Rapport Folkehelsearbeidet i Spydeberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2008 - Folkehelsearbeidet i Spydeberg"

Transkript

1 Årsrapport Rapport - Folkehelsearbeidet i Spydeberg Årsrapporten for folkehelse i Spydeberg tar utgangspunkt i: Samarbeidsavtalen med Østfold fylkskommune om Folkehelseprogrammet, (politisk vedtatt i UO sak 15. den ) Folkehelseprogrammets strategier: Østfoldhelsa Kommuneplan for Spydeberg Økonomi og strategiplan for Spydeberg Årsmelding for Spydeberg kommune Folkehelse er i Spydeberg kommune sitt plansystem definert som et eget fokusområde men er også knyttet opp til de andre fokusområdene i kommuneplanen: Grønn kommune, Kultur og idrett og Samfunn.. Folkehelse og de andre fokusområdene er satsningsområder og alle virksomheter forsøker å utvikle noe aktivitet og tiltak i forhold til dette. Denne årsrapporten inneholder en del av hva Spydeberg kommune har hatt av helsefremmende og forebyggende aktivitet i. Årsmeldingen har ikke tatt med seg alt folkehelsearbeid som utføres i Spydeberg. Folkehelseinnsatsen til de mange lag og foreninger, frivillighetssentral, og andre som også er knyttet til folkehelsearbeidet organisatorisk er ikke beskrevet. Det samme gjelder flere gode aktiviteter som virksomhetene yter i sitt daglige arbeid eller i partsammensatte/tverrfaglige utvalg som f. eks arbeidsmiljøutvalget,(amu) med sitt arbeid for helse, miljø og sikkerhet, (HMS). Det gode helsefremmende og forebyggende arbeide som utføres i de forskjellige administrative virksomheter har i Spydeberg følgende suplerende organisering: Folkehelsekomiteen, ledet av ordfører, med lag/foreninger, lensmann, frivillighetssentral og kirke. Spydeberg trygt lokalsamfunn, (Safe community), ledet av ordfører, med styringsteam, trafikkteam, eldreteam, og SLT-team(samordnet lokalt forebyggende tiltak). Ungdomsundersøkelse 1

2 En felles spørreundersøkelse for 10.klassetrinn ved fylkets ungdomsskoler ble avholdt i. I Spydeberg deltok også 8. klassetrinnet og 9.klassetrinnet.Gjennomføringen av undersøkelsen var gratis for kommunene og undersøkelsen skal brukes som grunnlag for ny planlegging og prioritering innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Undersøkelsen var i regi av fylkespartnerskapet for folkehelse, Østfoldhelsa og var tilknyttet prosjektene Helse i plan og det internasjonale utviklingsprosjektet HEPRO som Spydeberg deltar i. Resultatet av undersøkelsen vil bli drøftet med elever, skolen og foresatte i et eget dialogprosjekt i Foreløpige hovedfunn fra undersøkelsen viser at: Østfoldungdommene har god helse, er mye fysisk aktive og er mer fornøyd med egen vekt enn ungdom i andre fylker. Ungdom fra vårt fylke drikker mindre alkohol enn sine jevnaldrende i andre fylker både i forhold til ukentlig forbruk og til antall ganger de oppgir å ha vært beruset. Våre ungdommer har høyere andel med psykiske plager. Blant jenter er det flere ungdommer som slanker seg og oppgir slankemetoder som åpenbart er skadelig. Resultatene av helseundersøkelsen HEPRO Resultatene av helseundersøkelsen HEPRO er presentert for kommunestyret, for folkehelsekomiteen og i flere etapper er det laget artikler på kommunens webside om utvalgte tema. Hepro-undersøkelsen viser at det er helseforskjeller også lokalt i vår kommune og at utdanning er en viktig faktor for befolkningens helse og livskvalitet. Gjennomført ungdomsundersøkelse på ungdomsskolen. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen med påfølgende planlegging sammen med ungdommene, skole og nærmiljø vil være et viktig tiltak for å skape et helsefremmende oppvekst og lokalmiljø. I arbeidet med å lage en lokal folkehelseprofil for Spydeberg vil en bruke resultater fra de siste 10 års lokale spørreundersøkelser sammen med annen tilgjengelig statistikk. Verdensdagen for psykisk helse Som en oppfølging etter Verdensdagen for psykisk helse har det blitt satt i gang tre selvdrevne foreldregrupper etter konseptet Røtter og vinger. Tiltak på skole og i Sfo Tiltak på skole og i Sfo har på ulike måter gitt barn øvelse i kroppsbevissthet og økt fysisk aktivitet. Så mange som 80 Sfo-barn fikk i løpet av høsten 2 timers barneidrett i uka. Tiltaket kom til som et samarbeid mellom virksomheter, sentraladministrasjonen, frivillige og den videregående skolen i Askim. Økoløftet Gjennom prosjekt Økoløftet har vi arbeidet med tilrettelegging for produksjon og forbruk av økologiske produkter. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom kommunene Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg finansiert av Statens Landbruksforvaltning Virksomheter i med betydelig matomsetning i disse kommunene er involvert på forbrukssiden. I løpet av har det blitt fokusert på og prosjektert for tiltak som fremmer økologisk, kortreist og ernæringsmessig riktig mat. 2

3 Spydeberg kommune SUNNE ØSTFOLD Spydeberg kommune i Type tiltak Planla gt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Vannprosjektet Oppmuntre barn og unge, ansatte til å drikke vann istedenfor sukkerholdige drikker. Innstallert vannkjøler: Hovin skole 2 stk U.skolen, idrettshallen Spydeberg skole Kommunehusets kantine x x X X Målet er å få innbyggere til å drikke mindre sukkerholdige drikker. VÆR røykfri Ungdomskolen bruker programmet VÆR røyk FRI Røykeslutt Jevnlige kurs i røykeslutt for voksne I samarbeid med AOF Askim. Tilbudet er gratis under forutsetning av at kursdeltakerne klarer å være røykfrie i 6 mnd etter endt kurs. Grønn Resept Folk kan nå få en resept på fysisk aktivitet. Med veiledning av fysioterapeut kan en få hjelp til å komme på sporet av positive forebyggende aktiviteter. Nærmiljøanlegg ved alle skolene. Ytterligere planlegging for uteområdene ved u.skolen dialog planlegging forberedt for 2009 Lions Quest x Oppstart febr.2004 Ukentlige trimgrupper har fortsatt i Det informeres om programmet VÆR røykfri i form av brev fra fylkesmannen med oppfordring til skolene om å delta. Det informeres om kursene i form av brev sammen med brosjyren Stump røyken til alle fastleger, apotek, legevakt, via pressemeldinger, samt i vårt Nyhetsbrev og på kommunens nettside. Tilbakemeldinger om at brukere har fått bedre kondisjon, kommet i gang med god egentrening. Oppslag og faktaark på websiden x Økt fysisk aktivitet i friminuttene og på fritid. Større mulighet for uteaktivitet i gymtimer Spydeberg 3

