Katalog. Medisinsk faglitteratur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katalog. Medisinsk faglitteratur"

Transkript

1 Katalog Medisinsk faglitteratur

2 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 2 Aktuelle fagbøker innen medisin Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser innen medisin. For tidligere utgivelser: Hilsen medisinredaksjonen Redaksjonssjef Astrid R. Bråten Redaktør Thore Lie Redaksjonskonsulent Inger M. Unsgaard Redaksjonskonsulent Jørgen Jahr Glomnes Markedskonsulent Line Kolstad Jørgen Jahr Glomnes

3 Peter Fredrik Hjort Uheldige hendelser i helsetjenesten en lære-, tenke- og faktabok Boken handler om det som går galt i helsetjenesten, hvor ofte det skjer, hva det skyldes, hva som kan gjøres for å forebygge det, og hvordan helsetjenesten bør håndtere hendelsene og dem som rammes av dem. Hendelsene skyldes som regel ikke at leger og sykepleiere gjør feil eller «tabber», men feil i systemet som ikke fanges opp i tide. Forfatteren går inn for at helsetjenesten må bygge opp en sterkere kultur for sikkerhet. God og engasjert ledelse og rapportering av alle hendelser er nødvendige virkemidler. Norsk helsetjeneste har ikke fulgt med i utviklingen på dette området og ligger bak England, Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for boken. ISBN utgave sider Kr 275, Medisinsk faglitteratur Berit Heir Bunkan og Cathrine Melbye Schultz Medisinsk massasje Endelig kommer en oppjustert utgave av boken Medisinsk massasje. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi. Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning, spesielt i smertefysiologi. Etiske og mentalhygieniske aspekter i forbindelse med praktisk utføring av de forskjellige tilnærmingsmåter er vektlagt. De viktigste metodene som blir beskrevet i boken, er klassisk massasje, pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I kapitlet «Andre metoder» blir for eksempel Psykomotorisk massasje, Rolfing og Rosenterapi beskrevet. Tegninger og et rikholdig billedmateriale er benyttet for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig. Målgruppen for boken er i første rekke fysioterapeutstudenter, fysioterapeuter, idrettsmassører, sykepleiere, lærere og andre som benytter eller ønsker å benytte massasje. ISBN utgave Kommer våren 2009 Berit Heir Bunkan og Cathrine Melbye Schultz Medisinsk massasje Berit Heir Bunkan Kropp, respirasjon og kroppsbilde Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde. Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder. ISBN utgave sider Kr 495, 3 Gyldendal Akademisk 09

4 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 4 Steinar Hunskår (red.) Allmennmedisin Ny revidert utgave av den første norske lærebok i allmennmedisin. Det er lagt vekt på å beskrive sykdommer og tilstander som er relevante for allmennpraktikere, samt å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis med tanke på utredning og behandling av de vanligste symptomer og tilstander. Den nye utgaven er ikke bare oppdatert med ny medisinsk kunnskap og ajourført med tanke på endringer i helsetjenesten eller lovverket, den er på mange måter en ny bok, både teknisk og innholdsmessig. Formgivning, figurer, foto og tabeller framstår i ny drakt. Mange nye kapitler er kommet til, slik at boken nå er et mer komplett læreverk i allmennmedisin, både i klinisk og teoretisk forstand. ISBN utgave sider Kr 940, Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisin for allmennpraktikere Det meste av arbeidsmedisinsk arbeid i Norge foregår i allmennpraksis, men ofte uten at legen er klar over det. Nesten annenhver ny pasient som henvender seg til primærhelsetjenesten, har en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidsforhold har stor betydning for forekomst og forløp av en lang rekke sykdommer. Samtidig er arbeidslivet en gunstig arena for forebyggende arbeid. Undervisningen i faget er mangelfull ved flere norske universiteter. Denne boka ønsker å bøte på det. Boken er skrevet med tanke på medisinstudenter og leger i primærhelsetjenesten, men den vil også være interessant for bedriftshelsepersonell og andre fagfolk som arbeider med miljøproblemer i arbeidslivet. ISBN utgave sider Kr 255, Stein A. Evensen, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord og Harald Holte (red.) Blodsykdommer Blodsykdommer gir en oversikt over sykdommer i blod, beinmarg og lymfeknuter og tilstander med trombose eller blødningstendens. Denne 6. utgaven er betydelig utvidet og inneholder mye ny kunnskap om blodsykdommer. En rekke av landets mest erfarne spesialister er invitert til å skrive hver sine kapitler, og dette medfører at det er en helt oppdatert bok som nå foreligger. Det er likevel noen prinsipper fra tidligere utgaver som er beholdt. Dette er ingen oppslagsbok med mange detaljer. Det er en veiviser i fagfeltet blodsykdommer, som prøver å gi svar på sentrale spørsmål som: Hvordan gå frem for å utrede anemi? Hvordan stille diagnosen akutt leukemi? Hvilke blodprodukter er tilgjengelige for transfusjon? Og når bør de brukes? Boken har et bredt siktemål og bør kunne leses med utbytte av medisinstudenter, allmennpraktiserende leger og spesialister i indremedisin, pediatri, klinisk kjemi og patologi. Interesserte bioingeniører og sykepleiere ved avdeling for blodsykdommer vil også ha glede av boken. ISBN utgave sider Kr 540,

5 Eli Berg Det skapende mellomrommet I møtet mellom pasient og lege Denne fagboken omhandler en av de viktigste relasjonene innen den allmennmedisinske praksis, nemlig det gode møtet mellom pasienten og legen. I en stresset medisinsk hverdag er det nettopp denne medmenneskelige kontakten som kan gå tapt. Forfatteren, som har mange års erfaring som allmennpraktiserende lege, viser hvordan det er mulig å skape fortrolighet og forståelse i forholdet til pasienten, og hvordan dette gode møtet også kan ha helsebringende effekt. Gjennom en rekke levende pasientbeskrivelser og «forskningsreiser» sammen med disse pasientene belyses bokens tema både fra pasientens og fra legens synsvinkel. Boken er illustrert av kunstneren Alf-Kåre Berg. ISBN utgave sider Kr 350, Medisinsk faglitteratur Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo, Håvard Østerås Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldre Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å komme med. I den spesifikke fysioterapidelen presenteres kasuistikker som belyser problemstillinger fysioterapeuter står overfor i arbeidet med den eldre og forskningsbasert kunnskap, der hvor dette finnes. Kapitlene er forsøkt bygd opp slik at de belyser ulike aspekter ved undersøkelse, tiltak og evaluering. Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha glede og nytte av boka. ISBN utgave sider Kr 485, Ole Fyrand Hudsykdommer Diagnose, pleie og behandling Boken gir en systematisk fremstilling av dermatologien, med hovedvekt på de vanligste hudsykdommene og beskrivelse av praktiske detaljer som ofte er viktige for en vellykket behandling. Denne 4. utgaven er faglig ajourført og oppdatert og gir en innføring i faget dermatologi. ISBN utgave sider Kr 345, 5 Gyldendal Akademisk 09

6 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 6 Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.) Klinisk biokjemi og fysiologi Fagområdet klinisk biokjemi og fysiologi befinner seg i grenselandet mellom basalmedisin og kliniske fag. Med utgangspunkt i basale kunnskaper skal faget bidra til å belyse sykdomsbilder og sykdomsmekanismer, for derved å gjøre det lettere å iverksette en adekvat diagnostikk og behandling. Utviklingen innen klinisk biokjemi og fysiologi har vært stor, og foreliggende bok er 14. utgave siden Den inneholder 31 utvalgte kapitler, og er skrevet av sentrale spesialister, de fleste med tilknytning til Universitetet i Oslo. Boken er først og fremst skrevet for medisinstudenter. Den er rikt illustrert, og i tillegg til den løpende tekst er det tatt inn en rekke pasienteksempler eller kasuistikker, med kommentarer fra forfatterne. Boken kan også egne seg for leger som føler behov for å følge med i utviklingen, og som vil tilegne seg praktisk nyttige kunnskaper. Den vil også være til nytte for bioingeniører og andre aktuelle yrkesgrupper innen helsevesenet. ISBN utgave sider Kr 445, Rolf Kåresen og Erik Wist (red.) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Dette er en basisbok om kreftsykdommer som nå foreligger i 3. reviderte utgave. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Denne delen tar også for seg bruk av alternativ medisin. ISBN utgave Kommer våren sider Kr 585, Nils Retterstøl, Stein Opjordsmoen Ilner Mestring av livsvansker Om kriser og psykisk helse Kriser og problemer som av og tiltårner seg opp og overvelder oss, hører livet til. Ofte kan det føre til vedvarende psykiske vansker. Det er dette som er utgagnspunktet for denne boken. Forfatterne, som er psykiatere med lang erfaring, gir her råd til de som er i livsvansker og deres pårørende om hva de kan bidra med selv i ulike faser av livet. Det redegjøres også for de former for behandling som utøves i spesialisttjenesten, slik som ulike former for psykoterapi, familieintervensjon og medikamentell behandling, samt for de rettigheter man har som behandlingstrengende. Boken er beregnet for alle som har opplevd eller opplever livsvansker og deres pårørende, men fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern vil også finne stoff som kan komme til nytte i deres daglige virke. ISBN utgave sider Kr 295,

7 Knut W. Ruyter, Reidun Førde, Jan Helge Solbakk Medisinsk og helsefaglig etikk Boken gir en problembasert innføring i ulike retninger i medisinsk etikk som både er kunnskapsformidlende, og som viser alternative tenkemåter for å få fram begrunnelser for ulike løsninger på kompliserte dilemmaer. Forfatterne påpeker at medisinsk etikk inkluderer flere profesjoner og har sitt utspring i allmennetikk og grunnlagsetikk, men stoffet er her sentrert rundt begrepet medisinsk etikk, legers profesjonsetikk, klinisk medisinsk etikk og medisinsk forskingsetikk. Boken drøfter også samhandlingen mellom helsetjenesten og samfunnet for øvrig, og synliggjør noen av de mange problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom bruk av ressurser, prioritering mellom pasienter og pasientgrupper m.m. Denne 2. reviderte utgaven er tilrettelagt for problembasert læring. En samling av sentrale tekster i medisinsk etikk, både historiske og nåtidige, gjør boken til en ressurs i studiesammenheng. ISBN utgave sider Kr 385, Medisinsk faglitteratur Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert praksis (evidence based health care). Denne boken trener deg i å stille relevante og presise faglige spørsmål, effektivt søke etter forskningsbasert informasjon, vurdere det du finner og bruke det, sammen med annen informasjon, til å treffe beslutninger om helsespørsmål. Målgruppen for boken er alt helsepersonell og alle helsefagstudenter. Det er dette fellesskapet som kan skape en helsetjeneste som er tydeligere kunnskapsbasert og mer pasientsentrert. ISBN utgave sider Kr 295, Miklos Degré, Berit Hovig, Halvor Rollag (red.) Medisinsk mikrobiologi Medisinsk mikrobiologi foreligger nå i 3. utgave Boken omfatter alle deler av faget medisinsk mikrobiologi: Bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi. Det er lagt vekt på å presentere infeksjoner som forekommer i Norge, bl.a. med sykdomstall og aktuelle tiltak. Boken er tradisjonelt bygget opp med utgangspunkt i omtale av smittestoffene, deres basale egenskaper og relasjon til sykdommer. Den har også kapitler av mer generell karakter, blant annet om infeksjonsepidemiologi, organismens forsvar mot infeksjoner, immunologisk profylakse, antimikrobielle midler, sterilisering og desinfeksjon. Infeksjoner i organismens forskjellige organer og praktiske tiltak i forbindelse med slike infeksjoner er omtalt i egne kapitler. Boken er i første rekke skrevet for medisinstudenter, men vil også kunne fungere som oppslagsbok i medisinsk praksis. Den vil også være av nytte for andre helsefaglige grupper, bl.a. odontologer, sykepleiere, bioingeniører, ernæringsfysiologer og veterinærer. ISBN utgave sider Kr 795, 7 Gyldendal Akademisk 09

8 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk 09 8 Anders Hartmann, Trond Jenssen og Joar Julsrud Nyremedisin En praktisk veileder Boken innledes med en problembasert del, der forfatterne tar utgangspunkt i ulike kliniske symptomer og funn som kan være de første tegn på nyresykdom, og knytter dem sammen med aktuelle sykehistorier. På grunnlag av dette diskuteres hvordan man kan stille en diagnose. Bokens annen del er en mer tradisjonell, systematisk oversikt over de vanligste nyresykdommene og hvordan de kan behandles. Her omtales også konservativ behandling av kronisk nyresvikt og aktiv uremibehandling med dialyse og nyretransplantasjon. Denne 2. reviderte utgaven er forsynt med nye kapitler, som bl.a. omhandler forstyrrelser i syre-baselikevekten og avvik i væske- og elektrolyttbalansen, spesielt for kalium og natrium. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som er engasjert i behandling av nyresyke pasienter og transplanterte. ISBN utgave sider Kr 425, Per Bergsjø, Jan Martin Maltau, Kåre Molne, Britt-Ingjerd Nesheim (red.) Obstetrikk og gynekologi Denne nye læreboken er en videreføring av de tidligere bøkene Obstetrikk (3. utg. 1998) og Gynekologi (2. utg. 1997). Ved å slå sammen disse to velkjente lærebøkene til én bok, omstrukturere stoffet og oppdatere det hele faglig, har man fått en mer helhetlig fremstilling av stoffet. Dette gjør det lettere å se faglige sammenhenger mellom de to områdene og gir en større forståelse for helheten. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være en verdifull kunnskapsbase for leger, jordmødre, sykepleiere og annet helsepersonell som vil oppdatere seg innen disse områdene. I tillegg til redaktørene har også en rekke av våre øvrige ledende fagpersoner levert bidrag til denne læreboken. Boken er rikt illustrert, bl.a. med tegninger av medisinsk illustratør Kari C. Toverud. ISBN utgave sider Kr 699, Stein Kaasa (red.) Palliasjon Nordisk lærebok En lærebok som omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del av boken tar for seg møtet med den alvorlige syke pasienten, der kommunikasjon og samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling. Tredje del omhandler andre symptomer og symptombehandling hos alvorlige syke. Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder. og inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner. Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere under videreutdanning, leger og andre grupper av fagpersoner i helse- og sosialsektoren. ISBN utgave sider Kr 780,

9 Svenn Torgersen Personlighet og personlighetsforstyrrelser Denne fagboken gir en presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Forfatteren søker å vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper spesielle personlighetstyper, og hvordan disse typene igjen bestemmer hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innen alle sentrale områder, og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre helsearbeidere. ISBN utgave sider Kr 445, Medisinsk faglitteratur Einar Kringlen Psykiatri Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter. Boken er forsynt med omfattende referanser til aktuell litteratur og et saksregister som gjør det lett å finne fram. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen helsefag, men også andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og politikere vil finne stoff av interesse. ISBN utgave sider Kr 545, Harald Moi, Jan Martin Maltau Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer er den første bok på norsk innen dette fagområdet. Det er lagt vekt på å veilede leseren til en rask og korrekt diagnostikk og behandling av genital utflod, svie og kløe hos både menn og kvinner. Genitale hudlidelser som kan gi lignende plager, er også omtalt. Boken er illustrert med både kliniske bilder og mikroskopibilder i farger. Boken er beregnet for allmennpraktiserende leger, gynekologer, dermatovenereologer og for medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som vil ha mer kunnskap om dette temaet. ISBN utgave sider Kr 345, 9 Gyldendal Akademisk 09

10 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Bente Wilmar, Pernille Bruusgaard, Jan Frich, Per Fugelli (red.) Penger og verdier i helsetjenesten Boken Penger og verdier i helsetjenesten setter søkelys på hvordan penger (finansieringsformer) virker i helsetjenesten, herunder utilsiktede «bivirkninger». Kan overdrevent økonomifokus skade klinisk kvalitet og true helsetjenestens humanistiske verdigrunnlag? Forfatterne er hovedsakelig leger og økonomer, som fra ulike ståsted i helsetjenesten og innen helseøkonomi-faget setter et skarpt og ærlig søkelys på problemstillingen. ISBN utgave Kommer våren 2009 John Gunnar Mæland, Per Fugelli, Georg Høyer, Steinar Westin (red.) Sosialmedisin i teori og praksis Faget sosialmedisin handler om de sosiale årsaker til og de sosiale følger av sykdom, og omfatter dessuten velferds- og trygdeordningene. Et særlig ansvar har sosialmedisinen for å bedre helsen og helsetjenesten for vanskeligstilte grupper. Denne boken gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. I tillegg gir den en oversikt over de aktuelle velferdsordningene. Sosialmedisin i praksis blir omtalt med særlig vekt på helsepersonellets rolle. Det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter og helsepersonells plikter belyses. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper samt forebyggende sosialmedisinsk arbeid. Bokens siste del tar opp sosialmedisinske utfordringer knyttet til fordeling av helse og velferdsgoder nasjonalt så vel som globalt. Her diskuteres også nye lege- og pasientroller og grensene for folkehelsearbeidet. ISBN utgave sider Kr 520, John Gunnar Mæland, Jon Ivar Elstad, Øyvind Næss og Steinar Westin (red.) Sosial epidemiologi NY! NY! Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt Det er en økende erkjennelse av at sosiale faktorer betyr mer for folks helse enn tidligere antatt. Ikke minst har forskningen om sosiale helseulikheter bidratt til å belyse hvordan sosial status, sosialt nettverk, sosial kapital og sosial velferd påvirker risiko for sykdom og helsesvikt. Sosial epidemiologi beskriver kunnskapsstatusen på disse områdene, med bidrag fra 25 norske forskere. Boken tar også opp metodeproblemer og hvordan epidemiologisk forskning kan påvirke folkehelsepolitikken. ISBN utgave Kommer våren 2009

11 John Gunnar Mæland Veileder i trygdemedisin Trygdemedisin dreier seg om forholdet mellom medisinsk praksis og trygd. Leger og annet helsepersonell er viktige premissleverandører for en rekke trygdeytelser og har derfor behov for å ha oppdatert oversikt over det relevante regelverket. Veileder i trygdemedisin tar for seg de viktigste reglene for trygdeytelser i relasjon til legers virksomhet og ansvarsområde. Legens rolle som sakkyndig og de krav som stilles til legeerklæringer generelt og spesialisterklæringer spesielt, blir grundig omtalt. Boken henvender seg til studenter, praktiserende leger og andre behandlere. Veileder i trygdemedisin oppdateres regelmessig og kommer nå i fjerde utgave. Siden forrige utgave (2007) er det skjedd endringer i oppfølgningsrutinene for sykmeldte med betydning for leger og sykmeldende helsepersonell. Disse og andre endringer i folketrygden er beskrevet i denne utgaven, som er ajourført frem til august ISBN utgave sider Kr 245, Medisinsk faglitteratur Knut-Inge Klepp og Leif E. Aarø (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid Det er i dag en økende interesse for ungdommenes levevilkår i vårt samfunn, og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker den generelle helsetilstanden hos de unge. I denne fagboken, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en rekke viktige temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, bl.a. mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold. Boken tar også opp de utfordringene innen det helsefremmende arbeidet som er rettet mot innvandrerungdom, ungdom i høyrisikosonen og unge lesbiske og homofile. I denne nye utgaven er samtlige kapitler reviderte og oppdatert med ny kunnskap innen feltet. Boken vil være av interesse for både helsepersonell, ungdomsarbeidere og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid blant de unge. ISBN utgave Kommer våren 2009 Lars Weisæth, Ragnar Kjeserud Ledelse ved kriser En praktisk veileder To av våre fremste eksperter på krisepsykiatri og krisehåndtering har her laget en praktisk veileder om hvordan man skal håndtere en krisesituasjon som kan ramme en bedrift, eller i samfunnet forøvrig. I denne boken beskrives alle de viktigste tiltakene, fra opprettelse av kommandolinjer i krisesituasjoner til krisepsykiatrisk veiledning. Boken har også et kapittel med tenkte krisescenarier, og hvordan de kan håndteres i praksis. Den vil være av nytte for bedriftsledere på ulike nivåer, samt for informasjonsansvarlige og andre som inntar lederroller i krisesituasjoner. ISBN utgave sider Kr 285, 11 Gyldendal Akademisk 09

12 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Petter Laake, Haakon B. Benestad, Bjørn Reino Olsen (red.) Forskning i medisin og biofag Medisinsk og naturvitenskapelig forskning er i ferd med å overskride de gamle grensene mellom disipliner og fag. Derfor er det viktig at vitenskapelig opplæring skaper et bredt kunnskapsgrunnlag. Emnene i denne boken spenner vidt - fra vitenskapsteori til litteraturdatabaser, fra etikk til statistikk, fra molekylærbiologi til kvalitativ forskning og fra basalmedisin til translasjonsforskning og klinisk forskning. Boken omfatter også forsøksplanlegging, epidemiologi, kunnskapsbasert praksis og vitenskapelig kommunikasjon. Denne nye utgaven omfatter også kapitler om kvalitetssikring av forskningsprosjekter og søknader om forskningsmidler. Målet med boken har for det første vært å samle det teoretiske grunnlaget for solid vitenskapelig arbeid innen, og på tvers av, mange fagområder. For det andre vil boken gi nyttige og praktiske råd når det gjelder god forskningspraksis, styring av prosjekter og støtte til forskningsprosjekter. ISBN utgave sider Kr 540, Petter Laake, Anette Hjartåker, Dag S. Thelle, Marit B. Veierød (red.) Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder Denne læreboken belyser sentrale temaer innen epidemiologisk og klinisk forskning. Den består av tre hoveddeler, der første del inneholder kapitler som beskriver ulike metoder, del to beskriver observasjonelle studier og intervensjonsstudier og siste del tar opp temaer som bl.a. screening, psykiatriske forskningsmetoder, miljøepidemiologi, ernæringsforskning, genetiske metoder og yrkesepidemiologi. Boken er i første rekke beregnet for forskere og doktorgradsstudenter innen medisin og helsefag, men vil også være av interesse for alle som ønsker en grundigere forståelse av epidemiologisk forskning. Bokens bidragsytere tilhører våre mest sentrale fagpersoner innen de ulike områdene. ISBN utgave sider Kr 495, Øivind Larsen, Anne Alvik, Kristian Hagestad, Magne Nylenna (red.) Samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er et at de sentrale fagområdene innen medisin, med stor samfunnsmessig betydning. Dette er den mest omfattende læreboken på norsk innen dette området, med bidrag av en rekke sentrale fagpersoner. Hvert kapittel omfatter en temadel, med en beskrivende tekst, og en faktadel der det gis henvisninger til videre informasjon for dem som vil trenge dypere inn i det enkelte tema. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, samt leger som vil ha en oppdatering innen dette fagområdet. Den vil også være av nytte for alle helseprofesjoner med interesse for praktisk samfunnsmedisin. ISBN utgave sider Kr 695,

13 Petter Skants Omsorg i kriser håndbok i psykososialt støttearbeid Denne boken gir en beskrivelse av psykososialt støttearbeid, med vekt på de menneskelige sider ved oppfølgingsarbeid etter akutte hendelser. Det er tenkt som en håndbok som skal gi oversikt over det man må være forberedt på å møte ved alvorlige ulykker og katastrofer, gi beskrivelse av lokale beredskapsplaner og sjekklister og være en ressursbok i omsorgsarbeidet. ISBN utgave sider Kr 298, Medisinsk faglitteratur Aksel Tjora (red.) Den moderne pasienten Denne boken handler om pasienten i dagens norske samfunn, om hva slags rolle pasientene inntar i forhold til medisinsk behandling og helsevesenet mer generelt. Den omhandler også hvordan fordeling av ulike typer kunnskap og makt formes, vedlikeholdes og utfordres i behandlersituasjoner. Det reflekteres også over hvordan pasienter og behandlere i sin interaksjon konstruerer ulike sett av premisser for helserelatert behandling. Boken inneholder bidrag fra en rekke ledende eksperter. ISBN utgave sider Kr 345, Espen Dietrichs, Leif Gjerstad Vår fantastiske hjerne Denne fagboken, som ble tildelt Brageprisen da den første gang utkom i 1995, foreligger nå endelig i en ny, revidert utgave. Med utgangspunkt i de siste års kunnskapseksplosjon innen hjerneforskningen forklarer forfatterne enkelt og lettfattelig om menneskehjernen, dens normale funksjoner og om de sykdommer som kan ramme den. Hvert kapittel innledes med et pasienttilfelle og bruker dette til å beskrive de hjernefunksjonene som er berørt, samt aktuelle behandlingsformer. Boken er rikt illustrert med fargebilder og med tegninger av medisinsk illustratør Kari C. Toverud. ISBN utgave sider Kr 375, 13 Gyldendal Akademisk 09

14 Medisinsk faglitteratur Gyldendal Akademisk Cecilie Arentz-Hansen, Kåre Moen Legevakthåndboken En «klassiker» innen norsk medisinsk litteratur foreligger nå i en ny, faglig oppdatert 3. utgave. Legevakthåndboken er som tidligere en omfattende klinisk referansehåndbok for leger i vaktfunksjon og et oppdatert oppslagsverk for medisinstudenter og andre grupper helsepersonell. Boken inneholder informasjon om sykdomsbilder og kliniske problemstillinger, og beskriver undersøkelsesmetodikk, symptomer, funn og differensialdiagnoser, samt aktuelle behandlinger for et stort antall tilstander. Den innholder også relevante lover og regler, samt retningslinjer ved rettsmedisinske problemstillinger. En rekke spesialister har ajourført og oppdatert boken på alle sentrale områder. ISBN utgave sider Kr 845, Magne Nylenna Publisere og presentere Medisinsk fagformidling i teori og praksis Denne boken handler om fagformidling i medisin og helsefag og er av nytte for alle som skal formidle fagstoff i skrift eller tale - fra vitenskaplige originalartikler og doktorgrader til studentforelesninger og populærvitenskapelige foredrag.. Her beskrives vitenskapelige artikler og andre faglitterære sjangre, publisering på nettet, og forholdet til journalister og nyhetsmedier. Boken er delt i to: En teoretisk del gir en større forståelse for fagformidlingens bakgrunn og prinsipper og en praktisk del inneholder veiledning og konkrete råd i det å skrive og holde foredrag. Publisering på engelsk omtales i et eget kapittel, og en omfattende referanseliste gir tips om nettsteder og litteratur som kan være til hjelp i alle typer formidling. ISBN utgave sider Kr 395, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug Medisinsk illustratør: Kari C. Toverud Menneskets fysiologi Menneskets fysiologi er en omfattende lærebok i fysiologi. Boken, som er en videreføring av «Menneskets fysiologi» (1992), er primært beregnet på medisinstudenter, men passer også for andre grupper innenfor høyere utdanning. Boken gir en grunnleggende forståelse av kompliserte fysiologiske prinsipper og organenes virkemåter. De enkelte organsystemene gjennomgås slik at både kunnskap om enkeltprosesser og forståelse av kroppens samlete funksjon ivaretas. Sammenhengen mellom de ulike organsystemene blir også gjort synlig ved presentasjon av utvalgte sykehistorier. Stoffet er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler. ISBN utgave sider Kr 698,

15 Sophie D. Fosså, Jon Håvard Loge og Alv A. Dahl (red.) Kreftoverlevere ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv NY! I dag assosieres kreft ikke lenger bare med død, men i høy grad også med liv og stadig oftere lange liv. De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Seksti prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Denne utviklingen har gjort at kreftmedisinens (onkologiens) store tre har fått nok en hurtigvoksende grein overleverne. Behandlingen kan etter mange år lede til ny kreft og andre sykdommer - altså at prisen for helbredelsen kan være problemer som oppstår mange år senere. Det er den nye og økende kunnskapen om slike seneffekter etter kreftsykdom og kreftbehandling som denne boken handler om. Den er konsentrert om situasjonen og problemene til de som er vedvarende overlevere og har levd minst ett år etter diagnosen, og langtidsoverlevende som har levd fem år eller mer etter diagnosen. Den viktigste hensikten med denne boken er å gjøre fastlegene og annet helsepersonell oppmerksomme på den økende andelen av kreftoverlevere og deres problemer. Seneffektene kan være av både legemlig og psykisk art, og de kan påvirke både seksualitet og livskvalitet. Boken er også rettet mot kreftpasienter og deres pårørende, i innhold, terminologi og anbefalte kvalitetssikrede nettsteder. ISBN utgave Kommer våren 2009 Medisinsk faglitteratur Kommende titler 2009 Benedicte Paus Klinisk genetikk en innføringsbok Bunkan og Schultz Medisinsk massasje Jan Tore Gran Innføring i klinisk revmatologi Fuggeli og Ingstad Helse på norsk Johan Ræder Anestesiologi Per Vaglum Legens utfordringer 15 Bøkene kjøper du i bokhandelen eller: Telefon: Gyldendal Akademisk 09

16 Katalog Medisinsk faglitteratur

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Mars 2011 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen

«Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp «Vanvittig mye å finne ut av» Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Presentasjon av redaksjonen

Presentasjon av redaksjonen Presentasjon av redaksjonen Redaksjonen består ikke av journalister. I tillegg til våre jobber skriver vi artikler og inviterer andre fagfolk til å skrive i Sexologi. Det betyr mye at fagfolk og medlemmer

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Helseforetakene i fokus, igjen! Nr. 2 2006 Årgang 35

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Helseforetakene i fokus, igjen! Nr. 2 2006 Årgang 35 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Helseforetakene i fokus, igjen! ST Av Anders Svensson 1 EN Nr. 2 2006 Årgang 35 tema: skolehelsetjenesten og skolelegerollen: Innledning

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter?

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? LINDRENDE BERØRING Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? http://www.massagenerd.com/pictures_massage/hand_massage/index.htm Bacheloroppgave

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer