Maksimal styrketrening for eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maksimal styrketrening for eldre"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 3/2001: Maksimal styrketrening for eldre Håvard Østerås, fysioterapeut, høgskolelektor, fysioterapeututdanninga, Høgskolen i Sør-Trøndelag. E-post: Jørn Rygvik, cand. polit., Idrettsvitenskapelig Institutt, NTNU. Ketil Gaupset, fysioterapeut, fysioterapitjenesten i Sandnessjøen. Geir Eithun, fysioterapeut, Fylkessykehuset i Kristiansund. Jan Helgerud, fysiolog, førsteamanuensis, Idrettsvitenskapelig institutt, NTNU. Høgskoledosent II, fysioterapeututdanninga, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jan Hoff, fysiolog, førsteamanuensis, Idrettsvitenskapelig Institutt, NTNU. Sammendrag Målet med studien var å studere den fysiologiske effekten av maksimal styrketrening, med vekt på maksimal mobilisering i konsentrisk fase, for eldre. Resultatene blir diskutert i forhold til helsefremmende og forebyggende fysioterapi. En randomisert kontrollert intervensjonsstudie med pretest-posttest design ble benyttet. Ei styrkegruppe (n=11, gjennomsnitt 70.8 år) trente maksimal styrke med 85 prosent av en maksimal repetisjon (1RM) tre ganger fem repetisjoner, tre ganger i uka, i 10 uker. Kontrollgruppa (n=11, gjennomsnitt 70.5 år) levde som normalt hele perioden. Maksimal mobilisering i konsentrisk fase av bevegelsen ble vektlagt for å øke nervøse tilpasninger. Resultatene viser at styrkegruppa fikk signifikant (p<0.05) økning i 1RM og kraftutviklingshastighet (rate of force development, RFD) sammenlignet med kontrollgruppa. Hos styrkegruppa økte 1RM fra 180.0±27.3 kg til 230.9±47.9 kg (32 prosent), mens kraftutviklingshastigheten økte med hele 71 prosent fra pre- til posttest. Resultatene indikerer at maksimal styrketrening i standardisert apparatur kan gi raskere aktivering av muskelkraft og økt maksimal styrke hos eldre. Nøkkelord: Maksimal styrketrening, 1RM, grad av kraftutvikling, nervøse tilpasninger, eldre. Summary The aim of the present study was to investigate the effect of maximal strength training, with emphasis on maximal mobilization in the concentric part of the movement, among elderly people. The results are discussed in relationship to prophylactic physical therapy. A randomised pretest-posttest experimental design was used. An experimental group (n=11, mean age 70,8 years) of healthy elderly trained squat exercises loaded 85 percent of one repetition maximum (1RM) three times five repetitions three days a week for ten weeks. 11 healthy elderly (mean age 70,8 years) served as a control group. Maximal mobilization in the concentric part of the movement was emphasized to enhance neural adaptations. The results showed a significant (p<0.05) increase in 1RM and rate of force development (RFD), compared to the control group. While 1RM increased from 180.0±27.3 kg to 230.9±47.9 kg (32 percent) in seated leg press, the RFD increased as much as 71 percent in the experimental group. The results indicate that maximal strength training in elderly enhances neural adaptation and speed of motor activation in a standardized setting. Key words: Maximal strength training, 1RM, rate of force development, neural adaptations, elderly. Andelen eldre i samfunnet blir stadig høyere. I 1994 var seks prosent av Norges befolkning over 65 år. Innen år 2050 vil 20 prosent av befolkningen være over 65 år (1). Forekomsten av plager og sykdommer øker med alderen. Med en økt andel eldre vil samfunnsøkonomiske kostnader øke i årene framover (2,3). En stor del av fysioterapien beskjeftiger seg i dag med eldre mennesker, og geriatri vil i framtiden utgjøre en større andel av de totale kostnadene. Regelmessig aktivitet kan bedre det generelle velværet og fysisk aktivitet kan forebygge og redusere konsekvensene av mange kroniske sykdommer (4). Det er vist at fysisk aktivitet kan forebygge fall og sekundære sykdommer som følge av inaktivitet (5). Følgene av langvarig fysisk inaktivitet omfatter fysiologiske forandringer av så negativ karakter, at tilstanden kan betegnes som en mangelsykdom (6). Fysisk aktivitet inkluderer fysisk arbeid eller trening for å bedre utholdenhet, styrke, mentalt velbefinnende, eller dagliglivets aktiviteter som krever voluntært muskelarbeid (7). Trening av styrke er en intervensjon som kan bedre den

2 fysiske helsen hos mange eldre, gjennom lavere risiko for balanseproblemer, ved å unngå nedsatt gangfunksjon, fall og osteoporose (8,9). Økt muskelstyrke er forklart gjennom to ulike mekanismer; hypertrofi og nervøs tilpasning (10). Hypertrofi har lenge vært ansett som den viktigste forklaringsmodellen (11,12). Fokus de senere årene har imidlertid vært på den nervøse tilpasningen. For å oppnå maksimal effekt i forhold til nervøs tilpasning, må det trenes med høy belastning 85 til 100 prosent av den største kraften det nevromuskulære systemet viljemessig er i stand til å utvikle i løpet av en enkelt kontraksjon (one repetition maximum, 1RM), med vekt på maksimal mobilisering i konsentrisk fase (13). Muskulær styrke kan økes betydelig, selv med bare åtte ukers styrketrening (14). Det er imidlertid ikke enighet om hvilken type styrketrening som gir best gevinst. Det er gjort få studier på eldre hvor styrketrening med vekt på prinsippene om nervøs tilpasning er benyttet. En studie på 12 uker med belastning opp mot 80 prosent av 1RM viste en dobling av 1RM i kneekstensorene for eldre på lik linje med yngre mennesker (15), men personene ble ikke testet i grad av kraftutvikling (rate of force development, RFD). Häkkinen med flere (16) fant ved maksimal styrketrening en signifikant økning i RFD for personer over 70 år. Det ble ikke gjennomført maksimal mobilisering i konsentrisk fase og påvirkningen var derfor ikke optimal for stimulering av motorisk styrende system. Hensikten med denne studien var å se på de fysiologiske effektene av maksimal styrketrening på friske eldre. Resultatene vil bli vurdert i forhold til implikasjoner for helsefremmende og forebyggende fysioterapi. Metode En randomisert kontrollert intervensjonsstudie, med pretest-posttest design, ble benyttet. Det ble tatt kontakt med ulike pensjonistgrupper i kommunen per brev eller via telefon, med forespørsel om deltakelse i prosjektet. Utvalg: 22 friske eldre mellom 65 og 78 år deltok i forsøket (tabell I). Personer med tidligere eller vedvarende hjerte- og karsykdom, pacemaker, anemi, høyt blodtrykk, kronisk lungesykdom eller osteoporose, ble ekskludert fra studien etter legesjekk. Deltakerne ble randomisert i to grupper, ei styrkegruppe (n=11) og ei kontrollgruppe (n=11). Styrkegruppa bestod av åtte menn og tre kvinner, mens kontrollgruppa bestod av fire menn og syv kvinner. Før de deltok i studien signerte hver av deltakerne en samtykkeerklæring. Studien var godkjent av regional etisk komite. Apparatur: Kraftutviklingshastighet ble målt i to vertikale hopp fra 90 grader i kneleddet på en kraftplattform. For å registrere ønsket kneleddsvinkel ble det benyttet en vinkelmåler som ga en klar lyd ved 90 fleksjon i kneleddet. 1RM ble målt sittende/liggende i et beinpressapparat. Testprosedyre: Alle deltakerne ble testet før og etter intervensjonen. Testene inkluderte to vertikale hopp på kraftplattform for å registrere RFD, samt 1RM i beinpressapparat. Ved måling av RFD ble deltakerne instruert i å bøye hoftene og knærne slik at knevinkelen ble 90 grader. Et apparat festet til låret ga fra seg lyd når vinkelen mellom femur og tibia var 90 grader. Med hoftefeste ble de instruert i å utføre to vertikale hopp, uten svikt. Deltakerne ble instruert i å hoppe så høyt og rett opp som mulig, samt stå i ro på plattformen etter hoppet. Det beste hoppet ble registrert. Ved testing av 1RM ble deltakerne plassert i et beinpressapparat, Technogym M451. Deltakerne ble instruert i å presse mot motstanden slik at kneet ble ekstendert. 1RM ble så bestemt ved å stadig øke vekta med 10 kilo helt til forsøkspersonene ikke var i stand til å gjennomføre kneekstensjonen. I gjennomsnitt ble det benyttet fem forsøk per deltaker. Treningsprosedyre: Kontrollgruppa fikk instruksjon om å opprettholde sitt vanlige aktivitetsnivå mellom pre- og posttest. De fikk ingen oppfølging i denne perioden. Styrkegruppa trente tre ganger per uke i 10 uker. Hver treningsøkt startet med 10 minutters oppvarming på ergometersykkel eller tredemølle. Den maksimale styrketreningen ble utført på samme beinpressapparat som ble benyttet under testen. Deltakerne startet på 85 prosent av 1RM og utførte fem repetisjoner i fire sett. Vinkelen i kneleddet var cirka 90 grader. Mellom settene hadde deltakerne fra to til fire minutters pause. Når en deltaker greide fire sett med fem repetisjoner, ble vekten økt med 10 kilo. I noen tilfeller ble vekten igjen redusert før de siste settene, slik at deltakerne hele tiden greide fem repetisjoner. Deltakerne ble bedt om å utføre den konsentriske delen av bevegelsen så hurtig som mulig. I tillegg til treningen på beinpressmaskinen ble deltakerne instruert i generell styrketrening for overkroppen, som de utførte etter den maksimale styrketreningen. De hadde ikke anledning til å benytte andre apparater for trening av beina. Styrketreningsgruppa fikk, som kontrollgruppa, beskjed om å opprettholde sitt vanlige aktivitetsnivå mellom pre- og posttest. Ingen i styrkegruppa pådro seg noen skader direkte relatert til treningen. Noen slet imidlertid med gamle skader og smerter spesielt i knær og rygg. Hver deltaker i styrketreningsgruppa førte treningsdagbok under hele treningsperioden. I løpet av intervensjonsperioden ble frafallet to deltakere i styrkegruppa en på grunn av svimmelhet og en på grunn av gammel lårskade.

3 Statistisk analyse: De statistiske analysene ble utført ved hjelp av SPSS 9.0. Forskjell mellom pre- og posttest innen gruppene ble analysert ved hjelp av Paired-Sample T-Test. Ved analyse av forskjellene mellom gruppene ble repeated measures anova benyttet. Korrelasjonen mellom variablene ble beregnet med Pearsons korrelasjonskoeffisient. Resultatene ble regnet som statistisk gyldige med signifikansnivå på p<0,05 Resultater Styrkegruppa hadde i løpet av 10-ukersperioden et gjennomsnittlig treningsframmøte på 83 prosent. Fra pre- til posttest fikk styrkegruppa en signifikant økning (p<0,05) i 1RM, sammenlignet med kontrollgruppa (tabell II). 1RM økte for styrkegruppa i gjennomsnitt fra 179 kg til 237 kg, en økning på 32 prosent. RFD økte signifikant (p<0,05) for styrkegruppa mellom pre- og posttest. Absoluttverdiene økte i gjennomsnitt fra 2906 N s -1 til 4981 N s -1, en økning på 71 prosent. Det var ingen signifikante forskjeller mellom pre- og posttest i kontrollgruppa (p<0,05), hverken i 1RM eller i RFD. Verken styrke- eller kontrollgruppa endret vekt fra pre- til posttest. Drøfting Effekt av maksimal styrketrening Trening av maksimal styrke hos eldre, med vekt på maksimal mobilisering i konsentrisk fase, førte til en signifikant bedring for styrkegruppa i 1RM og RFD, sammenlignet med kontrollgruppa. Almåsbakk og Hoff (17) viser at mye av framgangen i styrke, ved et treningsopplegg som fokuserer på maksimal styrke, trolig skyldes nervøse tilpasninger. Rutherford og Jones (18) mener at en stor del av forbedringen ved et slikt treningsregime skyldes økende evne til å koordinere andre muskelgrupper som deltar i bevegelsen. Nervøse tilpasninger og bedret samspill mellom de ulike muskelgruppene, inklusive kokontraksjon, er trolig hovedårsaken til økningen i 1RM på 32 prosent for styrkegruppa. I tillegg vil bedret aktivering av de musklene som stabiliserer kroppen gi agonistene et mer stabilt forankringspunkt, noe som kan medføre at de er i stand til å produsere mer kraft (19). <txt-i>noen av de samme mekanismene kan forklare den store framgangen styrkegruppa hadde i RFD. Ved nervøs tilpasning vil det blant annet skje økt synkronisering og rekruttering av motoriske enheter, samt økt impulsfrekvens (20). Dette kan føre til at kontraksjonshastigheten øker og at tiden til toppkraft minker. Dermed vil RFD øke. 1RM hadde en mindre prosentvis økning enn RFD. En vanlig effekt av styrketrening er hypertrofi, siden en stor muskel kan utvikle større kraft (21). Deltakerene hadde ikke endring i kroppsvekt fra pre- til posttest, så økningen i 1RM og RFD for deltakerne i styrkegruppa skyldes sannsynligvis nervøse tilpasninger og ikke hypertrofi. Samtidig kan styrkegruppas økte aktivitetsnivå under studien ha ført til vektreduksjon. Dette kan ha utlignet en eventuell vektøkning på grunn av hypertrofi. En kan ikke se bort fra at andre endringer enn hypertrofi kan være en muskelfiberrespons og ikke en nervøs respons på treningen. De fleste av deltakerene hadde aldri prøvd en beinpressmaskin eller utført et hopp på kraftplattform tidligere. De vil derfor ha en fordel ved posttest, siden de da kjenner prosedyrene og vet hva de skal gjøre. Læringseffekten for de to gruppene var lik i forhold til hoppet, men styrkegruppa hadde en fordel ved post-test, siden de hadde trent på apparatet i ti uker. Dersom styrkegruppa hadde trent på et annet apparat enn apparatet som ble brukt til testing, kunne denne læringseffekten ha blitt redusert, samt at økningen i 1RM muligens ikke ville blitt så stor. Kontrollgruppa bestod av en større prosentandel kvinner enn styrkegruppa. Hagberg (22) fant imidlertid ut at effektene av styrketrening er lik for begge kjønn. Flere arbeider har vist at maksimal styrketrening kan påvirke utholdenhet (23,24). De fleste av disse arbeidene har undersøkt effektene på trente personer, slik at overføringsverdien til eldre er usikker. Kritikken mot maksimal styrketrening har dreid seg om den økte faren for komplikasjoner ved slik trening (25,26). Denne risikoen kan reduseres ved god og fornuftig progresjon i belastningen, med kvalifiserte instruktører og godt utstyr. I tillegg kan en klinisk undersøkelse av eldre, før de starter med denne type trening, redusere farene for komplikasjoner. I denne studien ble det ikke rapportert om skader knyttet til styrketreningen ut over tidligere ervervede skader. Eldre og aldringsprosessen Andelen eldre i samfunnet vil øke betydelig i årene framover (1). Eldre lever lenger enn tidligere. Det vil derfor bli viktigere å kartlegge hvilken type trening som har optimal effekt. Dette kan få kliniske implikasjoner for fysioterapeuter og andre som jobber med denne aldersgruppa.

4 Med økende alder minker muskelvolumet og muskelstyrken (27,28). Redusert antall motoriske enheter og størrelse på muskelfibre, spesielt type II-fibre, blir sett på som hovedårsak. Det synes som atrofien er større i underekstremitetene enn i overekstremitetene (29). En vesentlig medvirkende faktor til dette kan være inaktivitet hos de eldre. Overkroppen har i utgangspunktet en større representasjon av utholdende type I-fibre, enn type IIfibre. Årsaken til at type I-fibre ikke atrofierer like lett som type II-fibre kan ligge i at kravene til høy belastning er lavere for type I fibre. Et stort tap av raske type II-fibre kan være en medvirkende faktor til redusert RFD hos eldre, noe som kan påvirke balansen og dermed ADL-funksjoner (30). Izquierdo med flere (31) viste at evnen til eksplosiv kraftutvikling, RFD, minket med 64 prosent fra 20 til 70 års alder, mer enn tilfellet var for 1RM. Aldring kan føre til reduserte likevektsreaksjoner og nedsatt evne til å ta seg inn ved ubalanse. Dette kan føre til større sjanse for fall. Årsaken kan ligge i redusert nevromuskulær kontroll (31). Drowatzky med flere (32) mener derimot at redusert styrke ikke kommer av denervasjon av muskulaturen. Nervesystemet hos eldre holder seg funksjonelt og fungerer like godt som hos yngre mennesker (32). Maksimal styrketrening kan være en intervensjon som kan motvirke fall, ved å hindre den store reduksjonen i RFD som oppstår med økende alder. tudien viste at maksimal styrketrening kan gi store gevinster i forhold til RFD. Dette kan bringes inn i fysioterapien ved å legge opp til aktiviteter som i større grad kan ivareta og vedlikeholde evnen til hurtig kraftutvikling. Det er ikke vist endringer i RFD av trening med 15 repetisjoner, lavere belastning og lav hastighet. Andre studier har vist at vedlikehold av RFD gir bedre funksjonsevne i hverdagslivet, ved at ADL går lettere (30,33). Bedre utnyttelse av evnen til å utvikle kraft hurtig kan derfor gi større trygghet ved balanseproblemer. Ytre faktorer, som fysisk utforming av omgivelsene, kan også ha en innvirkning på fallfrekvensen hos eldre. Selv om snublefellene finnes i det fysiske miljøet, kan en intervensjon som har til hensikt å motvirke reduksjon i RFD, virke forebyggende på fall. Fysisk aktivitet betegnes som en hjørnestein i profylaksen mot osteoporose (34). Styrketrening kan forsinke utviklingen av ostoeporose hos eldre (35). Trening med belastninger mellom prosent av 1RM har vist mindre effekt på beintilvekst enn ventet (8). Derimot kan maksimal styrketrening, som innebærer større belastning enn prosent, forsinke prosessen med beinsvinn, og dermed redusere faren for fall og fraktur (8). Dette vil kunne føre til redusert dødelighet og store besparelser for samfunnet, men ikke minst sparte lidelser for den enkelte. Det vil derfor være viktig at de som jobber med eldre til daglig vet mer om hvordan styrketreningen bør tilrettelegges i forhold til intensitet, type øvelser og varighet for å oppnå best mulig effekt. Effektbegrepet er imidlertid sammensatt. Denne studien evaluerte fysiologisk effekt, og det ble funnet store forbedringer som en følge av treningsregimet. Det trengs i tillegg langtidsstudier som ser på grad av hypertrofi og skader, samt studier som vurderer sosial og psykologisk effekt av slik trening. Helsefremmende og forebyggende fysioterapi Helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre er et av satsingsområdene fra myndighetene (36). Dette er en naturlig arena for fysioterapeuter å arbeide med. Det vil derfor være viktig å se om maksimal styrketrening kan ha effekt i et helsefremmende og forebyggende perspektiv hos eldre. Bedret fysisk kapasitet kan være med å øke mulighetene til selvstendighet. Styrketrening kan fungere som et ledd i å forebygge behovet for hjelp hos mange ved økt alder. Samtidig kan det gi store gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv, ved at eldre kan opprettholde sin selvstendighet lengre (37). Det kan stilles spørsmål om hvor overførbar en intervensjon i standardiserte apparater er til dagliglivet. Ved intervensjon på organnivå er det spørsmål om resultatene lar seg overføre til aktivitetsnivå, selv om en slik overføring er vist eksperimentelt når aktiviteten på aktivitetsnivå gjennomføres i tilstrekkelig grad med styrkeintervensjon (38). Lite bruk av funksjonelle tester som evalueringsredskap, er en svakhet med mange av studiene. På den annen side kan økt muskelstyrke være den motivasjonsfaktoren som skal til for at eldre får overskudd til å utføre den funksjonelle treningen. Siden maksimal styrketrening er en hard treningsform, skal det være en tilvenningsperiode før selve styrketreningen finner sted. Det er vanlig å bruke fire til seks uker på å bygge opp sener og muskelfester (37). Eldre trenger imidlertid lengre tid på tilhelingsprosessen (39). Det trengs her flere studier som ser på faktorer som blant annet faren for skader. Lexell med flere (29) viser at intensive perioder med maksimal styrketrening, med en kombinasjon av lengre perioder lavintensitetstrening, vedlikeholder muskelstyrken. I den kliniske hverdagen kan dette bety at den eldre trener maksimal styrketrening med belastninger over 80 prosent av 1RM en til to perioder på åtte til ti uker per år. I tiden mellom disse treningsperiodene kan personen vedlikeholde styrken i hjemmet ved trening med lavere intensitet, da en slik treningsøkt i uken vedlikeholder det fysiske nivået (29). Det vil være viktig at hensikten med treningen forklares. Motivasjonen for gjennomføring av egentrening kan øke ved at en får følelse av mestring av øvelsene og forbedret daglig funksjonsnivå.

5 Konklusjon Trening av maksimal styrke med vekt på maksimal mobilisering i konsentrisk fase ga signifikant økning i 1RM og RFD for styrkegruppa, sammenlignet med kontrollgruppa. Resultatene for styrkegruppa ved både 1RM og RFD kan skyldes nervøse tilpasninger. RFD hadde en relativt større økning enn 1RM. Videre studier bør se nærmere på trening av eldre med ulike funksjonsproblemer. Litteratur 1. Vatten L: Aldringens århundre og aldringens pris. Fysioterapeuten 1994, 61(5), Hareide B: Hjemmeulykker og eldre - om fall inne. Prosjektrapport. Oslo, Sogn bydel, Avlund K: Træthed ved daglig færden. Gerontologi og samfund 1998, 4, Shepard RJ, Montelpare W: Geriatric benefits of exercise as an adult. Journal of Gerontology 1988, 43, Henderson NK, White CP, Eisman JA: The roles of exercise and fall risk reduction in the prevention of osteoporosis. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 1998, 27, Karlsen KB, Ommundsen Y: Problems of the physically active? Results from a 40-year study at Hedemark County. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 1997, 117, Heikkinen E, Rantanen T, Era P: Physical activity and the changes in maximal isometric strength in men and women from the age of years. Journal of the American Geriatrics Society 1997, 45, Petranick K, Berg K: The effects of weight training on bone density of premenopausal, postmenopausal and elderly women: a review. Journal of strength and conditioning research 1997, 11, Chandler JM, Duncan PW, Kochersberger G, Studenski S: Is lower extremity strength gain associated with improvement in physical performance and disability in frail, community-dwelling elders? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1998, 79, Behm DG, Sale DG: Velocity specificity of resistance training. Sports Medicine 1993, 15, Goldspink G: Cellular and molecular aspects of adaption in skeletal muscle. I: Komi PV (red): Strength an Power in Sport. Oxford, Blackwell Scientific Publications, MacDougall JD: Hypertrophy or hyperplasia. I: Komi PV (red): Strength and Power in Sport. Oxford, Blackwell Scientific Publications, Schmidtbleicher D: Training for power events. I: Komi PV (red): Strength and Power in Sport. Oxford, Blackwell Scientific Publications, Fiatarone MA, Marks EC, Ryan ND, Meredith CN, Lipsitz LA, Evans WJ: High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle. Journal of the American Medical Association 1990, 263, Frontera WR, Meredith CN, O`Reilly KP, Knuttgen HG, Evans WJ: Strenght conditioning in older men: Skeletal muscle hypertrophy and improved function. Journal of Applied Physiology 1988, 64, Häkkinen K, Kallinen M, Izquierdo M, Jokelainen K, Lassila H, Malkia E, Kraemer WJ, Newton RU, Alen M: Changes in agonist-antagonist EMG, muscle CSA, and force during strength training in middle-aged and older people. Journal of Applied Physiology 1998, 84, Almåsbakk B, Hoff J: Coordination, the determinant of velocity specificity? Journal of Applied Physiology 1996, 80, Rutherford OM, Jones A: The role of coordination in strength training. European Journal of Applied Physiology 1986, 55, Faugli HF, Holten O: Medisinsk treningsterapi. Universitetsforlaget AS, Oslo, Behm DG: Neuromuscular implications and applications of resistance training. Journal of Strength and Conditioning Research 1995, 4, Sale DG: Neural adaptions in strength training. I: Komi PV (red): Strenght and Power in Sport. Oxford, Blackwell Scientific Publications, Hagberg JE: Physical Activity, Fitness, Health and Ageing. Illinois, Human Kinetics Books, Hickson RC, Dvorak BA, Gorostiga EM: Potential for strength and endurance to emplify endurance performance. Journal of Applied Physiology 1988, 65, Hoff J, Wisløff U, Helgerud J: Endurance training into the next millenium: Muscular strength training effects on aerobic endurance performance, a review. The American Journal of Medicine and Sport. Invited review (In press). 25. Pollock ML: The Recommended Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory and Muscular Fitness, and Flexibility in Healthy Adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 1998, 30, Evans WJ: Exercise training guidelines for the elderly. Medicine and Science in Sports and Exercise 1999, 31, Mills EM: The effect of low-intensity aerobic exercise on muscle strength, flexibility and balance among sedentary elderly persons. Nurs res 1994, 43,

6 28. Porter MM, Vandervoort A, Lexell J: Aging of human muscle: structure, function and adaptability: a review. Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports 1995, 5, Lexell J: Ageing and human muscles. Canadien Journal of Applied Physiology 1993, 18, Bassey EJ, Fiatarone MA, O'Neill EF, Kelly M, Evans WJ, Lipsitz LA: Leg extensor power and functional performance in very old men and women. Clinical Science 1992, 82, Izquierdo M, Aguado X, Gonzalaez R, Lopez JL, Häkkinen K: Maximal and explosive force production capacity and balance performance in men in different ages. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 1999, 79, Drowatzky KL, Drowatzky JN: Physical training programs for the elderly. Clinical Kinesiology 1999, 53, Fleck SJ, Kreamer WJ: Designing resistance training programs. Human Kinetics, Champaign, Halse J: Hvordan oppstår osteoporose? Informasjon fra legemiddelfirmaet Sandoz, 1988, Nelson ME, Fiatarone MA, Morganti CM, Trice I, Greenberg RA, Evans WJ: Effects of high intensity strength training on multiple risk factors for osteoporotic fractures. A randomized controlled trial. JAMA 1994, 272, Sosial- og helsedepartementet: St.meld. nr. 37 ( ): Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid. 37. Vännman M, Rosendahl E: Styrketräning för äldre. Geriatrix 1997, 33, Hoff J, Almåsbakk B: The effects of maximum strength training on throwing velocity and muscle strength in female team-handball players. Journal of Strength and Conditioning Research 1995, 9, Faulkner JA, Brooks SV, Zerba E: Skeletal muscle weakness and fatigue in old age: underlying mechanisms. Annual Reviw of Gerontology and Geriatrics 1990, 10,

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

TEKST FOTO TRENINGSSALEN

TEKST FOTO TRENINGSSALEN Ungdomskilden Judith (80), Lill (75) og Gunther (73). Når instruktør Tor Torgersen (74) drar i gang gruppetreninga, spiller alder en rolle. TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no FOTO Paal Audestad TRENINGSSALEN

Detaljer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer en randomisert kontrollert studie med crossover design Petra A Nordby Masteroppgave, Institutt for Sykepleievitenskap og

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre -Et hjemmebasert, individuelt tilpassa styrke- og balansetreningsprogram 1 Forord Fall er vanlig blant eldre. Det kan derfor være lett å overse de alvorlige

Detaljer

Fysisk funksjonsnivå hos barn og unge med medfødte hjertefeil

Fysisk funksjonsnivå hos barn og unge med medfødte hjertefeil Fysioterapeuten nr. 7/2001: Fysisk funksjonsnivå hos barn og unge med medfødte hjertefeil Per Morten Fredriksen, fysioterapeut, dr. scient., forsker ved fysioterapiavdelingen, Rikshospitalet. per.morten.fredriksen@rikshospitalet.no

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn Kapittel 3 Barn og unge 45 3. Barn og unge Forfattere Ulrika Berg, dr. med, legitimerad läkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnendokrinologi, Karolinska Institutet og Astrid

Detaljer

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn?

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Av 203 Knut Åge Hauge 206 Anders Ommedal 17 Pål Høgli

Detaljer

HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK

HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK SPLITTKNEBØY OG HIP-THRUST AKTIVERER M.GLUTEUS MAXIMUS MEST? En observasjonsstudie Ole- Kristen Jacobsen og Benjamin Christensen EXAMENSARBETE Naprapathögskolans rapportserie,

Detaljer

Mastergradsoppgave. Kan kompresjonsstrømper føre til raskere fjerning av laktat fra blodet?

Mastergradsoppgave. Kan kompresjonsstrømper føre til raskere fjerning av laktat fra blodet? Mastergradsoppgave Kan kompresjonsstrømper føre til raskere fjerning av laktat fra blodet? - Effekten av kompresjonsstrømper som et restitusjonstiltak i løping Mona Kyllo MKØD0606 Mastergradsoppgave i

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling.

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Bachelorprosjekt Ida Kathrine Fagervold Desember 2010 Hold 07D Dette prosjekt er udarbejdet af studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN 1 FORORD Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 3 september 2012

Detaljer

Marita Varhaug. Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere

Marita Varhaug. Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere dfklklfdkfkfkfj Mastergradsavhandling i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 2014 Marita Varhaug Effekten av smålagsspill på maksimalt oksygenopptak og prestasjon i dribleløype hos kvinnelige fotballspillere

Detaljer