Folkehelse=lokalsamfunn er innarbeidet I virksomhetspl. (alle virksomheter har egen virksomhetsplan) nei K.plan kap3.5 Øk.strategiplan Kap3 s K.plan kap3.5 Øk.strategiplan Kap3 Arbeidsmiljø/miljøfyrtårn 1)Utvikle lokalsamfunn som er bærekraftig/trygt og levende 2)Tilrettelegge for Identitet, tilhørighet og fellesskap i boligområder og trygge møteplasser 3)skape helsefremmende oppvekstmiljø og lokalmiljø 11

12 inngår i kommunens årsmelding Kommunen har rutiner for å rapportere om folkehelsearbeidet i årsmelding og andre rapporteringsdokumenter Kommunen har indikatorer for å måle resultater av folkehelsearbeidet Kommunen har etablert tverrsektorielle arbeidsformer i folkehelsearbeidet Kommunen har involvert frivillighetssentralen(e) i folkehelsearbeidet Kommunen legger frem folkehelsesaker til politisk behandling. Som fokusområde skal virksomhetene rapportere på Lokalsamfunn/folkehelse Hva slags type indikatorer? Datakilder-opptelling Spørreundersøkelser Folkehelsekomite, tverrfaglige team. Folkehelsekomite, eldreteam, Antallet i :2 + orientering om HEPRO resultater Plansaker Årsmelding Befolkningen er involvert i folkehelsearbeidet på en god måte. Det lokale folkehelsearbeidet skaper stor lokal oppmerksomhet nei Turstier/marsjer/trim Miljøuka Dialog i planarbeid nei Mediaoppslag Egen struktur for folkehelse påbegynt på websiden Kommunen deltar aktivt i nasjonale / internasjonale folkehelsenettverk for å øke folkehelsekompetansen Norsk nettverk Safe community Livskraftige kommuner (KS) Helse i plan HEPRO (helseundersøkelse) Flere EU-prosjekter Folkehelsekomité er opprettet: Medlemmer i folkehelsekomiteen : Medlemmer: Stein Håland Britt Egeland Gulbrandsen Birgitta Grimeland Kari Ørnø Bodil Flobakk Steinar Svendsen Grete Frogn Brænd/ Torgunn Hoff Organisasjon/institusjon Parti/lag/inst. Ordfører varaordfører Led. miljø og teknikk Led. oppvekst og omsorg Frivillighetssentr. Lensmann Kvinne- og familielag Helsesportslaget 12

13 Kjellaug Vatle Torgunn Østerås Peder Mørk Bente Gravingen Fredheim Anne Sofie Hoff Reidar Løken Sigrun Egeland Sanitetsforeningen Bygdekvinnelaget Idrettsrådet Speiderne Historielaget Spydeberg idrettslag Spydeberg felles menighetsråd Folkehelsekomiteens mandat er: Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljø og helse. Å være kommunens medvirkningskomite og være en møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner. Hovedoppgaver for komiteen har vært å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, trygghetsskapende og forebyggende innsats. Spydeberg den Gunnar Hjorthaug, folkehelserådgiver Spydeberg kommune 13

14 ÅRSMELDING FOLKEHELSEKOMITEEN Folkehelsekomiteen i Spydeberg medlemmer har hatt flg. sammensetning i. Medlemmer: Parti/lag/inst. Stein Håland Ordfører Britt Egeland Gulbrandsen varaordfører Birgitta Grimeland Led. miljø og teknikk Kari Ørnø Led. oppvekst og omsorg Bodil Flobakk Frivillighetssentr. Steinar Svendsen Lensmann Grete Frogn Brænd/ Kvinne- og familielag Torgunn Hoff Helsesportslaget Kjellaug Vatle Sanitetsforeningen Torgunn Østerås Bygdekvinnelaget Peder Mørk Idrettsrådet Bente Gravingen Fredheim Speiderne Anne Sofie Hoff Historielaget Reidar Løken Spydeberg idrettslag Sigrun Egeland Spydeberg felles menighetsråd Gunnar Hjorthaug Folkehelserådgiver. Sekr. Faglige og generelle forhold: Komiteen i Spydeberg kom i gang i 1997 og har hatt 3-4 møter årlig. Her møter ordføreren og de 2 lederne for kommunens politiske komitene tillitsvalgte/representanter for lag og foreninger, frivillighetssentral, menighetenes fellesråd og lensmann. Komiteen har hatt en åpen dialog om kommunale planer, hvilke forebyggende mål og tiltak som kommunen bør rette fokus på. Folkehelsekomiteen skal være et rådgivende organ for kommunen og skal fremme/ta opp saker som gjelder levevilkår for innbyggerne. Protokoll fra folkehelsekomiteen skal følge saksdokumenter til de kommunale organ som har den endelige avgjørelsen i saker. Folkehelsekomiteen henter impulser gjennom nettverk. Spydeberg kommune er medlem av det internasjonale nettverket tilknyttet verders helseorganisasjon (WHO), Safe Community og Healthy Cities gjennom Folkehelsepartnerskapet i Østfold og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Felles for disse er tverrfaglig og helhetlig innsats for miljø og helsefremmende planlegging og aktiviteter i lokalsamfunnet. Folkehelsekomiteens målsetting: Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljø og helse. Å være kommunens medvirkningskomite og være en møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner. Hovedoppgaver for komiteen har vært å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, trygghetsskapende og forebyggende innsats. 14

15 Drøftingssaker: Folkehelsekomiteen i avholdt 3 møter med til sammen 26 saksnr. Flg. hovedsaker er tatt opp: KOMMUNEPLAN MILJØUKA TRAFIKKSKADER FRIVILLIGSENTRALEN I SPYDEBERG REGISTRERING AV LAG OG FORENINGER PÅ KOMMUNENS WEBSIDE HELSEUNDERSØKELSEN, HEPRO INFORMASJON OM ØKOLØFTET INFORMASJON OM UNGDOMSUNDERSØKELSEN TRIMAKTIVITETER OG FRILUFTSLIV, 1000 PÅ TUR DRØFTING AV NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ULIKHET I HELSE. HVORDAN FOLKEHELSEKOMITEEN OG LAG OG FORENINGER KAN VÆRE MED PÅ Å MINSKE HELSEFORSKJELLER I SPYDEBERG. Spydeberg kommune, Stein Håland, ordfører (sign) folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug, 15

16 Regnskap Folkehelse i Spydeberg kommune: Ansvar 121 Adm.avd/Folkehelserådg.lønn Art Regnskap Art Regnskap lønn inkl. sos. Sum lønnfolkehelserådgiver(50%) Driftsutgifter Driftsutgifter folkehelse Utgifter ført på andre budsjettavsnitt ,00 Kostnad interne nettverk/team/arbeidsgrupper/arb.inns ats Utgifter felles,(it,porto,tlf..kontorplass) , Bto. utgifter Andre inntekter Fylkestilskudd Tilskudd fra folkehelseprogrammet (2004) Bto. inntekter , Nettoutgift Nettoutgift = kommunens andel Spydeberg den Gunnar Hjorthaug (Folkehelserådgiver) 16

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Fysisk aktivitet i befolkningen Befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde, men

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? Salangen kommune SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE kartlegging av situasjonen i Salangen Salangen kommune har gjennomgått de syv steg i Sjumilssteget for barn og unge i Troms. Følgende er utarbeidet som foreløpig

Detaljer