Katalog. Medisinsk faglitteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katalog. Medisinsk faglitteratur"

Transkript

1 Katalog Medisinsk faglitteratur

2 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 2 Aktuelle fagbøker innen medisin Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser innen medisin. For tidligere utgivelser: Hilsen medisinredaksjonen Redaksjonssjef Astrid R. Bråten Redaktør Thore Lie Redaksjonskonsulent Inger M. Unsgaard Redaksjonskonsulent Jørgen Jahr Glomnes Markedskonsulent Line Kolstad Jørgen Jahr Glomnes

3 Peter Fredrik Hjort Uheldige hendelser i helsetjenesten en lære-, tenke- og faktabok Boken handler om det som går galt i helsetjenesten, hvor ofte det skjer, hva det skyldes, hva som kan gjøres for å forebygge det, og hvordan helsetjenesten bør håndtere hendelsene og dem som rammes av dem. Hendelsene skyldes som regel ikke at leger og sykepleiere gjør feil eller «tabber», men feil i systemet som ikke fanges opp i tide. Forfatteren går inn for at helsetjenesten må bygge opp en sterkere kultur for sikkerhet. God og engasjert ledelse og rapportering av alle hendelser er nødvendige virkemidler. Norsk helsetjeneste har ikke fulgt med i utviklingen på dette området og ligger bak England, Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for boken. ISBN utgave sider Kr 275, Medisinsk faglitteratur Berit Heir Bunkan og Cathrine Melbye Schultz Medisinsk massasje Endelig kommer en oppjustert utgave av boken Medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi. Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning, spesielt i smertefysiologi. Etiske og mentalhygieniske aspekter i forbindelse med praktisk utføring av de forskjellige tilnærmingsmåter er vektlagt. De viktigste metodene som blir beskrevet i boken, er klassisk massasje, pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I kapitlet «Andre metoder» blir for eksempel Psykomotorisk massasje, Rolfing og Rosenterapi beskrevet. Tegninger og et rikholdig billedmateriale er benyttet for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Målgruppen for boken er i første rekke fysioterapeutstudenter, fysioterapeuter, idrettsmassører, sykepleiere, lærere og andre som benytter eller ønsker å benytte massasje. ISBN utgave Kommer våren 2009 Berit Heir Bunkan og Cathrine Melbye Schultz Medisinsk massasje Berit Heir Bunkan Kropp, respirasjon og kroppsbilde Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde. Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder. ISBN utgave sider Kr 495, 3 Gyldendal Akademisk 09

4 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 4 Steinar Hunskår (red.) Allmennmedisin Ny revidert utgave av den første norske lærebok i allmennmedisin. Det er lagt vekt på å beskrive sykdommer og tilstander som er relevante for allmennpraktikere, samt å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis med tanke på utredning og behandling av de vanligste symptomer og tilstander. Den nye utgaven er ikke bare oppdatert med ny medisinsk kunnskap og ajourført med tanke på endringer i helsetjenesten eller lovverket, den er på mange måter en ny bok, både teknisk og innholdsmessig. Formgivning, figurer, foto og tabeller framstår i ny drakt. Mange nye kapitler er kommet til, slik at boken nå er et mer komplett læreverk i allmennmedisin, både i klinisk og teoretisk forstand. ISBN utgave sider Kr 940, Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisin for allmennpraktikere Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men ofte uten at legen er klar over det. Nesten annenhver ny pasient som henvender seg til primærhelsetjenesten, har en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidsforhold har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer. Samtidig er arbeidslivet en gunstig arena for forebyggende arbeid. Undervisningen i faget er mangelfull ved flere norske universiteter. Denne boka ønsker å bøte på det. Boken er skrevet med tanke på medisinstudenter og leger i primærhelsetjenesten, men den vil også være interessant for bedriftshelsepersonell og andre fagfolk som arbeider med miljøproblemer i arbeidslivet. ISBN utgave sider Kr 255, Stein A. Evensen, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord og Harald Holte (red.) Blodsykdommer Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens. Denne 6. utgaven er betydelig utvidet og inneholder mye ny kunnskap om blodsykdommer. En rekke av landets mest erfarne spesialister er invitert til å skrive hver sine kapitler, og dette medfører at det er en helt oppdatert bok som nå foreligger. Det er likevel noen prinsipper fra tidligere utgaver som er beholdt. Dette er ingen oppslagsbok med mange detaljer. Det er en veiviser i fagfeltet blodsykdommer, som prøver å gi svar på sentrale spørsmål som: Hvordan gå frem for å utrede anemi? Hvordan stille diagnosen akutt leukemi? Hvilke blodprodukter er tilgjengelige for transfusjon? Og når bør de brukes? Boken har et bredt siktemål og bør kunne leses med utbytte av medisinstudenter, allmennpraktiserende leger og spesialister i indremedisin, pediatri, klinisk kjemi og patologi. Interesserte bioingeniører og sykepleiere ved avdeling for blodsykdommer vil også ha glede av boken. ISBN utgave sider Kr 540,

5 Eli Berg Det skapende mellomrommet I møtet mellom pasient og lege Denne fagboken omhandler en av de viktigste relasjonene innen den allmennmedisinske praksis, nemlig det gode møtet mellom pasienten og legen. I en stresset medisinsk hverdag er det nettopp denne medmenneskelige kontakten som kan gå tapt. Forfatteren, som har mange års erfaring som allmennpraktiserende lege, viser hvordan det er mulig å skape fortrolighet og forståelse i forholdet til pasienten, og hvordan dette gode møtet også kan ha helsebringende effekt. Gjennom en rekke levende pasientbeskrivelser og «forskningsreiser» sammen med disse pasientene belyses bokens tema både fra pasientens og fra legens synsvinkel. Boken er illustrert av kunstneren Alf-Kåre Berg. ISBN utgave sider Kr 350, Medisinsk faglitteratur Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo, Håvard Østerås Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldre Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å komme med. I den spesifikke fysioterapidelen presenteres kasuistikker som belyser problemstillinger fysioterapeuter står overfor i arbeidet med den eldre og forskningsbasert kunnskap, der hvor dette finnes. Kapitlene er forsøkt bygd opp slik at de belyser ulike aspekter ved undersøkelse, tiltak og evaluering. Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha glede og nytte av boka. ISBN utgave sider Kr 485, Ole Fyrand Hudsykdommer Diagnose, pleie og behandling Boken gir en systematisk fremstilling av dermatologien, med hovedvekt på de vanligste hudsykdommene og beskrivelse av praktiske detaljer som ofte er viktige for en vellykket behandling. Denne 4. utgaven er faglig ajourført og oppdatert og gir en innføring i faget dermatologi. ISBN utgave sider Kr 345, 5 Gyldendal Akademisk 09

6 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 6 Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.) Klinisk biokjemi og fysiologi Fagområdet klinisk biokjemi og fysiologi befinner seg i grenselandet mellom basalmedisin og kliniske fag. Med utgangspunkt i basale kunnskaper skal faget bidra til å belyse sykdomsbilder og sykdomsmekanismer, for derved å gjøre det lettere å iverksette en adekvat diagnostikk og behandling. Utviklingen innen klinisk biokjemi og fysiologi har vært stor, og foreliggende bok er 14. utgave siden Den inneholder 31 utvalgte kapitler, og er skrevet av sentrale spesialister, de fleste med tilknytning til Universitetet i Oslo. Boken er først og fremst skrevet for medisinstudenter. Den er rikt illustrert, og i tillegg til den løpende tekst er det tatt inn en rekke pasienteksempler eller kasuistikker, med kommentarer fra forfatterne. Boken kan også egne seg for leger som føler behov for å følge med i utviklingen, og som vil tilegne seg praktisk nyttige kunnskaper. Den vil også være til nytte for bioingeniører og andre aktuelle yrkesgrupper innen helsevesenet. ISBN utgave sider Kr 445, Rolf Kåresen og Erik Wist (red.) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Dette er en basisbok om kreftsykdommer som nå foreligger i 3. reviderte utgave. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Denne delen tar også for seg bruk av alternativ medisin. ISBN utgave Kommer våren sider Kr 585, Nils Retterstøl, Stein Opjordsmoen Ilner Mestring av livsvansker Om kriser og psykisk helse Kriser og problemer som av og tiltårner seg opp og overvelder oss, hører livet til. Ofte kan det føre til vedvarende psykiske vansker. Det er dette som er utgagnspunktet for denne boken. Forfatterne, som er psykiatere med lang erfaring, gir her råd til de som er i livsvansker og deres pårørende om hva de kan bidra med selv i ulike faser av livet. Det redegjøres også for de former for behandling som utøves i spesialisttjenesten, slik som ulike former for psykoterapi, familieintervensjon og medikamentell behandling, samt for de rettigheter man har som behandlingstrengende. Boken er beregnet for alle som har opplevd eller opplever livsvansker og deres pårørende, men fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern vil også finne stoff som kan komme til nytte i deres daglige virke. ISBN utgave sider Kr 295,

7 Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk Medisinsk og helsefaglig etikk Boken gir en problembasert innføring i ulike retninger i medisinsk etikk som både er kunnskapsformidlende, og som viser alternative tenkemåter for å få fram begrunnelser for ulike løsninger på kompliserte dilemmaer. Forfatterne påpeker at medisinsk etikk inkluderer flere profesjoner og har sitt utspring i allmennetikk og grunnlagsetikk, men stoffet er her sentrert rundt begrepet medisinsk etikk, legers profesjonsetikk, klinisk medisinsk etikk og medisinsk forskingsetikk. Boken drøfter også samhandlingen mellom helsetjenesten og samfunnet for øvrig, og synliggjør noen av de mange problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom bruk av ressurser, prioritering mellom pasienter og pasientgrupper m.m. Denne 2. reviderte utgaven er tilrettelagt for problembasert læring. En samling av sentrale tekster i medisinsk etikk, både historiske og nåtidige, gjør boken til en ressurs i studiesammenheng. ISBN utgave sider Kr 385, Medisinsk faglitteratur Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert praksis (evidence based health care). Denne boken trener deg i å stille relevante og presise faglige spørsmål, effektivt søke etter forskningsbasert informasjon, vurdere det du finner og bruke det, sammen med annen informasjon, til å treffe beslutninger om helsespørsmål. Målgruppen for boken er alt helsepersonell og alle helsefagstudenter. Det er dette fellesskapet som kan skape en helsetjeneste som er tydeligere kunnskapsbasert og mer pasientsentrert. ISBN utgave sider Kr 295, Miklos Degré, Berit Hovig, Halvor Rollag (red.) Medisinsk mikrobiologi Medisinsk mikrobiologi foreligger nå i 3. utgave Boken omfatter alle deler av faget medisinsk mikrobiologi: Bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi. Det er lagt vekt på å presentere infeksjoner som forekommer i Norge, bl.a. med sykdomstall og aktuelle tiltak. Boken er tradisjonelt bygget opp med utgangspunkt i omtale av smittestoffene, deres basale egenskaper og relasjon til sykdommer. Den har også kapitler av mer generell karakter, blant annet om infeksjonsepidemiologi, organismens forsvar mot infeksjoner, immunologisk profylakse, antimikrobielle midler, sterilisering og desinfeksjon. Infeksjoner i organismens forskjellige organer og praktiske tiltak i forbindelse med slike infeksjoner er omtalt i egne kapitler. Boken er i første rekke skrevet for medisinstudenter, men vil også kunne fungere som oppslagsbok i medisinsk praksis. Den vil også være av nytte for andre helsefaglige grupper, bl.a. odontologer, sykepleiere, bioingeniører, ernæringsfysiologer og veterinærer. ISBN utgave sider Kr 795, 7 Gyldendal Akademisk 09

8 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 8 Anders Hartmann, Trond Jenssen og Joar Julsrud Nyremedisin En praktisk veileder Boken innledes med en problembasert del, der forfatterne tar utgangspunkt i ulike kliniske symptomer og funn som kan være de første tegn på nyresykdom, og knytter dem sammen med aktuelle sykehistorier. På grunnlag av dette diskuteres hvordan man kan stille en diagnose. Bokens annen del er en mer tradisjonell, systematisk oversikt over de vanligste nyresykdommene og hvordan de kan behandles. Her omtales også konservativ behandling av kronisk nyresvikt og aktiv uremibehandling med dialyse og nyretransplantasjon. Denne 2. reviderte utgaven er forsynt med nye kapitler, som bl.a. omhandler forstyrrelser i syre-baselikevekten og avvik i væske- og elektrolyttbalansen, spesielt for kalium og natrium. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som er engasjert i behandling av nyresyke pasienter og transplanterte. ISBN utgave sider Kr 425, Per Bergsjø, Jan Martin Maltau, Kåre Molne, Britt-Ingjerd Nesheim (red.) Obstetrikk og gynekologi Denne nye læreboken er en videreføring av de tidligere bøkene Obstetrikk (3. utg. 1998) og Gynekologi (2. utg. 1997). Ved å slå sammen disse to velkjente lærebøkene til én bok, omstrukturere stoffet og oppdatere det hele faglig, har man fått en mer helhetlig fremstilling av stoffet. Dette gjør det lettere å se faglige sammenhenger mellom de to områdene og gir en større forståelse for helheten. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være en verdifull kunnskapsbase for leger, jordmødre, sykepleiere og annet helsepersonell som vil oppdatere seg innen disse områdene. I tillegg til redaktørene har også en rekke av våre øvrige ledende fagpersoner levert bidrag til denne læreboken. Boken er rikt illustrert, bl.a. med tegninger av medisinsk illustratør Kari C. Toverud. ISBN utgave sider Kr 699, Stein Kaasa (red.) Palliasjon Nordisk lærebok En lærebok som omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del av boken tar for seg møtet med den alvorlige syke pasienten, der kommunikasjon og samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling. Tredje del omhandler andre symptomer og symptombehandling hos alvorlige syke. Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder. og inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner. Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere under videreutdanning, leger og andre grupper av fagpersoner i helse- og sosialsektoren. ISBN utgave sider Kr 780,

9 Svenn Torgersen Personlighet og personlighetsforstyrrelser Denne fagboken gir en presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Forfatteren søker å vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper spesielle personlighetstyper, og hvordan disse typene igjen bestemmer hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innen alle sentrale områder, og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre helsearbeidere. ISBN utgave sider Kr 445, Medisinsk faglitteratur Einar Kringlen Psykiatri Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter. Boken er forsynt med omfattende referanser til aktuell litteratur og et saksregister som gjør det lett å finne fram. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen helsefag, men også andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og politikere vil finne stoff av interesse. ISBN utgave sider Kr 545, Harald Moi, Jan Martin Maltau Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer er den første bok på norsk innen dette fagområdet. Det er lagt vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe hos både menn og kvinner. Genitale hudlidelser som kan gi lignende plager, er også omtalt. Boken er illustrert med både kliniske bilder og mikroskopibilder i farger. Boken er beregnet for allmennpraktiserende leger, gynekologer, dermatovenereologer og for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som vil ha mer kunnskap om dette temaet. ISBN utgave sider Kr 345, 9 Gyldendal Akademisk 09

10 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Bente Wilmar, Pernille Bruusgaard, Jan Frich, Per Fugelli (red.) Penger og verdier i helsetjenesten Boken Penger og verdier i helsetjenesten setter søkelys på hvordan penger (finansieringsformer) virker i helsetjenesten, herunder utilsiktede «bivirkninger». Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true helsetjenestens humanistiske verdigrunnlag? Forfatterne er hovedsakelig leger og økonomer, som fra ulike ståsted i helsetjenesten og innen helseøkonomi-faget setter et skarpt og ærlig søkelys på problemstillingen. ISBN utgave Kommer våren 2009 John Gunnar Mæland, Per Fugelli, Georg Høyer, Steinar Westin (red.) Sosialmedisin i teori og praksis Faget sosialmedisin handler om de sosiale årsaker til og de sosiale følger av sykdom, og omfatter dessuten velferds- og trygdeordningene. Et særlig ansvar har sosialmedisinen for å bedre helsen og helsetjenesten for vanskeligstilte grupper. Denne boken gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. I tillegg gir den en oversikt over de aktuelle velferdsordningene. Sosialmedisin i praksis blir omtalt med særlig vekt på helsepersonellets rolle. Det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter og helsepersonells plikter belyses. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper samt forebyggende sosialmedisinsk arbeid. Bokens siste del tar opp sosialmedisinske utfordringer knyttet til fordeling av helse og velferdsgoder nasjonalt så vel som globalt. Her diskuteres også nye lege- og pasientroller og grensene for folkehelsearbeidet. ISBN utgave sider Kr 520, John Gunnar Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss og Steinar Westin (red.) Sosial epidemiologi NY! NY! Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt Det er en økende erkjennelse av at sosiale faktorer betyr mer for folks helse enn tidligere antatt. Ikke minst har forskningen om sosiale helseulikheter bidratt til å belyse hvordan sosial status, sosialt nettverk, sosial kapital og sosial velferd påvirker risiko for sykdom og helsesvikt. Sosial epidemiologi beskriver kunnskapsstatusen på disse områdene, med bidrag fra 25 norske forskere. Boken tar også opp metodeproblemer og hvordan epidemiologisk forskning kan påvirke folkehelsepolitikken. ISBN utgave Kommer våren 2009

11 John Gunnar Mæland Veileder i trygdemedisin Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket. Veileder i trygdemedisin tar for seg de viktigste reglene for trygdeytelser i relasjon til legers virksomhet og ansvarsområde. Legens rolle som sakkyndig og de krav som stilles til legeerklæringer generelt og spesialisterklæringer spesielt, blir grundig omtalt. Boken henvender seg til studenter, praktiserende leger og andre behandlere. Veileder i trygdemedisin oppdateres regelmessig og kommer nå i fjerde utgave. Siden forrige utgave (2007) er det skjedd endringer i oppfølgningsrutinene for sykmeldte med betydning for leger og sykmeldende helsepersonell. Disse og andre endringer i folketrygden er beskrevet i denne utgaven, som er ajourført frem til august ISBN utgave sider Kr 245, Medisinsk faglitteratur Knut-Inge Klepp og Leif E. Aarø (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid Det er i dag en økende interesse for ungdommenes levevilkår i vårt samfunn, og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker den generelle helsetilstanden hos de unge. I denne fagboken, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en rekke viktige temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, bl.a. mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold. Boken tar også opp de utfordringene innen det helsefremmende arbeidet som er rettet mot innvandrerungdom, ungdom i høyrisikosonen og unge lesbiske og homofile. I denne nye utgaven er samtlige kapitler reviderte og oppdatert med ny kunnskap innen feltet. Boken vil være av interesse for både helsepersonell, ungdomsarbeidere og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid blant de unge. ISBN utgave Kommer våren 2009 Lars Weisæth, Ragnar Kjeserud Ledelse ved kriser En praktisk veileder To av våre fremste eksperter på krisepsykiatri og krisehåndtering har her laget en praktisk veileder om hvordan man skal håndtere en krisesituasjon som kan ramme en bedrift, eller i samfunnet forøvrig. I denne boken beskrives alle de viktigste tiltakene, fra opprettelse av kommandolinjer i krisesituasjoner til krisepsykiatrisk veiledning. Boken har også et kapittel med tenkte krisescenarier, og hvordan de kan håndteres i praksis. Den vil være av nytte for bedriftsledere på ulike nivåer, samt for informasjonsansvarlige og andre som inntar lederroller i krisesituasjoner. ISBN utgave sider Kr 285, 11 Gyldendal Akademisk 09

12 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Petter Laake, Haakon B. Benestad, Bjørn Reino Olsen (red.) Forskning i medisin og biofag Medisinsk og naturvitenskapelig forskning er i ferd med å overskride de gamle grensene mellom disipliner og fag. Derfor er det viktig at vitenskapelig opplæring skaper et bredt kunnskapsgrunnlag. Emnene i denne boken spenner vidt - fra vitenskapsteori til litteraturdatabaser, fra etikk til statistikk, fra molekylærbiologi til kvalitativ forskning og fra basalmedisin til translasjonsforskning og klinisk forskning. Boken omfatter også forsøksplanlegging, epidemiologi, kunnskapsbasert praksis og vitenskapelig kommunikasjon. Denne nye utgaven omfatter også kapitler om kvalitetssikring av forskningsprosjekter og søknader om forskningsmidler. Målet med boken har for det første vært å samle det teoretiske grunnlaget for solid vitenskapelig arbeid innen, og på tvers av, mange fagområder. For det andre vil boken gi nyttige og praktiske råd når det gjelder god forskningspraksis, styring av prosjekter og støtte til forskningsprosjekter. ISBN utgave sider Kr 540, Petter Laake, Anette Hjartåker, Dag S. Thelle, Marit B. Veierød (red.) Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske metoder og yrkesepidemiologi. Boken er i første rekke beregnet for forskere og doktorgradsstudenter innen medisin og helsefag, men vil også være av interesse for alle som ønsker en grundigere forståelse av epidemiologisk forskning. Bokens bidragsytere tilhører våre mest sentrale fagpersoner innen de ulike områdene. ISBN utgave sider Kr 495, Øivind Larsen, Anne Alvik, Kristian Hagestad, Magne Nylenna (red.) Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er et at de sentrale fagområdene innen medisin, med stor samfunnsmessig betydning. Dette er den mest omfattende læreboken på norsk innen dette området, med bidrag av en rekke sentrale fagpersoner. Hvert kapittel omfatter en temadel, med en beskrivende tekst, og en faktadel der det gis henvisninger til videre informasjon for dem som vil trenge dypere inn i det enkelte tema. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, samt leger som vil ha en oppdatering innen dette fagområdet. Den vil også være av nytte for alle helseprofesjoner med interesse for praktisk samfunnsmedisin. ISBN utgave sider Kr 695,

13 Petter Skants Omsorg i kriser håndbok i psykososialt støttearbeid Denne boken gir en beskrivelse av psykososialt støttearbeid, med vekt på de menneskelige sider ved oppfølgingsarbeid etter akutte hendelser. Det er tenkt som en håndbok som skal gi oversikt over det man må være forberedt på å møte ved alvorlige ulykker og katastrofer, gi beskrivelse av lokale beredskapsplaner og sjekklister og være en ressursbok i omsorgsarbeidet. ISBN utgave sider Kr 298, Medisinsk faglitteratur Aksel Tjora (red.) Den moderne pasienten Denne boken handler om pasienten i dagens norske samfunn, om hva slags rolle pasientene inntar i forhold til medisinsk behandling og helsevesenet mer generelt. Den omhandler også hvordan fordeling av ulike typer kunnskap og makt formes, vedlikeholdes og utfordres i behandlersituasjoner. Det reflekteres også over hvordan pasienter og behandlere i sin interaksjon konstruerer ulike sett av premisser for helserelatert behandling. Boken inneholder bidrag fra en rekke ledende eksperter. ISBN utgave sider Kr 345, Espen Dietrichs, Leif Gjerstad Vår fantastiske hjerne Denne fagboken, som ble tildelt Brageprisen da den første gang utkom i 1995, foreligger nå endelig i en ny, revidert utgave. Med utgangspunkt i de siste års kunnskapseksplosjon innen hjerneforskningen forklarer forfatterne enkelt og lettfattelig om menneskehjernen, dens normale funksjoner og om de sykdommer som kan ramme den. Hvert kapittel innledes med et pasienttilfelle og bruker dette til å beskrive de hjernefunksjonene som er berørt, samt aktuelle behandlingsformer. Boken er rikt illustrert med fargebilder og med tegninger av medisinsk illustratør Kari C. Toverud. ISBN utgave sider Kr 375, 13 Gyldendal Akademisk 09

14 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Cecilie Arentz-Hansen, Kåre Moen Legevakthåndboken En «klassiker» innen norsk medisinsk litteratur foreligger nå i en ny, faglig oppdatert 3. utgave. Legevakthåndboken er som tidligere en omfattende klinisk referansehåndbok for leger i vaktfunksjon og et oppdatert oppslagsverk for medisinstudenter og andre grupper helsepersonell. Boken inneholder informasjon om sykdomsbilder og kliniske problemstillinger, og beskriver undersøkelsesmetodikk, symptomer, funn og differensialdiagnoser, samt aktuelle behandlinger for et stort antall tilstander. Den innholder også relevante lover og regler, samt retningslinjer ved rettsmedisinske problemstillinger. En rekke spesialister har ajourført og oppdatert boken på alle sentrale områder. ISBN utgave sider Kr 845, Magne Nylenna Publisere og presentere Medisinsk fagformidling i teori og praksis Denne boken handler om fagformidling i medisin og helsefag og er av nytte for alle som skal formidle fagstoff i skrift eller tale - fra vitenskaplige originalartikler og doktorgrader til studentforelesninger og populærvitenskapelige foredrag.. Her beskrives vitenskapelige artikler og andre faglitterære sjangre, publisering på nettet, og forholdet til journalister og nyhetsmedier. Boken er delt i to: En teoretisk del gir en større forståelse for fagformidlingens bakgrunn og prinsipper og en praktisk del inneholder veiledning og konkrete råd i det å skrive og holde foredrag. Publisering på engelsk omtales i et eget kapittel, og en omfattende referanseliste gir tips om nettsteder og litteratur som kan være til hjelp i alle typer formidling. ISBN utgave sider Kr 395, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug Medisinsk illustratør: Kari C. Toverud Menneskets fysiologi Menneskets fysiologi er en omfattende lærebok i fysiologi. Boken, som er en videreføring av «Menneskets fysiologi» (1992), er primært beregnet på medisinstudenter, men passer også for andre grupper innenfor høyere utdanning. Boken gir en grunnleggende forståelse av kompliserte fysiologiske prinsipper og organenes virkemåter. De enkelte organsystemene gjennomgås slik at både kunnskap om enkeltprosesser og forståelse av kroppens samlete funksjon ivaretas. Sammenhengen mellom de ulike organsystemene blir også gjort synlig ved presentasjon av utvalgte sykehistorier. Stoffet er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler. ISBN utgave sider Kr 698,

15 Sophie D. Fosså, Jon Håvard Loge og Alv A. Dahl (red.) Kreftoverlevere ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv NY! I dag assosieres kreft ikke lenger bare med død, men i høy grad også med liv og stadig oftere lange liv. De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Seksti prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Denne utviklingen har gjort at kreftmedisinens (onkologiens) store tre har fått nok en hurtigvoksende grein overleverne. Behandlingen kan etter mange år lede til ny kreft og andre sykdommer - altså at prisen for helbredelsen kan være problemer som oppstår mange år senere. Det er den nye og økende kunnskapen om slike seneffekter etter kreftsykdom og kreftbehandling som denne boken handler om. Den er konsentrert om situasjonen og problemene til de som er vedvarende overlevere og har levd minst ett år etter diagnosen, og langtidsoverlevende som har levd fem år eller mer etter diagnosen. Den viktigste hensikten med denne boken er å gjøre fastlegene og annet helsepersonell oppmerksomme på den økende andelen av kreftoverlevere og deres problemer. Seneffektene kan være av både legemlig og psykisk art, og de kan påvirke både seksualitet og livskvalitet. Boken er også rettet mot kreftpasienter og deres pårørende, i innhold, terminologi og anbefalte kvalitetssikrede nettsteder. ISBN utgave Kommer våren 2009 Medisinsk faglitteratur Kommende titler 2009 Benedicte Paus Klinisk genetikk en innføringsbok Bunkan og Schultz Medisinsk massasje Jan Tore Gran Innføring i klinisk revmatologi Fuggeli og Ingstad Helse på norsk Johan Ræder Anestesiologi Per Vaglum Legens utfordringer 15 Bøkene kjøper du i bokhandelen eller: Telefon: Gyldendal Akademisk 09

16 Katalog Medisinsk faglitteratur

Innhold. Forord til andre utgave 11

Innhold. Forord til andre utgave 11 Forord til andre utgave 11 1 Pasienten din har ikke bare en sykdom 12 Kunnskapsgrunnlaget: biomedisinsk eller biopsykososial modell? 14 Den biopsykososiale modellen 16 Den biopsykososiale modellens begrensninger

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis

Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis Hva er Ungsinn? På Ungsinn finner du artikler om tiltak, intervensjoner, metoder og programmer en grundig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier 16.09.16 Innhold Palliasjon Symptomkartlegging Bruk av ESAS-r Palliasjon Palliasjon ; Palliasjon er aktiv behandling, pleie og

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa 1 Om onkologien idag 2 Flere får kreft 1975: 12941 nye krefttilfeller 2010: 28271 nye krefttilfeller 3 og flere lever med kreft 1975: 52 572 personer

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Moderne etiske dilemma Norsk forskning: Overbehandling er et problem i norsk medisin

Moderne etiske dilemma Norsk forskning: Overbehandling er et problem i norsk medisin Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling IS-2091 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Hvorfor er begrensning av livsforlengende behandling så vanskelig?

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Rett behandling på rett sted til rett tid Hva er utfordringene

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Forord. Hvorfor lese denne boka

Forord. Hvorfor lese denne boka Forord Hvorfor lese denne boka Alt helsepersonell ønsker å praktisere på grunnlag av god kunnskap. Vi vet at kunnskap redder liv og at mangel på kunnskap kan koste liv og helse. Med en overveldende mengde

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen

Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Livshjelp til det sviktende hjertet palliasjon på hjerteavdelingen Spesialsykepleier Cathrine Gjeitsund, Hjerteavdelingen, HUS Hvordan blir den siste tiden? Palliativ eller lindrende behandling er aktiv,

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Femtidsperspektiver og helsemyndighetenes forventninger. Hvorfor satser vi på ICF? 20.09.2005 Tema for presentasjonen 2 Historikk ICF er utarbeidet av og eies av Verdens

Detaljer

Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv

Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv Konferansen Natur og kultur som folkehelse 6. nov. 2012 Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Det medisinske fakultet HUNT

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO

Om den profesjonelle psykiater Noen momenter. Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO Om den profesjonelle psykiater Noen momenter Per Vaglum Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Med Fak UiO 1 HVA KJENNETEGNER PROFESJONALITET HOS PSYKIATERE/BARNEPSYKIATERE? Bevissthet om og toleranse

Detaljer

Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet

Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet Læringsmål som ledetråd i medisinstudiet Asbjørn M. Nilsen, IKM, NTNU Hvorfor læringsmål? Dreining av oppmerksomheten fra undervisning til læring. Studentene må selv bevisstgjøre seg på hva de trenger

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Medisinsk etikk. 1. semester 3. semester 4. semester B 5. semester 8. semester 9. semester 10. semester 11/12. semester

Medisinsk etikk. 1. semester 3. semester 4. semester B 5. semester 8. semester 9. semester 10. semester 11/12. semester 1 Medisinsk etikk 1. semester 3. semester 4. semester B 5. semester 8. semester 9. semester 10. semester 11/12. semester 1. semester Grunnleggende innføring i medisinsk etikk Undervisningen gis i forelesninger

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Fagplan Samfunnsmedisin

Fagplan Samfunnsmedisin Fagplan Samfunnsmedisin Generelt I studiet vil dere få høre mye om hvordan biologiske forhold og individuelle valg påvirker helse og sykdom. Men både de valgene hver enkelt tar, og helsa til hver og en

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Å leve med en sjelden diagnose Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Sjelden i Norge Færre enn 100 kjente tilfeller pr. 1.000.000 innbyggere Mellom 1 og 500 personer 30.000 har

Detaljer

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet FORORD Denne boka er en bruksbok for deg som ønsker å begynne i behandling for psykiske plager og problemer, eller for deg som står i en livskrise av et eller annet slag. Terapi hva passer for meg? er

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Palliativ medisin og kommunikasjon Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Definisjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning PALLIASJONSBEGREPET FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning 1 Palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekteretter kreftbehandling

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekteretter kreftbehandling Nasjonalt kompetansesenter for seneffekteretter kreftbehandling Jon H Loge, professor/psykiater Sophie Fosså, professor Alv Dahl, professor/psykiater Cecilie Kiserud, onkolog Vigdis Opperud, forskningskonsulent

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

TIP-SERIEN I NY UTGAVE

TIP-SERIEN I NY UTGAVE TIP-SERIEN I NY UTGAVE Vg1 Teknikk og industriell produksjon 2012 2013 2 Ny utgave av TIP-serien Vi har beholdt konseptet fra de forrige utgavene i alle bøkene, men har lagt stor vekt på å få oppdatert

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Konferanse i regi av Nasjonalt Senter for distriktsmedisin Bodø 13. mars 2008 Helse Nord RHF

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2009. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2009. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2009 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 4 8 9 12 Bok + nett = effektiv læring! Variasjon i undervisning og innlæring er

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer