DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI og hvilken nytte har du av det TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

2 Hvilket behov har du for å vite om dokumentasjon i fysioterapi? Å søke jobb Å dokumentere fysioterapeutens plass i samhandlingsreformen Å kunne dokumentere sin egen praksis Å kunne argumentere i innlegg, kronikker Andre?

3 Jobbsøknad Hva spør stillingsannonsen om? Hvilke kunnskaper har du? Hvilken argumentasjon kan du føre for at din kunnskap er viktig? Hvorfor er det viktig at det ansettes en fysioterapeut i denne stillingen? Hvilke egenskaper har du?

4 Deltar fysioterapeuter i den offentlige debatten? Reportasje i avis om hjerterehabilitering Reportasje i avis om tilbud på omsorgssenter Reportasje i avis om rehabilitering av idrettsfolk Reportasje i avis om det gode resultatet av slagrehabilitering, rehabilitering etter ulykker, traumer Bloggere får «herje fritt» i hva som er helsefremmende Hvem er det som står fram? Hvorfor deltar ikke fysioterapeutene i debatten?

5 DOKUMENTASJON I FYSIOTERAPI Faglig forsvarlighet Yrkesetiske retningslinjer Lov om Helsepersonell - Dokumentasjon av kunnskap Dokumentasjon av virksomheten Lov om Helsepersonell - Organisering av virksomheten - Journalføring

6 FAGLIG FORSVARLIGHET FRA YRKESETISKE RETNINGSLINJER 2.1. Fysioterapeuten skal holde seg oppdatert innen sine fagområder 2.2. Fysioterapeuten skal tilstrebe å holde en høy kvalitet i sin yrkesutøvelse. Høy kvalitet er allment aksepterte faglige normer på bakgrunn av vitenskap og velprøvd erfaring, pasientens opplevelse av kvalitet og de normer for kvalitet i helsetjenesten som myndighetene til enhver tid anbefaler. Ser du andre momenter som har betydning?

7 DOKUMENTASJON Pedrobasen Random. kontr. studier. (RCT) 1299 Systematiske oversiktsartikler (SO) Kari Bø: Danske Fysioterapeuten nr 8 april 2006 Cochrane biblioteket Random. kontr. studier. (RCT) 367 Systematiske oversiktsartikler (SO) Jan M Bjordal: Fysioterapeuten nr. 3 mars I dag: ca RCT og 5000 SO

8 Dokumentasjon fram til 2001 FYSIOTERAPI ELLER MEDISIN? I undersøkelser av fysioterapi fant man statistisk signifikante effekter i materialer på bare pasienter. Få kirurgiske eller medikamentelle behandlingsmetoder kan oppvise liknende resultater Dr. med. Torgeir Bruun Wyller (Tidskr. Den Norske Lægeforen. Nr 24, 2001)

9 «Faglig oppdatering» DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI fram til 2002 Fysioterapi et et anerkjent behandlingstilbud med dokumentert medisinsk effekt på en rekke sykdommer og funksjonshemminger Arbeidsgruppe i Helsedepartementet i forbindelse med gjennomgang av hvilke behandlingsmetoder som skal inngå i egenandeltak 2. Fysioterapeuten nr. 8/2002

10 Departementet begrunnelse i 2002 Fysioterapi oppfylte kriteriene for ordningen med egenandeltak 2: Tjenesten skal ha dokumentert medisinsk effekt Det må foreligge en faglig og/administrativ vurdering av behov og kontrollgodkjenning av tilbudet Staten bestemmer eller medvirker til fastsetting av priser, egenandeler, refusjoner «Det er uaktuelt å ta utgifter til alternativ behandling med i takstordningen. De bryter med de oppsatte kriteriene. Også kiropraktorbehandling foreslås holdt utenom» Arbeidsgruppe i Helsedepartementet. Fysioterapeuten nr

11 Chiropractic spinal manipulation for neck pain is not more effective than traditional exercise therapy E Ernst : Chiropractic spinal manipulation for neck pain: a systematic review. Journal of Pain, 2003, Vol 4, Iss 8, pp Chiropractic spinal manipulation (CSM) is often used as a treatment for neck pain. However, its effectiveness is unclear. The aim of this article was to evaluate systematically and critically the effectiveness of CSM for neck pain. Six electronic databases were searched for all relevant randomized clinical trials. Four studies met the inclusion/exclusion criteria. None of the 4 trials convincingly demonstrated the superiority of CSM over control interventions. Conclusion: The notion that CSM is more effective than conventional exercise treatment in the treatment of neck pain was not supported by rigorous trial data.

12 Hvorfor er det like godt eller bedre resultat hos fysioterapeut enn hos kiropraktor? Grunnlaget for dagens tenkning ved rehabilitering av ryggplager Referanse til NORPOL UNN Pasienter med langvarige ryggsmerter som deltok i fysiske treningsopplegg hvor det samtidig ble fokusert på avdramatisering av plagene og med uttalt fokus på gjenvinning av funksjonsevne og arbeidsevne, fikk mindre smerte, bedre funksjonsevne og mer arbeidsførhet enn kontrollgruppen, som enten fikk tradisjonell behandling av leger og fysioterapeuter eller kun råd og veiledning for å avdramatisere plagene. Lindström I, Öhlund C, Eek C, Wallin L, Peterson LE, Fordyce WE et al. The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Phys Ther 1992; 72(4): Klaber Moffett J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewlyn-Phillips H, Farrin A et al. Randomised controlled trial of exercise for low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999; 319:

13 Forskning fra 1990-tallet. Områder hvor studier viser effekt av fysioterapi Clinical Review: Effective physiotherapy BMJ 2001;323:788 (Published 6 October 2001) Tidlig intervensjon ved LBP for å forhindre stillstand og fravær fra arbeid Kvinner og urininkontinens Slagrehabilitering Lungeprofylakse ifht postop. komplikasjon Pulmonal rehab. ifht astma og KOLS Trening reduserer falltendens hos eldre Massage og elektroterapi virker ikke på kroniske lidelser Hva vet vi i dag?

14 Exercise therapy for bone and muscle health: an overview of systematic reviews Exercise therapy: a physical-activity program that involves the client undertaking voluntary muscle contraction and/or body movement with the aim of relieving symptoms or improving function, or of improving, retaining or slowing deterioration of health Undersøkt: Fibromyalgi, LBP, Neck pain, Shoulder pain, Osteoporosis, Osteoarthritis, RA, Mrb. Bechterew Konklusjon: «Solid dokumentasjon for at trening og treningsterapi har en gunstig effekt på de fleste muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Med unntak av osteoporose, fant vi lite dokumentasjon for hvordan og hvorfor trening og treningsterapi virker» Kåre Birger Hagen. Fysioterapeuten 9/2013

15 Fysioterapi eller medisin? «70 prosent er unødvendige operasjoner» (Dagens medisin ) Jens Ivar Brox viser til tre randomiserte studier fra ulike land, som tyder på at veiledet trening av fysioterapeut er like effektivt som skulderkirurgi. «Dette kan nok også gjelde rygg- og kneplager hos middelaldrende mennesker for eksempel skivedegenerasjon, korsbånd og menisker, som det også opereres mye av», sier Brox.

16 Studier i fysioterapi med dosert trening som gir god effekt ved skulderplager Audhild Bøhmer et al 1998 og 2008 Trening av skulderpasienter Håvard Østerås et al 2010 Subacromial skuldersmerte Holmgren et al 2012 Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: RCS

17 Exercise: neck and back pain A systematic review of Hayden J et al. and Kay TM et al. and guidelines in the field of neck and back pain, support the use of therapeutic exercise for chronic back and /or neck pain. It had to be spesific individual supervised training and correct dose Hayden J, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Kay TM, Gross A, Goldsmith CH, Hoving JL, Brønfort G. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3.

18 Low back pain intervention Clinical guidelines Stay active Multidisciplinary intervention, cognitive intervention Exercises and joint mobilization back school organizing at work, job rotation

19 Bekkenrelaterte plager (tidskr. for Den norske lægeforening 2010) Det er dokumentert god og vedvarende effekt av individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening. Mange har liten nytte av generell trening og stabiliserende øvelser. Pasientene kan ha god nytte av betryggende informasjon basert på anamnese og klinisk undersøkelse. Det er holdepunkter for at det finnes ulike undergrupper av bekkenleddsplager som kan trenge forskjellige behandlingstilnærminger

20 Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis New England Journal of Medicine March 26, 2013 I en studie publisert i New England Journal of Medicine fikk 352 middelaldrende eller eldre pasienter enten trening eller artroskopi ved meniskskade og kneleddsartrose. Etter seks måneder hadde pasientenes symptomer og funksjon blitt bedre i lik utstrekning i begge gruppene.

21 «Fysioterapi bedre enn operasjon av menisk» «Det er uetisk å fortsette med alt dette. Mange prosedyrer vi har trodd var kjempeeffektive viser seg å ikke være det, sier overlege og forsker Jens Ivar Brox» Han viser også til et eksempel fra en studie publisert i Bristish Medical Journal av forskere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Den konkluderte med at epidurale steroidinjeksjoner ikke hadde bedre effekt enn sham-injeksjon.

22 Kliniske retningslinjer ved behandling av kneartrose Danske Sundhetsstyrelsen 2012 Pasientinformasjon og undervisning Veiledet trening; kondisjon og styrke 2-3 x uke i 6 uker Vektreduksjon Ved knealloplastikk Motorisk kontroll trening (event. telerehab, vannbasert). Anbefales ikke ergometersykling eller passive mobilisering

23 Dagens tenkning ved muskel-skjelettplager. Eks. rygg Hill, J Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet, vol. 378(9802), Lav risiko Informasjon. Ikke behandle. Eks. : To dagers gruppe Middels risiko Vurdering, event. behandling, informasjon Eks.: tre ukers gruppe v/nakke/rygg poliklinikk Høy risiko Behandle med det som virker. Evidensbasert

24 Kunnskapsbasert praksis? Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Disse elementene påvirkes av konteksten, som kan være kultur, ressurser, kompetanse, etiske forhold og politikk. Derfor kan det være vanskelig å overføre kunnskap fra forskning til den enkelte pasient

25 Kunnskapsbasert praksis En allment akseptert definisjon på kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningsbasert og øvrig erfaringsbasert kunnskap med pasientens preferanser i en gitt klinisk kontekst. Per Olav Vandvik Dagens Medisin

26 Evidence basert praksis? At ei medisinsk behandling er deklarert som evidensbasert, tyder dessutan enkelt sagt at ein på bakgrunn av gruppedesign kan seie at ho verkar for ein statistisk gjennomsnittspasient, uavhengig av kontekst. Men i klinisk praksis eller anna menneskebehandling møter ein ikkje gjennomsnittspasienten. Slike finst ikkje, dei er statistiske konstruksjonar. Derimot møter ein den individuelle variasjonen og subjektiviteten ein i gruppedesigna har sjalta ut som feilvarians. Fra Dagens medisin 2007/10/11 J.T. Ekeland

27 HVA ER GOD FAGUTØVELSE I FYSIOTERAPI? Dokumentasjon dikterer ingen bestemt handling, men representerer bare en av kildene til god fagutøvelse. Det er viktig å forbedre evnen til å kommunisere, forstå folk og situasjoner og fylle på med egne erfaringer (Jamtvedt, Hagen, Bjørndal. Kunnskapsbasert Fysioterapi. 2003)

28 Sak til Helsetilsynet Pasientens klage: daglige behandlinger av sequele distal handleddsfraktur, økt smerte, hardhendt, tok i liten grad på pasienten. Følte ble presset til å kjøpe kosttilskudd for å motvike beinskjørhet Fysioterapeutens redegjørelse for behandling: daglig i fire uker leddmobilisering, trening, instruksjon om hjemmeøvelser. Journal ført regelmessig, men upresise beskrivelser om bla leddutslag og endring. Anbefalt kjøp av TNS og treningsball til sammen 3500 kr. Mente å ikke ha en formidlingsrolle ved salg av kosttilskudd Hvordan ville du vurdert saken?

29 Helsetilsynets vurdering Vi har ikke funnet at du har brutt helsepersonellovens bestemmelser, men at din behandling på enkelte områder avviker fra god praksis. Vi forutsetter at du innretter deg etter vår veiledning og våre merknader i saken Hvordan vil du vurdere kunnskapsbasert praksis i denne saken?

30 Vurdering av Alternativ medisin (Aarbakkeutvalget NOU 1998) Gjelder dette i dag? Akupunktur, Aromaterapi, Healing, Kinesiologi, Osteopati, Soneterapi Generelt konkluderer utvalget med at alternativ medisinsk behandling ser ut til å ha et potensiale i behandlingen av en rekke sykdomstilstander utenom akuttmedisin, men at forskningen er kommet altfor kort eller har en retning som kanskje ikke er formålstjenelig

31 Fysioterapi og reduksjon av sykefravær Bruk kunnskapen når du skal argumentere for jobb!! Ljungren og medarbeidere (Spine 1997) fulgte ryggpasienter i to former for trening, slynge og MTT og så på endring i sykefravær. Lik effekt av treningsprogrammet. I begge gruppene ble sykefraværet redusert med %. Torstensen og medarbeidere (Spine 1998) sammenlignet effekten av medisinsk treningsterapi, tradisjonell benkebehandling og egenaktivitet som gå tur på 208 pasienter med kroniske ryggplager. Fysioterapi kom likt ut og betydelig bedre enn gå tur gruppen. Den siste gruppen hadde lengre sykemeldingsperiode. Besparelsen i kroner: tradisjonell fysioterapi i forhold til gå tur var på kr Lønn og medarbeidere (1999) laget en ryggskolegruppe og fulgte denne og en kontrollgruppe som skulle ta vare på seg selv over ett år. Signifikant færre nye ryggepisoder i fysioterapigruppa enn kontrollgruppen. Etter tre års oppfølging var det fortsatt en kraftig reduksjon i sykefraværet til fysioterapigruppen sammenlignet med kontrollgruppen Prosjektet ibedrift (Nordlys) 2012: Prosjekt ledet av fysioterapeuter på NORPOL viser til reduksjon av sykefravær på arbeidsplassen

32 Dokumentasjon av virksomheten FRA LOV OM HELSEPERSONELL Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter ( 16) Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet ( 17)

33 PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 13 Det er tre ubestridelige krav som skal oppfylles ved oppbevaring av persondata: - Konfidensialitet - integritet - tilgjengelighet Det betyr at det jevnlig skal tas back up av journalopplysninger

34 DOKUMENTASJONSPLIKT FRA LOV OM HELSEPERSONELL Den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere opplysninger i en journal for den enkelte pasient Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell I rettssak kan journal kreves lagt fram som bevis

35 MELDEPLIKTEN Hvem har ansvar? Når du melder i fra om din opplevelse - Tre eksempler - Kamp om driftstilskuddet - Ryddighet/renhet på instituttet - Faglig forsvarlighet i arbeidet Når du ikke melder fra om din opplevelse Alvoret ved å sitte med opplysninger som burde ha vært meldt

36 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En fysioterapeut med 10 års erfaring fra kommunehelsetjenesten med barn, voksne og eldre, fikk ei jente i ungdomskolen til behandling med diagnose på muskelsmerter rygg og nakke. Funn med vondter i kroppen og avvergereaksjon ved å bli palpert enkelte steder på kroppen fikk fram en følelse hos fysioterapeuten om at det kunne være noe mer underliggende problem. Med erfaring fra tidligere møte med og behandling av ungdom og misbruksproblematikk tok fysioterapeuten kontakt med helsesøster og lærer/skoleledelse. Her ble fysioterapeuten mistanke avvist bla med begrunnelse at jenta var så positiv, deltagende og flink på skolen. Jenta hadde imidlertid begynt å få mye fravær på skolen. Fysioterapeuten har en mistanke. Foreligger det meldeplikt? Ser du andre problemstillinger ved denne saken?

37 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En pasient klager på at hun må betale for behandlingsserie hos fysioterapeut, hvor hun opplevde økede smerter etter siste behandling. Hun oppsøker kiropraktor som antyder noe annen forklaring til plagene enn fysioterapeuten, og oppfordrer pasienten til å kreve penger tilbake, hvilket hun da gjorde. Pasienten ble heller ikke bra hos kiropraktor, men mener likevel at det var behandlingen hos fysioterapeut som gjorde situasjonen verre. Fysioterapeuten redegjør, med dokumentasjon i ryddig journalutskrift som kan følges, hvordan hun har gått fram i behandlingen. Spørsmål: Hvor lesbare er dine daglige journalnotater for pasienten, kolleger, Etisk utvalg, eller for Helsetilsynet i ditt fylke. De kan alle (i ulike situasjoner) ha behov for å lese dem. Hvordan bør journalføring være for å sikre fysioterapeuten dersom det kommer påstander om at behandlingen har gitt et uheldig resultat? Ser du andre problemstillinger ved denne saken?

38 DOKUMENTASJON VED JOURNALFØRING En ung kvinnelig pasient med nakke, thoracale og bekkenplager oppsøker fastlegen etter behandling hos fysioterapeut. Bakgrunnen for besøket var at det ikke var skjedd bedring i noen særlig grad. I tillegg får legen vite at hun har begynt å gjøre det dårlig på skolen og har sluttet med idrett. Pasienten opplyser at fysioterapeuten har palpert i vagina som et ledd i behandlingen. Legen melder derfor saken til Helsetilsynet som krever en redegjørelse fra fysioterapeuten. Fysioterapeuten skriver en lang og grundig redegjørelse og begrunner behandlingen med henvisning til nyere og kjente teorier for hvordan man kan forstå og behandle som gjort i dette tilfellet. Det vedlegges kopi av journal som viser dag til dag notater, men vanskelig å tolke for ikke helt spesielt kyndige fagpersoner. Det er ikke beskrevet vaginal palpasjon i journal. Hva er problemstillingen her?

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI. TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI. TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Deltar fysioterapeuter i den offentlige debatten? Reportasje i avis om Hjerterehabilitering

Detaljer

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Hvilket behov har du for å vite om Å søke jobb dokumentasjon

Detaljer

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning 3 + 1 år turnustjeneste Fysioterapispesifikke

Detaljer

DOKUMENTASJON i FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø

DOKUMENTASJON i FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø DOKUMENTASJON i FYSIOTERAPI Hvilken nytte har du av det? TROND WIESENER Universitetslektor Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Hvilket behov har du for å vite om Å søke jobb dokumentasjon

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking

Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Hvor finner du svaret? En introduksjon til informasjonskilder og databasesøking Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ❹ Vurdér søkeresultatet og endre evt.

Detaljer

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews)

Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (Systematic reviews) Samarbeid for forskning 23. mars 2009 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Plan for presentasjonen Hva er en systematisk

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis?

Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis? Hva vi tror og hva vi vet; når er det nok kunnskap for implementering til praksis? Grete Dyb Dr.med., Spesialist i barne og ungdomspsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Detaljer

Vet vi hva som virker?

Vet vi hva som virker? Vet vi hva som virker? Forskning om tiltak for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell visdom: Arbeid er bra for helsen

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus 10. september Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets i Norge og andre land? nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 1 Rehabilitering viktig også for eldre i sykehjem Studier nasjonalt og internasjonalt har vist at eldre med funksjonsbegrensinger har nytte av rehabiliteringstiltak

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapsesenterets Episiotomi, hjelper det? nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets Episiotomi, hjelper det? nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Episiotomi, hjelper det? nye PPT-mal htm@kunnskapssenteret.no Plan for foredraget Info om Kunnskapssenteret Hva er en systematisk oversikt? Resultater fra en Cochrane oversikt 2 Nasjonalt

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Anne Froholdt Prøveforelesning for graden PhD Ryggsmerter plager flest og koster mest -

Detaljer

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet?

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret t - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Fagseminar DM 11.november 2010 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Visjon: God kunnskap

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Prosedyrens tittel eller arbeidstittel Spørsmål fra PICOskjema Fysioterapi ved subakromiale smerter 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier Sykepleie til voksne pasienter med nyoppdaget eller dårlig regulert diabetes Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten

Med hjerte i. kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Med hjerte i Linn Jenny Morsund kommunehelsetjenesten Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester i Sandøy Kommune Sandøy Kommune Sandøy

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Velkommen! Regional nettverkssamling innen rehabilitering av personer med lungesykdom Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Regional nettverkssamling innen

Detaljer

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon

Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon ID Skjemaet er tredelt: Del 1 skal gi informasjon om pasienten og mål for behandlingen. Det skal fylles ut etter første eller annen gangs konsultasjon og vil ta ca 5 min Del 2 skal kartlegge behandlingstiltak,

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD.

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD. Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen, PhD. Handbook of work disability. Eds: Loisel and Anema. 2013 Arbeidsrettet rehabilitering CARF "Occupational Rehabilitation Program - Comprehensive Services

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Artikkel nr. Metode Resultater Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi Voksne med risiko for fall. 1 2013 Nasjonalt

Detaljer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer Hemodialyse Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 1 database Treff i 1 databaser Treff i 6 databaser Treff i 2 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer Angst Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 8 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Ryggsmerter. Karasjok mars 2012 Terese Fors

Ryggsmerter. Karasjok mars 2012 Terese Fors Ryggsmerter Karasjok mars 2012 Terese Fors Bakgrunn Muskel-skjelettlidelser utgjør 41 % av legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2011 Ryggrelateret plager 10-15%. Nasjonalt/internasjonalt økende fokus på manglende

Detaljer

Hva er kunnskapsbasert praksis?

Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva er kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 21.06.2011 www.kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 1 Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Gunn Hege Marchand Stipendiat institutt for nevromedisin, NTNU Lege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Prosjektleder Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nasjonal satsing på kvalitet Styresak 42/10

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helhetlig pasientforløp i hjemmet Molde Trondheim Orkdal Molde sykehus

Detaljer

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst

Samvalg. Farmasidagene 2015. Simone Kienlin. Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Samvalg Farmasidagene 2015 Simone Kienlin Prosjektkoordinator Delprosjekt regionalt nettverk Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst Mitt valg Indikasjon samvalg alternativ Medisinsk problem krever valg innebærer

Detaljer

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Melanie Fabek www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Tidligere toppidrettsutøver Fysioterapeut Kiropraktor Moderne klinikk Digitalt røntgen Balansemåler Statisk og dynamisk EMG Termografi

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Anders Grimsmo norskhelsenett NTNU Multimorbiditet i allmennpraksis Fra 65 års alder har 2/3 to eller flere kroniske sykdommer De fleste

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Introduksjon til kunnskapsbasert praksis og oppsummert forskning på sosialt arbeid i somatiske sykehus. Rigmor C Berg 29.

Introduksjon til kunnskapsbasert praksis og oppsummert forskning på sosialt arbeid i somatiske sykehus. Rigmor C Berg 29. Introduksjon til kunnskapsbasert praksis og oppsummert forskning på sosialt arbeid i somatiske sykehus Rigmor C Berg 29. september 2016 Agenda 1. Hva er kunnskapsbasert praksis? 2. Hva trengs for å jobbe

Detaljer

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel Vårmøte 2012, Oslo Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Institutt for

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets Innføring i GRADE på norsk Vandvik Holmsbu Mai 2016 med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Vandvik Holmsbu Mai 2016 Innføring i GRADE på norsk med vekt på behandlingsvalg i klinisk praksis Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Per Olav Vandvik lege SIHF-Gjøvik og forsker ved Kunnskapssenteret Læringsmål:

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Utfordringene: Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten

Utfordringene: Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Utfordringene: 1. Fragmenterte tjenester 2. For lite forebygging 3. Demografisk utvikling truer økonomisk bæreevne Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten A Fresh Map

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo norskhelsenett Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige

Detaljer

Hva vet vi egentlig om hva som fungerer?

Hva vet vi egentlig om hva som fungerer? Hva vet vi egentlig om hva som fungerer? Forskning om tiltak på arbeidsplassen for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell

Detaljer

Stabilisering av columna

Stabilisering av columna Norwegian trauma competency service Stabilisering av columna Metode, fremgangsmåte og resultat Elisabeth Jeppesen MPH, PhD Beskyttelse av columna - historikk 80 tallet: under bokstaven A i ATLS primærundersøkelse

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse? Hva er formål med meta-analyser Forutsetninger

Detaljer

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Samvalg: Å finne det beste alternativet sammen med helsepersonell Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Ann Toril Hytten 47 år Bipolar lidelse type I Illustrasjonsfoto

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak.

Belyse sosiale ulikhet ved tilgang til revmatologisk behandling/tverrfaglige tiltak. Samarbeidsprosjekter I tillegg til å lede en rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekter er involvert i flere samarbeidsprosjekter, som du kan lese mer om her. Navn på Mål med "Kneartrose og trening"

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Tourettes syndrom - utredning

Tourettes syndrom - utredning Tourettes syndrom - utredning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske

Detaljer

Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO

Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO Hvordan redusere langtidsfraværet? Silje Endresen Reme Smertepsykolog, Avd for smertebehandling, OUS Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, UiO Hva er helse? Uhelse Syk Helse Frisk Antonovsky, 1986 Hva

Detaljer

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch

HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch HVORDAN KAN VI KLARE Å IMPLEMENTERE FORBEDRINGER? Anne Mette Koch 08.06.17 Implementering handler om å omsette kunnskap fra forskning til praksis. Flottorp et al. Implementeringsforskning: vitenskap for

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

Hva er viktig for deg? Inngangen til gode pasientforløp. Seksjonsleder Anders Vege

Hva er viktig for deg? Inngangen til gode pasientforløp. Seksjonsleder Anders Vege Hva er viktig for deg? Inngangen til gode pasientforløp Seksjonsleder Anders Vege Anders.vege@fhi.no Samarbeid med fastlegene Gjennom SKIL (senter for kvalitet i fastlegekontor) Time hos fastlegen

Detaljer

Implementering av retningslinjer

Implementering av retningslinjer Implementering av retningslinjer Erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten, 31. mars 2016 Signe Flottorp, Kunnskapssenteret i FHI Agenda Hva er problemet? Hvorfor følger

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS

Rask oppsummert kunnskap. Bibliotek for medisin og helse Sept LIS 1 Rask oppsummert kunnskap Bibliotek for medisin og helse Sept. 2017. LIS 2 Presentasjonen ligger på nett folk.ntnu.no/katrina/ 3 4 Søking - start på toppen! - Raskere, enklere, sikrere System Beslutningsstøtte-systemer

Detaljer

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA)

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Frambu 22.mars 2012 Kaja Giltvedt, fysioterapeut Fysioterapioppgaver? Koordinator for ansvarsgruppen Ansvarlig for Individuell Plan Veiledning til foreldre, skole,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Langvarige muskelsmertetilstander og yrkesdeltagelse Hva kan en tverrfaglig Raskere Tilbake Poliklinikk bidra med?

Langvarige muskelsmertetilstander og yrkesdeltagelse Hva kan en tverrfaglig Raskere Tilbake Poliklinikk bidra med? Langvarige muskelsmertetilstander og yrkesdeltagelse Hva kan en tverrfaglig Raskere Tilbake Poliklinikk bidra med? Randi Brendbekken, seksjonsoverlege, RTB poliklinikk Avd. for fys. med. og rehab., Sykehuset

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett

En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre Anders Grimsmo professor i samfunnsmedisin, NTNU medisinsk faglig rådgiver, Norsk Helsenett A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age P. Laslett

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

AKUTT FUNKSJONSSVIKT AKUTT FUNKSJONSSVIKT Fra idé til prosedyre Brynjar Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Overlege dr med, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen Lederkonferanse 17. til 19. mars 2010 www.kunnskapsbasert.no

Detaljer

Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen

Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen Noen sentrale spørsmål til oss selv Hva slags kvaliteter etterspørres av de andre? Hva slags kvalitetssystem ønsker egentlig staten

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Lave ryggsmerter. Nettundervisning 17/12-13 Knut Jørgen Haug Ortopedisk avd. STHF-Skien

Lave ryggsmerter. Nettundervisning 17/12-13 Knut Jørgen Haug Ortopedisk avd. STHF-Skien Lave ryggsmerter Nettundervisning 17/12-13 Knut Jørgen Haug Ortopedisk avd. STHF-Skien 1 Disposisjon Definisjon/ incidens/prevalens Diagnosestilling, hvor sikre er vi? Nederlansk doktorgrad feb 13 Konservativ

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

PICO-skjema. Hva slags type spørsmål er dette? Er det aktuelt med søk i Lovdata etter lover og forskrifter?

PICO-skjema. Hva slags type spørsmål er dette? Er det aktuelt med søk i Lovdata etter lover og forskrifter? -skjema roblemstilling formuleres som et presist spørsmål: Hvilke faktorer gir økt risiko for å få subakromiale smerter? Hvilke faktorer er assosiert med et negativt av subakromiale smerter? X rognose

Detaljer