4 Zippas venner Foreldregruppe på frivillighetssentralen Samtalegrupper I barneskolen Samtalegrupper i ungdomsskolen Guttegrupper på Vollene miljø og kultur gård Sti for forberedt for rullestolbrukere skole Spydeberg sk. og Hovin sk. Revitalisert i Egen brosjyre Ut til lavo og bålplass også for rullestolbruk ere Samtale med klasse og sosionom i skolen selvbeherskelse og grensesetting Foreldre treff med muligheter for temadrøfting og felles erfaringsutveksling på foreldrerollen. Selvhevdelsesgrupper Ungdommens helsestasjon 2002 Frukt og grønt på ungdomsskolen tilgjengelig i kommunens kantiner Du bestemmer Styrking av selvtillit gjennom leik fysisk aktivitet. Tilbud om friluftsliv for alle. Et tilbud knyttet til Vollene Vestre, miljø og kulturgård. En time ekstra fysak i uka- Ungdomsskolen-lek og gym SFO Åpen idrettshall Trim på skolevei Hoven barneskole: Oppfordrer elevene til å bevege seg til skolen ved å gå, sykle eller gå på ski. Minst mulig bil/skyss. Målet er at vi skal ha 180 barn som sykler eller, går,- (Tar hensyn til busselevene.) TRYGGE ØSTFOLD Spydeberg.kommune i Type tiltak Planlagt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Førskolebarn.Forebygging av skader og ulykker. Egen perm knyttet til hvert barn som foreldrene får. Det deles ut brosjyrer og Tema for foreldresamtale og ved kontroller.. Sjekkliste er gjennomført og i bruk Tiltaket er nå innarbeidet i virksomhetens ordinære drift. Øke bevisstheten hos foreldre om ulykker som kan ramme sped- og småbarn samt førskolebarn og hvordan foreldre 4

5 Brosjyrene inneholder en sjekkliste: Fallulykker, forbrenningsulykker, forgiftningsulykker og kvelningsulykker. Nyttige tips drukningsulykker og trafikkulykker osv. Miljøsertifisering Alle barnehagene i kommunen (6) har gjennomgått en prosess for å bli sertifisert som miljøfyrtårn. HMS MHV Sikkerhetsrunder i barnehagen Prosedyrer og sjekklister Kildesortering/kompostering m.mye mer Miljøsertifisering - resertifisering Grinitun, boog rehab.senter Miljø og sikkerhet blir her gjennomgått etter gitte sertifiseringsrutiner Miljøsertifisering av kommunehus Miljøsertifisering av kulturhus Miljøsertifisering resertifisering av alle kommunens barnehager Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) Det har i Spydeberg vært prioritert individrettede tiltak basert på et tett samarbeide mellom politiet og aktuelle kommunale virksomheter. Det er etablert fire tiltaksprogram for ulike målgrupper der også de frivillige organisasjonene er Resertifisering med enkle midler kan forebygge disse. Økt trygghet og større miljøbevissthet og mer miljøvennlig drevne barnehager. Best mulig helse og miljøballast til alle barn i barnehagene Økt trygghet og større miljøbevissthet 2006 Bedre arbeidsklima og miljø Bedre arbeidsklima og miljø, økt trygghet Økt trygghet og større miljøbevissthet Pågår Politiet melder at anmeldelser av ungdom har gått ned. Tverrfaglig samarbeid om ungdom i risikosonen har økt. 5

6 involvert. Hestkraft et EU prosjekt 2005 Handikapridning Eldreteam og aktivitet er et ledd i kommunens satsning på skade- og ulykkesforebyggende arbeid. Fallforebygging med infovirksomhet egen brosjyre og artikler i media Brannforebyggende arbeid.- info Trygg turgang. Turguider Trygg bilkjøringkursforbredelse Utstilling av sikkerhetsartikler i samarb. med frivillighetssentral Hoftebeskytter, Skjermet enhet for personer med demens bruker hoftetrusa for alle som har en tendens til å falle. Brannslokkingsappartater og vedlikeholdservise. Spydeberg brannvesen holder kurs for innbyggere og ettersyn/påfyll av br.slokke aparater Trafikkteam og trafikksikkerhetstiltak Rullering av Trafikksikkerhetsplanen I samarbeid med Viking Redningstjeneste og Spydeberg Sparebank ble det også i år delt ut klassesett med refleksvester til barneskolene. Via Folkehelseprogrammet og Statens Vegvesen var det en egen aksjon Aktiv skolevei/skoleveisuke. F.eks hadde Spydeberg skole egen gå-til-skole-uke. Gruppa har vært i aktivitet så å si sammen-hengende siden Hensikten er å redusere skader som følge av hjemmeulykker blant våre seniorer på en ressursbesparende og god måte. Måten vi måler effekten av innsats er å følge med på utviklingen av lårhalsbrudd og skadestatistikk ved sykehusinnleggels er. Dette siden Lårhalsbrudd er sterkt redusert etter at en begynte med denne arbeidet pågår Effekten av trafikksikkerhets planen måles i utviklingen av tr.- ulykkesstat. 6

7 Blomsterveien er et eget tiltak hvor et blomstersymbol er malt på asfalten på trygge stier og gangveier i sentrum for skolebarn. Disse blir frisket opp igjen ved behov/skolestart Godt samliv, parkurs for småbarnforeldre Anti mobbearbeid på skolene Kartlegging av risikosteder og forebyggingsintervju i alle kommunens utleideboliger Vedtak og bevilget penger til brannforebygging overrislingsanlegg ved alle kommunale trygdeboliger Utredning av overrislingsanlegg ved alle omsorgsboliger i borettslag Bygget nytt borettslag hvor det er overrislingsanlegg ferdig Landbruksavd arrangerte 2 skogdager for skolebarn (5.kl) Brannvesenet har tilbud om brannslokkekurs for innbyggerne Hovin skole har skolepatrulje v/jernbanen Hovin sk. Gjennom brev går det ut oppfordringer til foresatte om ikke å skysse elevene til skolen, - dette gjøres både for å bedre helsen og avlaste miljøet og trafikk-forholdene rundt skolen Spydeberg skole:mat-kurs for elevene i SFO med fokus på sunn mat (bl.a. grove kornsorter til erstatning for hvitt mel og redusert sukkerinnhold). X 1-2 kurs per år Spydeberg sk.: I faget mat 7

8 og helse er folkehelse et sentralt tema. Hovin og Grini barnehager: Sunn mat og økologiske varer i fokus. 8

9 LEVENDE ØSTFOLD Spydeberg.kommune i Type tiltak Planlagt Påbegynt Gjennomført Resultat/effekt Folkehelsekomite og medvirkningskomite drøftet løpende planlegging og større saker som har vært aktuelle i. (Egen årsmelding) Utgivelsen av tur og kulturkartet for Hobøl og Spydeberg, Deles ut til alle nyinnflyttere Fast drøftingskomite og møteplass for politisk ledelse og lag og foreninger. Helsefremmende aktiviteter og forebyggingsverksted Tur og kulturkart med masse info om turmuligheter og kultur Tur og kulturminne guiden på websiden på tur i regi av idrettslaget et samarbeid mellom idrettslag, folkehelse og kulturkrefter Sansehage ved sykehjemet. En lokalsamfunns park med stier, beplantning, mjølkebukk og m.m. Her har det vært arrangementer og konserter med god oppslutning. Tilbud om fysisk aktivitet Etter initiativ fra frivillighetssentralen i er det senior dans og stavgang grupper Folkesti 2 folkestier En tursløyfe i Spydeberg sentrum er merket tilrettelagt for rullestolbrukere og en sti over til Knapstad i Hobøl kommune langs den på det 10.ende året Turforslag, bilder, historier og kart på nettet slik at en kan planlegge sesongens turer. Meldinger om at folk utenfor kommunen kommer for å gå tur i Spydeberg. 19 beskrevne ruter er lagt ut med kart. Har vært svært vellykket og over forskjellige registreringer i turbøkene som er lagt ut. Til sammen er registrert (81583)km er gått km mer enn sist år. Blomster, stier, gamle kulturminner og dyr gir helse og velvære til eldre og oppmuntring til å gå ut God tilstrømming til aktivitetene Hensikten er å øke det fysiske aktivitetsnivået I befolkningen generelt ved å tilrettelegge for daglig turgåing og ved å arrangere aktiviteter. Trimbok lagt ut registreringer 9

10 gamle byveien Vollenestien. En ny sti forberedt for rullestolbrukere ble laget i 2004 på Vollene Vestre ut til en lavo og bålplass Prosjektuke for lokalsamfunn på ungdomskolen. VISA. Vi ser andre Tverrfaglighet I forebyggende arbeid på barne og ungdomskolen med ansatt sosionom på skolen. Spydeberg barneskole har åpne arrangementer på kveldstid for lokalmiljøet Åpen idrettshall på fredagsseinkvelder i samarb. Natteravner og forballgr. Frivillighetskoordinator ansatt for 1 års engasjement Samarbeid NAV og frivillige org i flyktningarbeid Åpen idrettshall enkelte ettermiddager for barn Sommerferieuker for barn og unge på Vollene i samarbeid mellom barnevern, SLT og Vollene. Helsetjenesten/barnevern: Økt fokus og tiltak i forhold til elever som er i ferd med å falle ut av skolegang Kantina på sykehjemmet åpent for lokalsamfunnet Kantina på sykehjemmet har begynt å fokusere på økologiske varer Tilrettelagt for rullestolbrukere 10

11 Strukturer og prosesser JA NEI Und er opps tart / planl eggi ng FORKLARING / UTDYPING Det er opprettet stilling for folkehelsekoordinator Er folkehelsekoordinatoren tilknyttet rådmannens sentrale stab? Kommunen har opprettet en folkehelsekomité / lokal tverrfaglig folkehelsegruppe Folkehelse er forankret i kommuneplanens langsiktige del Folkehelse er forankret i handlings- og økonomiplanen Folkehelse er forankret i budsjettet 2009 Folkehelse er forankret i kommuneplanens arealdel Folkehelse er innarbeidet i kommunedelsplaner, temaplaner og sektorplaner. Kommunen har en egen folkehelseplan Kommunen har vedtatt langsiktige mål for folkehelsearbeidet Kommunen har vedtatt kortsiktige mål for folkehelsearbeidet Kommunen har vedtatt konkrete satsningsområder innenfor folkehelsearbeidet Evaluering av folkehelsearbeidet Ja Ja 50% Folkehelserådgiver stillingen er sammensatt med 50% planlegger/miljørådgiver Hvis fyll ut spørsmål nedenfor Folkehelse er et av 5 fokusområder Ja Lønn brutto kr Driftsutgifter kr Et av 5 fokusområder Presiser i hvilke planer i Folkehelse=lokalsamfunn er innarbeidet I virksomhetspl. (alle virksomheter har egen virksomhetsplan) nei K.plan kap3.5 Øk.strategiplan Kap3 s K.plan kap3.5 Øk.strategiplan Kap3 Arbeidsmiljø/miljøfyrtårn 1)Utvikle lokalsamfunn som er bærekraftig/trygt og levende 2)Tilrettelegge for Identitet, tilhørighet og fellesskap i boligområder og trygge møteplasser 3)skape helsefremmende oppvekstmiljø og lokalmiljø 11

12 inngår i kommunens årsmelding Kommunen har rutiner for å rapportere om folkehelsearbeidet i årsmelding og andre rapporteringsdokumenter Kommunen har indikatorer for å måle resultater av folkehelsearbeidet Kommunen har etablert tverrsektorielle arbeidsformer i folkehelsearbeidet Kommunen har involvert frivillighetssentralen(e) i folkehelsearbeidet Kommunen legger frem folkehelsesaker til politisk behandling. Som fokusområde skal virksomhetene rapportere på Lokalsamfunn/folkehelse Hva slags type indikatorer? Datakilder-opptelling Spørreundersøkelser Folkehelsekomite, tverrfaglige team. Folkehelsekomite, eldreteam, Antallet i :2 + orientering om HEPRO resultater Plansaker Årsmelding Befolkningen er involvert i folkehelsearbeidet på en god måte. Det lokale folkehelsearbeidet skaper stor lokal oppmerksomhet nei Turstier/marsjer/trim Miljøuka Dialog i planarbeid nei Mediaoppslag Egen struktur for folkehelse påbegynt på websiden Kommunen deltar aktivt i nasjonale / internasjonale folkehelsenettverk for å øke folkehelsekompetansen Norsk nettverk Safe community Livskraftige kommuner (KS) Helse i plan HEPRO (helseundersøkelse) Flere EU-prosjekter Folkehelsekomité er opprettet: Medlemmer i folkehelsekomiteen : Medlemmer: Stein Håland Britt Egeland Gulbrandsen Birgitta Grimeland Kari Ørnø Bodil Flobakk Steinar Svendsen Grete Frogn Brænd/ Torgunn Hoff Organisasjon/institusjon Parti/lag/inst. Ordfører varaordfører Led. miljø og teknikk Led. oppvekst og omsorg Frivillighetssentr. Lensmann Kvinne- og familielag Helsesportslaget 12

13 Kjellaug Vatle Torgunn Østerås Peder Mørk Bente Gravingen Fredheim Anne Sofie Hoff Reidar Løken Sigrun Egeland Sanitetsforeningen Bygdekvinnelaget Idrettsrådet Speiderne Historielaget Spydeberg idrettslag Spydeberg felles menighetsråd Folkehelsekomiteens mandat er: Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljø og helse. Å være kommunens medvirkningskomite og være en møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner. Hovedoppgaver for komiteen har vært å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, trygghetsskapende og forebyggende innsats. Spydeberg den Gunnar Hjorthaug, folkehelserådgiver Spydeberg kommune 13

14 ÅRSMELDING FOLKEHELSEKOMITEEN Folkehelsekomiteen i Spydeberg medlemmer har hatt flg. sammensetning i. Medlemmer: Parti/lag/inst. Stein Håland Ordfører Britt Egeland Gulbrandsen varaordfører Birgitta Grimeland Led. miljø og teknikk Kari Ørnø Led. oppvekst og omsorg Bodil Flobakk Frivillighetssentr. Steinar Svendsen Lensmann Grete Frogn Brænd/ Kvinne- og familielag Torgunn Hoff Helsesportslaget Kjellaug Vatle Sanitetsforeningen Torgunn Østerås Bygdekvinnelaget Peder Mørk Idrettsrådet Bente Gravingen Fredheim Speiderne Anne Sofie Hoff Historielaget Reidar Løken Spydeberg idrettslag Sigrun Egeland Spydeberg felles menighetsråd Gunnar Hjorthaug Folkehelserådgiver. Sekr. Faglige og generelle forhold: Komiteen i Spydeberg kom i gang i 1997 og har hatt 3-4 møter årlig. Her møter ordføreren og de 2 lederne for kommunens politiske komitene tillitsvalgte/representanter for lag og foreninger, frivillighetssentral, menighetenes fellesråd og lensmann. Komiteen har hatt en åpen dialog om kommunale planer, hvilke forebyggende mål og tiltak som kommunen bør rette fokus på. Folkehelsekomiteen skal være et rådgivende organ for kommunen og skal fremme/ta opp saker som gjelder levevilkår for innbyggerne. Protokoll fra folkehelsekomiteen skal følge saksdokumenter til de kommunale organ som har den endelige avgjørelsen i saker. Folkehelsekomiteen henter impulser gjennom nettverk. Spydeberg kommune er medlem av det internasjonale nettverket tilknyttet verders helseorganisasjon (WHO), Safe Community og Healthy Cities gjennom Folkehelsepartnerskapet i Østfold og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Felles for disse er tverrfaglig og helhetlig innsats for miljø og helsefremmende planlegging og aktiviteter i lokalsamfunnet. Folkehelsekomiteens målsetting: Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljø og helse. Å være kommunens medvirkningskomite og være en møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner. Hovedoppgaver for komiteen har vært å tilrettelegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, trygghetsskapende og forebyggende innsats. 14

15 Drøftingssaker: Folkehelsekomiteen i avholdt 3 møter med til sammen 26 saksnr. Flg. hovedsaker er tatt opp: KOMMUNEPLAN MILJØUKA TRAFIKKSKADER FRIVILLIGSENTRALEN I SPYDEBERG REGISTRERING AV LAG OG FORENINGER PÅ KOMMUNENS WEBSIDE HELSEUNDERSØKELSEN, HEPRO INFORMASJON OM ØKOLØFTET INFORMASJON OM UNGDOMSUNDERSØKELSEN TRIMAKTIVITETER OG FRILUFTSLIV, 1000 PÅ TUR DRØFTING AV NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ULIKHET I HELSE. HVORDAN FOLKEHELSEKOMITEEN OG LAG OG FORENINGER KAN VÆRE MED PÅ Å MINSKE HELSEFORSKJELLER I SPYDEBERG. Spydeberg kommune, Stein Håland, ordfører (sign) folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug, 15

16 Regnskap Folkehelse i Spydeberg kommune: Ansvar 121 Adm.avd/Folkehelserådg.lønn Art Regnskap Art Regnskap lønn inkl. sos. Sum lønnfolkehelserådgiver(50%) Driftsutgifter Driftsutgifter folkehelse Utgifter ført på andre budsjettavsnitt ,00 Kostnad interne nettverk/team/arbeidsgrupper/arb.inns ats Utgifter felles,(it,porto,tlf..kontorplass) , Bto. utgifter Andre inntekter Fylkestilskudd Tilskudd fra folkehelseprogrammet (2004) Bto. inntekter , Nettoutgift Nettoutgift = kommunens andel Spydeberg den Gunnar Hjorthaug (Folkehelserådgiver) 16

Folkehelsearbeidet i Spydeberg 2006

Folkehelsearbeidet i Spydeberg 2006 Årsrapport 2006 FOLKEHELSE- PROGRAMMET Folkehelsearbeidet i Spydeberg 2006 Årsrapporten for folkehelse i Spydeberg tar utgangspunkt i: Samarbeidsavtalen med Østfold fylkskommune om Folkehelseprogrammet,

Detaljer

Folkehelsearbeidet i Spydeberg 2007

Folkehelsearbeidet i Spydeberg 2007 Årsrapport Folkehelsearbeidet i Spydeberg Årsrapporten for folkehelse i Spydeberg tar utgangspunkt i: Samarbeidsavtalen med Østfold fylkskommune om Folkehelseprogrammet, (politisk vedtatt i UO sak 15.

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging.

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2008 Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Foto: GAHj ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens navn: Spydeberg

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2009 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 Spydeberg

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

Handlingsplan Rullering. Kartlegging. Justering. Målsetting. Gjennomføring. Evaluering

Handlingsplan Rullering. Kartlegging. Justering. Målsetting. Gjennomføring. Evaluering Handlingsplan 2015 Rullering Folkehelseplan 2014-2018 har en tilhørende handlingsdel som skal rulleres årlig. Arbeidet med handlingsdelen bør starte i godt tid før budsjettbehandlingen for det enkelte

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2010

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2010 Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2010 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2010 Spydeberg

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

STATUS RAPPORT FOR 1997

STATUS RAPPORT FOR 1997 FOLKEHELSE- PROSJEKTET DET SUNNE ØSTFOLD STATUS RAPPORT FOR 1997 Gunnar Hjorthaug 1 MÅL Hensikten medprosjektet er å utvikle en folkehelsemodell av høy kvalitet som kan vise at forebyggende arbeide gir

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA 1. Innledning Oslo kommune utarbeidet en folkehelseplan for perioden 2004-2007 med målsettinger som forutsatte tiltak i bydelene. Målsettingene ble i hovedsak videreført

Detaljer

Handlingsplan 2015. Rullering. Kartlegging. Justering. Målsetting. Gjennomføring. Evaluering

Handlingsplan 2015. Rullering. Kartlegging. Justering. Målsetting. Gjennomføring. Evaluering Handlingsplan 2015 Rullering Folkehelseplan 2014-2018 har en tilhørende handlingsdel som skal rulleres årlig. Arbeidet med handlingsdelen bør starte i godt tid før budsjettbehandlingen for det enkelte

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Temaplan barn og unge. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan barn og unge. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan barn og unge Tjenestekomiteen 18. april 2017 Bakgrunn Kommuneplanen samfunnsdel barn og unge er et satsingsområde. Her står det blant annet: Barn og unge i Gausdal har en god og trygg start på

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM Askim trygt lokalsamfunn?

KRAFTSENTERET ASKIM Askim trygt lokalsamfunn? Askim trygt lokalsamfunn? 20.4.16 Anne Mørland Lein og Vegard Halvorsen Vegard SLT- koordinator Anne rådgiver folkehelse Askim kommune Ca. 15 500 innbyggere Et senter i indre Østfold Ca. 20 % innvandrerbefolkning

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10 NOTAT Til: Inghild Vanglo Konsulent Fritid Kåre Ingvar Helland Levekårssjef Stab Bjarne Rosenblad Kommunelege I Stab Emne: Folkehelseplan Eigersund 2007 Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07

Detaljer

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0

Detaljer

Ørland kommune - mellom himmel og hav

Ørland kommune - mellom himmel og hav Ørland kommune - mellom himmel og hav refleksjoner fra en kommunal folkehelsekoordinator.. Hva gjør en kommunal folkehelsekoordinator i Ørland kommune? Skriver langsiktige overordnede planer og konkrete

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE Plan for 2007-2010 BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE FYSAK står for fysisk aktivitet som er: helsefremmende forebyggende rehabiliterende tilpasset målgruppe integrerende systematisk 2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING OG

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk Formannskapet Arkivsak. Nr.: 2016/938-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 18.10.2016 Formannskapet 19.10.2016 MOT i Inderøy kommune Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Safe Community Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Bergen kommune søkte om å bli godkjent av WHO i 2004 Kriterier for Safe

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010.

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. 1. Kommunens navn: Larvik kommune 2. Kontaktperson for Trygge lokalsamfunn i kommunen: Rådgiver: Bjørn Evensen. Kontaktinformasjon: bjørn.evensen@larvik.kommune.no

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

Handlingsplan/Tiltaksplan for

Handlingsplan/Tiltaksplan for Handlingsplan/Tiltaksplan for 2016-2017 Satsningsområde Tiltak Tiltakene fra Kommuneguiden utarbeidet av HUNT er innlemmet i tiltakene som følger. HUNT anbefaler at tiltak spesielt må ta utgangspunkt i

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE

RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE RESULTATER FRA FOLKEMØTE OM FOLKEHELSE Dato: 10.01.2013 Sted: Fjellheim: kl. 18.00 til kl 21.00 Antall besøkere: Omtrent 50 Representanter fra: Referent: kommune (administrasjon, omsorg, helse, skole,

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Arbeid med å fremme psykososialt

Arbeid med å fremme psykososialt Arbeid med å fremme psykososialt miljø i en skole Halden videregående skole Halden videregående skole 2 Halden videregående skole 1150 elever Nesten alle 16-19-åringer i Halden og Aremark Representerer

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet 2002-05 Elsie Brenne, folkehelsekoordinator /prosjektleder Disposisjon; Bakgrunn Prosjektprosessen Struktur

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2013 SANDE KOMMUNE I VESTFOLD Innledning Sande kommune leverte ikke slik rapport for 2012 da kommunen var i ferd med å levere inn søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID Dette nasjonale aktørkartet presenterer et utvalg av sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid. Det strategiske folkehelsearbeidet består

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven i Halden kommune Kommunens adresse: Postboks 150, 1751

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSE I PLANARBEID Prosess, muligheter og utfordringer Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSELOVEN - UTDRAG Formålet: bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand

Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune. Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Forebygging og oppfølging av overvekt hos barn og unge erfaringer fra Alta kommune Maja Kristine Mathisen Aina Nordstrand Innhold Presentasjon og bakgrunn Oppfølging av barn og unge med overvekt i Alta

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling:

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling: Sande kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Dato: 02.02.2010 Tid: kl. 18.30 Sted: Sande rådhus, Klippan Orientering fra NAV v/torunn Petterson Forfall meldes til sekretariatet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer