Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole."

Transkript

1 Lyngen kommune Lyngen kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP Werner Kiil Medlem LYAP Anette Holst inhabil i sak 58/11 Medlem LYAP Sølvi Jensen Ordfører LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Karl Arvid Brose Varaordfører LYSP Rolf Magne Hansen Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Lene Granli Medlem LYFRP Karl Halfdan Botngaard Medlem LYKRL Johnny Arne Hansen inhabil i sak 58/11 Medlem LYAP Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Linda Møller Medlem LYHØ Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Line van Gemert inhabil i sak 58/11 Medlem LYHØ Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy MEDL LYSP Fred Skogeng MEDL LYHØ Reidar Lund MEDL LYKRF Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lill Tove Bergmo Kay Roger Fjellsøy LYSP Nils Einar Samuelsen Reidar Lund LYKRF Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole. Innkalling og saksliste godkjent. Ordføreren fikk godkjenning på forslaget om taletid i forbindelse med sak 57/11. Liv Solberg og Hans Karlsen valgt til å skrive under protokollen. Eldrerådet v/albrigt Albrigtsen var til stede på møtet.

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Frode Larsen Tom-Jarle Isaksen sak 57/11 Inger-Helene Isaksen Stilling Rådmann Økonomisjef Seniorrådgiver Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Liv Solberg Hans Karlsen Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 53/11 RS 3/11 Politisk sak Vedtak om lovlighetsklage vedr. kommunal garanti og driftstilskudd 2010/1128 PS 54/11 Valg av midlertidig rådhus 2011/770 PS 55/11 Utredning barnehage Eidebakken barneskole 2011/1652 PS 56/11 PS 57/11 Revidert investeringsbudsjett 2011 og overføring til 2012 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett / /2188 PS 58/11 Rullering av anleggsdelen i kommunedelplan for 2010/3375

3 PS 59/11 anlegg og områder for idrett og friluftsliv , samt prioritering av spillemiddelsøknader Valg av Lyngen råd for eldre og funksjonshemmede 2011/3457 PS 53/11 Politisk sak Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Lyngen kommunestyre tar saken til etterretning. Enst Lyngen kommunestyre tar saken til etterretning. RS 3/11 Vedtak om lovlighetsklage vedr. kommunal garanti og driftstilskudd PS 54/11 Valg av midlertidig rådhus Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Forslag fra Krf og Frp v/hans Karlsen: Vi følger opp vedtaket i K-styret juni 2011 og vil ha utredet muligheten for rådhus i gamle sykehjemmet. Saken utsettes. Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Krf og Frp v/hans Karlsen. Utsettelsesforslaget falt mot 5 stemmer. Det ble votert over formannskapets innstilling til vedtak. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt med 15 mot 3 stemmer. 1 Lyngen kommunestyre vedtar at midlertidig lokalisering av rådhus skal være i Strandveien 24 AS (Bankbygget) 2 Lyngen kommunestyre ber rådmannen fremforhandle leiekontrakt med eier av Strandveien 24 AS på 10 år med opsjon på kortere eller lengre tid, samt opsjon for kjøp. Ved leie og/eller kjøp

4 skal dette være basert på markedspris. Bindende avtale godkjennes av formannskapet og signeres ordfører 3 Utgifter til nytt rådhus legges inn med halvårsvirkning slik formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan viser. (kr 1.3 mill i 2012) Det vil si innflytting pr. 1. juli Prosjektutvikling skal gjennomføres i tett dialog mellom partene slik at krav i Arbeidsmiljølov og Hovedavtale ivaretas. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. 1 Lyngen kommunestyre vedtar at midlertidig lokalisering av rådhus skal være i Strandveien 24 AS (Bankbygget) 2 Lyngen kommunestyre ber rådmannen fremforhandle leiekontrakt med eier av Strandveien 24 AS på 10 år med opsjon på kortere eller lengre tid, samt opsjon for kjøp. Ved leie og/eller kjøp skal dette være basert på markedspris. Bindende avtale godkjennes av formannskapet og signeres ordfører 3 Utgifter til nytt rådhus legges inn med halvårsvirkning slik formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan viser. (kr 1.3 mill i 2012) Det vil si innflytting pr. 1. juli Prosjektutvikling skal gjennomføres i tett dialog mellom partene slik at krav i Arbeidsmiljølov og Hovedavtale ivaretas. PS 55/11 Utredning barnehage Eidebakken barneskole Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Utredningen tas til orientering.

5 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Sølvi Jensen: Utredningen tas til orientering. Det ble votert over forslaget fra Sølvi Jensen. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Sølvi Jensen. Enst Utredningen tas til orientering. PS 56/11 Revidert investeringsbudsjett 2011 og overføring til 2012 Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 1. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2011 og ny oppføring i årsbudsjett 2012: a) Ubrukt investeringsramme med tilhørende lånefinansering for vann- og avløpssektoren reduseres i årsbudsjett 2011 og overføres årsbudsjett b) Prosjekt Boliger til vanskeligstilte tas ut av årsbudsjett 2011 med tilhørende bruk av disposisjonsfond. Investeringen føres opp i årsbudsjett 2012 og finansieres med bruk av lån. c) Prosjekt Oksvik barnehage reduseres tilsvarende forbruk i 2011 og overføres årsbudsjett Utbetalt refusjon på skadeerstatning for tapt Solhov barnehage ansees som øremerket og resterende del overføres til finansiering av investeringene i Prosjekt Nord-Lenangen kirkegård splittes opp i to investeringsprosjekter. Investeringene i kirkegården regnskapsføres på prosjekt og investeringer i boligfelt regnskapsføres på prosjekt Innereidet boligfelt. Saksprotokoll i Lyngen formannskap

6 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 3. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2011 og ny oppføring i årsbudsjett 2012: d) Ubrukt investeringsramme med tilhørende lånefinansering for vann- og avløpssektoren reduseres i årsbudsjett 2011 og overføres årsbudsjett e) Prosjekt Boliger til vanskeligstilte tas ut av årsbudsjett 2011 med tilhørende bruk av disposisjonsfond. Investeringen føres opp i årsbudsjett 2012 og finansieres med bruk av lån. f) Prosjekt Oksvik barnehage reduseres tilsvarende forbruk i 2011 og overføres årsbudsjett Utbetalt refusjon på skadeerstatning for tapt Solhov barnehage ansees som øremerket og resterende del overføres til finansiering av investeringene i Prosjekt Nord-Lenangen kirkegård splittes opp i to investeringsprosjekter. Investeringene i kirkegården regnskapsføres på prosjekt og investeringer i boligfelt regnskapsføres på prosjekt Innereidet boligfelt. PS 57/11 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Forslag fra Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Gemert: Som rådmannens innstilling men med flg endringer: BUDSJETTFORSLAG Ikke økt eiendomsskatt Mudring havner ytre Ullsfjordforbindelsen Nordnes Lyngen Alp - ønsker en evaluering her før evt. kutt av samarbeid 270 Nytt lærerbehov Eidebakken Jægervatn- utbedring av vei/bru egenandel? Nedleggelse Oksvik skole Besparelse drift Oksvik skole (teknisk) Evt. salg skolebygning Oksvik Eidebakken skole - besparelse stilling Lenangen b/u skole besparelse stilling/omorganisering Grunnskole felles - likt kutt på alle skolene

7 Lyngsdalen. Felles ledelse oppvekstsenteret Kutt stilling kulturskole Stenge barneskolen(utfordr: voksenopp. og Kult.sk?) Helse, sosial og omsorg - samordning tjenester etc Besparelse drift kommunale bygg som følge av salg Legestilling samhandlingref.tas ikke inn Administrasjon/sentraladm Salg av kommunale boliger/boligmasse - offentlig Teknisk drift- besparelse stilling som følge av salg boliger/omlegging SUM Merknad: Drifta i Lyngen kommune må ned med minimum 3-5 % i økonomiplanperioden. Forslag fra Lyngen H v/line van Gemert: Skolenedleggelse Oksvik skole høsten Ombygging av skole med 3 avd som erstatning for Solhov barnehage. Forslag fra Lyngen Frp v/lene Granli: Eidebakken barneskole ombygges til 3 avd. barnehage som erstatning for Solhov barnehages 3 avdelinger, samt skolenedleggelse Oksvik fra Forslag fra Lyngen Krf v/peggy Halvorsen: Som rådmannens innstilling men med flg endringer: Skole/kulturskole, Full virkning Kirke lønnsoppgjør Rottenvik kraft (økt inntekt) Tyttebærvika (økt inntekt) Økt feieinntekt til 550,- pr husstand Helse og omsorg Stenge gammelskolen Barnehagene Grendelagene Eiendomsskatt 4 promille Mudring havner N-Lenangen Fjellovervåking Lyngen Alp 218 Intek 50 Ullsfjordforbindelsen (planl.) Legestilling Teknisk drift bemanning Sentraladministrasjonen Grunnskolen felles Disposisjonsfondet

8 Forslag fra Lyngen Krf v/peggy Halvorsen: Barnehage Oksvik. Lyngen Krf går inn for rådmannens alternativ 2. Nybygd barnehage over ett plan - 2 avdelinger som kostnadsberegnet til kr erstatningssum kr = kr Den 3. avdelinga må vurderes ift plassering. Forslag fra Kretslista, Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst: Som formannskapets innstilling men med flg endringer: Oksvik skole legges ned fra Når et gjelder investeringsbudsjettet skal prosjektnr ha flg tekst: Byggefelt Svensby kr 850 i Forslag fra Kretslista, Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst: Solhov barnehage legges i Oksvik skole. Det skal ikke bygges nybygg. Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen H og Lyngen Frp v/lene Granli: Eldrerådets forslag om utvidelse av Lenangen Omsorgssenter legges inn i økonomiplanen for 2013 med 2 millioner. Det ble først votert over forslag fra Lyngen Krf, Lyngen H og Lyngen Frp v/lene Granli vedr Lenangen omsorgssenter. Kommunestyret ber om at forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen H og Lyngen Frp v/lene Granli vedr utvidelse Lenangen omsorgssenter kr 2 mill i 2013, vurderes i forbindelse med kommuneplanens handlingsdel med økonomiplanen for Årsbudsjett Enst. Det ble deretter votert over forslagene vedr lokalisering av Solhov Barnehage. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Kretslista, Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. Vedtatt med 12 stemmer. 2 stemte for forslaget fra Lyngen H, 2 stemte for forslaget fra Lyngen Krf og 2 stemte for forslaget fra Lyngen Frp. Det ble deretter stemt over de tre forslagene samt formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer. Forslaget fra Kretslista, Lyngen Sp og Lyngen AP v/anette Holst fikk 11 stemmer. Forslaget fra Lyngen Krf v/peggy Halvorsen fikk 2 stemmer. Forslaget fra Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert fikk 5 stemmer.

9 Det ble tilslutt stemt over formannskapet forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett 2012 med vedtatte endringer. Lyngen kommunestyre tiltrer handlingsplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett 2012 med vedtatte endringer. Vedtatt mot 7 stemmer. 1 Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 2 Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg 1 6 med flg endringer: skole (inspektør/kulturskole drama 625, lærer/-ass 2 still og Oksvik full virkning fra 2013) - felles ledelse Oksvik 50 og en leder Lyngsdalen oppveksts Rottenvik kraft (økte inntekter) Tyttebærvika (økte inntekter) Solbakken (omorganisering - 4 stillinger) stenge gammelskolen (kulturskolen og voksenopplæring til Ebs) skyss Straumen (svømmekjøring) barnehagene (organisering spes.ped evt nedgang i barneetall) grendelagene (drift/tiltak) eiendomsskatt 4 promille mudring fjellovervåking næring etter søknad Intek 50 - Ullsfjordforbindelsen (planleggeing) legestilling tas fra midler til samhandlingsreformen teknisk drift sentraladministrasjonen grunnskolen felles Oksvik skole legges ned fra disposisjonsfondet Prosjektnr ha flg tekst: Byggefelt Svensby kr 850 i Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet 2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

10 2.5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 2.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 2.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 2.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan med vedtatte endringer Solhov barnehage legges i Oksvik skole. Det skal ikke bygges nybygg Kommunestyret ber om at utvidelse Lenangen omsorgssenter kr 2 mill i 2013, vurderes i forbindelse kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Personal- og arbeidsgiverutvalget tar formannskapets innstilling til orientering. Enst. Personal- og arbeidsgiverutvalget tar formannskapets innstilling til orientering. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Arbeidsmiljøutvalget tiltrer formannskapets innstilling til vedtak.

11 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Forslag fra AP v/johnny Hansen: 1. Oksvik skole legges ned fra 2013/ Solhov Barnehage etableres i Oksvik, ved ombygging av Oksvik skole. 3. Det må arbeides for å finne midlertidige løsninger for Solhov Barnehage inntil Oksvik skole er klar. Det ble først votert over forslaget fra Johnny Hansen. Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Johnny Hansen. Vedtatt mot 1 stemme. Det ble tilslutt votert over formannskapets innstilling med de endringer forslaget fra Johnny Hansen medfører i økonomiplanen Levekårsutvalget tiltrer formannskapets innstilling med de endinger forslaget fra Johnny Hansen medfører i økonomiplanen Vedtatt mot 1 stemme 1. Oksvik skole legges ned fra 2013/ Solhov Barnehage etableres i Oksvik, ved ombygging av Oksvik skole. 3. Det må arbeides for å finne midlertidige løsninger for Solhov Barnehage inntil Oksvik skole er klar. Levekårsutvalget tiltrer formannskapets innstilling med de endinger ovennevnte 3 punkter medfører i økonomiplanen Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Næringsutvalget ble orientert om kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan , samt årsbudsjett Utvalget tar orienteringen til etterretning. Enst Næringsutvalget ble orientert om kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan , samt årsbudsjett Utvalget tar orienteringen til etterretning.

12 Saksprotokoll i Lyngen eldreråd Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eldrerådet vil be kommunestyret prioritere utvidelse av Lenangen Bo- og omsorgssenter i økonomiplanperioden Det er spesielt kjøkken og spisesal samt oppholdsrom for personalet som er for trangt. Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eldrerådet vil be kommunestyret vurderer gradvis nedtrapping og til slutt fjerning av den urettferdige skatten, som ikke følger hovedprinsippet for all skattlegging, nemlig evneprinsippet. Gjennomsnittsinntekter i Lyngen ligger langt under landsgjennomsnittet. Det er ingen tvil om at eiendomsskatten har negative konsekvenser for fremtidig bosetting og nyetablering av bedrifter. Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen vedr utvidelse av Lenangen bo- og omsorgssenter. Enst Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen ved eiendomsskatt. Enst. Eldrerådet tar formannskapets budsjettforslag til orientering. Enst. Eldrerådet tar formannskapets budsjettforslag til orientering. Eldrerådet vil be kommunestyret prioritere utvidelse av Lenangen Bo- og omsorgssenter i økonomiplanperioden Det er spesielt kjøkken og spisesal samt oppholdsrom for personalet som er for trangt. Eldrerådet vil be kommunestyret vurderer gradvis nedtrapping og til slutt fjerning av den urettferdige skatten, som ikke følger hovedprinsippet for all skattlegging, nemlig evneprinsippet. Gjennomsnittsinntekter i Lyngen ligger langt under landsgjennomsnittet. Det er ingen tvil om at eiendomsskatten har negative konsekvenser for fremtidig bosetting og nyetablering av bedrifter. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Møtet ble avlyst da kun 2 av rådets medlemmer møtte. Disse medlemmene var med på administrasjonens gjennomgang av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett 2012.

13 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Driftsbudsjettet: Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/anette Holst: Som rådmannens innstilling med flg endringer: - skole (inspektør/kulturskole drama 625, lærer/-ass 2 still 500 og Oksvik 200 -halvårsvirkning i 2012 med unntak av inspektør - full virkning fra 2013) felles ledelse Oksvik 50 og en leder Lyngsdalen oppveksts Rottenvik kraft (økte inntekter) Tyttebærvika (økte inntekter) Solbakken (omorganisering - 4 stillinger) stenge gammelskolen (kulturskolen og voksenopplæring til Ebs) skyss Straumen (svømmekjøring) barnehagene (organisering spes.ped evt nedgang i barneetall) grendelagene (drift/tiltak) eiendomsskatt 4 promille mudring fjellovervåking næring etter søknad Intek 50 - Ullsfjordforbindelsen (planleggeing) legestilling tas fra midler til samhandlingsreformen teknisk drift sentraladministrasjonen grunnskolen felles disposisjonsfondet Forslag fra Lyngen Kfr, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert: mudring av havner ytre Lyngen legehjemmel jordmor natthjemmel Solbakken Lyngstunet inspektør 0,7 årsverk Eidebakken skole kulturskkolen 50% dramastilling disposisjonsfondet

14 Forslag fra Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert: Eiendomsskatten økes ikke, men beholdes på dagens nivå med en sats på 4 promille. Det foretas flg kutt: nedleggelse Oksvik skole teknisk drift (rammekutt) rådmannen stab (rammekutt) helse (rammekutt) eiendomsskatt Rottenvik kraft (økte inntekter) Tyttebærvika (økte inntekter) stenging av gammelskolen på Eidebakken Ullsfjordforbindelsen Lyngen ALP fjellsovervåking disposisjonsfondet Forslag fra Sølvi Jensen vedr skattevedtak 2012: Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. Investeringsbudsjettet: Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert: Som rådmannens forslag men med flg endringer: Prosjektnr Kunstgress utgår inntil videre. Ingen konkrete planer foreligger pr dd 500 spart i 2012 Prosjektnr Byggefelt ikke spesifisert hvor. Investering tas over to år, 400 i 2012 og 450 i 2013 Prosjektnr lastebil - fjernes, 800 spart i 2012 Det ble først votert over rådmannens forslag til investeringsbudsjett og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert Lyngen formannskap tiltrer rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Det ble deretter votert over rådmannens forslag til skattevedtak 2012 og forslaget fra Sølvi Jensen. Lyngen formannskap tiltrer forlaget fra Sølvi Jensen. Enst Det ble så stemt over rådmannens forslag til driftsbudsjett.

15 Rådmannens forslag til driftsbudsjett pkt 2.1 falt enstemming. Det ble deretter stemt over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Germert vedr endinger på driftsbudsjettet. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/anette Holst. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Det ble tilslutt stemt over rådmannens innstilling til pkt 2 med de vedtatte endringer. VEDTAK Lyngen formannskap tiltrer innstillingen pkt 2 med vedtatte endinger. Enst 1 Skattevedtak Høyeste tillatte skattesats legges til grunn for inntekts- og formuesskatt. Eiendomsskatt utskrives med kroner 4,00 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. 3 Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, jamfør vedlegg 1 6 med flg endringer: skole (inspektør/kulturskole drama 625, lærer/-ass 2 still og Oksvik full virkning fra 2013) - felles ledelse Oksvik 50 og en leder Lyngsdalen oppveksts Rottenvik kraft (økte inntekter) Tyttebærvika (økte inntekter) Solbakken (omorganisering - 4 stillinger) stenge gammelskolen (kulturskolen og voksenopplæring til Ebs) skyss Straumen (svømmekjøring) barnehagene (organisering spes.ped evt nedgang i barneetall) grendelagene (drift/tiltak) eiendomsskatt 4 promille mudring fjellovervåking næring etter søknad Intek 50 - Ullsfjordforbindelsen (planleggeing) legestilling tas fra midler til samhandlingsreformen teknisk drift sentraladministrasjonen grunnskolen felles disposisjonsfondet Avgifter, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet 3.4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler -

16 Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil 13,4 mill for å dekke opp manglende finansiering i investeringsregnskapet 3.6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2012 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig 3.7. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 4,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør 3.9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor hovedområdene delegeres rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene innenfor delegasjonsreglementet Det settes ned en gruppe som får i oppgave å komme med forslag til hvordan kommunen kan etablere et nivå på drifts- og investeringsutgiftene som er konsistent med de fremtidige inntektsforutsetningene Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan med vedtatte endringer. PS 58/11 Rullering av anleggsdelen i kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv , samt prioritering av spillemiddelsøknader Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Johnny Hansen, Line van Gemert og Anette Holst erklærte seg inhabil. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 1. Forslag til rullering av Kommundelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv godkjennes. 2. Søknadene på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg prioriteres slik: Ordinære anlegg: 1. Furuflaten kunstgress 2. Geitnes idrettshus renovering av klubblokalet 3. Geitnes idrettshus renovering av garderobeanlegg og garasje 4. Eidebakken skole garderobeanlegg 5. Furuflaten il speakerbu/lager/wc 6. Eidebakken skole gymnastikksal

17 Nærmiljøanlegg: 1. Geitnes idretts- og friluftspark friidrettsplass, trinn 2 2. Lenangen skole ballbinge 3. Geitnes idretts- og friluftspark ulike småanlegg, trinn 3 PS 59/11 Valg av Lyngen råd for eldre og funskjonshemmede Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Forslag fra Sølvi Jensen: Eldrerådet og Råd for folkehelse slås sammen til ett råd og kalles Råd for folkehelse. Rådet skal bestå av 5 medlemmer; 2 fra pensjonistforeningene, 2 fra interesseorganisasjonene for funksjonshemmede og 1 politiker. Forslag fra Lene Granli: Liv Solberg med Peggy Halvorsen som personlig vara Rolf Nilsen med Rønnaug Bjørklid som personlig vara Harald Haugen med Ella Øren som personlig vara Kari Berglund med Øistein Hoe som personlig vara Jan Hijman med Martin Skog som personlig vara Leder Harald Haugen Nestleder Jan Hijman Det ble først votert over hvorvidt eldrerådet og Råd for folkehelse skal slås sammen. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Sølvi Jensen om at Eldrerådet og Råd for folkehelse slås sammen til ett råd. Enst. Det ble deretter votert over hvor mange medlemmer det nye rådet skal ha. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Sølvi Jensen om at rådet skal bestå av 5 medlemmer; 2 fra pensjonistforeningene, 2 fra interesseorganisasjonene for funksjonshemmede og 1 politiker. Vedtatt mot 1 stemme. Det ble votert over navnet på rådet. VEDTAK. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Sølvi Jensen om at det nye rådet skal hete Råd for folkehelse. Enst Det ble deretter foretatt valg til Råd for folkehelse for inneværende kommunestyreperiode. VEDTAK. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lene Granli. Enst

18 Eldrerådet og Råd for folkehelse slås sammen til ett råd og kalles Råd for folkehelse. Rådet skal bestå av 5 medlemmer; 2 fra pensjonistforeningene, 2 fra interesseorganisasjonene for funksjonshemmede og 1 politiker. Råd for folkehelse : Liv Solberg med Peggy Halvorsen som personlig vara Rolf Nilsen med Rønnaug Bjørklid som personlig vara Harald Haugen med Ella Øren som personlig vara Kari Berglund med Øistein Hoe som personlig vara Jan Hijman med Martin Skog som personlig vara Leder Harald Haugen Nestleder Jan Hijman

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Plenumsalen, LHL-klinikkene Skibotn Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 15.02.08 028/08 kommunestyret 25.02.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 06.02.2008 151 07/00653 69 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Ordfører AP Arvid

Detaljer