Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø, Bente P. Abelsen Torgunn Østbø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø, Bente P. Abelsen Torgunn Østbø"

Transkript

1 Referat fra FAU-møte tirsdag 8.mars 2011 Møtet ble holdt på Frosta skoles personalrom kl Tilstede: Cornelia Doberenz, Dag Petter Husby, Hilde Bratsvedal, Torhild H.Røssvik, Ingunn Ø. Hyndø, Bente P. Abelsen Torgunn Østbø Forfall: Mona Sundsby, Gisle Reitan, Sak 1 Brev fra foreldre med 2 saker. En som omhandler PPtjenesten på Frosta Skole - er den god nok? Får vi det vi betaler for? Den andre saken tar opp mobbing. Saken er egentlig sendt til samarbeidsutvalget, men S.U.s leder mener det er viktig at FAU også er orientert om saken. Brevet ble gjennomgått og dreier seg i korthet om hvordan PPT-tjenesten fungerer. Foreldrene har erfaringer med at PPT ikke møter eller er forsinket til forutbestemte møter, noe som skaper frustrasjoner. De har forventninger om å få hjelp og har tatt seg fri midt i arbeidstiden, noe som kan bli problematisk når man stadig må utsette møter og må ha fri på nytt. FAU forstår frustrasjonen og stiller spørsmål om hvor ofte det forekommer at PPT ikke holder avtaler? Torgunn Østbø svarer at hun ikke har inntrykk av at det skjer ofte, men sier at PPT har stort arbeidspress. Antall saker har økt mye siden avtalen med Stjørdal kom i stand i (Tidligere hadde vi et langvarig samarbeid med Levanger). Frosta kommune kjøpet tjenesten for kr årlig, summen har ikke økt i takt med økende behov. Innholdet i avtalen er ikke detaljert. Tjenesten er organisert som fastkontaktsystem og uheldigvis for vår del, så har denne personen stadig skiftet, og har nok gått utover kvaliteten; mer tid enn nødvendig har gått til å bli kjent men vår kommune. Noe av kartleggingen rundt unger som har meldt hjelpebehov gjøres lokalt, og ansvarsgruppene settes sammen utfra behovene som kommer fram. PPT er ikke alltid med, men foreldre har kanskje i noen tilfeller forventning om at PPT skal være med. Fra skoleåret har ventetiden for kontakt med PPT til ca tre mnd, noe avhengig av sakens alvorlighetsgrad. PPT mener Frosta får mye for pengene i og med at antall saker øker, men ikke bevilgningene) Det er også endringer undervegs i organiseringen av PPT. Et samarbeid i Værnesregionen, med unntak av Malvik, er tenkt gjøre tjenesten mer robust.

2 (organisert på samme måte som barnevernstjenesten) FAU uttrykker misnøye med at PPT ikke overholder avtale mht oppmøte og tidspunkt. Vi oppfordrer PPT til å å gi tydelig beskjed om hvordan sakene prioriteres. Del to i brevet gjelder mobbing. Foreldrene gir uttrykk for økende problem med mobbing, både fra erfaringer med egne barn og fra samtaler med andre foreldre. De ber om at det tas tak i problemet. Saken vakte mye diskusjon i FAU, et problem som engasjerer og vedrører oss. Vi vet også at det ble uttrykt bekymring for mobbing på felles møte med klassekontaktene i høst. Elevundersøkelsen som gjøres i 7. og 10. klasse påpeker ikke økt mobbing, men gir kanskje ikke helt riktig bilde, siden det gjelder bare to trinn. Trivselsundersøkelsen gjennomført av skolemiljutvalget gjelder alle trinn, og vil på sikt tegne et mer helhetlig, korrekt bilde på utviklingen. (Første gang gjennomført dette skoleåret) Før jul hadde skolen tilsyn fra fylkesmannens kontor ang. 9 A i opplæringsloven, som gjelder elevenes psykososiale læringsmiljø. I etterkant har skolen fått pålegg om å utarbeide en konkret handlingsplan for å håntere tilfeller med «krenkende adferd», en oppskrift å følge i mobbesituasjoner. Planen skal være ferdig før påske. Diskuterte også Olweusprogrammet, som skolen arbeidet med for noen år siden. Hvordan var erfaringene, er det noe vi kan ta opp igjen? Torgunn orienterer om at hvert trinn har «sine utfordringer» i forhold til klassemiljøet. Det ser også ut til at mellomtrinnet i større grad har «overtatt» utfordringene som tidligere viste seg i ungdomskolen. Vi må oppfordre til åpenhet om mobbing, så det blir aksept for å erkjenne og ta opp problemer, både fra mobberens og den utsatte sin side. Sitausjoner der det ikke er gehør hos foreldre/barn for at barnet deltar i mobbing, er spesielt krevende å gjøre noe med. Sakene behandles videre i samarbeidsutvalget.

3 Sak 2 Rapport etter fylkesmannens tilsyn - gjennomgang av resultat. Vi fikk utdelt den endelige rapporten, og Torgunn gjennomgikk den med en powerpointpresentasjon. Tilsynet gjalt forebygging, individrettet handlingsgsplikt og plikt til samhandling. Det meste er på plass på Frosta skole, men vi fikk noen pålegg om utbedringer. Det gjalt rutiner i forhold til forebyggende arbeid og skriftelig dokumentasjon. Skolen har fått frist for å utbedre manglene og arbeidet er i gang. FAU tenker å fokusere på opplæringslovens 9A som tema for kommende årsmøte. Tilsynsrapporten er et offentlig dokument, og tilgjengelig for alle. Den kan fås hos rektor eller hos fylkesmannen. Sak 3 Planlegge årsmøte - status - tema - dato. Årsmøte planlegges til onsdag 27.april kl på skolen. Vi ønsker å ha elevenes psykososiale læringsmilø som tema, i kjølvannet av fylkesmannens tilsyn før jul. Ordlyden på innkallingen er viktig for at foreldre vil komme. Et forslag til ordlyd er «opplever ditt barn krenkende adferd». Cornelia vil spørre om Knut Olav Dypvik som gjennomførte tilsynet hos oss, kan komme. Evt kan vi spørre om å få vise powerpointpresentasjonen som Dypvik brukte når tilsynsrapporten ble gjennomgått. I tillegg skal det være vanlige årsmøtesaker. Valgkomitéen må få en henvendelse fra oss, om hvem som er på valg etc. Noe turbulens ved forige konstituering lager uregelmessigheter i kontinuiteten, som må rettes opp. Vi trenger : ny leder for ett år (velges på årsmøte) fire nye styremedlemmer for to år tre varamedlemmer for ett år et medlem til valgkomitéen for tre år to revisorer for ett år

4 Nåværende FAU medlemmer er: Dag Petter Husby leder i to år, sittet i fau i 7 år! på valg Mona Sundsby på valg Gisle Reitan (varamedlem som rykket opp som fast medlem) på valg Anne Fugleberg på valg Cornelia Doberenz på valg Hilde Bratsvedal ikke på valg Bente P. Abelsen ikke på valg Ingunn Ø.Hyndøy ikke på valg Nåværende varamedlem Torhild H.Røssvik på valg Tove Rekkebo Svendgård på valg Varamedlem nr tre (for Gisle Reitan) Nåværende valgkomité: Kenneth Arntzen på valg Arve Loktu ikke på valg Aud Monika Berg ikke på valg Nåværende revisorer: Torleif Kristian Haugan på valg Olav Galtvik på valg Vi henstiller valgkomitéen om at alle trinn blir representert i fau, og at det jevnt fordelt med menn og kvinner. Vi foreslår at valgkomitéen deltar på neste FAU-møte. Sak 4 Info om natteravngruppa (utsatt) Sak 5 Stattutter (utsatt)

5 Sak 6 Åpen dag. Hva skal FAU gjøre med pengene som kom inn? Kunst er nevnt. Andre forslag? Vi tar sikte på å lande på noe konkret i møtet. Vi har 8613 kr til rådighet, en forholdsvis liten sum å kjøpe kunst for. Forslag om å kjøpe inn fra lokal kunstner, Gloria Fabel. Ingunn kontakter formingsutdanningen ved HiST og HiNT om muligheten for å få laget en tekstil. Evt kan pengene overlates til skolen til disposisjon for utsmykning. Sak 7 Kantine og SFO - kvalitet på mat. Mye sukkerholdig? Kantina tilbyr mange produkter med svært høyt sukkerinnhold. Det er bekymringsfullt mht til ungenes helse, både nå og på sikt. Utviklingen som påvises gjennom HuNT-undersøkelsen er urovekkende og vi bør ta den på alvor. Saken er i flg Torgunn en gjenganger. Sukkerholdige varer er forsøkt fjerna, men førte i flg kantinelederen til at ungdommene oppsøkte Prix i skoletida. Kantindriften kan stå i fare dersom salget går ned. Noen arbeidstakere, som jobber med tilrettelegging, kan miste arbeidet sitt. Skolen kan miste et viktig miljøskapende tiltak. Kan kantina finne andre kreative måter å drifte på enn å tilby usunne sukkeholdige produkter? Cornelia foreslår mat og helse som tema for grunnskoleuka neste høst. Informasjon og innarbeiding av gode kostholdsvaner er bedre enn forbud. Hvordan få ungene til å velge bort sukkeret som tilbys? Maten på SFO holder også dårlig kvalitet. Ungene har liten påvirkningskraft, og må spise det som tilbys. Forslag : - ta opp kostholdet på foreldremøte. La SFO-personalet delta på kostholdskurs Ingunn skriver en henvendelse til SFO-personalet med forslag om endring, f.eks bruke matlaging som aktivitet. Formidle bok om enkelt, sunt kosthold, tidligere delt ut i småskolen. «Mathjelpen for foreldre. Hvordan hjelpe barna å spise sunt døgnet rundt» av Rune Blomhoff og Mattis Gulbrandsen.

6 Sak 8 Mattepensum - påstander om "hull" i opplæringen - vgs elever fra Frosta henger etter i matteundervisning på videregående. Stemmer dette??? Med jevne mellomrom kommer det opp påstander fra foreldre om at elevene fra Frosta mangler undervisning i enkeltemner i matematikk. Det har skapt problemer med å følge undervisningen i matte ved kurs for spesiell studiekompetanse på videregående skole. Informasjon fra matematikklærer ved Frosta skole viser til at krav i læreplan og gjennomgått undervisning stemmer over ens, ingen emner mangler. Tone Thyrhaug har ansvar for matematikkundervisningen på Ole Viig v.g. Hun gir tilbakemelding om at Frostaelevene ikke har fler hull i kunnskapen enn ungdommer fra andre grunnskoler. Det er et problem at enkeltelever har huller i kunnskapen, men at det ikke skyldes manglende undervisning fra grunnskolen. Det er også kjent at mange elever opplever overgangen til videregående skole som svært krevende. Kontakt med en forelder avkrefter også ryktene om manglende undervisning på Frosta. Ungdommen opplevde en krevende overgang til videregående, økt arbeidsinnsats var nødvendig for å komme opp til videregående nivå. (Gjelder flere fag enn matte). Vi ønsker at det i ungdomsskolen blir satt fokus på at overgangen til videregående er krevende, og at ungdommene forberedes bedre på overgangen. Foreldre og lærere må jobbe for å implementere forståelse og ansvar for egen læring hos elevene. Sak 9 Lerkendal 16. mai - andre arr. (utsatt) Sak 10 Eventuelt (utsatt) Anne Fugleberg Sekretær FAU

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Stjørdal kommune Tilpasset opplæring og spesialundervisning Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune Registrering og oppfølging av Elevfravær i de videregående skolene Sør-Trøndelag fylkeskommune Oktober 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer