VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1"

Transkript

1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 3. september 2014 kl.19:00 Sjå presentasjonane på :

2 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering av skulekvardagen Kontaktpunkt heim-skule. Foreldremedverknad og informasjonskanalar Fråværsreglar og oppfølging av fråvær Orientering om skulens arbeid med utfordringar knytt til rus og psykisk helse mm. Kartleggingsprøver denne hausten Vurdering. Presisering av forskrift til opplæringslova pr Kartleggingsprøver hausten 2014

3 Program (2): Berbare PC ar /stipendordning SkoleArena, foreldrepålogging Saker eller spørsmål til skulen Val av foreldre-/føresetterepresentant til skuleutvalet SA og MK går til eigne orienteringar Orientering om matematikk og framandspråk på ST og MDD Musikk går til eiga orientering Val av programfag ST Spesiell studiekompetanse

4 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

5 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

6

7 Kontaktlærarar Klasse: 1ST1-1 May C. Myklebust K112 1ST1-2 Merete Steinnes 1ST2-1 Per Torheim K113 1ST2-2 Mette-Karin Vik 1ST3-1 Siv Heidi Osvoll K114 1ST3-2 Kjetil Bjørkedal 1MU1-1 Hildur S. Dalen R5 1MU1-2 Kjetil Eiksund 1MK1-1 Håvard Krøvel-Velle R8 1MK1-2 Torill K. Tafjord 1SA1 Arnhild Grønnevik K203

8 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Dette skuleåret : 4 utdanningsprogram (ST, MDD, MK, SA) Ca 530 elevar 21 klasser 27 kontaktlærarar Om lag 90 tilsette; 65 pedagogisk tilsette, merkantilt tilsette, driftstilsette

9 ORGANISERING AV SKULEDAGEN Time Tidspunkt Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ MIDTTIME MIDTTIME

10

11 Utdrag frå pressemeldinga frå «KORUS»

12 Arbeidsgruppa ved Volda vgs Hovudkonklusjonane: sine forslag til prioriteringar. 1. Skulen arbeider vidare med temaet ut frå ei tredeling; tiltak overfor elevar, føresette og tilsette 2. Oppstart med tiltak overfor alle desse gruppene frå hausten Rusførebygging er eit tema som skal stå på eigne bein, og ikkje vere for tett kopla til VIP eller andre pågåande prosjekt. 4. Så langt praktisk mogleg, så skal det vere elevmedverknad i prosessen og opplegga. Representantar frå elevrådet stiller når naudsynt/ønskeleg. 5. Så langt mogleg, så skal rusarbeidet (både kunnskapsbygginga og haldningsarbeidet) integrerast i skulefaga.

13 Prioriteringar, forts. Vedkomande tiltak overfor dei tilsette Gjennomført fag-/arbeidsseminar med: Kompetansebygging Fokus mot elevar og skulen sine rutiner Redusere avstanden mellom samarbeidsinstansane i området Informasjonsutveksling Avdekke manglar og forbetringsområde..

14

15 Tiltak overfor føresette: Nytte informasjonsmøta for 1. og 2. klassingane til å peike på handlingsplanen for rus som ressurs, og å marknadsføre eige «russeminar» nokre veker seinare. Russeminaret: Skulens rusplan og rutinar Samtalemalar Stimulere til open dialog mellom føresette og elevane. Forventningar! Elevrådet tek ordet.. Helsepersonale/fagfolk rus, omfang, konsekvensar Alkohol, hasj,.. Korleis opptre ved mistanke.

16 Korleis arbeider vi for å påvise problemstillingar som vi må bry oss med..? Kartlegging via samtale og observasjon. Utdrag frå samtalemalar: «Elevsamtale mellom kontaktlærar og elev»: SKJEMA FOR ELEVSAMTALAR VED VOLDA VGS. (Revidert aug 2013) Namn:... Leverast eleven seinast ei veke før samtalen. Både elev og lærar bur seg til samtalen. (2. halvår) 7. ANNA - Er det andre forhold som påverkar skulesituasjonen din som du ynskjer ta opp her? (rusrelatert, sorg eller liknande) - Veit du at du må søke deg inn på vidaregåande skule kvart år?

17 «Elevsamtale mellom helsesøster og elev»: STØTTESKJEMA FOR SAMTALE MELLOM HELSESØSTER OG ELEVAR VED VOLDA VGS. (GJENNOMFØRAST I LØPET AV 1. KLASSE) Namn: Alkohol og tobakk Nytter du tobakk av noko slag (røyk/snus)?. Drikk du alkohol?... Har du eller nokon i nære relasjonar (familie eller vener) problem med alkohol eller andre rusmiddel?...

18

19 Å få eleven til å yte : Eit komplekst samspel der både skule og heim må bidra: Nok søvn (tv, pc og mobil ) Nok mat Nok struktur til at skulearbeidet får plass i kvardagen Utfordringar i passe omfang Trygge rammer både på skulen og heime

20 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Kvalitetsplan: Fire hovudområde: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling

21 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Prioritert satsingsområde: auke læringstrykket. Redusere fråværet Styrke klasseleiinga Elevmedverknad

22

23 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE God skulestart for elevane: Kartleggingsprøver (rett elev på rett plass) Opplæring i bruk av PC og skuleadm. system Fråværsoppfølging Aktivitetsdag/fjelldag Hybelbuarkveld/elevtreff «VIP» - Veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom.

24 Eleven og foreldra sine rettar Opplæringslova Kapittel 9a: Elevane sitt skulemiljø, særleg 9a-2 og 9a-3: fysisk og psykososialt miljø Forskrift til opplæringslova: Kap 3 om vurdering Kap 5 om klagerett 20-4 om foreldresamarbeid

25 Foreldresamarbeid (1) Forskriftsfesta etter kap 20 i Forskrift til opplæringslova: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar heile opplæringsåret Informasjonsmøte i starten på skuleåret Rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår. (lærarane kallar inn - dag/kveld)

26 Foreldresamarbeid (2) Innkalling til samtale i første halvdel av november. Eleven har rett til å vere med Innkalling til samtalar med faglærarane i januar/februar Ordinær søknadsfrist til neste år: 1. mars

27 Reglar om fråvær Eleven har møteplikt til undervisinga Eleven skal dokumentere evt. fråvær, også på førehand Alt fråvær skal førast på vitnemålet (kompetansebeviset), frå alle åra. Dialog med kontaktlærar/faglærar

28 Reglar om fråvær (2) Spesielt ved fråværsføring: A) helse- og velferdsgrunnar (førast og dokumenterast) B) arbeid som tillitsvald C) politisk arbeid D) hjelpearbeid E) lovpålagt oppmøte (t.d. sesjon) F) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå - inntil 10 dagar pr år utan fråvære

29 Reglar om fråvær (3) A) Helse- og velferdsgrunnar: Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar Berre fråvær frå fjerde dagen kan strykast Unntak: funksjonshemming og kronisk sjukdom Rutine: - kontakte eleven etter ein dags fråvær (umeldt) - kontakte heimen etter to dagars fråvær (umeldt)

30 1. Lærebøker Læremiddel - gratis og til utlån - ta vare på dei! (erstatningsplikt) 2. Personleg datamaskin - gjennom fylket eller privat - stipend - opplæring - reglement

31 Kommunikasjonskanalar : direkte kontakt når som helst Fronter læringsplattform SkoleArena fråvær og vurdering

32 Kartleggingsprøver Obligatorisk kartleggingsprøve for alle elevar: Rekning (veke 35) Lesing (veke 36) Engelsk (veke 37) Føremål: Å få oversyn over elevar som ikkje har tileigna seg naudsynte ferdigheiter i grunnskulen. Tiltak så tidleg som mogleg.

33 Vurdering Karakterane: 6 - uttrykkjer framifrå kompetanse i faget 5 - uttrykkjer mykje god kompetanse i faget 4 - uttrykkjer god kompetanse i faget 3 - uttrykkjer nokså god kompetanse i faget 2 - uttrykkjer låg kompetanse i faget 1 - uttrykkjer svært låg kompetanse i faget

34 Vurdering (2) To typar vurdering i fag: Undervegsvurdering - om utvikling gjennom opplæringsløpet i forhold til kompetansemåla i faga Sluttvurdering - standpunkt og eksamen

35 Vurdering (3) Eleven skal kjenne til kva som er målet med opplæringa Eleven skal kjenne til kva som er grunnlaget for vurdering Eleven skal kjenne til kva som blir vektlagt i orden og åtferd

36 Vurdering (4) Føremålet med undervegsvurdering: Uttrykkje kompetansen til eleven Fremje læring undervegs - tidleg tilbakemelding, gjerne i prosessen - tydeleggjere kva eleven meistrar, og kva som skal til for å auke kompetansen - eigenvurdering

37 Karaktergrunnlag: Vurdering (5) Eleven har ansvar for å møte fram til og delta aktivt i opplæringa Læraren skal leggje til rette for at han har tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven Stort fråvær kan føre til manglande karaktergrunnlag

38 Orden og åtferd: Vurdering (6) - God - Nokså god - Lite godt - Vurdering i forhold til Skulereglementet Orden - læringsarbeid, læremiddel, avtalar Åtferd - framferd overfor medelevar, lærarar og andre

39 Vurdering (7) Varsling: Til elev og forelder/føresett Skriftleg Utan ugrunna opphald Ved fare for karaktergrunnlaget Ved fare for nedsett orden/åtferd

40 Andre viktige tema: «Førstegongsvitnemål» v/lisbet «VIP prosjekt» knytt til psykisk helse v/ Randi Foreldrepålogging Skolearena. v/olav Spørsmål så langt?

41 Førstegongsvitnemål For den som avsluttar opplæringa på «normal» tid, vanlegvis 3 år Kan bli trekt ut til eksamen på Vg1. På Vg2 er trekk av 1 eksamen, enten skriftleg eller munnleg. På Vg3 er det 4 på ST og MU, 3 på MK og PB. I løpet av «normaltida» kan eleven ha teke ekstra eksamenar, teke opp att fag, forbetra karakterar mm. og likevel få førstegongsvitnemål Om ein manglar fag etter normert tid, får ein ikkje førstegongsvitnemål

42 Førstegongsvitnemål (2) Dersom ein får karakteren 1 til eksamen på Vg3, og ikkje får medhald i evt. klage, får ein ikkje førstegongsvitnemål Dersom ein er sjuk til eksamen på Vg3 og tek utsett eksamen same hausten med ståkarakter, kan ein få førstegongsvitnemål Dersom ein får karakteren 1 i standpunkt i fag som ikkje er trekt til eksamen påvg3, kan ein få førstegongsvitnemål dersom ein tek særskilt prøve same hausten og får karakteren 2 eller betre Førstegongsvitnemål får ein berre ein gong

43 Førstegongsvitnemål (3) Førstegongsvitnemål kan vere viktig i forhold til opptak på universitet og høgskular, der inntil 50% av studieplassane går til ungdom med førstegongsvitnemål og som ikkje fyller meir enn 21 år i søknadsåret Sjå og

44 VIP veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom Sjå denne filmen Nettstad: 44

45 Målsetjing: Få kunnskap om å snakke om eigen livssituasjon og kjensler Få kunnskap om korleis ein kan vere ein god ven for ein som slit Få kunnskap om kvar der er hjelp å få (hjelpeapparatet) 45

46 Veke 40 Korleis? Førebuande møte mellom helsepersonell og kontaktlærarar Veke 42 Oppstart i plenum v/helsesøster Lisbet Totland (om VIP) og Geir Sæther (om rus) Arbeid i klassene (temahefte, oppgåver, filmar m. m) Veke 44 Klassebesøk i to timar av helsepersonell ( to personar pr. klasse) 46

47 Ungdom og psykisk helse Kva utfordringar har du/de som unge i dag? Kva gir positiv energi? Kva skaper uro, stress, tristheit i kvardagen din? Kva skal til for at du eller ein som slit meistrar skulen i vanskelege periodar? Kva treng du eller ein som slit frå vener, familie, lærarar og andre vaksne? 47

48 Ver varsam! Nokre køyrereglar i arbeidet med tema psykisk helse: Set grenser for deg sjølv, kor personleg du vil vere Respekter andre sine grenser Respekter at nokre blir meir berørt enn andre i forhold til eit tema Klasserommet er ikkje staden å drøfte private historier Private opplevingar har ein høve til å ta opp hos helsesyster, rådgjevar eller lærar etter avtale 48

49 49

50 SkoleArena -tilgang for foresatte

51 SkoleArena for foreldre og føresette gjev: Oversyn over fråvær og merknader Oversyn over vurderingar Formelle vurderingar (karakterar) Undervegsvurderingar utan karakter Når de er innlogga i SkoleArena får de med andre ord melding om både fråvær og vurderingar til barnet dykkar. De skal hake av for å ha lest meldinga i SkoleArena

52 Registrering i SkoleArena: Trykk: Ny foresattbruker Fyll ut informasjonen om deg sjølv Skriv inn eit brukarnamn du ynskjer og trykk: Neste

53 Skriv inn barnets fødselsnummer Om du har fleire barn på skulen, hugs å legge til fødselsnummer også på desse før du trykker Neste

54 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Val av medlem til skuleutvalet Skuleutvalet: ein representant for foreldra/føresette m/vara to representantar for elevane ein representant for dei tilsette to representantar for lokale samfunnsinteresser rektor Inntil 3 møte i skuleåret

55 Skuleutvalet Skuleutvalet skal ha ansvar på desse områda: Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen. (basert på brukarundersøkingar og kartlegging av læringsmiljø via elevundersøking og undervisningsevalueringar) Deltaking i utarbeidinga av av mål- og tiltaksplan Initiering av utviklingsarbeid

56 Skuleutvalet (2) Skuleutvalet skal ha uttalerett på desse områda: Mindre investeringar i tråd med fylkestinget sine vedtak om økonomiske rammer Disponering av driftsbudsjettet Justeringar av skulen sin organisasjonsmodell Tilbodsstrukturen ved skulen skulebruksplanen

57 Separate orienteringar SA og MK går til eigne rom saman med kontaktlærar/fagkoordinator.

58 Matematikk for ST og MDD Kravet til matematikk er 8 timar fordelt på to år for å oppnå studiekompetanse. Elevane har valt P (praktisk) eller T (teoretisk) matematikk på VG1. På VG 2 må alle, både ST og MDD, velje mellom enten 2P (3 timar pr.veke), eller S1 og R1 (5 timar pr. veke). Faglærarane gir rettleiing til elevane på kva dei bør velje.

59 Reglar og konsekvensar for val av framandspråk for ST og MDD Elevar som har hatt framandspråk alle 3 åra i ungdomsskulen, har valt enten: Å gå vidare med dette framandspråket på Vg1 og Vg2 Å ta eit nytt framandspråk på Vg1 og Vg2 Kan velje vekk framandspråk på Vg3 og velje eit anna programfag. Musikkelevane kan ha musikkfordjuping2 på Vg3. Elevar som har hatt fordjuping i norsk eller engelsk på ungdomsskulen, må ha: Eit framandspråk I på Vg1 og Vg2 5 t. framandspråk I+II på Vg3 ST og MDD. ST-elevane kan dermed velje berre 2 programfag på Vg3 Musikk-elevane har difor ikkje plass til faget musikkfordjuping2 på Vg3.

60 Separate orienteringar MDD går til eige rom saman med kontaktlærar.

61 Utdanningsprogram for To programområde: Realfag studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi Prøveval november Fagval februar Heng saman med søknaden til Vigo.no, søknadsfrist 1. mars

62 Struktur: Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg2 15 timar fellesfag, dvs. fag alle må ha 15 timar programfag til val

63 Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg2 Fellesfag: 4 t norsk 2 t kroppsøving 4 t framandspråk, nivå 1 eller 2 2 t historie Minst 3 t matematikk, praktisk = 15 timar pr. veke

64 ST: Programfag til val REALFAG: Matematikk for realfag R1 Matematikk for samfunnsfag S1 Biologi 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Informasjonsteknologi 1

65 ST: Programfag til val SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI: Internasjonal engelsk Politikk og menneskerettar Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Psykologi Rettslære Økonomistyring Marknadsføring og leiing

66 ST: Programfag til val Frå utdanningsprogram for idrettsfag: - Breiddeidrett - Toppidrett

67 Strukturen: Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg3 15 timar fellesfag: - 6 t norsk - 2 t kroppsøving - 3 t religion - 4 t historie 15 timar programfag: - Fordjuping i 2 fag innanfor eige programområde

68 Utdanningsprogram for studiespesialisering Ein del høgare utdanningar krev bestemte fagkombinasjonar av realfag: Siviløkonom- og informatikkstudium: R1 eller (S1+S2) Ingeniør- og sivilingeniørstudium: (R1+R2) + Fysikk 1 Bioingeniør: R1 eller (S1+S2)+Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

69 Utdanningsprogram for studiespesialisering Lege/tannlege/ernæring/farmasøyt: R1 eller (S1+S2)+Fysikk1+Kjemi (1+2) Veterinær: R1 eller (S1+S2)+Kjemi (1+2) Reseptar og tannteknikar: R1 eller (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Arkitektur NTNU: (R1+R2) + Fysikk 1 Realfag, natur- og miljøfag: R1 eller (S1+S2) + eitt fag (1+2) frå programområde realfag

70 Utdanningsprogram for studiespesialisering Tilleggspoeng for realfag: maks 4 tp - alle realfag med 5 t/v gir 0.5 tp - R2 og FY2 gir 1.0 tp Tilleggspoeng for språkfag: maks 4 tp - for framandspråk (ikkje engelsk). - alle framandspråk med 5 t/v gir 0,5 tp - framandspråk III gir 1,0 tp (gir også fordjuping, sjølv om det går over berre eitt år).

71 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 Nokre supplerande foilar.

72 Oppfølging etter møtet Medlemmer til skuleutvalet vart Linda Godager (fast) og Jørn H. Persson (vara). Innspel om lang ventetid på skuleskyss til Mosmarka er vidareformidla til semferdsleavdelinga på fylket.

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Volda vidaregåande skule Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling - Flott kantine - Heilt nytt bibliotek

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse

Volda vidaregåande skule. Føresette for elevar i 10. klasse Volda vidaregåande skule Føresette for elevar i 10. klasse Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 Skulen vart pussa opp til 100 års markeringa. - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Elevtjenester Rådgiverne side 4 Stipend/lån side 4 PPT/OT side 5 Helsesøster side 5 Bibliotek side 5 Kantine side 5

Elevtjenester Rådgiverne side 4 Stipend/lån side 4 PPT/OT side 5 Helsesøster side 5 Bibliotek side 5 Kantine side 5 Skoleåret 2015/2016 INNHOLD: velkommen side 3 Skoleutvalget side 4 Skolens personale Ledelsen side 3 Rådgiverne side 4 Pedagogisk personale side 4-9 Fagarbeidere side 10 Merkantilt personale side 11 Driftspersonalet

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok Kragerø videregående skole www.kragero.vgs.no Elevhåndbok SKOLEÅRET 2011 2012 1 www.sor.no Vi ønsker å holde kontakten med deg! Sjekk vårt studentprogram på www.sor.no 2 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014

SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 SKULEREGLEMENT 2014-2015 Per 05.08.2014 Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer